Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

2 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk. Het is geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland de Rechten volgens de Universele Verklaring van de Verenigde Naties na te leven. Politiek Nederland probeert deze uitgangspunten steeds meer aan te scherpen, door bijvoorbeeld het recht op gezinshereniging bijna onmogelijk te maken. Door de procedure te verzwaren en de legeskosten van nareizigers zoveel te verhogen, is het voor velen onmogelijk geworden om in Nederland als gezin bescherming te krijgen. Kawa Aslani Aslemarz (28) Woont in Maastricht Kwam in 2009 uit Iran naar Nederland als politiek vluchteling Heeft inburgering afgerond en wil graag starten met mbo elektrotechniek Pas als ik mijn eigen geld hier verdien, ben ik hier thuis Foto: dutchphotography.nl Al op mijn zestiende verliet ik Iran. Blijven was te gevaarlijk omdat mijn politieke denkbeelden niet strookten met die van de zittende regering. Ik heb een aantal jaren in Irak gewoond maar daar is het ook niet veilig. Na een reis van zes dagen in een donkere vrachtwagen kwam ik in Nederland terecht. Ik had niet speciaal dit land in gedachten, mijn wens was om in West-Europa de veiligheid te vinden. Ik ben blij dat dat is gelukt, maar om een toekomst te kunnen opbouwen, moet ik een vak leren. Mijn inburgering heb ik zo goed als afgerond, het wachten is alleen nog op de beoordeling van mijn portfolio. In 2012 zou ik graag beginnen met een mbo-studie elektrotechniek en ik hoop dat er een instantie bereid is mijn studiekosten te vergoeden, want mijn uitkering is niet toereikend. Ik wil graag en baan, want pas als ik mijn eigen geld verdien, ben ik hier helemaal thuis. Redactie: Linda van Pelt Alleen vluchtelingen die nog voldoende eigen middelen hebben kunnen deze kosten betalen. Het lijkt er meer en meer op dat het Nederlandse beleid er op is gericht kanslozen te weren. Dit betekent rechtsongelijkheid en is strijdig met de Universele Verklaring van de rechten van de mens. VluchtelingenWerk Limburg maakt zich sterk voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Deze mensen zijn niet of nauwelijks in staat om op te komen voor hun rechten. De ontwikkelingen geven aan dat het werk van VluchtelingenWerk Limburg nog steeds onmisbaar is. Recht op bescherming voor iedereen is nog steeds zeer actueel! Bescherming vragen in een welvarend land als Nederland: hoelang kan dat nog.? Samen met al onze vrijwilligers willen wij de tegenbeweging vormen en ons sterk maken voor de uitgangspunten van rechtsbescherming. Het werk van VluchtelingenWerk Limburg wordt niet makkelijker, maar juist moeilijker en complexer. Door minder maatschappelijk en politiek draagvlak, is het werk van VluchtelingenWerk Limburg voor een aantal mensen niet meer vanzelfsprekend. Niet alleen de organisatie maar ook de vrijwilligers moeten zich steeds meer verantwoorden waarom ze dit werk doen. Dit maakt het des te belangrijker dat wij als organisatie de krachten bundelen en elkaar steunen om onze missie voort te zetten. Chris Baltussen Directeur VluchtelingenWerk Limburg De vrijwilligers zijn de kracht van onze organisatie. Ze zorgen voor bescherming en begeleiding van de vluchteling bij het opbouwen van een nieuw bestaan in ons complexe Nederland vol met regeltjes en maken het mogelijk dat mensen met elkaar in contact komen. Het zijn belangrijke eerste stappen die het integratieproces helpen versnellen, waarbij wederzijdse acceptatie een belangrijk uitgangspunten is. Het wegwijs worden en vertrouwd raken met een nieuwe samenleving geeft mensen weer een stukje zelfvertrouwen terug. De brugfunctie die de vrijwilliger daarbij vervult is heel belangrijk voor de vluchteling om zich hier in Nederland veilig te voelen. Ook in 2011 hebben wij ondanks de politieke tegenwind veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers gekregen. Dat schept vertrouwen naar de toekomst toe! De vrijwilligers kunnen dit niet zonder goede ondersteuning, begeleiding en scholing van VluchtelingenWerk Limburg. De coördinatoren van de lokale afdelingen zijn een heel belangrijke schakel in dit geheel. Graag willen wij onze waardering uitspreken en iedereen namens alle vluchtelingen oprecht danken voor de geleverde inzet om ons werk tot iets moois te maken! Frans Beckers Voorzitter Stichting VluchtelingenWerk Limburg VluchtelingenWerk Limburg komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Nederland heeft de plicht vluchtelingen te beschermen en een menswaardig bestaan te bieden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale mensenrechtenverdragen zijn leidraad voor VluchtelingenWerk. 2 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

3 Asiel Algemeen In alle asielzoekerscentra verspreid over Limburg is een afdeling van VluchtelingenWerk Limburg gevestigd. Het werk van de medewerkers en vrijwilligers op deze locaties bestaat uit twee hoofdtaken: juridische en maatschappelijke begeleiding. De asielzoekers krijgen een individueel aanbod voor het maken van een analyse van het individuele vluchtverhaal (de vluchtverhaalanalyse of VVA). Op basis daarvan wordt bepaald welke inzet zinnig en nodig is voor de verdere asielprocedure. Waar nodig ondersteunt VluchtelingenWerk Limburg de advocaat en bemiddelt of verwijst door naar andere instellingen. Tijdens de juridische begeleiding heeft VluchtelingenWerk Limburg soms te maken met asielzoekers met psychosociale problemen als gevolg van traumatische ervaringen in het land van herkomst. Met asielzoekers waarvan de kans op een positieve beschikking heel klein is, worden de verschillende opties voor de toekomst, mocht legaal verblijf in Nederland niet meer mogelijk zijn, bespreekbaar gemaakt. Asielzoekers die een status hebben gekregen, krijgen advies met betrekking tot hun verdere verblijf in Nederland. Een belangrijk aspect hiervan is het starten van hun aanvraag gezinshereniging, wanneer dat van toepassing is. Het is van essentieel belang de cliënten goed te bejegenen, want ieder mens is uniek en heeft recht op de juiste begeleiding. Integratie is een continu proces. Omdat vluchtelingen door hun achtergrond een kwetsbare groep vormen, komt terugval in de vorm van concentratiestoornissen, apathie, relatieproblemen en zware depressies, regelmatig voor. VluchtelingenWerk Limburg tracht daarom een veilige en vertrouwde basis te vormen waarop men ook na een aantal jaren nog kan terugvallen. Veel van deze vluchtelingen zijn getraumatiseerd en daardoor wantrouwend. Daarom proberen wij allereerst een vertrouwensband op te bouwen en een luisterend oor te bieden. De medewerker van VluchtelingenWerk Limburg probeert zulke condities te scheppen dat de cliënt het werken aan verandering gaat zien als een belang van zichzelf en daarin ook geactiveerd wordt (motivational congruence). Nazorg en verwijzing naar hulpverlenende instanties is tevens een belangrijke taak van de organisatie. Daarbij vindt veelvuldig overleg plaats met de reguliere hulpverlenende instanties. VluchtelingenWerk Limburg ziet zichzelf niet als probleemoplosser, maar als begeleider van een leerproces. Terugkeer Medewerkers van VluchtelingenWerk Limburg worden regelmatig geconfronteerd met uitgeprocedeerde asielzoekers die de aanzegging hebben gekregen Nederland te verlaten. Zowel in de centrale (op de AZC s) als in de decentrale (in de gemeentes) werkgroepen worden cliënten hierin ondersteund. Al in een vroeg stadium worden door het COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek gesprekken gevoerd over de toekomst, ook in het geval als het asielverzoek uiteindelijk mocht worden afgewezen. Er wordt dus niet gewacht tot het moment dat de asielzoeker definitief de beschikking heeft gekregen van terugkeer naar het land van herkomst. Schilder Hans Olsthoorn. Titel: Vluchtelingen VluchtelingenWerk Limburg probeert samen met cliënt na te gaan welke mogelijkheden er zijn om bewijsstukken te vergaren die het vluchtrelaas kunnen ondersteunen. In deze fase is er veelvuldig contact met de advocaat van de cliënt. Van groot belang is het dat de cliënt ook in deze fase op de hoogte is en begrijpt welke rechten en plichten hij heeft. Tijdens de gesprekken wordt door VluchtelingenWerk Limburg zorgvuldig aangegeven dat het noodzakelijk is dat de cliënt meewerkt met de Dienst Terugkeer en Vertrek, om te voorkomen dat de cliënt het risico loopt om in Vreemdelingenbewaring te worden gezet. VluchtelingenWerk Limburg probeert ervoor te zorgen dat de Dienst Terugkeer en Vertrek over alle noodzakelijke gegevens beschikt. Het komt vaker voor dat de gesprekken worden stopgezet omdat uitzetting niet wordt doorgezet vanwege medische omstandigheden. Op grond daarvan wordt dan een tijdelijk verblijf toegestaan. Ook kunnen er omstandigheden zijn die een herhaalde procedure mogelijk maken. Onvermijdelijk komt het ook voor dat er daadwerkelijk uitzettingshandelingen gaan worden verricht. VluchtelingenWerk Limburg geeft in dat geval de voorkeur aan vrijwillige terugkeer middels het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). Het IOM begeleidt de cliënten bij vertrek naar en op vliegveld Schiphol en, voor zover van toepassing, bij aankomst in het land van herkomst. Het IOM biedt ondersteuning bij het verkrijgen van een reisdocument en draagt zorg voor de noodzakelijke kosten van terugkeer. Vluchteling Gevlucht van huis en land Bestemming onbekend Geëindigd in dit koude land Taal en gewoonten niet gewend Verblijf met lotgenoten Een kamertje van klein formaat Van contacten uitgesloten Eenzaam, verdrietig, desolaat Verhoren volgen, telkens weer Almaar herhalen waarom je bent gevlucht Je voelt je leeg, je kunt niet meer En dan, na maanden, opgelucht Asiel, zij het voor een paar jaar Je krijgt een huis, een eigen plek Je weet alleen niet waar Roermond, op aarde maar een kleine vlek We bieden hulp en staan je bij Proberen van je huis een home te maken Zodat je eindelijk eens vrij Van trauma s ooit verlost kunt raken Dappere aanverwant Respect voor wat je hebt doorleefd We hopen dat dit land Je eindelijk nu levensvreugde geeft Nel Verhoeven-Struijk vrijwilliger VluchtelingenWerk Roermond Daarnaast kunnen cliënten in aanmerking komen voor een reintegratiepremie die hen in staat stelt de eerste periode na aankomst te overbruggen. De Stichting Duurzame Terugkeer bestaat sinds Deze Stichting richt zich op directe ondersteuning aan (ex) asielzoekers met als doel dat zij zoveel mogelijk zelfstandig stappen kunnen ondernemen voor een veilige en perspectiefvolle terugkeer en een duurzame herintegratie in hun land van herkomst. De deelnemende partners zijn VluchtelingenWerk Nederland, Maatwerk bij Terugkeer, de Internationale Organisatie voor Migratie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Stichting HIT, Nidos, Pharos, HealthNet TPO en de Stichting Mondiale Samenleving. VluchtelingenWerk Limburg geeft voorlichting over deze mogelijkheden en begeleidt de cliënt als deze besluit hier gebruik van te maken. Gezinshereniging Zodra een verblijfsvergunning is toegekend, wordt de vluchteling in staat gesteld de gezinsleden uit het land van herkomst te laten overkomen, om hier in Nederland gezamenlijk een bestaan op te bouwen. De regels hiervoor zijn in 2011 nog verder aangescherpt, voornamelijk om onterechte gezinsherenigingen met pleegkinderen tegen te gaan. Gevolg hiervan is echter ook dat voor hereniging met biologische kinderen scherpere regels gelden. Bovendien wijzigde de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) plotseling haar werkwijze, wat gezinshereniging moeilijker maakt. Steeds vaker krijgt een aanvrager van gezinshereniging te maken met een negatief MVV-advies (MVV: machtiging tot voorlopig verblijf) waarbij als argumentatie wordt aangevoerd dat de stukken die de cliënt heeft ingediend, niet voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden. Ook het ontbreken van officiële bewijsstukken m.b.t. identiteit, bloedverwantschap en/of het aannemelijk kunnen maken van de familierechtelijke relatie/de gezinsband, wordt als argument aangevoerd. De bewijslast hiervoor door het overleggen van officiële documenten ligt bij de cliënt en dat is een onmogelijke opgave voor personen die uit een land afkomstig zijn waar geen persoonsregistratie plaatsvindt. Dit standpunt van de IND veroorzaakt veel gevoelens van onbegrip en onmacht bij de cliënt. AMV s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen), krijgen veelal te maken met het feit dat alleen voor de moeder een positief advies wordt uitgebracht en niet voor de vader en de broers en zussen, ook al behoren zij tot hetzelfde gezin. Hierdoor wordt de moeder voor een bijna onmogelijke keuze gesteld: moet zij naar haar minderjarig kind in Nederland afreizen onder achterlating van de andere minderjarige kinderen? Er zou meer betekenis moeten worden toegekend aan de belangen van de achterblijvende kinderen omdat hierdoor een onmogelijke situatie ontstaat die getuigt van een onevenredige hardheid. Deze hardheid is in strijd met artikel 8 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het recht op eerbiediging van het familie- of gezinsleven. Ook dient er meer rekening gehouden te worden met artikel 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind, waarin wordt gesteld dat de belangen van het kind de eerste overweging zouden moeten vormen. 4 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

4 Project Huisvesting statushouders in de provincie Limburg De aanleiding: De Provincie Limburg kampte in 2010 met een groot probleem: het voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders. Van 2007 tot 2009 gingen de plaatsingen van de gepardonneerden binnen de Taskforce Huisvesting zeer voorspoedig. De achterstand begin 2010 was echter nergens zo groot als in Limburg (in 2009 is in de gehele provincie nog geen 50% van de taakstelling gerealiseerd). Vóór 1 juli 2010 moesten nog 376 personen worden gehuisvest (de taakstelling van 2009) plus de taakstelling van de eerste helft van 2010 van 332 personen, totaal 708 personen. Wij konden toen al constateren dat de realisatie van de taakstelling met de lopende werkwijze (aanbodmodel COA) niet ging lukken. Voor het gehele jaar 2010 moesten er in Limburg 1040 statushouders gehuisvest worden en dat is meer dan de realisatie van de Taskforce voor de pardonners in twee jaar. VluchtelingenWerk Limburg als belangenorganisatie maakte zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat asielgerechtigden zo snel mogelijk door moeten stromen naar reguliere huisvesting, zodat de inburgering en de participatie direct opgepakt kan worden. Door de achterstand in de huisvesting is de druk op de COA locaties zeer hoog waardoor de asielmigranten op locaties opgevangen worden die niet voor deze doelen geschikt zijn. Daarom heeft de Provincie Limburg VluchtelingenWerk Limburg gevraagd om mee te denken om de doorstroom naar huisvesting in Limburg te vergroten. De provincie zag in dat deze taakstelling niet gerealiseerd ging worden met de bestaande werkwijze. Het bestaande COA model bood onvoldoende maatwerk. Daarom heeft de provincie de mogelijkheid geboden om de gemeenten extra te ondersteunen om alsnog aan deze taakstelling te kunnen voldoen en is in juni 2010 het project huisvesting statushouders vanuit de AZC s in Limburg naar Limburgse Gemeenten gestart. Het project liep tot en met juli Van alle statushouders binnen de Limburgse asielcentra werd een woonportfolio gemaakt met daarin de basisgegevens zoals opleiding, land van herkomst, werkervaring, familie enz.; de woonwensen (stad of dorp, wonen in de buurt van landgenoten, alleenstaande samen met een bekende enz. enz.); de wensen op het gebied van werk, scholing; eventuele gezinshereniging- of vorming enz.; eventuele bijzonderheden zoals lichamelijke dan wel psychische beperkingen. De gegevens uit deze portfolio werden verzameld in een database, teneinde zo gericht mogelijk te kunnen bemiddelen naar de gemeente en woningaanbieder. VluchtelingenWerk Limburg ging vervolgens actief op zoek naar een woning. Als er een woning beschikbaar kwam, informeerde VluchtelingenWerk Limburg de statushouder vooraf over de huurkosten, financiële ruimte, woonomgeving en (on)mogelijkheden om teleurstellingen vooraf te voorkomen. Bij een match werd de statushouder overdragen aan de lokale organisatie die de huisvesting verder afhandelde. In de meeste gevallen was dat een (decentrale) afdeling van VluchtelingenWerk Limburg! De resultaten waren positief! Binnen de projectperiode werden 285 woonportfolio s opgemaakt van statushouders binnen de asielzoekerscentra in Limburg. 262 personen werden positief en relatief snel (binnen 10 werkdagen) gekoppeld aan een woning. Er werden in de projectperiode 142 woningen aangeboden via Daarvan heeft VluchtelingenWerk Limburg 76 % direct kunnen koppelen binnen de gestelde tijd van 10 werkdagen. De niet-gekoppelde woningen werden vervolgens geplaatst op het COA aanbodmodel. In geval van bijzondere wooneisen, grote gezinnen en gehandicaptenvoorzieningen, werd actief en met succes gezocht naar geschikte huisvesting binnen de provincie Limburg. Aan de gemeentes werd geadviseerd statushouders niet in te kleine woonkernen te huisvesten, omdat daar de basisvoorzieningen vaak beperkt zijn, wat een soepele integratie in de buurt in de weg zou kunnen staan. Bijna 75% van de Limburgse gemeentes heeft gebruik gemaakt van het aanbod van VluchtelingenWerk Limburg om actief te bemiddelen vanuit de Limburgse AZC s. Het aantal woningweigeringen en no-shows vanuit het VluchtelingenWerk-model was in de projectperiode minimaal (minder dan 1%). VluchtelingenWerk Limburg informeerde de gemeente of er sprake was van gezinshereniging, zodat een gemeente niet overvallen werd met de komst van overige gezinsleden. Door de actieve bemiddeling van VluchtelingenWerk Limburg, waren statushouders beter voorbereid op hun nieuwe woonomgeving en was er sprake van een warme overdracht. De werkwijze bleek een waardevolle aanvulling op het bestaande COA aanbodmodel. Statushouder kozen op deze wijze bewust om in Limburg te gaan wonen. Dit werkte zeer positief op het verdere integratieproces in de nieuwe gemeente. Actief! Vluchtelingenwerk Limburg is in de periode juni 2010/2011 actief aan de slag gegaan met uitplaatsingen van statushouders in de provincie. Er werd veel energie ingezet om Statushouders warm te laten lopen voor de provincie Limburg. Dat heeft als gevolg gehad dat er veelvuldig contacten zijn geweest met gemeenteambtenaren en woningcorporaties. Zo is het mogelijk om veel meer naar persoonlijke situaties te kijken dan bij een COA-plaatsing die maar een aantal criteria in het oog houdt. Bijvoorbeeld in het geval waarin een statushouder samen met het invalide nichtje naar Nederland is gereisd. Aangezien er geen sprake is van eerstegraads familie dreigt het nichtje (dat inmiddels ondergebracht is bij het Nidos en in een zorginstelling verblijft in Zuid-Limburg) gescheiden te worden van haar tante die overal in Nederland gehuisvest kan worden. Rechtstreekse contacten met gemeenten waarin dit soort persoonlijke omstandigheden megewogen worden, voorkomen dat zich situaties voordoen die menselijk gezien niet acceptabel zijn. Het COA hanteert een aanbodmodel waarin statushouders kunnen zoeken via internet. Echter, veel van hen zijn de Engelse en/of Nederlandse taal niet machtig, of begrijpen niet goed waarop moet worden gelet. Het mag duidelijk zijn dat daar veel in mis kan gaan, zoals een Afghaanse meneer die bijvoorbeeld bij twee Somalische heren kamersgewijs gehuisvest gaat worden. De communicatie is dan wel heel erg moeilijk. Het is fijn dat dit soort vergissingen direct gecorrigeerd kan worden door de contacten die door ons gelegd zijn tijdens het project. Direct na statusverlening wordt aan de cliënt verteld dat als er familieleden of vrienden al in Limburg gehuisvest zijn, dat plaatsing dicht bij hen tot de mogelijkheden behoort. Ook schoolgaande kinderen hebben het moeilijk als ze hun vriendjes moeten achterlaten. Het gebeurt met enige regelmaat dat dit bepalend is geweest voor de ouders om met succes huisvesting te vragen in de plaats waar het AZC is gevestigd. Het mag duidelijk zijn dat het project huisvesting uitgevoerd door VluchtelingenWerk Limburg, meerwaarde heeft naast de uitplaatsing module van het COA. Esther Nauts Coördinator VluchtelngenWerk AZC Zuid-Limburg 6 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

5 Integratie Coaching bij vestiging Zodra een verblijfstatus is toegekend en de statushouder zich bij VluchtelingenWerk Limburg meldt voor hulp, gaat het traject coaching bij vestiging van start. Doorgaans wordt hiervoor een termijn van zes maanden aangehouden. De begeleiding begint op het moment dat cliënten een woning bezichtigen en het huurcontract ondertekenen. Vanaf dat moment moeten in een dag veel zaken geregeld worden: aanmelden bij de decentrale afdeling van VluchtelingenWerk Limburg, inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie, en een intake gesprek met sociale zaken. Om het huis te kunnen inrichten wordt door de gemeente een inrichtingskrediet verstrekt. Zodra ze de inrichtingkosten hebben ontvangen moet binnen twee weken het AZC worden verlaten. Vaak is er vertraging bij het verkrijgen van het inrichtingskrediet, en komt de cliënt in een leeg huis. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee, en in veel gevallen opbouw van schulden. VluchtelingenWerk Limburg probeert hierin de cliënten waar mogelijk te begeleiden, zodat het opbouwen van een menswaardig bestaan binnen de betreffende gemeente zo snel mogelijk wordt verwezenlijkt. Coaching bij verblijf Zodra een cliënt (vaak met hulp van VluchtelingenWerk Limburg) is gehuisvest in een gemeente, heeft hij/zij nog recht op een aantal maanden begeleiding. Dit wordt bij VluchtelingenWerk Limburg coaching bij verblijf genoemd. In de praktijk blijkt dat het merendeel van de personen die een traject coaching bij vestiging hebben gehad, ook begeleiding bij verblijf krijgen van VluchtelingenWerk Limburg. Het doel van de coaching is de cliënt vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een onafhankelijke positie in de Nederlandse Maatschappij. Hieronder valt een breed scala aan mogelijkheden: begeleiding bij de dagelijkse gang van zaken, taalondersteuning, begeleiding bij het zoeken van werk, enzovoorts Vaak worden er vanuit VluchtelingenWerk Nederland projecten geïnitieerd, die door VluchtelingenWerk Limburg in de provincie worden uitgerold. In het hoofdstuk Projecten worden diverse van deze projecten uitgebreid beschreven. Juridische begeleiding Een specifiek onderdeel van maatschappelijke begeleiding is hulp bij juridische kwesties. De vrijwilligers die de cliënten hierbij ondersteunen, bezitten een hoge mate van expertise op dit gebied. Doordat veel regels en wetten in de loop der tijd veranderen, worden de medewerkers hierin continu bijgeschoold en zijn er diverse themabijeenkomsten waarbij kennisoverdracht en -uitwisseling centraal staan. Hierdoor zijn zij in staat de cliënt vakkundig te helpen en kunnen zij hun kennis overdragen aan nieuwe vrijwilligers. Cliënten komen vaak met vragen en problemen met betrekking tot gezinshereniging, naturalisatie en de verblijfsvergunning. Daarnaast wordt er ook begeleiding aan uitgeprocedeerden geboden. Vluchtelingen kunnen zelfstandig vaak niet effectief gebruik maken van de bescherming waar ze, op grond van Nederlandse wetgeving en internationale verdragen, recht op hebben. In het kader van de juridische begeleiding wordt naast de gebruikelijke contacten met advocaten, ambassades, Immigratie en Naturalisatie Dienst, Internationale Organisatie voor Migratie, Vreemdelingen Dienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek, samengewerkt met uiteenlopende niet gouvernementele organisaties zoals het Rode Kruis, Cordaid, Amnesty International en Human Rights Watch. Project Taalcoaching Sinds de start van dit project in 2008 hebben bijna inburgeraars de Nederlandse taal leren spreken. Vele enthousiaste vrijwilligers maakten hen wegwijs in Nederland. Het project taalcoaching is niet bedoeld als vervanging voor de taalles, maar werkt wel aanvullend. Taalcoaching stimuleert inburgeraars om de Nederlandse taal in alledaagse situaties te gebruiken. De projecten Taalcoaching zijn niet alleen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal, maar ook op het wegwijs worden in de eigen woonomgeving. Het project sprak een brede groep vrijwilligers aan. Zowel jongeren als ouderen, werkenden, gepensioneerden en studenten kiezen ervoor zich op te geven als vrijwillige taalcoach. Het project Taalcoach heeft een duidelijk effect op de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de inburgering. Het project bereikte namelijk ook vrijwilligers die voorheen niet betrokken waren bij activiteiten rondom inburgering en vluchtelingen. Het project leverde een positieve bijdrage aan de beeldvorming over migranten en vluchtelingen. De vrijwilligers kregen door hun ontmoetingen meer begrip voor de vaak moeilijke situatie van anderstaligen. Ook merkten zij dat het niet eenvoudig is om de taal te leren en sociale contacten aan te gaan als anderstalige. Er ontstond in veel gevallen een duurzaam contact tussen de taalcoach en het taalmaatje. Ook de taalaanbieders zagen de meerwaarde van het project vooral in de een-op-een aandacht die een inburgeraar kreeg. In de inburgeringcursus is er vaak geen tijd om de individuele inburgeraar te helpen met een specifiek taalprobleem. Verder zagen de taalaanbieders een positief effect op het zelfvertrouwen, een betere uitspraak en een beter voorbereiding op het inburgeringexamen. Het Taalcoachproject is een relatief goedkoop én succesvol integratieen participatiemiddel. Het voorziet duidelijk in een behoefte van zowel inburgeraars als vrijwilligers. Het levert beide partijen veel op en daarbij vraagt het slechts om beperkte investeringen. Vrijwilligers willen graag iets doen met taal en een positieve bijdrage leveren aan integratie. De inburgeraars hebben grote behoefte aan extra ondersteuning bij het leren van de taal. Het project is nodig om beide partijen bij elkaar te brengen en begeleiding te bieden. 8 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

6 Omdat het project eind 2011 is beëindigd, is Vluchtelingenwerk Limburg in gesprek met diverse gemeentes om de mogelijkheden te onderzoeken dit project voort te zetten. Project Schuldhulpverlening Dikwijls beginnen onze cliënten hun nieuwe bestaan met schulden. Dit heeft te maken met de hiaten tussen het moment van het ondertekenen van het huurcontract, het verkrijgen van het inrichtingskrediet en de eerste financiële stromingen. VluchtelingenWerk Limburg hield deze ontwikkelingen in de gaten, communiceerde met de betrokken instanties, zorgde ervoor dat deze instanties van elkaars handelen op de hoogte waren en daar waar nodig afspraken met elkaar maakten om de groei van schulden te voorkomen. Deze activiteiten werden ondergebracht bij het Project Schuldhulpverlening. Een ingerichte klapper vormde een onderdeel daarvan. Iedere cliënt kreeg in eerste instantie individuele instructies en uitleg. Vervolgens werd er een bijeenkomst gepland waarin de cliënten die dezelfde taal spraken, elkaar uitlegden hoe zij de klapper gebruikten. Daarna werd de cliënt weer op individueel niveau begeleid. De vooruitgang werd door de maatschappelijke begeleider in de gaten gehouden. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk Limburg zochten samen met de cliënten naar oplossingen voor financiële problemen door middel van de voorzieningencheck, het benutten van de materiële rechten, bemiddelen tussen de cliënt en de schuldeisers en natuurlijk het voeren van gesprekken met de cliënten waarbij de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid ligt. In de begeleidingstrajecten wordt standaard een voorzieningenchecklist opgenomen. Alle nieuwe trajecten worden op grond van deze lijst getoetst. In de eerste maand van de opvang werden alle voorzieningen aangevraagd. Vervolgens werd gecontroleerd of de voorzieningen daadwerkelijk waren toegewezen. Indien een cliënt toch in de schulden was beland werd een begeleidingtraject aangeboden. Binnen dit traject gingen wij met de deurwaarders en schuldeisers (zoals energiemaatschappijen, verzekeringmaatschappijen, postorderbedrijven enz.) in gesprek om de betalingsrelingen te treffen zodat de boetes en incassokosten niet opgelegd werden. Samen met de cliënt legden wij eerste contacten met de instelling. Ook (indien cliënt hiermee akkoord ging) woonden onze vrijwilligers de afspraken tussen cliënt en de instelling bij. Het doel hiervan was dat betreffende cliënt zijn afspraken accuraat nakwam en alle gevraagde bewijsstukken tijdig paraat had. Helaas is het niet in alle gevallen gelukt te voorkomen dat de cliënten verder in de schulden geraakten. Onbegrip, niet bereid zijn om mee te werken, andere prioriteiten, niet eerlijk zijn over de uitgaven of psychische problemen hebben ertoe geleid dat deze cliënten naar schuldsanerende instanties werden verwezen. Ondanks dat het schuldhulpproject officieel afliep in 2011, probeert VluchtelingenWerk Limburg deze werkzaamheden voort te zetten. Project Uitgenodigde Vluchtelingen De UNHCR (Afkorting voor Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen) draagt vluchtelingen uit vluchtelingenkampen voor om hergevestigd te worden in een veilig land. Hieruit selecteert Nederland per jaar 500 vluchtelingen en nodigt hen uit om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Deze vluchtelingen zitten vaak vele jaren in een afgesloten kamp en hebben geen perspectief op verbetering. Zij komen op uitnodiging van de Nederlandse overheid en kunnen zich in Nederland vestigen. Tot nu toe werden deze groepen vluchtelingen de eerste maanden opgevangen in het AZC te Amersfoort. Dit is echter vanaf 2012 niet meer van toepassing. Het beoogd resultaat van de beleidswijziging is, dat uitgenodigde vluchtelingen rechtstreeks in de gemeente worden geplaatst, zodat zij bij aankomst in Nederland direct een start kunnen maken met integratie en inburgering. De centrale opvang in Amersfoort komt hiermee dus te vervallen. Het COA gaat een andere rol spelen in de voorbereiding op de hervestiging van vluchtelingen. Het COA houdt nauwe contacten met de gemeenten in Nederland en zodra het duidelijk is dat een gemeente bereid is vluchtelingen te ontvangen, wordt het dossier van de betreffende vluchtelingen overgedragen aan die gemeente en mogen zij naar Nederland komen. Voor de opvang van uitgenodigde vluchtelingen in Limburg wordt door VluchtelingenWerk Limburg een project opgestart, dat ondersteund wordt door een team van een coördinator en enkele deskundige vrijwilligers. Tussen eerste selectiemissies in vluchtelingenkampen en plaatsingen in gemeenten liggen ongeveer 6 maanden. Binnen 3 maanden is de gemeente op de hoogte van komst en 1 maand vooraf moet de woning leeg zijn en wordt begonnen met inrichting. Bij reguliere vluchtelingen is deze tijd aanzienlijk korter, moet sneller worden gehandeld en is er minder tijd voor voorbereidingen. VluchtelingenWerk Limburg pleit voor deze directe plaatsing omdat de vluchtelingen op die manier sneller integreren in de gemeente van vestiging. Daardoor hebben de uitgenodigde vluchtelingen minder contact met andere vluchtelingen die nog de asielprocedure moeten doorlopen en die dus met meer onzekerheden te maken hebben. VluchtelingenWerk Limburg stuit soms wel op praktische problemen bij de begeleiding van deze groep vluchtelingen. Zij komen meestal zonder papieren naar de gemeente, dus enkel met een beschikking en laissez passer/inreisdocument. Daarna duurt het dan nog enkele weken voordat hun verblijfsdocument klaar is. (In de toekomst neemt IND een apparaat mee voor biomedische gegevens: pasjes zijn dan meteen klaar). De inschrijving in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) moet nu vaak op basis van onder ede verklaring. Probleem is vaak ook een geschikte tolk te vinden voor een aantal vreemde talen. Soms kloppen de gegevens op de beschikking niet met wat onder ede verklaard wordt, en dan moet de IND de verblijfsdocumenten weer wijzigen. Hierdoor is wél het BSN (Burger Service Nummer) direct klaar, maar is er geen verblijfsdocument dat nodig is om een bankrekening te openen. Dit kan weer voor praktische problemen zorgen bij het aanvragen van zorgverzekering, nutsvoorziening, uitkering, inrichtingskrediet etc. Voor de begeleiding van deze specifieke groep vluchtelingen worden vrijwilligers extra getraind. Naast de verplichte basistraining dienen zij ook een cursus omgaan met psychosociale problemen te volgen. Sinds juli 2011 zijn er inmiddels 65 uitgenodigde vluchtelingen gevestigd in verschillende gemeentes in Limburg, met begeleiding van VluchtelingenWerk Limburg. Vrijwilliger Mijn naam is Perry Spijksma en ik ben in maart 2011 begonnen als Taalcoach en uiteindelijk is dat ook Maatschappelijke Ondersteuning geworden. Een zeer uitdagende rol om te vervullen, waarbij je stevig in je schoenen dient te staan en vooral een gezonde dosis van assertiviteit en geduld dient te bezitten. Ik heb voor Taalcoach gekozen omdat ik erg graag didactisch en ondersteunend bezig ben met mensen en hun problemen. Als idealist wilde ik mijn bijdrage leveren en voldoen aan mijn gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook is het een zeer geschikte leerorganisatie omdat het mijn ambitie is mezelf verder te ontwikkelen op sociaal pedagogisch gebied. Ik heb intussen drie gezinnen begeleid in hun thuissituatie als Taalcoach en Maatschappelijke ondersteuner en de afwisseling vond ik erg leuk. Je komt bij de mensen thuis en krijgt een persoonlijke inkijk in hun cultuur en manier van denken en doen. Je verkrijgt er veel mensenkennis en zelfbewustzijn door. Vooral de taalbarrière speelt een belangrijke rol en het is belangrijk dat je in ieder geval ook redelijk de Engelse taal kunt spreken voor het geval je het in het Nederlands ook niet begrijpbaar kunt maken. Tegenwoordig heb je zelfs vertaalsoftware en als je de techniek beheerst kun je ook de telefoon of computer gebruiken om te communiceren met moeilijke of complexe vertalingen. Het is maar een idee. Samenvattend ben ik van mening dat het werken bij Vluchtelingenwerk Limburg als Taalcoach en Maatschappelijke Ondersteuning een erg leerzame ervaring is als je jouw competenties verder wilt ontwikkelen op het sociaal pedagogisch gebied. Enkele kernwoorden die bij mij opkomen, zijn: wees assertief, geduldig en structureel, maar vooral wees nieuwsgierig en leergierig, dan is dit voor jou de ideale werkomgeving. Natuurlijk zijn er vele andere functies binnen de organisatie, maar ik heb mijn visie gegeven als Taalcoach en maar op basis van één jaar ervaring als vrijwilliger. Perry Spijksma Vrijwilliger 10 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

7 Participatie Vluchtelingen moeten zelf aan de slag om in te burgeren en te integreren. Integratie is een tweezijdig proces: succesvolle integratie vraagt inspanning van de vluchtelingen en van de ontvangende samenleving. Participatie, communicatie en emancipatie zijn kernwoorden in dit proces. De overheid heeft de ambitie alle burgers te laten participeren in het maatschappelijk leven. Uitgangspunt daarbij is economische zelfredzaamheid, door middel van deelname aan de arbeidsmarkt. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, des te groter de nadruk op de zorgplicht van de gemeente. Essentieel is het continu bieden van een perspectief voor de vluchteling, in termen van werk (-ervaring), opleiding, sociale participatie, enzovoorts. Daarnaast zet VluchtelingenWerk Limburg op alle niveaus in op het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale omgeving. Niet alleen de aanpak in de wijken is hier een voorbeeld van, maar ook de initiatieven om bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. Dat contact, die ontmoeting, het noodzakelijke burgerinitiatief en de participatie gaan verder dan de sociaal economische arbeidsparticipatie. Mena Kuanzambi Woont in Maastricht Kwam in 2008 uit Congo als politiek vluchteling Studeert in Nederland mbo Techniek Ik voel me genoeg thuis om te willen blijven Drie jaar geleden heeft iemand me geholpen vanuit Congo naar Europa te vliegen. Vanaf de luchthaven ben ik verder gebracht, en het duurde een paar dagen voordat ik begreep dat ik in Pay Bas Nederland dus was aanbeland. In Maastricht volg ik de studie mbo Techniek, waarvoor ik momenteel stage loop bij een metaalbedrijf. Voorlopig als conciërge, maar na mijn afstuderen wil ik liever een baan in de technische richting. Als ik eenmaal een vast inkomen heb, hoop ik dat ook mijn vrouw en dochtertje van 4 naar Nederland mogen komen, want als politiek vluchteling kan ik niet terug naar Congo. Ik voel me hier genoeg thuis om te willen blijven. Als ik mijn inburgering officieel heb afgerond, ga ik een verzoek indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Redactie: Linda van Pelt Arbeidsparticipatie De organisatie Emplooi is al twintig jaar landelijk actief op het gebied van arbeidsbemiddeling voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Door herschikking zijn de taken gedecentraliseerd naar de regio s. In Limburg is dit proces goed verlopen en zijn de Emplooi-adviseurs vanaf januari 2010 onderdeel van VluchtelingenWerk Limburg. Het hoger doel is volledige participatie van de asielmigranten en daar hoort het volledig zelfstandig zijn en het voorzien in eigen inkomsten bij. Re-integratie van specifieke doelgroepen staat al jaren behoorlijk onder druk en dat zal de komende jaren niet beter worden. De doelgroep asielmigranten, die al een grotere achterstand heeft op de arbeidsmarkt, zal hiervan extra de gevolgen ondervinden. De medewerkers van Emplooi bieden hierbij individuele ondersteuning; een extra aanvulling naar de werknemer en een werkgever. Met deze wijze van werken willen wij het maatschappelijk verantwoord alternatief en aanvullend op de arbeidsparticipatiemarkt zijn. We begeleiden vanuit ideële motieven met een zakelijke benadering om met inzet van vrijwilligers te bevorderen dat vluchtelingen steeds meer participeren. Daarmee onderstrepen we ons doel: het werken aan deelname van de vluchtelingen in de samenleving tot op de hoogst haalbare trede van de participatieladder. Ook in 2011 is VluchtelingenWerk Limburg/Emplooi Limburg actief geweest in het project Van Pardon naar Werk. Naast VluchtelingenWerk Limburg en Emplooi waren ook het UAF (Stichting voor Vluchteling Studenten) en het UWV werkbedrijf in dit landelijke project betrokken om personen met een verblijfsvergunning naar vrijwilligerswerk, stage, werkervaringsplaats of een betaalde baan te leiden. VluchtelingenWerk Limburg had hierin de taak om de doelgroep te benaderen en verder te begeleiden totdat ze bemiddelbaar waren. De adviseurs van Emplooi hielden zich bezig met de bemiddeling naar werkgevers toe. Zowel de begeleiding als de bemiddeling werd uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door een coördinator. Het project liep tot einde De Participatieladder De participatieladder onderscheidt zes participatieniveaus: geïsoleerd, informele sociale contacten, deelname aan georganiseerde activiteiten, onbetaald werk, betaald werk met en zonder ondersteuning. 1 Geïsoleerd 4 Onbetaald werk 2 Sociale contacten buitenshuis 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 3 Deelname aan georganiseerde activiteiten Participatieladder De participatieladder wordt voor onze doelgroep ingezet ter bevordering van integratie leidend tot participatie. Foto: dutchphotography.nl 12 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

8 Integratie van allochtone burgers is participatie in zowel de eigen als in de Nederlandse cultuur. Iemand is geïntegreerd als hij een gelijke juridische positie heeft, gelijkwaardig deelneemt op sociaal-economisch terrein, kennis heeft van de Nederlandse taal en de gangbare waarden, normen en gedragspatronen respecteert. Dan kan iemand ook op meer terreinen participeren. Doel van de participatie: Allochtone burgers halen het maximaal haalbare uit hun mogelijkheden om zo hoog mogelijk op de participatieladder te komen. Wanneer bepaalde groepskenmerken er de oorzaak van zijn dat sommige inwoners (tijdelijk) niet kunnen participeren, is dat een reden om iets te doen aan deze specifieke kenmerken. In feite gaat het er om de belemmeringen, die de achterstand veroorzaken, weg te nemen. Inburgering/Nederlandse Taallessen (NT2) Nederlands leren is niet makkelijk, maar leuk kan het wel zijn! Als docent Inburgering/NT2 is Tessa van Gerwen verantwoordelijk voor het wegwijs maken in de Nederlandse taal en cultuur van inburgeraars uit de Kompasgemeenten Nuth, Voerendaal en Simpelveld. Er wordt met kleine groepen gewerkt. Elke inburgeraar heeft een andere achtergrond, een eigen verhaal. Daarom is het belangrijk om hun traject zo individueel mogelijk aan te pakken, zodat voortgang ook echt kan worden gemeten, niet alleen door schriftelijke en mondelinge oefeningen, maar juist door dicht bij ze te staan, in de les, maar ook daarbuiten. Na de aanmelding van een inburgeraar bij VluchtelingenWerk Limburg door de gemeente wordt voor deze inburgeraar het instroomniveau en het te volgen traject bepaald; dit gebeurt aan de hand van de TIWI-toets (Toolkit Intake Wet Inburgering). Een inburgeraar kan een traject van negen, zestien of vierentwintig maanden volgen; in een enkel geval dient er vooraf nog een alfabetiseringstraject plaats te vinden. Hiernaast wordt samen met de inburgeraar bepaald welk profiel het beste bij zijn persoonlijke situatie en ambities past: OGO (Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs), Werk, Maatschappelijke Participatie of Ondernemerschap. Het bepalen van dit profiel gebeurt niet alleen op basis van de TIWItoets, maar ook door middel van de Intake Participatie; een uitgebreid intakegesprek. Na goedkeuring van de gemeente wordt binnen vier weken gestart met het inburgeringstraject en de taalcoaching. Dankzij een handige online methode, gericht op Nederlandse taalverwerving voor inburgeraars, kan in de lessen maatwerk worden aangeboden. Iedere cursist heeft zijn eigen leeromgeving, afgestemd op het instroomniveau, de duur van het traject en zijn profiel. Als systeembeheerder is het mogelijk hun vorderingen online te volgen en desgewenst de leerstof nog verder aan hun voortgang aan te passen. Zo zal een inburgeraar die snel de basisvaardigheden heeft opgepikt sommige makkelijkere onderdelen kunnen overslaan en een extra workshop Werken met Word volgen. Een inburgeraar die bijvoorbeeld meer moeite heeft met de uitspraak volgt dan een module De Klankenleerlijn, om zo zijn uitspraak extra te oefenen. Iedere inburgeraar heeft zijn eigen verhaal en behoefte aan een eigen aanpak: het werken met inburgeraar is per definitie maatwerk. Dit geldt ook voor het leren van een nieuwe taal: hoe snel iemand het Nederlands machtig wordt, hangt in grote mate af van hoe snel hij zich hier op zijn gemak voelt en de omstandigheden waarin hij de taal kan leren. Het lesgeven in kleine groepen draagt positief bij aan de inburgering. Dankzij de kleine groepen voelt de inburgeraar zich meer op zijn gemak: hij stelt makkelijker vragen, durft meer te praten en - dankzij de afstemming van de taalcoaching op de lessen - kan hij zijn kennis direct op de praktijk toepassen. Munier Munier is in Irak een bekende naam voor een man. Een Iraakse jongen, genaamd Munier, kwam als vluchteling naar Nederland. Bij zijn eerste contact met de politie zei de politieagent: Kom maar meneer. De jongen was heel erg geschrokken omdat hij dacht: hoe kan het dat de politie nu al mijn naam weet?. Sabah Vrijwilliger Horst aan de Maas Vrijwilligers (inclusief stagiairs) VluchtelingenWerk Limburg is een organisatie waarin vrijwilligers en betaalde medewerkers samenwerken. Kenmerkend is dat het aantal vrijwillige medewerkers aanzienlijk groter is dan het aantal betaalde medewerkers. De vrijwilligers zijn de kracht van VluchtelingenWerk Limburg. Lokale verankering is van groot belang voor de herkenbaarheid en het draagvlak voor VluchtelingenWerk Limburg in de regio. De lokale VluchtelingenWerk organisaties zijn goed bereikbaar voor cliënten, instellingen en gemeenten. Dat is wat vrijwilligers en betaalde krachten willen, kunnen en moeten bieden. Het vrijwilligersbeleid is een dynamisch beleid, waardoor op de maatschappelijke bewegingen ingespeeld kan worden. Vrijwilligerswerk binnen de organisatie staat continu voor de uitdaging om antwoorden te vinden op veranderingen in de samenleving. Constant veranderende instroom van vluchtelingen De verandering van de instroom is een voortdurend proces en leidt nu eens tot opening en dan weer tot sluiting van opvangcentra. Zij leidt tot veranderingen in het reguliere aanbod van VluchtelingenWerk Limburg en de daarmee samenhangende geldstromen. Deze veranderende instroom heeft ook gevolgen voor het personeelsbeleid en het aantal vrijwilligers. Deze ontwikkeling creëert niet alleen onrust maar ook kansen. De aanwezige kennis en ervaringen binnen VluchtelingenWerk Limburg worden steeds meer ingezet om processen te verbeteren en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Dit stimuleert de organisatie om andere financieringsbronnen aan te boren en meer projectmatig te werken. Er worden nieuwe producten ontwikkeld en vrijwilligers geworven. Verandering van het politiek en maatschappelijk klimaat t.a.v. van vluchtelingen Het maatschappelijke draagvlak voor opvang van vluchtelingen is verhard en de politieke standpunten zijn gepolariseerd. Het werken voor VluchtelingenWerk Limburg vraagt behoorlijk wat inspanning van vrijwilligers. Zij voelen zich vaak niet begrepen, machteloos en gefrustreerd. VluchtelingenWerk Limburg is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van haar vrijwilligers en zorgt voor draagvlakactiviteiten om daarmee de vrijwilligers aan te laten sluiten bij de bredere maatschappelijke beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. vrijwilligers De samenleving verandert en daarmee ook het vrijwilligerswerk. Het was vroeger normaal voor een vrijwilliger om jarenlang bij een organisatie te horen. Dit is niet meer. Mensen geven voorkeur aan een kortere en afgebakende klus om vervolgens weer aan een nieuwe uitdaging te beginnen. De flex-en de onlinevrijwilliger doet zijn intrede. Deze trend leidt er toe dat een nieuwe groep vrijwilligers zich aanmeldt. Zoals vrijwilligers die de betaalde baan met vrijwilligerswerk willen combineren; jongeren die tijdens hun opleiding vrijwilligerswerk willen doen; vluchtelingen die hun taal en hun netwerk willen ontwikkelen door vrijwilligerswerk te doen en scholieren die in het kader van de maatschappelijke stage naar ons komen. De vraag is niet meer: wat kan de vrijwilliger voor de organisatie doen, maar wat kan de organisatie voor de vrijwilliger doen? Verandering in de doelgroep - andere vluchtelingen brengen andere vrijwilligers met zich mee Asielzoekers die nu naar Nederland komen verschillen van de asielzoekers van vijftien jaar geleden. De oorlog in Irak en de langdurige militaire conflicten in Somalië zorgen voor een stroom van laag opgeleide asielzoekers die bescherming in ons land zoeken. Deze groep spreekt bijna geen enkele westerse taal en voelt zich thuisloos (onbegrepen). Er wordt tegenwoordig veel kunde, expertise, inspanning en empathie van vrijwilligers gevraagd om deze groep te kunnen begeleiden. Het ontstaan van de nieuwe projecten Nieuwe projecten leveren nieuwe vrijwilligers. Wij merken dat vrijwilligers, die zich bijvoorbeeld als taalcoach bij ons aanmelden, andere eisen aan onze organisatie stellen en andere verwachtingen van ons hebben. Deze groep is dynamischer, jonger, daadkrachtiger, houdt van aanpakken en zoekt gemakkelijker naar nieuwe contacten. Dit leidt naar verandering in de begeleiding, wijzigingen in het vrijwilligersbeleid en meer flexibiliteit van de beroepskracht. De behoefte aan begeleiding en scholing De toestroom van een grote groep nieuwe vrijwilligers doorbreekt het vaste idee dat een vrijwilliger bij onze organisatie jarenlang wil blijven werken. Zelfontplooiing en groei binnen de organisatie horen wel bij deze tijd. Vrijwilligers willen op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen VluchtelingenWerk Limburg maar ook van het landelijke beleid. Ze leggen zelfstandig de link tussen de ontwikkelingen in de samenleving en VluchtelingenWerk Limburg en willen weten hoe de veranderingen in de maatschappij naar hun werk vertaald worden. Scholing maakt een belangrijke onderdeel uit van hun dagelijks werk. Het is aan VluchtelingenWerk Limburg om de motivatie en betrokkenheid binnen de organisatie te behouden en in haar beleid weer te geven. De noodzaak van nazorg VluchtelingenWerk Limburg heeft niet stil gestaan in de projectjaren en heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die meer en meer op projectmatige basis werkt. Van ad hoc naar projectmatig werken is ons motto geworden. Het projectmatig werken biedt grote bewegingsruimte maar heeft ook een beperking: aan ieder project komt een einde. VluchtelingenWerk Limburg streeft ernaar de projecten in de organisatie in te bedden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft en de expertise en de opgebouwde netwerken niet teloor gaan. Het constant evalueren betekent zich blijven ontwikkelen, meegaan met de veranderingen erom heen en zoeken naar de nieuwe kansen. 14 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

9 Project Kwaliteit in Diversiteit (KID) Met het project KID ( ) wilde VluchtelingenWerk Limburg een diversiteitsbeleid ontwikkelen en implementeren en daardoor de maatschappelijke participatie van jongeren en allochtonen/nieuwkomers in het vrijwilligerswerk bevorderen. In 2011 werden mede dankzij dit project 115 nieuwe vrijwilligers verwelkomd bij VluchtelingenWerk Limburg. Deskundigheidsbevordering Mensen die zich inzetten voor VluchtelingenWerk Limburg willen hun taken en activiteiten op een deskundige en professionele manier uitvoeren. VluchtelingenWerk Limburg ondersteunt eigen vrijwilligers, medewerkers en stagiairs hierin door middel van een cursus- en trainingsaanbod op het gebied van asiel en integratie. Dit wordt zowel lokaal als landelijk aangeboden. Het doel van deskundigheidbevordering is de medewerkers/nieuwe vrijwilligers en stagiairs de gelegenheid te bieden zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, stil te staan bij de houdingsaspecten die belangrijk zijn voor dit werk en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Vluchtelingenwerk Limburg wil dat de krachten en kwaliteiten van de vrijwilligers op een gerichte en efficiënte manier ingezet en benut worden. Om dit te realiseren proberen we de deskundigheidsbevordering steeds meer vorm te geven en te optimaliseren. Hierbij ligt de focus op een goede afstemming tussen cursus- traininginhoud en de specifieke vragen/ behoeftes van de vrijwilligers, stagiairs en medewerkers. Basiscursus introductie VluchtelingenWerk en Asielprocedure VluchtelingenWerk Limburg biedt een (verplichte) Basiscursus aan voor nieuwe vrijwilligers, medewerkers en stagiairs die actief betrokken zijn bij de doelgroep in asielzoekerscentra (centraal) en in lokale vluchtelingenwerkgroepen binnen diverse gemeentes (decentraal). Tijdens de basiscursus (een tweedaagse cursus) krijgen de cursisten inzicht in VluchtelingenWerk en de Stichting VluchtelingenWerk Limburg als organisatie, inzicht in de asielprocedure, het planmatig begeleiden, gesprekstechnieken en diversiteit in communicatie. In 2011 hebben 104 mensen deelgenomen aan de basiscursus. Methodisch handelen als taalcoach Tijdens deze training wordt er ingegaan op taak en rol van de taalcoaches, het leren van een vreemde taal in de praktijk en het methodisch ondersteunen bij het taalleren in de praktijk. Externe organisaties zoals Stichting Wel.kom Venlo & Roermond, Punt Welzijn Weert, Partners in Welzijn Sittard en Impuls Kerkrade hebben in 2011 ook gebruik gemaakt van deze training om de taalcoaches van hun organisaties te scholen. In 2011 hebben 139 taalcoaches van VluchtelingenWerk Limburg en samenwerkingspartners deelgenomen aan deze training. Cursus- en trainingsaanbod van VluchtelingenWerk Nederland Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de individuele vrijwilligers, medewerkers en stagiairs die binnen VluchtelingenWerk Limburg verschillende taken uitvoeren, zijn er ook cursussen en trainingen die door het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland (afdeling Training& Organisatie) aangeboden worden. De cursussen en trainingen van het Landelijk Bureau worden op aanvraag ook binnen onze lokale afdeling uitgevoerd. In 2011 werd een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting VluchtelingenWerk Brabant Centraal. Een van de kernpunten van deze samenwerking is het uitwisselen van expertise. Khalid Mijn naam is Khalid Laoukili. Ik ben 22 jaar en geboren en getogen in Tegelen. Momenteel volg ik de opleiding Maatschappelijke dienstverlening aan het ROC in Eindhoven. Ik zit in het laatste semester van mijn opleiding. Het enige wat ik nog moet afronden voor mijn diploma is mijn BPV (BeroepsPraktijkVorming), die ik bij Vluchtelingenwerk te Venlo voldoe. Dit is de tweede keer dat ik stage loop bij Vluchtelingenwerk in Venlo omdat het de eerste keer heel goed is bevallen en ik nog veel meer wilde leren. De eerste keer heb ik stage gelopen op de afdeling juridische zaken. Ik heb in korte tijd enorm veel ervaring opgedaan. Ik heb veel geleerd over vreemdelingenrecht en werkte met allemaal collegiale mensen. Mocht het zo zijn dat ik hulp nodig had of iets wilde vragen dan wist ik dat iedereen voor me klaar stond. Ik heb mijn eerste stage bij vluchtelingenwerk succesvol afgerond. Ik was heel blij om tijdens het eindgesprek van mijn stagebegeleider mevrouw Awaz Hamma (coördinator VluchtelingenWerk Venlo) zowel positieve als ook minder positieve feedback te krijgen. Het heeft mij ook meer zelfvertrouwen en inzicht in mijn zelfbeeld gegeven. In mijn derde jaar moest er een eindstage worden doorlopen. Na veel nagedacht te hebben heb ik met mijn docente op school overlegd of het mogelijk was om weer stage te mogen lopen bij VluchtelingenWerk. Normaal is dit niet mogelijk, maar gelukkig werd er een uitzondering gemaakt omdat het een maatschappelijke stage is. Hier was ik natuurlijk heel blij mee, omdat ik graag terug wilde bij VluchtelingenWerk. Ik heb het toch enorm naar mijn zin gehad en heb er veel geleerd. Ik wilde graag nog veel meer leren en wilde ook de ruimte krijgen om mij zelf te ontplooien als een maatschappelijke dienstverlener. Ik wist dat dit bij Vluchtelingenwerk mogelijk was, zodoende. Verder zijn een gezonde werksfeer en leuke collega s enorm belangrijk voor mijn stage. Ik loop nu stage op de afdeling administratie en taalcoaching. Hier wil ik mezelf ontwikkelen als administratief medewerker en meer inzicht krijgen in de rol van taalcoaching voor vluchtelingen. Hierbij wil ik mijn cliënten ondersteunen bij hun Nederlandse zelfredzaamheid en participatie. Iedere week help ik mijn cliënten met het verbeteren van de Nederlandse taal en het vergroten van hun kennis van de Venlose samenleving. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om hier weer stage te lopen. Tevens wil ik mijn stagebegeleidster mevrouw Awaz Hamma bedanken want ik kan altijd bij haar terecht voor hulp, vragen, opmerkingen, advies en problemen. Dit geeft mij meer zekerheid om te groeien. Ik verwacht (en hoop) dat ik tijdens deze stage zal doorgroeien en als ik klaar ben met mijn stage een echte (ervaren) maatschappelijke dienstverlener ben. Tevens heb ik mijn sociale betrokkenheid enorm verhoogd doordat ik vluchtelingen help en een constante verbetering en ontwikkeling zie. Khalid Laoukili 16 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

10 Draagvlakverbreding Voor het werk van VluchtelingenWerk Limburg is het van belang de zichtbaarheid van de vluchteling en onze organisatie te vergroten. Juist nú, nu het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen verzwakt. Veel Nederlanders kennen nauwelijks of geen vluchtelingen en gedachten worden vaak gevoed door vooroordelen. Daarom is het van belang dat we onze boodschap blijven uitdragen, en dan met name naar de mensen die open voor ons staan: de bijna-sympathisanten. Daartoe draagt ook een krachtige samenwerking bij tussen de regio s en het landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland. Voor het interne draagvlak is het belangrijk is dat we meer binding creëren met mensen die tijd steken in de organisatie. In 2011 werden tal van activiteiten ondernomen om het draagvlak te vergroten; een greep hieruit: Multiculturele dorpsdag De gemeente Beek, Vluchtelingenwerk Beek en Partners in Welzijn organiseerden in 2011 i.s.m. bewoners voor de derde keer de Multiculturele Dorpsdag Beek. Op deze dag konden bezoekers genieten van de verschillende gerechten en proeverijen afkomstig van diverse nationaliteiten die Beek rijk is. Een aantal Beekse inwoners hebben gerechten bereid uit hun geboorteland. Dit eten werd gratis aangeboden aan de bezoekers van de dag. Diverse landen/regio s hebben deelgenomen aan de dag: Uiteraard Limburg en Nederland, maar ook Indonesië, Afghanistan, Somalië, China, Iran, Turkije en Marokko. Daarnaast konden de bezoekers kennismaken met klederdrachten, hobby s, spellen en muziek uit diverse landen. Er werden diverse workshops aangeboden zoals Djembé, knutselen en mozaïeken. Bevrijdingsfestival VluchtelingenWerk Limburg heeft ook in 2011 deelgenomen aan het Bevrijdingsfestival. Het Nationaal Comite 4 en 5 mei heeft vier samenwerkingspartners die ieder wereldwijd op hun eigen manier aan vrijheid werken. De vier partners, Amnesty International, Cordaid Mensen in Nood, VluchtelingenWerk Nederland en War Child stonden op de Bevrijdingsfestivals stil bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Bezoekers konden een bijdrage leveren door deel te nemen aan een parcours met activiteiten op het festivalterrein, want vrijheid maak je met elkaar! Umbrella March Wereldvluchtelingendag 20 juni 2011 was het Wereldvluchtelingendag. Op Wereldvluchtelingendag vraagt VluchtelingenWerk Nederland met de Umbrella March aandacht voor mensen die moeten vluchten om hun leven te redden. De witte paraplu die de deelnemers dragen, staat symbool voor de bescherming van vluchtelingen. Reden voor de UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland om een Umbrella March te organiseren in Utrecht. Enkele honderden mensen liepen op de Wereld Vluchtelingendag met een witte paraplu door Utrecht om aandacht te vragen voor bescherming van de vluchtelingen. Het is voor het eerst dat de mars in Nederland werd gehouden. Heldenrace Zondag 10 juli 2011 deden helden van VluchtelingenWerk Limburg mee met de Heldenrace in het Amsterdamse Bos om geld op te halen voor vakanties voor vluchtelingkinderen. Aangemoedigd door vrienden en familie liepen zowel jonge als oudere lopers mee. Het was de eerste keer dat de Heldenrace in Nederland plaatsvond. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk vertelt: Ik vond het ontzettend leuk om mee te kunnen lopen met de Heldenrace en zo op een andere manier betrokken te zijn bij VluchtelingenWerk. En ik ben heel trots dat we met zijn allen zoveel geld hebben opgehaald, dat vierenveertig kinderen uit asielzoekerscentra een weekje met vakantie kunnen!. Andere activiteiten die werden georganiseerd of waaraan VluchtelingenWerk Limburg medewerking heeft verleend in 2011: Publicaties in regionale kranten/weekbladen Buurtoverleg ivm huisvesting Statushouders Informele bijeenkomst vrijwilligers en medewerkers gemeente; kennismaking en uitwisseling ervaring teneinde samenwerking te verbeteren Werven vrijwilligers tijdens markten, evenementen en festivals Familiefeest Sinterklaasfeest Voorlichting op basisscholen Voorlichting op middelbare scholen Interviews lokale radio Deelname informatieavond ZijActief Deelname Musadafestival 18 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

11 Bestuursverslag Stichting Vluchtelingenwerk Limburg De Stichting Vluchtelingenwerk Limburg bestaat vanaf 1 oktober 2007 (datum oprichtingsakte) en in 2011 telde het bestuur acht leden (samenstelling: zie colofon). Één bestuurslid beëindigde haar lidmaatschap gedurende het jaar. De zittingstermijn van twee bestuurders eindigde per 1 december 2011, waarna zij terstond voor de eerste maal werden herbenoemd. Twee andere bestuurders maakten bekend dat zij hun bestuurslidmaatschap wensten te beëindigen. Op grond daarvan heeft het bestuur vier nieuwe bestuursleden geworven, waarvan één op voordracht van de medezeggenschapsraad vrijwilligers. Zij zullen in 2012 in functie treden, zodat het bestuur dan uit negen personen zal bestaan. Activiteiten bestuur In 2011 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Verslagen en toezicht: Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2010, bespreking van de aanbevelingen in de managementletter 2010 Verantwoording van de besteding van de managementgelden, functioneringsgesprek met de directeur van VluchtelingenWerk Limburg en functieadvies Begroting en beheer financiën: Vaststellen van de begroting voor 2012, vaststellen bestemming saldo 2010 en plaatsing liquide middelen op vermogensrekening Beleid en uitvoering: Goedkeuring van het scholingsplan en evaluatie van de tweedaagse training van de coördinatoren Standpuntbepaling t.a.v. het huisvestingsproject voor vluchtelingen van de provincie. Benadering van witte vlekken binnen de regio van VluchtelingenWerk Limburg Start van de medezeggenschapsraad (bestaande uit vrijwilligers) Instelling van en deelname aan de werkgroep kwaliteitszorg, samen met de medezeggenschapsraad. Inventariseren van beleid en processen binnen VluchtelingenWerk Limburg Bovenregionale samenwerking en start overleg met de regio Brabant Centraal om te komen tot uitwisseling van kennis en kunde en wederzijdse personele en professionele ondersteuning Externe communicatie Standpuntbepaling ten aanzien van terughoudende externe communicatie m.b.t. incidenten (zie beneden) Overleg met de landelijke Vereniging via de verenigingsraad (onderwerpen: bespreking concept landelijke visie-/beleidsnota, financiële ontwikkelingen m.b.t. de landelijke vereniging (afnemende inkomsten), financiële risico s van diverse regionale stichtingen, versterking van de toezichthoudende rol van de verenigingsraad) Instelling van penningmeesteroverleg van de diverse regio s Deelname aan de landelijke vrijwilligersdag op 9 mei 2011 Reflectie op het bestuurlijk functioneren Het bestuur heeft ervoor gekozen een bestuur op afstand te zijn en veel besturende activiteiten zijn in het directiestatuut gedelegeerd aan de directeur. Echter daardoor ervaren vrijwilligers en enkele leden van het bestuur de onderlinge afstand soms als een belemmering voor de betrokkenheid. Daarom heeft het bestuur besloten via de directeur contact te onderhouden met de MedezeggenschapsRaad en samen met de MedezeggenschapsRaad deel te nemen aan de werkgroep kwaliteit. Tevens zal het bij de herverdeling van de portefeuilles in 2012 aandacht aan deze problematiek besteden. Dit neemt niet weg dat het bestuur zich bij beleidsvoorbereidende bijeenkomsten, scholingsbijeenkomsten en andere contacten met personeel en vrijwilligers terughoudend zal opstellen. Ook zal het bestuur aandacht besteden aan het effectief onderhouden van contacten met externe netwerken. 20 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

12 Externe communicatie bij incidenten Het bestuur is zich uitermate bewust van de kwetsbare positie van vluchtelingen. Zij komen vaak uit situaties waarin zij zich sterk bedreigd voelden. Dit gevoel kunnen zij in Nederland niet meteen naast zich neer leggen. Sommigen hebben het gevoel dat oude scheidslijnen en gevoelens van bedreiging ook in Nederland hun schaduwen kunnen werpen. Bovendien kunnen zij zich bedreigd voelen door de wijze waarop wij in Nederland sociale en andere wetgeving grondig maar vaak ook bureaucratisch hebben geregeld. De relatie tussen vluchteling en vrijwilliger of tussen vrijwilligers en coördinatoren kan hierdoor gemakkelijk onder druk komen te staan. VluchtelingenWerk Limburg stelt zich tot doel de vluchtelingen maar ook de vrijwilligers hierin te steunen en te sterken. Bij incidenten zal VluchtelingenWerk Limburg daarom terughoudend optreden wat betreft de externe communicatie. Wat betreft de bedrijfsvoering van VluchtelingenWerk Limburg wordt echter een zo groot mogelijke openheid nagestreefd. Positiebepaling in de verenigingsraad In de verenigingsraad werd in 2011 veel aandacht besteed aan het beleid en de strategie van de Landelijke Vereniging voor de komende jaren. Door de te verwachte afname van inkomsten zal de vereniging duidelijker dan voorheen keuzes moeten maken. Zij lijkt daarbij hoge prioriteit te geven aan zg. centrale activiteiten: collectieve en individuele belangenbehartiging van vluchtelingen bij opvang, vestiging en inburgering. Decentrale activiteiten zoals individuele begeleiding bij vestiging, inburgering en begeleiding bij verdere integratie krijgen een lagere prioriteit. De leden van het bestuur stellen zich binnen de verenigingsraad kritisch op en waken ervoor dat er voldoende aandacht besteed blijft worden aan de decentrale begeleiding van vluchtelingen. Dit vereist tevens een controlerende houding ten opzichte van de besteding van de gelden binnen de landelijke vereniging. Beoordeling van het verslagjaar Het bestuur constateert dat er in het verslagjaar, evenals in de voorafgaande jaren, een gezond financieel beleid is gevoerd en dat projecten de bron zijn van een steeds groter deel van de inkomsten. De stichting werkt aan de verbetering van de organisatorische processen en zij schenkt nu reeds aandacht aan de financiële risico s waarmee zij in de komende jaren waarschijnlijk geconfronteerd gaat worden. Wellicht nog belangrijker is het feit dat het primaire proces van de begeleiding van vluchtelingen bij opvang en inburgering volgens plan verloopt, dat er een groot aantal projecten wordt uitgevoerd of opgestart en dat dit alles wordt uitgevoerd door een toenemend aantal vrijwilligers en een beperkt aantal professionele medewerkers. VluchtelingenWerk Limburg maakt niet alleen haar ambitie waar een professionele vrijwilligersorganisatie te zijn maar is daarbij ook gezond en voorbereid op de toekomst. Jan Kleijnen, secretaris bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Limburg (vanaf ) 22 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

13 Vluchtelingenwerk Limburg in cijfers decentraal Aantal vrijwilligers Coaching bij vestiging Coaching bij verblijf Taalcoaching Juridische Begeleiding Gezinshereniging per land van herkomst land van herkomst aantal koppels onderwerpen land van herkomst (top 5) aantal (top 5) aantal (top 5) (top 5) BEEK 8 Somalië 6 Somalië 4 Contact met ambassades Somalië 3 Irak 2 vm Sovjet Unie 1 Contact met hulporganisaties Sovjet Unie 1 Legaliseren van papieren Palestina 1 Brieven schrijven TOTAAL 10 TOTAAL 5 TOTAAL 0 TOTAAL 3 BERGEN 10 Somalië 13 Somalië 4 Somalië 2 Eritrea 2 Eritrea 1 Afghanistan 1 TOTAAL 15 TOTAAL 6 TOTAAL 0 TOTAAL 2 GENNEP 10 Somalië 7 Somalië 7 Somalië 2 Soedan 3 Soedan 2 Irak 1 Sierra Leone 1 Eritrea 1 Irak 1 Sierra Leone 1 TOTAAL 13 TOTAAL 11 TOTAAL 0 TOTAAL 2 HEERLEN 33 Irak 26 Verlenging verblijfsvergunning Irak 4 Afghanistan 20 Boetes Somalië 3 Iran 9 Intrekking verblijfsvergunning Afghanistan 1 Eritrea 8 Geschillenbemiddeling Tadzikistan 1 Somalië 7 Naturalisatie Eritrea 1 Overig 26 Overig 2 TOTAAL 96 TOTAAL 0 TOTAAL 19 TOTAAL 12 HORST ad MAAS 17 Irak 12 Somalië 18 Aanvraag verblijf voor kind Somalië 2 Somalië 11 Bhutan 11 geboren in Nederland Iran 1 Bhutan 8 Irak 6 Aanvraag nieuw pasje GBA Congo 1 Congo 2 vm Sovjet Unie 3 Begeleiding bij terugkeer Iran 2 Guinee-Conakry 1 Overig 2 TOTAAL 35 TOTAAL 41 TOTAAL 10 TOTAAL 4 KERKRADE 12 Somalië 12 Contact ambassades Somalië 4 Rusland 4 Contact met IND Irak 1 Armenië 2 Legaliseren van papieren Eritrea 2 Contact met advocaten Afghanistan 1 Overig 4 TOTAAL 25 TOTAAL 0 TOTAAL 10 TOTAAL 5 KOMPAS 17 Birma 14 Birma 14 Contact ambassades Somalië 3 (Nuth, Voerendaal, Iran 3 Iran 3 Papieren legaliseren Simpelveld) Afghanistan 6 Afghanistan 8 Contact zoeken familie Somalië 5 Somalië 5 Contact met IND China 3 China 3 Aanvragen verlenging Overig 1 Overig 1 TOTAAL 32 TOTAAL 34 TOTAAL 0 TOTAAL 3 LEUDAL 35 Somalië 24 Somalië 30 Gezinshereniging Somalië 2 (samen met Maasgouw) Ethiopië 4 Irak 5 Verlengen vergunning Irak 1 Colombia 4 Iran 2 Belastingsvragen Iran 1 Irak 3 Iran 2 Overig 5 TOTAAL 42 TOTAAL 37 TOTAAL 32 TOTAAL 4 MAASGOUW 35 Irak 7 Irak 11 Financiële vragen Somalië 2 (samen met Leudal) Armenië 5 Iran 6 Belastingvragen Iran 4 Somalië 6 Somalië 3 Armenië 5 Sierra Leone 1 China 1 TOTAAL 20 TOTAAL 29 TOTAAL 30 TOTAAL 2 Aantal vrijwilligers Coaching bij vestiging Coaching bij verblijf Taalcoaching Juridische Begeleiding Gezinshereniging per land van herkomst land van herkomst aantal koppels onderwerpen land van herkomst (top 5) aantal (top 5) aantal (top 5) (top 5) MAASTRICHT 45 Somalië 9 Somalië 38 Gezinshereniging Somalië 5 Iran 7 Irak 36 Begeleiding asielprocedure Sri Lanka 3 Irak 7 Congo 35 Begeleiding reguliere procedure Irak 3 Afghanistan 6 Guinee 17 Naturalisatie Iran 2 Armenië 6 Angola 16 Overig 58 Overig 66 TOTAAL 93 TOTAAL 208 TOTAAL 0 TOTAAL 13 NEDERWEEERT 9 Somalië 9 Somalië 19 Belastingvragen Irak 9 Echtscheiding Vergunningen Facturen TOAAL 9 TOTAAL 28 TOTAAL 3 TOTAAL 0 PEEL EN MAAS 22 Iran 12 Bhutan 16 Verlenging verg. bep. tijd Somalië 2 Somalië 11 Myanmar 15 Aanvraag verg. onbep tijd Iran 2 Kirgizistan 5 Somalië 15 Naturalisatie Afghanistan 1 Bhutan 5 Irak 8 Aanvraag verg. geboren kind Birma 1 Azerbeidzjan 4 Oezbekistan 1 Aanvraag wijziging IND-pasje Overig 3 TOTAAL 40 TOTAAL 55 TOTAAL 4 TOTAAL 6 PENTASZ 7 Somalië 22 Somalië 22 Somalië 4 Afghanistan 5 Guinee 5 Irak 17 Guinee 5 Irak 1 Irak 2 Soedan 1 Senegal 2 Overig 3 TOTAAL 39 TOTAAL 29 TOTAAL 0 TOTAAL 21 ROERMOND 15 Armenië 4 Irak 13 Verlenging verblijfsvergunning Somalië 9 vm Joegoslavië 4 Afghanistan 4 Begeleiding uitgeprocedeerden Guinee 3 Iran 4 Armenië 4 Ivoorkust 3 Sri Lanka 2 Somalië 3 Afghanistan 3 Zaïre 2 Syrië 3 Irak 3 Overig 5 Overig 3 Overig 4 TOTAAL 21 TOTAAL 30 TOTAAL 10 TOTAAL 25 SITTARD GELEEN 71 Irak 20 Irak 39 Gezinshereniging Somalië 3 Somalië 12 Somalië 29 Begeleiding regulier Irak 1 Eritrea 5 Afghanistan 4 Juridisch advies Sri Lanka 1 Afghanistan 3 Eritrea 4 Verblijfsdocumenten Iran 3 China 4 Naturalisatie Overig 8 Overig 25 TOTAAL 51 TOTAAL 105 TOTAAL 24 TOTAAL 5 STEIN 5 Irak 5 Irak 8 Gezinshereniging Irak 1 Somalië 2 Somalië 6 Begeleiding regulier Guinee 2 vm Joegoslavië 6 Juridisch advies Iran 1 Iran 1 Verblijfsdocumenten China 1 China 1 Naturalisatie TOTAAL 11 TOTAAL 22 TOTAAL 0 TOTAAL 1 VALKENBURG 10 Afghanistan 5 Contact met ambassade Somalië 3 Somalië 3 DNA onderzoek Myanmar 1 Congo 1 Legalisering van papieren Eritrea 1 Aanvragen rechtsbijstand TOTAAL 10 TOTAAL 10 Indienen bezwaarschrift TOTAAL 4 VENLO 52 Somalië 27 Somalië 22 Juridisch advies Irak 6 Irak 21 Irak 13 Sociale zekerheid Somalië 2 Iran 6 Iran 3 Gezinshereniging Sierra Leone 1 Afghanistan 5 Nigeria 3 Naturalisatie Eritrea 5 Afghanistan 2 Begeleiding procedure Overig 7 Overig 4 TOTAAL 71 TOTAAL 47 TOTAAL 50 TOTAAL 9 TOTAAL VRIJWILLIGERS 376 TOTAAL 633 TOTAAL 672 TOTAAL 208 TOTAAL / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

14 VluchtelingenWerk Limburg in cijfers centraal Beoordelingsverklaring Aantal vrijwilligers Juridische Begeleiding Gezinshereniging Aantal actieve dossiers Capaciteit per onderwerpen land van herkomst (aantal nieuwe personen) (top 5) (top 5) AZC BAEXEM 9 Fysieke en VVS dossiers opvragen, Somalië verzenden en registreren Afghanisatan Intake en voorlichting over asielprocedure Irak (waaronder Dublinverordening) Gezinshereniging: informatie en procedure Contacten met advocaten en IND TOTAAL 50 TOTAAL 348 TOTAAL 420 AZC ECHT 11 Informatie over asielprocedure Somalië 53 Contacten met advocaten Irak 6 Vragen over mogelijkheden na asielprocedure Afghanistan 3 Informatie gezinshereniging Eritrea 2 Begeleiding na status Iran 2 Overig 6 TOTAAL 72 TOTAAL 618 TOTAAL 420 AZC VENLO 9 Uitleg correspondentie IND en advocatuur Somalië 26 Aanvraag advies mvv Irak 7 Winingbemiddeling staushouders Iran 3 Uitleg taken DT &V Afghanistan 1 Aanvragen kinderbijslag Overig 8 TOTAAL 45 TOTAAL 565 TOTAAL 490 AZC ZUID-LIMBURG 15 Procedure asiel Somalië 48 (Heerlen en Sweikhuizen) Gezinshereniging Irak 20 Huisvesting Afghanistan 6 Terugkeer Sri Lanka 12 Aanvragen zogtoeslag Iran 4 TOTAAL 90 TOTAAL 792* TOTAAL 700 TOTAAL VRIJWILLIGERS 44 TOTAAL 257 TOTAAL 2538 TOTAAL 2030 *Sweikhuizen: 245, Heerlen 547 actieve dossiers Locatie Heijen/Tienray/Well: 215 actieve dossiers, capaciteit 300. Deze locaties zijn gesloten per VluchtelingenWerk Limburg in cijfers arbeidsparticipatie Betaalde baan Vrijwilligerswerk Stage/werkervaringsplek/Opleiding Totaal plaatsingen HEERLEN KERKRADE MAASTRICHT SITTARD-GELEEN/STEIN VENLO TOTAAL TOTAAL AANTAL VRIJWILLIGERS 2011 (INCL. BESTUURSLEDEN): / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

15 Balans Baten en lasten 28 / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

16 Colofon BESTUUR Beckers, Frans Joosen, Joop Brouns, Hub Kaijser, Fred Truijen, Joos Barkhuysen, Thuur De Jong, Wilmy Lambriks, Frank Baltussen, Chris voorzitter secretaris penningmeester personele zaken centrale opvang en vicevoorzitter (tot juni 2011) decentrale opvang Zuid Limburg decentrale opvang Noord- en Midden Limburg public relations en projecten directeur Vergaderdata 2011: 24 februari, 21 april, 23 juni, 22 september, 28 november. REGIOKANTOOR Directeur: Chris Baltussen Managementassistente: Monique Stoffels Hogeweg 297A 5914 BC Venlo Postbus RC Venlo ARBEIDSPARTICIPATIE Noord- en Midden limburg: Nellie Engelen Prika Zuid Limburg: Roger Kempinski VRIJWILLIGERSBELEID/PROJECT DIVERSITEIT Lennie van Horen TRAINING EN OPLEIDING Béline Mukamunana REGIONALE LOKATIES VluchtelingenWerk Beek Coördinator: Raju Thurairajah Udayarajah Raadhuisstraat KA Beek VluchtelingenWerk Bergen Coördinator: Lennie van Horen Plvv. Coördinator: Id Mohammad Azizpour J. Boschstraat CZ Nieuw Bergen VluchtelingenWerk Gennep Coördinator: Lennie van Horen Plvv. Coördinator: Id Mohammad Azizpour Doelen BX Gennep VluchtelingenWerk Heerlen Coördinator: Liliana Okoelskaja Putgraaf GT Heerlen VluchtelingenWerk Horst aan de Maas Coördinator: Elly Tomlow Wilhelminaplein 6, Horst Postbus ZG Kessel VluchtelingenWerk Kerkrade Coördinator: Raju Thurairajah Udayarajah St. Pieterstraat CP Kerkrade VluchtelingenWerk Leudal en Maasgouw Coördinator: Ingrid Bogers Dorpstraat AH Baexem VluchtelingenWerk Maastricht Coördinatoren: Roger Kempinski, Maril Donders (tot 1 juni 2011), Nicole Gijsbregts (vanaf 1 juni 2011) Capucijnenstraat RP Maastricht VluchtelingenWerk Nederweert Coördinator: Ingrid Bogers Raadhuisplein 1 Nederweert post: Dorpstraat AH Baexem VluchtelingenWerk (KOMPAS-gemeente) Nuth Coördinator: Raju Thurairajah Udayarajah Deweverplein BZ Nuth VluchtelingenWerk Pentaszgemeentes (Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals) Coördinator: Lillian Cimmermans VluchtelingenWerk Peel en Maas Coördinator: Elly Tomlow Wilhelminaplein 1, Panningen Postbus ZG Kessel VluchtelingenWerk Roermond Coördinator: Awaz Hamma Looskade LE Roermond VluchtelingenWerk (KOMPAS-gemeente) Simpelveld Coördinator: Raju Thurairajah Udayarajah Markt ZG Simpelveld VluchtelingenWerk Sittard-Geleen-Stein Coördinator: Romke Hameleers Odasingel GZ Sittard Postbus AC Sittard VluchtelingenWerk Valkenburg Coördinator: Raju Thurairajah Udayarajah Stationsstraat EH Valkenburg VluchtelingenWerk Venlo Coördinatoren: Awaz Hamma, Theo Mans (tot 1 april 2011) Hogeweg 297A 5914 BC Venlo Postbus RC Venlo VluchtelingenWerk (KOMPAS-gemeente) Voerendaal Coördinator: Raju Thurairajah Udayarajah Raadhuisplein ED Voerendaal VluchtelingenWerk AZC Baexem Coördinator: Id Mohammad Azizpour Exaeten PD Baexem VluchtelingenWerk AZC Echt Coördinator: Lilian Bruigom Pepinusbrug RJ Echt VluchtelingenWerk AZC Heerlen Coördinator: Esther Nauts Imstenrade PL Heerlen VluchtelingenWerk AZC Sweikhuizen (gesloten per 2012) Coördinator: Esther Nauts VluchtelingenWerk AZC Venlo Coördinator: Henk Pollaerts Weselseweg RD Venlo / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

17 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek?

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Zienswijze van VG&V (Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek) Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Inleiding Ter voorbereiding op de extra taken die gemeenten krijgen vanaf 1 januari

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Nieuwegein

Feiten en cijfers. Nieuwegein Feiten en cijfers Nieuwegein Stand van zaken Gemeente heeft een aanbod gedaan aan het COA Er is nog geen reactie van het COA Als reactie COA positief is, volgt overleg over nadere uitwerking Wij willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2012 Firas Woont in Venlo Kwam in 2012 uit Irak naar Nederland als politiek vluchteling Geef de arme man geen vis,

Nadere informatie

A-avond Vluchtelingen. Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven

A-avond Vluchtelingen. Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven A-avond Vluchtelingen Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven Inhoud (Inter)nationaal beeld: Cijfers asielinstroom Asielproces Bestuursakkoord Eindhoven & de regio: Asielopvang (inclusief aanpak

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

VluchtelingenWerk en het sociale domein

VluchtelingenWerk en het sociale domein VluchtelingenWerk en het sociale domein Begeleiding van een bijzondere groep in uw gemeente Begeleiding van vluchtelingen in uw gemeente Eigen verantwoordelijkheid is het motto in het sociale domein. Ook

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen.

Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen. NEDERLAND Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen. INTRODUCTIE Sinds 2015 heeft Nederland tienduizenden asielzoekers verwelkomd.

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015 www.vriendenvansamah.nl www.vriendenvansamah.nl info@vriendenvansamah.nl 1 VRIENDEN VAN SAMAH Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van gewone jongeren; ze hebben dezelfde

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden Veel gestelde vragen en antwoorden Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum s- Gravendeel heropenen? Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten wim.top@houten.nl projectleider participatie statushouders Vanaf 1989 diverse projecten vluchtelingen in Amsterdam, Deventer, Arnhem, Landelijk 2009-2011 Deltaplan

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio foto: Goedele Monnens Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Christina vluchtte twintig jaar geleden uit Rwanda vanwege een burgeroorlog die haar broers

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Uit Passende Zorg Voor een bijzonder doelgroep. GGZ nederland. Innovatie van de Geestelijke gezondheidszorg Voor asielzoekers

Uit Passende Zorg Voor een bijzonder doelgroep. GGZ nederland. Innovatie van de Geestelijke gezondheidszorg Voor asielzoekers Uit Passende Zorg Voor een bijzonder doelgroep GGZ nederland Innovatie van de Geestelijke gezondheidszorg Voor asielzoekers 41 Mind-Spring Psycho-educatie en psychosociale ondersteuning voor en door asielzoekers

Nadere informatie

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Lilian van Grimbergen Jorinde Hof Sessie 20 Asielinstroom 2015: 59.100 De instroom in Nederland niet eerder zo hoog geweest ¾ van de instroom in

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Integratie & re-integratie nieuwkomers (2015) Auteur: S.Rook Instelling: Gemeente Tholen Plaats van uitgave: Tholen Datum: 29-03-2016 Versienummer: 1.0 Plan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Wat is een statushouder? Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en is erkend vluchteling. Vervolgens heeft de statushouder

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) Wonen Er zijn momenteel veel landen

Nadere informatie

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS Projectgroep opvang statushouders Maassluis, 28 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Maatschappelijke begeleiding 2 3. Voorzieningen in

Nadere informatie

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Werkzaamheden en kernactiviteiten... 3. Feiten en cijfers/eerste opvang... 4. Feiten

Nadere informatie

Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis

Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis 28 mei 2015 Betreft: Voortgangsrapportage Huisvesting vergunninghouders en werkzaamheden Projectteam Opnieuw Thuis Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Ik droom veel over mijn vader en hoe hij is gestorven Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen

Nadere informatie

Datum 1 april 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid De Krom (VVD) over de huisvesting van asielzoekers

Datum 1 april 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid De Krom (VVD) over de huisvesting van asielzoekers > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein 1. Regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen (artikel 2, lid 2 van de verordening) Algemeen: In de Wet Inburgering is bepaald

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren 1 INTRODUCTIE VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie