Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel"

Transcriptie

1 Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013

2 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier Dienst na verkp Organisatie van de distributie Diefstalpreventie Prductbehandeling 60 POLYVALENT VERKOPER 520 LT 40 E-verkp 40 Cnflicthantering en klachtenbehandeling Verkptechnieken 80 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

3 MODLES Naam Cde Lestijden Aanvuller M HA Cnflicthantering en klachtenbehandeling M HA Diefstalpreventie M HA Dienst na verkp M HA E-verkp M HA Kassier M HA Klantencntacten M HA Organisatie van de distributie M HA Werkplekleren vr een plyvalent verkper M HA Prductbehandeling M HA Verkptechnieken M HA Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

4 INHODSTAFEL 1 Inleiding Beginsituatie Algemene delstellingen van de pleiding Minimale materiële vereisten Algemene pedaggisch-didactische Evaluatie van de cursisten Mdule: Aanvuller (M HA lestijden) Mdule: Cnflicthantering en klachtenbehandeling (M HA lestijden) Mdule: Diefstalpreventie (M HA lestijden) Mdule: Dienst na verkp (M HA lestijden) Mdule: E-verkp (M HA lestijden) Mdule: Kassier (M HA lestijden) Mdule: Klantencntacten (M HA lestijden) Mdule: Organisatie van de distributie (M HA lestijden) Mdule: Werkplekleren vr een plyvalent verkper (M HA lestijden) Mdule: Prductbehandeling (M HA lestijden) Mdule: Verkptechnieken (M HA lestijden) Bibligrafie...41

5 1 INLEIDING De pleiding Plyvalent verkper behrt tt het studiegebied HANDEL. Als referentiekader werd de Tempera-studie van 2007 gebruikt: Rapprt Kwalificatiestructuur Distributiesectr 1, dat de basis vrmt vr de actualisatie van het SERV-berepsprfiel Winkelbediende van 1997 (D/1997/4665/49). De pleiding Plyvalent verkper richt zich meer bepaald p de kwalificaties aanvuller, kassier en verkper. Deze benadering is ingegeven vanuit het gebruikte referentiekader, dat stelt dat de meeste functiehuders deze kwalificaties in cmbinatie uitveren. De plyvalent verkper met in verschillende settings kunnen functineren. Vrbeelden van settings zijn: franchise, geïntegreerde winkel, traditinele bediening, zelfbediening, e-cmmerce, De plyvalent verkper functineert steeds nder verantwrdelijkheid en begeleiding van een leidinggevende. De pleiding Plyvalent verkper vrmt tevens een pstap naar de kwalificaties van peratineel manager en strategisch manager. De pleiding kwam tt stand in verleg met Cmes, die bvenp cmpetenties zals mschreven in het vermelde referentiekader, een aantal bijkmende basiscmpetenties aanreikte aangaande de rganisatie van de distributiesectr en de basiskennis marktpraktijk. Het pleidingsprfiel werd tevens dr de sectr gevalideerd. De pleiding leidt tt het certificaat van de berepspleiding Plyvalent Verkper. Het certificaat leidt in cmbinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vrming tt het diplma Secundair nderwijs. Een lgische aanvulling is het vlgen van de pleiding Bedrijfsbeheer. 1 Tempera, Kwalificatiestructuur van de distributiesectr. Naar een brug tussen sectr en nderwijs. Juni blzn. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

6 2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. Tch kunnen vlgende aanbevelingen gemaakt wrden m de kans tt slagen in deze mdules te verhgen. De cursist heeft een basiskennis van het Nederlands zdat de cursisten ged met elkaar kunnen cmmuniceren. De cursist heeft een aantal rekenkundige vaardigheden met.a. k percentberekening en regel van drie. De cursist beschikt ver een aantal basisvaardigheden in verband met het cmputergebruik,.a. mdat de cursisten tijdens hun pleiding veel kunnen/meten pzeken p het internet. Met de cursist kunnen vr- f neventrajecten wrden afgesprken m deze vaardigheden te verwerven. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

7 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De cursist leert: klanten infrmeren en vertuigen; verkp- en merchandisingtechnieken tepassen; cnflicten met klanten crrect afhandelen; diefstalpreventietechnieken tepassen met inachtname van de wetgeving inzake de bevegdheden van het winkelpersneel en de rechten van klanten; instaan vr service, naverkp en klachtenbehandeling; de kassa bedienen; rekken aanvullen en nderhuden; de prductbehandelingscyclus administratief en lgistiek crrect afhandelen; de rganisatie van de distributiesectr kennen; verkpen in een e-cmmerce mgeving. De cursist leert hierbij rekening te huden met de relevante regelgeving p het vlak van veiligheid, milieu en gezndheid en p het vlak van marktpraktijk (garantiewetgeving, cnsumentenkrediet en terugnameplicht). 3.2 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen in de verschillende mdules aan bd: Cde Sleutelvaardigheid Verklaring SV 03 Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV 11 Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip vr p te brengen en er tactvl mee m te gaan. SV 12 Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV 20 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV 35 Zin vr samenwerking In staat zijn m gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

8 4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN Een ged ingericht klaslkaal, met aangepast ICT- en prjectiemateriaal en vrzien van adequate en actuele sftware (prijslijsten maken, etiketten afdrukken, pzekwerk verrichten, ) Overzichtelijk en actueel cursusmateriaal Tegang tt kassamateriaal f sftware die de werking van een kassa helpt begrijpen. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

9 5 ALGEMENE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Met mderne nderwijsmethdes met getracht wrden m het cmpetentiegericht nderwijs een kans te geven. Dit betekent dat de praktijkgerichtheid van de pleiding centraal met staan. Luter dceren biedt weinig meerwaarde; veelvuldige tepassingen, rllenspellen en casussen daarentegen verhgen significant het leereffect. Het rganiseren van stages in winkels, het uitndigen van sprekers met heel wat ervaring uit de praktijk, het uitwerken van realiteitsvlle casussen en het inzetten van actieve werkvrmen bieden een gevelige meerwaarde. De realiteitsgerichte aanpak wrdt sterkt ndersteund dr ICT. Bij elk leerplan staat een uitgebreide internetbibligrafie, zdat de leraar belangrijke en significante websites aangereikt krijgt. Het laten pzeken van relevante infrmatie in functie van een gesteld prbleem krijgt hierbij de vrkeur bven het blindelings laten memriseren van steeds aan verandering nderhevige infrmatie. Vr dit leerplan kan dit, zuiver ter illustratie en zeker niet limitatief, p de vlgende manieren gebeuren: Zeken, verwerken en bewaren van infrmatie Vr het pzeken van actuele infrmatie ver wettelijke en andere vrschriften kunnen de cursisten gebruik maken van het internet. Vr het pstellen van verslagen, eindwerk (bvb. werkplekleren, ) kan gebruik gemaakt wrden van een tekstverwerker. Cmmuniceren van infrmatie De cursisten meten in het kader van werkplekleren berep den p de mderne cmmunicatietechnieken zals . Hierbij k gebruik makend van dcumenten die vervaardigd zijn met behulp van een tekstverwerker f presentatiepakket. Oefenen met behulp van ICT Vr het maken van virtuele simulaties kunnen de cursisten gebruik maken van specifieke sftware. Creatief vrmgeven met behulp van ICT In geval van het rapprteren is het van grt belang dat die dcumenten p een rdelijke en verzichtelijke wijze wrden pgesteld. iteraard kunnen de cursisten hiervr gebruik te maken van een tekstverwerker, een rekenblad, een presentatiepakket. Het rapprteren kan k uitmnden in het vrstellen van infrmatie aan de medecursisten met behulp van een presentatiepakket. Het is aangewezen dat de cursisten bij het telichten k gebruik kunnen maken van mderne media. Leeswijzer bij de leerplandelstellingen, leerinhuden, specifieke pedaggisch didactische en sleutelvaardigheden Het leerplan bestaat uit 3 klmmen die als vlgt met gepercipieerd wrden: In de linkerklm staan de leerplandelstellingen gebaseerd p de basiscmpetenties zals die vrgeschreven werden in het pleidingsprfiel. Die leerplandelstellingen bepalen derhalve de kennis, vaardigheden en attitudes die dr de cursisten meten wrden bereikt. In de middenklm staan de leerinhuden, die aanduiden p welke wijze de leerplandelstellingen meten bereikt wrden: wat met er gekend zijn? Wat hier vrgeschreven wrdt met dan k behandeld en geëvalueerd wrden. De rechterklm geeft een aantal specifieke pedaggisch-didactische mee die inspirerend kunnen zijn bij het leerprces. Ze zijn echter vrijblijvend: uiteindelijk beslist de leraar eigenhandig ver het didactisch prces. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

10 De sleutelvaardigheden die bij elk leerplan tegevegd wrden zijn attitudes die bij de cursist meten nagestreefd wrden tijdens het leerprces. Er met daarbij niet bewezen wrden dat deze sleutelvaardigheden effectief werden verwrven, maar wel dat er inspanningen werden geleverd m ze te verwerven. De sleutelvaardigheden werden in de leerplannen verkaveld ver de verschillende mdules. Bij elke mdule wrdt aangegeven welke sleutelvaardigheden er minimum in de mdule meten nagestreefd wrden. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

11 6 EVALATIE VAN DE CRSISTEN Het leerplan vrziet niet in cncrete pdrachten. Opgaven meten pgesteld wrden in functie van de te bereiken delstellingen, de beschikbare tijd en het vrhanden zijnde materiaal en materieel. Elke delstelling van het leerplan met ten minste één keer geëvalueerd wrden. Als alle cursisten alle pgaven uitgeverd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk f de delstellingen bereikt werden. Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen f een pdracht uitveren, krijgt elk aspect hiervan de aandacht. Binnen de de-activiteiten zijn een aantal factren te nderscheiden: cgnitieve factren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; psych-mtrische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhudingen, gebruik van materialen, g-handcördinatie, evenwicht; werkmethde en attitudes: bijv. werken binnen vrpgestelde limieten, thema's, tijd, aantallen en frmaten; rde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, rganisatie, sciale mgang, veiligheidsbewustzijn, verantwrdelijkheidsgevel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; berdelingsvermgen. Er kan k p verschillende mmenten wrden geëvalueerd: tijdens het pstellen van een bewerkingsvlgrde, tijdens f na een bewerking f na een afwerking. Duidelijke afspraken met de cursisten zijn hierbij ndzakelijk. Indien deze penheid er niet is, ntstaan betwistingen en blijft zelfevaluatie uit. Evaluatie van praktijkgerichte nderdelen is een rdeel ver: een prces: evaluatie van de vrderingen en attitudes p geregelde tijdstippen en bij mmentpnames tijdens de realisatie f dienstverlening; een prduct: evaluatie van het prduct f de gepresteerde dienst. Een zinvlle pdracht werkt een zinvlle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten dr psitieve appreciatie, maar wijs p futen en tekrtkmingen. Tussentijdse evaluaties en de evlutie van de cursist zijn van grt belang vr de eindevaluatie. Maak duidelijke afspraken met de cursist, z wrdt het werk vr iedereen eenvudiger. Leg bij elke pdracht uit p welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ntwikkelt z het vermgen m het eigen werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke vlwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

12 7 MODLE: AANVLLER (M HA LESTIJDEN) 7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist rekken aanvullen en nderhuden, prijsaanduidingen cntrleren en klanten helpen met infrmatieve vragen. 7.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische verschillende aanvultechnieken tepassen. ergnmisch werken Verschillende aanvultechnieken in functie van de beschikbare prducten en de hudbaarheid Cntrle van de hudbaarheidsdatum van prducten zwel in de winkel als in de stck Rtatiesnelheid van prducten Inzicht in vrraadheveelheid Beschikbaarheid van prducten in de winkel Verpakkingsgegevens Transfer van artikelen vanuit de winkelvrraad naar de verkpruimte Ergnmie Definitie Risicfactren Ergnmische efeningen en tips kunnen tegepast wrden in de (les)praktijk. Repetetive Strain Injuries (RSI) mbt verkp Er zijn heel wat flders en artikelen Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

13 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische Hef- en tiltechnieken De werkpstelling verschenen met betrekking tt de tepassing van ergnmische principes p het werk. Het is leerrijk m de cursisten elkaars huding te laten evalueren. Daarenbven kan het interessant zijn m iemand van een rugschl demnstraties te laten geven. visual merchandising tepassen. 015 Visual merchandising Definitie Winkelbeeld Winkelsfeer (inclusief persneel) Ruting Indeling winkel en schappen Acties / krtingen Laat de cursisten de visual merchandising van één specifieke winkel analyseren en laat hen verschillende winkeltypes vergelijken. Gastspreker: he gebeurt de visual merchandising in bepaalde winkels/ketens? prijsaanduidingen vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure aanbrengen. 016 Prijsaanduidingen in de winkel Labelen Cntrle en crrectie. Het is belangrijk een vergelijking te maken tussen de prijzen in de flders en in de winkel. Om kennis te maken met specifiek labelingsmateriaal zijn bedrijfsbezeken aangewezen. futieve prijsaanduidingen vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure crrigeren. 017 Wetgeving ver prijsaanduidingen Bedrijfsspecifieke richtlijnen Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

14 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische klanten infrmeren. 003 rekken nderhuden en prper maken. 032 vr netheid en rde van de werkmgeving instaan. 041 Infrmatie rnd.m.: plaats van een prduct prijs en prmties Onderhud en schnmaak Bedrijfsspecifieke netheidsnrmen Juiste schnmaakmiddelen Crrecte schnmaaktechnieken Nut van een rdelijke werkmgeving 5S-systeem Scheiding Schikking Schnmaken Standaardiseren Systematiseren Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

15 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische persnlijke beschermingsmiddelen gebruiken. veiligheidsvrschriften en instructies inzake arbeidsmiddelen tepassen Persnlijke beschermingsmiddelen Definitie Risicanalyse Verplichtingen vr de WG Gebruik van beschermingsmiddelen Veiligheidsmaatregelen Telichting dr een preventieadviseur is vr deze delstelling erg zinvl. Men kan vrbeelden van risicanalyses en de gevlgen ervan p het gebruik van beschermingsmiddelen bespreken. Veiligheidspictgrammen Veiligheidsrichtlijnen Veiligheidsnrmen en reglementering De eigen veiligheid en die van derden Gevaarlijke stffen Gebruik van prducten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen vlgens de vrschriften 7.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV12 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Zin vr samenwerking In staat zijn m gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

16 8 MODLE: CONFLICTHANTERING EN KLACHTENBEHANDELING (M HA LESTIJDEN) 8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist cnflicten met klanten vermijden, crrect mgaan met cnflicten en klachten van klanten crrect afhandelen. Vral de cmmunicatie met klanten staat in deze mdule centraal. 8.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische cnflicten met klanten vermijden. cnflicten met klanten crrect afhandelen klachten van klanten crrect behandelen. 006 Srten cnflicten Cnflictpreventie en hantering Stijlen Crrecte en strategische cmmunicatie Vrmen en kwaliteiten van cmmunicatie IK-bdschap Interactiepatrnen van gedrag Omgaan met types van klanten Omgaan met agressie Klachten Definitie Srten klachten Het belang van klachten Klachtenbehandeling Onderscheid klager en klacht Gedrag van de klager Rllenspelen en gebruik van videmateriaal bieden een meerwaarde. Interactiepatrnen: Rs van Leary Klantvriendelijkheid Klantgericht telefneren Klantgericht schrijven Klantgericht spreken Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

17 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Klantentypes bij klachten Klacht en klantvriendelijkheid Orzaak van de klacht Klachtenplssing Klachtenpvlging Klachtenfrmulier Specifieke pedaggischdidactische 8.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip vr p te brengen en er tactvl mee m te gaan. SV11 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

18 9 MODLE: DIEFSTALPREVENTIE (M HA LESTIJDEN) 9.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist diverse technieken hanteren m diefstal te vrkmen. Hij leert k verdachte klanten detecteren en p een crrecte manier ingrijpen. 9.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 9.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische diefstalpreventietechnieken tepassen. 010 Wet- en regelgeving met betrekking tt de bevegdheden van het winkelpersneel inzake diefstalpreventie Vrmen van winkeldiefstal Diefstalpreventiemethden.m.: Indeling van de winkelruimte Camerabewaking Plaatsing spiegels Beveiligingsfirma s Er staan p YuTube heel wat filmpjes rnd dit tpic. Cijfers winkeldiefstallen in België kunnen pgezcht wrden p het internet. Preventietechnieken,.m.: Duidelijke huisregels Gedragsregels vr persneel Cntrle ver de winkelruimte en de klanten Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

19 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische met het g p diefstalpreventie verdachte klanten detecteren. 011 Herkenning van een winkeldief Verdachte persnen Lichaamshuding Alertheid vr vreemde zaken Gevaar van vrrdelen Suggestie m een winkeldetective uit te ndigen. rekening hudend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne prcedures ter zake, p verdachte klanten ingrijpen. 012 Wet- en regelgeving met betrekking tt de bevegdheden van het winkelpersneel bij het vaststellen van een diefstal Ingrijpen als verkper: Onndige risic s Op heterdaad betrappen Terugname van de gederen Opvlging na betrapping Winkelntzegging 9.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

20 10 MODLE: DIENST NA VERKOOP (M HA LESTIJDEN) 10.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist de dienst na verkp verzekeren, rekening hudend met de van tepassing zijnde wetgeving en bedrijfsinterne prcedures inzake garantie, betalingskrediet en terugnameplicht. In deze mdule ligt de nadruk eerder p de administratieve afhandeling BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische de naverkpcyclus vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure crrect afhandelen. de basisprincipes van de garantiewetgeving, het cnsumentenkrediet en de terugnameplicht crrect tepassen Naverkpcyclus: Leveringsplicht Cnfrmiteit Vrijwaring tegen uitwinning en gebreken Service Terugnameplicht: - vr verpakkingen - vr elektrische testellen Vergelijk garantieregelingen tussen verschillende winkels. Registreer ervaringen van cursisten. Garantiewetgeving Begde cnsumptiegederen Srten gebreken Garantietermijn Cnsumentenrechten Geschillen en klachten Cnsumentenkrediet Bij de behandeling van het cnsumentenkrediet verdient het aanbe- Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

21 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Definitie Kredietbemiddelaar Kredietvereenkmsten Kredietgever Reclame vr cnsumentenkrediet Kredietksten Registratie bij NBB Specifieke pedaggischdidactische veling de cursisten te wijzen p de gevaren van het cnsumentenkrediet. binnenkmende klachten vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure registreren en afhandelen f drverwijzen. 020 Klachtenbehandeling Klantenservice Klantentevredenheid Klantengetruwheid Klachtenfrmulier Klantentevredenheidsmeting 10.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip vr p te brengen en er tactvl mee m te gaan. SV11 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

22 11 MODLE: E-VERKOOP (M HA LESTIJDEN) 11.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist als verkper ptreden in een e-cmmerce cntext BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggisch-didactische in een e-cmmerce mgeving verkpen. 018 E-verkp Vr- en nadelen Treven van een nline-verkp,.m.: Smaakvlle prductweergave Veilig betaalsysteem Snelle levering Verzendbeleid Elektrnisch klantencntact Laat cursisten hun eigen ervaringen vertellen met hun persnlijke E-aankpen, en van daaruit afleiden welke de treven zijn van een E-verkp en p welke punten de E-verkper kan scren. Inhudelijk pzetten en beheren van een E- verkpssysteem Website Hmepage Prductinfrmatie Nieuws Het verdient sterke aanbeveling m een al dan niet fictieve zaak p te starten en in een E- cmmercemgeving te adapteren dr middel van bestaande sftware-applicaties, die steeds een dem-gedeelte ter kennismaking presenteren. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

23 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggisch-didactische Verkpvrwaarden Enkele websites: FAQ Cntact Beheer van prducten en prductcategrieën: Inveren prducten Aanpassen prducten Verwijderen prducten Prducten imprteren Prducten exprteren Beheer van krtingsbnnen Weliswaar huden deze dem-versies beperkingen in p vlak van aantal prducten, klanten en verkpsverrichtingen, maar ze zijn wel gratis en geven tch wel een realistische kijk p de werking van een webwinkel. Aanmaak krtingsbn Aanpassen krtingsbn Verwijderen krtingsbn De verheid heeft een site waarin de wettelijke verplichtingen vr een E-shp samengevat wrden: (dem) Statistieken Omtrent aantal bezekers per peride Omtrent verkpen per prduct, prductgrep Facturen Klantgegevens Aanmaak klantfiche Betalingen Aanpassen klantfiche Verwijderen klantfiche Beheer mailinglijst Een webshp pzetten is echter zveel meer dan alleen maar dat platfrm invullen: technisch gezien is dat inderdaad het enige dat men met den, maar k het gemakkelijkste deel; er kmt zveel meer bij kijken waarver je met nadenken, keuzes met maken, en dat is veel meilijker: Bijvrbeeld: ft's kunnen (laten) maken en bewerken verleggen met verzendfirma's het drukwerk ntwerpen en realiseren, Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

24 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggisch-didactische Incass bij levering verpakkingen kiezen en vergelijken, Overschrijving p rekening Elektrnische betaling Beheer accunt Accuntvrwaarden Persnsgegevens verwegen welke reclame wanneer het beste is, acties pzetten, mailverkeer crrect pvlgen, webshp p een "slimme" manier invullen (gerelateerde prducten, aantrekkelijke en vlledige prductmschrijvingen maken,...) sciale media en blgs inschakelen, enz... De uitdaging bestaat er in m k deze aspecten hun plaats te laten vinden in deze mdule, dr eventueel werkelijk aan mekaar te kpen en te verkpen (weliswaar znder geldtransacties) SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV12 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

25 12 MODLE: KASSIER (M HA LESTIJDEN) 12.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist de kassa pstarten, bedienen en afsluiten. Hij leert k de kassamgeving nderhuden en prducten inpakken BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische de kassa klantgericht bedienen. prducten aan de kassa snel verwerken Kassa- en kassaverwerkingssystemen,.m.: Kassatypes Scanner Zelfscanner ergnmisch werken. de kassamgeving inrichten en nderhuden. ecnmisch werken Ergnmie Definitie Risicfactren Repetetive Strain Injuries (RSI) m.b.t. verkp Hef- en tiltechnieken De werkpstelling Ergnmische efeningen en tips kunnen tegepast wrden in de (les)praktijk. Er zijn heel wat flders en artikelen verschenen met betrekking tt de tepassing van ergnmische principes p het werk. Inrichting en nderhud Richtlijnen van de winkel Het is leerrijk m de cursisten elkaars huding te laten evalueren. Netheidsnrmen Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

26 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische Veiligheidsaspecten Ecnmisch werken Daarenbven kan het interessant zijn m iemand van een rugschl demnstraties te laten geven. Efficiëntie Delgerichtheid de verschillende betalingsmgelijkheden p een crrecte, klantgerichte en snelle manier afhandelen. 024 Verschillende betalingsmgelijkheden,.m.: Cntant Vrbeelden van waardecheques: eccheque, maaltijdcheque, Elektrnisch Waarde- en geschenkbnnen Waardecheques Cntrle p de echtheid van biljetten Wisselgeld en kassabn Detectie van fraudepgingen Deactiveren van beveiligingen klantgetruwheidssystemen en krtingen tepassen. 025 Prmtiemiddelen,.m.: Klantenkaart Krtingsbn Slden Acties Nieuwsbrieven Wetgeving en winkelrichtlijnen i.v.m. prmtieacties Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

27 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische diverse prducten p een snelle en aantrekkelijke manier inpakken. 026 Inpakmethdes Inpakmaterialen de kassa (p)maken, pstarten en afsluiten. 027 Gebruik van een kassaregister Aan- en afmelding Wisselgeld Inhud van de geldlade in het begin en p het einde in vergelijking met de kassarl Bespreking kassaverschillen met de verantwrdelijke Vervanging kassarl Transfer van de geldlade Opberging van het geld 12.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Leerplan. Huishoudhulp Modulair OPLEIDING. Studiegebied Huishoudelijk onderwijs

Leerplan. Huishoudhulp Modulair OPLEIDING. Studiegebied Huishoudelijk onderwijs Leerplan OPLEIDING Huishudhulp Mdulair Studiegebied Huishudelijk nderwijs Gedkeuringscde: 2014/1054/6//D 31 januari 2014 STRCTRSCHEMA 60 Schnmaken als huishudhulp Wassen en strijken als huishudhulp 20

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Leerplan. Meubelmaker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied HOUT

Leerplan. Meubelmaker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied HOUT Leerplan OPLEIDING Meubelmaker Mdulair Studiegebied HOUT Gedkeuringscde: 2015/1200/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2015 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 3 1.1 Mdulair traject... 3 1.2 Relatie tt het pleidingsprfiel...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica HBO5 Mdule B2 Basis tegepaste mechanica Cde 7364 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale 80 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Opleiding: WINKELBEDIENDE

Opleiding: WINKELBEDIENDE Opleiding: WINKELBEDIENDE De winkelbediende helpt de klanten, vult de rekken aan en rekent af. Je staat ook in voor de orde en netheid van de winkel. Je moet klantgericht en klantvriendelijk kunnen werken

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Internatinale marketing cde mdule A11 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Financieel management cde mdule C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen.

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenbek buitensignalisatie Campus Elishut Vlaamse Gemeenschapscmmissie algemene directie Onderwijs en Vrming - Overheidspdracht bij nderhandelingsprcedure znder bekendmaking - BUITENSIGNALISATIE

Nadere informatie