Projectfiche 5 De Kunsthumaniora

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectfiche 5 De Kunsthumaniora"

Transcriptie

1 Projectfiche 5 De Kunsthumaniora (gezondheidsthema welbevinden, participatie) 1 Schoolkenmerken Provinciale Kunsthumaniora Hasselt Gouverneur Verwilghensingel Hasselt Directeur: mevrouw Hilde Reynders Info: De kunsthumaniora Hasselt start haar opleiding in de tweede graad en telt samen met de derde graad leerlingen. De school kende de laatste tien jaar een enorme stijging van het aantal leerlingen. 2 Het gezondheidsbeleid Kunst is voor deze school het medium om jongeren tot zelfontplooiing te brengen zodat ze straks op een zelfstandige en bewuste manier in de wereld zullen staan. De kunsthumaniora wil open en creatieve persoonlijkheden vormen die tegelijk ook bewust gezond 1 willen leven. Zo is het welbevinden of het zich goed voelen op school een erg belangrijk element van het gezondheidsbeleid. Bij de introductie van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen maakte de school werk van het uitschrijven van een visietekst VOET. Hieruit blijkt dat het gezondheidsbeleid van de school helemaal geïntegreerd is in het algemeen schoolbeleid. De VOET en, het gezondheidsbeleid en de participatiecultuur passen in elkaar als een unieke puzzel. Samen vormen al deze puzzelstukken een sterk pedagogisch project. In het gezondheidsbeleid gaat de aandacht heel bewust naar preventie. De goede samenwerking tussen school en leerlingen enerzijds en tussen school en ouders anderzijds, bevordert de preventieve werking rond gezondheid. De werkgroepen op school zijn geen eilandjes. Het hele schoolteam werkt complementair aan het gezondheidsbeleid. Ook de leerlingen participeren actief hieraan. Zij worden aangesproken om op een creatieve manier mee te werken aan gezondheidsinitiatieven. De inrichtende macht en directie vinden het immers erg belangrijk dat alle werkgroepen betrokken worden bij het bestuur van de school en dus ook bij het gezondheidsbeleid. 1 gezond in de brede betekenis van het woord 1

2 3 De puzzelstukken van de participatiecultuur op school De participatie aan het gezondheidsbeleid is te vinden op alle niveaus en in alle geledingen. Zowel op strategisch als op ondersteunend niveau wordt er complementair gewerkt. Iedereen denkt mee, iedereen heeft een stem en iedereen werkt mee. 3.1 Op strategisch niveau De rol van de leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit drie afgevaardigden. Het zijn deze drie personen die het aanspreekpunt zijn. Leerlingen die een initiatief willen voorstellen over gezondheid, gaan bij hen te rade. Bovendien zullen alle andere raden voorstellen die thuishoren bij de leerlingenraad, formeel of informeel aan deze raad doorspelen. De voorzitter van de leerlingenraad is vanuit zijn/haar functie lid van de schoolraad. De stem van de leerling wordt op die manier gehoord bij de directie en de inrichtende macht. De actieve betrokkenheid van de leerlingen zorgt voor een typische kunsthumaniora-invulling van de gezondheidsprojecten. Een voorbeeld, er werd een filmpje over het gezondheidsbeleid gemaakt en de leerlingen ontwierpen zelf affiches in de sensibiliseringscampagne tegen drugs De rol van de ouderraad De ouderraad telt een 15-tal leden en is een adviesgevend orgaan. Wafelbak, spaghetti- avonden of andere vormen van fundraising vormen niet hun grootste ambitie. De school verwacht dat ook niet van haar ouderraad. De ouderraad komt 3 à 4 maal per jaar samen. Ook deze raad stuurt mee het gezondheidsbeleid op school aan. Een voorbeeld, op vraag van de ouders wordt - naar aanleiding van een bericht uit de media i.v.m. geweld - het thema weerbaarheid behandeld in het vak sociale activiteit en organiseert de werkgroep VOS (Voor Onze Scholieren) een assertiviteitstraining De rol van de schoolraad De afgevaardigden van de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van de ouderraad zetelen in de schoolraad. 3.2 Ondersteunend niveau Leerlingencoördinatoren- LECOD Naast het tweekoppig CLB-team is er ook een drieledig team van leerlingencoördinatoren actief in de kunsthumaniora: de LECOD s. Dit team biedt ondersteuning aan leerlingen op het vlak van leren leren. Daarnaast doen ze veel inspanningen rond sociale en emotionele begeleiding van leerlingen. In de relatie wordt openheid en vertrouwen vooropgesteld. De zorg en de tijd die ze aan emoties besteden, draagt zeker bij tot het vergroten van het welbevinden. In de initiatieven rond gezondheid zijn de LECOD s partners in het overleg en in de praktische organisatie ervan. 2

3 3.2.2 Smartschoolbeheerder Bijzonder in de kunsthumaniora is de rol van de smartschoolbeheerder op het vlak van het gezondheidsbeleid en het welbevinden van de leerlingen. De smartschoolbeheerder ziet wat er allemaal in de school gebeurt. Alles wat er leeft binnen de school passeert via hem. Door de discretie in het beheer wordt hij zo een slimme (aan)voeler van het welbevinden. Smartschool wordt niet herleid tot louter technische software. De communicatie en de participatiecultuur worden extra gestimuleerd. Je kan iedereen op smartschool aanspreken, ook als je met een probleem zit! De smartschoolbeheerder is tevens de coördinator van de VOET. De visietekst VOET illustreert sterk de participatiecultuur of, beter gezegd, de cultuur van warme betrokkenheid Werkgroep Schoolklimaat De werkgroep Schoolklimaat bestaat al 15 jaar. Ze bestaat uit leerkrachten die om de twee à drie weken vergaderen. De werkgroep Schoolklimaat bestudeert alle externe uitnodigingen voor initiatieven rond gezondheid en welbevinden. Het aanbod komt bijvoorbeeld van de Stad Hasselt, VAD, JAC, enz. Ook het aanbod van de onderwijspartners zoals het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst wordt besproken. De werkgroep Schoolklimaat kiest uiteindelijk een initiatief rond welbevinden op basis van de pedagogische meerwaarde en op basis van de adviezen van school-, leerlingen- en ouderraad. De uitvoering gebeurt via projectwerking en extra-murosactiviteiten. Op de kunsthumaniora is er gemiddeld elke week een extramurosactiviteit. De vele culturele en sociale initiatieven dragen ook bij tot het welbevinden van de kunstzinnige leerlingen. Gezondheidsinitiatieven worden vanuit de werkgroep Schoolklimaat ook doorgestuurd naar de leerkrachten die het vak sociale activiteit geven Vak Sociale activiteit Het vak sociale activiteit (SA) heeft als een éénuursvak een plaatsje in het curriculum van de tweede graad. De bedoeling van het vak is de sociale vaardigheden bij de leerlingen te stimuleren. Bij de keuze van de activiteiten, wordt rekening gehouden met het advies van de leerlingen via de leerlingenraad. Ook de ouders hebben hierin een stem via de ouderraad Werkgroep VOS ( Voor Onze Scholieren ) Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten die naschoolse acties uitwerken, specifiek rond het zich goed in zijn vel voelen op school. VOS werkt rond weerbaarheid, assertiviteit, doet acties tegen pesten, rond stoppen met roken, organiseert workshops muziek, maakt sensibiliseringsaffiches met de leerlingen, enzovoorts. Deze acties zijn vaak op woensdagnamiddag. 4 Het welbevinden is er altijd bij! Bij de doorlichting in 2003 werden de leerlingen bevraagd over hun welbevinden. Het interview ontlokte bij de een van de interviewers een voor de school legendarisch geworden uitspraak: dit is hier het paradijs voor de leerlingen. Het constante werken aan welbevinden zou wel de sleutel van het paradijs kunnen zijn. Elk thema uit het gezondheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met het 3

4 vergroten van het welbevinden. Het gebeurt zelfs onbewust en is haast inherent aan de schoolwerking. 4.1 Bewegen en welbevinden Om een goede klasgroep te vormen zijn teambuildingsactiviteiten een ideaal middel. De Kunsthumaniora organiseert in samenwerking met SVS 2 en SPORTA 3 bij het begin van elk schooljaar Teamdagen in Tongerlo voor alle nieuwe leerlingen van het derde jaar. De keuze om dit met de derdejaars te doen die nieuw zijn op school, ervaart iedereen als een voltreffer. Met de bewegingsactiviteiten slagen de leraars en de leerlingen erin om een goede klascohesie te bereiken. Banden worden gesmeed, relaties van leerlingen onderling en relaties tussen leerlingen en leraren groeien. Proactief werken aan een goede klassfeer heeft een positief effect op lange termijn. De school is ervan overtuigd dat hier de basis ligt voor wat de inspecteur als het paradijs omschreef. 4.2 Gezonde voeding en welbevinden Op het vlak van gezonde voeding vertrekt de school vanuit de kracht van participatie. Alle initiatieven komen tot stand in en door overleg met de leerlingenraad, ouderraad, directie, werkgroepen Schoolklimaat en andere werkgroepen zoals de werkgroep milieu op school (MOS). Het drankenaanbod kwam zo tot stand. De frisdrankautomaten staan er niet exclusief en alleen. Gezonde alternatieven worden aangeboden: een yoghurtautomaat en een fruitautomaat zijn beschikbaar. Op het einde van het eerste en het tweede trimester wordt op initiatief van de werkgroep Schoolklimaat, een gezonde brunch georganiseerd. Door de gezamenlijke maaltijd wordt gezonde voeding verbonden met het sociale aspect van eten. Op die manier laat de school zien dat gezond eten en welbevinden samengaan. Er wordt ook getracht om tegelijk een sociale of milieudimensie hieraan te koppelen. Etensoverschot wordt niet weggegooid maar naar een volkstehuis gebracht. Afval wordt milieubewust gesorteerd. 4.3 Middelengebruik en inspraak De initiatieven rond middelengebruik komen in breed overleg tot stand. De kunsthumaniora vertrekt zonder taboes. Zowel de leerlingen als de ouders helpen mee het schoolreglement uit te schrijven rond middelengebruik. Open communicatie met de ouderraad en de leerlingenraad zijn een prioriteit voor de school. De afgesproken regels worden breed gecommuniceerd, onder meer via Smartschool. Inhoudelijke themawerking zoals de uitdieping van het thema alcoholgebruik, wordt ook buiten de klasmuren gecommuniceerd. De resultaten van de enquête die i.s.m. de Vereniging voor Alcohol- en

5 andere drugsproblemen 4 (VAD) werd afgenomen tijdens de lessen sociale activiteit (SA), werden aan de ouderraad voorgelegd. 5 Evaluatie Alle initiatieven krijgen voortdurend feedback van de leerlingenraad, de ouderraad en van het lerarenteam. Dit gebeurt mondeling en via mail. Een gestructureerde evaluatie gebeurt via vergaderingen en vertrekt ook vanuit het idee van brede participatie. Alle groepen hebben hun inbreng. Per werkgroep is er altijd een zelfevaluatie. De verslaggeving wordt via smartschool toegankelijk gemaakt voor de ouders en de leerlingen. Tot slot, het aantal leerlingen op de Kunsthumaniora stijgt de laatste jaren. Het welbevinden van de leerlingen is volgens de school één van de redenen voor deze toename. De talrijke uitingen van mooie herinneringen aan de school door oud-leerlingen op de facebookpagina van de kunsthumaniora zijn daar een mooie illustratie van. 4 5

6 organigram 1011 STRATEGISCH NIVEAU ONDERSTEUNEND NIVEAU DIRECTIE TECHN.-ADVISEUR COÖRDINATOR SCHOOLRAAD CLB SECRETARIAAT DAGELIJKS BESTUUR WERKGROEPEN SOCIO-CULTURELE OMKADERING Directeur Hilde Reynders Adjunct directeur Kelly Grobben ADVIESRADEN Leerlingenraad Marc Thijssens Klaartje Roefflaer Afgevaardigden van de leerlingen Guido Gorissen Pedagogische raad Greet Nivelle Marina Jans Roeland Wahlen Hilde Vanhove Marc Thijssens Adinda Bruyneel Lieve Hoffbauer Marita Neefs Liesbeth Froyen Marina Jans Hilde Reynders Kelly Gobben Roeland Wahlen Patricia Verheyen Peter Das Rik Lemmens R. Wissels Hugo Schafranski I. Ysewyn J. Geebelen Frank Smeets Freddy Bleus Ouderraad Peter Das Sabine Noels Juul Cox Marina Jans Dirk Geerts Ingrid Dirix Ivo Leclère Hilde Reynders Peter Vanspauwen Erwin Vancalster N. Bartholomevis M. Govaerts P. Kwanten R. Lemmens S. Niculescu I. Vandeban N. Vantugkom G. Wauters Anja Hollanders Stefanie Bruynseels LEERLINGEN- COÖRDINATOREN Dimitri Meuwis Carine Vanbrabant Johan Schilz MENTOREN Marleen Decock Hilde Speyer INFRASTRUCTUUR Conciërge Valeri Popov Irina Popova Leerlingensecretariaat Edwin Jolling Johan Schils Jurgen Reynders Christophe Alberghs Eric Lycops Johan Deschuytter Carine Gaens Economaat Johan Bijnens Boekhouding Sabine Schoeffaerts Miet Gijsens Lerarensecretariaat Els Desair Jojo Klaartje Roefflaer werkmannen Guy Vanstraelen Rudi Marx Kim Garzon Hilde Speyer Petra Gielen Wim Maes Edwin Jolling Jos Boels Nele Klaykens Ilse Meesters Hilde Reynders Dirk Geerts Els Loix Onderhoud Bernadette Timmermans Pascal Jans Petra Marx Henriëtte Mahieu Anita Breels Suzannne Vaes Denise Joris Nancy Vandenhout Troostzorg Simon Corthouts Linda Cuppens Dulcinea Elens Fréderique Frenay Adèle Ramakers Jenny Tielens Anke Vancamp Nele Vanstraelen WERKGROEPEN EXTERNE COMMUNICATIE Public Relations Greet Nivelle Renaat Moens Ronny Vanthienen Ronald Janssens Ilse Meesters Wim Willems Ulrique Vrancken Ilse Gielen Vriendenkring Frederic Boonen Liesbeth Froyen Kim Garzon Patricia Geladé Noortje Grauls Lucette Grégoire Evi Houbrechts Marinz Jans Karen Rondags Liesbeth Vander aeren Brigitte Vandormael Hilde Vanhove Patricia Vrancken Roeland Wahlen SoHo Lieve Hoffbauer Kristien Dessent Evy Odeurs Frederic Boonen Ilse Meesters RedKunst Ronald Janssens Guido Gorissen Manu Pieraerrts Ulrique Vrancken VOS Kris Roef Marita Neefs Sara Bomans Arnaud Deflem Anja Hollanders Jules Lemmens Klaartje Roefflaer Laura Creyns Clara Schoofs Koen Thiry Stijn Thijs Davy Trzesimiech Evelien Vanhamel Feestcomité Anita Nagels Petra Smets Ellen Smets Petra Gielen WERKGROEPEN PEDAGOGISCHE OMKADERING Schoolklimaat Marina Jans Kristel Crijns Bernadette Frijns Simon Corthouts Frédérick Frenay Anja Hollanders Dimitri Meuwis Diane Robben Marleen Salaets Carine Vanbrabant Leerstoornissen Carine Vanbrabant Johan Schilz Anja Hollanders MOS Johan Bijnens Miet Francis Patricia Geladé Ellen Smets Petra Smets Mieke Weerts Studiereizen Marc Thijssens Bernd Wijnants Manu Pieraerts Roeland Wahlen Edwin Jolling Christophe Alberghs Patricia Geladé Gip Wim Maes Lutgarde Goetschalckx Ilse Meesters Clara Schoofs Nico Pulinx Ilse Gielen Noortje Grauls Lieve Hoffbauer Frederic Boonen Davy Nelissen Adinda Bruyneel Luc Maes Katelijne Billet KERNTAKEN NIVEAU LERAREN Klassenraad Klastitularis Vakwerkgroepen Leraren OPVOEDERS LEERLINGEN graad 2 AVV BAV BAK AO WKD graad 3 AVV AV BV IK VBK TBK ABK AO WKD

7

8

9 Zit je met een probleem? Heb je hulp nodig? - Je kan iedereen bereiken via smartschool - Andere aanspreekpunten - Klastitularis - Hulpklastitularis - Vakleraars - Leerlingensecretariaat (Blok C, Lokaal 0.07) Christophe Alberghs Carine Gaens Edwin Jollings Eric Lycops Jurgen Reynders Johan Schils Heb je vragen over schoolmateriaal, boeken, schoolrekening enz.? - Algemeen secretariaat (Blok C, Lokaal 0.08) Johan Bijnens Johan Deschuytter Heb je moeilijkheden? Wil je erover praten? - Leerlingencoördinatoren (Blok C, Lokaal 0.18) Dimitri Meuwis Johan Schils Carine Vanbrabant - CLB (Blok C, lokaal 1.24) Anja Hollanders Stefanie Bruynseels - Adjunct-directeur - Directeur Hilde Reynders Nuttige websites en telefoonnummers - Jongerenadviescentrum: - Centrum voor alcohol- en drugsproblemen: - Kinder- en jeugdtelefoon: bel gratis en anoniem Studiehulp in examenperiode bel gratis

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan?

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? 3 Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces Koen Van Gorp & Lieve Verheyden Verhaal 1 Midden jaren negentig heerst er een grote impasse in het leerkrachtenteam van een kleine

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

De lat hoog... voor iedereen!

De lat hoog... voor iedereen! WELKOM De lat hoog... voor iedereen! Van harte welkom op onze conferentie De lat hoog... voor iedereen! Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. De lat voor iedereen

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Stuurgroep Ans Engelmans, GGD Gooi & Vechtstreek Anne Derksen, VNG Siewert

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie