Programma waterfront

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma waterfront"

Transcriptie

1 Programma waterfront

2 Inleiding Voor de zomer van 2012 zal onze structuurvisie worden vastgesteld. De visie, een uitwerking van onze stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden en/of te maken. Hoorn zal zich, veel meer dan weleer, moeten richten op de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Deze kwaliteitslag is vertaald in een aantal hoofdopgaven. Een van deze opgaven omvat het ontwikkelen van een aantrekkelijke stad in een complete regio. De kustzone is een belangrijke kwaliteitsdrager van onze stad. De unieke ligging van Hoorn (9 km kustzone!) kan meer en beter worden benut om de complete stad aan het Blauwe Hart te worden. Niet alleen de gemeente Hoorn is zich aan het beraden over de toekomst van het waterfront. Ook de Deltacommissie buigt zich over het Markermeer. Leidende vraagstukken zijn de waterkwaliteit en waterveiligheid. Hoorn wil hierbij niet volgend zijn, wil een eigen agenda opstellen, en samen optrekken met het rijksbeleid. Ontwikkelingen moeten elkaar versterken en niet tegenwerken. Het vastgestelde Waterplan van de provincie uit 2009 biedt de mogelijkheid om (buitendijkse) initiatieven te ontplooien mits dit aan een aantal voorwaarden voldoet. Wil Hoorn niet achter de feiten aanlopen dan is assertiviteit noodzakelijk. We moeten ons daarbij realiseren dat we het rijksbeleid niet drastisch kunnen ombuigen. Wel kunnen we sturing geven aan de plannen en proberen die in ons voordeel om te buigen. Doel is in ieder geval dat de recreatieve en toeristische ontwikkeling van Hoorn er op zijn minst niet slechter van wordt en zo mogelijk er op vooruit gaat. Met dit doel voor ogen heeft Hoorn de Blue Deal voor het Blauwe Hart gelanceerd. niet meer opportuun zijn. Het programma moet flexibel zijn en kunnen inspelen op behoeften die nog volgen, zonder het grotere kader uit het oog te verliezen. Toekomstbestendigheid is een belangrijk vereiste. Deze notitie beschrijft waarom het opstellen van een programma waterfront van belang is voor de toekomst van Hoorn en beschrijft het proces om te komen tot zo n programma. De Blue Deal 1. Ecologische maatregelen dienen samen te gaan met toeristische ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de vorm van eilandjes. 2. Gedacht kan worden aan een wellnesseiland en andere recreatieve activiteiten waarbij er ook interactie is met het vaste land. 3. Ontwikkeling van een dergelijk project zal moeten in samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en overheden. 4. Het moet leiden tot een verbetering van de ecologische structuur van het Markermeer en tegelijkertijd moet het mogelijkheden geven voor nieuwe economische activiteiten aan de Noord-Hollandse kust. 5. Over het beheer van de doorvaarbaarheid van het water, ook buiten de vaargeulen, dienen afspraken gemaakt te worden zodat de havens aan de Noord-Hollandse kust bereikbaar en bezeilbaar blijven. Een kustvisie of programma waterfront is dus gewenst. Mede vanwege de grootte van het plangebied en de belangen van de verschillende partijen zal het programma een brede context moeten hebben. Het ontwikkelen van dit soort gebieden speelt immers over langere tijd waarbij (maatschappelijke) veranderingen en andere ontwikkelingen kunnen optreden. Wat nu actueel is, kan over 10 jaar 2 Programma Waterfront Hoorn

3 Het verleden In het verleden was de ligging aan doorvaarbaar water van essentieel belang voor het economisch functioneren van de stad. Door de ligging aan de toenmalige Zuiderzee, kende Hoorn in de 16 e en 17 e eeuw een grote bloeiperiode. Via o.a. de Vereenigde Oost- en West-indische Compagnie werd handel gedreven met het verre oosten en westen. Na deze bloeiperiode en het afsluiten van de Zuiderzee door de Afsluitdijk verloor Hoorn een deel van zijn glans. Hoorn keerde langzaamaan zijn gezicht van het water af. De aanwijzing van Hoorn als groeikern in 1966 en de grote groei die daarop volgde versnelde dit proces. Complete wijken werden gerealiseerd zonder hierbij de unieke ligging aan het water te benutten en/of te gebruiken als drager van de identiteit van de wijken. Programma Waterfront Hoorn 3

4 Hoorn revisited Hoorn wil zijn unieke positie aan het Blauwe Hart opnieuw hervinden. Vanuit de structuurvisie is een aantal thema s benoemd die dit concreet vormgeven. Identiteit en verkleuring De laatste vier decennia is Hoorn sterk gegroeid. Kwantiteit stond hierbij voorop. Het gevolg is dat veel wijken op elkaar lijken. De wijken in Hoorn moeten meer worden verkleurd zodat meer identiteit of smoel ontstaat. De kustzone kan bij uitstek het gebied worden dat geheel Hoorn meer identiteit geeft. Voorbeeld is het Oostereiland met de cinema en het museum als uithangbord. De locatie tezamen met de functies zetten Hoorn (landelijk) op de kaart. Het gaat bij verkleuring niet alleen om het toevoegen van functies maar ook om structuren, openbare ruimten e.d. Ook onderscheidende woonmilieus voor speciale doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld waterwoningen, kunnen voor verkleuring zorgen. De eigenheid van de stad komt meer tot zijn recht. Hoorn wordt meer aantrekkelijk voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en bezoekers. Branding en profilering Een belangrijk punt dat samen moet gaan met (een veranderende of versterkte) identiteit is hoe de stad meer voor het voetlicht kan komen. Dit noemen we ook wel citybranding. Voorbeelden van deze aanpak zijn conceptsteden zoals Heerenveen Sportstad, Eindhoven Brainport en Havenstad Rotterdam. Branding kan ook regiobreed worden ingezet. Parkstad Limburg is hier een voorbeeld van. Branding gaat uiteraard samen met het daadwerkelijk herprofileren van de stad. Het moet geen gimmick zijn. Uiteindelijk krijgt de stad door het veranderen en toevoegen van meer identiteit een duidelijker profiel dat bezoekers trekt, waardoor de concurrentieslag met andere steden en regio s kan worden aangegaan. 4 Programma Waterfront Hoorn

5 Versterken recreatie en toerisme Nederlanders krijgen steeds meer vrije tijd. De vrijetijdseconomie kan hiervan profiteren. Hoorn, historische VOC-stad, kan juist door de ligging aan het water met al zijn mogelijkheden extra profiteren. Vrijetijdsvoorzieningen kunnen een stad of regio zowel maatschappelijk, sociaal als economisch op de kaart zetten, waarbij de wijde omgeving kan meeprofiteren. In stedelijke gebieden vormt een combinatie van wonen, werken, winkelen en leisure een grote aantrekkingskracht die de stad ten goede kan komen. Bij toerisme en recreatie hoeft het niet te gaan om het verpretparkiseren van gebieden maar kan ook voor chiquere vormen worden gekozen. In Hoorn met zijn historische achtergrond ligt dit meer voor de hand. Hierbij kan worden gedacht aan combinaties van historie, cultuur, natuur en recreatie. Zo is er een koppeling te maken met de eilandjes die het rijk mogelijk wil aanleggen als slibschermen en kan worden aangetakt op onze interne waterstructuur (kleine pleziervaart). Verder is een koppeling te maken met de mogelijkheid die in het vastgestelde Nationaal Waterplan wordt geboden om vijf hectare buitendijks te bouwen. Een sprong over de dijk kan worden gerealiseerd. Het verwezenlijken van het stadsstrand en de ecologische zone in de Grote Waal is een voorbeeld van het koppelen van diverse functies; toerisme en recreatie koppelen aan natuurbeleving. Het stadsstrand zou voor de gehele regio een rol kunnen vervullen. De regiofunctie wordt versterkt. Programma Waterfront Hoorn 5

6 De opgave Waar liggen nu onze kansen en opgaven? Welke kwaliteiten moet Hoorn meer gaan benutten? We kunnen vier sporen onderscheiden: - een aantrekkelijke stedelijke kustontwikkeling met kansen voor recreatie & toerisme, leisure, strand, voorzieningen en bebouwing, - een goede bereikbaarheid van Hoorn over het water, - natuurontwikkeling en de ecologische versterking van de kustzone - de waterveiligheid en -kwaliteit. Deze brede aanpak betekent per definitie dat er verschillende belangen moeten worden gediend. Belangen van bewoners, bedrijven, winkeliers, instellingen, verenigingen, Hoogheemraadschap, natuurorganisaties, ontwikkelaars, bezoekers et cetera. Tal van belanghebbenden zijn betrokken met ieder zijn eigen invalshoek en ieder zijn eigen wensen. Deze vier sporen moeten worden ingezet om Hoorn meer gezicht aan het water te geven. Ze moeten zijn gegarandeerd zonder elkaar tegen te werken. Een verdere versterking van de identiteit Hoorn, aantrekkelijke en ondernemende stad aan het Blauwe Hart kan worden ontwikkeld. De opgave behelst een kwalitatieve versterking van de gehele kustlijn. Hier liggen onze kansen voor unieke woonmilieus, onderscheidende cultuurhistorische landschappen en prachtige recreatie- en natuurgebieden. Dit vraagt om een gedurfde en ambitieuze aanpak. Maatregelen die een combinatie van natuur, economie, historie en toerisme omvatten vragen om een integrale ontwikkelingvisie. Slimme combinaties van activiteiten en functies kunnen zorgen voor die extra stap. Opgaven moeten worden gecombineerd, verbindingen met het achterland moeten worden gemaakt en de diverse projecten moeten aan elkaar worden gelinkt. Dit impliceert dus niet alleen het nemen van fysieke maatregelen zoals bijvoorbeeld de aanleg van wandelpaden, een boulevard of (woon/werk)bebouwing maar ook moeten functionele verbindingen worden gerealiseerd. Het waterfront moet letterlijk en figuurlijk zichtbaar worden. Kortom: voorkom een verzameling van losse incidenten, maar zorg voor herkenbare samenhang. Zo kan een breed scala aan functies, voorzieningen en belevingen worden aangeboden die ook echt voor meer identiteit zorgen. 6 Programma Waterfront Hoorn

7 Programma Waterfront Hoorn 7

8 Lopende projecten en projecten in opstartfase Hoorn ontwikkelt reeds een aantal projecten die onze kustzone meer onder de aandacht brengen. Projecten die nu lopen of waarover wordt nagedacht zijn: De Schelphoek, Marina Kaap Hoorn Het plan voor het uitbreiden van het aantal vaste ligplaatsen en passantenplaatsen voor watersporters en het realiseren van een nautisch kwartier (zeilopleiding en zeilwedstrijdcentrum) ligt sinds medio 2009 stil, als gevolg van het afhaken van de beoogd exploitant. Pogingen om met een andere exploitant in zee te gaan hebben tot dusver nog niets opgeleverd. De uitbreiding wordt noodzakelijk geacht om het economisch belang van het toerisme en met name de watersportsector te versterken. brede consultatie met bewoners en andere belanghebbenden is ervoor gekozen om het eiland een culturele, toeristische en woonfunctie te geven. Het eiland wordt weer teruggegeven aan de Hoornse bevolking. In november 2009 is begonnen met de werkzaamheden die nu bijna zijn afgerond. Het hele Oostereiland is openbaar gebied. Inwoners en toeristen kunnen rondwandelen, kunnen kijken naar historische schepen en bij het centrum Varend Erfgoed of een bezoek brengen aan het Toeristische Informatiepunt, het Museum voor de Twintigste Eeuw of filmvoorstellingen bijwonen in Cinema Oostereiland. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten. In de voormalige cellen zijn kleine hotelkamers gebouwd. In het alkovengebouw werken creatieve mensen in een aantal cultuurgerelateerde bedrijven. Met het project is een belangrijk en bijzonder monument op een fraaie manier aan de binnenstad toegevoegd. Vernieuwen kademuur en herinrichten Hoofd De vernieuwing van de kademuur is een activiteit van het Hoogheemraadschap. De herinrichting van het Hoofd volgt hierop. De vernieuwing is nodig in verband met de slechte staat waarin de kademuur zich bevindt. Rond de kademuur bij het Hoofd spelen verschillende zaken. Het gaat om zaken als: de aansprakelijkheidsstellingen van het hoogheemraadschap en de gemeente, de herinrichting van het Hoofd en de vernieuwing van de kademuur. Het project waarmee dit alles gedeeltelijk in werking is gezet is de vernieuwing van de Oostereilandbrug. Dit project is nu gereed. Daarmee is het moment aangebroken om de kwestie rond de aansprakelijkheidstellingen af te kaarten en duidelijkheid te krijgen over de herinrichting van het Hoofd en de vernieuwing van de kademuur. Vooruitlopend op de vernieuwing van de kademuur wordt vooralsnog niet overgegaan tot het herinrichten van het Hoofd. Het college heeft het Hoogheemraadschap onlangs verzocht om de kademuur in 2013 te vervangen. Van wederzijdse claims wordt dan afgezien. Oostereiland Het Oostereiland, rijksmonument, was eigendom van Domeinen. In 2007 heeft de gemeente Hoorn het monument aangekocht. Na een 8 Programma Waterfront Hoorn

9 Oude Schouwburg locatie Het voormalige project Parisienne op de locatie Oude Schouwburg is beëindigd. De oorzaak hiervan is dat er op de markt niet voldoende vraag bleek te zijn voor de aangeboden woningen. De overeenkomst met prijsvraagwinnaar Ooms/De Peyler is inmiddels ontbonden. Het project Parisienne is opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad. Dit bestemmingsplan is van kracht. Het plan betrof een parkeergarage met daarboven appartementen en stadswoningen. Voor de realisatie van dit plan heeft Interpeyl verschillende woningen in de omgeving aangekocht, te weten Westerdijk 47a, Geldersesteeg 1 en 3 en Achterom 45 en 47. Deze woningen zijn niet in eigendom van de gemeente. In 2012 zal het project opnieuw starten in de initiatieffase. In 2012 worden eerst de grenzen van het project gedefinieerd samen met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Vervolgens zal er een start worden gemaakt met het nieuwe project waarbij een koppeling met de wandelboulevard en de verdere omgeving zal worden gemaakt. In afwachting van concrete planvorming wordt de locatie Oude Schouwburg tijdelijk bestemd met parkeren en een speelgelegenheid. Wandelboulevard Westerdijk Dit project, nog niet gestart (en onderdeel van een eerdere visie op de kustlijn), kan direct worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de locatie Oude Schouwburg. Het moet in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. De boulevard is echter meer dan dat. Het is een project dat letterlijk en figuurlijk het waterfront kan verbinden met alle andere (nog op te starten) projecten en kan een gedeelte worden van de kustlijnboulevard. Hier kan entree worden gemaakt en kan het waterfront uitnodigen voor verder vermaak. samenwerkingsovereenkomst met IntermarisHoeksteen staat de kustzone als studiegebied omschreven. In een ruimtelijke verkenning Grote Waal zijn door bureau Stedenbouw, Verkeer en Vervoer mogelijkheden geschetst die het beoogde stadsstrand via een zogenaamde Centrale Allee verbinden met het wijkcentrum. Belangrijk onderdeel hierin is een goede kwalitatieve opwaardering van het centrum Grote Beer. Dijkversterking Hoorn-Edam en Enkhuizen-Hoorn De Markermeerdijk tussen Enkhuizen en Edam voldoet niet meer aan de veiligheidseisen om het water te keren. De werkzaamheden voor het gedeelte tussen Enkhuizen en Hoorn zijn inmiddels gestart. Het gedeelte tussen Hoorn en Edam is in voorbereiding. Het is zeer wenselijk om de wijkvisie Grote Waal te koppelen aan dit project en om beide projecten te bezien in het kader van een integraal en samenhangend programma waterfront. Stadsstrand en ecologische zone Dit idee is ontstaan vanuit het project dijkverzwaring Hoorn-Edam en een werkgroep vanuit de raad die zich heeft gebogen over de Westerdijk. Het idee is verder uitgewerkt in de verkenning Kustlijn van Hoorn uit De verkenning is gericht op de recreatieve mogelijkheden vanuit een ruimtelijk perspectief zonder andere waarden uit het oog te verliezen. Het stadsstrand is gedacht tussen de Galgenbocht en de Schouwburg. De ecologische of natuurzone loopt vanaf de Galgenbocht richting De Hulk. Het project zal in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap moeten worden aangepakt. Wijkvisie Grote Waal Hoewel deze wijk aan het Markermeer ligt en de ligging kan worden benut om de wijk meer te profileren en meer identiteit mee te geven is dit geen onderdeel van de wijkvisie. In de Programma Waterfront Hoorn 9

10 10 Programma Waterfront Hoorn

11 Havenvisie Dit project verkeert nog in de opstartfase. Welke onderdelen aan bod komen is nog niet geheel duidelijk. Het gaat in ieder geval om een visie die alle havens omvat. Julianapark Dit gebied wordt expliciet genoemd in de structuurvisie. De potenties van dit gebied zijn veel groter dan het huidige gebruik laat zien. De plek kan uitgroeien tot het stadspark en stedelijk recreatiegebied van Hoorn. De oeverzone kan beter worden ontwikkeld. Ander gebruik en toegevoegd programma zoals bijzonder hoogwaardige woonbebouwing kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en openbaarheid van de locatie. De aanpak Gezien de reeds lopende projecten, de eerdere verkenningen en de plaats die de kustzone inneemt in de structuurvisie is het zeer gewenst om een integrale visie op te stellen, in de eerste plaats om samenhang en coördinatie in het geheel te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om de reeds lopende projecten, maar ook om de gebieden van de kustzone waarover nog niet is nagedacht (bijvoorbeeld het Julianapark). Door het waterfront als één geheel te beschouwen kan het gebied krachtiger en met meer strategie in de markt worden gezet. De ene ontwikkeling kan de andere versterken zonder elkaars concurrent te zijn. Maar ook kan voor diversiteit worden gezorgd: meerdere smaakjes kunnen worden aangeboden die voor meerdere typen bewoner, bedrijf of bezoeker interessant zijn. Een ander belangrijk punt van de visie is het inbouwen van een hoge mate van flexibiliteit. Gelet op de huidige economische situatie is een flexibel kader, zonder de overall visie uit het oog te verliezen, van groot belang. De overall visie kan dus zorgen voor afstemming en strategie op korte en lange termijn. Voor belanghebbenden wordt het project duidelijker leesbaar: waarom doen we het zoals we het doen? En welk belang zit er (in de toekomst) in voor u? Het draagvlak voor dit soort projecten die, gelet op de grootte van het gebied en de omvang van de projecten, lang lopen, vallen of staan met goede communicatie. De integraliteit die wordt betracht impliceert ook een hoge mate van samenwerken met andere partijen. Hierbij gaat het niet alleen om bewoners, bedrijven, andere publieke en private partijen en instellingen, verenigingen e.d. maar ook om de regio. Immers een kwalitatieve versterking van onze gehele kustlijn van deze omvang is van regionaal belang. Het plangebied Het plangebied behelst de gehele kustlijn vanaf De Hulk tot en met bedrijventerrein Hoorn 80 inclusief een nog nader te bepalen zone parallel lopend aan de kust. Ook moeten onze interne waterlopen deels worden opgenomen in de studie. Met name op locaties waar een koppeling tussen binnen- en buitenwater is te maken kunnen interessante ontwikkelingen ontstaan. Het product Het adagium van de visie, het programma waterfront, zal moeten zijn: denk ambitieus! Kijk (nu nog) niet naar de financiële haalbaarheid en/of andere onmogelijkheden. Niet alles hoeft immers gelijktijdig ontwikkeld te worden en/of is via de huidige wet- en regelgeving mogelijk. Lobbywerk moet nog volgen en andere partners moeten worden geënthousiasmeerd. Ontwikkelingen kunnen worden uitgesmeerd over decennia. Combineer hierbij opgaven. Denk op lange termijn en denk in kansen en mogelijkheden. Het eindproduct is een strategisch beleidsdocument dat de ontwikkelpotenties in beeld Programma Waterfront Hoorn 11

12 brengt waarbij overheden/marktpartijen e.d. vanuit een gezamenlijk belang mogelijkheden creëren. Elke ontwikkeling moet passen in het verhaal van het waterfront en de stad. Al naar gelang de schaalgrootte van de ontwikkelingen en de concreetheid van de plannen zal de mogelijke m.e.r.-plicht meegenomen worden in het eindproduct. Hoe verder? De structuurvisie zal voor de zomer van 2012 worden vastgesteld. Gelet op de aanvragen van ondernemers en discussies in de stad is het momentum nu aanwezig om een organisatie op poten te zetten die de integrale visie, het programma waterfront, op gaat stellen. Gezien de ambities, de breedte van het programma in combinatie met de verschillende betrokken actoren, vraagt dit project om een heldere proces- en organisatiestructuur. Visie kan niet zonder strategie. Hoe gaan we het organiseren? Het programma waterfront omvat geen concreet project dat (direct) gericht is op uitvoering. Het gaat om ontwikkelpotenties, impressies, denk- en oplossingrichtingen en mogelijkheden. Het resultaat is een programma dat de potenties en kansen weergeeft om Hoorn toekomstvast te maken. Hier kunnen instellingen en marktpartijen e.d. bij worden betrokken en worden geënthousiasmeerd en kan gezamenlijk de uitvoering worden opgepakt. Dit proces valt of staat met een breed draagvlak. Het creëren van draagvlak en enthousiasme bij dit gevoelige onderwerp vergt tijd en dientengevolge een zorgvuldige communicatie. en raad zich beraden op de stappen die vervolgens moeten worden gezet: biedt het programma waterfront een realistische kijk naar de toekomst en kan het programma worden vastgesteld en in de loop der jaren gezamenlijk met partijen worden uitgevoerd? Wie gaat het doen? Zoals gezegd: het programma waterfront gaat uit van het adagium: denk ambitieus. Een creatieve out of the box benadering is het streven. Tegelijkertijd is kennis van de stad en haar belanghebbenden van belang. Een brede benadering zoals is gekozen voor de structuurvisie waarbij zo n 25 beleidsmedewerkers waren betrokken is niet opportuun. Een mogelijkheid is om het programma waterfront als intern beleidsproces te zien dat door een externe partij in nauwe samenwerking met de ambtelijke dienst van de gemeente Hoorn wordt uitgevoerd. Een efficiënt proces is daarbij het uitgangspunt. Wij hebben goede ervaringen met bureau BVR dat tezamen met ons de structuurvisie heeft opgesteld. Dit bureau heeft kennis van de stad en haar inwoners en heeft de juiste expertise om dit project in goede banen te leiden. Wij zullen met dit bureau het programma waterfront op gaan stellen. Het voorstel is om allereerst een startnotitie op te stellen. Deze startnotitie geeft de denkrichting aan welke kant we met onze kust op kunnen of willen gaan. De notitie vormt de start van de discussie met alle belanghebbenden, hetzij in groepsverband, hetzij individueel. Belanghebbenden kunnen meedenken, voorstellen doen, verbeteringen aanbrengen, hun voorbehoud maken et cetera. Deze consultatieronde leidt uiteindelijk tot een conferentie programma waterfront waarbij ook de raad wordt betrokken. Hierna kunnen college 12 Programma Waterfront Hoorn

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

G r o e n d o o r r o o d. groen ROOD ROOD

G r o e n d o o r r o o d. groen ROOD ROOD G r o e n d o o r r o o d groen ROOD ROOD Inleiding De ruimtelijke vraagstukken in ons land veranderen van aard. Ze worden integraler, complexer en vragen om innovatieve oplossingen. Het gaat niet langer

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Almelo Waterrijk >>>

Almelo Waterrijk >>> Almelo Waterrijk >>> Masterplan Stedenbouwkundig plan Fase 1 HOSPER - ALMELO WATERRIJK p.2/8 Uitwerkingsplannen eerste twee buurten Almelo Waterrijk project masterplan stedenbouwkundig plan, bkp en landschappelijk

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Bijlage 2: Uitgangspunten. Ontwikkelstrategie Suikerfabriek

Bijlage 2: Uitgangspunten. Ontwikkelstrategie Suikerfabriek Bijlage 2: Uitgangspunten Ontwikkelstrategie Suikerfabriek HISTORIE Het voormalig Suikerunieterrein is een gebied van 130 hectare, direct ten westen van de binnenstad van Groningen. Het gebied bestaat

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Verkenning/Ideeënschetsen Oude Haven Enkhuizen

Verkenning/Ideeënschetsen Oude Haven Enkhuizen Oude haven aantrekkelijke binnenhaven, referentie: Kopenhagen Structuur visie Enkhuizen "De gemeente wil in deze omgeving zo mogelijk meer ruimte bieden aan de horeca, uitgaansmogelijkheden in het centrum

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern.

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern. Informatiebijeenkomst 9 juli 2010 Doel van de bijeenkomst: Informeren over: Corio Glana Stand van zaken per highlight in hand-out Voordelen van collectieve aanpak Samenwerking gemeenten, WRO, provincie

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Structuurvisie Middengebied Noordwijk

Structuurvisie Middengebied Noordwijk Structuurvisie Middengebied Noordwijk Deze folder is een korte samenvatting van de structuurvisie Middengebied Noordwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2005. De zone van het oorspronkelijke

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT Waterhub Waterbus en haar opdrachtgevers willen de komende jaren meer forenzen, toeristen, bewoners en bezoekers over water vervoeren. Het netwerk voor openbaar

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2 LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5 Dagelijks bestuur 12 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 28 juni 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Uitwerking meekoppelingsprojecten

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom Geparafeerd D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. Kruijssen, C.J.M.

Parafering besluit PFO Bom Geparafeerd D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. Kruijssen, C.J.M. agendapunt 3.a.3 924279 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCHE AGENDA KUST: REACTIE DELFLAND Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 18 januari 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Proeftuinen MLV. Jannemarie de Jonge, 10 oktober 2013

Proeftuinen MLV. Jannemarie de Jonge, 10 oktober 2013 Proeftuinen MLV Jannemarie de Jonge, 10 oktober 2013 Opbouw Meerlaagsveiligheid Concept gelanceerd in Nationaal Waterplan (2009) Laag 1: preventieve maatregelen Laag 2: gevolgbeperkende maatregelen, door

Nadere informatie

ondernemers in het gebied? En hoe kun je dit mogelijk maken binnen de kaders van de intergemeentelijke structuurvisie?

ondernemers in het gebied? En hoe kun je dit mogelijk maken binnen de kaders van de intergemeentelijke structuurvisie? Netwerk en inspiratiebijeenkomst Design Academy Eindhoven Op 14 maart 2013 werd de tweede netwerkbijeenkomst van het jaar georganiseerd voor alle ambtelijke medewerkers die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

HAAGSE AANPAK DUURZAME STEDENBOUW

HAAGSE AANPAK DUURZAME STEDENBOUW HAAGSE AANPAK DUURZAME STEDENBOUW duurzame economie sociaal culturele duurzaamheid ecologische duurzaamheid DUURZAME STEDENBOUW Inhoud presentatie Opgave Werkwijze 4 thema's Resultaten en vervolgproces

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Studiedag centrumplannen Rol en houding gemeente

Studiedag centrumplannen Rol en houding gemeente Centrumplan Breukelen 1. Inleiding 2. Resultaten 3. Plannen 4. Rol gemeente in proces 1 1. Inleiding Studiedag centrumplannen Breukelen: Historische kern uit vroege middeleeuwen Veel buitenplaatsen aan

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN VISIE SCHEVENINGEN HAVEN BINT architecten is gevestigd aan de Dr.Lelykade te Scheveningen. Planvorming voor Scheveningen haven gaat dus over ons toekomstig uitzicht waar we straks dagelijks mee te maken

Nadere informatie

Programma Blaricummermeent

Programma Blaricummermeent Programma Blaricummermeent Rob Hoksbergen, hfd. Projectbureau De Blaricummermeent 1. De Blaricummermeent anno 2015 2. Doorkijkje naar de toekomst Woningbouw BusinessPark27 Voorland Stichtsebrug 3. Wachtend

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv stedenbouwkundige uitwerking juni 2006 concept M A A S T E R R A S SPOORZONE DRECHTSTEDEN Gemeente Dordrecht Arjen Baan (projectmanager) Madelon Soeteman

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

waar is ruimte in de stad?

waar is ruimte in de stad? Briefing ontwerpteams: waar is ruimte in de stad? Briefing voor ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen van Den Haag. Dit project is onderdeel van de Agenda Ruimte voor de Stad. De stad aan zet 14

Nadere informatie