OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE"

Transcriptie

1 Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

2

3 Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel is de opmaak van een kinderarmoedeactieplan tegen eind mei Dit plan zal meerdere acties omvatten voor de komende jaren. Uitgangspunt hierbij zal de bestrijding zijn van kinderarmoede op meerdere domeinen, dit om te komen tot duurzame resultaten. In eerste instantie ligt de focus op onderstaande, maar dit zal nog verder uitgediept worden in het kinderarmoedeactieplan: het lokaal loket kinderopvang en haar sociale rol, waaronder betaalbare kinderopvang voor iedereen voorschoolse ontwikkeling- en opvoedingsondersteuning voor 0 tot 3-jarigen, onder andere door de samenwerking met In-Zetje. Doel hierbij is er voor te zorgen dat ouders er zich van bewust zijn dat het tijdig naar de kleuterschool gaan heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van hun kind(eren). het verder opnemen van een ondersteunende rol naar relevante partners die werken rond armoedebestrijding, dit via het armoedeforum. het domein onderwijs. Zij zijn een onmiskenbare partner in het detecteren en signaleren van (kans)armoede bij kinderen en jongeren het domein vrije tijd. Onder andere via KIA-cheques er voor zorgen dat kinderen en tieners kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, zonder de stempel van kind in armoede te dragen Kortom, de bestrijding van kinderarmoede is een lokale opdracht. Zowel in het opnemen van de regierol, zelf acties ondernemen, maar ook zeker wat de ondersteuning betreft aan lokale organisaties die hier op inzetten. Bilzen KINDERARMOEDE Bibliotheek: Ontwikkeling van activiteiten in functie van leesmotivatie: boekbaby s Ontwikkeling van activiteiten in functie van leesmotivatie: voorleesactiviteiten en omkadering Ontwikkeling van leesbevorderingsinitiatieven voor doelgroepen: uitbouw leerleesplein Ontwikkeling van leesbevorderingsinitiatieven voor doelgroepen: uitbouw baby- en peuterhoek Ontwikkeling van leesbevorderingsinitiatieven voor doelgroepen: projecten voor laaggeletterde mensen ism externe partners Verdere uitbouw project bibliotheek aan huis Inzet op een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied Jeugd: Er worden speelstraten ingericht via het gemeentelijk reglement speelstraten. De stad organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Financiële drempels wegwerken ism OCMW De kinderwerking van Schoonbeek financieel ondersteunen omwille van haar pagina 3

4 specifieke doelgroepenwerking. Opstartende particuliere initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden ondersteund via een gemeentelijk subsidiereglement. Flankerend onderwijs: Aanpakken van spijbelgedrag Bevorderen kleuterparticipatie Bilzen bestrijdt (pro)actief armoede en eenzaamheid en het versterken van de sociale cohesie Samenlevingsopbouw: Faciliteren en/of organiseren van collectieve geletterdheidsactiviteiten zoals bv huiswerkbegeleiding en/of voorleesmomenten in de prioritaire wijken Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties Borgloon Participatie Tussenkomsten in de kosten voor vrijetijdsactiviteiten. Tussenkomsten in de kosten aan schooluitstappen. Financiële tussenkomst waardoor mensen aan een betaalbaar tarief kunnen deelnemen aan culturele, sport of andere activiteiten. Nood aan ruimte voor kinderen Speelruimte voorzien voor kinderen alsook voldoende ruimte voor informele ontmoeting bij de inplanting van nieuwe woongelegenheden. Cultuurcheque Via de cultuurcheques worden de vrijetijdsactiviteiten en speelpleinwerking betaalbaar voor meer mensen.. Ruimte voor ontmoeting Aanspreekpunt voor opvoedingsvragen. Inclusieve jeugdbewegingen Vorming aan leiders van jeugdbewegingen omtrent de armoedeproblematiek en hoe hiermee omgaan. Samenwerking tussen OCMW en jeugddienst om de financiële drempels weg te werken (via budgetten van socio-culturele participatie). Uitbreiding van het aanbod van kinderopvang De stad zorgt voor voldoende ondersteuning (prijzen, leesbare informatie, noodzakelijke voorrangsregels, vorming van het personeel en het ter beschikking stellen van occasionele en flexibele kinderopvang). pagina 4

5 Bree De aanpak van kinderarmoede vormt een constant aandachtspunt binnen het lokaal sociaal beleid. Acties: Opmaak van een kinderarmoedeplan in samenwerking met alle armoedeorganisaties en andere stakeholders die op een structurele manier betrokken worden bij de uitvoering van het armoedebeleid; Voorzien in de oprichting van een lokaal netwerk kinderarmoede waarbinnen alle relevante sectoren en actoren betrokken zijn. Doel van dit netwerk is afstemming, overleg en afspraken; Om deze taak effectief te kunnen uitvoeren, voorzien in de nodige ondersteuning voor de verenigingen en organisaties die binnen de gemeente een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van dit kinderarmoede beleid; De implementatie van een armoedetoets die moet toelaten om binnen de gemeente constant de vinger aan de pols te houden met betrekking tot nieuwe regelgeving en andere nieuwe gemeentelijke initiatieven. De proactieve of mogelijks automatische toekenning van rechten wordt hier eveneens als aandachtspunt mee opgenomen; In de strijd tegen armoede het LCO ( lokaal cliëntoverleg ) benutten als een instrument. Dilsen-Stokkem KINDERARMOEDE Bestrijding en preventie van armoede en kansarmoede bij kinderen in al zijn dimensies via integrale en doelgroepgerichte aanpak samen met andere lokale actoren in aansluiting op federaal en Vlaams kinderarmoedebeleid en in toepassing van het Strategisch Actieplan Limburg Acties: Coördinatie geïntegreerd lokaal beleid bestrijding en preventie van armoede en kansarmoede bij kinderen Netwerking in strijd tegen kinderarmoede Bestrijding en voorkoming kinderarmoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie materieel welzijn (werkgelegenheid en uitkeringen) Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie huisvesting en leefomgeving Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie opvoeding en onderwijs (armoede en hechting, opvoedingsondersteuning,...) Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie subjectief welbevinden (kindrelaties, kwaliteit schoolleven en sport, recreatie en cultuur) Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie gezondheid pagina 5

6 Genk Genk pakt de kansarmoede en in het bijzonder de kinderarmoede in de stad aan. De lokale overheid beschouwt kansarmoede als een transversale uitdaging over alle beleidsdomeinen heen. Ze werkt met de diverse diensten en partners een gezamenlijke visie uit en organiseert meer synergie op het terrein door een betere samenwerking en coördinatie. In een breed samenwerkingsverband, wordt een stedelijk kinderarmoedebeleid ontwikkeld, met integratie van de brede werking van de Huizen van het Kind en van het welzijns- en onderwijsprogramma van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat met onder meer de programma s Instapje en Pedagogische Taaltrainers. De concrete acties: kinderarmoedeplan > vooral inzet op Huizen van het Kind : Centrum + West, Zuid, Noord = grote investeringen verder zetten bestaand beleid : Cultuurfonds (tussenkomsten sport en cultuur), Kinderarmoedefonds (tussenkomsten babyvoeding, schoolkosten, paramedische kosten ) kansarmoede coördinator via SALK Project ingediend bij Lotto Gingelom Uitbouw integraal welzijnsbeleid met oog voor menselijke waardigheid. Bestrijding van de armoede Acties: 1. De opstelling van een lokaal armoedeplan voor de komende zes jaar 2. Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit dus recht op energie 3. Een overzichtelijk en geïnformatiseerd budgetbeheer 4. Recht op wonen 5. Een doorgedreven begeleiding naar werk 6. Een medicatietoelage en begeleiding bij betaling van de ziekenhuisfactuur 7. Bekendmakingactie van het OMNIO-statuut 8. Vorming van het onderwijspersoneel middels een uitgewerkt lessenpakket 9. Opleiding van de verzorgende van het OCMW en inschakeling in de provinciale thuiscompagnie 10. Bijkomende middelen voor verenigingen (St-Vincentius) en participatie van kinderen (in de speelpleinwerking). 11. Mobiliteit voor iedereen 12. Een garantie bieden tot kinderopvang Hasselt OCMW: Het terugdringen van kinderarmoede en het doorbreken van generatiearmoede door eigen acties, samenwerking en regie. pagina 6

7 Het kindperspectief actief bewaken in de hulpverlening Middelen socio culturele participatie voor kinderarmoede focussen op activiteiten die de ontwikkelingskansen verhogen (sport, jeugdbeweging) Bij het sociaal onderzoek, de problematieken op de verschillende levensdomeinen en het hulpverleningstraject bij gezinnen, wordt een methodiek uitgewerkt om het perspectief en de toekomst van de kinderen op te volgen en te vrijwaren Actief mee bouwen aan een Hasselts zorgcircuit kinderarmoede (Huizen van het kind) Er wordt een partnermodel kinderarmoede uitgewerkt waarbij voor alle dimensies van kinderarmoede en vanuit het gezichtspunt van de hulpverlening aanknopingspunten en concrete voorstellen voor samenwerking worden geformuleerd Als partner samen met de stad trekken aan de Huizen van het Kind en dit vanuit de specifieke invalshoek van kinderarmoede Heusden-Zolder Beleidsdoelstelling armoedebestrijding met welzijnstoets. 1. Operationele uitklaring taken OCMW en afdeling welzijn en lokale economie. 2. Extra focus via gemeentelijke armoedeprojecten die versterkend/aanvullend werken op regulier OCMW-aanbod. 3. Gezamenlijke visie op armoede. 4. Ondersteunen verenigingen waar armen het woord nemen (Anker). 5. Armoedenetwerk oprichten en faciliteren (Anker, St.-Vincent, Rimo, OCMW, gemeente). Hiervoor organiseren wij een (kinder)armoedebeleid. Enkele acties hieromtrent zijn: KINDERARMOEDE overleg/netwerk: we organiseren overleg i.k.v. een gemeentelijk armoedebeleid. In dit armoedebeleid zal specifieke aandacht gaan naar kinderarmoede. we zetten een taskforceplan op ter bestrijding van kinderarmoede. we doen aan de uitbouw van Het Huis van het Kind : de afdeling welzijn en lokale economie neemt lokaal de regie op en stuurt het samenwerkingsverband met verschillende diensten en organisaties aan in functie van het creëren van een afgestemd aanbod preventieve gezinsondersteuning. verdere organisatie spelotheek : deze staat centraal in de uitbouw van Het Huis van het Kind. Er wordt educatief speelgoed en taal- en speelleermateriaal uitgeleend. we ondersteunen verder de opvoedingswinkel : er worden vormingsavonden en groepsouderwerkingen georganiseerd rond opvoedingsthema s. we stimuleren verder de onderwijskansen voor kansengroepen (stimuleren van een vroegtijdige instap van kleuters in het kleuteronderwijs, het versterken en vergroten van de onderwijsstartkansen van kansarme kleuters, ). ontwikkeling voorschools aanbod ontwikkelingsstimulering en kleuterparticipatie: kansarme ouders met kinderen tussen 0-3 jaar kunnen terecht bij een voorschools project. pagina 7

8 Houthalen-Helchteren Kinderen die in armoede geboren worden, hebben per definitie minder toekomstkansen. In Houthalen-Helchteren maken het gemeente- en het OCMW-bestuur er al jaren werk van om elk kind in welke maatschappelijke situatie dan ook zoveel mogelijk ontwikkelingskansen aan te bieden. Deze beleidslijn is structureel ingebouwd in de organisatie en zal via een kinderarmoedeplan afgestemd worden op het strategische meerjarenplan. Sinds 2012 zijn de personeelsformaties van gemeente en OCMW gefusioneerd tot één organisatie. Hierdoor gebeurt de coördinatie van de diverse teams die zich inzetten op opvoedingsondersteuning, schoolopbouwwerk, jeugdwelzijnswerk op een betere manier. Dit komt uiteraard ook ten goede van de doelgroep. Verenigingen in de gemeente die zich inzetten op het vlak van kansarmoede zoals armenvereniging Warm Hart (vereniging waar armen het woord nemen), Sint-Vincentius krijgen financiële steun. Hetzelfde geldt voor gespecialiseerde organisaties die gezinnen en jongeren hulp en educatie aanbieden. Door samenwerking met de Opvoedingswinkel West-Limburg wordt bovendien deskundige opvoedingsondersteuning aangeboden. Taalgebruik, cultuurbeleving en recreatie zijn belangrijk voor de ontplooiing van kinderen. Met subsidies van provincie en Vlaamse overheid werd daarom recent nog het taalproject Startkapi-TAAL in het leven geroepen. Kansarme gezinnen krijgen ook financiële ondersteuning om hun kinderen te laten deelnemen aan socio-culturele en sportieve activiteiten. De middelen die Houthalen-Helchteren uit het SALK krijgt ( euro per jaar voor de komende 4 jaren), zorgen eens te meer voor een gestructureerde aanpak van kinderarmoede. Een coördinator kinderarmoede wordt aangeworven evenals een taaltrainer. Beide functies worden geïntegreerd in het Huis van het Kind dat zijn stek krijgt in de uitbreiding van het NAC. Het nieuwe kinderdagverblijf zal hier een onderdeel van zijn. Kinrooi Aanwending federale middelen socio-culturele participatie voor deelname aan activiteiten, sportclubs, pretparken, bioscoop,... Aanwending federale middelen specifiek voor zorgkosten zoals kosten tandarts, specialisten, diverse therapeuten, achterstallige schoolrekeningen,... Organisatie regionale uitstap naar pretpark of dierentuin voor kansarmen en hun kinderen voor het Maasland. (organisatie van de vijf Maaslandse OCMW s) Organisatie van kerstfeest voor kansarmen Verwijzer en aanvrager via VZW Vakantieparticipatie (Rap op Stap): uitstappen en vakanties met korting. Samenwerkingsverband met de sportdienst van de gemeente voor aanwending specifieke Vlaamse middelen (sportparticipatie) voor kansarme kinderen vanaf Financiële participatie in de Opvoedingswinkel Maasland voor specifiek projecten rond kinderen (Vb. verwendag voor moeders met jonge kinderen) pagina 8

9 Lanaken De belangrijkste acties waar we momenteel mee bezig zijn in de gemeente Lanaken op vlak van kinderarmoede en hun gezin zijn de opstart van het Huis van het Kind, met hierin een duidelijke plaats voor het project Stap Vooruit. De acties beschreven binnen het SALK-plan zullen eveneens een impact hebben voor Lanaken en mee opgenomen worden binnen het Huis van het Kind. Leopoldsburg Leopoldsburg heeft ter bestrijding van de kinderarmoede, de volgende beleidsdoelstelling met actieplannen opgenomen in haar meerjarenplanning : Leopoldsburg zet verder in op het recht van een menswaardig bestaan voor alle burgers met specifieke aandacht voor de kansen op werk, het algemeen welzijn en de gezondheid van kansengroepen. Actieplannen: 1. Leopoldsburg wenst de hulpvragers te ondersteunen en begeleiden op verschillende levensdomeinen. 2. Leopoldsburg wil een effectief en inclusief armoedebeleid verder uitbouwen (leefloon opvanginitiatief.). 3. Leopoldsburg doet aan preventie van kansarmoede bij kinderen, via integrale en doelgerichte aanpak samen met andere actoren in aansluiting op het Federale en Vlaamse kinderarmoedebeleid in toepassing van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK). 4. Het versterken en uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden. KINDERARMOEDE Acties: verdere ondersteuning van het Forum Armoede Leopoldsburg aanstelling lokaal coördinator kinderarmoede opmaak van een kinderarmoedebeleidsplan preventieve acties ten aanzien van kinderarmoede vanuit de domeinen werken/ wonen/onderwijs/welzijn/gezondheid met bijzondere aandacht voor gekleurde armoede - de samenwerking met de VDAB en andere actoren betreffende tewerkstelling plaatselijk vorm te geven door het organiseren van tewerkstellingsprojecten - het huisvestingsbeleid : concrete acties te ondernemen bij leegstand en woningen die niet voldoen aan de vereiste woonkwaliteit de netwerking in strijd tegen kinderarmoede versterken. bestaande initiatieven zoals de vrijetijdspas, socio culturele projecten nog meer af te stemmen op de doelgroep en alle betrokken partners (cultuur/jeugd/sport) hier blijvend over te sensibiliseren de verdere uitbouw van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn, die de lokale bevolking sensibiliseert en ondersteunt, en het lokaal bestuur adviseert, betreffende armoede-, gezondheids- en gehandicaptenbeleid. verdere uitbouw van de preventieve gezinsondersteuning: project kind in nood, opvoedingswinkel, huizen van het kind. pagina 9

10 verdere uitbouw van Ons Centrum, solidariteitswerking voor kansarmen. het project vriendentaal verder uitbouwen. schoolopbouwwerk uitbouwen. het initiatief buitenschoolse kinderopvang wordt kwalitatief verder uitgebouwd. Lommel Welzijn voor iedereen via (kinder)armoedestrijding Actief de kinderarmoede bestrijden - Maaltijdvoorziening op scholen stimuleren - Sensibiliseringscampagnes organiseren voor gezinnen Inclusieve armoedebestrijding - Sensibiliseringscampagnes organiseren voor gezinnen - Regierol in het detecteren van mogelijke kinderarmoede - Stedelijke stimuli ter bestrijding van kinderarmoede - Toepassen armoedetoets op alle beslissingen In het kader van de bestrijding van de armoede zet de stad Lommel de volgende jaren onder meer in op: Lokale (subsidie)reglementen aan de armoedetoets onderwerpen en waar nodig aanpassen Informatieverstrekking en doorverwijzing in verband met rechten op uitkeringen en de hieraan verboden voordelen. Optimaliseren werking en verhogen toegankelijkheid sociaal huis Sensibiliseren en bevorderen van samenwerking met andere actoren op vlak van welzijn, onderwijs, gezondheid en huisvesting Persoonlijke ontwikkeling van kinderen op cultureel, sportief of sociaal vlak ondersteunen via wegnemen van financiële drempels Bestendigen en verder uitbouwen van bestaande initiatieven Lummen Dit project werd uitgeschreven op basis van besprekingen met de directies van de Lummense scholen over het thema kinderarmoede. Hieruit werden de volgende twee thema s voor dit project gedestilleerd: 1. Verhogen kleuterparticipatie 2. Huiswerkbegeleiding bij pedagogisch zwakke ouders Kleuterparticipatie: Alle 2-jarigen krijgen een verjaardagskaartje met uitnodiging voor de kleuterklas en een aftelkalender Alle 2-jarigen krijgen een boek in samenwerking met de bibliotheek rond het thema Naar de kleuterklas/naar school pagina 10

11 Huisbezoek door een maatschappelijk werker bij ouders van kleuters van 2,5-3jaar die niet ingeschreven werden Kleuters die vaak afwezig zijn in de kleuterklas krijgen een kaartje ( wij missen jou in ons klasje ) alsook een huisbezoek van een maatschappelijk werker Huiswerkbegeleiding: Uitbreiding lopend project thuiscompagnie : verzorgende van onze dienst gezinszorg gaat aan huis om kansarme gezinnen met kinderen te ondersteunen (o.a. huiswerkbegeleiding, begeleiding bij opvoeding kinderen, begeleiden bij huishoudelijke taken, ) 1. DOELSTELLING EN DOELGROEP Ouders stimuleren om hun kleuters tijdig en frequent naar school te sturen Kansarme ouders begeleiden in hun pedagogische taken in het algemeen en bij huiswerkbegeleiding in het bijzonder 2. TE BEHALEN RESULTATEN Verhogen kleuterparticipatie: - streefdoel aantal ingeschreven kleuters: 100% - stijging aanwezigheid ingeschreven kleuters: 90% Begeleiding kansarme ouders bij pedagogische taken: verdubbeling aantal gezinnen waar het OCMW begeleiding biedt Maaseik KINDERARMOEDE Om kinderarmoede te kunnen bestrijden is het belangrijk om, deze vaak verdoken armoede, op te sporen. We willen dan ook een aantal acties uitwerken voor de aanpak van kinderarmoede: Opstarten van een lokaal overlegplatform waarin de scholen, kinderdagverblijven, buurtwerkingen, armoedeverenigingen, OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappij en verschillende stadsdiensten betrokken worden om hun expertise en ervaringen te delen en zo te trachten in een vroeg stadium armoede te traceren. Onder het Thema Berscherm uw kinderen (BUK) willen we tijdens wekelijkse bijeenkomsten kinderen en moeders samenbrengen. Er wordt gewerkt rond verschillende thema s. Bij de Kinderen wordt op een speelse manier rond een bepaald thema gewerkt bv. uiten van gevoelens, omgaan met tegenslagen, assertiviteit, spelvaardigheden enz. tevens worden gelijktijdig gespreksrondes met de moeders georganiseerd rond belangrijke thema s. Zoeken naar mogelijkheden om gezinnen in kansarmoede te betrekken bij het culturele en sportieve leven in onze stad. Neerpelt Het gemeentebestuur voert een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in de pagina 11

12 sport en neemt initiatieven om de sportieve recreatie van volwassenen, kinderen en specifieke kansengroepen al dan niet in hun eigen woon- en levensomgeving te stimuleren en ontmoeting te bevorderen. Het OCMW heeft expliciet als doelstelling opgenomen: Bijzondere aandacht schenken aan kinderen uit kansarme gezinnen. Toeleiding van kandidaten naar daguitstappen en vakanties via vakantieparticipatie of andere organisaties die zich op onze doelgroep richten; Aanbieden van een jaarlijkse activiteit voor kansarme gezinnen; Jaarlijkse toekenning van Sinterklaassteun en eindejaarssteun; Ten volle benutten van de subsidies voor deze doelgroep zoals subsidie socioculturele participatie Structurele aanpak van kinderarmoede via o.a. vorming, verbeteren van het opvoedingsmilieu, enz. Overpelt Wij willen de kinderarmoede actief aanpakken door het doelgericht inzetten van middelen voor socio-culturele participatie. Hiermee bedoel ik het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en dat op hetzelfde moment krachtig handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen die we in Overpelt voorzien rond socio-culturele participatie doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooral ook in functie van de totale gemeenschapsvorming. Peer Peer wil een project oprichten van een buurtwerking waarbij zowel mensen wonend in sociale woningbouw als mensen wonend in een eigen woning betrokken worden. Een deel van de appartementen zijn van het Kempisch tehuis, de sociale woonmaatschappij, en dezen zijn gekend bij het OCMW. De gemeente huurt bij deze appartementsblok een ruimte die kan gezien worden als ontmoetingsruimte. De mensen die beperkt zijn in hun inkomen zullen samen met eigenaars vertegenwoordigt zijn in de buurtvereniging. De gemeente/ OCMW zullen hier een sturing in geven zodat er proactief kan gewerkt worden zodat kinderen van deze gezinnen goed opgevangen worden en niet in de hoek van de sociale woningen verdrongen worden. pagina 12

13 Tessenderlo Doelstellingen van het project: Beter zicht krijgen op de situatie door het installeren van een netwerk van organisaties en mensen in armoede. Het netwerk analyseert, informeert en bepaalt doelstellingen om armoede aan te pakken. Verhogen van de participatiegraad van kleutertjes in het onderwijs. Concrete acties: Vorming van een netwerk van organisaties die bezig zijn met kinderen en kinderen in armoede en mensen in armoede zelf. Scholen warm maken voor een meer inclusief onthaalbeleid met oog voor mensen/ kinderen in armoede. Met de kleuterjuffen na gaan waarom ouders hun kindje niet naar school sturen. Met scholen en andere actoren op zoek gaan naar ouders die een voorbeeldfunctie hebben in een wijk en die ouders kunnen overtuigen om hun kindje naar school te sturen, elke dag. Initiatieven op poten zetten die ouders bewust maken van het belang van elke dag naar school te gaan, o.a. via occasionele opvang van peutertjes koppelen aan schoolbezoek voor de ouders. Vanuit de sociale dienst nagaan welke ondersteuning nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen elke dag naar school gaan. Tongeren KINDERARMOEDE In Tongeren opent in juni 2014 Sociaal Huis De Semper de deuren. In Tongeren zijn heel wat organisaties actief, maar Tongenaren vinden niet altijd de weg naar de juiste dienst. De medewerkers van De Semper maken de Tongenaar wegwijs in het aanbod, dit zal voor kansarme gezinnen een duidelijke meerwaarde zijn. Onze slagzin samen altijd sterker! We sommen hieronder onze acties die momenteel uitgevoerd worden op, en informeren gelijk ook wat in pijplijn zit. 1. Wekelijkse zitdag van de opvoedingswinkel. De opvoedingswinkel zal zich de komende jaren extra richten op éénoudergezinnen: Vormingskalender voorjaar 2014: Samenwerking i.k.v. project boekbaby s: aan huis brengen van 2de boekenpakket Meer info: boekbaby s: om de geletterdheid van kinderen te bevorderen, krijgen alle kinderen van 6 maanden een gratis boekenpakket tijdens de consultatie bij kind en preventie. Alle kinderen van 15 maanden krijgen een uitnodiging (op de consultatie) om een gratis boekenpakketje af te halen in de bib. Samenwerking: Er zal een samenwerking met de consultatiebureaus van kind en preventie pagina 13

14 opgestart worden, waarbij aan de gezinnen de mogelijkheid geboden wordt het boekenpakketje aan huis af te leveren. Tijdens dit huisbezoek zal de opvoedingsdeskundige het belang van samen lezen duiden, de opvoedingswinkel voorstellen en indien het gezin nood heeft aan bijkomende ondersteuning wordt hiermee aan de slag gegaan. Meer bekend maken van de opvoedingswinkel: via boekenwijzer die aan sociale organisaties ter beschikking wordt gesteld + die mee opgenomen wordt in de boekenpakketjes van boekbaby s. 2. Zitdag Rap op Stap : Rap op Stap helpt Tongenaren met een beperkt budget bij vrijetijdsbesteding in de ruime zin van het woord. De komende jaren zetten we in op een grotere participatie van kansarme kinderen in cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. De Vlaamse tussenkomst tot 80% verlaagt alvast de financiële drempel. 3. Opbouwwerkproject Paspoel: in 2014 start ism RIMO Limburg een opbouwwerk te Paspoel, waarbij de opbouwwerker bruggen zal bouwen tussen de kansarme gezinnen en de bestaande dienstverlening. 4. Woonbegeleiding gezinnen met jonge kinderen: in 2014 starten we ism CAW Limburg met woonbegeleidingen voor gezinnen met jonge kinderen. Deze begeleiding kan oa ingepast worden in het traject van thuiscompagnie. 5. Aanbieden van vorming op maat voor kansarme ouders (bv. rond budget, gezonde voeding, energie,..) 6. Uitwerken van een duurzame samenwerking tussen het Consultatiebureau van kind en preventie en De Semper: het opzet is een doordachte en warme doorverwijzing tussen deze instanties. De samenwerking die opgestart zal worden ikv boekbaby s is een eerste aanzet, de ambitie reikt verder. OCMW Tongeren heeft in zijn financieel meerjarenplan de nodige middelen voorzien om deze samenwerking daadkrachtig te maken, waarbij het bouwen van een bijgebouw aan De Semper voor het organiseren van consultaties tot de mogelijkheden behoort. samenwonen verlaagt optimaal drempels en creëert nieuwe kansen. Samen met de consultatiebureaus zullen we in 2014 de mogelijkheden onderzoeken. 7. De stedelijke jeugddienst voorziet de komende jaren volgende acties naar maatschappelijk kwetsbare kinderen: Activiteiten jongerenwerker in maatschappelijk kwetsbare wijken en buurten. De jongerenwerker krijgt hiervoor coaching van het LISS. Mobiele speelpleinwerking in maatschappelijk kwetsbare wijken en buurten Plaatsing jongerenrondhangplek Activiteiten in scholen voor buitengewoon onderwijs 8. De stedelijke sportdienst voorziet de komende jaren acties om maatschappelijk kwetsbare kinderen aan te zetten tot levenslange sportparticipatie: pagina 14

15 KINDERARMOEDE Samen met partners buurtsport organiseren in maatschappelijk kwetsbare wijken Samen met partners overleggen om drempels tot participatie weg te werken 9. De Bib. Een CC De Velinx gaan de komende jaren extra initiatieven nemen om maatschappelijk kwetsbare kinderen te bereiken. 10. De aanstelling van een flankerend onderwijsambtenaar maakt het mogelijk een actieprogramma welzijn onderwijs uit te werken Wellen Kinderarmoede bestrijden en welzijn van kinderen bevorderen Kinderen zijn de toekomst. Kinderen moeten alle kansen krijgen om een goede start te nemen in onze maatschappij. We willen investeren in kinderen en daardoor de vicieuze cirkel van ongelijkheid doorbreken. We willen ouders kans geven werk en gezinsleven te combineren. Daarom willen we gezinnen toegang verlenen tot betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kindgerelateerde diensten. We willen kinderen kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom willen we maatregelen nemen om kinderen te laten participeren aan het maatschappelijke leven. Renoveren en uitbreiding van het kinderdagverblijf. Organiseren van een lokaal loket kinderopvang (kinderopvangzoeker). Organiseren van een huis van het kind. Organiseren van opvoedingsondersteuning via opvoedingswinkel. Ondersteunen Wellense aanbieders van voorschoolse kinderopvang. Ondersteunen via socio-culturele participatie. pagina 15

16 Kinderarmoedefonds Armoede is een erg hardnekkig probleem en de kinderarmoede cijfers blijven de foute richting uitgaan. Op dinsdag 15 oktober 2013 werd het Kinderarmoedefonds voorgesteld, het fonds wil samen met u actie ondernemen. Maak nu meteen online een gift over op BE en bouw mee aan een Vlaanderen waar alle kinderen alle kansen krijgen. Giften vanaf 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op

campagne ZET l JE l AF l TEGEN KINDERARMOEDE

campagne ZET l JE l AF l TEGEN KINDERARMOEDE 2014 campagne KINDERARMOEDE Op 4 februari geven we het startschot voor onze Kinderarmoede Campagne waar we met de sp.a ploeg in Limburg de schouders onder zetten. De boodschap die we willen meegeven:

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

AP Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied

AP Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied AP 2.09.07 Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied 2015140893 De stad neemt de regierol op inzake bestrijding kinderarmoede en realiseert hierrond

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Werkgroep kinderarmoede: onderwijs 30/04/2014

Werkgroep kinderarmoede: onderwijs 30/04/2014 Werkgroep kinderarmoede: onderwijs 30/04/2014 Aanwezig: Hilde Eurlings (Jan Rosier) Anita Jeurissen (schepen van onderwijs) Annemie Vanrymersdael (coördinerend directeur scholengemeenschap Lanaken-Kesselt

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat. 11 mei 2015 Julien Van Geertsom

Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat. 11 mei 2015 Julien Van Geertsom Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat 11 mei 2015 Julien Van Geertsom Inhoud Kinderarmoede: focus op gezinnen die steun krijgen van OCMW

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Waar zetten we zeker op in?

Waar zetten we zeker op in? 1. KINDERARMOEDE Ambitie 10. Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Waar zetten we zeker op in? De inzet op kinderarmoede is niet nieuw

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

Werkgroep kinderarmoede: preventieve gezinsondersteuning/ontmoeting 27 maart

Werkgroep kinderarmoede: preventieve gezinsondersteuning/ontmoeting 27 maart Werkgroep kinderarmoede: preventieve gezinsondersteuning/ontmoeting 27 maart voorstellingsrondje Suzy Geraerts (IBO Villa Kakelbont); Ingrid Maesen (Kind en Gezin); Sigi Janssen (OCMW); Sabine Kuijpers

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI

Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP 2016-2020 3. Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI Samenlevingsopbouw Departement Welzijn (decreet maatschappelijk opbouwwerk) 250 werkers

Nadere informatie

Kinderarmoede en materiële hulp. Hoe kan materiële hulp bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede?

Kinderarmoede en materiële hulp. Hoe kan materiële hulp bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede? Kinderarmoede en materiële hulp Hoe kan materiële hulp bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede? 2 perspectieven Onderzoeker (UA, Ugent) deskundige lokale overlegplatforms gelijke onderwijskansen (ministerie

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Aanbod voor scholen Voorschools Versie september Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN...

Aanbod voor scholen Voorschools Versie september Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN... Aanbod voor scholen Voorschools Versie september 2017 Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN... 5 1 BOEKSTART HASSELT Voorschools Omschrijving Kinderen

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd:

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: aan de slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen/versterken om verandering te realiseren : VPGW --------- vrijetijdswerking

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen Ontstaan Huis van het kind Ronse Stedelijke adviesraad voor welzijn Werkgroep opvoedingsondersteuning (vanaf 2015 werkgroep Huis van het kind

Nadere informatie

Lokale besturen en kinderarmoede

Lokale besturen en kinderarmoede Projectenmarkt kinderarmoede, Brussel, 25 september 12 Lokale besturen en kinderarmoede Inleiding Sedert 2010, Europees jaar van armoedebestrijding, heeft het begrip kinderarmoede volop ingang gevonden,

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Kinderarmoedebeleidsplan Maasmechelen

Kinderarmoedebeleidsplan Maasmechelen Kinderarmoedebeleidsplan Maasmechelen Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSANALYSE 3 1.1. Objectieve gegevens 3 1.2. Subjectieve gegevens 6 1.2.1. Inspraakproces BBC 6 1.2.2. Inspraakproces kinderarmoede/huis van

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

reactie Netwerk tegen Armoede bij decreet preventieve gezinsondersteuning

reactie Netwerk tegen Armoede bij decreet preventieve gezinsondersteuning Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be reactie Netwerk tegen Armoede bij decreet

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede 4 november 2013 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/212.31.71 Identikit: Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 5: Strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting: Is de strijd tegen kinderarmoede één van uw prioriteiten?

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN VRIJE TIJD MAASMECHELEN EVALUATIE 2015

SUBSIDIEREGLEMENT TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN VRIJE TIJD MAASMECHELEN EVALUATIE 2015 1 SUBSIDIEREGLEMENT TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN VRIJE TIJD MAASMECHELEN EVALUATIE 2015 INHOUD INLEIDING SITUERING Het subsidiereglement werd op 1 april 2014 goedgekeurd en

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Informatiebrochure bij de subsidieaanvraag in het kader van de projectsubsidies lokale kinderarmoedebestrijding 2013

Informatiebrochure bij de subsidieaanvraag in het kader van de projectsubsidies lokale kinderarmoedebestrijding 2013 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 30 - Fax 02 553 33 60 welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be Informatiebrochure

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

Werkgroep kinderarmoede: preventieve gezinsondersteuning/ontmoeting 12 mei

Werkgroep kinderarmoede: preventieve gezinsondersteuning/ontmoeting 12 mei Werkgroep kinderarmoede: preventieve gezinsondersteuning/ontmoeting 12 mei Aanwezig: Sabine Kuijpers (OCMW Lanaken- Stap Vooruit), Sylvie Salden ( CKG Molenberg), Sarah Philippens (expertisecentrum Amerijtje),

Nadere informatie

Advies. Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en hun context

Advies. Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en hun context Advies DATUM 21 januari 2014 VOLGNUMMER 2013-2014/8 COMMISSIE Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

verbreding netwerk Aanbod Bereik doelgroep Huis van het Kind inspraak doelgroep 'stem geven aan de doelgroep'

verbreding netwerk Aanbod Bereik doelgroep Huis van het Kind inspraak doelgroep 'stem geven aan de doelgroep' Vrije Tijd Sessie 1 moderator: Marleen Lombaert Gezinsbond: bereik zeer moeilijk, aanbod naar alle gezinnen 's spoor: begeleiden van moeilijke geinnen (kwetsbare gezinnen) K&G: begeleiden van kansarme

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62 Inhoud Lijst met tabellen 11 Lijst met figuren 15 Voorwoord 19 Deel 1 Inleiding 21 1 Opzet en structuur 23 Deel 2 Gezinsbeleid 29 2 Waarom zich met gezinnen bemoeien? 31 2.1 Hedendaagse gezinnen: dynamisch,

Nadere informatie

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Strijd tegen kinderarmoede : start van

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

HUIS VAN HET KIND EEKLO

HUIS VAN HET KIND EEKLO HUIS VAN HET KIND EEKLO Indicatoren Kinderarmoedebestrijding 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 8,02% 10,64% 8,03% 8,61% 16,11% 10,45% 12,66% 11,90% 9,47% 6,00% 4,00% 2,00% 0,87% 0,78% 2,10% 1,40%

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18 79 WELZIJN ENZORG 80 Welzijn en zorg Welzijn is een beleidsmaterie die zich niet in vakjes laat opdelen. Of mensen zich goed voelen, heeft te maken met hun gezondheid, hun leef- en woonomgeving, hun inkomen,

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie