Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel"

Transcriptie

1 Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013

2 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier Dienst na verkp Organisatie van de distributie Diefstalpreventie Prductbehandeling 60 POLYVALENT VERKOPER 520 LT 40 E-verkp 40 Cnflicthantering en klachtenbehandeling Verkptechnieken 80 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

3 MODLES Naam Cde Lestijden Aanvuller M HA Cnflicthantering en klachtenbehandeling M HA Diefstalpreventie M HA Dienst na verkp M HA E-verkp M HA Kassier M HA Klantencntacten M HA Organisatie van de distributie M HA Werkplekleren vr een plyvalent verkper M HA Prductbehandeling M HA Verkptechnieken M HA Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

4 INHODSTAFEL 1 Inleiding Beginsituatie Algemene delstellingen van de pleiding Minimale materiële vereisten Algemene pedaggisch-didactische Evaluatie van de cursisten Mdule: Aanvuller (M HA lestijden) Mdule: Cnflicthantering en klachtenbehandeling (M HA lestijden) Mdule: Diefstalpreventie (M HA lestijden) Mdule: Dienst na verkp (M HA lestijden) Mdule: E-verkp (M HA lestijden) Mdule: Kassier (M HA lestijden) Mdule: Klantencntacten (M HA lestijden) Mdule: Organisatie van de distributie (M HA lestijden) Mdule: Werkplekleren vr een plyvalent verkper (M HA lestijden) Mdule: Prductbehandeling (M HA lestijden) Mdule: Verkptechnieken (M HA lestijden) Bibligrafie...41

5 1 INLEIDING De pleiding Plyvalent verkper behrt tt het studiegebied HANDEL. Als referentiekader werd de Tempera-studie van 2007 gebruikt: Rapprt Kwalificatiestructuur Distributiesectr 1, dat de basis vrmt vr de actualisatie van het SERV-berepsprfiel Winkelbediende van 1997 (D/1997/4665/49). De pleiding Plyvalent verkper richt zich meer bepaald p de kwalificaties aanvuller, kassier en verkper. Deze benadering is ingegeven vanuit het gebruikte referentiekader, dat stelt dat de meeste functiehuders deze kwalificaties in cmbinatie uitveren. De plyvalent verkper met in verschillende settings kunnen functineren. Vrbeelden van settings zijn: franchise, geïntegreerde winkel, traditinele bediening, zelfbediening, e-cmmerce, De plyvalent verkper functineert steeds nder verantwrdelijkheid en begeleiding van een leidinggevende. De pleiding Plyvalent verkper vrmt tevens een pstap naar de kwalificaties van peratineel manager en strategisch manager. De pleiding kwam tt stand in verleg met Cmes, die bvenp cmpetenties zals mschreven in het vermelde referentiekader, een aantal bijkmende basiscmpetenties aanreikte aangaande de rganisatie van de distributiesectr en de basiskennis marktpraktijk. Het pleidingsprfiel werd tevens dr de sectr gevalideerd. De pleiding leidt tt het certificaat van de berepspleiding Plyvalent Verkper. Het certificaat leidt in cmbinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vrming tt het diplma Secundair nderwijs. Een lgische aanvulling is het vlgen van de pleiding Bedrijfsbeheer. 1 Tempera, Kwalificatiestructuur van de distributiesectr. Naar een brug tussen sectr en nderwijs. Juni blzn. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

6 2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. Tch kunnen vlgende aanbevelingen gemaakt wrden m de kans tt slagen in deze mdules te verhgen. De cursist heeft een basiskennis van het Nederlands zdat de cursisten ged met elkaar kunnen cmmuniceren. De cursist heeft een aantal rekenkundige vaardigheden met.a. k percentberekening en regel van drie. De cursist beschikt ver een aantal basisvaardigheden in verband met het cmputergebruik,.a. mdat de cursisten tijdens hun pleiding veel kunnen/meten pzeken p het internet. Met de cursist kunnen vr- f neventrajecten wrden afgesprken m deze vaardigheden te verwerven. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

7 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De cursist leert: klanten infrmeren en vertuigen; verkp- en merchandisingtechnieken tepassen; cnflicten met klanten crrect afhandelen; diefstalpreventietechnieken tepassen met inachtname van de wetgeving inzake de bevegdheden van het winkelpersneel en de rechten van klanten; instaan vr service, naverkp en klachtenbehandeling; de kassa bedienen; rekken aanvullen en nderhuden; de prductbehandelingscyclus administratief en lgistiek crrect afhandelen; de rganisatie van de distributiesectr kennen; verkpen in een e-cmmerce mgeving. De cursist leert hierbij rekening te huden met de relevante regelgeving p het vlak van veiligheid, milieu en gezndheid en p het vlak van marktpraktijk (garantiewetgeving, cnsumentenkrediet en terugnameplicht). 3.2 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen in de verschillende mdules aan bd: Cde Sleutelvaardigheid Verklaring SV 03 Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV 11 Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip vr p te brengen en er tactvl mee m te gaan. SV 12 Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV 20 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV 35 Zin vr samenwerking In staat zijn m gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

8 4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN Een ged ingericht klaslkaal, met aangepast ICT- en prjectiemateriaal en vrzien van adequate en actuele sftware (prijslijsten maken, etiketten afdrukken, pzekwerk verrichten, ) Overzichtelijk en actueel cursusmateriaal Tegang tt kassamateriaal f sftware die de werking van een kassa helpt begrijpen. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

9 5 ALGEMENE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Met mderne nderwijsmethdes met getracht wrden m het cmpetentiegericht nderwijs een kans te geven. Dit betekent dat de praktijkgerichtheid van de pleiding centraal met staan. Luter dceren biedt weinig meerwaarde; veelvuldige tepassingen, rllenspellen en casussen daarentegen verhgen significant het leereffect. Het rganiseren van stages in winkels, het uitndigen van sprekers met heel wat ervaring uit de praktijk, het uitwerken van realiteitsvlle casussen en het inzetten van actieve werkvrmen bieden een gevelige meerwaarde. De realiteitsgerichte aanpak wrdt sterkt ndersteund dr ICT. Bij elk leerplan staat een uitgebreide internetbibligrafie, zdat de leraar belangrijke en significante websites aangereikt krijgt. Het laten pzeken van relevante infrmatie in functie van een gesteld prbleem krijgt hierbij de vrkeur bven het blindelings laten memriseren van steeds aan verandering nderhevige infrmatie. Vr dit leerplan kan dit, zuiver ter illustratie en zeker niet limitatief, p de vlgende manieren gebeuren: Zeken, verwerken en bewaren van infrmatie Vr het pzeken van actuele infrmatie ver wettelijke en andere vrschriften kunnen de cursisten gebruik maken van het internet. Vr het pstellen van verslagen, eindwerk (bvb. werkplekleren, ) kan gebruik gemaakt wrden van een tekstverwerker. Cmmuniceren van infrmatie De cursisten meten in het kader van werkplekleren berep den p de mderne cmmunicatietechnieken zals . Hierbij k gebruik makend van dcumenten die vervaardigd zijn met behulp van een tekstverwerker f presentatiepakket. Oefenen met behulp van ICT Vr het maken van virtuele simulaties kunnen de cursisten gebruik maken van specifieke sftware. Creatief vrmgeven met behulp van ICT In geval van het rapprteren is het van grt belang dat die dcumenten p een rdelijke en verzichtelijke wijze wrden pgesteld. iteraard kunnen de cursisten hiervr gebruik te maken van een tekstverwerker, een rekenblad, een presentatiepakket. Het rapprteren kan k uitmnden in het vrstellen van infrmatie aan de medecursisten met behulp van een presentatiepakket. Het is aangewezen dat de cursisten bij het telichten k gebruik kunnen maken van mderne media. Leeswijzer bij de leerplandelstellingen, leerinhuden, specifieke pedaggisch didactische en sleutelvaardigheden Het leerplan bestaat uit 3 klmmen die als vlgt met gepercipieerd wrden: In de linkerklm staan de leerplandelstellingen gebaseerd p de basiscmpetenties zals die vrgeschreven werden in het pleidingsprfiel. Die leerplandelstellingen bepalen derhalve de kennis, vaardigheden en attitudes die dr de cursisten meten wrden bereikt. In de middenklm staan de leerinhuden, die aanduiden p welke wijze de leerplandelstellingen meten bereikt wrden: wat met er gekend zijn? Wat hier vrgeschreven wrdt met dan k behandeld en geëvalueerd wrden. De rechterklm geeft een aantal specifieke pedaggisch-didactische mee die inspirerend kunnen zijn bij het leerprces. Ze zijn echter vrijblijvend: uiteindelijk beslist de leraar eigenhandig ver het didactisch prces. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

10 De sleutelvaardigheden die bij elk leerplan tegevegd wrden zijn attitudes die bij de cursist meten nagestreefd wrden tijdens het leerprces. Er met daarbij niet bewezen wrden dat deze sleutelvaardigheden effectief werden verwrven, maar wel dat er inspanningen werden geleverd m ze te verwerven. De sleutelvaardigheden werden in de leerplannen verkaveld ver de verschillende mdules. Bij elke mdule wrdt aangegeven welke sleutelvaardigheden er minimum in de mdule meten nagestreefd wrden. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

11 6 EVALATIE VAN DE CRSISTEN Het leerplan vrziet niet in cncrete pdrachten. Opgaven meten pgesteld wrden in functie van de te bereiken delstellingen, de beschikbare tijd en het vrhanden zijnde materiaal en materieel. Elke delstelling van het leerplan met ten minste één keer geëvalueerd wrden. Als alle cursisten alle pgaven uitgeverd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk f de delstellingen bereikt werden. Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen f een pdracht uitveren, krijgt elk aspect hiervan de aandacht. Binnen de de-activiteiten zijn een aantal factren te nderscheiden: cgnitieve factren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; psych-mtrische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhudingen, gebruik van materialen, g-handcördinatie, evenwicht; werkmethde en attitudes: bijv. werken binnen vrpgestelde limieten, thema's, tijd, aantallen en frmaten; rde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, rganisatie, sciale mgang, veiligheidsbewustzijn, verantwrdelijkheidsgevel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; berdelingsvermgen. Er kan k p verschillende mmenten wrden geëvalueerd: tijdens het pstellen van een bewerkingsvlgrde, tijdens f na een bewerking f na een afwerking. Duidelijke afspraken met de cursisten zijn hierbij ndzakelijk. Indien deze penheid er niet is, ntstaan betwistingen en blijft zelfevaluatie uit. Evaluatie van praktijkgerichte nderdelen is een rdeel ver: een prces: evaluatie van de vrderingen en attitudes p geregelde tijdstippen en bij mmentpnames tijdens de realisatie f dienstverlening; een prduct: evaluatie van het prduct f de gepresteerde dienst. Een zinvlle pdracht werkt een zinvlle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten dr psitieve appreciatie, maar wijs p futen en tekrtkmingen. Tussentijdse evaluaties en de evlutie van de cursist zijn van grt belang vr de eindevaluatie. Maak duidelijke afspraken met de cursist, z wrdt het werk vr iedereen eenvudiger. Leg bij elke pdracht uit p welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ntwikkelt z het vermgen m het eigen werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke vlwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

12 7 MODLE: AANVLLER (M HA LESTIJDEN) 7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist rekken aanvullen en nderhuden, prijsaanduidingen cntrleren en klanten helpen met infrmatieve vragen. 7.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische verschillende aanvultechnieken tepassen. ergnmisch werken Verschillende aanvultechnieken in functie van de beschikbare prducten en de hudbaarheid Cntrle van de hudbaarheidsdatum van prducten zwel in de winkel als in de stck Rtatiesnelheid van prducten Inzicht in vrraadheveelheid Beschikbaarheid van prducten in de winkel Verpakkingsgegevens Transfer van artikelen vanuit de winkelvrraad naar de verkpruimte Ergnmie Definitie Risicfactren Ergnmische efeningen en tips kunnen tegepast wrden in de (les)praktijk. Repetetive Strain Injuries (RSI) mbt verkp Er zijn heel wat flders en artikelen Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

13 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische Hef- en tiltechnieken De werkpstelling verschenen met betrekking tt de tepassing van ergnmische principes p het werk. Het is leerrijk m de cursisten elkaars huding te laten evalueren. Daarenbven kan het interessant zijn m iemand van een rugschl demnstraties te laten geven. visual merchandising tepassen. 015 Visual merchandising Definitie Winkelbeeld Winkelsfeer (inclusief persneel) Ruting Indeling winkel en schappen Acties / krtingen Laat de cursisten de visual merchandising van één specifieke winkel analyseren en laat hen verschillende winkeltypes vergelijken. Gastspreker: he gebeurt de visual merchandising in bepaalde winkels/ketens? prijsaanduidingen vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure aanbrengen. 016 Prijsaanduidingen in de winkel Labelen Cntrle en crrectie. Het is belangrijk een vergelijking te maken tussen de prijzen in de flders en in de winkel. Om kennis te maken met specifiek labelingsmateriaal zijn bedrijfsbezeken aangewezen. futieve prijsaanduidingen vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure crrigeren. 017 Wetgeving ver prijsaanduidingen Bedrijfsspecifieke richtlijnen Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

14 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische klanten infrmeren. 003 rekken nderhuden en prper maken. 032 vr netheid en rde van de werkmgeving instaan. 041 Infrmatie rnd.m.: plaats van een prduct prijs en prmties Onderhud en schnmaak Bedrijfsspecifieke netheidsnrmen Juiste schnmaakmiddelen Crrecte schnmaaktechnieken Nut van een rdelijke werkmgeving 5S-systeem Scheiding Schikking Schnmaken Standaardiseren Systematiseren Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

15 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische persnlijke beschermingsmiddelen gebruiken. veiligheidsvrschriften en instructies inzake arbeidsmiddelen tepassen Persnlijke beschermingsmiddelen Definitie Risicanalyse Verplichtingen vr de WG Gebruik van beschermingsmiddelen Veiligheidsmaatregelen Telichting dr een preventieadviseur is vr deze delstelling erg zinvl. Men kan vrbeelden van risicanalyses en de gevlgen ervan p het gebruik van beschermingsmiddelen bespreken. Veiligheidspictgrammen Veiligheidsrichtlijnen Veiligheidsnrmen en reglementering De eigen veiligheid en die van derden Gevaarlijke stffen Gebruik van prducten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen vlgens de vrschriften 7.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV12 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Zin vr samenwerking In staat zijn m gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

16 8 MODLE: CONFLICTHANTERING EN KLACHTENBEHANDELING (M HA LESTIJDEN) 8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist cnflicten met klanten vermijden, crrect mgaan met cnflicten en klachten van klanten crrect afhandelen. Vral de cmmunicatie met klanten staat in deze mdule centraal. 8.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische cnflicten met klanten vermijden. cnflicten met klanten crrect afhandelen klachten van klanten crrect behandelen. 006 Srten cnflicten Cnflictpreventie en hantering Stijlen Crrecte en strategische cmmunicatie Vrmen en kwaliteiten van cmmunicatie IK-bdschap Interactiepatrnen van gedrag Omgaan met types van klanten Omgaan met agressie Klachten Definitie Srten klachten Het belang van klachten Klachtenbehandeling Onderscheid klager en klacht Gedrag van de klager Rllenspelen en gebruik van videmateriaal bieden een meerwaarde. Interactiepatrnen: Rs van Leary Klantvriendelijkheid Klantgericht telefneren Klantgericht schrijven Klantgericht spreken Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

17 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Klantentypes bij klachten Klacht en klantvriendelijkheid Orzaak van de klacht Klachtenplssing Klachtenpvlging Klachtenfrmulier Specifieke pedaggischdidactische 8.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip vr p te brengen en er tactvl mee m te gaan. SV11 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

18 9 MODLE: DIEFSTALPREVENTIE (M HA LESTIJDEN) 9.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist diverse technieken hanteren m diefstal te vrkmen. Hij leert k verdachte klanten detecteren en p een crrecte manier ingrijpen. 9.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 9.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische diefstalpreventietechnieken tepassen. 010 Wet- en regelgeving met betrekking tt de bevegdheden van het winkelpersneel inzake diefstalpreventie Vrmen van winkeldiefstal Diefstalpreventiemethden.m.: Indeling van de winkelruimte Camerabewaking Plaatsing spiegels Beveiligingsfirma s Er staan p YuTube heel wat filmpjes rnd dit tpic. Cijfers winkeldiefstallen in België kunnen pgezcht wrden p het internet. Preventietechnieken,.m.: Duidelijke huisregels Gedragsregels vr persneel Cntrle ver de winkelruimte en de klanten Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

19 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische met het g p diefstalpreventie verdachte klanten detecteren. 011 Herkenning van een winkeldief Verdachte persnen Lichaamshuding Alertheid vr vreemde zaken Gevaar van vrrdelen Suggestie m een winkeldetective uit te ndigen. rekening hudend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne prcedures ter zake, p verdachte klanten ingrijpen. 012 Wet- en regelgeving met betrekking tt de bevegdheden van het winkelpersneel bij het vaststellen van een diefstal Ingrijpen als verkper: Onndige risic s Op heterdaad betrappen Terugname van de gederen Opvlging na betrapping Winkelntzegging 9.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

20 10 MODLE: DIENST NA VERKOOP (M HA LESTIJDEN) 10.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist de dienst na verkp verzekeren, rekening hudend met de van tepassing zijnde wetgeving en bedrijfsinterne prcedures inzake garantie, betalingskrediet en terugnameplicht. In deze mdule ligt de nadruk eerder p de administratieve afhandeling BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische de naverkpcyclus vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure crrect afhandelen. de basisprincipes van de garantiewetgeving, het cnsumentenkrediet en de terugnameplicht crrect tepassen Naverkpcyclus: Leveringsplicht Cnfrmiteit Vrijwaring tegen uitwinning en gebreken Service Terugnameplicht: - vr verpakkingen - vr elektrische testellen Vergelijk garantieregelingen tussen verschillende winkels. Registreer ervaringen van cursisten. Garantiewetgeving Begde cnsumptiegederen Srten gebreken Garantietermijn Cnsumentenrechten Geschillen en klachten Cnsumentenkrediet Bij de behandeling van het cnsumentenkrediet verdient het aanbe- Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

21 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Definitie Kredietbemiddelaar Kredietvereenkmsten Kredietgever Reclame vr cnsumentenkrediet Kredietksten Registratie bij NBB Specifieke pedaggischdidactische veling de cursisten te wijzen p de gevaren van het cnsumentenkrediet. binnenkmende klachten vereenkmstig de bedrijfsinterne prcedure registreren en afhandelen f drverwijzen. 020 Klachtenbehandeling Klantenservice Klantentevredenheid Klantengetruwheid Klachtenfrmulier Klantentevredenheidsmeting 10.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip vr p te brengen en er tactvl mee m te gaan. SV11 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

22 11 MODLE: E-VERKOOP (M HA LESTIJDEN) 11.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist als verkper ptreden in een e-cmmerce cntext BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggisch-didactische in een e-cmmerce mgeving verkpen. 018 E-verkp Vr- en nadelen Treven van een nline-verkp,.m.: Smaakvlle prductweergave Veilig betaalsysteem Snelle levering Verzendbeleid Elektrnisch klantencntact Laat cursisten hun eigen ervaringen vertellen met hun persnlijke E-aankpen, en van daaruit afleiden welke de treven zijn van een E-verkp en p welke punten de E-verkper kan scren. Inhudelijk pzetten en beheren van een E- verkpssysteem Website Hmepage Prductinfrmatie Nieuws Het verdient sterke aanbeveling m een al dan niet fictieve zaak p te starten en in een E- cmmercemgeving te adapteren dr middel van bestaande sftware-applicaties, die steeds een dem-gedeelte ter kennismaking presenteren. Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

23 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggisch-didactische Verkpvrwaarden Enkele websites: FAQ Cntact Beheer van prducten en prductcategrieën: Inveren prducten Aanpassen prducten Verwijderen prducten Prducten imprteren Prducten exprteren Beheer van krtingsbnnen Weliswaar huden deze dem-versies beperkingen in p vlak van aantal prducten, klanten en verkpsverrichtingen, maar ze zijn wel gratis en geven tch wel een realistische kijk p de werking van een webwinkel. Aanmaak krtingsbn Aanpassen krtingsbn Verwijderen krtingsbn De verheid heeft een site waarin de wettelijke verplichtingen vr een E-shp samengevat wrden: (dem) Statistieken Omtrent aantal bezekers per peride Omtrent verkpen per prduct, prductgrep Facturen Klantgegevens Aanmaak klantfiche Betalingen Aanpassen klantfiche Verwijderen klantfiche Beheer mailinglijst Een webshp pzetten is echter zveel meer dan alleen maar dat platfrm invullen: technisch gezien is dat inderdaad het enige dat men met den, maar k het gemakkelijkste deel; er kmt zveel meer bij kijken waarver je met nadenken, keuzes met maken, en dat is veel meilijker: Bijvrbeeld: ft's kunnen (laten) maken en bewerken verleggen met verzendfirma's het drukwerk ntwerpen en realiseren, Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

24 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggisch-didactische Incass bij levering verpakkingen kiezen en vergelijken, Overschrijving p rekening Elektrnische betaling Beheer accunt Accuntvrwaarden Persnsgegevens verwegen welke reclame wanneer het beste is, acties pzetten, mailverkeer crrect pvlgen, webshp p een "slimme" manier invullen (gerelateerde prducten, aantrekkelijke en vlledige prductmschrijvingen maken,...) sciale media en blgs inschakelen, enz... De uitdaging bestaat er in m k deze aspecten hun plaats te laten vinden in deze mdule, dr eventueel werkelijk aan mekaar te kpen en te verkpen (weliswaar znder geldtransacties) SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV12 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

25 12 MODLE: KASSIER (M HA LESTIJDEN) 12.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist de kassa pstarten, bedienen en afsluiten. Hij leert k de kassamgeving nderhuden en prducten inpakken BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische de kassa klantgericht bedienen. prducten aan de kassa snel verwerken Kassa- en kassaverwerkingssystemen,.m.: Kassatypes Scanner Zelfscanner ergnmisch werken. de kassamgeving inrichten en nderhuden. ecnmisch werken Ergnmie Definitie Risicfactren Repetetive Strain Injuries (RSI) m.b.t. verkp Hef- en tiltechnieken De werkpstelling Ergnmische efeningen en tips kunnen tegepast wrden in de (les)praktijk. Er zijn heel wat flders en artikelen verschenen met betrekking tt de tepassing van ergnmische principes p het werk. Inrichting en nderhud Richtlijnen van de winkel Het is leerrijk m de cursisten elkaars huding te laten evalueren. Netheidsnrmen Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

26 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische Veiligheidsaspecten Ecnmisch werken Daarenbven kan het interessant zijn m iemand van een rugschl demnstraties te laten geven. Efficiëntie Delgerichtheid de verschillende betalingsmgelijkheden p een crrecte, klantgerichte en snelle manier afhandelen. 024 Verschillende betalingsmgelijkheden,.m.: Cntant Vrbeelden van waardecheques: eccheque, maaltijdcheque, Elektrnisch Waarde- en geschenkbnnen Waardecheques Cntrle p de echtheid van biljetten Wisselgeld en kassabn Detectie van fraudepgingen Deactiveren van beveiligingen klantgetruwheidssystemen en krtingen tepassen. 025 Prmtiemiddelen,.m.: Klantenkaart Krtingsbn Slden Acties Nieuwsbrieven Wetgeving en winkelrichtlijnen i.v.m. prmtieacties Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

27 Leerplandelstellingen met inbegrip van basiscmpetenties (), eigen delen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Leerinhuden Specifieke pedaggischdidactische diverse prducten p een snelle en aantrekkelijke manier inpakken. 026 Inpakmethdes Inpakmaterialen de kassa (p)maken, pstarten en afsluiten. 027 Gebruik van een kassaregister Aan- en afmelding Wisselgeld Inhud van de geldlade in het begin en p het einde in vergelijking met de kassarl Bespreking kassaverschillen met de verantwrdelijke Vervanging kassarl Transfer van de geldlade Opberging van het geld 12.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV03 Lyauteit Blijk geven van sterkte betrkkenheid p de rganisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV20 Leerplan Plyvalent verkper 31 mei

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Contactcentermedewerker

Contactcentermedewerker Leerplan OPLEIDING Contactcentermedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2014/1066/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2014 STRCTRSCHEMA Contactcentermedewerker 31 mei 2014 1 MODLES Naam Code

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie