Aanvraag LCM beheersovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag LCM beheersovereenkomst 2012-2016"

Transcriptie

1 1 Aanvraag LCM beheersovereenkomst Informatie: aanvraag afsluiten beheersovereenkomst preventief gezondheidsbeleid CM Indieningsdatum: 31 maart 2011, aangepaste versie 29 juni 2011 Indiener: LCM, dienst Gezondheidspromotie, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel Contactpersoon: Griet Rummens, diensthoofd Gezondheidspromotie CM, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, , Duur: van 1 januari 2012 tot 31 december Voorstelling organisatie Missie Met Gezondheidspromotie CM bevorderen we een gezond leven en een gezonde leefomgeving. Wij zetten mensen aan om bewust en actief om te gaan met de eigen fysieke, mentale en sociale gezondheid en die van anderen. Zo leveren we een bijdrage tot een betere levenskwaliteit van de CM-leden en van de Vlaamse bevolking in het algemeen. Zowel individuen als groepen worden benaderd. Extra aandacht gaat naar bijzondere doelgroepen als kwetsbaren op het vlak van gezondheidsongelijkheid en kinderen en jongeren. We realiseren een brede terreinwerking. Interventies situeren zich op verschillende niveaus van preventie (primair, secundair en tertiair) en maken deel uit van het zorgcontinuüm, naast cure, care en welzijn. De nadruk ligt op het bevorderen van een gezonde leefstijl, het voorkomen van ziekte, vroegtijdige detectie van ziekte, het stimuleren tot zelfzorg alsook op het optimaliseren van de levenskwaliteit tijdens de ziekte of na de behandeling. Gezondheidspromotie is pleitbezorger voor een gezonde leefomgeving, voor verandering van structuren en systemen en voor een krachtig overheidsbeleid. De opdracht Gezondheidspromotie kadert in de wet op de ziekenfondsen van 1990: Bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de leden in een geest van preventie, onderlinge hulp en solidariteit. De werking draagt bij tot het realiseren van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. Doelstellingen 1. We zorgen voor een stevig uitgebouwd informatieaanbod met betrekking tot gezondheidspromotie en ziektepreventie. De informatie is accuraat, getoetst, betrouwbaar en objectief. 2. We realiseren een integraal aanbod dat zowel in de breedte als in de diepte is uitgewerkt. Onze interventiemix op het vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie is kwalitatief, gedifferentieerd en op maat van de doelgroep. We informeren, sensibiliseren en streven naar duurzame gedragsverandering.

2 2 3. We zijn pleitbezorger voor beleidsmaatregelen die zorgen voor een gezonde leefomgeving en gezonde keuzes vanzelfsprekend maken. We ijveren voor een gezonde leefomgeving en dit op alle niveaus en in alle sectoren en settings. We betrachten verbeteringen van de structuren en systemen in de samenleving. We bepleiten een krachtig overheidsbeleid dat voldoende middelen inzet voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Organogram De dienst Gezondheidspromotie van het Nationaal Secretariaat van LCM (hierna genoemd Gezondheidspromotie CM) is een louter Nederlandstalige dienst die exclusief werkt voor en met de Vlaamse CM-ziekenfondsen. De dienst is gevestigd in het Nationaal Secretariaat te Schaarbeek en maakt deel uit van de Vlaamse CM-werking. Deze richt zich tot de (kandidaat)leden van CM Antwerpen, CM Turnhout, CM Mechelen, CM Limburg, CM Sint-Michielsbond, CM Waas en Dender, CM Midden-Vlaanderen, CM Leuven, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt en CM Brugge. De Vlaamse werking is een aparte werking binnen LCM (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten) met Bert Peirsegaele als nationaal secretaris (cfr organogram LCM in bijlage). De dienst ontplooit een unicommunautaire werking (zie ook verslag van een overleg met de regionale verantwoordelijken gezondheidspromotie in bijlage). De CM-werking in Brussel is opgesplitst in twee CM-ziekenfondsen: CM Sint-Michielsbond (Nederlandstalig) en MC Saint- Michel (Franstalig). De dienst Infor Santé werkt exclusief voor de Frans- en Duitstalige CM-ziekenfondsen. De dienst Gezondheidspromotie CM werkt met een apart budget, beheerd onder post in de boekhouding. Belangrijkste functiehouders Nationaal secretaris CM: Bert Peirsegaele Directeur Gezondheidspromotie CM: Rik Dessein (50%) Diensthoofd Gezondheidspromotie CM: Griet Rummens (100%) Medewerkers dienst Gezondheidspromotie CM van het Nationaal Secretariaat: An Bogaerts (100%), An Roskam (80%), Lut Vanderaspoilden (50%), Mathilde Verhelpen (50%), Leen Portier (50%) Medewerkers diensten Gezondheidspromotie Vlaamse CM-ziekenfondsen (CM Antwerpen, CM Turnhout, CM Mechelen, CM Limburg, CM Sint- Michielsbond, CM Waas en Dender, CM Midden-Vlaanderen, CM Leuven, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt, CM Brugge) Activiteiten - Gezondheidspromotie CM biedt informatie aan m.b.t. gezondheidspromotie en ziektepreventie via een mix van communicatiekanalen: CM-website, deelsites als en folders en brochures, ledenbladen, huis aan huis-bladen, artikels in bladen van partners, de media - Gezondheidspromotie CM biedt diverse interventies/initiatieven aan afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de doelgroep, zowel in de breedte als in de diepte (bijv. campagne CM-fit naar het brede publiek, regionale gezondheidsacademies met infosessies en cursussen, individuele

3 3 coaching). Dit aanbod beperkt zich niet tot loutere sensibilisering en informatie-overdracht; we mikken op duurzame gedragsverandering m.b.t. gezondheid. Er wordt zoveel mogelijk met wetenschappelijk onderbouwde programma s en evidence based methodieken gewerkt, cfr de Kilootje minder-coach. - Samenwerking met partner- en intermediaire organisaties als scholen wordt aangegaan om de werking uit te bouwen, in het bijzonder voor de doelgroepen jongeren en kansarmen. Via de wettelijke opdrachten wordt een verbinding gemaakt tussen gezondheidspromotie en de federale ziekteverzekering. - Gezondheidspromotie CM zetelt in werkgroepen en plaatselijke overlegorganen en werkt samen met organisaties uit het middenveld, overheid en andere partners waaronder de Logo s om gezondheidsboodschappen en methodologieën wijd verspreid aan te bieden in lijn met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Situering in het werkveld Gezondheidspromotie CM is een domein binnen CM met een brede Vlaamse terreinwerking op het vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie. CM situeert zich in het middenveld en werkt met verschillende partners samen.

4 4 2. Beleidsplan Beleidsplan : algemene beleidsprincipes Gezondheidspromotie CM zal over de zes beleidsthema s heen volgende transversale beleidslijnen en -principes hanteren voor de vijf werkingsjaren: - Informatie en communicatie: resultaatsgebied 1 Gezondheidspromotie CM zet haar eigen kanalen in om, m.b.t. de zes beleidsthema s, informatie en advies in lijn met het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te verspreiden. CM beschikt over een sterke communicatiekracht om haar leden te informeren over preventieve acties en ze te motiveren om aan acties zoals bevolkingsonderzoeken, deel te nemen. Dit via haar mix van mediakanalen, haar eigen werking en brede samenwerking met middenveldorganisaties (waaronder Ziekenzorg CM, Okra, KAV, KVLV, markant, Kind en Preventie). Bereik Het bereik via de ledenbladen is groot: Visie verschijnt 36 keer per jaar op een oplage van ruim exemplaren, cm.be verschijnt tweemaal per maand op exemplaren. Daarnaast wordt via elektronische weg informatie verspreid: het maandelijkse CM-zine telt abonnees, de CMwebsite haalde unieke bezoekers in Daarnaast beschikt CM over projectsites om doelgroep- en themagerichte info te verspreiden, zoals ( unieke bezoekers tussen januari 2009 en maart 2011), ( unieke bezoekers vanaf de lancering in februari 2011 tot einde maart 2011) en het Skoebidoe online platform gericht naar zwangere ouders en ouders met jonge kinderen ( unieke bezoekers sinds de lancering in mei 2011 tot einde juni 2011). Het aanbod van informatie, advies en communicatie over preventieve acties m.b.t. de zes beleidsthema s gebeurt gedurende de vijf werkingsjaren van deze overeenkomst. Dit kan punctueel of continu zijn. De invulling binnen de zes beleidsthema s per werkingsjaar is in functie van de accenten die de overheid legt en thema s die CM in meerdere of mindere mate wil benadrukken in dat werkingsjaar. Kwaliteitscontrole De inhoudelijke gezondheidsinformatie die CM via eigen publicaties en sites verspreid, wordt steeds getoetst en afgestemd met experts. Dit kunnen partnerorganisaties zijn, experts vanuit universiteiten of betrokken expertisecentra, of de eigen medische directie en preventie-arts naargelang het thema. Indien de informatie niet als accuraat of betrouwbaar wordt bevonden, wordt deze niet gepubliceerd. De informatie wordt tweejaarlijks (of vroeger wanneer bijv. een publicatie in herdruk gaat), geactualiseerd. - Ondersteunen van de uitvoering van wetenschappelijk onderbouwde interventies: resultaatsgebied 2 Gezondheidspromotie CM werkt samen met partnerorganisaties en andere experts om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ondersteunen. Gezondheidspromotie CM zet haar eigen kanalen in om projecten en methodologieën m.b.t. de zes beleidsthema s Vlaamse projecten als 24u stoppen met roken, stappen, griepvaccinatiecampagne te verspreiden en/of te implementeren. De invulling per werkingsjaar van dit resultaatgebied binnen de zes beleidsthema s is enerzijds in functie van de accenten die de overheid legt en de timing van uitrol van de Vlaamse actieplannen. Anderzijds is dit afhankelijk van de thema s die CM in meerdere of mindere mate wil benadrukken in dat werkingsjaar en de mate waarin gezondheidspromotie CM betrokken en uitgenodigd werd om samen te werken.

5 5 - Samenwerking met Logo s: resultaatsgebied 2 Gezondheidspromotie CM doet een inspanningsverbintenis naar het uitbouwen en ondersteunen van een duurzame samenwerking tussen de lokale diensten gezondheidspromotie van de CM-ziekenfondsen en de Logo s. Gezondheidspromotie CM stimuleert deelname van haar regionale medewerkers aan elk Logo om in deze samenwerkingsverbanden een vaste waarde en een duidelijk herkenbare partner te zijn. In 2011 participeerden 34 CMvertegenwoordigers in de verschillende bestuursorganen en werkgroepen van de Logo s. - Samenwerking partnerorganisaties: resultaatsgebied 2 Gezondheidspromotie CM zetelt, waar mogelijk, in Vlaamse werkgroepen en schakelt zich in in werkgroepen van partnerorganisaties in het kader van methodologie-ontwikkeling en verspreiding (bijv. werkgroep Fit in je hoofd jongeren). Gezondheidspromotie CM zetelt in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het VIGeZ. - Bestaande methodieken afstemmen op de doelgroep van ziekenfondsen en leden: resultaatsgebied 3 Waar nodig zal Gezondheidspromotie CM initiatief nemen om bestaande methodieken af te stemmen op een specifieke doelgroep, dit in overleg met de ontwikkelaar. Dit wordt in het jaarplan van het betrokken werkingsjaar geconcretiseerd, indien van toepassing. - Bijzondere doelgroepen Gezondheidspromotie CM versterkt in haar werking de aandacht naar kansarme doelgroepen in het kader van gezondheidsongelijkheid. Dit door samenwerking met organisaties die deze doelgroepen bereiken, ondermeer Welzijnsschakels. De toegankelijkheid in haar werking wordt bewaakt door initiatieven aan een lager tarief of gratis aan te bieden aan mensen met een lagere SES (Omnio-statuut en Verhoogde tegemoetkoming). Beleidsplan : beleidsthema s 1. Borstkankeropsporing Gezondheidspromotie CM zet zich in om haar leden te informeren, sensibiliseren en toe te leiden naar het Vlaams bevolkingsonderzoek borstkanker. - Jaarlijks wordt dit thema punctueel in de kijker gezet via informatie in de ledenbladen Visie en cm.be en via het CM-zine (telkens 1x/jaar gedurende de loop van de beheersovereenkomst). - Naast deze jaarlijkse punctuele actie wordt informatie over dit beleidsthema continu via de website aangeboden. Ondersteunend hieraan wordt de CM-folder Borstkanker. Tijdig opsporen de komende jaren verspreid met verwijzing naar het Vlaams Bevolkingsonderzoek ( ). Tweejaarlijks wordt de inhoud geëvalueerd en geactualiseerd, indien nodig, en dit in samenwerking met het multidisciplinair team van het Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker van Gent.

6 6 2. Infectieziekten en vaccins Gezondheidspromotie CM werkt mee aan het Vlaamse actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen door informatieverspreiding en sensibilisering via de eigen CM-kanalen (o.a. ledenbladen, CM-zine, website). Dit gebeurt halfjaarlijks gedurende elk werkingsjaar : - voorjaar: in overeenstemming met het thema van de Europese vaccinatieweek; - najaar: n.a.v. de griepcampagne van de Vlaamse overheid. Bijkomend wordt het campagnemateriaal dat via de overheid en VIGeZ ter beschikking wordt gesteld, via de regionale ziekenfondsen verspreid. en Resultaatsgebied 2 Naast deze punctuele acties wordt informatie over dit beleidsthema via de website aangeboden en kunnen leden en niet-leden er de brochure Hoe gezond zijn vaccins? online bestellen, telkens met doorverwijzing naar het basisvaccinatieschema. Deze brochure wordt inhoudelijk afgestemd met de medische directie CM en nagelezen door CM-arts dr. Michiel Callens. 3. Tabak, alcohol en drugs Gezondheidspromotie CM focust zich tijdens de beheersovereenkomst op rookstop en werkt samen met of leidt toe naar partners in het werkveld gespecialiseerd in de materie, zoals de STK met De Tabaksstoplijn, VIGeZ, VRGT. Zelf organiseert en faciliteert gezondheidspromotie CM rookstopbegeleiding in de CM-regio s. Gezondheidspromotie CM besteedt hierbij bijzondere aandacht aan kansarme doelgroepen en het creëren van een rookvrije leefomgeving in de thuisomgeving en tijdens de zwangerschap. Volgende activiteiten worden opgezet tijdens de werkingsjaren : - In de regionale ziekenfondsen wordt er jaarlijks een rookstopaanbod met individuele of groepsbegeleiding in de Vlaamse ziekenfondsen opgezet ism erkende tabacologen - De communicatie en sensibilisering naar rookstop wordt jaarlijks extra in de kijker gezet op de werelddag antitabak van 31 mei met een artikel in de ledenbladen Visie en cm.be - Naast punctuele acties wordt informatie over dit beleidsthema via de website aangeboden met toeleiding naar en kunnen leden en niet-leden er de CM-publicatie Stoppen met Roken? Praktische tips., gevalideerd door STK, online bestellen - Gezondheidspromotie CM informeert zwangere moeders en ouders met jonge kinderen over het creëren van een rookvrije leefomgeving in het gezin via het Skoebidoe-online platform. Bron: en getoetst door medische directie CM en STK.

7 7 - Gezondheidspromotie CM stimuleert jaarlijks regionale CM-medewerkers om deel te nemen aan het provinciaal overleg met de Vlaamse rookstopregisseurs voor de uitwisseling van rookstopinitiatieven. - Gezondheidspromotie CM werkt jaarlijks mee aan projecten gericht naar kansarme doelgroepen. Zo wordt het project 24u rookstop, uitgevoerd door het VIGeZ op basis van een onderbouwde methodologie, ondersteund door CM door bekendmaking via de ledenbladen. CM zal deze ondersteuning continueren zolang dit project loopt. - In 2012 maakt gezondheidspromotie CM de rookstopprojecten naar jongeren van VIGeZ bekend via het elektronische CMscholenzine naar secundaire scholen (980 abonnees). Resultaatsgebied 2 4. Ongevalpreventie in de privésfeer Gezondheidspromotie CM zet zich in om haar leden te informeren en te sensibiliseren over valpreventie en schakelt zich in campagnes van de overheid en het expertisecentrum valpreventie in, indien deze worden gelanceerd. - Informatieverspreiding en sensibilisering gebeurt via een jaarlijks item in de ledenbladen Visie en cm.be en via informatie op de CM-site. - In samenwerking met de CAW s en Ziekenzorg CM wordt de folder Vallen voorkomen verspreid. De inhoud zal worden afgestemd en getoetst met het expertisecentrum Valpreventie. - Gezondheidspromotie CM zal deelnemen aan de werkgroep algemene bevolking van het expertisecentrum valpreventie Resultaatsgebied 2 - In 2012 en 2013 wordt het project de Valbus laat je niet vallen i.s.m. Ziekenzorg CM uitgerold. De Valbus is een bestaande interventie van het Provinciale Veiligheidsinstituut Antwerpen ism het expertisecentrum valpreventie. Het is een rondreizende interactieve tentoonstelling, in pakket met info- en beweegsessie en info- en ondersteuningsmateriaal, om de doelgroep van 55+ te sensibiliseren voor de problematiek van valincidenten en valongevallen. De valbus zal worden aangeboden aan Ziekenzorg- en CM-kernen, regionale dienstencentra, socio-culturele organisaties en gemeenten. De bestaande methodologie en het inhoudelijk werkmateriaal (brochure en werkkaart) wordt afgestemd en aangepast in samenwerking met het expertisecentrum valpreventie (reeds afgesproken). De valbus zal doorverwijzen naar het bestaande Boebs-project, uitgewerkt door VIGeZ. Materiaal uit het Boebs-project wordt ter beschikking gesteld in de Valbus (o.a. spel Huisje Weltevree). Een evaluatieformulier peilt naar de beoordeling van de deelnemers. Resultaatsgebied 3 5. Voeding en beweging Gezondheidspromotie CM werkt mee aan het Vlaams actieplan Voeding en beweging en zal naargelang de timing en inhoudelijke accenten initiatieven mee ondersteunen in bekendmaking en implementatie. Deze worden opgenomen in het jaarplan. Daarnaast participeert CM (intermutualistische vertegenwoordiging) aan de Vlaamse werkgroep voeding en beweging. Concreet zal CM volgende activiteiten de komende werkingsjaren ontplooien:

8 : Kilootje minder Met Kilootje minder zette CM een langdurige campagne op om de Vlaamse volwassen bevolking aan te zetten tot een duurzame gedragsverandering op het vlak van een gezond gewicht, meer beweging en een evenwichtigere voeding conform de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek. De campagne werd gelanceerd in januari 2009 en loopt tot eind De spil van het project is de online coach op Een effectevaluatie gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid bewees het gedrags- en gezondheidseffect van de Kilootje minder-coach. Met deze studie werd een bijdrage geleverd aan methodologie-ontwikkeling van de sector. De coach wordt blijvend geëvalueerd aan de hand van een jaarlijkse vergelijkende studie. Eind juni 2011 telt de coach geregistreerde gebruikers en unieke bezoekers op de portaalsite. De coach heeft zijn effect bewezen en wordt in 2012 verder gezet. en : Project Elke trap telt van Okra-sport Gezondheidspromotie CM werkt samen met Okra-Sport voor de conceptuele uitwerking en de promotie van het project Elke trap telt naar de doelgroep senioren. Elke trap telt de opvolger van Elke stap telt - legt de klemtoon op sensibiliserings- en faciliteringsactiviteiten op het vlak van beweging (fietsen) ism en met expertise van K.U.Leuven en VIGeZ. Het project werd goedgekeurd en mede gefinancierd door de Vlaamse Overheid afdeling Sport. Het project loopt over 10 weken met een start- en slotmoment. Gedurende deze 10 weken wordt er gewerkt met een persoonlijke opbouwplan om het eigen doel te bereiken. In totaal wordt getracht 200 Okra-trefpunten te laten instappen in het project en senioren aan te zetten om deel te nemen. Via samenwerking met Vlaams Netwerk waar armen het woord nemen wordt betracht om kansarme doelgroepen te bereiken. Aan de hand van een evaluatieformulier wordt een beoordeling gevraagd van de deelnemers naar aanpak, communicatie, materiaal, vormingen, opbouwplannen. Een extra vragenlijst polst naar de effecten op langere termijn Van borstvoeding de norm maken : CM promoot borstvoeding naar vrouwen en hun partners en dit tijdens en voor de zwangerschap en zet hiervoor een mix van kanalen in: de CM-zwangerschapsagenda (jaarlijks exemplaren), een jaarlijks artikel in de ledenbladen, de CM-website en een pagina op het online Skoebidoe-platform. Daarnaast wordt de CM-folder Borstvoeding, de beste start via de ziekenfondsen en de consultatiebureaus van Kind en Preventie verspreid en wordt het belang van borstvoeding meegenomen in het regionale CM-cursusaanbod Pas zwanger. Kind & Gezin wordt steeds als bron genomen. Evenwichtig eten en meer bewegen: Gezondheidspromotie CM informeert en sensibiliseert haar leden om evenwichtiger te eten en meer te bewegen volgende de aanbevolen normen (actieve voedingsdriehoek) door informatieverspreiding en sensibilisering. Het thema komt ruim aan bod op de CM-website en in folders. Bron: VIGeZ - info mbt de actieve voedingsdriehoek Resultaatsgebied : bekendmaking van het stappen-project via de ledenbladen en website, zolang dit loopt. Resultaatsgebied 2

9 9 6. Depressie en zelfdoding Gezondheidspromotie CM zet de volgende jaren in op suïcidepreventie d.m.v.: - het bevorderen van de geestelijke gezondheid mbt individu en maatschappij, door informatieverspreiding en sensibilisering via haar kanalen en samenwerking met diverse partners; - het stimuleren van zelfzorg en zelfeducatie m.b.t. geestelijke gezondheid en het verhogen van zelfredzaamheid; - het bewustzijn van de brede bevolking te verhogen door initiatieven mbt taboedoorbreking te ondersteunen en het thema op regelmatige basis onder de aandacht te brengen op een positieve manier. Fit in je hoofd Gezondheidspromotie CM maakt de Fit in je hoofd-campagne bekend via ledenbladen, CM-site, bannering op de Pluk je geluk-site en via bestaande activiteiten. De promotie van noknok.be (doelgroep jongeren) wordt door gezondheidspromotie CM opgenomen in de ledenbladen, sites, en kanalen waarbij jongeren worden bereikt, oa via Kazou en bestaande of nieuwe interventies naar jongeren. Goed gevoel-stoel kansarme doelgroep Gezondheidspromotie CM faciliteert de implementatie van de Goed gevoel-stoel, de methodiek ontwikkelt door het VIGeZ en Cedes naar kansarme doelgroepen. Dit enerzijds door bekendmaking van de methodiek/aanbod en anderzijds door financiële en/of logistieke ondersteuning. Taboedoorbreking CM werkt mee aan de taboedoorbreking m.b.t. Geestelijke Gezondheid door samenwerking met Te Gek!, partner van het Vlaamse beeldvormingsproject mbt geestelijke gezondheid. Dit Vlaamse beeldvormingsproject zal via de CM-kanalen mee worden ondersteund. Pluk je geluk Met het Pluk je geluk-project zet Gezondheidspromotie CM ism partners een langdurige campagne op om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot een duurzame gedragsverandering op het vlak van geestelijke gezondheid. Pluk je geluk is gericht op geestelijke gezondheidsbevordering en de stimulering van zelfzorg, ondermeer via online gedragscoaching. De online tool op ondersteunt deelnemers in het verhogen van hun mentale fitheid op basis van 7 geluksstrategieën gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van het Trimbos-instituut. De coach is gebaseerd op de methodologie van de Nederlandse tool psyfit.nl (evidence-based). De coach wordt omkaderd door een brede en langlopende sensibiliserings- en informatiecampagne. Daarnaast worden er (educatieve) interventies in de lokale gemeenschap opgezet in samenwerking met vele socio-culturele organisaties en partners (KAV, KVLV, KWB, markant, Okra, Ziekenzorg CM, ISW Limits, Landelijke Gilden) om geestelijke gezondheid op de kaart te zetten via een positieve boodschap. Een effectevaluatie gaat het korte en lange termijn effect na op algemeen, sociaal en emotioneel welbevinden via een vergelijkende studie en een gevalideerde vragenlijst ism ISW Limits. CM zet de komende jaren volgende interventies op: : Informatie en sensibilisering ivm algemeen welbevinden via ledenbladen, CM-zine en website Resultaatsgebied 2 Resultaatsgebied 2 en 2

10 : Ondersteuning gericht naar gedragsverandering via de online gelukscoach op gebaseerd op psyfit.nl van Trimbos : regionale cursussen, infosessies en workshops Mindfulness, stress, assertiviteit, : infosessies en bekendmaking Pluk je geluk via partners 3. Meerjarenbegroting : (jaarlijks ) Gezondheidspromotie CM staat in voor de loonkost van de medewerkers gezondheidspromotie van het Nationaal Secretariaat, de kosten verbonden aan de CM-publicaties, CM-site en de overheadkosten in kader van initiatieven m.b.t. informatie, advies en bekendmaking. Raming kost artikel in ledenbladen (basis: kosten 2010) Ledenblad Visie: per pagina (inclusief kosten personeel, druk en lay-out, port) Gemiddelde kostprijs per editie (36 ed. per jaar) ,51 Gemiddelde kostprijs per pagina (20 pagina s per ed. en exemplaren) = Ledenblad cm.be: per pagina (inclusief kosten personeel, druk en lay-out, port) Gemiddelde kostprijs per editie (22 ed. per jaar) ,12 Gemiddelde kostprijs per pagina (16 pagina s per ed. en exemplaren)= De focus in de begroting leggen we op kosten mbt informatie en advies (resultaatsgebied 1) en het ondersteunen van de uitvoering van onderbouwde interventies via bekendmaking in de eigen ledenbladen (resultaatsgebied 2). Borstkankerscreening Actie Begroting CM zet zich in om haar leden te informeren, sensibiliseren en toe te leiden naar het bevolkingsonderzoek borstkanker Via een jaarlijks artikel in haar ledenbladen Visie en cm.be Pagina op website item in CM-zine en CM-folder Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie

11 11 Kost onderhoud website: pro memorie Kosten verspreiding CM-zine: pro memorie Infectieziekten en vaccins CM werkt mee aan het Vlaamse actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen door informatieverspreiding en sensibilisering 1,5 p. Visie: ,5 p. Visie: ,5 p. Visie: ,5 p. Visie: ,5 p. Visie: Halfjaarlijks artikel in Visie en cm.be (1x voorjaar en 1x najaar nav Vlaamse griepcampagne) CM-zine, brochure en informatie op 1,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie Kost onderhoud website: pro memorie Kosten verspreiding CM-zine: pro memorie Tabak, alcohol en drugs CM focust zich op rookstop Samenwerking met rookstopregisseurs op provinciaal niveau (deelname overleg aan 50 /u) Bekendmaking project 24u rookstop kansarme doelgroepen overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 Eigen begeleidingsaanbod in de Vlaamse ziekenfondsen pro memorie Communicatie en toeleiden naar info- en begeleidingskanalen via: - Jaarlijks artikel in ledenbladen n.a.v. werelddag antitabak - pagina op website, item in CM-zine en CM-publicatie - Item scholenzine: rookstopprojecten naar jongeren VIGeZ (2012) 1 p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: Skoebidoeplatform: naar zwangere ouders en ouders met jonge kinderen Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie Kost onderhoud website: pro memorie Kosten verspreiding zines: pro memorie

12 12 Ongevalpreventie in de privésfeer CM zet zich in om haar leden te informeren en te sensibiliseren over valpreventie Jaarlijks artikel in ledenbladen Pagina op website CM-folder Via project Valbus i.s.m. Ziekenzorg ( ): pro memorie Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie Kost onderhoud website: pro memorie Kosten project valbus: pro memorie Voeding en beweging CM werkt mee aan de uitrol van het Vlaams actieplan wat betreft implementatie en bekendmaking (bv stappen) oa via site en ledenbladen (accenten nog te bepalen in jaarlijkse werking), CMfolders mbt voeding en beweging in lijn met de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek. CM promoot borstvoeding naar vrouwen en hun partners via - Jaarlijks artikel in ledenbladen - CM-zwangerschapsagenda, CM-website en Skoebidoe platform 2012 : project Kilootje minder (detail begroting zie jaarplan 2012) : Samenwerking Okra-sport Elke trap telt pro memorie Druk, lay-out en verspreidingskosten folder, agenda: pro memorie Kost onderhoud websites: pro memorie Kosten project Elke trap telt: pro memorie Kilootje minder: Suïcidepreventie Pluk je geluk-project: pro memorie Bekendmaking Fit in je hoofd via ledenbladen, CM-site en Pluk je geluk-site

13 13 Samenwerking Goed gevoel-stoel naar kansarme doelgroep o.a. via bekendmaking in ledenbladen Bekendmaking taboedoorbrekend project (met Te gek!) via ledenbladen Druk, lay-out en verspreidingskosten folder, agenda: pro memorie Kost onderhoud websites: pro memorie Kosten project Pluk je geluk: pro memorie Kosten logistieke ondersteuning Goed gevoel-stoel: pro memorie Deelname aan Logo-werking Kosten: pro memorie Subsidiëring Vlaamse overheid Eigen inbreng CM (exclusief kosten pro memorie)

Bijna 30.000 Vlaamse jongeren nemen antidepressiva

Bijna 30.000 Vlaamse jongeren nemen antidepressiva Bijlage 1 oktober 2012 Bijna 30.000 Vlaamse jongeren nemen antidepressiva 1. Gebruik van antidepressiva CM onderzocht het gebruik van antidepressiva van jongeren van 0 tot 25 jaar van 2001 tot en met 2011.

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Projecten voor een betere gezondheid op het werk. 3 november 2015

Projecten voor een betere gezondheid op het werk. 3 november 2015 Projecten voor een betere gezondheid op het werk 3 november 2015 Logo= Lokaal Gezondheidsoverleg Netwerk lokale partners Gezondheidsbevordering en ziektepreventie i.s.m. partnerorganisaties 15 vzw s in

Nadere informatie

Vlaamse logo s in een notendop

Vlaamse logo s in een notendop Vlaamse logo s in een notendop Logo = Lokaal gezondheidsoverleg Onze opdracht: Mee instaan voor de realisatie van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid Bv Vigez, Vlesp Logo s Bv CGG s Met de Fit in je

Nadere informatie

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG)

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt

Nadere informatie

E-educatie van opvoedingsvaardigheden voor gezondheid, leefstijl en risico-gedrag

E-educatie van opvoedingsvaardigheden voor gezondheid, leefstijl en risico-gedrag E-educatie van opvoedingsvaardigheden voor gezondheid, leefstijl en risico-gedrag Lies Racquet, juni 2012 1 Inhoud van het project Doel = een website ontwikkelen voor ouders van kinderen en jongeren met

Nadere informatie

Gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen: een stand van zaken

Gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen: een stand van zaken Gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen: een stand van zaken Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inhoud Gezondheidsdoelstellingen: algemene principes Stand van zaken per

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering op het werk

Gezondheidsbevordering op het werk Gezondheidsbevordering op het werk Els Wouters Senior Stafmedewerker WAI-congres, 18 juni 2013 1 VIGeZ: Wat? Het VIGeZ is een expertise- en servicecentrum dat strategieën, methodieken, advies en opleiding

Nadere informatie

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID)

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van: gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

Blijf in Beweging. Een oefenprogramma voor thuis om sociaal en fysiek in beweging te blijven. Draaiboek

Blijf in Beweging. Een oefenprogramma voor thuis om sociaal en fysiek in beweging te blijven. Draaiboek Blijf in Beweging Een oefenprogramma voor thuis om sociaal en fysiek in beweging te blijven Draaiboek INLEIDING Het oefenprogramma, dat we hier voorstellen, kadert binnen Ouderen in Beweging, onze integrale

Nadere informatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CONTEXT > Het doel Draagvlak en engagementen aftoetsen en stimuleren in ganse werkveld van relevante actoren Kennis van bewezen strategieën

Nadere informatie

SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD)

SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD) SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van:

Nadere informatie

Voeding in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Voeding in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Voeding in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Voeding in de BBC 1. Wat is evenwichtige voeding Evenwichtig eten is essentieel voor onze gezondheid. Een ongezonde leefstijl waaronder

Nadere informatie

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de BBC Situering Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker is een initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis

Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis Persnota 19 november Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis 1. Het onderzoek Voor het vierde jaar op rij onderzocht de CM-geluksbarometer het geluk van de Vlaming. Met een vragenlijst werd gepolst

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2012)

Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2012) Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2012) Joeri Vannyvel (senior stafmedewerker VIGeZ) 1 VIGeZ vzw, 2016, indciatorenbevraging 2012 bedrijven Indicatorenmeting Monitoring van gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs inspiratiemap Inspiratiemap voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs Campagne over cannabispreventie Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen.

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID VOORSTELLING Louis Ide Gemeenteraadslid (2013 -...) Senator (2007-...), quaestor (2011 - ) Gewezen voorzitter arrondissementeel bestuur Kortrijk-Roeselare-Tielt

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

Inspiratielijst Huisartsenkringen

Inspiratielijst Huisartsenkringen Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid Inspiratielijst Huisartsenkringen 1 tot 10 oktober 2017 Horen, zien en PRATEN! Want praten maakt het verschil! W E S T- V L A A N D E R E N 10 dagen aftellen naar

Nadere informatie

CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach

CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach CM Gezondheidsfonds CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach Stijn De Cock (Compas) Hervé Avalosse, Sigrid Vancorenland, Veerle Van Holle

Nadere informatie

DE AANSCHUIFTAFEL VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015

DE AANSCHUIFTAFEL VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015 VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015 Onderzoeksproject ontwikkeling van methodiek 2 e strategie: gezond bewegen en evenwichtiger eten in de leefomgeving van kinderen en jongeren.

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Een duurzaam gezondheidsbeleid

Een duurzaam gezondheidsbeleid Een duurzaam gezondheidsbeleid Bart Dijckmans Stafmedewerker Gezond Werken 14 juni 2017 @dijckmans_bart bart.dijckmans@vigez.be www.gezondwerken.be Uitdagingen op arbeidsmarkt Stijgende werkdruk Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

MODULES VOOR HUISARTSEN

MODULES VOOR HUISARTSEN MODULES VOOR HUISARTSEN PROJECT/METHODIEK INHOUD (KORTE TOELICHTING) LESGEVER DUUR + KOSTPRIJS AANVRAGEN VIA De bevolkingsonderzoeken naar kanker : ondersteuning van en door de huisarts Elk jaar krijgen

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Vlaams Instituut Gezond Leven Van VIGeZ naar Vlaams Instituut Gezond Leven Expertisecentrum & partnerorganisatie

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Het klopt in mijn hoofd!

Het klopt in mijn hoofd! PERSBERICHT Brussel, 21 september 2011 Het klopt in mijn hoofd! Sinds 2009 vulden ruim 140.000 mensen de zelftest in over mentaal welbevinden op de website van de Vlaamse overheid, www.fitinjehoofd.be.

Nadere informatie

Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging

Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging 3 grote verschillen: - Timing - Actieve kinderopvang: januari 2015 juni 2015 - Gezonde voeding en beweging: juni 2015 juni 2016 - Leeftijd - Actieve

Nadere informatie

p. 4 Cijfers en feiten

p. 4 Cijfers en feiten p. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Cijfers en feiten 5 Evolutie van het aantal rokers doorheen de tijd 6 Wetgeving: België loopt achter! 7 Tabakspreventie in Vlaanderen 9 Doelstellingen LOGO en lokale besturen

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Werkgroep 4 Communicatie en vaccinatie. Ria Vandenreyt, VAZG Voorzitter

Werkgroep 4 Communicatie en vaccinatie. Ria Vandenreyt, VAZG Voorzitter Werkgroep 4 Communicatie en vaccinatie Ria Vandenreyt, VAZG Voorzitter Doelstelling Door effectieve communicatie de realisatie van de gezondheidsdoelstelling faciliteren Meer bepaald: Door goede communicatie

Nadere informatie

Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en bewegingsaccommodatie: een onderbenut potentieel

Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en bewegingsaccommodatie: een onderbenut potentieel Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en bewegingsaccommodatie: een onderbenut potentieel Jeroen Meganck Prof. Jeroen Scheerder Prof. Jan Seghers Dag van het Sportonderzoek 7/11/2013 Gezondheidspromotie

Nadere informatie

TABAKSPREVENTIE 10 FEBRUARI 2015 VERSIE 1

TABAKSPREVENTIE 10 FEBRUARI 2015 VERSIE 1 TABAKSPREVENTIE 10 FEBRUARI 2015 VERSIE 1 2 INHOUD MOGELIJKHEDEN... 3 1. DOELGROEP: INTERMEDIAIREN... 3 2. DOELGROEP: ALGEMENE BEVOLKING, PERSONEEL, PATIËNTEN, CLIËNTEN 3 2.1 INFOSESSIE... 3 2.2 DOORVERWIJZING...

Nadere informatie

Dienst Gezondheidsbevordering 5 april 2013

Dienst Gezondheidsbevordering 5 april 2013 Dienst Gezondheidsbevordering 5 april 2013 Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen Aanvraag tot afsluiten van een beheersovereenkomst voor het ondersteunen van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen m.b.t.

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

TIJDSPAD actieplan netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (versie 18/03/2017)

TIJDSPAD actieplan netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (versie 18/03/2017) TIJDSAD actieplan netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (versie 18/03/2017) en hierdoor niet te vatten in een 2-jarenplan. Om met dit netwerk een concreet doel voor ogen te houden werken we in

Nadere informatie

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent Wat levert 10 000 Stappen nu op? - Resultaten van het project 10 000 Stappen Via een wetenschappelijk onderzoek is nagegaan of een dergelijke aanpak wel effectief is om de se bevolking te bereiken en om

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

[ACTIEGIDS TABAKSPREVENTIE VOOR LOKALE BESTUREN]

[ACTIEGIDS TABAKSPREVENTIE VOOR LOKALE BESTUREN] 2010 [ACTIEGIDS TABAKSPREVENTIE VOOR LOKALE BESTUREN] EEN PRODUCT VAN DE LOGO S VAN - 1 - Inhoudsopgave Voorwoord - 3 - Cijfers en feiten... - 4 - Evolutie van het aantal rokers doorheen de tijd... - 4

Nadere informatie

HvHK_Regio. Werkgroep Kinderopvang >> 19.05.2015

HvHK_Regio. Werkgroep Kinderopvang >> 19.05.2015 LL HvHK_Regio Werkgroep Kinderopvang >> 19.05.2015 HvHK_Regio Regionale invulling >> Rollen Rol 1: Expert Beschikbaar stellen van materialen en methodieken. Rol 2: Motivator Coördinatie van gezondheidstafels

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

VOEDING & BEWEGING DOELSTELLING & AANPAK. Dr. V. Stevens Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Gezondheidsconferentie 08

VOEDING & BEWEGING DOELSTELLING & AANPAK. Dr. V. Stevens Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Gezondheidsconferentie 08 VOEDING & BEWEGING DOELSTELLING & AANPAK Dr. V. Stevens Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Gezondheidsconferentie 08 1. DE NIEUWE GEZONDHEIDSDOELSTELLING VOEDING & BEWEGING HOOFDDOELSTELLING Het

Nadere informatie

EEN OEFENPROGRAMMA VOOR THUIS OM VEILIG IN BEWEGING TE BLIJVEN DRAAIBOEK

EEN OEFENPROGRAMMA VOOR THUIS OM VEILIG IN BEWEGING TE BLIJVEN DRAAIBOEK EEN OEFENPROGRAMMA VOOR THUIS OM VEILIG IN BEWEGING TE BLIJVEN DRAAIBOEK INLEIDING Het oefenprogramma, dat we hier voorstellen, kadert binnen Ouderen in Beweging, onze integrale werking naar ouderen.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

CIRRO V4.3 RELEASE NOTES

CIRRO V4.3 RELEASE NOTES / release notes CIRRO V4.3 RELEASE NOTES voor Logo s en partnerorganisaties, en eventuele andere organisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Versie 1 (000) / 12.06.2015 Inhoudstafel 1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe projecten Logo Kempen & partners 5/11/2017. Basisonderwijs 10 mei 2017

Nieuwe projecten Logo Kempen & partners 5/11/2017. Basisonderwijs 10 mei 2017 Basisonderwijs 10 mei 2017 9u30: onthaal en kennismaking 9u45: voorstelling projecten Logo Kempen & partners 10u15: voorstelling Sport & bewegen 10u30: pauze 10u45: voorstelling sammy P@ 11u00: voorstelling

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid Logo Gezond + vzw Logo Gezond + vzw Milieu en gezondheid Valpreventie Borstkankeropsporing Vaccinaties 7 thema s Voeding en beweging Geestelijke gezondheid Tabak, alcohol en drugs Logo Gezond + vzw Netwerkorganisatie

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Mix van acties. Diverse acties voor een maximaal resultaat.

Mix van acties. Diverse acties voor een maximaal resultaat. Mix van acties Diverse acties voor een maximaal resultaat www.gezondegemeente.be Belang van een mix van acties Het verbeteren van de gezondheid van je inwoners is een complexe uitdaging. Verschillende

Nadere informatie

Naar een voedingsbeleid op school

Naar een voedingsbeleid op school Naar een voedingsbeleid op school ing Jongeren en evenwichtig eten, het is niet altijd evident. Voor scholen is het een uitdaging om vanuit hun educatieve takenpakket hierbij een handje te helpen. De klaspraktijk

Nadere informatie

31/08/2016 ZILVERWIJZER VLAAMS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE. Expertisecentrum. Partnerorganisatie Vlaamse overheid

31/08/2016 ZILVERWIJZER VLAAMS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE. Expertisecentrum. Partnerorganisatie Vlaamse overheid ZILVERWIJZER Heeft jouw organisatie al aandacht voor de geestelijke gezondheid van ouderen? Kim Van Den Berge Stafmedewerker Geestelijke Gezondheidsbevordering 8 september 2016 1 VLAAMS INSTITUUT VOOR

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013 Toegankelijkheid op maat van een grote stad VIGEZ-symposium 23/04/2013 BESTUURSAKKOORD NIEUWE LEGISLATUUR als basis lokale beleid specifieke engagementen stadsbestuur rond toegankelijkheid gezondheid:

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Suïcidepreventie op de werkvloer: van signaalherkenning tot nabestaanden

Suïcidepreventie op de werkvloer: van signaalherkenning tot nabestaanden Suïcidepreventie op de werkvloer: van signaalherkenning tot nabestaanden Studiedag Wel-zijn of niet-zijn op het werk - 18/03/2016 Stefanie Ghekiere Coördinator Suïcidepreventiewerking CGG Anwerpen Ine

Nadere informatie

Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation

Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation INFORMATIEBROCHURE Initiatie opleiding Brussel 2015 Inleiding Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation Het project STRESAVIORA: Versterken van de veerkracht tegen gewelddadige radicalisering,

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

nr. 423 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 18 maart 2016 aan JO VANDEURZEN Vlaamse tieners - Zelfbeeld

nr. 423 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 18 maart 2016 aan JO VANDEURZEN Vlaamse tieners - Zelfbeeld SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 423 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 18 maart 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaamse tieners - Zelfbeeld Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Meerderjarig en in goede gezondheid!

Meerderjarig en in goede gezondheid! Meerderjarig en in goede gezondheid! Hoofdstuk 3 Een arbeidsongeval, een nakende geboorte, een langdurige ziekte,... Uw ziekenfonds kan u heel wat zorgen besparen. Maar zelfs dan moet u weten hoe het systeem

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 321 van 9 september

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s

Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s PO AOL: Beleidskader Algemeen: Oproep gelanceerd op 17 december 2014 voor het sluiten van een of meerdere beheersovereenkomst(en ) als partnerorganisatie

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-213-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-213- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-213- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 259 van 26 juni

Nadere informatie