WH-Contactteam. Jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WH-Contactteam. Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 WH-Contactteam Jaarverslag 2005

2 Inhoud Voorzitter WH-Ct & voorzitter AGH Handhaving luid en duidelijk laten doorklinken Agenda WH-Ct 2005 Waarover spraken zij? Professionalisering van de milieuwethandhaving Slotfeestje en aftrap tegelijk Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater Oplossingsgericht handhaven? RIZA en rol Inspringen op behoeftes RIZA laboratorium en logistiek Mag het een beetje meer zijn? Handhaven in Zeeland Niks routinewerk! Project nalevingsmeting Weten te meten Veldbezoek handhaving Zeeuws reisje Project Scheepsmilieucontroles Vaart in milieucontroles binnenvaart HAVIK Handhaving en vergunningverlening gediend met ICT Ketenhandhaving Van objectgericht naar ketengericht handhaven Integrale waterwet Kanttekeningen bij de Waterwet Interview met Jaap Rus Voorheen: Wvo-Contactteam Cijfers Handhaving van de watergerelateerde milieuwetten door RWS en de Inspectie V&W in de periode Gegevens AGH Het WH-Contactteam, zoals dat in 2005 in functie was. In 2006 wordt dit team vervangen door de nieuwe Adviesgroep Handhaving (AGH). Meer informatie over de samenstelling van de AGH kunt u vinden op pagina 30.

3 Voorzitter WH-Ct & voorzitter AGH Handhaving luid en duidelijk laten doorklinken 4 Tineke Cnossen, Unitmanager Handhaving bij de Inspectie, zocht als voorzitter van het (oude) WH-Ct een voorzitter voor de (nieuwe) Adviesgroep Handhaving (AGH). Ze bracht Eric Marteijn binnen, directeur Water en Scheepvaart bij de regionale dienst Limburg. Eric Marteijn, met een verleden bij RWS RIZA en de regionale dienst (RD) Zeeland, was net aan z n tweede jaar begonnen bij de Dienst Limburg. Voor hem was na het beginjaar de fase aangebroken dat hij om zich heen kon kijken om ook landelijk activiteiten voor RWS op te pakken. En dan neem ik, om het boeiend te maken, het liefst een onderwerp waarin ik juist niet zo goed thuis ben. Toevallig kwam handhaving langs: niet mijn natuurlijke achtergrond, noch mijn hobby, dus interessant, zegt Marteijn. Met de wijziging in de relatie Inspectie-RWS, waardoor RWS weer volledig zelf verantwoordelijkheid draagt voor vergunningverlening en handhaving richting derden, vond ik dat de AGH-voorzitter uit RWS-gelederen zou moeten komen, zegt Cnossen. Ze zocht een energieke, enthousiaste voorzitter die bovendien de aansluiting zou vormen naar de Voorbereidingsgroep Nat (VG- Nat), de groep RWS-directeuren waaraan AGH advies uitbrengt. Eric heeft die kwaliteiten, is directeur - dus een mooie schakel naar VG Nat èn hij had nog geen overvolle agenda. En wat heeft Marteijn, volgens hemzelf, de AGH te bieden? Ik ben een brononderzoeker met als motto beter goed gejat dan slecht zelf bedacht. Delen van kennis is de rode draad in mijn leven en dat zie ik ook als motto voor het AGH. Binnen RWS hebben we de mond vol over kennis delen, maar er worden heel veel ballen niet ingeschoten. Er is voor vergunningverlening en handhaving nog steeds een wereld te winnen. Een persoon die een krachtige stem kon laten horen leek me ook niet gek, zegt Cnossen, omdat - althans tot voor kort - het idee bestond dat er op vergunningverlening en handhaving heel veel te bezuinigen viel. Handhavers zullen samen een stevig geluid moeten laten horen, niet per se voor het behoud van kwantiteit, maar wel om de kwaliteit overeind te houden. Ik zal ook het bestaansrecht van deze groep verdedigen, zegt Marteijn, want als je corporate wilt werken kun je niet zonder. Teambuilding Om de adviesgroep te laten functioneren denkt Marteijn niet in de eerste plaats aan hoge vergaderfrequenties en lange zittingen. Heel belangrijk is dat de deelnemers elkaar goed kennen, anders kun je nog zo lang praten maar lukt er niets. Ik wil daarom expliciet aan de slag met teambuilding, want dan bereik je sneller overeenstemming op inhoud. We moeten ook uitspreken welke onderlinge bedreigingen we zien, anders zitten we straks via de inhoud onze menselijke trekjes uit te spelen. We moeten elkaar zo goed kennen en vertrouwen dat we ook niet meer alles met z n allen hoeven te bespreken: dat je het kunt overlaten aan kleinere werkgroepjes of iemand een mandaat kunt geven om namens AGH te spreken. Nog een punt om aan te werken is de aansluiting met niet-milieuhandhavers van RWS. Cnossen: AGH is er nu ook voor deze handhaving, maar de aanspreekpunten op dit terrein zijn nog niet in beeld en ik vraag me af of in de hoofden van de AGH-deelnemers die knop al om is. Bij mijn dienst zitten alle handhavers - milieu- en niet milieu - in één afdeling met één hoofd, zegt Marteijn, maar verder om me heen kijkend verbaasde het me bijvoor- beeld te zien dat voor een aanstaande handhavingsdag alleen milieuwethandhavers waren uitgenodigd. Ik heb direct voorgesteld dat iedere dienst uit eigen huis een niet-milieuwet handhaver meeneemt, die voor dit contact met milieuwethandhaving openstaat. Een volgende keer kunnen die niet-milieuwet handhavers dan op hun beurt hun collega s naar zo n dag meenemen. We zijn vaak meesters in het aanwijzen van verschillen, maar ik zie altijd meer de overeenkomsten. Handhaving van bijvoorbeeld de Wbr of Wvo maakt in principe niet veel uit. Eventuele verschillen in aanpak zou je ter verfrissing en inspiratie moeten gebruiken, zeg ik als brononderzoeker. En de relatie met vergunningverlening? Marteijn: Ik heb met Annet Augustijn, voorzitter van AGE, de adviesgroep van vergunningverleners, afgesproken dat we regelmatig op dezelfde dag en locatie zullen vergaderen. We kunnen dan een gemeenschappelijk programmaonderdeel organiseren, bijvoorbeeld tijdens de lunch. De vergunningverleners zijn toch te zien als onze brothers in arms, onze partners en ik wil graag bijdragen aan een ontluikende liefde. Taken Het doel van de AGH is het bereiken van een professionele, uniforme en corporate werkwijze. Ten aanzien van de corporate werkwijze zullen we ons heel pro-actief moeten opstellen, zegt Marteijn. Je moet er niet tegenin gaan zwemmen, maar met die stroom mee. Je kunt dan samen bepalen hoe je erin wilt zitten en verspilt geen energie. Zoals eerder aangegeven zal AGH de VG Nat (en op onderdelen VG Droog) gaan adviseren op het gebied van de handhaving milieuwetten en niet-milieuwetten (met uitzondering van de scheepvaartwet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen). De AGH is bedoeld voor strategisch handhavingsoverleg, waarbij de groep RD-overschrijdende zaken kan (laten) oppakken. RD-overschrijdende inhoudelijke knelpunten kan de groep projectmatig (laten) oppakken. Bij voorkeur wordt de agenda niet gevuld met presentaties ter kennisname maar met bondig beschreven punten met een duidelijke vraagstelling. Ze hebben me al gevraagd wat we precies gaan oppakken, zegt Marteijn, maar dat is niet aan mij. Ik zit er meer als procesbegeleider bij de behandeling van zaken die zij moeten aandragen. Wel vind ik dat we als klantgerichte organisatie ook moeten nagaan wat we volgens de buitenwacht zouden moeten agenderen, bijvoorbeeld door goed naar de resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken te kijken. Ook de Inspectie zal, zij het bescheidener dan in het WH-Ct, in de AGH vertegenwoordigd zijn. Cnossen: Het gaat ons erom mee te kunnen denken over werkwijzen, input te krijgen voor projecten, en zaken voor te leggen zoals inspectiekaders of concept-adviezen met betrekking tot het managementcontract van RWS zoals we die aan de Secretaris Generaal willen uitbrengen. Omdat jij degene bent die me op deze voorzittersplek heeft binnengehaald, zul je me over - zeg twee jaar- misschien ook nog op iets willen afrekenen?, vraagt Marteijn aan Cnossen. Ik zou willen zien dat de stem van AGH luid en duidelijk doorklinkt in VG Nat, zegt Cnossen. Ik leg daarmee de lat hoog, maar het zou mooi zijn. Die ambitie moet je hebben, zegt Marteijn. Zie de wielrennerij: het helpt als Armstrong al vooraf roept dat hij weer de Tour de France wil winnen. Eric Marteijn RWS Limburg Tel Tineke Cnossen Inspectie VenW Tel

4 6 Agenda WH-Ct 2005 Waarover spraken zij? Het is toch wel een heel ander jaar geweest dan 2004, zegt WH-Ct secretaris Sebastian Jansen (Inspectie), terugkijkend op In 2004 was het professionalisering en soms nog wat anders, nu passeerden weer zeer uiteenlopende onderwerpen de revue. Niet dat professionaliseringonderwerpen ontbraken op de agenda. Jansen: Begin 2005 was er nog van alles te doen rond de naderende eindmeting. Hoe gingen we bijvoorbeeld om met verassingen, zoals het feit dat we toch geacht werden om aan de hand van enkele dossiers al voorbeelden te geven van daadwerkelijke toepassing van de beschreven processen? En er waren nog wat projecten die tot in 2005 doorliepen, onder meer het deelproject Opleidingen en een vervolg op het project Kengetallen. In dat vervolgproject is geprobeerd producten nader te specificeren om zo grip te krijgen op de bandbreedte in de getallen. Immers, pas als iedereen precies hetzelfde verstaat onder een activiteit, zoals een bedrijfsbezoek, kun je de hoeveelheden tijd en geld die er bij verschillende diensten mee gemoeid zijn met elkaar vergelijken. We zijn er nu redelijk uitgekomen. Ook hebben we de oude discussie over wel of niet tijd registreren achter ons gelaten. Ook als je niet in tijd maar in concrete producten denkt, kun je voor de ontwikkeling van kengetallen natuurlijk best tijd registreren. Ik verwacht overigens dat kengetallen nog regelmatig opnieuw ter discussie zullen staan. Als je zegt dat je anders en efficiënter gaat werken zullen de kengetallen gaandeweg ook moeten veranderen, anders klopt er iets niet. Recepten En wat stond er verder op de agenda? Eigenlijk te veel om op te noemen, zegt Jansen. Om de diversiteit aan te geven: we hebben het bijvoorbeeld gehad over een plan voor een verbeterslag van de Risico Analyse Tool Handhaving ; over een landelijke handhavingsactie in 2006; over de handhavingsuitvoeringsprogramma s, over de door de Inspectie benoemde Landelijke prioriteiten Sebastian Janssen 2006 (herkenden ook de Regionale diensten deze als prioritair?); over het Toezichtarrangement Waterbeheer (hoe wil de Inspectie bij de RWS-diensten inspecties gaan uitvoeren?); en over knelpunten in het gedoogbeleid. Ik herinner me ook discussies over de service level agreements die de DG met HID s overeenkomt en dan met name over de daaraan gekoppelde budgetverdeling over de diensten. Ook is er gesproken over nieuwe functiebeschrijvingen in het functiegebouw RWS, omdat handhavers zich daar niet in konden vinden. Of neem zoiets praktisch als de vraag van RWS RIZA aan de regionale diensten om de analysebehoefte voor het komende jaar te schetsen, zodat ze, de prognoses van iedereen overziend, een goede planning kon maken. Ook voor zoiets praktisch is het prettig een WH-Ct te hebben. Er werden in 2005 ook weer regelmatig vragen van individuele regionale diensten in het WH-Ct besproken. Dit mede vanuit het idee dat het kwesties betrof die voor meer diensten interessant zouden zijn. Jansen: Zo was er de vraag of je de KLPD in het informatiesysteem WVO-info zou kunnen toelaten en hoe je bedrijfsgevoelige informatie in het systeem technisch zou kunnen afschermen. Een ander voorbeeld is de behandeling van de vraag of waarschuwingen aan de eigen dienst in gevallen dat er nog geen sprake is van een overtreding ook ondertekening van de Inspectie behoeven. Leren van elkaar, gezamenlijk dingen uitzoeken en kennisname van nieuwe ontwikkelingen door presentaties in het WH-Ct waren ook in 2005 herkenbare elementen in de activiteiten van het team. Zo vond een inventarisatie plaats van initiatieven op het gebied van uitbesteding van de handhaving, ook met het idee om dit gezamenlijk - met een rol voor RWS RIZA - te gaan vormgeven. In 2005 is ook de traditie in ere hersteld om met het gehele team in de keuken van een RD te gaan kijken. Het tweedaagse programma (overigens inclusief een echte kookles) was voor een groot deel gevuld met presentaties en bespreking van ICT-ontwikkelingen, publieksgerichte dienstverlening en handhavingscommunicatie (zie ook het project HAVIK, pag. 22). Feedback Een aantal projecten is in het WH- Ct gebracht met de bedoeling feedback uit het team te krijgen. Zo is het project nalevingsmeting van de Inspectie (zie pag. 17 in dit verslag) besproken, wat verhelderende vragen opleverde. Ook het projectplan Ketenhandhaving is in het WH-Ct gebracht om suggesties te ontvangen voor een goede natte keten die je in dit project zou kunnen uitdiepen opdat de exercitie meteen ook heel bruikbare resultaten zou opleveren. Daarnaast stond het WH-Ct ook zelf aan de wieg van een aantal activiteiten, bijvoorbeeld met het voorstel om een werkgroep Binnen- vaart op te richten om het toezicht op de binnenvaart door RWS op uniforme wijze vorm te geven. Een ander voorbeeld is de formatie, op initiatief van RWS Zuid-Holland, van een werkgroep om de gevolgen van de KRW voor de handhaving te bekijken. Speerpunt en pijnpunt Het team was ook de plek om te praten over implicaties van politieke wensen en stil te staan bij (veranderingen in) wet- en regelgeving. Zo is in het WH-Ct een standpunt geformuleerd om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen, bijvoorbeeld door bedrijven toe te staan met een lagere frequentie het eigen afvalwater te bemonsteren. Jansen: Dit politieke speerpunt is een pijnpunt voor de handhavers: zo vragen ze zich af of het zelf nemen van monsters wel een administratieve last betreft of dat het gewoon als onderdeel van de bedrijfsvoering mag worden gezien. In ieder geval vrezen ze een verzwaring van de bewijslast voor handhavers. Op het gebied van wet- en regelgeving is aandacht besteed aan onder meer het Lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater (zie ook pag. 10 van dit verslag), de AmvB kleine lozingen en de aankomende integrale Waterwet. Jansen: Vooral rond het Lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater was er in 2005 veel te doen omdat de Inspectie met een inspectiekader voor de handhaving van dit besluit kwam, terwijl de regionale diensten vanuit de uitvoeringpraktijk moeite met de termijnen hadden. Ten aanzien van de integrale Waterwet (zie ook pag. 26 in dit verslag) is een conceptreactie van de Inspectie over de handhaafbaarheid van de wet besproken. In de reactie naar DG wilde de Inspectie namelijk graag aansluiten op het oordeel van de Kijkje in de keuken bij een RD diensten over de uitvoerbaarheid. Ook bodemwetgeving stond in 2005 op de agenda. Jansen: Hier mocht ik zelf met een presentatie in het team toelichting geven op diverse veranderingen in de Wet bodembescherming en het Bouwstoffenbesluit. Secretaris-af Met regelmaat is gesproken over de stand van zaken in de uitwerking van de nieuwe relatie Inspectie-RWS en - hoe kan het anders - over de overgang van het WH-Ct in het adviesorgaan AGH. In het AGH wordt onze rol kleiner, zegt Jansen. Nog altijd houden we een vaste vertegenwoordiging in de persoon van Francisco Leus en we zullen ad hoc meedraaien om specifieke onderwerpen toe te lichten, maar de Inspectie levert geen voorzitter en secretaris meer. Op het moment van dit interview heeft Jansen net zijn laatste vergadering als secretaris van het WH- Ct achter de rug. Hoe kijkt hij erop terug? Twee jaar was leerzaam en boeiend: al die onderwerpen die ik heb zien langskomen. Het waren nuttige besprekingen en ik vond het heel vaak moeilijk om niet uit mijn rol te vallen en niet mee te gaan discussiëren. Hij is positief over de transformatie van WH-Ct tot adviesorgaan. Het zal wel vereisen dat de uitkomsten van de besprekingen heel stevig en concreet als advies op papier worden gezet. Misschien is dat nog even wennen, maar zo is er wel de mogelijkheid om heel herkenbaar als adviesgroep te functioneren en te laten zien hoeveel je kunt toevoegen aan de organisatie. Sebastian Jansen Inspectie Verkeer en Waterstaat Tel

5 Professionalisering van de milieuwethandhaving Michael Lunter (l) en Kitty van de Wall 8 Slotfeestje en aftrap tegelijk Behoeft de professionaliseringsslag van de milieuwethandhaving nog uitleg? Voor 2005 moest deze handhaving, ook die bij VenW, aan landelijke kwaliteitscriteria voldoen. Kitty van de Wall (RWS RIZA) en Michael Lunter (Inspectie) blikken terug en.vooruit. Beiden draaiden vanaf vrijwel het begin mee in het regieteam van het professionaliseringtraject. Kitty van de Wall als secretaris vanuit RWS RIZA; Lunter vanuit de Inspectie, gedelegeerd opdrachtgever voor dit project. Van de Wall: Tijdens het project heb ik al de producten uit de diverse werkgroepen gereed zien komen waarmee we konden aantonen dat we de handhaving goed georganiseerd hadden. Gezien de goede score van RWS-diensten en de Inspectie bij een interne meting in zeg maar een generale repetitie voor de externe verificatie - konden we ons eindexamen met vertrouwen tegemoet zien. Toch is in de slotfase nog hard getraind, zegt Lunter, want het is al een kunst op zich om het verificatieproces goed te doorlopen. Als je goed bent komt dat in zo n toets nog niet automatisch uit de verf. Het regieteam zorgde voor training en huurde in de eindfase zelf een adviesbureau in om bij de externe verificaties aanwezig te zijn en daarover aan het regieteam te rapporteren. Lunter: Er kwam toch een aantal punten uit naar voren waarover we met de landelijke projectorganisatie in discussie zijn gegaan en waarop we gelijk hebben gekregen. Met een ik heb het gevoel dat -argumentatie kun je achteraf moeilijk je gelijk halen, maar wij konden dankzij de nauwkeurige observatie heel precies de aanvechtbare zaken aanwijzen. In de tweede helft van 2005 werd duidelijk dat handhaving en inspectie bij VenW goed door de verificatie waren gekomen. Kon het boek toen dicht? Van de Wall: Het betekent dat de milieuwetgeving in ieder geval op papier op orde is en dat wat in de landelijke kwaliteitseisen is vastgelegd in potentie aanwezig is. Nu komt het aan op implementatie. Het behalen van de mijlpaal werd gevierd met een slotdag te Zeist, die - zoals zich laat raden - deels in het teken stond van die implementatie. Politiek als paardenziekte Lunter: Na een ochtend met diverse presentaties speelden we in Zeist met alle handhavers een Handhavers in discussie soort Kolonisten van Catan -spel. We wilden het belang van een plan do, check, act -cyclus eens op een originele manier voelbaar te maken. De aanwezigen werden ingedeeld in groepen, die de opdracht kregen het eigen dorp zo welvarend en sterk mogelijk te maken door handel te drijven op een middeleeuwse markt. Van de Wall: Het spel besloeg een periode van twee jaren, zodat in het tweede jaar de eerder opgedane ervaring benut kon worden. Als een nabijgelegen dorp veel meer had verdiend door bijvoorbeeld paarden in plaats van graan in te kopen - er liepen ook spionnen over het terrein - werd daar snel lering uit getrokken. Lunter: De spelleiding introduceerde echter ook onvoorziene gebeurtenissen, zoals een paardenziekte die allerlei mooie plannen doorkruiste. De link naar de praktijk is snel gemaakt. Lunter: Je moet van te voren je plan trekken maar dat ook snel kunnen bijstellen als er iets onverwachts gebeurt. De paardenziekte kan zich in onze wereld bijvoorbeeld aandienen in de vorm een politieke ontwikkeling die inbreekt op onze eigen prioriteitstelling. Van de Wall: We hoopten dat het in het spel ook tot samenwerking zou komen, toch niet onbelangrijk in de corporate organisatie RWS, maar dat werd aanvankelijk opvallend vaak vergeten. Lunter: De groepen waren zeer bont samengesteld, vanuit verschillende diensten en hadden dus geen natuurlijke cohesie. Geef ze echter een jutezak voor inkopen en een vlag en ze gaan gelijk voor de eigen groep en de eigen aanpak en laten kansen liggen om profijtelijk met anderen samen te werken. Van de Wall: Het was, kortom, een dag vol boodschappen, letterlijk en figuurlijk. Toeren En hoe staat het inmiddels met de implementatie? Van de Wall: Inmiddels zijn we gestart met een vervolgproject Handhaving: de volgende stap. Ter voorbereiding is RWS RIZA eind 2005 onder andere begonnen aan een toer langs de regionale diensten om te inventariseren waar de regionale diensten knelpunten en verbeterpunten zagen ten aanzien van de producten uit het project professionalisering van de handhaving. Wij bezochten de werkvloer, terwijl een adviesbureau voor ons ook nog eens de hoofden bevroeg over wat gewenst en nodig was om werkelijk met de professionaliseringsproducten te gaan werken. Voorbeelden van belangrijke dingen die nu moeten worden opgepakt? Essentieel is bijvoorbeeld dat de sanctiestrategie die we gezamenlijk hebben afgesproken overal en altijd wordt gevolgd, zegt Lunter, tegen dat punt zijn ook wij in een inspectieonderzoek aangelopen. Een ander knelpunt is bijvoorbeeld het Compendium Handhaving, het grote naslagwerk voor de handhaving, zegt Van de Wall. Je ziet vaak dat het niet één op één wordt gebruikt, maar dat er een vertaling voor de eigen regio van wordt gemaakt. Men doet dat omdat het naslagwerk niet aansluit bij de eigen zoekvragen of omdat men het voor de eigen bedrijven nader wil invullen. Behoorlijke kans dat zo n vertaling vervolgens een eigen leven gaat leiden waarbij de link met het Compendium wegvalt. Een tweede probleem zegt Lunter, is dat het kwaliteitsmanagementsysteem als het ware naast dit Compendium staat. Je zou de plan, do, check, act -cyclus in het Compendium willen terugzien. Dat deze integratie ontbreekt, is historisch zo gegroeid. Het was goed geweest om bij het kwaliteitsmanagement te beginnen, maar we zijn - onlogisch - aan de productenkant gestart omdat er al het oude Protocol Handhaving lag dat we konden upgraden en updaten. Van de Wall: Eén van de belangrijke deelprojecten is daarom dit Compendium te herschrijven zodat een koppeling ontstaat met het waterkwaliteitshandboek RWS. Op niveau Lunter en Van de Wall willen ten slotte niet onvermeld laten dat het zal schelen dat het WH-Ct is omgebouwd tot Advies Groep Handhaving (AGH). Van de Wall: In het WH-Ct is veel gesproken over professionalisering en implementatie, maar het besprokene had in die setting geen automatisch vervolg. Nu opereert deze groep als adviesgroep voor de Voorbereidingsgroep Nat, het hoogste bestuurlijke orgaan van RWS op watergebied. Lunter: Ook dat is belangrijk voor het welslagen van het implementatieprogramma Je moet toch op niveau steun verkrijgen want aan alles zit uiteindelijk toch wel een politiek of bestuurlijk prijskaartje. Kitty van de Wall RWS RIZA Tel

6 10 Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater Oplossingsgericht handhaven? Het jaar 2005 leek nog ver weg toen in 1997 het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater werd vastgesteld. Toch ging deze deadline behoorlijk wringen bij de sanering van de lozingen in kwestie, waaronder de lozingen vanuit woonboten. RWS Noord-Holland, met veel woonboten in het beheersgebied en de Inspectie zijn belangrijke spelers in de operatie om de zaak tot een goed eind te brengen. In de praktijk ligt het vrij gecompliceerd, zegt Hans Overbeek van de afdeling Emissies van RWS Noord-Holland Neem de eis dat de stroom huishoudelijk afvalwater op het riool moet worden aangesloten als dat rioolstelsel op minder dan veertig meter afstand ligt. Als dat riool er ligt en onze handhavers zeggen dat de lozing vanuit een woonboot op oppervlaktewater afgelopen moet zijn, zou de gemeente tegelijkertijd aan de walzijde druk moeten kunnen uitoefenen en aansluiting moeten kunnen afdwingen, maar ze hebben daartoe weinig middelen in handen. En wat doe je als een dichtbijliggend rioolstelsel wel gepland is, maar pas over twee jaar zal worden aangelegd? Daar doorheen spelen ook nog aspecten van proportionaliteit, zegt Henny van Gellekom, jurist bij Hans Overbeek (l) en Henny van Gellekom RWS Noord-Holland. Vergeleken bij woonhuizen liggen de kosten voor woonbootbewoners vaak veel hoger, omdat aan boord eerst nog een heel buizenstelsel moet worden aangelegd om het afvalwater te verzamelen. Als je als beheerder zo graag wilt saneren, is er juridisch gezien een grens aan wat je van de lozer kunt verlangen. Je zult bij onevenredig hoge kosten toch ook zelf bij moeten springen. Overbeek: We kwamen tot het inzicht dat we een subsidieregeling moesten ontwerpen. Dat is tegelijk mooie smeerolie in het proces dat je met de mensen in moet gaan om de sanering voor elkaar te krijgen. Van Gellekom: We hebben het in het begin wel anders geprobeerd: met een zeer rechtlijnige aanpak van woonboten in Zeeburg. De woonbootbewoners vormen echter een goed georganiseerde groep die onmiddellijk het beginsel van proportionaliteit in stelling bracht. Toen een lawine van juridische procedures dreigde werd snel duidelijk dat een andere benadering gewenst was. We volgen nu een projectmatige aanpak met gemeenten, andere beheerders en de doelgroep en dat blijkt de sleutel tot succes. Inspectiekader Problemen van bovenbeschreven aard met het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater waren natuurlijk een uitnodiging aan de kersverse IVW Divisie Water (nu: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Waterbeheer) om in een inspectiekader aan te geven hoe aan dit besluit uitvoering moest worden gegeven. Rijkswaterstaat mocht meedenken over een praktische aanpak en Overbeek en Van Gellekom waren daar nauw bij betrokken. Overbeek: In het uiteindelijke inspectiekader zijn drie categorieën lozingen onderscheiden: de eigen lozingen RWS, die van derden en - als aparte groep daaruit gelicht - de woonboten. De eigen lozingen moesten voor 2006 geregeld zijn, die van de twee andere categorieën moeten voor 2007 op orde zijn. Er worden ook praktische aanwijzingen gegeven, bijvoorbeeld dat je de planning van de gemeente moet natrekken en informeren of er sprake was van een provinciale ontheffing van de rioleringsverplichting. Van Gellekom: Die deadlines betekenden weliswaar een versoepeling, maar het kader liet zo toch weinig ruimte voor een andere aanpak. Het standpunt van de Inspectie was toch dat we het allemaal ruim van te voren hadden kunnen zien aankomen. Het inspectiekader dat er uiteindelijk kwam te liggen stelde Overbeek en Van Gellekom, met name voor de knelpuntsituaties/woonboten, dan ook wel enigszins teleur, ook al beseffen ze dat de Inspectie vanuit een eigen verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering een eigen positie koos. Focus Onze insteek was inderdaad dat er in het besluit al gigantische overgangstermijnen waren opgenomen, zegt Sebastian Jansen van de Inspectie, reagerend op Overbeek en Van Gellekom. Met het uitstel dat we met het inspectiekader hebben gegeven, is tegemoet gekomen aan het argument van RWS-diensten dat ze een enorme bestuurslast door aangetekende bezwaren verwachten. Maar we willen nu toch wel actie zien op handhavingsgebied. Jansen vindt de aanpak nu erg oplossingsgericht. Dat je in een project aan een lange-termijnoplossing werkt, neemt niet weg dat je lozers nu op hun verantwoordelijkheid kunt aanspreken. Wie zegt dat het niet voorlopig kan worden opgelost met een IBA of septic tank? De focus moet niet alleen op de gezamenlijk te bereiken eindoplossing liggen, dat is namelijk iets anders dan handhaving. Een inspectiekader zal volgens hem altijd wel een beetje te streng worden gevonden. Maar hoe zie je anders waar mogelijke problemen liggen? Een negatief oordeel van de Inspectie is ook niet het einde van de wereld, want een dienst kan wel eens heel valide redenen hebben om af te wijken. Reparatieslag Voor Van Gellekom en Overbeek blijft het zonneklaar dat er voor wat betreft woonboten zonder een projectmatige aanpak nauwelijks voortgang valt te boeken. Van Gellekom: En daarmee blijft er een spanning bestaan met de termijnen uit het inspectiekader. Overbeek: Dat het op dat punt wringt kun je al simpel afleiden uit het feit dat we nu bij RWS een subsidieregeling hebben met een looptijd tot voorbij het moment waarop alles op basis van besluit en uitvoeringskader allang geregeld zou moeten zijn. Er staat inmiddels een nieuw Besluit lozing afvalwater huishoudens op stapel. Nieuwe kansen? Jansen: Na de hele discussie over het kader is de zaak aan de staatssecretaris voorgelegd. Het is voor haar ook belangrijk dat het ineens goed geregeld wordt, zodat ze niet twee keer naar de Kamer hoeft met een verhaal over uitstel. Ze heeft ons en RWS gevraagd te komen met een onderbouwde reële termijn. Van Gellekom: Als uitkomst van ons gezamenlijk overleg is ruimte gecreëerd om onder bepaalde voorwaarden tot een aanpassing van de termijn te komen. Het uitvoeringskader van RWS zal invulling gegeven aan deze bepaalde voorwaarden. Dit zal ook weer met de Inspectie moeten worden afgestemd omdat zij zich daarin moet kunnen vinden. Janssen: We willen wel duidelijke criteria: als vrijstelling wordt gegeven omdat binnen afzienbare tijd een duurzame voorziening te verwachten is, willen we wel helder hebben of je het dan over vijf, tien of vijftien jaar hebt Overbeek: Ik zie het toch een beetje als een reparatieslag die we gezamenlijk kunnen maken. Met het nieuwe Besluit krijgt de Inspectie ook een grond om het inspectiekader te wijzigen. Besluit, inspectiekader en subsidieregeling kunnen dan veel meer één geheel gaan vormen. Hans Overbeek / Henny van Gellekom RWS Noord-holland Tel / Sebastian Jansen Inspectie Verkeer en Waterstaat Tel

7 RIZA en rol Inspringen op behoeftes 12 Bij de handhaving van watermilieuwetten door Rijkswaterstaat is voor RWS RIZA een ondersteunende, adviserende, faciliterende en coördinerende rol weggelegd. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Jowi Bijsterbosch en Kirsten van Dijk over de Riza-rol en het doel dat zij willen dienen. Een voorbeeld dat Kirsten van Dijk, adviseur handhaving bij RWS RIZA, desgevraagd direct uit de mouw schudt is het lopende contact met een regionale dienst waar men aan het onderzoeken is of en hoe de monsterneming kan worden uitbesteed. Omdat we ons vanouds bezighouden met het analyseren van monsters voor de regionale diensten en het adviseren over de controle ten behoeve van de verontreinigingsheffing, hadden wij ook altijd al contact over de wijze van monstername, conservering en transport. Ook hebben we, nu we inmiddels 90% van de analyses buitenshuis laten uitvoeren, veel ervaring met uitbesteden en de kwaliteitsbewaking daarbij. We kunnen daarom de regionale dienst in zo n kwestie goed ondersteunen. Bij die afweging spelen bovendien meer dan alleen technische aspecten, zegt Jowi Bijsterbosch, hoofd Handhaving en Heffing van RWS RIZA. Ook op die punten denken we graag mee. Hoe regel je bijvoorbeeld de bevoegdheden als iemand in jouw plaats een bedrijfsterrein wil betreden? En wat verlies je aan oog en oor -functie bij zo n uitbesteding? Je haalt tijdens een bedrijfsbezoek immers veel meer weg dan alleen een monster: er ontstaat ook een indruk van het reilen en zeilen van een bedrijf en je kunt en passant op de naleving van andere milieuregels letten. Zo n bredere functie van een bedrijfsbezoek zal in de uitbesteding van de monstername grotendeels verloren gaan. Nu hoeft dat geen onoverkomelijk bezwaar te zijn, maar we maken een regionale dienst wel graag bewust van de mogelijke nadelen. Uit dit voorbeeld blijkt hoe praktisch-technische ondersteuning vloeiend kan overgaan in organisatorische advisering, zegt Van Dijk. Ik zie het als onze kracht dat we onderdeel zijn van de RWS-organisatie en tegelijkertijd veel overzicht hebben omdat we door ons ondersteunende werk met veel onderdelen daarvan te maken hebben. Lijnen naar buiten Vanouds adviseert RWS RIZA ook het bureau Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, bijvoorbeeld door het bureau te assisteren in bezwaarprocedures van bedrijven tegen de aanslagen, of door handhavers wegwijs te maken op heffingengebied. Bijsterbosch: Voor veel rijkswaterstaters is de toezichtstaak die ze hebben voor de heffing een wat vreemde eend in de bijt. De heffing valt onder belastingwetgeving en onder verantwoordelijkheid van dat speciale bureau. Toch is het van cruciaal belang dat de handhavers de heffing meenemen in hun werk. Dat besef heeft constant onderhoud nodig. Van Dijk: Een goede uitvoering is ook belangrijk als je bedenkt dat we bij Rijkswaterstaat allemaal uit de opbrengsten van deze heffing betaald worden. RWS RIZA geeft ook regelmatig ondersteuning aan de Inspectie, die vraagt mee te denken over bijvoorbeeld inspectiekaders en audits of over risicomanagement, onder meer in het proces om de landelijke handhavingsprioriteiten vast te stellen. De werkrelatie met de Inspectie, die onder meer participeert in ALOM en BLOM, verschaft RWS-RIZA tegelijkertijd een mooi venster op allerlei, voor Rijkswaterstaat mogelijk relevante ontwikkelingen. Oog voor ontwikkeling Ontwikkelingen bijhouden en inschatten op consequenties is een belangrijk aspect van mijn werk, zegt Bijsterbosch. Denk bijvoorbeeld aan de reorganisatie van RWS met de vorming van een staf DG en een corporate dienst of aan de veranderde werkrelatie tussen Inspectie en RWS. Nu de Inspectie meer het intrabestuurlijktoezicht doet, is RWS aan zet om allerlei klussen op te pakken om de uitvoering verder te optimaliseren en te uniformeren. Dat is een gat waar een regionale dienst niet zo snel als trekker in zal stappen. Vandaar dat we bijvoorbeeld een stevige secretariaatsrol aanbieden bij activiteiten waarmee de diensten de corporate-benadering verder handen en voeten kunnen geven. Zo n betrokkenheid geeft ons ook direct inzicht in bestaande behoeftes, waarop we dan met specifieke ondersteuning kun- Kirsten van Dijk (l) en Jowi Bijsterbosch nen inspringen. Daar is geld voor: een deel van het RIZA-budget voor landelijke taken gaat weliswaar op aan de afvalwateranalyses voor de regionale diensten, maar het andere deel is flexibel in te zetten, waarbij ik zaken wil oppakken die voor alle diensten van betekenis zijn. Illustratief voor de ondersteuning die RWS RIZA kan leveren was de rol in de afgelopen jaren in het verbetertraject voor de professionalisering van de milieuwethandhaving. Voor dit proces leverde RWS RIZA de projectleider en verzorgde het projectsecretariaat. De succesvol verlopen externe verificatie betekent dat bij VenW de organisatie en documentatie ten aanzien van de handhaving nu perfect op orde is. Het komt vervolgens aan op implementatie op de werkvloer. RWS RIZA is daarin onder meer actief als opsteller van een implementatieplan. Daarvoor maakte ze een toer langs de regionale diensten om het oor op de werkvloer te luisteren te leggen. Ook zorgde RWS RIZA voor een foto RWS, een opname die een (kwantitatief) beeld geeft van de handhaving. Niet alleen wat er concreet uit de handhavingsprocessen van de verschillende diensten komt, maar ook wat er aan werk ligt. Ook is met deze opname na te gaan in hoeverre wordt voldaan aan het beginsel van uniformiteit uit het Ondernemingsplan RWS, zegt Bijsterbosch. Meer nog dan het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer hamert het onderne- mingsplan namelijk op een gelijkvormige aanpak: dat bijvoorbeeld een gelijksoortig bedrijf, ongeacht de vestigingsplaats in het ene of andere regionale beheersgebied, dezelfde aanpak vanuit RWS ervaart. De diensten staan best goed op de foto, zegt Van Dijk, maar zoals op elke portretfoto zie je bij zo n opname haarfijn de oneffenheden en rimpeltjes, en daar moet natuurlijk nog aan gewerkt worden. Dienstbaar Leveren al die activiteiten RWS RIZA niet een interessante spin-in-hetweb positie op, met de verleiding om dingen te gaan beoordelen en bewaken? Dat is momenteel niet onze rol, zegt Bijsterbosch. Neem de Handhavinguitvoeringsprogramma s, bekend als HUPs. In 2004 was dat nog een product dat de regionale diensten ter goedkeuring aan de Inspectie V&W moesten sturen, maar waarover de inspectie zich nu alleen nog maar adviserend uitspreekt. Ik zie nu al die HUP s bij ons langskomen, maar geef daar geen oordeel over. Ik zet ze wel op een rij om een overzicht te maken van wat er bij regionale diensten aan handhaving gebeurt. Dat landelijke plaatje kan dan namens de DG aan de IG worden aangeboden. Bij zo n exercitie zie je natuurlijk verschillen. Dat de RWS-aandacht voor RWZI s van één waterschap per regionale dienst kan verschillen. Of dat de ene dienst op- en overslag sterk in de gaten houdt en een Controle bij een RWZI andere nauwelijks. Dat soort dingen wil ik wel graag met de diensten bespreken en analyseren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een breed project om de controle van RWZI s landelijk vorm te geven. Van Dijk: Wat me in de HUPs opvalt wil ik met de diensten delen. Niet bij wijze van commentaar maar om samen de RWS-organisatie hecht en sterk te maken, met één gezicht naar buiten. Ik heb zeker oog voor de verschillen. Vanuit wat ons bindt moeten we niet nalaten om goed naar die verschillen te kijken. Daar liggen de kansen waarop je van elkaar kunt leren en als grotere organisatie winst kunt behalen. Om daarbij te helpen willen we graag bij de Adviesgroep Handhaving (AGH) betrokken zijn, zegt Bijsterbosch. En als er dan landelijk dingen uitgezocht of opgeschreven moeten worden kunnen wij dat op ons nemen. Van Dijk: Meedoen is voor ons belangrijk want we willen graag de dingen doen waaraan behoefte is en wat goed is voor Rijkswaterstaat als organisatie, waarvoor dus draagvlak bestaat. Jowi Bijsterbosch RWS RIZA Tel Kirsten van Dijk RWS RIZA Tel

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Aan het water. Zo divers is waterpubliek

Aan het water. Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Inzichten in meningen en wensen van gebruikers van het watersysteem 2009 Rijkswaterstaat, Publieksgericht Netwerkmanagement

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie