Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

2

3 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële verslaglegging Geconsolideerde balans NLW Groep NV per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening NLW Groep NV over Geconsolideerd kasstroomoverzicht NLW Groep NV over Controleverklaring 31 Vestigingen NLW Groep NV

4 VOORWOORD Bij het opstellen van het jaarverslag 2014 wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de activiteiten en resultaten van de NLW Groep. Dit betekent dat in de voorliggende verslaglegging de activiteiten en resultaten zijn opgenomen van: NLW Groep NV, BuitenBeheer BV, NLW Reïntegratie BV, Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening, Stichting Arkant Dienstverbanden. 4

5 Eind 2014 werd de overgang van BuitenBeheer naar Monsdal Buitenbeheer Limburg Noord succesvol afgerond. Daar zijn we trots op! Voor een korte schets van deze verschillende rechtspersonen en hun afzonderlijke activiteiten wordt verwezen naar het hierna opgenomen schema met toelichting. Alle binnen de NLW Groep uitgevoerde bedrijfsactiviteiten worden verderop in dit verslag per activiteit (divisie) apart toegelicht. Voor meer informatie over de NLW Groep verwijzen wij u graag naar onze website: 5

6 Juridische structuur Het werkvoorzieningschap wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten. De uitvoering van de activiteiten is ondergebracht in NLW Groep NV en enkele dochterondernemingen. Deze worden geleid door de algemeen directeur. Het bestuur van het werkvoorzieningschap functioneert als aandeelhouder en concentreert zich op de regiefunctie in het kader van het arbeidsmarktbeleid. Ten behoeve van het bestuur is er een Raad van Advies die het bestuur adviseert ten aanzien van het financieel en sociaal beleid van NLW. Het bedrijf concentreert zich binnen de gestelde randvoorwaarden op maatschappelijk verantwoord ondernemen. NLW Groep NV heeft tot doel het oprichten, exploiteren en in stand houden van een of meer ondernemingen (werkmaatschappijen) waarbinnen activiteiten als bedoeld in en/of verwant aan de Wet sociale werkvoorziening kunnen worden uitgevoerd. In verband hiermee heeft de NV een 100% belang in Arkant Reïntegratie BV en BuitenBeheer BV, beide te Venray. Alle aandelen van NLW Groep NV zijn in bezit van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West. Arkant Reïntegratie BV houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van private re-integratietrajecten. 6

7 NLW GROEP 2014 Deelnemende gemeenten Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West Raad van Advies NLW Groep NV Stichting Arkant Dienstverbanden Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening Arkant Reïntegratie BV BuitenBeheer BV BuitenBeheer BV heeft tot doel het uitvoeren van activiteiten zoals het aanleggen, onderhouden en beheren van ruimten in publieke en private domeinen. De Stichting Arkant Dienstverbanden (AD) heeft tot doel het onderbrengen van dienstverbanden in het kader van de Wet werk en bijstand en eventueel andere wettelijke mogelijkheden en het uitvoeren van de daarvoor benodigde activiteiten. Deze stichting is opgericht op 6 januari Het bestuur van deze stichting wordt gevoerd door NLW Groep NV. De Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening (OAW) heeft tot doel het bevorderen van de belangen van mensen in Noord-Limburg die een aangepaste werkomgeving, een aangepaste organisatie van het werk en persoonlijke begeleiding nodig hebben. De stichting is vanaf 1 januari 1999 door alle gemeenten uit het schapsgebied aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), nu ondergebracht in de Wet werk en bijstand (Wwb). Het bestuur van de stichting wordt eveneens gevoerd door NLW Groep NV. Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West is een publiekrechtelijk lichaam dat tot taak heeft de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray te behartigen op het gebied van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkvoorzieningschap heeft de uitvoering van de Wsw opgedragen aan NLW Groep NV. Het werkvoorzieningschap is voor 100% aandeelhouder van NLW Groep NV. In het schema hierboven is de juridische structuur weergegeven. 7

8 Algemeen verslag NLW heeft te maken met grote veranderingen. Mensen met een arbeidsbeperking vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet. De gemeenten voeren deze wet uit en zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de doelgroep op de arbeidsmarkt. Vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Het verslagjaar 2014 stond dan ook in het teken van de voorbereidingen op deze nieuwe situatie en de uitvoering van het transitieplan dat hiervoor eerder werd vastgesteld. Veel aandacht ging in het verslagjaar naar het voorbereiden van de geplande vervreemding van de bedrijfsonderdelen BuitenBeheer en MultiCopy. Dit proces is met voortvarendheid uitgevoerd onder leiding van Pieter van Dongen, die tot 1 september algemeen directeur was. Daarnaast werd, onder leiding van de per 1 september nieuw benoemde algemeen directeur Peter Fleuren, een nieuwe, breed gedragen visie ontwikkeld, waarmee NLW in een nieuw jasje de toekomst met veel vertrouwen tegemoet kan gaan. Transitieplan Het transitieplan, dat nog een looptijd heeft tot 2018, heeft als belangrijkste ambities het vergroten van de uitstroom van sw-medewerkers naar een reguliere werkomgeving en de omvorming van NLW naar leverancier van arbeidskracht. Dit 8

9 NLW GROEP 2014 heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie. Om de beoogde uitstroom te realiseren, werden bedrijfsonderdelen vervreemd en contracten afgesloten voor groepsdetachering van de betrokken sw-medewerkers. Om de beoogde functie van leverancier van arbeidskracht te bereiken, werd behalve de visie ook de inrichting van de organisatie tegen het licht gehouden. Vervreemding bedrijfsonderdelen In het verslagjaar werden voorbereidingen uitgevoerd voor de vervreemding van de bedrijfsonderdelen BuitenBeheer en MultiCopy. De vervreemding van BuitenBeheer aan Monsdal Buitenbeheer Limburg Noord aan het eind van het verslagjaar werd succesvol afgerond, waardoor de uitstroomdoelstelling van sw-medewerkers ruimschoots behaald werd. Vanaf 2015 werkt meer dan de helft van de medewerkers buiten de poorten van de eigen NLW-uitvoeringslocaties. Nieuwe visie De veranderingen binnen én buiten NLW gaven aanleiding tot het heroverwegen van de strategische koers van de organisatie. Dit leidde tot een nieuwe, breed gedragen visie. Deze nieuwe visie heeft als titel Waardevol Werken waardecreatie tot de macht 3. De NLW Groep staat voor waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking. Waardecreatie tot de macht 3 betekent dat NLW daarbij meerwaarde oplevert voor 3 partijen: werknemers, werkgevers en gemeenten. Voor de werknemers is die meerwaarde het hebben van een baan, een inkomen, de persoonlijke ontwikkeling en het meedoen in de samenleving. Voor de werkgevers is die meerwaarde dat NLW op maatschappelijk verantwoorde wijze invulling kan geven aan hun behoefte aan flexibel personeel, waarbij bovendien een deel van het bedrijfsrisico wordt opgevangen. Voor de drie schapsgemeenten is de meerwaarde dat NLW mensen met een arbeidsbeperking optimaal laat meedoen op de arbeidsmarkt en daarmee een substantiële bijdrage levert aan de realisatie van een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet (de inclusieve samenleving). De kern van de nieuwe visie is dat NLW zich sterk richt op werkgevers en daarbij niet meer (zoals voorheen) op zoek gaat naar banen, maar naar geschikt en waardevol werk. NLW ontzorgt de werkgever door het werk te transformeren naar arbeidsplekken voor werknemers met een arbeidsbeperking. Dit gebeurt door opdrachtgevers een grote portfolio aan mogelijkheden aan te bieden: werken in opdracht in de eigen uitvoeringslocaties, werken op locatie, groepsdetachering of individuele detachering. Meer dan 80% van het werk voor opdrachtgevers wordt groepsgewijs uitgevoerd. De unieke kracht van NLW hierbij is de kennis van de doelgroep en de kennis over het anders organiseren van werkzaamheden. Deze kennis zet NLW in voor zowel het werk voor bestaande sw-medewerkers als voor werk voor de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet. Voor deze nieuwe doelgroep fungeert NLW als arbeidsmakelaar voor gemeenten, UWV en werkgevers wanneer voor vormen van detachering wordt gekozen. Daarbij heeft NLW aansluiting bij het Werkgevers Service Punt Noord-Limburg voor een gemeenschappelijke werkgeversbenadering. Inrichting organisatie Om de nieuwe visie goed te kunnen uitvoeren zal de inrichting van de organisatie, met name de divisiestructuur, moeten worden aangepast. Hiertoe werd in het verslagjaar een aanzet gegeven, waarbij ook externe advisering werd betrokken. Uiteindelijk zal dit in 2015 leiden tot een nieuw bedrijfsmodel, dat rond de klant is georganiseerd. 9

10 De organisatiestructuur wordt dan vereenvoudigd naar 3 afdelingen. De afdeling Werktransformatie zorgt voor het binnenhalen en het organiseren van werk én voor de talentontwikkeling van de medewerkers. De afdeling Werkuitvoering zorgt dat het werk wordt uitgevoerd. Dat kan bij NLW of op locatie bij werkgevers, via WOL of Detachering. De afdeling Interne Dienstverlening verzorgt de administratie, de personeelszaken en de facilitaire zaken. Personele consequenties De beweging van binnen naar buiten door de vervreemding van bedrijfsactiviteiten leidt tot een aanzienlijke krimp van het reguliere personeelsbestand en tot een toename van detacheringen van sw-medewerkers. Zo kwamen met de jaarwisseling 2014/ ,3 FTE (Fulltime Equivalenten) aan reguliere medewerkers vanuit NLW in dienst bij Monsdal Buitenbeheer Limburg Noord. Dat is een aanzienlijk deel van de gemiddeld 110 FTE aan reguliere medewerkers die in 2014 bij NLW werkten. De voorziene krimp van sw-medewerkers zal voor de komende jaren ongeveer 35 FTE per jaar bedragen. Ook dit zal leiden tot krimp van de vaste formatie aan reguliere medewerkers. De capaciteitsbehoefte die gemoeid is met de instroom van nieuwe doelgroepen vanuit de Participatiewet zal vooralsnog ingevuld worden met tijdelijke reguliere krachten. Op 1 maart 2015 is een nieuw managementteam benoemd dat uitvoering kan geven aan de nieuwe visie Waardevol Werken. Dit managementteam heeft een nieuw formatieplan gemaakt op basis van de behoefte aan vast personeel in 2018, passend bij de nieuwe organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk sw-medewerkers worden ingezet voor leidinggevende functies en staffuncties. Financieel resultaat Vanuit de overheid wordt flink bezuinigd op de Wsw-subsidie. In 2011 is er een korting van 5% toegepast. Voor NLW betekent dit een extra kostenpost vanaf 2011 van circa per jaar. Dit is binnen de huidige bedrijfsvoering niet te compenseren met een stijging van de toegevoegde waarde en het strak blijven sturen op de kosten. Ditzelfde beeld is terug te vinden binnen de hele sw-sector. Het jaar 2014 is afgesloten met een winst van Voor de opbouw van dit resultaat wordt verwezen naar het onderdeel Financiën verderop in dit verslag. Door de overheid is per 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet aangenomen. In deze wet zijn alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wsw, Wajong, Wwb) samengevoegd. De huidige budgetten die hiervoor beschikbaar zijn, zullen flink worden gekort. NLW heeft, samen met de gemeenten, het beleid afgestemd op deze nieuwe omstandigheden door sterker in te zetten op de beweging van binnen naar buiten. Activiteiten van NLW worden ondergebracht bij partners in de regio. Zo ontstaat er een nieuwe toekomst voor deze activiteiten en het eigen bedrijf van NLW wordt kleiner. Het is een ingrijpende transitie die een aantal jaren zal vergen. Door de beweging van binnen naar buiten kan tevens een daling worden bewerkstelligd in de kostenstructuur. Hierdoor wordt het verlies zoveel mogelijk beperkt. Dit leidt echter tot herstructureringskosten. Met de aandeelhouder zijn afspraken gemaakt over de financiering van de te verwachten tekorten. Daarnaast blijven de economische omstandigheden moeilijk. Er is veel concurrentie op eenvoudig werk, waardoor met name de resultaten van de divisie Productie sterk onder druk blijven staan. Door actief te blijven werken aan de beweging van binnen naar buiten, worden ook de bedrijfskosten 10

11 Algemeen venlw GROEP 2014 gereduceerd. Al met al blijft het een moeilijke opgave om in de toekomst weer positieve cijfers te realiseren. Het besturingsconcept Het organisatiemodel bestaat tot en met 2014 uit vier marktgerichte divisies, die in belangrijke mate zelfstandig zijn. Uitgangspunt is integraal management in de divisies. Daarnaast is er een slank hoofdkantoor dat leiding geeft op concernniveau, waar tevens controlerende en ondersteunende taken worden uitgevoerd. Binnen het kader van de gemeenschappelijk geformuleerde bedrijfsvisie functioneren de divisies en het hoofdkantoor op basis van bedrijfsplannen en begrotingen. Zoals aangegeven onder het kopje Inrichting organisatie van dit hoofdstuk, wordt deze organisatiestructuur in 2015 geheel vernieuwd. Organisatieschema 2014 Directie Ondernemingsraad Finance & Control PR, Communicatie, Projecten en Externe Betrekkingen Personeel & Organisatie Ondersteunende Diensten Divisie Groen Divisie Productie Divisie Dienstverlening Divisie Arkant 11

12 Werken op locatie uniek kwaliteit Werken in opdracht waardevol betaalbaar flexibel 12

13 NLW kan het werk in diverse vormen uitvoeren. De werkgever kan: - personeel inhuren via Individuele Detachering of Groepsdetachering - werk uitbesteden via Werken op Locatie (bij de werkgever) - of Werken in Opdracht (bij NLW) kennis optimaal grip Detacheren Betrouwbaar 13

14 Sociale ontwikkelingen Instroom, bezetting en taakstelling Wsw In 2014 konden 55 personen vanuit de wachtlijst worden geplaatst bij de NLW Groep, in 2013 waren dit nog 79 personen. In het verslagjaar is de gemiddelde bezetting, gerekend naar volledige dienstverbanden, licht gedaald van van 937 FTE naar 934 FTE. Dit beeld komt eveneens terug in de realisatie van de zogenaamde Arbeidsjaren (A.j.) waarbij rekening is gehouden met de mate van handicap van medewerkers die nà 1 januari 1998 in dienst zijn getreden. De formatieruimte in 2014 was 984,38 A.j. tegenover 987,57 A.j. in De formatieruimte is niet volledig ingevuld om in december niet boven de taakstelling uit te komen. In het verslagjaar zijn 58 personen uitgestroomd, 5 personen vanwege verhuizing/naadloze overplaatsing en 53 personen om andere redenen (pensioen, langdurig ziek, ondergrens etc.). In 2014 nam het aantal personen op de wachtlijst af. Per stonden 29 personen op de wachtlijst; per was dit aantal afgenomen naar 21 personen. In verband met de komst van de Participatiewet per zullen deze personen geen Wsw-dienstverband meer kunnen krijgen bij NLW. Bezetting reguliere medewerkers De bezetting van de reguliere medewerkers over 2014 bedroeg 110 FTE. Dit betekent een daling met 10 FTE ten opzichte van Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere bezetting bij Wwb-dienstverbanden in de Stichting Arkant Dienstverbanden, bij de voormalige Wiwdienstbetrekkingen bij de Stichting OAW en bij de bezetting van reguliere medewerkers bij NLW. Arbeidsverzuim Het arbeidsverzuim van Wsw-personeel over 2014 is 16,3%. Het arbeidsverzuim van regulier personeel bedroeg 6,5%. Het gemiddelde arbeidsverzuim in 2014 komt hiermee voor de NLW Groep op 15,3%. Dit betekent dat er een stijging heeft plaatsgevonden van het arbeidsverzuim met 0,9% ten opzichte van Hoewel het arbeidsverzuim van regulier personeel is gedaald, stijgt het totale arbeidsverzuim ten opzichte van 2013 door een hoger verzuim van Wsw-personeel. Er zijn maatregelen genomen om het arbeidsverzuim terug te dringen. Opleidingen Binnen de NLW Groep zijn in het verslagjaar 2014 opleidingen en trainingen aangeboden die te verdelen zijn in 4 aandachtsgebieden, te weten basistrainingen, BBL-opleidingen, in-company(vak) trainingen en individuele opleidingstrajecten. Ook het zogenaamde opleidingsgebouw van de NLW Groep volgt de transitiebeweging. Om ons minder afhankelijk te maken van externe suppliers is ervoor gekozen om meer eigen trainers te recruteren. De module train-de-trainer én de aankoop van lesmateriaal heeft ons geholpen om meer maatwerk aan te kunnen bieden. Onze flexibiliteit is toegenomen en de out-of-pocketkosten zijn afgenomen. Het ultieme doel is en blijft om onze doelgroep verder te ontwikkelen, waardoor hun kansen op door-/uitstroom binnen of buiten de NLW Groep toenemen. In 2014 namen 35 medewerkers deel aan een computertraining (basis, Word, Excel) en 6 medewerkers behaalden hun certificaat Nederlands (NT1/NT2). Daarnaast volgden 13 medewerkers de training Assertiviteit en namen 34 medewerkers deel aan de training Omgaan met geld. Ook volgden 15 medewerkers een training Commerciële vaardigheden en heeft 1 medewerker de training Mindfulness gevolgd. Verder namen 8 medewerkers deel aan de training Sociale Vaardigheden (SoVa) en zijn 19 medewerkers gestart met hun Entree opleiding

15 NLW GROEP 2014 Beweging van binnen naar buiten OMSCHRIJVING ULTIMO 2013 ULTIMO 2014 Begeleid werken 3% 3% Individuele en groepsdetacheringen 22% 38% Werken op locatie 24% 6% Intern geplaatst 51% 53% Totaal 100% 100% Binnen de divisie Groen is het verkrijgen en behouden van vakvaardigheden een belangrijke voorwaarde om werkzaamheden te mogen uitvoeren. Voor diverse vaktrainingen behaalden en/of verlengden ruim 200 medewerkers in het Groen alsook Biesplanken hun certificaten op het gebied van o.a. VCA, spuitlicentie, motorkettingzaag, bosmaaier, veilig werken langs de weg. Tot slot ontvingen in het verslagjaar 17 medewerkers hun BBL-diploma op niveau 1 of 2. Ontwikkelingen voormalige Wiw Op 1 januari 2004 is de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) ingetrokken. Per dezelfde datum trad de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking. Op grond van de Invoeringswet werk en bijstand zijn de per 31 december 2003 bestaande Wiw-dienstbetrekkingen onder de werking van de nieuwe Wet werk en bijstand gebracht. Door de intrekking van deze wet komen er geen kandidaten meer voor Wiw. Per 31 december 2014 hadden nog 3 personen een ex-wiw-dienstbetrekking tegen 5 aan het begin van het jaar. In 2014 zijn dus 2 personen uitgestroomd. Per 1 januari 2004 werden ook de nog bestaande ID-banen onder de werking van de Wet werk en bijstand gebracht en aangeduid als Wwbdetacheringsbanen. Per 31 december 2014 hadden 2 personen een Wwb-detacheringsbaan. Ontwikkelingen Wwb Bij de Stichting Arkant Dienstverbanden waren personen in dienst in een Wwb-detacheringsbaan. In het begin van het verslagjaar waren dit nog 4 personen. In de loop van 2014 gingen zij uit dienst, waardoor er per ultimo van het jaar niemand meer uit deze doelgroep in dienst was. Overige sociale ontwikkelingen De NLW Groep heeft zich ten doel gesteld om hét centrum voor arbeidsparticipatie en re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking in de schapsgemeenten te zijn. Om mensen te begeleiden naar reguliere arbeid worden diverse instrumenten ingezet zoals Detachering en Begeleid werken. NLW beschikt over eigen jobcoaches die de mensen begeleiden. In 2014 waren gemiddeld 203,4 FTE gedetacheerd. Dit is een stijging met 36,2 FTE ten opzichte van 2013, een gevolg van met name de verzelfstandiging van het bedrijfs-onderdeel Business Post. Het aantal detacheringen zal in het komende jaar verder toenemen door verzelfstandiging van het bedrijfsonderdeel BuitenBeheer. In 2014 waren gemiddeld 23,9 FTE in Begeleid werken. Dit is een daling van 3,7 FTE ten opzichte van In bovenstaande tabel is de beweging van binnen naar buiten zichtbaar. Vergeleken met de ultimostand 2013 is het aandeel van het gedetacheerd personeel gestegen met 16%. Daar staat een daling van werken op locatie met 18% tegenover. Dit is nagenoeg geheel te wijten aan de vervreemding van BuitenBeheer per Het percentage intern geplaatsten is met 2% gestegen. 15

16 Bedrijfsactiviteiten De toegevoegde waarde (omzet minus kosten van ingekochte materialen, ofwel bruto-marge) van de NLW Groep daalde in 2014 met 3,6 %. Deze daling was het gevolg van de afname van de omzet bij BuitenBeheer, bij de stichting OAW en de stichting Arkant. Verder was er sprake van een afname van de omzet van de divisie Dienstverlening en een verschuiving van de divisie Dienstverlening naar de divisie Arkant. Bij de omzet van de divisie Productie was er sprake van een stijging. Het resultaat werd gerealiseerd met een bezetting van gemiddeld FTE. Dit is een daling van 14 FTE ten opzichte van Het aantal productieve medewerkers was 879 FTE. Toegevoegde waarde NLW 2014 Stg. Arkant dienstverbanden 0% Divisie Dienstverlening 6% Divisie Arkant 20% Stg. OAW 2% Divisie Groen 36% Divisie Productie 36% De NLW Groep bestaat in het verslagjaar uit de volgende organisatorische eenheden: Divisie Productie De divisie Productie heeft twee vestigingen. De vestiging Venray richt zich op logistieke dienstverlening, zoals het verpakken van servicekits, reworkwerkzaamheden, het ontwerpen en produceren van dozen en andere verpakkingsvormen. De vestiging Panningen is ingericht voor reconditioneringswerkzaamheden en assemblageactiviteiten. Het aandeel van de reconditioneringswerkzaamheden is de laatste jaren afgenomen. Zowel in Venray als in Panningen is er ten opzichte van 2013 een stijging van de toegevoegde waarde. In Venray was dit 7,8% en in Panningen 13,5%. 16

17 NLW GROEP 2014 Divisie Groen De divisie Groen bestaat uit het stekbedrijf de Biesplanken en groenvoorzieningsbedrijf BuitenBeheer. De toegevoegde waarde van de Biesplanken is in 2014 gedaald met 11,4%. Deze daling is het gevolg van de prijsontwikkeling in de markt. De activiteiten en diensten van BuitenBeheer richten zich vooral op aanleg en onderhoud van grootschalige groenvoorziening en het onderhoud van de openbare ruimte in de regio. De toegevoegde waarde Van BuitenBeheer is in 2014 met 5,8% gedaald. Voornaamste oorzaak van deze daling is het schrappen van onderdelen van het orderpakket van twee grote opdrachtgevers. De toegevoegde waarde van de totale divisie daalde met 6,4%. Divisie Dienstverlening De divisie Dienstverlening bestaat uit de afdelingen MultiCopy en Facilitair Beheer. Voorheen was Business Post ook onderdeel van deze divisie. Dit onderdeel is in de loop van 2013 vervreemd. De afdeling MultiCopy zag een afname van de toegevoegde waarde van 3% ten opzichte van Deze daling is veroorzaakt door de economische teruggang in de hele grafische wereld. De grafische werkzaamheden bevinden zich op dit moment in een moeilijke fase. Divisie Arkant De divisie Arkant richt zich op het extern plaatsen van Wsw-medewerkers bij instellingen en bedrijven en draagt zorg voor de acquisitie van nieuwe inleners ten behoeve van Wswdetacheringsplaatsen. De afdeling realiseerde in 2014 een groei van de toegevoegde waarde met 7,8%. Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening De stichting verzorgt dienstbetrekkingen, detacheringen en werkervaringsplaatsen in het kader van de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden. Aangezien deze wet in 2004 is overgegaan in de Wet werk en bijstand, daalt de omvang van deze doelgroep en dalen dus ook de bijbehorende opbrengsten. Ten opzichte van 2014 is de opbrengst gedaald met 32%. Stichting Arkant Dienstverbanden De stichting verzorgt dienstbetrekkingen, detacheringen en werkervaringsplaatsen in het kader van de Wet werk en bijstand. De omvang van de doelgroep die door de gemeenten bij de stichting wordt ondergebracht en dus ook de bijbehorende opbrengsten zijn ten opzichte van 2013 afgenomen met 60%. 17

18 Financiën Algemeen In de financiële verslaglegging van NLW Groep NV over 2014 zijn opgenomen de geconsolideerde financiële resultaten van onderstaande rechtspersonen: - NLW Groep NV - BuitenBeheer BV - Arkant Reïntegratie BV - Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening - Stichting Arkant Dienstverbanden De in het onderdeel Financiële Verslaglegging opgenomen geconsolideerde en/of samengevoegde cijfers zijn ontleend aan de afzonderlijk voor deze rechtspersonen opgestelde jaarrekeningen over Terugblik resultaten NLW Groep over 2014 NLW Groep N.V. realiseert over het jaar 2014 een positief geconsolideerd resultaat van Vergeleken met het resultaat over het jaar 2013, een verlies van , betekent dit een verbetering van De toegevoegde waarde daalde in 2014 met Hiertegenover stond een daling van reguliere loonkosten met ten opzichte van 2013 en een daling van overige bedrijfskosten met Verder werd er een boekwinst gerealiseerd bij de verkoop van activa van Buitenbeheer van Voor het omvormen van de NV in het kader van de nieuwe Participatiewet is een transitieplan geschreven. In 2013 is er voor deze transitie uitgegeven. In 2014 was dat De uitgave van transitiekosten 2014 werd vergoed vanuit de aangesloten gemeenten en is verantwoord onder de overige opbrengsten. Voor de uitvoering van de Wsw is er een bijdrage van de aangesloten gemeenten gestort van Deze bijdrage is ook verantwoord onder de overige opbrengsten. Algemeen bezoldigingsbeleid Het beleid inzake de bezoldiging van de directie sluit aan bij dat van de reguliere medewerkers van de NLW Groep. De bezoldiging van de statutair directeur wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Tot en met augustus 2014 kende de functie van statutair directeur een interim-invulling. Per 1 september 2014 is er een nieuwe directeur in dienst genomen voor de NLW Groep. Financiële positie NLW Groep In 2003 is er voor de NLW Groep een treasurystatuut opgesteld. Hierin zijn alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom het financieel beheer vastgelegd. Ook in 2014 is voldaan aan de voorwaarden die in het treasurystatuut zijn opgenomen. Het beoogd rendement op het eigen vermogen bedraagt 3%. Het resultaat over 2014 was , waardoor aan de doelstelling werd voldaan. De solvabiliteit is gestegen van 12% eind 2013 naar 14% per ultimo Vanwege de situatie waarin NLW zich bevindt, is met de aangesloten gemeenten afgesproken dat er een minimum Eigen Vermogen wordt gehanteerd van Tekorten die het minimum Eigen Vermogen zouden aantasten, worden gefinancierd door de aangesloten gemeenten. Het voorstel aan de aandeelhouders is om de jaarrekeningen vast te stellen en om het positieve resultaat over 2014 toe te voegen aan het Eigen Vermogen. De totale omvang van het Eigen Vermogen komt hiermee per ultimo 2014 op

19 NLW GROEP 2014 Financiële verslaglegging 2014 Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van NLW Groep NV zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van NLW Groep NV. De financiële gegevens van NLW Groep NV zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van art. 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vervreemding activiteiten Buitenbeheer Per is de activiteit Buitenbeheer van NLW verkocht. Buitenbeheer verzorgt het groenonderhoud van de openbare ruimte. Deze activiteit behoorde tot de divisie Groen van NLW Groep. Naar aanleiding van de wijzigingen in de wet Wsw en de komst van de Participatiewet is in 2011 door het bestuur besloten dat NLW geen eigen bedrijfsactiviteiten meer in stand houdt, behoudens een deel dat nodig is voor de beschutte doelgroep. Naar aanleiding hiervan is in het najaar van 2013 het vervreemdingstraject van Buitenbeheer gestart. Per is de verkoop geëffectueerd. Bij de vervreemding zijn al het materieel en de auto s verkocht. Deze vertegenwoordigden een boekwaarde van Daarnaast is door de overnemende partij voor een bedrag van aan verlofen compensatie-uren overgenomen. In 2014 genereerde Buitenbeheer nog een toegevoegde waarde van Hierbij werd voor kosten gemaakt, waardoor het resultaat (behoudens verkoop) uit kwam op De kasstromen 2014 uit operationele activiteiten bedroegen , uit investeringsactiviteiten en uit financieringsactiviteiten 0. De boekwinst die is behaald met de verkoop van activa bedraagt (zowel voor als na belastingen). De boekwaarde van deze activa bedroeg De totale nettoverkoopopbrengst (na aftrek van alle kosten) bedraagt eveneens Dit bedrag is in april 2015 afgewikkeld. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 19

20 betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van financiële derivaten. Omrekening van vreemde valuta s Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een percentage van 20% van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar groepsmaatschappijen krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Afschrijvingspercentage per categorie: Gebouwen 2,5% Grond/voorz. 5% Installaties 10% 20

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2015

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2015 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 2015 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2016 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie