ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis"

Transcriptie

1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van deze zorg bij de Zorgaanbieder melden. 2. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerden van de Zorgverzekeraar deze zorg binnen naar algemene maatstaven acceptabele termijn te verlenen. Indien de Zorgaanbieder hier niet toe in staat is, doet hij hiervan onverwijld mededeling aan de Zorgverzekeraar. 3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg. 4. Zorg, waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden toestemming van de Zorgverzekeraar is vereist, wordt niet eerder verleend dan nadat hiervoor door de Zorgverzekeraar toestemming is verleend, tenzij door Zorgverzekeraar en Zorgaanbieder in bijlage 2 afwijkende afspraken worden gemaakt. 5. De Zorgverzekeraar verplicht zich ertoe de door de Zorgaanbieder geleverde zorg, als omschreven in lid 1, te betalen. Artikel 2 Deskundigheid/kwaliteit 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe goede zorg te verlenen aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar. Bij het verlenen van zorg voldoet de Zorgaanbieder aan de eisen die weten regelgeving aan de uitoefening van zijn beroep stellen. Hij laat zich voorts leiden door de stand van de wetenschap en de praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. De Zorgaanbieder verplicht zich er toe zorg te verlenen volgens de in bijlage 2 van deze overeenkomst opgenomen voorwaarden. De zorg dient te worden verricht met in achtneming van de algemeen aanvaarde patiëntenrechten. 2. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat hij en zijn (hulp)personeel onder meer door deelname aan deskundigheidsbevordering beschikken en blijven beschikken over de kennis en kunde die voor een goede verlening van de zorg noodzakelijk zijn. Artikel 3 Klachtenregeling De Zorgaanbieder heeft ter afwikkeling van klachten een adequate klachtenregeling getroffen. De klachtenregeling van de Zorgaanbieder staat los van het bestaan en functioneren van de klachtenprocedure van de Zorgverzekeraar. Artikel 4 Declaraties en Betaling 1. a) De zorgaanbieder overtuigt zich van het recht van de patiënt/cliënt op de ingeroepen hulp voor rekening van de Zorgverzekeraar door controle met behulp van de gratis internetapplicatie Wanneer tijdens verwerking van de declaratie het verzekeringsrecht niet meer aanwezig blijkt, garandeert de Zorgverzekeraar uitbetaling aan de Zorgaanbieder, indien controle via Vecozo aantoonbaar heeft plaatsgevonden. 1

2 b) Aanlevering van declaraties vindt uitsluitend via de internetapplicatie plaats. De Zorgaanbieder ontvangt de retourinformatie eveneens digitaal via Vecozo. c) Een declaratie dient in overeenstemming te zijn met de meest recente versie van het Vektis-rapport Externe Integratie dat van toepassing is op de overeengekomen zorg. d) De zorgaanbieder hanteert bij declaratie de UZOVI-codes zoals vermeld in bijlage a) De zorgaanbieder levert de declaraties met betrekking tot een kalendermaand aan voor het einde van de daaropvolgende kalendermaand. Bij latere indiening van de declaratie is betaling binnen de overeengekomen termijn niet gegarandeerd. b) Declaraties dienen uiterlijk 1 april van het kalenderjaar volgende op kalenderjaar waarin behandeling heeft plaatsgevonden te worden ingediend. Declaraties die niet tijdig zijn ingediend komen, behoudens aantoonbare overmacht, niet voor vergoeding in aanmerking. De Zorgaanbieder brengt de kosten van deze zorg niet bij de verzekerde in rekening. 3. Betaling van zorg waarvoor de verzekerde bij de Zorgverzekeraar is verzekerd, vindt plaats tegen de in bijlage 1 van deze Zorgovereenkomst overeengekomen tarieven. 4. a) Na ontvangst van de declaratie door de Zorgverzekeraar betaalt de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder binnen de termijn als genoemd in bijlage 3. b) Indien een declaratie de technische controle bij de Zorgverzekeraar niet goed doorloopt informeert de Zorgverzekeraar (door middel van de retourinformatie via Vecozo) de Zorgaanbieder hierover. c) De tijd die de bank nodig heeft voor bijschrijving van de betaling op de rekening van de Zorgaanbieder valt niet onder de in sub a genoemde termijn. d) Indien de Zorgverzekeraar een declaratie niet binnen de termijn als genoemd in artikel4 lid 4 sub a betaalt, zal de Zorgverzekeraar een voorschot betalen, waarvan de hoogte in bijlage 3 wordt vastgesteld. 5. De Zorgverzekeraar is gerechtigd al zijn vorderingen op de Zorgaanbieder te verrekenen met al hetgeen de Zorgverzekeraar aan de Zorgaanbieder dient te betalen. 6. Indien de zorgaanbieder zijn declaratieverkeer uitbesteedt aan derden (bijvoorbeeld een administratiekantoor of factoringbedrijf), blijft de Zorgaanbieder jegens de Zorgverzekeraar volledig verantwoordelijk voor naleving van verplichtingen die uit de zorgovereenkomst voortvloeien. Betaling door de Zorgverzekeraar aan derden op verzoek/met instemming van de Zorgaanbieder, geldt als een bevrijdende betaling. Artikel 5 Controle 1. In het kader van toetsing en controle op naleving van de in deze overeenkomst neergelegde bepalingen kan de Zorgverzekeraar de administratie van de Zorgaanbieder controleren. De Zorgverzekeraar neemt hierbij de geldende regelgeving in acht, alsmede de op hem rustende verplichtingen op grond van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. 2. Teneinde te kunnen beoordelen of de tussen partijen bestaande overeenkomst naar behoren wordt nagekomen, is iedere partij gehouden de ander alle inlichtingen te verschaffen die deze redelijkerwijs behoeft. 3. Indien blijkt dat de Zorgaanbieder verkeerde en/of onvolledige informatie heeft verstrekt of informatie heeft verzwegen over de zorgverlening en/of in rekening te brengen tarieven, dan wel daar op enigerlei wijze aan meewerkt, dan is de Zorgverzekeraar gerechtigd om ten onrechte betaalde vergoedingen inclusief wettelijke rente terug te vorderen. 2

3 4. Ingeval van aantoonbaar frauduleus handelen door de Zorgaanbieder, is de Zorgverzekeraar naast het bepaalde in artikel 4 lid 3 gerechtigd de onderzoekskosten terug te vorderen. Daarnaast is de Zorgverzekeraar in die situatie gerechtigd om de gegevens van de Zorgaanbieder op te nemen in het Interne en Externe Verwijzingsregister, conform het gestelde in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Artikel 6 Toepasselijk recht / Geschillen 1. Op deze zorgovereenkomst, daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder die zijn ontstaan naar aanleiding van deze zorgovereenkomst, daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of aanvullingen daarop worden berecht en beslist door de burgerlijke rechter. Alvorens een geschil ter beoordeling aan de burgerlijke rechter voor te leggen, zullen partijen in overleg met elkaar tot een oplossing proberen te komen. Artikel 7 Vrijwaring Indien de Zorgverzekeraar door zijn verzekerden aansprakelijk wordt gesteld, zal de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar vrijwaren en schadeloosstellen voor schade die verzekerden van de Zorgverzekeraar lijden en die het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten van de Zorgaanbieder in de nakoming van de verplichtingen die op hem rusten in het kader van deze overeenkomst. Artikel 8 Wijzigen/aanvullen van de overeenkomst Aanvullingen of wijzigingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door beide partijen. Aan niet schriftelijk overeengekomen afspraken kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op de oorspronkelijke gedrukte tekst van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij door beide partijen zijn voorzien van een paraaf. Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 1. Deze zorgovereenkomst kan al dan niet met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden opgezegd: a. door beide partijen als de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; b. door beide partijen als de wederpartij het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; c. door de Zorgverzekeraar als de onderneming van of de beroepsuitoefening door de Zorgaanbieder beëindigd wordt of door een derde wordt overgenomen; d. door beide partijen als de wederpartij haar verplichtingen uit de zorgovereenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling voor zover vereist, niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; e. door beide partijen, als de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en aan te nemen is dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen; f. door beide partijen in geval van ernstige gedragingen van een der partijen jegens de wederpartij of derden, die naar algemeen aanvaarde (beroeps)opvattingen een schending vormen van de zorgvuldigheid en het vertrouwen welke van een Zorgaanbieder dan wel de Zorgverzekeraar mag worden verwacht. 3

4 g. door de Zorgverzekeraar indien de Zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen die door wet- en regelgeving aan uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf worden gesteld. 2. De rechten en plichten van de Zorgaanbieder die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn zonder schriftelijke toestemming van de Zorgverzekeraar niet op derden overdraagbaar. Artikel 10 Gegevens van de Zorgaanbieder De Zorgaanbieder verklaart zich akkoord met vermelding van relevante (NAW-)gegevens ter voorlichting van de verzekerden op de website van de Zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraar gaat zorgvuldig om met de verkregen gegevens. Artikel 11 Toepassing overeenkomst en verzekerden 1. Onder het begrip verzekerden vallen alle (label)verzekerden van de Zorgverzekeraar. Onder het begrip verzekerden vallen ook klanten van de volmachthouders waarvoor de Zorgverzekeraar het verzekeringsrisico loopt. 2. Voor een volledig overzicht van de Zorgverzekeraar(s), de bijbehorende labels en volmachthouders (inclusief bijbehorende UZOVI-codes), zie bijlage 3. 4

5 Bijlage 1 Prestaties en tarieven Inleiding Deze overeenkomst wordt naar de eisen van redelijkheid en billijkheid, en waar nodig in goed overleg, uitgevoerd. Wettelijke kaders en landelijke richtlijnen gelden hierbij als vanzelfsprekend en randvoorwaardelijk. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: -"Zorgaanbieder": de Eerstelijnspsycholoog NIP of de GZ-psycholoog, die deze overeenkomst met de Zorgverzekeraar is aangegaan. - eerstelijnspsychologische zorg : de eerstelijnspsychologische zorg waarop de verzekerde krachtens de Zorgverzekeringswet of de (aanvullende) zorgverzekering aanspraak heeft. De NZa beleidsregel Eerstelijnspsychologische zorg is ook op deze overeenkomst van toepassing. 1. Omvang zorgverlening Eerstelijnspsychologische zorg De omvang van de zorgverlening wordt bepaald door de verwijs-/intake-criteria en het beschreven behandeldomein. Zij dienen gebruikt te worden als richtlijn bij de verwijzing en de intake, en bieden de ruimte om er van af te wijken als de zorgaanbieder dat verantwoord acht uit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening. De Eerstelijnspsychologische zorg omvat tevens de Eerstelijnspsychologische zorg voor jeugdigen van 0-18 jaar met de daarbij behorende verwijs- en intakecriteria en het behandeldomein. Van de omvang van de zorgverlening zijn de volgende onderdelen uitgesloten, omdat zij niet behoren tot de verzekerde zorg o.b.v. de ZVW: de kosten van intelligentieonderzoek, schoolpsychologische zorg en de kosten van begeleiding die niet geneeskundig van aard is. A. De Eerstelijnspsychologische zorg voor personen van 18 jaar en ouder Verwijs-/intake-criteria: consultatie en aanvullende diagnostiek t.b.v. eerstelijnsgezondheidszorgaanbieders; of: problematiek passend in het behandeldomein en met een lichte tot matige invloed op het dagelijks functioneren, d.w.z. dat de cliënt op tenminste één van de drie levensgebieden (thuis, familie of vrienden, en school of werk) normaal of vrijwel normaal functioneert; - en: voor dezelfde problematiek heeft in de afgelopen 12 maanden geen eerdere psychologische behandeling plaatsgevonden; en: er zijn bij de behandeling geen ernstige ontregelingen (zoals acute crises, psychoses) te verwachten; - en: er is geen co-morbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen; en: indien de cliënt medicatie gebruikt resp. dient te gaan gebruiken die verband houdt met de reden van verwijzing, wordt door de verwijzer resp. de behandelaar overwogen of het de voorkeur heeft de patiënt te verwijzen naar een psychiater, indien het gaat om andere medicatie dan sedativa, anxiolytica, antidepressiva en/of slaapmiddelen; en: de problematiek is geschikt voor kortdurende behandeling. Dat wil zeggen: de behandeling kan met succes binnen maximaal 12 gesprekken worden afgesloten. 5

6 Behandeldomein: - psychosomatische problematiek, waarbij het inzicht ontbreekt: -welke psychische mechanismen leiden tot de somatische klacht; -hoe met dergelijke mechanismen om te gaan. - levensfase- en verwerkingsproblematiek; - relatieproblematiek (binnen gezin, familie, werk of omgeving); - lichte stemmings- en angststoornissen; - problematiek op het gebied van identiteit, seksualiteit, assertiviteit; B. Eerstelijnspsychologische zorg voor jeugdigen van 0-18 jaar Verwijs-/intake-criteria: - consultatie en aanvullende diagnostiek t.b.v. eerstelijnsgezondheidszorg zorgaanbieders - of: problematiek passend bij het behandeldomein; - of: stagnerende persoonlijkheidsontwikkeling; - en: het kind en de ouders zijn gemotiveerd voor hulpverlening; - en:de interactiepatronen tussen ouders en kind zijn (nog) niet ernstig verstoord; - en: in de voorgeschiedenis is geen eerdere psychologische behandeling gegeven of voor dezelfde problematiek een psychologische behandeling gegeven die succesvol afgesloten; - en: er zijn bij de behandeling geen ernstige ontregelingen (zoals acute crises, psychoses) te verwachten; - en: indien de cliënt medicatie gebruikt resp. dient te gaan gebruiken die verband houdt met de reden van verwijzing, wordt door de verwijzer resp. de behandelaar overwogen of het de voorkeur heeft de patiënt te verwijzen naar een kinderpsychiater, indien het gaat om andere medicatie dan sedativa, anxiolytica en/of slaapmiddelen; - en: de problematiek is geschikt voor kortdurende behandeling. Dat wil zeggen: de behandeling kan met succes binnen max. 12 gesprekken worden afgesloten. Behandeldomein: emotionele problemen; gedragsproblemen; lichte stemmings- en angststoornissen; problematiek op het gebied van identiteit, seksualiteit, assertiviteit; ernstige dyslexie bij kinderen van zeven of acht jaar die basisonderwijs volgen (zie hieronder artikel 2 Ernstige dyslexie); psychosomatische problematiek, waarbij het inzicht ontbreekt: -welke psychische mechanismen leiden tot de somatische klacht; -hoe met dergelijke mechanismen om te gaan. 2. Tarieven De overeengekomen tarieven die gedeclareerd kunnen worden, betreffen de deelprestaties Eerstelijnspsychologische zorg, die door het NZa zijn vastgesteld. Op één dag kan er niet meer dan één deelprestatie per verzekerde gedeclareerd worden. 6

7 Voor de beschrijving van de deelprestaties: zie de NZa Beleidsregel Prestatiebeschrijvingbeschikking eerstelijnspsychologische zorg, TB/CU Deze is als bijlage toegevoegd. Een behandeling aan huis kan door de Zorgaanbieder gedeclareerd worden als de verwijzer in zijn verwijsbrief heeft aangegeven dat vanwege de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de cliënt de behandeling ten huize van de cliënt dient plaats te vinden. 7

8 Bijlage 2 Zorgverlening en kwaliteit 1. De verlening van Eerstelijnspsychologische zorg De Zorgaanbieder verleent de zorg naar aard en omvang zoals in deze zorgovereenkomst overeengekomen. De Zorgaanbieder verleent de zorg met behulp van derden onder zijn verantwoordelijkheid. Hierbij wordt onder derden verstaan: een ggz-zorgverlener met een BIG-registratie, eventueel ondersteund door een ggz-zorgverlener met een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau. (BIJV SPV, GGZ verpleegkundige) De handelingen van die derden, zijnde ondersteuning bij intake,testen en/of uitwerking van testen, worden beschouwd als zijnde handelingen verricht door de Zorgaanbieder, los van de eigen verantwoordelijkheid van die derden. De behandeling dient door de zorgaanbieder persoonlijk verricht te worden. De Zorgaanbieder verleent de zorg aan de verzekerden die volgens de daarvoor gestelde regels naar hem zijn verwezen door een huisarts, bedrijfsarts, een medisch specialist of een Bureau Jeugdzorg. De Zorgaanbieder neemt deze verwijzing op in het patiëntendossier. De Zorgaanbieder heeft van de Zorgverzekeraar geen toestemming vooraf nodig om een verzekerde in behandeling te nemen. De zorgaanbieder rapporteert tenminste na afsluiting van de behandeling aan de verwijzer en de huisarts. De Zorgaanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met de huisarts van zijn cliënt. De Zorgaanbieder heeft zijn bereikbaarheid op minimaal 4 werkdagen per week tenminste zo georganiseerd dat hij de verwijzers en de bij hem in behandeling zijnde cliënten die hem dringend willen consulteren, dezelfde dag terug kan bellen. De Zorgaanbieder zal bij een cliënt die is verwezen voor behandeling na het intake-gesprek bij personen van 18 jaar en ouder ten hoogste één zitting wijden aan nadere psychologische diagnostiek, en bij personen van 0 18 jaar ten hoogste één dubbelconsult. Deze beperking is niet van toepassing indien de cliënt is verwezen voor diagnostiek. Indien in de loop van het behandeltraject of bij de afsluiting ervan blijkt dat de cliënt verwezen dient te worden naar een zorgverlener voor tweedelijns ggz zorg, zal de Zorgaanbieder de cliënt niet rechtstreeks verwijzen naar een zorgverlener voor tweedelijns ggz zorg, maar de cliënt terugverwijzen naar de huisarts met het advies de cliënt door te verwijzen. De Zorgaanbieder zal zich bij zijn zorgverlening mede laten leiden door de mate van belasting voor de cliënt, met inachtneming van de effectiviteit, de doelmatigheid, en met behoud van kwaliteit van handelen, zoals dat binnen de beroepsgroep gebruikelijk is. De kwaliteit van de geboden zorg voldoet tenminste aan de laatste beroepseigen standaarden en aan de normen voor verantwoorde zorg. De normen voor verantwoorde zorg betreffen o.a.: - de eisen aan de inrichting van de spreekkamer en de wachtkamer (o.a. voldoende geluidisolatie); - de behandeling o.b.v. een met de cliënt overeengekomen behandelplan; - een zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met de mate van belasting voor de verzekerde, met inachtneming van de effectiviteit, de doelmatigheid, en met behoud van kwaliteit van handelen, zoals dat binnen de beroepsgroep gebruikelijk en binnen de weten regelgeving beschreven is; - deelname aan de intervisie en visitatie die door de beroepsgroep georganiseerd wordt. 8

9 2. Ernstige dyslexie Onder deze zorg wordt verstaan het diagnosticeren en behandelen van deze kinderen met ernstige dyslexie volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Om deze zorgverlening te kunnen declareren bij Univé-VGZ-IZA-Trias, dient door de Zorgaanbieder een overeenkomst Dyslexie zorg met de Zorgverzekeraar afgesloten te worden. 3. EMDR De behandeling EMDR kan door de Zorgaanbieder gedeclareerd worden door gebruik te maken van één van de tariefcodes en deelprestaties zoals weergegeven in de NZa Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen eerstelijnspsychologische zorg, TB/CU , die als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd. 4. Waarneming De Zorgaanbieder zorgt voor waarneming in geval van zijn afwezigheid of van degene die de zorg feitelijk verleent wegens ziekte, vakantie, beroepsgerichte na- of bijscholing en daarmee vergelijkbare omstandigheden. De waarnemer heeft een beroepsregistratie die is vermeld in de definitie van de zorgaanbieder in de inleiding van Bijlage 1 van deze overeenkomst. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor, dat de waarnemer zich gedraagt overeenkomstig de verplichtingen en rechten, zoals deze voortvloeien uit deze overeenkomst. In deze situatie kan de Zorgaanbieder de verleende zorg op zijn eigen naam declareren bij de Zorgverzekeraar. De Zorgaanbieder stelt de Zorgverzekeraar onmiddellijk op de hoogte als hij, of degene die de hulp feitelijk verleent, als gevolg van een rechterlijke uitspraak is geschorst in de uitoefening van zijn bevoegdheid, of als hem de uitoefening van zijn beroep is ontzegd. In deze situatie kan waarneming alleen plaatsvinden na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de Zorgverzekeraar. 5. De zorgaanbieder als opleider De Zorgaanbieder kan een beroepsgenoot in opleiding in de gelegenheid stellen om onder zijn supervisie de praktijk-/leerperiode in zijn praktijk te volgen, indien in die periode niet reeds een beroepsgenoot in opleiding in zijn praktijk werkzaam is. De Zorgaanbieder ziet er op toe dat, alvorens de beroepsgenoot in opleiding wordt toegelaten tot de behandeling van een patiënt, deze patiënt daarvoor zijn toestemming verleent. De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de Zorgaanbieder tegenover de verzekerde en de Zorgverzekeraar wijzigt anderszins niet door de inzet van een beroepsgenoot in opleiding. In deze situatie kan de Zorgaanbieder de verleende zorg op zijn eigen naam declareren bij de Zorgverzekeraar. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor vergoeding van het werken als opleider van GZpsychologen, indien: - hij als praktijkopleider of supervisor is aangewezen door een opleidingsinstituut voor de opleiding tot GZ-psycholoog; - tijdens de looptijd van deze overeenkomst een GZ-psycholoog in opleiding in zijn praktijk werkzaam zal zijn; - de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar op diens verzoek een kopie stuurt van het plaatsingsbericht waarin het opleidingsinstituut de Zorgaanbieder meedeelt dat er in zijn praktijk een psycholoog in opleiding voor GZ-psycholoog geplaatst is tijdens de looptijd van deze overeenkomst. 6. Samenwerking met huisartsen De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor vergoeding van samenwerking met huisartsen, indien: - hij samenwerkt met tenminste de twee huisartsen(groeps)praktijken die de meeste cliënten naar hem verwijzen, 9

10 - de Zorgaanbieder, de huisartsen en hun praktijkondersteuners ggz tenminste tweemaal per jaar bijeenkomen voor overleg, en - in het overleg: -de verwezen cliënten besproken worden voor zover dat bijdraagt aan een verdere verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de verwijzing en de behandeling; -aandacht geschonken aan de onderlinge bereikbaarheid voor tussentijds overleg en de rol van de POH ggz bij de indicatiestelling en de nazorg. 7. Samenwerkingsverband ggz-aanbieders In een samenwerkingsverband ggz-aanbieders werken eerstelijnspsychologen, GZpsychologen, Kinder&Jeugdpsychologen NIP, Orthopedagogen generalist NVO, psychotherapeuten en/of psychiaters met elkaar samen. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor vergoeding van het werken in een Samenwerkingsverband ggz-aanbieders, indien hij: - zelf een overeenkomst met de Zorgverzekeraar heeft gesloten; - zich samen met andere door de Zorgverzekeraar gecontracteerde ggz-aanbieders op hetzelfde adres heeft gevestigd; - met hen schriftelijke afspraken heeft gemaakt over hun onderlinge samenwerking; - zich samen met hen naar huisartsen en cliënten presenteert als een samenwerkingsverband of groepspraktijk. 8. ROM De zorgaanbieder komt in aanmerking voor de module ROM, indien hij gebruik maakt van een gevalideerde vragenlijst voor effectmeting, waaraan een landelijke benchmark is gekoppeld voor vergelijking van de eigen resultaten met landelijke uitkomsten. (bijv. CORE, platform van de LVE). Deze meting dient minimaal te worden verricht bij 50% van onze verzekerden,waarvoor de zorgaanbieder gedurende de looptijd van deze overeenkomst, bij de zorgverzekeraar declareert. Bewijs van deelname aan een landelijke benchmark moet aan de zorgverzekeraar kunnen worden overlegd. 10

11 Bijlage 3 Declaraties 1. Declaratie en Betalingstermijn De in deze overeenkomst overeengekomen digitale declaratie volgens het rapport Externe Integratie dient de volgende gegevens te bevatten: - Tarief deelprestatie: het overeengekomen tarief behorende bij de deelprestatie. - Berekend bedrag: het bedrag dat zorgaanbieder wil ontvangen ongeacht wie er betaalt (= het overeengekomen tarief). - Declaratiebedrag: het bedrag dat de zorgaanbieder van de zorgverzekeraar wil ontvangen (= het overeengekomen tarief incl. de eigen bijdrage). Binnen 30 kalenderdagen na ontvangst zal de Zorgverzekeraar de declaratie aan de Zorgaanbieder betaalbaar stellen. Deze termijn geldt alleen indien de declaratie de geautomatiseerde screening goed doorloopt. Is dit niet het geval dan informeert de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder hierover via retourinformatie. Als de Zorgverzekeraar niet aan de hierboven gestelde termijn kan voldoen, betaalt de Zorgverzekeraar binnen die termijn een voorschot ter hoogte van 90% van het gedeclareerde bedrag. 2. Aanvullende verzekering Zorgaanspraken geregeld in de aanvullende verzekeringspolissen van de Zorgverzekeraar en die ook geregeld zijn in de hoofdverzekering, dienen elektronisch gedeclareerd te worden tegen het tarief als viel de zorg in de hoofdverzekering inclusief eigen bijdrage. Het declaratiebedrag is voor de aanvullende verzekering hetzelfde als dit tarief. 3. Eigen bijdragen De Zorgaanbieder declareert bij de Zorgverzekeraar de behandelingen die vallen binnen de aanspraak van de verzekerde op vergoeding van (de kosten van) de behandelingen vanuit de basisverzekering en zijn aanvullende verzekering het met de Zorgverzekeraar overeengekomen tarief als viel de zorg in de hoofdverzekering inclusief eigen bijdrage. De Zorgverzekeraar int bij de verzekerde de eigen bijdrage voor de verzekerde zittingen in de basisverzekering en de aanvullende verzekering. De Zorgverzekeraar neemt daarbij het risico van de Zorgaanbieder over dat de cliënt zijn eigen bijdrage voor deze zittingen niet betaalt. De Zorgaanbieder heeft hierbij de verplichting de verzekerde bij het eerste behandelcontact te informeren over: - het feit dat de verzekerde aan de Zorgverzekeraar de nota voor de eigen bijdrage voor de zittingen in de basisverzekering en voor de zittingen in de aanvullende verzekering dient te betalen die hij hiervoor van de Zorgverzekeraar ontvangt; - het verzekerde aantal zittingen in de basisverzekering en het verzekerde bedrag voor eerstelijnspsychologische zorg in de diverse aanvullende verzekeringen van Univé-VGZ- IZA-Trias. Deze informatie is beschikbaar op de website - het feit dat de verzekerde de kosten van de verleende zorg zelf dient te betalen voor zover het niet verzekerde zittingen of niet verzekerde zorg betreft. 4. Niet verzekerde zittingen of niet verzekerde zorg Onder niet verzekerde zittingen of niet verzekerde zorg wordt verstaan de (kosten van de) behandelingen van verzekerden die niet vallen onder de aanspraak van de verzekerde op vergoeding van (de kosten van) behandelingen vanuit de basisverzekering en zijn aanvullende verzekering. Indien de Zorgverzekeraar de kosten van niet verzekerde zittingen of niet verzekerde zorg heeft vergoed aan de Zorgaanbieder, en deze kosten door de verzekerde niet aan de Zorgverzekeraar terugbetaald worden, zal de Zorgaanbieder op verzoek van de Zorgverzekeraar alsnog deze kosten terugbetalen aan de Zorgverzekeraar. 11

12 Indien de Zorgaanbieder op dit punt in gebreke blijft, is de Zorgverzekeraar gerechtigd zijn vorderingen op de Zorgaanbieder te verrekenen met al hetgeen de Zorgverzekeraar aan de Zorgaanbieder dient te betalen. 5. Persoonsgebonden budget Indien de Zorgaanbieder zorg verleent aan een verzekerde, die zich bij de Zorgaanbieder gemeld heeft met een door de Zorgverzekeraar verstrekt Persoonsgebonden budget, zal de zorgaanbieder de verzekerde mededelen dat hij de declaratie voor de verrichtte deelprestaties rechtstreeks bij de Zorgverzekeraar in zal dienen. 6. Verzekerden met een restitutiepolis Uitsluitend indien een verzekerde met een restitutiepolis de Zorgaanbieder verzoekt om de nota zelf te ontvangen zal de Zorgaanbieder aan dit verzoek voldoen. In alle andere gevallen declareert de Zorgaanbieder de kosten van zijn behandeling rechtstreeks bij de Zorgverzekeraar. 7. Zorgverzekeraar en labels Onder de werking van de zorgovereenkomst vallen alle verzekerden van de hieronder genoemde zorgverzekeraars. Declaraties van deze verzekerden dienen te geschieden onder de bijhorende UZOVI-codes. Deze bijlage vervangt indien van toepassing de bijlage bij uw zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Verzekering UZOVI-code: NV Univé Zorg Label Univé 0101 Label Stichting Ziektekostenverzekering 0212 Krijgsmacht (SZVK) Label ZEKUR 0101 Label Zorgzaam Verzekerd 0101 VGZ Zorgverzekeraar NV Label VGZ 7095 Label IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen) 7095 Volmacht* IAK Verzekeringen B.V Volmacht* Nedasco B.V Volmacht* Turien & Co Assuradeuren 8401 Volmacht* Aevitae 8956 Volmacht* VPZ Assuradeuren 8956 Volmacht* Turien / IZA Cura *** (gemeente Den Haag en Ooievaar, gemeente Zuid Limburg) 7095 IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Label IZZ 9015 Label IZA 0699 Label IZA-Gemeenten (VNG) ** 3334 Label UMC 0736 Cares Gouda NV Volmacht* Aevitae-De Goudse

13 * Onder het begrip verzekerden vallen ook de verzekerden van volmachtbedrijven waarvoor de Zorgverzekeraar het verzekeringsrisico loopt. Een volmachtbedrijf is een bedrijf dat als gevolmachtigd vertegenwoordiger onder eigen naam zorgverzekeringen sluit, maar waarvoor andere verzekeraars het verzekeringsrisico lopen. Uitsluitend voor de verzekerden op naam van genoemde volmachtbedrijven met bijhorende UZOVI-codes loopt de Zorgverzekeraar het verzekeringsrisico. ** Declaraties IZA-gemeente (VNG) betreffende schadejaar 2009 en 2010 dient u in via UZOVI-code *** Iza Cura gemeente Den Haag, gemeente Zuid Limburg en Ooievaar. Declaraties Iza Cura betreffende schadejaar 2009 en 2010 dient u in via UZOVI-code Wijziging UZOVI-nummer VPZ Assuradeuren BV per 01/01/2011 Per 1 januari 2011 wijzigt het UZOVI-nummer van VPZ Assuradeuren BV van 8949 (VPZ/VGZ) naar 8956 (Aevitae/VGZ). De wijziging van de UZOVI heeft gevolgen voor het declaratieverkeer. Gebruik van de juiste UZOVI-code door COV-check Voor het goed verwerken van declaraties bij VPZ en Aevitae is het gescheiden aanleveren van bestanden over 2010 en 2011 van belang. Als de zorgaanbieder consequent een COV-check (Controle op Verzekeringsrecht) uitvoert met de behandeldatum (de startdatum van een DBC bij behandeling in een instelling, of de datum van levering van een dienst bij o.a. hulpmiddelen en vervoer), verschijnt automatisch het juiste UZOVI-nummer in beeld. Gescheiden aanleveren declaraties in 2010 en Declaraties van behandelingen of diensten die in 2010 of eerder hebben plaatsgevonden of zijn gestart, worden verwerkt op UZOVI-nummer 8949 (VPZ), - Declaraties van behandelingen of diensten die in 2011 plaatsvinden of starten, worden verwerkt op UZOVI-nummer 8956 (Aevitae VGZ). Aevitae adviseert u om bij het indienen van declaraties in 2011 steeds de COV-check voor uw patiënten uit te voeren. Worden de declaraties over 2010 en 2011 niet gescheiden aangeleverd, dan zullen ze door het systeem afgewezen worden. In dat geval kunt u de declaraties altijd opnieuw gescheiden aanleveren. 13

14 PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING TB/CU N.B. DEZE BELEIDSREGEL PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING TB/CU maakt geen deel uit van de Zorgovereenkomst Te declareren prestaties Voor zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, met uitzondering van huisartsen, gelden met ingang van 1 januari 2012 de volgende te declareren prestaties: Individueel eerstelijns psychologisch consult Individueel kort eerstelijns psychologisch consult Telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie consult bij bestaande behandelrelatie Consult relatietherapie Consult gezinstherapie één ouder Consult gezinstherapie twee ouders Consult groepstherapie 4 t/m 8 personen Consult groepstherapie 9 t/m 12 personen Dubbel consult relatietherapie Dubbel consult gezinstherapie één ouder Dubbel consult gezinstherapie twee ouders Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult Dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen Individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis Individueel kort eerstelijns psychologisch consult aan huis Consult relatietherapie aan huis Dubbel consult relatietherapie aan huis Consult gezinstherapie één ouder aan huis Dubbel consult gezinstherapie één ouder aan huis Consult gezinstherapie twee ouders aan huis Dubbel consult gezinstherapie twee ouders aan huis t/m Internetbehandeltraject t/m Facultatieve prestatie 2. Specifieke bepalingen De volgende specifieke bepalingen zijn van toepassing op de in paragraaf 1 genoemde prestaties Individueel eerstelijns psychologisch consult Een individueel eerstelijns psychologisch consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een individueel eerstelijns psychologisch consult weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting. 14

15 30002 Individueel kort eerstelijns psychologisch consult Korte consulten vinden plaats in het kader van de behandeling en zijn gericht op ondersteuning en voortgangscontrole. Een individueel eerstelijns psychologisch consult weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting Telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie Een telefonisch consult betreft een inhoudelijk telefonisch overleg in het kader van de voortgang van de behandeling met de cliënt. Telefonische consulten kunnen slechts voor dit deel dienen als vervanging van een individueel (kort) eerstelijns psychologisch consult. Deze prestatie kan enkel worden gedeclareerd indien: de cliënt nadrukkelijk is geïnformeerd over het doel van het telefonisch consult en over het feit dat er kosten zijn verbonden aan het telefonische consult. de inhoud van het telefonische consult wordt vastgelegd in het dossier. Een telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een kwart zitting consult bij bestaande behandelrelatie Een consult betreft een inhoudelijk eerstelijns psychologisch overleg met de cliënt via internet in het kader van de voortgang van de behandeling met de cliënt. consulten kunnen slechts voor dit deel dienen als vervanging van een individueel (kort) eerstelijns psychologisch consult. consulten hebben tot doel in de periode tussen face-to-face consulten zorginhoudelijke vragen van de cliënt te beantwoorden en/of feedback te geven op huiswerkopdrachten. Deze prestatie kan enkel worden gedeclareerd indien: aan de meest recente KNMG-richtlijnen "richtlijnen online arts-patiënt contact" wordt voldaan. de cliënt nadrukkelijk is geïnformeerd over het doel van het consult en over het feit dat er kosten zijn verbonden aan het consult. de inhoud van het consult wordt vastgelegd in het dossier. Een consult bij bestaande behandelrelatie weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een kwart zitting Consult relatietherapie Relatietherapie heeft betrekking op twee partners. Een consult relatietherapie duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult relatietherapie weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting per partner. 15

16 30006 Consult gezinstherapie één ouder Gezinstherapie één ouder heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en één ouder. Een consult gezinstherapie één ouder duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult Gezinstherapie één ouder weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting voor de ouder Consult gezinstherapie twee ouders Gezinstherapie twee ouders heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en twee ouders. Een consult gezinstherapie twee ouders duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult Gezinstherapie twee ouders weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting per ouder Consult groepstherapie 4 t/m 8 personen Een consult groepstherapie 4 t/m 8 personen duurt standaard 90 minuten, waarvan 60 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult groepstherapie 4 t/m 8 personen weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een kwart zitting per deelnemer van de groep Consult groepstherapie 9 t/m 12 personen Een consult groepstherapie 9 t/m 12 personen duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult groepstherapie 9 t/m 12 personen weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een vijfde zitting per deelnemer van de groep Dubbel consult relatietherapie Relatietherapie heeft betrekking op twee partners. Een dubbel consult relatietherapie duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult relatietherapie weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting per partner. 16

17 30011 Dubbel consult gezinstherapie één ouder Gezinstherapie één ouder heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en één ouder. Een dubbel consult gezinstherapie één ouder duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult gezinstherapie één ouder weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als twee zittingen voor de ouder Dubbel consult gezinstherapie twee ouders Gezinstherapie twee ouders heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en twee ouders. Een consult gezinstherapie twee ouders duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult gezinstherapie twee ouders weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting per ouder Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult Een dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Het dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult kan enkel in rekening worden gebracht bij behandelmethode EMDR en diagnostiek bij kinderen en jeugdigen. Een dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als twee zittingen Dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen Een consult groepstherapie 4 t/m 8 personen duurt standaard 180 minuten, waarvan 120 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 60 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult groepstherapie 4 t/m/8 personen weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting per deelnemer van de groep t/m Internetbehandeltraject Een internetbehandeltraject betreft een therapie die via internet aangeboden wordt, al dan niet in combinatie met face-to-face-consulten. De prestatie internetbehandeltraject heeft betrekking op dat de behandeling dat via internet plaatsvindt. De face-to-faceconsulten zijn separaat declarabel. Declaratie van de prestatie internetbehandeltraject kan enkel plaatsvinden: indien hiertoe door de zorgaanbieder een overeenkomst met de zorgverzekeraar van de patiënt is aangegaan waarin zorginhoud en prijs is vastgelegd of indien de zorgverzekeraar van een verzekerde uitsluitend restitutiepolissen aanbiedt, onder voorwaarde dat er een overeenkomst is voor het internetbehandeltraject met 17

18 minimaal een (1) andere zorgverzekeraar. Daarbij kan declaratie enkel plaatsvinden indien; de cliënt nadrukkelijk is geïnformeerd over het doel van dit behandeltraject en over de kosten die zijn verbonden aan het behandeltraject. het gehele zorgtraject voldoet aan de definitie voor eerstelijns psychologische zorg zoals deze in bijlage 2 bij deze beschikking is verwoord en voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. De weging in de aanspraak op de basisverzekering wordt per behandeltraject door de zorgverzekeraar bepaald, afhankelijk van de overeengekomen kosten voor het gehele traject. Als bijvoorbeeld de overeengekomen prijs van een internetbehandeltraject vier keer hoger is dan een regulier consult, wordt het internetbehandeltraject in de aanspraak op de basisverzekering verrekend als vier reguliere consulten. In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat de eigen bijdrage 50,- per internetbehandeltraject bedraagt t/m Facultatieve prestatie De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de onder de reikwijdte vallende zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen. De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt. Aanvraagprocedure 1. De aanvraag dient: schriftelijk te worden ingediend; door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en; te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen. 2. De aanvraag dient het volgende te bevatten: een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen: voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2. valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de beleidsregel Eerstelijns psychologische zorg. Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen. 3. Consulten aan huis Indien een cliënt om medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de behandelaar binnen de duur van de medische beperking een consult aan 18

19 huis verrichten. Indien in de diagnostische fase observatie van de thuissituatie nodig is, kan de behandelaar bij behandeling van een gezin of een kind een consult aan huis verrichten. De prestaties die onder één van deze voorwaarden aan huis kunnen worden gedeclareerd, zijn: Individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis Individueel kort eerstelijns psychologisch consult aan huis Consult relatietherapie aan huis Dubbel consult relatietherapie aan huis Consult gezinstherapie één ouder aan huis Dubbel consult gezinstherapie één ouder aan huis Consult gezinstherapie twee ouders aan huis Dubbel consult gezinstherapie twee ouders aan huis Voor deze prestaties gelden dezelfde bepalingen zoals beschreven bij de gerelateerde prestaties in paragraaf 2. Dit geldt tevens voor de aanspraak op de basisverzekering dan wel de aanvullende verzekering. 4. Overige bepalingen Voor alle in paragraaf 1 gemelde prestaties gelden naast de in paragraaf 2 en 3 gemelde specifieke bepalingen tevens de volgende algemene bepalingen. 4.1 Aantal te declareren prestaties per dag Per dag kan 1 prestatie per cliënt gedeclareerd worden. Prestaties telefonisch consult en consult zijn uitgezonderd van deze bepaling en kunnen derhalve in combinatie met één der overige prestaties op dezelfde dag gedeclareerd worden, indien de aanvullende prestatie daadwerkelijk is geleverd. Voor de prestaties vallend onder de facultatieve prestatie kan contractueel overeengekomen worden in hoeverre meerdere prestaties per dag gedeclareerd kunnen worden. 4.2 Consult via webcam/internet bij bestaande behandelrelatie Indien voor een consult of één van de hiervan afgeleide prestaties gebruik wordt gemaakt van applicaties als webcam of andere directe internetmogelijkheden, en zowel zorginhoudelijk als qua tijdsbesteding aan dezelfde voorwaarden wordt voldaan zoals deze gelden voor het reguliere face-to-face-consult of hiervan afgeleide prestaties, kan declaratie plaatsvinden op basis van de tarieven en voorwaarden zoals deze gelden voor het reguliere face-to-face-consult of de hiervan afgeleide prestaties. Declaratie kan echter enkel plaatsvinden indien; er wordt voldaan aan de meest recente KNMG-richtlijnen "richtlijnen online arts-patiënt contact. de cliënt nadrukkelijk is geïnformeerd over het doel van dit consult en over de kosten die zijn verbonden aan het consult. de inhoud van het consult wordt vastgelegd in het dossier. 19

20 DEFINITIES VOOR EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG Bijlage 2 bij prestatiebeschrijvingbeschikking TB/CU van 16 december 2011 Consult Een consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Bestaande behandelrelatie Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met een cliënt wanneer tenminste één van de volgende consulten met deze cliënt in het kader van de behandeling heeft plaatsgevonden: individueel eerstelijns psychologisch consult, consult relatietherapie, consult gezinstherapie, consult groepstherapie. Eerstelijns psychologische zorg Onder eerstelijns psychologische zorg wordt verstaan diagnostiek en kortdurende generalistische behandeling van een cliënt met lichte tot matig ernstige, niet complexe psychische problematiek. In de psychopathologie wordt de DSM IV (TR) als het meest gebruikte classificatiesysteem gebruikt. In de DSM worden vijf assen onderscheiden. As I: klinische stoornissen (zoals depressie en angststoornissen) en overige problematiek die om klinische aandacht vraagt (waaronder de zogenaamde V-codes zoals relatieproblemen). As II: persoonlijkheidsstoornissen en zwakbegaafdheid. As III: algemene lichamelijke functioneren / aandoeningen. As IV: psychosociale en omgevingsproblemen. As V: de Global Assessment of Functioning (GAF) schaal, waarop de behandelaar in een schaal van 0 tot 100 een uitspraak doet over het niveau van functioneren en van de klachten van een patiënt. Als indicatie voor eerstelijns psychologische zorg gelden de volgende richtlijnen: er is sprake van ten hoogste twee probleemgebieden op de DSM IV as I, van een lichte tot matige ernst; er is geen co-morbiditeit met een as II stoornis. Dat wil zeggen dat er geen as II diagnose is gesteld of dat deze niet interfereert met de aanmeldingsklacht en de daarop gerichte behandeling; er is sprake van GAF-score van minimaal 51. Dat wil zeggen dat er sprake is van hooguit matige symptomen (bijvoorbeeld af en toe paniekaanvallen), of matige problemen in sociaal functioneren op het werk of op school. Als aanvullende richtlijnen gelden: de cliënt heeft geen eerdere GGZ- behandeling gehad, tenzij deze succesvol is afgesloten; er is geen ernstige ontregeling of psychose te verwachten; de problematiek kan met kortdurende diagnostiek en behandeling en begeleiding afdoende worden behandeld. 20

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-3

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-3 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten de volgende

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, welke

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Eerstelijnspsychologische zorg 2010 Univé VGZ IZA Trias

Zorgovereenkomst Eerstelijnspsychologische zorg 2010 Univé VGZ IZA Trias Univé VGZ IZA Trias A. De verzekeraars: N.V. Univé Zorg VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. Trias Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares

Nadere informatie

3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg.

3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg.

3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg.

3. De zorg die de Zorgaanbieder verleent dient mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Psychotherapeutische zorg 2010 Univé VGZ IZA Trias

Zorgovereenkomst Psychotherapeutische zorg 2010 Univé VGZ IZA Trias Zorgovereenkomst Psychotherapeutische zorg 2010 Univé VGZ IZA Trias A. De verzekeraars: N.V. Univé Zorg VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. Trias Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Protocol Eerstelijns psychologische zorg

Protocol Eerstelijns psychologische zorg Protocol Eerstelijns psychologische zorg Dit Protocol is een uitwerking van de in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering Flexibel verzekerde eerstelijns psychologische zorg, artikel 7. Tevens is dit

Nadere informatie

Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg

Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg Reglement Eerstelijns Psychologische Zorg Inhoudsopgave 1. Wat is eerstelijns psychologische zorg?...3 2. Polisvoorwaarden...3 3. Richtlijnen eerstelijns psychologische zorg...4 4. Zorgaanbieder...4 5.

Nadere informatie

DEEL II: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II: ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe zorg (conform Deel 3) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van deze

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Algemene. Zorginkoop VGZ 2014

Algemene. Zorginkoop VGZ 2014 Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 Geachte lezer, Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Coöperatie VGZ. Ze gelden voor alle zorgaanbieders waarmee wij een relatie aangaan, en ze vormen een onmisbaar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Ergotherapie 2013. DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

Zorgovereenkomst Ergotherapie 2013. DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 D

Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 D Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 D0183-201310 Geachte lezer, Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Coöperatie VGZ. Ze gelden voor alle zorgaanbieders waarmee wij een relatie aangaan, en ze

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR-REG-17107

BELEIDSREGEL BR-REG-17107 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie j/( Nederlandse / Zorgautoriteit Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17105

BELEIDSREGEL BR/REG-17105 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17605-01 1 januari 2017 22 juni 2016 24 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Regulering

Nadere informatie

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Conferentie 'Opleiden tot GZ-psycholoog en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Verleden en heden psychotherapeut/psycholoog

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie GBGGZ: (één van) de prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overeenkomst Eerstelijns psychologische zorg 2010

Overeenkomst Eerstelijns psychologische zorg 2010 Overeenkomst Eerstelijns psychologische zorg 2010 DEEL 2 Artikel 2.1 ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen/afkortingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: COV-check Declaratie Controle Op Verzekerdengerechtigdheid

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ SIZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg SIZ

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg SIZ Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2010 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG SIZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-18128

BELEIDSREGEL BR/REG-18128 BELEIDSREGEL Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016 OVEREENKOMST 2016 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: februari 2016 Overeenkomst Wlz t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2016 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Deel II: Bijzondere Contractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Eerstelijns psychologische zorg zorg zoals eerstelijns psychologen en GZ-psychologen

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer>

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Univé

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Univé Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Univé geldend vanaf 1 januari 2010 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG UNIVÉ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1.

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Logopedie Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17606-02 1 januari 2017 19 oktober 2016 19 oktober 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 30 directie

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2018

Overeenkomst Kraamzorg 2018 Overeenkomst Kraamzorg 2018 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 D0183-201406

Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 D0183-201406 Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 D0183-201406 Inhoudsopgave Inleiding 3 Definities 4 Doelmatigheid en kwaliteit 4 Artikel 1 Doelmatigheid en Kwaliteit Zorg 4 Artikel 2 - Onderaannemers 5 Governance

Nadere informatie

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN Zorgverzekeraars Achmea - Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN APOTHEEKHOUDENDE HUISARTS 2012 1 De partijen: De ZORGVERZEKERAARS die de Zorgverzekeringswet uitvoeren:

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen... 3 Artikel 2. Aanvraag PGB eerstelijnspsychologische zorg... 3 Artikel

Nadere informatie

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ 2011 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ www.vgz.nl geldend vanaf 1 januari 2011 Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET EERSTELIJNS

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé geldend vanaf 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ UNIVÉ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 geldend vanaf 1 januari 2008 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden SIZ Standaardverzekering 2008, variant Natura en variant Restitutie D 2210-200711 I.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Deel III Zorgspecifiek deel

Deel III Zorgspecifiek deel Deel III Zorgspecifiek deel Artikel 1 Definities a. zorgverlener: Een arts die als psychiater/zenuwarts is ingeschreven in het door de Medisch Specialisten Registratie Commissie ingestelde specialistenregister

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Trias Zorgverzekeraar N.V., www.trias.nl KvK 11063955. Trias Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid 2 Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Paramedie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

CONTRACT AGNO AGNO. Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762. Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847

CONTRACT AGNO AGNO. Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762. Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847 AGNO Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762 Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847 CONTRACT AGNO Hengelo Hassinkweg 11 Deventer Sijzenbaanplein 4 E-mail info@agno.nl KvK 08159169 7556

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ Alle aandacht voor goede zorg

www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ Alle aandacht voor goede zorg 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing

Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing Overzicht 2015 aan huis behandelingen chronische aandoeningen niet-dchronische aandoeningen wachttijd Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing verwijzing

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. De inhoud van de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenvoorziening, de GBGGZ- en SGGZzorgaanbieder

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie