Aanvraag LCM beheersovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag LCM beheersovereenkomst 2012-2016"

Transcriptie

1 1 Aanvraag LCM beheersovereenkomst Informatie: aanvraag afsluiten beheersovereenkomst preventief gezondheidsbeleid CM Indieningsdatum: 31 maart 2011, aangepaste versie 29 juni 2011 Indiener: LCM, dienst Gezondheidspromotie, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel Contactpersoon: Griet Rummens, diensthoofd Gezondheidspromotie CM, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, , Duur: van 1 januari 2012 tot 31 december Voorstelling organisatie Missie Met Gezondheidspromotie CM bevorderen we een gezond leven en een gezonde leefomgeving. Wij zetten mensen aan om bewust en actief om te gaan met de eigen fysieke, mentale en sociale gezondheid en die van anderen. Zo leveren we een bijdrage tot een betere levenskwaliteit van de CM-leden en van de Vlaamse bevolking in het algemeen. Zowel individuen als groepen worden benaderd. Extra aandacht gaat naar bijzondere doelgroepen als kwetsbaren op het vlak van gezondheidsongelijkheid en kinderen en jongeren. We realiseren een brede terreinwerking. Interventies situeren zich op verschillende niveaus van preventie (primair, secundair en tertiair) en maken deel uit van het zorgcontinuüm, naast cure, care en welzijn. De nadruk ligt op het bevorderen van een gezonde leefstijl, het voorkomen van ziekte, vroegtijdige detectie van ziekte, het stimuleren tot zelfzorg alsook op het optimaliseren van de levenskwaliteit tijdens de ziekte of na de behandeling. Gezondheidspromotie is pleitbezorger voor een gezonde leefomgeving, voor verandering van structuren en systemen en voor een krachtig overheidsbeleid. De opdracht Gezondheidspromotie kadert in de wet op de ziekenfondsen van 1990: Bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de leden in een geest van preventie, onderlinge hulp en solidariteit. De werking draagt bij tot het realiseren van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. Doelstellingen 1. We zorgen voor een stevig uitgebouwd informatieaanbod met betrekking tot gezondheidspromotie en ziektepreventie. De informatie is accuraat, getoetst, betrouwbaar en objectief. 2. We realiseren een integraal aanbod dat zowel in de breedte als in de diepte is uitgewerkt. Onze interventiemix op het vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie is kwalitatief, gedifferentieerd en op maat van de doelgroep. We informeren, sensibiliseren en streven naar duurzame gedragsverandering.

2 2 3. We zijn pleitbezorger voor beleidsmaatregelen die zorgen voor een gezonde leefomgeving en gezonde keuzes vanzelfsprekend maken. We ijveren voor een gezonde leefomgeving en dit op alle niveaus en in alle sectoren en settings. We betrachten verbeteringen van de structuren en systemen in de samenleving. We bepleiten een krachtig overheidsbeleid dat voldoende middelen inzet voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Organogram De dienst Gezondheidspromotie van het Nationaal Secretariaat van LCM (hierna genoemd Gezondheidspromotie CM) is een louter Nederlandstalige dienst die exclusief werkt voor en met de Vlaamse CM-ziekenfondsen. De dienst is gevestigd in het Nationaal Secretariaat te Schaarbeek en maakt deel uit van de Vlaamse CM-werking. Deze richt zich tot de (kandidaat)leden van CM Antwerpen, CM Turnhout, CM Mechelen, CM Limburg, CM Sint-Michielsbond, CM Waas en Dender, CM Midden-Vlaanderen, CM Leuven, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt en CM Brugge. De Vlaamse werking is een aparte werking binnen LCM (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten) met Bert Peirsegaele als nationaal secretaris (cfr organogram LCM in bijlage). De dienst ontplooit een unicommunautaire werking (zie ook verslag van een overleg met de regionale verantwoordelijken gezondheidspromotie in bijlage). De CM-werking in Brussel is opgesplitst in twee CM-ziekenfondsen: CM Sint-Michielsbond (Nederlandstalig) en MC Saint- Michel (Franstalig). De dienst Infor Santé werkt exclusief voor de Frans- en Duitstalige CM-ziekenfondsen. De dienst Gezondheidspromotie CM werkt met een apart budget, beheerd onder post in de boekhouding. Belangrijkste functiehouders Nationaal secretaris CM: Bert Peirsegaele Directeur Gezondheidspromotie CM: Rik Dessein (50%) Diensthoofd Gezondheidspromotie CM: Griet Rummens (100%) Medewerkers dienst Gezondheidspromotie CM van het Nationaal Secretariaat: An Bogaerts (100%), An Roskam (80%), Lut Vanderaspoilden (50%), Mathilde Verhelpen (50%), Leen Portier (50%) Medewerkers diensten Gezondheidspromotie Vlaamse CM-ziekenfondsen (CM Antwerpen, CM Turnhout, CM Mechelen, CM Limburg, CM Sint- Michielsbond, CM Waas en Dender, CM Midden-Vlaanderen, CM Leuven, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt, CM Brugge) Activiteiten - Gezondheidspromotie CM biedt informatie aan m.b.t. gezondheidspromotie en ziektepreventie via een mix van communicatiekanalen: CM-website, deelsites als en folders en brochures, ledenbladen, huis aan huis-bladen, artikels in bladen van partners, de media - Gezondheidspromotie CM biedt diverse interventies/initiatieven aan afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de doelgroep, zowel in de breedte als in de diepte (bijv. campagne CM-fit naar het brede publiek, regionale gezondheidsacademies met infosessies en cursussen, individuele

3 3 coaching). Dit aanbod beperkt zich niet tot loutere sensibilisering en informatie-overdracht; we mikken op duurzame gedragsverandering m.b.t. gezondheid. Er wordt zoveel mogelijk met wetenschappelijk onderbouwde programma s en evidence based methodieken gewerkt, cfr de Kilootje minder-coach. - Samenwerking met partner- en intermediaire organisaties als scholen wordt aangegaan om de werking uit te bouwen, in het bijzonder voor de doelgroepen jongeren en kansarmen. Via de wettelijke opdrachten wordt een verbinding gemaakt tussen gezondheidspromotie en de federale ziekteverzekering. - Gezondheidspromotie CM zetelt in werkgroepen en plaatselijke overlegorganen en werkt samen met organisaties uit het middenveld, overheid en andere partners waaronder de Logo s om gezondheidsboodschappen en methodologieën wijd verspreid aan te bieden in lijn met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Situering in het werkveld Gezondheidspromotie CM is een domein binnen CM met een brede Vlaamse terreinwerking op het vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie. CM situeert zich in het middenveld en werkt met verschillende partners samen.

4 4 2. Beleidsplan Beleidsplan : algemene beleidsprincipes Gezondheidspromotie CM zal over de zes beleidsthema s heen volgende transversale beleidslijnen en -principes hanteren voor de vijf werkingsjaren: - Informatie en communicatie: resultaatsgebied 1 Gezondheidspromotie CM zet haar eigen kanalen in om, m.b.t. de zes beleidsthema s, informatie en advies in lijn met het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te verspreiden. CM beschikt over een sterke communicatiekracht om haar leden te informeren over preventieve acties en ze te motiveren om aan acties zoals bevolkingsonderzoeken, deel te nemen. Dit via haar mix van mediakanalen, haar eigen werking en brede samenwerking met middenveldorganisaties (waaronder Ziekenzorg CM, Okra, KAV, KVLV, markant, Kind en Preventie). Bereik Het bereik via de ledenbladen is groot: Visie verschijnt 36 keer per jaar op een oplage van ruim exemplaren, cm.be verschijnt tweemaal per maand op exemplaren. Daarnaast wordt via elektronische weg informatie verspreid: het maandelijkse CM-zine telt abonnees, de CMwebsite haalde unieke bezoekers in Daarnaast beschikt CM over projectsites om doelgroep- en themagerichte info te verspreiden, zoals ( unieke bezoekers tussen januari 2009 en maart 2011), ( unieke bezoekers vanaf de lancering in februari 2011 tot einde maart 2011) en het Skoebidoe online platform gericht naar zwangere ouders en ouders met jonge kinderen ( unieke bezoekers sinds de lancering in mei 2011 tot einde juni 2011). Het aanbod van informatie, advies en communicatie over preventieve acties m.b.t. de zes beleidsthema s gebeurt gedurende de vijf werkingsjaren van deze overeenkomst. Dit kan punctueel of continu zijn. De invulling binnen de zes beleidsthema s per werkingsjaar is in functie van de accenten die de overheid legt en thema s die CM in meerdere of mindere mate wil benadrukken in dat werkingsjaar. Kwaliteitscontrole De inhoudelijke gezondheidsinformatie die CM via eigen publicaties en sites verspreid, wordt steeds getoetst en afgestemd met experts. Dit kunnen partnerorganisaties zijn, experts vanuit universiteiten of betrokken expertisecentra, of de eigen medische directie en preventie-arts naargelang het thema. Indien de informatie niet als accuraat of betrouwbaar wordt bevonden, wordt deze niet gepubliceerd. De informatie wordt tweejaarlijks (of vroeger wanneer bijv. een publicatie in herdruk gaat), geactualiseerd. - Ondersteunen van de uitvoering van wetenschappelijk onderbouwde interventies: resultaatsgebied 2 Gezondheidspromotie CM werkt samen met partnerorganisaties en andere experts om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ondersteunen. Gezondheidspromotie CM zet haar eigen kanalen in om projecten en methodologieën m.b.t. de zes beleidsthema s Vlaamse projecten als 24u stoppen met roken, stappen, griepvaccinatiecampagne te verspreiden en/of te implementeren. De invulling per werkingsjaar van dit resultaatgebied binnen de zes beleidsthema s is enerzijds in functie van de accenten die de overheid legt en de timing van uitrol van de Vlaamse actieplannen. Anderzijds is dit afhankelijk van de thema s die CM in meerdere of mindere mate wil benadrukken in dat werkingsjaar en de mate waarin gezondheidspromotie CM betrokken en uitgenodigd werd om samen te werken.

5 5 - Samenwerking met Logo s: resultaatsgebied 2 Gezondheidspromotie CM doet een inspanningsverbintenis naar het uitbouwen en ondersteunen van een duurzame samenwerking tussen de lokale diensten gezondheidspromotie van de CM-ziekenfondsen en de Logo s. Gezondheidspromotie CM stimuleert deelname van haar regionale medewerkers aan elk Logo om in deze samenwerkingsverbanden een vaste waarde en een duidelijk herkenbare partner te zijn. In 2011 participeerden 34 CMvertegenwoordigers in de verschillende bestuursorganen en werkgroepen van de Logo s. - Samenwerking partnerorganisaties: resultaatsgebied 2 Gezondheidspromotie CM zetelt, waar mogelijk, in Vlaamse werkgroepen en schakelt zich in in werkgroepen van partnerorganisaties in het kader van methodologie-ontwikkeling en verspreiding (bijv. werkgroep Fit in je hoofd jongeren). Gezondheidspromotie CM zetelt in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het VIGeZ. - Bestaande methodieken afstemmen op de doelgroep van ziekenfondsen en leden: resultaatsgebied 3 Waar nodig zal Gezondheidspromotie CM initiatief nemen om bestaande methodieken af te stemmen op een specifieke doelgroep, dit in overleg met de ontwikkelaar. Dit wordt in het jaarplan van het betrokken werkingsjaar geconcretiseerd, indien van toepassing. - Bijzondere doelgroepen Gezondheidspromotie CM versterkt in haar werking de aandacht naar kansarme doelgroepen in het kader van gezondheidsongelijkheid. Dit door samenwerking met organisaties die deze doelgroepen bereiken, ondermeer Welzijnsschakels. De toegankelijkheid in haar werking wordt bewaakt door initiatieven aan een lager tarief of gratis aan te bieden aan mensen met een lagere SES (Omnio-statuut en Verhoogde tegemoetkoming). Beleidsplan : beleidsthema s 1. Borstkankeropsporing Gezondheidspromotie CM zet zich in om haar leden te informeren, sensibiliseren en toe te leiden naar het Vlaams bevolkingsonderzoek borstkanker. - Jaarlijks wordt dit thema punctueel in de kijker gezet via informatie in de ledenbladen Visie en cm.be en via het CM-zine (telkens 1x/jaar gedurende de loop van de beheersovereenkomst). - Naast deze jaarlijkse punctuele actie wordt informatie over dit beleidsthema continu via de website aangeboden. Ondersteunend hieraan wordt de CM-folder Borstkanker. Tijdig opsporen de komende jaren verspreid met verwijzing naar het Vlaams Bevolkingsonderzoek ( ). Tweejaarlijks wordt de inhoud geëvalueerd en geactualiseerd, indien nodig, en dit in samenwerking met het multidisciplinair team van het Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker van Gent.

6 6 2. Infectieziekten en vaccins Gezondheidspromotie CM werkt mee aan het Vlaamse actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen door informatieverspreiding en sensibilisering via de eigen CM-kanalen (o.a. ledenbladen, CM-zine, website). Dit gebeurt halfjaarlijks gedurende elk werkingsjaar : - voorjaar: in overeenstemming met het thema van de Europese vaccinatieweek; - najaar: n.a.v. de griepcampagne van de Vlaamse overheid. Bijkomend wordt het campagnemateriaal dat via de overheid en VIGeZ ter beschikking wordt gesteld, via de regionale ziekenfondsen verspreid. en Resultaatsgebied 2 Naast deze punctuele acties wordt informatie over dit beleidsthema via de website aangeboden en kunnen leden en niet-leden er de brochure Hoe gezond zijn vaccins? online bestellen, telkens met doorverwijzing naar het basisvaccinatieschema. Deze brochure wordt inhoudelijk afgestemd met de medische directie CM en nagelezen door CM-arts dr. Michiel Callens. 3. Tabak, alcohol en drugs Gezondheidspromotie CM focust zich tijdens de beheersovereenkomst op rookstop en werkt samen met of leidt toe naar partners in het werkveld gespecialiseerd in de materie, zoals de STK met De Tabaksstoplijn, VIGeZ, VRGT. Zelf organiseert en faciliteert gezondheidspromotie CM rookstopbegeleiding in de CM-regio s. Gezondheidspromotie CM besteedt hierbij bijzondere aandacht aan kansarme doelgroepen en het creëren van een rookvrije leefomgeving in de thuisomgeving en tijdens de zwangerschap. Volgende activiteiten worden opgezet tijdens de werkingsjaren : - In de regionale ziekenfondsen wordt er jaarlijks een rookstopaanbod met individuele of groepsbegeleiding in de Vlaamse ziekenfondsen opgezet ism erkende tabacologen - De communicatie en sensibilisering naar rookstop wordt jaarlijks extra in de kijker gezet op de werelddag antitabak van 31 mei met een artikel in de ledenbladen Visie en cm.be - Naast punctuele acties wordt informatie over dit beleidsthema via de website aangeboden met toeleiding naar en kunnen leden en niet-leden er de CM-publicatie Stoppen met Roken? Praktische tips., gevalideerd door STK, online bestellen - Gezondheidspromotie CM informeert zwangere moeders en ouders met jonge kinderen over het creëren van een rookvrije leefomgeving in het gezin via het Skoebidoe-online platform. Bron: en getoetst door medische directie CM en STK.

7 7 - Gezondheidspromotie CM stimuleert jaarlijks regionale CM-medewerkers om deel te nemen aan het provinciaal overleg met de Vlaamse rookstopregisseurs voor de uitwisseling van rookstopinitiatieven. - Gezondheidspromotie CM werkt jaarlijks mee aan projecten gericht naar kansarme doelgroepen. Zo wordt het project 24u rookstop, uitgevoerd door het VIGeZ op basis van een onderbouwde methodologie, ondersteund door CM door bekendmaking via de ledenbladen. CM zal deze ondersteuning continueren zolang dit project loopt. - In 2012 maakt gezondheidspromotie CM de rookstopprojecten naar jongeren van VIGeZ bekend via het elektronische CMscholenzine naar secundaire scholen (980 abonnees). Resultaatsgebied 2 4. Ongevalpreventie in de privésfeer Gezondheidspromotie CM zet zich in om haar leden te informeren en te sensibiliseren over valpreventie en schakelt zich in campagnes van de overheid en het expertisecentrum valpreventie in, indien deze worden gelanceerd. - Informatieverspreiding en sensibilisering gebeurt via een jaarlijks item in de ledenbladen Visie en cm.be en via informatie op de CM-site. - In samenwerking met de CAW s en Ziekenzorg CM wordt de folder Vallen voorkomen verspreid. De inhoud zal worden afgestemd en getoetst met het expertisecentrum Valpreventie. - Gezondheidspromotie CM zal deelnemen aan de werkgroep algemene bevolking van het expertisecentrum valpreventie Resultaatsgebied 2 - In 2012 en 2013 wordt het project de Valbus laat je niet vallen i.s.m. Ziekenzorg CM uitgerold. De Valbus is een bestaande interventie van het Provinciale Veiligheidsinstituut Antwerpen ism het expertisecentrum valpreventie. Het is een rondreizende interactieve tentoonstelling, in pakket met info- en beweegsessie en info- en ondersteuningsmateriaal, om de doelgroep van 55+ te sensibiliseren voor de problematiek van valincidenten en valongevallen. De valbus zal worden aangeboden aan Ziekenzorg- en CM-kernen, regionale dienstencentra, socio-culturele organisaties en gemeenten. De bestaande methodologie en het inhoudelijk werkmateriaal (brochure en werkkaart) wordt afgestemd en aangepast in samenwerking met het expertisecentrum valpreventie (reeds afgesproken). De valbus zal doorverwijzen naar het bestaande Boebs-project, uitgewerkt door VIGeZ. Materiaal uit het Boebs-project wordt ter beschikking gesteld in de Valbus (o.a. spel Huisje Weltevree). Een evaluatieformulier peilt naar de beoordeling van de deelnemers. Resultaatsgebied 3 5. Voeding en beweging Gezondheidspromotie CM werkt mee aan het Vlaams actieplan Voeding en beweging en zal naargelang de timing en inhoudelijke accenten initiatieven mee ondersteunen in bekendmaking en implementatie. Deze worden opgenomen in het jaarplan. Daarnaast participeert CM (intermutualistische vertegenwoordiging) aan de Vlaamse werkgroep voeding en beweging. Concreet zal CM volgende activiteiten de komende werkingsjaren ontplooien:

8 : Kilootje minder Met Kilootje minder zette CM een langdurige campagne op om de Vlaamse volwassen bevolking aan te zetten tot een duurzame gedragsverandering op het vlak van een gezond gewicht, meer beweging en een evenwichtigere voeding conform de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek. De campagne werd gelanceerd in januari 2009 en loopt tot eind De spil van het project is de online coach op Een effectevaluatie gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid bewees het gedrags- en gezondheidseffect van de Kilootje minder-coach. Met deze studie werd een bijdrage geleverd aan methodologie-ontwikkeling van de sector. De coach wordt blijvend geëvalueerd aan de hand van een jaarlijkse vergelijkende studie. Eind juni 2011 telt de coach geregistreerde gebruikers en unieke bezoekers op de portaalsite. De coach heeft zijn effect bewezen en wordt in 2012 verder gezet. en : Project Elke trap telt van Okra-sport Gezondheidspromotie CM werkt samen met Okra-Sport voor de conceptuele uitwerking en de promotie van het project Elke trap telt naar de doelgroep senioren. Elke trap telt de opvolger van Elke stap telt - legt de klemtoon op sensibiliserings- en faciliteringsactiviteiten op het vlak van beweging (fietsen) ism en met expertise van K.U.Leuven en VIGeZ. Het project werd goedgekeurd en mede gefinancierd door de Vlaamse Overheid afdeling Sport. Het project loopt over 10 weken met een start- en slotmoment. Gedurende deze 10 weken wordt er gewerkt met een persoonlijke opbouwplan om het eigen doel te bereiken. In totaal wordt getracht 200 Okra-trefpunten te laten instappen in het project en senioren aan te zetten om deel te nemen. Via samenwerking met Vlaams Netwerk waar armen het woord nemen wordt betracht om kansarme doelgroepen te bereiken. Aan de hand van een evaluatieformulier wordt een beoordeling gevraagd van de deelnemers naar aanpak, communicatie, materiaal, vormingen, opbouwplannen. Een extra vragenlijst polst naar de effecten op langere termijn Van borstvoeding de norm maken : CM promoot borstvoeding naar vrouwen en hun partners en dit tijdens en voor de zwangerschap en zet hiervoor een mix van kanalen in: de CM-zwangerschapsagenda (jaarlijks exemplaren), een jaarlijks artikel in de ledenbladen, de CM-website en een pagina op het online Skoebidoe-platform. Daarnaast wordt de CM-folder Borstvoeding, de beste start via de ziekenfondsen en de consultatiebureaus van Kind en Preventie verspreid en wordt het belang van borstvoeding meegenomen in het regionale CM-cursusaanbod Pas zwanger. Kind & Gezin wordt steeds als bron genomen. Evenwichtig eten en meer bewegen: Gezondheidspromotie CM informeert en sensibiliseert haar leden om evenwichtiger te eten en meer te bewegen volgende de aanbevolen normen (actieve voedingsdriehoek) door informatieverspreiding en sensibilisering. Het thema komt ruim aan bod op de CM-website en in folders. Bron: VIGeZ - info mbt de actieve voedingsdriehoek Resultaatsgebied : bekendmaking van het stappen-project via de ledenbladen en website, zolang dit loopt. Resultaatsgebied 2

9 9 6. Depressie en zelfdoding Gezondheidspromotie CM zet de volgende jaren in op suïcidepreventie d.m.v.: - het bevorderen van de geestelijke gezondheid mbt individu en maatschappij, door informatieverspreiding en sensibilisering via haar kanalen en samenwerking met diverse partners; - het stimuleren van zelfzorg en zelfeducatie m.b.t. geestelijke gezondheid en het verhogen van zelfredzaamheid; - het bewustzijn van de brede bevolking te verhogen door initiatieven mbt taboedoorbreking te ondersteunen en het thema op regelmatige basis onder de aandacht te brengen op een positieve manier. Fit in je hoofd Gezondheidspromotie CM maakt de Fit in je hoofd-campagne bekend via ledenbladen, CM-site, bannering op de Pluk je geluk-site en via bestaande activiteiten. De promotie van noknok.be (doelgroep jongeren) wordt door gezondheidspromotie CM opgenomen in de ledenbladen, sites, en kanalen waarbij jongeren worden bereikt, oa via Kazou en bestaande of nieuwe interventies naar jongeren. Goed gevoel-stoel kansarme doelgroep Gezondheidspromotie CM faciliteert de implementatie van de Goed gevoel-stoel, de methodiek ontwikkelt door het VIGeZ en Cedes naar kansarme doelgroepen. Dit enerzijds door bekendmaking van de methodiek/aanbod en anderzijds door financiële en/of logistieke ondersteuning. Taboedoorbreking CM werkt mee aan de taboedoorbreking m.b.t. Geestelijke Gezondheid door samenwerking met Te Gek!, partner van het Vlaamse beeldvormingsproject mbt geestelijke gezondheid. Dit Vlaamse beeldvormingsproject zal via de CM-kanalen mee worden ondersteund. Pluk je geluk Met het Pluk je geluk-project zet Gezondheidspromotie CM ism partners een langdurige campagne op om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot een duurzame gedragsverandering op het vlak van geestelijke gezondheid. Pluk je geluk is gericht op geestelijke gezondheidsbevordering en de stimulering van zelfzorg, ondermeer via online gedragscoaching. De online tool op ondersteunt deelnemers in het verhogen van hun mentale fitheid op basis van 7 geluksstrategieën gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van het Trimbos-instituut. De coach is gebaseerd op de methodologie van de Nederlandse tool psyfit.nl (evidence-based). De coach wordt omkaderd door een brede en langlopende sensibiliserings- en informatiecampagne. Daarnaast worden er (educatieve) interventies in de lokale gemeenschap opgezet in samenwerking met vele socio-culturele organisaties en partners (KAV, KVLV, KWB, markant, Okra, Ziekenzorg CM, ISW Limits, Landelijke Gilden) om geestelijke gezondheid op de kaart te zetten via een positieve boodschap. Een effectevaluatie gaat het korte en lange termijn effect na op algemeen, sociaal en emotioneel welbevinden via een vergelijkende studie en een gevalideerde vragenlijst ism ISW Limits. CM zet de komende jaren volgende interventies op: : Informatie en sensibilisering ivm algemeen welbevinden via ledenbladen, CM-zine en website Resultaatsgebied 2 Resultaatsgebied 2 en 2

10 : Ondersteuning gericht naar gedragsverandering via de online gelukscoach op gebaseerd op psyfit.nl van Trimbos : regionale cursussen, infosessies en workshops Mindfulness, stress, assertiviteit, : infosessies en bekendmaking Pluk je geluk via partners 3. Meerjarenbegroting : (jaarlijks ) Gezondheidspromotie CM staat in voor de loonkost van de medewerkers gezondheidspromotie van het Nationaal Secretariaat, de kosten verbonden aan de CM-publicaties, CM-site en de overheadkosten in kader van initiatieven m.b.t. informatie, advies en bekendmaking. Raming kost artikel in ledenbladen (basis: kosten 2010) Ledenblad Visie: per pagina (inclusief kosten personeel, druk en lay-out, port) Gemiddelde kostprijs per editie (36 ed. per jaar) ,51 Gemiddelde kostprijs per pagina (20 pagina s per ed. en exemplaren) = Ledenblad cm.be: per pagina (inclusief kosten personeel, druk en lay-out, port) Gemiddelde kostprijs per editie (22 ed. per jaar) ,12 Gemiddelde kostprijs per pagina (16 pagina s per ed. en exemplaren)= De focus in de begroting leggen we op kosten mbt informatie en advies (resultaatsgebied 1) en het ondersteunen van de uitvoering van onderbouwde interventies via bekendmaking in de eigen ledenbladen (resultaatsgebied 2). Borstkankerscreening Actie Begroting CM zet zich in om haar leden te informeren, sensibiliseren en toe te leiden naar het bevolkingsonderzoek borstkanker Via een jaarlijks artikel in haar ledenbladen Visie en cm.be Pagina op website item in CM-zine en CM-folder Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie

11 11 Kost onderhoud website: pro memorie Kosten verspreiding CM-zine: pro memorie Infectieziekten en vaccins CM werkt mee aan het Vlaamse actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen door informatieverspreiding en sensibilisering 1,5 p. Visie: ,5 p. Visie: ,5 p. Visie: ,5 p. Visie: ,5 p. Visie: Halfjaarlijks artikel in Visie en cm.be (1x voorjaar en 1x najaar nav Vlaamse griepcampagne) CM-zine, brochure en informatie op 1,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: ,5 p. cm.be: Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie Kost onderhoud website: pro memorie Kosten verspreiding CM-zine: pro memorie Tabak, alcohol en drugs CM focust zich op rookstop Samenwerking met rookstopregisseurs op provinciaal niveau (deelname overleg aan 50 /u) Bekendmaking project 24u rookstop kansarme doelgroepen overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 overleg: 12u x 50 = 600 Eigen begeleidingsaanbod in de Vlaamse ziekenfondsen pro memorie Communicatie en toeleiden naar info- en begeleidingskanalen via: - Jaarlijks artikel in ledenbladen n.a.v. werelddag antitabak - pagina op website, item in CM-zine en CM-publicatie - Item scholenzine: rookstopprojecten naar jongeren VIGeZ (2012) 1 p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: p. Visie: p. cm.be: Skoebidoeplatform: naar zwangere ouders en ouders met jonge kinderen Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie Kost onderhoud website: pro memorie Kosten verspreiding zines: pro memorie

12 12 Ongevalpreventie in de privésfeer CM zet zich in om haar leden te informeren en te sensibiliseren over valpreventie Jaarlijks artikel in ledenbladen Pagina op website CM-folder Via project Valbus i.s.m. Ziekenzorg ( ): pro memorie Druk, lay-out en verspreidingskosten folder: pro memorie Kost onderhoud website: pro memorie Kosten project valbus: pro memorie Voeding en beweging CM werkt mee aan de uitrol van het Vlaams actieplan wat betreft implementatie en bekendmaking (bv stappen) oa via site en ledenbladen (accenten nog te bepalen in jaarlijkse werking), CMfolders mbt voeding en beweging in lijn met de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek. CM promoot borstvoeding naar vrouwen en hun partners via - Jaarlijks artikel in ledenbladen - CM-zwangerschapsagenda, CM-website en Skoebidoe platform 2012 : project Kilootje minder (detail begroting zie jaarplan 2012) : Samenwerking Okra-sport Elke trap telt pro memorie Druk, lay-out en verspreidingskosten folder, agenda: pro memorie Kost onderhoud websites: pro memorie Kosten project Elke trap telt: pro memorie Kilootje minder: Suïcidepreventie Pluk je geluk-project: pro memorie Bekendmaking Fit in je hoofd via ledenbladen, CM-site en Pluk je geluk-site

13 13 Samenwerking Goed gevoel-stoel naar kansarme doelgroep o.a. via bekendmaking in ledenbladen Bekendmaking taboedoorbrekend project (met Te gek!) via ledenbladen Druk, lay-out en verspreidingskosten folder, agenda: pro memorie Kost onderhoud websites: pro memorie Kosten project Pluk je geluk: pro memorie Kosten logistieke ondersteuning Goed gevoel-stoel: pro memorie Deelname aan Logo-werking Kosten: pro memorie Subsidiëring Vlaamse overheid Eigen inbreng CM (exclusief kosten pro memorie)

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14 Jaaractieplan 2015 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering:... 4 1. Operationele werking... 7 1.1. Situering... 7 1.2. Doelstelling... 7 1.2.1. Schema nieuwe werking

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Colofon Redactie Boris Cruyssaert Ontwerp en opmaak Lieven Jacobs Fotoredactie Lieven Jacobs Druk Drukkerij De Bie Oplage 1.400

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie