Fontys Hogeschool, Venlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fontys Hogeschool, Venlo"

Transcriptie

1 Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

2 2/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 12 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van personeel 32 Onderwerp 4 Voorzieningen 36 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 39 Onderwerp 6 Resultaten 42 Deel C: Bijlagen 45 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 46 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 51 Bijlage 3: Bezoekprogramma 55 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 56 Bijlage 5: FHTV specifieke Venlose opleidingscompetenties 57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 3/57

4 4/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 5/57

6 6/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO, crohonummer 34389) van de Fontys Hogeschool Techniek en Bedrijfsmanagement te Venlo heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in januari 2007, het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport bij NQA heeft aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek was er een panelbezoek aan de opleiding. Dit bezoek vond plaats op 15 maart In het panel hebben de volgende personen zitting genomen: de heer ir. B.G.M. Olde Hampsink (dagvoorzitter en domeindeskundig panellid); mevrouw dr. ir. R.W. Vroom (domeindeskundig panellid); de heer J. van Driel (studentpanellid); mevrouw ir. M. Dekker-Joziasse (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over domeinspecifieke deskundigheid, onderwijs- en auditdeskundigheid en deskundigheid over de internationale ontwikkelingen van de discipline (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De opleiding IPO is onderdeel van de afdeling Techniek Venlo van de Fontys Hogeschool Techniek en Bedrijfsmanagement (FHTBM). De FHTBM is een van de 35 Fontysinstituten. Binnen Fontys worden ruim 200 bacheloropleidingen en 19 masteropleidingen verzorgd. Daarnaast verzorgt Fontys cursussen, trainingen en consultancy en geeft men aandacht aan onderzoek en kennisinnovatie in onder andere 22 lectoraten. De opleiding IPO komt voort uit de opleiding Werktuigbouwkunde. In 2001 is de Hogeschool Venlo gestart met de voorbereidingen voor de verzelfstandiging van de toenmalige afstudeervariant van de opleiding Werktuigbouwkunde Industrieel Ontwerpen en Produceren. De opleiding IPO kwam in 2002 tot stand. NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 7/57

8 De afdeling Techniek Venlo telde in studenten. De opleiding IPO telde in voltijdstudenten, kende een jaarlijkse instroom van circa 40 studenten en werd verzorgd door 17 docenten met een gezamenlijke aanstellingsomvang van circa 5,4 fte s (exclusief instructeurs), wat resulteert in een student/fte-ratio van 18,4. De Fontysorganisatie kent twee sturingslagen: de Raad van Bestuur en de directeuren van de instituten. De directeuren dragen integrale managementverantwoordelijkheid. Zij sluiten ieder jaar een managementcontract (macon) af met de Raad van Bestuur. In viermaandelijkse managementrapportages (marap) wordt verantwoording afgelegd over de feitelijk behaalde resultaten. Fontys Hogescholen ambieert een positie als regionale kennispoort en realiseert dit door het aanbieden van toepassingsgericht onderwijs. Studenten worden vanuit een constructivistische leeropvatting opgeleid, waarbij toepassingsgericht leren in de context van het beroepenveld centraal staat en men werkt met vraag- en competentiegericht opleiden. Onder de naam Biloba is een innovatieprogramma gestart gericht op onder andere de invoering van de major-minor structuur per en meer vraaggestuurd onderwijs. Iedere bacheloropleiding zal gaan bestaan uit één major en twee minors (30 EC per minor). Major en minor worden synchroon gevolgd. Met NVAO zijn afspraken gemaakt over de wijze van accreditatie. De major wordt vooralsnog op de gebruikelijke wijze geaccrediteerd. Daarnaast is op instellingsniveau een valideringsmethodiek ontwikkeld voor de borging van het minorsysteem. Per mei 2006 telde Fontys 48 minors, die op ontwerpniveau (ex ante) zijn goedgekeurd. In het studiejaar zal dit aanbod ook op uitvoeringsniveau (ex post) worden beoordeeld. Dit betekent dat de minoren zelf geen onderdeel zijn van de zelfevaluatie per opleiding. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel heeft plaatsgevonden conform de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. De visitatie vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecheckt op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode februari-maart 2007 inhoudelijk voor op het bezoek 15 maart Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en 8/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

9 prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek is ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel zogenaamde schakelmomenten ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de dagvoorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. In navolging van het visitatiebezoek is de opleiding gevraagd bij een aantal facetten aanvullende informatie aan te leveren, teneinde te kunnen komen tot een eindoordeel. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport wordt door de opleiding accreditatie aangevraagd bij de NVAO. In het facetrapport wordt door NQA gerapporteerd op facetniveau. De opleiding heeft in juli 2007 een concept van dit rapport voor een check op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het onderwerprapport wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in augustus 2007 voor een check op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in oktober Het visitatierapport is uiteindelijk in november 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 9/57

10 Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. Wat betreft de benchmarking wordt een vergelijk gemaakt met andere soortgelijke opleidingen in Nederland. Voor de landelijke vergelijking maakt het panel gebruik van de centraal geregistreerde gegevens van het CRIHO, aangezien deze een vergelijkbaarheid mogelijk maken. Dit in tegenstelling tot opleidingseigen kengetallen met verschillen in definitie en registratie. 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding Voor de facetten Domeinspecifieke eisen en Hbo-niveau ontvangt de opleiding het oordeel voldoende. Voor het facet Niveau bachelor is het oordeel goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Programma De opleiding ontvangt het oordeel voldoende voor de facetten: Eisen hbo, Samenhang in opleidingsprogramma, Afstemming tussen vormgeving en inhoud en Beoordeling en toetsing. Het oordeel goed wordt gegeven aan de facetten Relatie doelstellingen en inhoud programma, Studielast en Instroom. Bij het facet Duur is voldaan aan het criterium. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Inzet van personeel De drie facetten ontvangen het oordeel goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Voorzieningen Beide facetten ontvangen het oordeel goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. 10/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

11 1.5.5 Interne kwaliteitszorg De facetten Evaluatie resultaten en Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld ontvangen het oordeel goed. Het facet Maatregelen tot verbetering ontvangt het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Resultaten Beide facetten ontvangen het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 11/57

12 1.6 Schematisch overzicht oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding IPO Fontys Hogescholen Venlo Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen hbo Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende 2.4 Studielast Goed 2.5 Instroom Goed 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Voldoende 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen hbo Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Goed 4.2 Studiebegeleiding Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Totaaloordeel Positief 1.7 Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan in paragraaf 1.5 waaruit blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 13/57

14 14/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding hanteert de opleidingscompetenties zoals beschreven in het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel (Landelijk Beroeps- en Opleidingsprofiel (LBOP) HBO-opleiding Industrieel Product Ontwerpen IPO, 2004). Het landelijke beroepsprofiel onderscheidt de volgende beroepsspecifieke competenties die ontleend zijn aan taken die de hbo-ipo-ingenieur uitvoert in het ontwerptraject/ontwerpproces: 0. Projectaanpak 1. Analyseren 2. Conceptontwikkeling 3. Materialisatie 3a. Dimensionering (inclusief modelvormgeving en detaillering) 3b. Modelbouw en testen 3c. Productievoorbereiding 4. Evaluatie Het landelijke profiel omvat een uitwerking van deze competenties in termen van gedrag en activiteiten waarin de IPO-ingenieur laat zien de competenties op het hbo-niveau te hanteren. De opleiding heeft in aansluiting op het landelijke profiel gekozen voor een zwaarder accent op het realiseren van producten. Met name een meer technisch en creatief-kritisch perspectief acht de opleiding belangrijk in de bijdrage tot een betere aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt. Het regionale bedrijfsleven heeft behoefte aan IPO ers met brede technische kennis van het voortbrengingsproces (Verslag Klankbordgroep juli 2003). De opleiding heeft dit uitgewerkt in vier Venlo-specifieke opleidingscompetenties voor IPO en WTB (Aanvulling LBOP met Venlo-specifieke competenties, bijlage 5) 1. De regionale werkveldcommissie heeft aangegeven dat IPO voor een betere aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt, drie perspectieven centraal moet stellen: een vormgevingsperspectief, een technisch en een creatief perspectief. Het College van Gecommitteerden (een commissie van 12 vertegenwoordigers uit het werkveld), dat ook optreedt als Raad van Advies voor de FTHV, heeft de LBOP-IPOcompetenties en Venlospecifieke competenties geaccordeerd. 1 De opleiding zal het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel en de Venlo-specifieke competenties digitaal als bijlage aanleveren bij NVAO. NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 15/57

16 De opleiding ziet in de toekenning aan de FTHV van de Probst Award (januari 2004) door de Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg, een gebaar van waardering voor vernieuwende impulsen in het domein van het technisch beroepsonderwijs en de competenties die zij nastreeft. De opleiding refereert haar competenties ook aan de landelijke Engineering competenties (bron: hbo-raad.nl). Deze worden besproken in het landelijke clusteroverleg IPO. In het kader van Challenge 4 zal nadere afstemming plaatsvinden tussen de Engineering- en IPO-competenties. De opleiding maakt geen inhoudelijke vergelijking met buitenlandse opleidingen. Wel stelt de opleiding dat zij inhoudelijke contacten onderhoudt met de Academie Maastricht, Design Academy Eindhoven, Technische Universiteit Delft, hbo-werktuigbouwkunde Venlo en Eindhoven, kenniskring Integraal Ontwerpen Hogeschool Utrecht, hbomechatronica Venlo, de Fachhochschule Niederrhein en met de designopleiding van de Universitat Politecnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d Enginyeria Industrial de Barcelona). Het panel constateert dat de opleiding werkt aan gerichte afstemming met en positionering ten opzichte van een aantal van deze opleidingen (vergelijk 1.3). Het panel constateert dat de opleiding haar opleidingsprofiel afleidt van het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel voor IPO-opleidingen en de landelijke Engineering competenties. Het eigen accent dat de opleiding nastreeft, de nadruk op het realiseren van producten, is afgestemd met en wordt herkend door het beroepenveld. Ten tijde van het bezoek constateert het panel echter dat het opleidingsprofiel en het Venlose accent op verschillende manieren door management en docenten werd vertaald: ontwerpen met zware aandacht voor realisatie, aandacht voor vormgeving, of een brugfunctie vervullen tussen ontwerpen en het produceren of consumeren. Het panel vond dit niet eenduidig en heeft de opleiding nadere uitleg en uitwerking gevraagd. In het document Positionering HBO-IPO Venlo geeft de opleiding aan te kiezen voor een brede aanpak en zegt men afgestudeerden te willen leveren die enerzijds aan de slag kunnen als ontwerper en anderzijds een brugfunctie kunnen vervullen tussen de ontwerper en de werktuigbouwkundigen in het bedrijfsleven. Bij beide groepen wordt er gewerkt vanuit een brede technische know-how en staat het integraal (industrieel) productontwerpproces centraal: Ontwerper: Afgestudeerden van IPO-Venlo denken vanuit een creatief kritisch en vanuit een technisch perspectief. Door de brede technische bagage kunnen de afgestudeerden aan de slag als ontwerper in de landelijke en regionale maakindustrie. Doordat zij kennis hebben van de mogelijkheden en onmogelijkheden van materialen en productieprocessen, kunnen ze de vormgeving van een product verantwoorden en tevens een optimale technische oplossing realiseren. Brugfunctie: Door een brede technische kennis kunnen afgestudeerden ook een brugfunctie vervullen tussen de ontwerper en de werktuigbouwkundigen in het bedrijfsleven. Door kennis en vaardigheden van construeren en produceren, alsook creatief vormgeven, hebben de afgestudeerden inzicht ontwikkeld in disciplinespecifieke taken en problemen, zodat ze met verstand van zaken kunnen fungeren als gesprekspartner. Het panel vindt deze omschrijvingen meer concreet en passend bij het domein van IPO. 16/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

17 Het Venlose accent is samen met bovenstaande uitleg specifieker verwoord. In de komende jaren zal het opleidingsprofiel moeten worden getoetst aan de plaatsing van afgestudeerden in de arbeidsmarkt ten einde te komen tot verdere borging en afbakening van het domein. Het panel komt derhalve tot het oordeel voldoende. Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De eindkwalificaties die de opleiding hanteert, zijn afgeleid van het landelijk overeengekomen opleidingsprofiel (LBOP). In dit profiel zijn de opleidingscompetenties IPO gedefinieerd aan de hand van de tien generieke kwalificaties voor een hbo-bachelor. Als referentie voor de bepaling of de eindkwalificaties aansluiten bij internationaal geaccepteerde beschrijvingen, gaat de opleiding uit van de tien generieke kernkwalificaties en de aansluiting daarvan op de Dublin descriptoren. In de zelfevaluatie heeft de opleiding de IPO-competenties gerelateerd aan de tien generieke kernkwalificaties. In een bijlage geeft de opleiding helder aan hoe deze tien generieke kernkwalificaties terugkomen in de beschrijving van domeinspecifieke competenties, conform de uitwerking in het landelijke beroepsprofiel (Koppeling generieke en domeinspecifieke kwalificaties). Bijvoorbeeld, de competentie analyseren met haar drie deelcompetenties en bijbehorende prestatie-indicatoren wordt gerelateerd aan de verwerving van de hbokwalificaties brede professionalisering, probleemgericht werken, methodisch en reflectief denken en handelen en sociaalcommunicatieve vaardigheden. Facet 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Voldoende Criteria: - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Zoals bij facet 1.1 is gesteld, baseert de opleiding haar opleidingsprofiel op het landelijke opgestelde beroeps- en opleidingsprofiel opgesteld door het landelijke clusteroverleg IPO-opleidingen (LBOP-IPO 2004). NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 17/57

18 De opleidingscompetenties zijn in samenspraak met het werkveld ontwikkeld. Het LBOP is formeel geaccordeerd in mei 2004 door het relevante werkveld. Het werkterrein van de hbo-ingenieur IPO bevindt zich op gebied van het ontwerpen van een product of proces. Dit ontwerpen richt zich op alle facetten van de productlevenscyclus: het ontwikkelen, het vervaardigen, het gebruiken, het onderhouden en het afdanken van producten of processen. Binnen het landelijke opleidingsprofiel onderscheidt men drie beroepscontexten, waarin de IPO-ingenieur werkt: 1. Maken: Het ontwerpen en onderhouden van een technisch product of technisch proces. De ingenieur houdt zich bezig met de functies binnen de ontwerpcyclus. 2. Sturen: Sturing geven aan (de uitvoering van) technische en/of aan techniek gerelateerde procesen. De ingenieur vervult meer de regelende functies binnen de ontwerpcyclus. 3. Vertalen: Het vertalen van technische aspecten van producten en processen naar niet-technische toepassingen c.q. toepassers en vice versa. De ingenieur is vooral bezig met het communiceren over de ontwerpcyclus. Uit het LBOP-IPO 2004 blijkt dat de afgestudeerde IPO-ingenieurs werkzaam zijn binnen drie beroepsdomeinen: productontwikkelingsafdelingen van productiebedrijven, het producerende MKB (de industrie) en handel of de ontwerp- of ingenieursbureaus (de dienstverlening). De opleiding sluit met de opleidingscompetenties aan bij de startkwalificaties van beginnende IPO ers. Dat blijkt uit het landelijke beroepenspectrum voor pasafgestudeerde IPO ers. De opleidingscompetenties sluiten ook aan bij de drie in het AXIS-project geformuleerde beroepscontexten voor hbo-technici: maken, sturen, vertalen. In de opleidings (eu-)regio is er met betrekking tot de drie beroepstypen, maken, sturen en vertalen de meeste behoefte aan het type maken. Daarom heeft de opleiding gekozen voor een zwaarder accent op het realiseren van producten. Dat maakt optimale startkwalificaties mogelijk voor de Venlose afgestudeerden. Het panel vindt dit een logische keuze, ook gezien de gegevens dat tijdens het afstuderen 92% van de studenten bezig is geweest met ontwerpen, construeren en produceren ( maken ) en 15% met organisatie ( sturen ). Pas afgestudeerden zijn vooral werkzaam op uitvoerend niveau ( maken ). Na een aantal jaren werkervaring kan een aantal van hen, bij gebleken geschiktheid en met extra training, andere functies gaan bekleden in de beroepstypen sturen en vertalen. Werkveldvertegenwoordigers bevestigen het accent van de opleiding op het maken/realiseren en de praktische instelling daarin. In het werkveld passen de afgestudeerden goed naast bijvoorbeeld de conceptdenkers van de Design Academy uit Eindhoven en de Delftenaren met meer aandacht voor de gebruikers van producten. De opleiding geeft aan dat gefocust wordt op twee profielen (ontwerper, brugfunctie). In de documentatie wordt dit duidelijk verantwoord en ook doorgevoerd naar de nodige competenties. Volgens het panel is er voor de student geen sprake van een keuze tussen de twee profielen, maar geven de twee profielen de grenzen aan waartussen een student kan kiezen. Dit zal met de volgende lichting studenten en in samenspraak met het werkveld verder moeten worden uitgewerkt. Het panel heeft er vertrouwen in dat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd, gezien de aanwezige ervaring bij en de toezegging van 18/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

19 het management, docenten en het werkveld. Derhalve komt het panel tot het oordeel voldoende. Onderwerp 2 Programma Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit een propedeutische fase van een jaar (2 semesters) en een hoofdfase van drie jaren (6 semesters). De hoofdfase kent een kernfase en een ingenieursfase van elk drie semesters. In de kernfase brengt de student twee semesters op school door. Semester 5 bevat de bedrijfsstage. De ingenieursfase omvat ook twee semesters op school. De afstudeerperiode (semester 8) vindt plaats in het bedrijfsleven. Facet 2.1 Eisen hbo Voldoende Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Interactie met de beroepspraktijk vindt in het programma op verschillende manieren plaats. Concreet gebeurt dit in de stage en tijdens het afstuderen welke beide binnen een bedrijf plaatsvinden. Daarnaast werkt de student in projecten waarin de opleiding de ontwikkeling van kennis en beroepsvaardigheden koppelt en vinden er bijvoorbeeld excursies, een beursbezoeken en gastlezingen plaats. Interactie met het bedrijfsleven en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden vindt voor een belangrijk deel plaats in de projecten (40% van het binnenschools curriculum). In de projecten werkt de student met zo authentiek mogelijke beroepssituaties waardoor interactie met de beroepspraktijk wordt gerealiseerd. Daarbij ontwikkelen zij ook algemene beroepsvaardigheden en -attitude door in teams te werken en hun project te presenteren. De werkgroepen voor de projecten zijn multidisciplinair samengesteld (eerste jaar: IPO en WTB). In het tweede leerjaar komen studenten in het project minionderneming ook in aanraking met andere relevante disciplines als informatica en bedrijfskunde in een internationale context. In deze module richten Nederlandse en Duitse studenten samen een bedrijf op; de voertaal is Engels (zowel mondeling als schriftelijk). Door de betrokkenheid van een bedrijfsmentor is er een directe relatie met het bedrijfsleven. NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt) 19/57

20 Projectopdrachten worden gekoppeld aan actuele landelijke wedstrijden uitgeschreven door het bedrijfsleven, waarin ook andere IPO-opleidingen en universitaire opleidingen participeren. Ook worden er tentoonstellingen ontwikkeld in samenspraak met instellingen als Kamer van Koophandel en de gemeente Venlo, bijvoorbeeld Tune The Light. Aanvragen van buitenaf om opdrachten door studenten te laten uitvoeren worden door een werkgroep beoordeeld op geschiktheid. Specifieke beroepsvaardigheden leren studenten ook in de practica die gekoppeld zijn aan theoriemodules en projecten. In het eerste jaar zijn dit handmatige technieken en handbediende machines (schetsen, metaalbewerking, meettechniek) en computerondersteunde vaardigheden (Computer Aided Design, technisch tekenen). Naarmate studenten in de studie vorderen, leren ze meer werken met specifieke software, zoals Computer Aided Engineering, Inventor, SolidWorks, Photoshop, Illustrator en InDesign. Ook via excursies, gastcolleges en de alumnivereniging komen studenten in aanraking met het bedrijfsleven. Voorbeelden van onderwerpen die in gastcolleges aan bod komen zijn: Rapid Prototyping, octrooien en assertiviteit. In elk van de binnenschoolse semesters komt de student 1 à 2 keer in contact met de (internationale) beroepspraktijk via bedrijfsexcursies en beurzen. Een ander kanaal is de alumnivereniging van de afdeling Techniek, waar derde- en vierdejaarsstudenten en docenten automatisch lid van zijn. De vereniging heeft 2 à 3 keer per jaar bijeenkomsten gericht op uitwisseling van kennis en ervaring. Alumni worden in het vierde studiejaar betrokken bij het programma doordat zij worden geïnterviewd door studenten over werk, sollicitatietraject en aansluiting van werk op de opleiding. Feedback wordt doorgesluisd naar het teamoverleg. In de stage en het afstuderen (25% van curriculum) komt de student direct in aanraking met de beroepspraktijk. In de stage staat de kennismaking met de praktijk centraal. Het afstuderen vormt de meesterproef waarin de student moet laten zien dat hij een opdracht op hbo-werk- en denkniveau zelfstandig kan volbrengen. Enkele studenten brengen een semester door bij een buitenlands bedrijf zodat een uitbreiding van internationale werken leerervaring mogelijk is, bijvoorbeeld Stichting Uniek Curaçao (Curaçao), Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG (Schaan, Liechtenstein) en Advanced Technology & Testing (Livonia, Detroit). Het panel constateert dat de opleiding relevante en actuele (vak-)literatuur inzet. De beroepspraktijk is medebepalend voor de keuze van studiemateriaal (zowel voor schriftelijk studiemateriaal als voor software en machinepark). Het machinepark is afgestemd op datgene wat afgestudeerden in de praktijk ook tegenkomen (bijvoorbeeld bij meetapparatuur). Ervaringen van docenten in hun eigen werkpraktijk wordt gebruikt bij de vorming van readers, bijvoorbeeld module ECO-design. Ook doet de opleiding regelmatig mee aan ontwerpwedstrijden, uitgeschreven door bijvoorbeeld de HEMA (o.a ), V-idee ( en ) of de Kitzz Innovatieprijs (2006). Onderzoeksvaardigheden/attitude krijgen de aandacht in het kader van het voorbereiden op toegepast onderzoek in de beroepspraktijk. De student leert zelfstandig middelen, technieken en methoden te selecteren rekening houdend met randvoorwaarden en alternatieven te inventariseren, af te wegen en gerichte keuzes te maken. Vooral in de projectenlijn die door de gehele studie loopt, komt dit onderzoek terug en ontwikkelt het 20/57 NQA - visitatie Fontys Hogescholen: hbo bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (vt)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: International Business Economics, hbo-bachelor; Varianten: voltijd Visitatiedatum: 22 februari 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006 2 NQA -

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Opleiding: Werktuigbouwkunde, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal/automotive Visitatiedata: 24 en 25 februari 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Tilburg

Avans Hogeschool, Tilburg Avans Hogeschool, Tilburg Opleidingen: Varianten: Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 4 en 5 november 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Venlo

Fontys Hogescholen, Venlo Fontys Hogescholen, Venlo Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Varianten: voltijd Croho: 34402 Visitatiedatum: 27 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007 Inhoud 2/61 NQA

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Technische Natuurkunde, bachelor; Variant: voltijd Visitatiedatum: 31 januari 2007 Crohonummer: 34268 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, maart 2007

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Locatie: Arnhem Croho: 34389 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 7 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Concept. Fontys Hogescholen. Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,.mnd/jaar

Concept. Fontys Hogescholen. Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,.mnd/jaar Concept Fontys Hogescholen Opleiding: Varianten: Lokatie: Visitatiedatum: Informatica, bachelor Voltijd Venlo 6 februari Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,.mnd/jaar Inhoud Inhoud 2 Deel A: Onderwerpen

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Werktuigbouwkunde; hbobachelor Varianten: voltijd, duaal en deeltijd Visitatiedata: 27 en 28 oktober 2005 Aanvullende onderzoek aug./sept. 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg. Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005

Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg. Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005 Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg Opleiding: Journalistiek Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2005 2 NQA - visitatie Fontys Hogeschool, Tilburg

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement hbo-bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34464 Visitatiedatum: 25 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Varianten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Fysiotherapie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 25 en 26 april 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2005 2 NQA - visitatie Hanzehogeschool

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Opleiding voor Logopedie; hbo-bachelor Croho: 34578 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 20 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Podotherapie, hbo bachelor; Varianten: voltijd Crohonr: 34581 Visitatiedatum: 22 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2007 2/75 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland te Vlissingen

Hogeschool Zeeland te Vlissingen Hogeschool Zeeland te Vlissingen Opleiding: Civiele Techniek Visitatiedatum: 24 september 2004 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2 Inleiding 7 1.3 Werkwijze 8 1.4 Oordeelsvorming 9 1.5

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Human Technology, hbobachelor Variant: voltijd Visitatiedatum: 19 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2006 2 NQA visitatie Hanzehogeschool Groningen,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sitard

Hogeschool Zuyd, Sitard Hogeschool Zuyd, Sitard Opleiding: MZD bachelor; deeltijd Croho: 34538 Opleiding: PBM, bachelor; voltijd Croho: 34125 Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Avans Hogeschool s-hertogenbosch Avans Hogeschool s-hertogenbosch Opleiding: Technische Informatica; hbo-bachelor Variant: voltijd Croho: 34475 Visitatiedatum: 28 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2007 2/70

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Technische Informatica, HBO Bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 21 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/51 NQA - visitatie

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Tilburg

Fontys Hogeschool Tilburg Fontys Hogeschool Tilburg Opleidingen: Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, voltijd & deeltijd, hbo-bachelor, croho 39100 Vormgeving Visuele Communicatie, voltijd, hbo-bachelor, croho 39111 Visitatiedata:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT Hogeschool Schoevers T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan 101 3526 KR UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Fotografie, hbo-master; Visitatiedatum: 18 mei 2006

Avans Hogeschool. Fotografie, hbo-master; Visitatiedatum: 18 mei 2006 Avans Hogeschool Opleiding: Variant: Fotografie, hbo-master; voltijd Visitatiedatum: 18 mei 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie Avans Hogeschool, hbo-masteropleiding

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Tilburg

Fontys Hogeschool, Tilburg Fontys Hogeschool, Tilburg Opleiding: Docent Drama, hbo bachelor; Croho: 34745 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008 2/54 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 20 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Visitatiedata: 6 en 7 oktober 2004

Hogeschool Rotterdam. Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Visitatiedata: 6 en 7 oktober 2004 Hogeschool Rotterdam Opleidingen: Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Visitatiedata: 6 en 7 oktober 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 september 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2008 2/51 NQA -

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie