OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE"

Transcriptie

1 Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

2

3 Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel is de opmaak van een kinderarmoedeactieplan tegen eind mei Dit plan zal meerdere acties omvatten voor de komende jaren. Uitgangspunt hierbij zal de bestrijding zijn van kinderarmoede op meerdere domeinen, dit om te komen tot duurzame resultaten. In eerste instantie ligt de focus op onderstaande, maar dit zal nog verder uitgediept worden in het kinderarmoedeactieplan: het lokaal loket kinderopvang en haar sociale rol, waaronder betaalbare kinderopvang voor iedereen voorschoolse ontwikkeling- en opvoedingsondersteuning voor 0 tot 3-jarigen, onder andere door de samenwerking met In-Zetje. Doel hierbij is er voor te zorgen dat ouders er zich van bewust zijn dat het tijdig naar de kleuterschool gaan heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van hun kind(eren). het verder opnemen van een ondersteunende rol naar relevante partners die werken rond armoedebestrijding, dit via het armoedeforum. het domein onderwijs. Zij zijn een onmiskenbare partner in het detecteren en signaleren van (kans)armoede bij kinderen en jongeren het domein vrije tijd. Onder andere via KIA-cheques er voor zorgen dat kinderen en tieners kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, zonder de stempel van kind in armoede te dragen Kortom, de bestrijding van kinderarmoede is een lokale opdracht. Zowel in het opnemen van de regierol, zelf acties ondernemen, maar ook zeker wat de ondersteuning betreft aan lokale organisaties die hier op inzetten. Bilzen KINDERARMOEDE Bibliotheek: Ontwikkeling van activiteiten in functie van leesmotivatie: boekbaby s Ontwikkeling van activiteiten in functie van leesmotivatie: voorleesactiviteiten en omkadering Ontwikkeling van leesbevorderingsinitiatieven voor doelgroepen: uitbouw leerleesplein Ontwikkeling van leesbevorderingsinitiatieven voor doelgroepen: uitbouw baby- en peuterhoek Ontwikkeling van leesbevorderingsinitiatieven voor doelgroepen: projecten voor laaggeletterde mensen ism externe partners Verdere uitbouw project bibliotheek aan huis Inzet op een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied Jeugd: Er worden speelstraten ingericht via het gemeentelijk reglement speelstraten. De stad organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Financiële drempels wegwerken ism OCMW De kinderwerking van Schoonbeek financieel ondersteunen omwille van haar pagina 3

4 specifieke doelgroepenwerking. Opstartende particuliere initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden ondersteund via een gemeentelijk subsidiereglement. Flankerend onderwijs: Aanpakken van spijbelgedrag Bevorderen kleuterparticipatie Bilzen bestrijdt (pro)actief armoede en eenzaamheid en het versterken van de sociale cohesie Samenlevingsopbouw: Faciliteren en/of organiseren van collectieve geletterdheidsactiviteiten zoals bv huiswerkbegeleiding en/of voorleesmomenten in de prioritaire wijken Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties Borgloon Participatie Tussenkomsten in de kosten voor vrijetijdsactiviteiten. Tussenkomsten in de kosten aan schooluitstappen. Financiële tussenkomst waardoor mensen aan een betaalbaar tarief kunnen deelnemen aan culturele, sport of andere activiteiten. Nood aan ruimte voor kinderen Speelruimte voorzien voor kinderen alsook voldoende ruimte voor informele ontmoeting bij de inplanting van nieuwe woongelegenheden. Cultuurcheque Via de cultuurcheques worden de vrijetijdsactiviteiten en speelpleinwerking betaalbaar voor meer mensen.. Ruimte voor ontmoeting Aanspreekpunt voor opvoedingsvragen. Inclusieve jeugdbewegingen Vorming aan leiders van jeugdbewegingen omtrent de armoedeproblematiek en hoe hiermee omgaan. Samenwerking tussen OCMW en jeugddienst om de financiële drempels weg te werken (via budgetten van socio-culturele participatie). Uitbreiding van het aanbod van kinderopvang De stad zorgt voor voldoende ondersteuning (prijzen, leesbare informatie, noodzakelijke voorrangsregels, vorming van het personeel en het ter beschikking stellen van occasionele en flexibele kinderopvang). pagina 4

5 Bree De aanpak van kinderarmoede vormt een constant aandachtspunt binnen het lokaal sociaal beleid. Acties: Opmaak van een kinderarmoedeplan in samenwerking met alle armoedeorganisaties en andere stakeholders die op een structurele manier betrokken worden bij de uitvoering van het armoedebeleid; Voorzien in de oprichting van een lokaal netwerk kinderarmoede waarbinnen alle relevante sectoren en actoren betrokken zijn. Doel van dit netwerk is afstemming, overleg en afspraken; Om deze taak effectief te kunnen uitvoeren, voorzien in de nodige ondersteuning voor de verenigingen en organisaties die binnen de gemeente een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van dit kinderarmoede beleid; De implementatie van een armoedetoets die moet toelaten om binnen de gemeente constant de vinger aan de pols te houden met betrekking tot nieuwe regelgeving en andere nieuwe gemeentelijke initiatieven. De proactieve of mogelijks automatische toekenning van rechten wordt hier eveneens als aandachtspunt mee opgenomen; In de strijd tegen armoede het LCO ( lokaal cliëntoverleg ) benutten als een instrument. Dilsen-Stokkem KINDERARMOEDE Bestrijding en preventie van armoede en kansarmoede bij kinderen in al zijn dimensies via integrale en doelgroepgerichte aanpak samen met andere lokale actoren in aansluiting op federaal en Vlaams kinderarmoedebeleid en in toepassing van het Strategisch Actieplan Limburg Acties: Coördinatie geïntegreerd lokaal beleid bestrijding en preventie van armoede en kansarmoede bij kinderen Netwerking in strijd tegen kinderarmoede Bestrijding en voorkoming kinderarmoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie materieel welzijn (werkgelegenheid en uitkeringen) Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie huisvesting en leefomgeving Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie opvoeding en onderwijs (armoede en hechting, opvoedingsondersteuning,...) Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie subjectief welbevinden (kindrelaties, kwaliteit schoolleven en sport, recreatie en cultuur) Bestrijding en voorkoming armoede en kansarmoede bij kinderen vanuit dimensie gezondheid pagina 5

6 Genk Genk pakt de kansarmoede en in het bijzonder de kinderarmoede in de stad aan. De lokale overheid beschouwt kansarmoede als een transversale uitdaging over alle beleidsdomeinen heen. Ze werkt met de diverse diensten en partners een gezamenlijke visie uit en organiseert meer synergie op het terrein door een betere samenwerking en coördinatie. In een breed samenwerkingsverband, wordt een stedelijk kinderarmoedebeleid ontwikkeld, met integratie van de brede werking van de Huizen van het Kind en van het welzijns- en onderwijsprogramma van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat met onder meer de programma s Instapje en Pedagogische Taaltrainers. De concrete acties: kinderarmoedeplan > vooral inzet op Huizen van het Kind : Centrum + West, Zuid, Noord = grote investeringen verder zetten bestaand beleid : Cultuurfonds (tussenkomsten sport en cultuur), Kinderarmoedefonds (tussenkomsten babyvoeding, schoolkosten, paramedische kosten ) kansarmoede coördinator via SALK Project ingediend bij Lotto Gingelom Uitbouw integraal welzijnsbeleid met oog voor menselijke waardigheid. Bestrijding van de armoede Acties: 1. De opstelling van een lokaal armoedeplan voor de komende zes jaar 2. Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit dus recht op energie 3. Een overzichtelijk en geïnformatiseerd budgetbeheer 4. Recht op wonen 5. Een doorgedreven begeleiding naar werk 6. Een medicatietoelage en begeleiding bij betaling van de ziekenhuisfactuur 7. Bekendmakingactie van het OMNIO-statuut 8. Vorming van het onderwijspersoneel middels een uitgewerkt lessenpakket 9. Opleiding van de verzorgende van het OCMW en inschakeling in de provinciale thuiscompagnie 10. Bijkomende middelen voor verenigingen (St-Vincentius) en participatie van kinderen (in de speelpleinwerking). 11. Mobiliteit voor iedereen 12. Een garantie bieden tot kinderopvang Hasselt OCMW: Het terugdringen van kinderarmoede en het doorbreken van generatiearmoede door eigen acties, samenwerking en regie. pagina 6

7 Het kindperspectief actief bewaken in de hulpverlening Middelen socio culturele participatie voor kinderarmoede focussen op activiteiten die de ontwikkelingskansen verhogen (sport, jeugdbeweging) Bij het sociaal onderzoek, de problematieken op de verschillende levensdomeinen en het hulpverleningstraject bij gezinnen, wordt een methodiek uitgewerkt om het perspectief en de toekomst van de kinderen op te volgen en te vrijwaren Actief mee bouwen aan een Hasselts zorgcircuit kinderarmoede (Huizen van het kind) Er wordt een partnermodel kinderarmoede uitgewerkt waarbij voor alle dimensies van kinderarmoede en vanuit het gezichtspunt van de hulpverlening aanknopingspunten en concrete voorstellen voor samenwerking worden geformuleerd Als partner samen met de stad trekken aan de Huizen van het Kind en dit vanuit de specifieke invalshoek van kinderarmoede Heusden-Zolder Beleidsdoelstelling armoedebestrijding met welzijnstoets. 1. Operationele uitklaring taken OCMW en afdeling welzijn en lokale economie. 2. Extra focus via gemeentelijke armoedeprojecten die versterkend/aanvullend werken op regulier OCMW-aanbod. 3. Gezamenlijke visie op armoede. 4. Ondersteunen verenigingen waar armen het woord nemen (Anker). 5. Armoedenetwerk oprichten en faciliteren (Anker, St.-Vincent, Rimo, OCMW, gemeente). Hiervoor organiseren wij een (kinder)armoedebeleid. Enkele acties hieromtrent zijn: KINDERARMOEDE overleg/netwerk: we organiseren overleg i.k.v. een gemeentelijk armoedebeleid. In dit armoedebeleid zal specifieke aandacht gaan naar kinderarmoede. we zetten een taskforceplan op ter bestrijding van kinderarmoede. we doen aan de uitbouw van Het Huis van het Kind : de afdeling welzijn en lokale economie neemt lokaal de regie op en stuurt het samenwerkingsverband met verschillende diensten en organisaties aan in functie van het creëren van een afgestemd aanbod preventieve gezinsondersteuning. verdere organisatie spelotheek : deze staat centraal in de uitbouw van Het Huis van het Kind. Er wordt educatief speelgoed en taal- en speelleermateriaal uitgeleend. we ondersteunen verder de opvoedingswinkel : er worden vormingsavonden en groepsouderwerkingen georganiseerd rond opvoedingsthema s. we stimuleren verder de onderwijskansen voor kansengroepen (stimuleren van een vroegtijdige instap van kleuters in het kleuteronderwijs, het versterken en vergroten van de onderwijsstartkansen van kansarme kleuters, ). ontwikkeling voorschools aanbod ontwikkelingsstimulering en kleuterparticipatie: kansarme ouders met kinderen tussen 0-3 jaar kunnen terecht bij een voorschools project. pagina 7

8 Houthalen-Helchteren Kinderen die in armoede geboren worden, hebben per definitie minder toekomstkansen. In Houthalen-Helchteren maken het gemeente- en het OCMW-bestuur er al jaren werk van om elk kind in welke maatschappelijke situatie dan ook zoveel mogelijk ontwikkelingskansen aan te bieden. Deze beleidslijn is structureel ingebouwd in de organisatie en zal via een kinderarmoedeplan afgestemd worden op het strategische meerjarenplan. Sinds 2012 zijn de personeelsformaties van gemeente en OCMW gefusioneerd tot één organisatie. Hierdoor gebeurt de coördinatie van de diverse teams die zich inzetten op opvoedingsondersteuning, schoolopbouwwerk, jeugdwelzijnswerk op een betere manier. Dit komt uiteraard ook ten goede van de doelgroep. Verenigingen in de gemeente die zich inzetten op het vlak van kansarmoede zoals armenvereniging Warm Hart (vereniging waar armen het woord nemen), Sint-Vincentius krijgen financiële steun. Hetzelfde geldt voor gespecialiseerde organisaties die gezinnen en jongeren hulp en educatie aanbieden. Door samenwerking met de Opvoedingswinkel West-Limburg wordt bovendien deskundige opvoedingsondersteuning aangeboden. Taalgebruik, cultuurbeleving en recreatie zijn belangrijk voor de ontplooiing van kinderen. Met subsidies van provincie en Vlaamse overheid werd daarom recent nog het taalproject Startkapi-TAAL in het leven geroepen. Kansarme gezinnen krijgen ook financiële ondersteuning om hun kinderen te laten deelnemen aan socio-culturele en sportieve activiteiten. De middelen die Houthalen-Helchteren uit het SALK krijgt ( euro per jaar voor de komende 4 jaren), zorgen eens te meer voor een gestructureerde aanpak van kinderarmoede. Een coördinator kinderarmoede wordt aangeworven evenals een taaltrainer. Beide functies worden geïntegreerd in het Huis van het Kind dat zijn stek krijgt in de uitbreiding van het NAC. Het nieuwe kinderdagverblijf zal hier een onderdeel van zijn. Kinrooi Aanwending federale middelen socio-culturele participatie voor deelname aan activiteiten, sportclubs, pretparken, bioscoop,... Aanwending federale middelen specifiek voor zorgkosten zoals kosten tandarts, specialisten, diverse therapeuten, achterstallige schoolrekeningen,... Organisatie regionale uitstap naar pretpark of dierentuin voor kansarmen en hun kinderen voor het Maasland. (organisatie van de vijf Maaslandse OCMW s) Organisatie van kerstfeest voor kansarmen Verwijzer en aanvrager via VZW Vakantieparticipatie (Rap op Stap): uitstappen en vakanties met korting. Samenwerkingsverband met de sportdienst van de gemeente voor aanwending specifieke Vlaamse middelen (sportparticipatie) voor kansarme kinderen vanaf Financiële participatie in de Opvoedingswinkel Maasland voor specifiek projecten rond kinderen (Vb. verwendag voor moeders met jonge kinderen) pagina 8

9 Lanaken De belangrijkste acties waar we momenteel mee bezig zijn in de gemeente Lanaken op vlak van kinderarmoede en hun gezin zijn de opstart van het Huis van het Kind, met hierin een duidelijke plaats voor het project Stap Vooruit. De acties beschreven binnen het SALK-plan zullen eveneens een impact hebben voor Lanaken en mee opgenomen worden binnen het Huis van het Kind. Leopoldsburg Leopoldsburg heeft ter bestrijding van de kinderarmoede, de volgende beleidsdoelstelling met actieplannen opgenomen in haar meerjarenplanning : Leopoldsburg zet verder in op het recht van een menswaardig bestaan voor alle burgers met specifieke aandacht voor de kansen op werk, het algemeen welzijn en de gezondheid van kansengroepen. Actieplannen: 1. Leopoldsburg wenst de hulpvragers te ondersteunen en begeleiden op verschillende levensdomeinen. 2. Leopoldsburg wil een effectief en inclusief armoedebeleid verder uitbouwen (leefloon opvanginitiatief.). 3. Leopoldsburg doet aan preventie van kansarmoede bij kinderen, via integrale en doelgerichte aanpak samen met andere actoren in aansluiting op het Federale en Vlaamse kinderarmoedebeleid in toepassing van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK). 4. Het versterken en uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden. KINDERARMOEDE Acties: verdere ondersteuning van het Forum Armoede Leopoldsburg aanstelling lokaal coördinator kinderarmoede opmaak van een kinderarmoedebeleidsplan preventieve acties ten aanzien van kinderarmoede vanuit de domeinen werken/ wonen/onderwijs/welzijn/gezondheid met bijzondere aandacht voor gekleurde armoede - de samenwerking met de VDAB en andere actoren betreffende tewerkstelling plaatselijk vorm te geven door het organiseren van tewerkstellingsprojecten - het huisvestingsbeleid : concrete acties te ondernemen bij leegstand en woningen die niet voldoen aan de vereiste woonkwaliteit de netwerking in strijd tegen kinderarmoede versterken. bestaande initiatieven zoals de vrijetijdspas, socio culturele projecten nog meer af te stemmen op de doelgroep en alle betrokken partners (cultuur/jeugd/sport) hier blijvend over te sensibiliseren de verdere uitbouw van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn, die de lokale bevolking sensibiliseert en ondersteunt, en het lokaal bestuur adviseert, betreffende armoede-, gezondheids- en gehandicaptenbeleid. verdere uitbouw van de preventieve gezinsondersteuning: project kind in nood, opvoedingswinkel, huizen van het kind. pagina 9

10 verdere uitbouw van Ons Centrum, solidariteitswerking voor kansarmen. het project vriendentaal verder uitbouwen. schoolopbouwwerk uitbouwen. het initiatief buitenschoolse kinderopvang wordt kwalitatief verder uitgebouwd. Lommel Welzijn voor iedereen via (kinder)armoedestrijding Actief de kinderarmoede bestrijden - Maaltijdvoorziening op scholen stimuleren - Sensibiliseringscampagnes organiseren voor gezinnen Inclusieve armoedebestrijding - Sensibiliseringscampagnes organiseren voor gezinnen - Regierol in het detecteren van mogelijke kinderarmoede - Stedelijke stimuli ter bestrijding van kinderarmoede - Toepassen armoedetoets op alle beslissingen In het kader van de bestrijding van de armoede zet de stad Lommel de volgende jaren onder meer in op: Lokale (subsidie)reglementen aan de armoedetoets onderwerpen en waar nodig aanpassen Informatieverstrekking en doorverwijzing in verband met rechten op uitkeringen en de hieraan verboden voordelen. Optimaliseren werking en verhogen toegankelijkheid sociaal huis Sensibiliseren en bevorderen van samenwerking met andere actoren op vlak van welzijn, onderwijs, gezondheid en huisvesting Persoonlijke ontwikkeling van kinderen op cultureel, sportief of sociaal vlak ondersteunen via wegnemen van financiële drempels Bestendigen en verder uitbouwen van bestaande initiatieven Lummen Dit project werd uitgeschreven op basis van besprekingen met de directies van de Lummense scholen over het thema kinderarmoede. Hieruit werden de volgende twee thema s voor dit project gedestilleerd: 1. Verhogen kleuterparticipatie 2. Huiswerkbegeleiding bij pedagogisch zwakke ouders Kleuterparticipatie: Alle 2-jarigen krijgen een verjaardagskaartje met uitnodiging voor de kleuterklas en een aftelkalender Alle 2-jarigen krijgen een boek in samenwerking met de bibliotheek rond het thema Naar de kleuterklas/naar school pagina 10

11 Huisbezoek door een maatschappelijk werker bij ouders van kleuters van 2,5-3jaar die niet ingeschreven werden Kleuters die vaak afwezig zijn in de kleuterklas krijgen een kaartje ( wij missen jou in ons klasje ) alsook een huisbezoek van een maatschappelijk werker Huiswerkbegeleiding: Uitbreiding lopend project thuiscompagnie : verzorgende van onze dienst gezinszorg gaat aan huis om kansarme gezinnen met kinderen te ondersteunen (o.a. huiswerkbegeleiding, begeleiding bij opvoeding kinderen, begeleiden bij huishoudelijke taken, ) 1. DOELSTELLING EN DOELGROEP Ouders stimuleren om hun kleuters tijdig en frequent naar school te sturen Kansarme ouders begeleiden in hun pedagogische taken in het algemeen en bij huiswerkbegeleiding in het bijzonder 2. TE BEHALEN RESULTATEN Verhogen kleuterparticipatie: - streefdoel aantal ingeschreven kleuters: 100% - stijging aanwezigheid ingeschreven kleuters: 90% Begeleiding kansarme ouders bij pedagogische taken: verdubbeling aantal gezinnen waar het OCMW begeleiding biedt Maaseik KINDERARMOEDE Om kinderarmoede te kunnen bestrijden is het belangrijk om, deze vaak verdoken armoede, op te sporen. We willen dan ook een aantal acties uitwerken voor de aanpak van kinderarmoede: Opstarten van een lokaal overlegplatform waarin de scholen, kinderdagverblijven, buurtwerkingen, armoedeverenigingen, OCMW s, sociale huisvestingsmaatschappij en verschillende stadsdiensten betrokken worden om hun expertise en ervaringen te delen en zo te trachten in een vroeg stadium armoede te traceren. Onder het Thema Berscherm uw kinderen (BUK) willen we tijdens wekelijkse bijeenkomsten kinderen en moeders samenbrengen. Er wordt gewerkt rond verschillende thema s. Bij de Kinderen wordt op een speelse manier rond een bepaald thema gewerkt bv. uiten van gevoelens, omgaan met tegenslagen, assertiviteit, spelvaardigheden enz. tevens worden gelijktijdig gespreksrondes met de moeders georganiseerd rond belangrijke thema s. Zoeken naar mogelijkheden om gezinnen in kansarmoede te betrekken bij het culturele en sportieve leven in onze stad. Neerpelt Het gemeentebestuur voert een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in de pagina 11

12 sport en neemt initiatieven om de sportieve recreatie van volwassenen, kinderen en specifieke kansengroepen al dan niet in hun eigen woon- en levensomgeving te stimuleren en ontmoeting te bevorderen. Het OCMW heeft expliciet als doelstelling opgenomen: Bijzondere aandacht schenken aan kinderen uit kansarme gezinnen. Toeleiding van kandidaten naar daguitstappen en vakanties via vakantieparticipatie of andere organisaties die zich op onze doelgroep richten; Aanbieden van een jaarlijkse activiteit voor kansarme gezinnen; Jaarlijkse toekenning van Sinterklaassteun en eindejaarssteun; Ten volle benutten van de subsidies voor deze doelgroep zoals subsidie socioculturele participatie Structurele aanpak van kinderarmoede via o.a. vorming, verbeteren van het opvoedingsmilieu, enz. Overpelt Wij willen de kinderarmoede actief aanpakken door het doelgericht inzetten van middelen voor socio-culturele participatie. Hiermee bedoel ik het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en dat op hetzelfde moment krachtig handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen die we in Overpelt voorzien rond socio-culturele participatie doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooral ook in functie van de totale gemeenschapsvorming. Peer Peer wil een project oprichten van een buurtwerking waarbij zowel mensen wonend in sociale woningbouw als mensen wonend in een eigen woning betrokken worden. Een deel van de appartementen zijn van het Kempisch tehuis, de sociale woonmaatschappij, en dezen zijn gekend bij het OCMW. De gemeente huurt bij deze appartementsblok een ruimte die kan gezien worden als ontmoetingsruimte. De mensen die beperkt zijn in hun inkomen zullen samen met eigenaars vertegenwoordigt zijn in de buurtvereniging. De gemeente/ OCMW zullen hier een sturing in geven zodat er proactief kan gewerkt worden zodat kinderen van deze gezinnen goed opgevangen worden en niet in de hoek van de sociale woningen verdrongen worden. pagina 12

13 Tessenderlo Doelstellingen van het project: Beter zicht krijgen op de situatie door het installeren van een netwerk van organisaties en mensen in armoede. Het netwerk analyseert, informeert en bepaalt doelstellingen om armoede aan te pakken. Verhogen van de participatiegraad van kleutertjes in het onderwijs. Concrete acties: Vorming van een netwerk van organisaties die bezig zijn met kinderen en kinderen in armoede en mensen in armoede zelf. Scholen warm maken voor een meer inclusief onthaalbeleid met oog voor mensen/ kinderen in armoede. Met de kleuterjuffen na gaan waarom ouders hun kindje niet naar school sturen. Met scholen en andere actoren op zoek gaan naar ouders die een voorbeeldfunctie hebben in een wijk en die ouders kunnen overtuigen om hun kindje naar school te sturen, elke dag. Initiatieven op poten zetten die ouders bewust maken van het belang van elke dag naar school te gaan, o.a. via occasionele opvang van peutertjes koppelen aan schoolbezoek voor de ouders. Vanuit de sociale dienst nagaan welke ondersteuning nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen elke dag naar school gaan. Tongeren KINDERARMOEDE In Tongeren opent in juni 2014 Sociaal Huis De Semper de deuren. In Tongeren zijn heel wat organisaties actief, maar Tongenaren vinden niet altijd de weg naar de juiste dienst. De medewerkers van De Semper maken de Tongenaar wegwijs in het aanbod, dit zal voor kansarme gezinnen een duidelijke meerwaarde zijn. Onze slagzin samen altijd sterker! We sommen hieronder onze acties die momenteel uitgevoerd worden op, en informeren gelijk ook wat in pijplijn zit. 1. Wekelijkse zitdag van de opvoedingswinkel. De opvoedingswinkel zal zich de komende jaren extra richten op éénoudergezinnen: Vormingskalender voorjaar 2014: Samenwerking i.k.v. project boekbaby s: aan huis brengen van 2de boekenpakket Meer info: boekbaby s: om de geletterdheid van kinderen te bevorderen, krijgen alle kinderen van 6 maanden een gratis boekenpakket tijdens de consultatie bij kind en preventie. Alle kinderen van 15 maanden krijgen een uitnodiging (op de consultatie) om een gratis boekenpakketje af te halen in de bib. Samenwerking: Er zal een samenwerking met de consultatiebureaus van kind en preventie pagina 13

14 opgestart worden, waarbij aan de gezinnen de mogelijkheid geboden wordt het boekenpakketje aan huis af te leveren. Tijdens dit huisbezoek zal de opvoedingsdeskundige het belang van samen lezen duiden, de opvoedingswinkel voorstellen en indien het gezin nood heeft aan bijkomende ondersteuning wordt hiermee aan de slag gegaan. Meer bekend maken van de opvoedingswinkel: via boekenwijzer die aan sociale organisaties ter beschikking wordt gesteld + die mee opgenomen wordt in de boekenpakketjes van boekbaby s. 2. Zitdag Rap op Stap : Rap op Stap helpt Tongenaren met een beperkt budget bij vrijetijdsbesteding in de ruime zin van het woord. De komende jaren zetten we in op een grotere participatie van kansarme kinderen in cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. De Vlaamse tussenkomst tot 80% verlaagt alvast de financiële drempel. 3. Opbouwwerkproject Paspoel: in 2014 start ism RIMO Limburg een opbouwwerk te Paspoel, waarbij de opbouwwerker bruggen zal bouwen tussen de kansarme gezinnen en de bestaande dienstverlening. 4. Woonbegeleiding gezinnen met jonge kinderen: in 2014 starten we ism CAW Limburg met woonbegeleidingen voor gezinnen met jonge kinderen. Deze begeleiding kan oa ingepast worden in het traject van thuiscompagnie. 5. Aanbieden van vorming op maat voor kansarme ouders (bv. rond budget, gezonde voeding, energie,..) 6. Uitwerken van een duurzame samenwerking tussen het Consultatiebureau van kind en preventie en De Semper: het opzet is een doordachte en warme doorverwijzing tussen deze instanties. De samenwerking die opgestart zal worden ikv boekbaby s is een eerste aanzet, de ambitie reikt verder. OCMW Tongeren heeft in zijn financieel meerjarenplan de nodige middelen voorzien om deze samenwerking daadkrachtig te maken, waarbij het bouwen van een bijgebouw aan De Semper voor het organiseren van consultaties tot de mogelijkheden behoort. samenwonen verlaagt optimaal drempels en creëert nieuwe kansen. Samen met de consultatiebureaus zullen we in 2014 de mogelijkheden onderzoeken. 7. De stedelijke jeugddienst voorziet de komende jaren volgende acties naar maatschappelijk kwetsbare kinderen: Activiteiten jongerenwerker in maatschappelijk kwetsbare wijken en buurten. De jongerenwerker krijgt hiervoor coaching van het LISS. Mobiele speelpleinwerking in maatschappelijk kwetsbare wijken en buurten Plaatsing jongerenrondhangplek Activiteiten in scholen voor buitengewoon onderwijs 8. De stedelijke sportdienst voorziet de komende jaren acties om maatschappelijk kwetsbare kinderen aan te zetten tot levenslange sportparticipatie: pagina 14

15 KINDERARMOEDE Samen met partners buurtsport organiseren in maatschappelijk kwetsbare wijken Samen met partners overleggen om drempels tot participatie weg te werken 9. De Bib. Een CC De Velinx gaan de komende jaren extra initiatieven nemen om maatschappelijk kwetsbare kinderen te bereiken. 10. De aanstelling van een flankerend onderwijsambtenaar maakt het mogelijk een actieprogramma welzijn onderwijs uit te werken Wellen Kinderarmoede bestrijden en welzijn van kinderen bevorderen Kinderen zijn de toekomst. Kinderen moeten alle kansen krijgen om een goede start te nemen in onze maatschappij. We willen investeren in kinderen en daardoor de vicieuze cirkel van ongelijkheid doorbreken. We willen ouders kans geven werk en gezinsleven te combineren. Daarom willen we gezinnen toegang verlenen tot betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kindgerelateerde diensten. We willen kinderen kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom willen we maatregelen nemen om kinderen te laten participeren aan het maatschappelijke leven. Renoveren en uitbreiding van het kinderdagverblijf. Organiseren van een lokaal loket kinderopvang (kinderopvangzoeker). Organiseren van een huis van het kind. Organiseren van opvoedingsondersteuning via opvoedingswinkel. Ondersteunen Wellense aanbieders van voorschoolse kinderopvang. Ondersteunen via socio-culturele participatie. pagina 15

16 Kinderarmoedefonds Armoede is een erg hardnekkig probleem en de kinderarmoede cijfers blijven de foute richting uitgaan. Op dinsdag 15 oktober 2013 werd het Kinderarmoedefonds voorgesteld, het fonds wil samen met u actie ondernemen. Maak nu meteen online een gift over op BE en bouw mee aan een Vlaanderen waar alle kinderen alle kansen krijgen. Giften vanaf 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie