Officierskader : mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officierskader : mobiliteit 2014-02"

Transcriptie

1 Officierskader Officierskader : mobiliteit Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie operationele ondersteuning SSGPI Algemene inspectie file:///g /DSEK/InfoDoc/Tools/PolDoc/Mobilite/mob% /web/officierskader.htm[ :15:42]

2 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- PZ 5345 : ANTWERPEN : PZ 5346 : ZWIJNDRECHT: PZ 5347 : BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM: 0001 COMMISSARIS VAN POLITIE Adjunct directeur operaties NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: De officier heeft zowel een operationeel leidinggevende als een beleidsmatige functie in de politiezone. Hij/zij staat de directeur operaties bij in zijn/haar hoofdzakelijk operationele rol binnen een takenpakket in het domein van de administratieve en gerechtelijke operaties, de uitvoering van de actieplannen en het leveren van de opvorderbare capaciteit; Hij/zij vervangt hem/haar bij diens afwezigheid; Hij/zij ondersteunt de directeur operaties bij de uitvoering en de coördinatie op het terrein van het korpsbeleid; Hij/zij fungeert als meld- en contactpunt voor discriminatie en racisme; Hij/zij ondersteunt de directeur operaties bij het uitvoeren van het intern toezicht en de administratieve afhandeling van de tuchtdossiers binnen het korps en dit onder het gezag van de korpschef; Hij/zij is samen met de directeur operaties verantwoordelijk voor het klachtenmanagement van de politiezone; Hij/zij voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers die tot zijn/haar dienst behoren; Hij/zij neemt deel aan de beurtrol officier met wachtdienst (officier bestuurlijk politie). De precieze inhoud van het functieprofiel wordt onderhandeld in overleg met de korpschef. 3. Gewenst profiel: Functioneringscriteria - algemene vereisten Getuigen van een grondige kennis van vigerende wetten, besluiten, reglementen en procedures met betrekking tot de werking van de lokale en federale politie; Doordrongen zijn van de korpsvisie en missie en handelt dienaangaande; Doordrongen zijn van de gemeenschapsgerichte politiezorg; Zeer goede kennis van het zonaal veiligheidsplan. Functioneringscriteria - kennis en vaardigheden Goede politionele kennis, vooral op operationeel en beleidsmatig vlak; Kennis van de politieorganisatie, inzonderheid de lokale politie en zijn overheden en de werking van de geïntegreerde politie; Grondige theoretische en praktische kennis bezitten inzake de veiligheidsdomeinen criminaliteit, verkeer, openbare orde en maatschappelijke overlast; Grondige kennis van de tuchtwet en -rechtspleging van de geïntegreerde politie; Kennis van de management principes en -technieken en EFQM; Grondige kennis en inzicht van de deontologische code; Goede kennis van COP en de toepassing bij de lokale politie; Goede kennis en inzicht van timemanagement; Goede kennis en inzicht van projectmanagement; Leidinggevende vaardigheden bezitten; Zeer goede administratieve aanleg hebben; Stipt en nauwgezet werken, vlot gebruik van software pakketten die inherent zijn aan politionele taken; Op een gedegen wijze beleidsbeslissingen, richtlijnen of onderrichtingen kunnen instrueren aan de korpsleden; Goede kennis en inzicht van organisatievaardigheid; Over de nodige opleidingskwaliteiten beschikken; Over goede rapportering- en vergadervaardigheden beschikken. Vergaderingen kunnen leiden en modereren en zo nodig een consensus kunnen bewerkstellingen; Bekwaamheid tot onderhandelen; Medewerkers kunnen aansturen, ontwikkelen en motiveren zodat ze hun doelstellingen en die van de Politie Zone op een correcte manier kunnen realiseren; Communicatief vaardig ingesteld zijn; Groot synthesevermogen bezitten; Zeer discreet zijn en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie; In staat zijn om in contact te treden met de bevolking en de overheden en in te spelen op hun behoeften. Functioneringscriteria - Competenties Integer. Openheid van geest. Klantgericht. Professioneel ingesteld zijn.

3 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 2 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- Beschikbaar voor de dienst. Bekwaamheid om te delegeren. Pertinentie in de evaluatie van medewerkers. Creatief zijn en initiatief aan de dag leggen. Zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel. Beschikken over een groot empatisch vermogen. Verregaand autonoom kunnen handelen. Permanent verantwoording afleggen. Permanent kwaliteitsverbetering nastreven. Leidinggevende- en voorbeeldfunctie hebben. Stressbestendig. Kunnen omgaan met diversiteit. 4. Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Zone Rupel, Zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5, 2850 BOOM. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Paul VAN ROMPAEY, Zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5, 2850 BOOM, tel: , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: 7. Vacant ambt : onmiddellijk. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Korpschef: Gwen MERCKX Directeur bedrijfsvoering: Paul VAN ROMPAEY (secr) Directeur operaties: Eric VANDERMEIRSCH Afdelingsmanager: Fabienne BRUSSELMANST 9. Kennistest: Interview en functie gerelateerde case. PZ 5348 : KAPELLEN/STABROEK: PZ 5349 : AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT: PZ 5350 : ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL: 0003 COMMISSARIS VAN POLITIE Coördinator bestuurlijke politie (evenementen/rampenplanning) NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: De commissaris bestuurlijke politie belast met het beheer van de evenementen en de rampenplanning is verantwoordelijk voor het politioneel beheer van de evenementen op het grondgebied van de politiezone, onder het rechtstreekse gezag van de korpschef. De commissaris bestuurlijke politie maakt een veiligheidsanalyse in overleg met de organisatoren, de bestuurlijke overheid en met de andere betrokken partners, en op basis van deze veiligheidsanalyse een veiligheidsplan waarin de verantwoordelijkheden van elke partner nauwkeurig worden omschreven. De commissaris bestuurlijke politie plant de politionele inzet bij het beheer van het evenement en duidt daartoe het nodige personeel aan ter uitvoering. Leidt bepaalde evenementen zelf wat weekendwerk en nachtwerk kan inhouden. De commissaris bestuurlijke politie evalueert elk evenement achteraf met het oog op bijsturing van het veiligheidsplan. De commissaris bestuurlijke politie bereidt de politionele reactie bij rampen voor, in het bijzonder bij situaties met voorzienbare risico s (Seveso) en zorgt voor een aangepaste politionele voorbereiding en training van het personeel. Kan in voorkomend geval ook met andere taken worden belast, eigen aan de verantwoordelijkheden die passen bij de functie van commissaris. Maakt deel uit van de rol OBP. 3. Gewenst profiel: Gezien de aard van de verantwoordelijkheden, is een aantoonbare ervaring bij het coördineren van evenementen en rampenbestrijding noodzakelijk en dient de kandidaat te beschikken over een grondige kennis van de wettelijke bepalingen terzake. 4. Gewone plaats van het werk: Essen Kalmthout - Wuustwezel nader te bepalen. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP An SAEN Vereiste bijzondere bekwaamheden: 7. Vacant ambt.

4 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 3 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen. 9. Kennistest: Grondige kennis van de bevoegdheden zoals vermeld in functiebeschrijving zal worden afgetoetst tijdens selectiegesprek. PZ 5351 : BOECHOUT/BORSBEEK/MORTSEL/WIJNEGEM/WOMMELGEM: 0005 COMMISSARIS VAN POLITIE Teammanager interventie NEEN 1 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: De teammanager interventie staat onder het rechtstreeks gezag van de coördinator BOS. Is rechtstreeks verantwoordelijk voor de goede werking van de interventiedienst en is eindverantwoordelijke voor het opstellen van het dienstrooster. Is verantwoordelijk voor het personeel van zijn/haar dienst, de functioneringsgesprekken en evaluatie, de vorming in de dienst en de disciplinaire procedure. Neemt deel aan de beurtrol officier bestuurlijke politie Zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus. 3. Gewenst profiel: Dynamisch, innovatief en creatief zijn : verbeeldingskracht hebben, bereid zijn nieuwe of alternatieve doelstellingen te formuleren die een breuk zijn met tradities en oude vertrouwde gewoontes. Over een goede integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie. Over het nodige gezag beschikken : Situationeel leiderschap kunnen toepassen. Mensen en situaties kunnen beheersen en leiden, maar ook dit gezag weten uit te stralen, zodat men als vanzelfsprekend als leider wordt aanvaard. Duidelijkheid, transparantie : iemand die zich helder, duidelijk en vatbaar weet uit te drukken zodat de boodschap exact begrepen kan worden. Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen. Stressbestendig zijn. Openstaan voor de problemen van alle personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen. In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid. Aanpassingsbereid zijn. Loyaal zijn. Kennis vereisten : Grondige kennis van management; Grondige kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen; Grondige kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg; Kennis van vergadertechnieken. 4. Gewone plaats van het werk: Eén van de politiegebouwen van de politiezone MINOS. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Personeelsdienst Lokale Politiezone MINOS Liersesteenweg 1a Mortsel ADV Nina CLAUS tel. 03/ of CP WONNINK tel. 03/ Vereiste bijzondere bekwaamheden: Er wordt aan de huidige korpschef van de kandidaat gevraagd een evaluatie te maken zoals voorzien in art. VII.I21 tweede lid 1 RPPOL, met bijzondere aandacht voor het gewenste profiel. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: de Korpschef (of zijn vervanger) de coördinator BOS(of zijn vervanger) de coördinator BIS (of zijn vervanger) 9. Kennistest: PZ 5352 : BRASSCHAAT: PZ 5353 : SCHOTEN: PZ 5354 : RANST/ZANDHOVEN: PZ 5355 : BRECHT/MALLE/SCHILDE/ZOERSEL: PZ 5356 : BORNEM/PUURS/SINT-AMANDS: PZ 5357 : WILLEBROEK:

5 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 4 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- PZ 5358 : MECHELEN: PZ 5359 : BONHEIDEN/DUFFEL/PUTTE/SINT-KATELIJNE-WAVER: PZ 5360 : LIER: PZ 5361 : BERLAAR/NIJLEN: 0007 COMMISSARIS VAN POLITIE NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: Leiding en ondersteuning geven aan de personeelsleden van de hem toegewezen diensten: wijkwerking, gemeentelijke administratieve sancties, korps onderrichtingen, projecten maandthema s, mentoren, onthaal nieuwe medewerkers, stages, preventie (buurtinformatienetwerken), technische vaststellingen. Vertalen van de korpsvisie en prioriteiten in lokale doelstellingen, projecten en opdrachten teneinde de veiligheid en leefbaarheid in de geografische omschrijving van de politiezone te waarborgen. Algemene operationele leiding bij acties, manifestaties en incidenten die de taakstelling van het middenkader overstijgen. Borg staan voor de kwaliteitszorg doorheen de ganse werking van de zone met het oog op een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Werken in een beurtrol van officieren van bestuurlijke politie. De kandidaat dient binnen het half uur op het commissariaat aanwezig te kunnen zijn in geval van terugroeping. Meewerken aan opstelling en uitvoering van de diverse beleidsplannen. Het opnemen van beleidsfuncties met een hiërarchische verantwoordingsplicht. 3. Gewenst profiel: Hij/zij moet over een grondige geografische kennis van de zone beschikken. Bovendien moet hij over een grondige vakkennis beschikken over gemeenschapsgerichte politiezorg en informatiegestuurde politiezorg. Met sociaal engagement: het vermogen empathisch en sociaal voelend het maatschappelijke probleemveld aan te pakken vanuit een politioneel vaktechnische achtergrond, in staat zijn om in contact te treden met de bevolking en om in te spelen op de behoeften van de bevolking. Hij/zij moet beschikken over de vereiste vaardigheden en ingesteldheid om te dialogeren met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Bezitten van de nodige kwaliteiten om in een vergadering naar voor te kunnen treden. Bijstaan van oversten met advies. Kennisgebonden competenties Vakkundigheid: het tonen van vakinhoudelijke kennis, kunde of expertise in de werkzaamheden die verband houden met de functie: Draagt bij aan vaktechnische ontwikkelingen door aantoonbare prestaties zoals bijvoorbeeld het schrijven van artikels, het doceren van kennis of vaardigheden, participeren aan nieuwe ontwikkelingen; Bijvoorbeeld: Cursus GGPZ, volgen van opleidingen (schrijfvaardigheid, informatieverstrekking,functionele kennis) Geeft aan zijn medewerkers regelmatig feedback over hun deskundigheidsniveau en vertoont zelf een hoog deskundigheidsniveau in de toepassing van zijn vaardigheden en kennis; Bijvoorbeeld: Functioneringsgesprek, voorbeeldgedrag (beheer van middelen en opvolging van de doelstellingen, bezielen en motiveren van de groep, functionele en technische kennis, impact op de omgeving) Draagt zorg voor de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering en de vakkundigheid op afdelingsniveau en doet voorstellen op strategisch niveau op het gebied van deskundigheidsbevordering; Bijvoorbeeld: Verbeteren van de processen, kwaliteit van het afgeleverde werk ( impact op de omgeving, overtuigingsvermogen, organisatie van het werk) Bespreekt, plant acties en werkt samen met de HR adviseur rond de kwaliteitsontwikkeling van de deskundigheid van de medewerkers waar hij/zij leiding aan geeft; Bijvoorbeeld: Opleidingsplan (operationele autonomie, organisatie van het werk, vermogen om te beslissen, te plannen, actiedoelstellingen) Kan de basistechnieken vereist voor de functies op afdelingsniveau en de toepassing ervan aanpassen aan veranderde omstandigheden; Bijvoorbeeld: Implementatie van nieuwe radiocommunicatie, ingebruikname nieuw wapen, nieuwe wetgeving ( kennis van het activiteitendomein, functionele kennis, technische kennis) Gedragsgebonden competenties Operationele autonomie: voert zelfstandig taken uit binnen de bevoegdheid en grenzen van de functie Wacht bij problemen niet af, stelt zich niet afhankelijk op, maar gaat erop af, verzamelt informatie en onderneemt actie om het probleem op te lossen; Bijvoorbeeld: Probleemoplossend werken, alle kanten van het verhaal aanhoren (operationele autonomie, organisatie van het werk) Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie, stelt onderwerpen aan de orde, vraagt naar het waarom ; Bijvoorbeeld: Nieuwsgierig en leergierig zijn, kritisch ingesteld (operationele autonomie, bezielen en motiveren van een groep) Ontwikkelt eigen werkwijzen, doet niet vanzelfsprekend wat iedereen doet ( vermogen om te plannen, beslissen,

6 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 5 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- operationele autonomie); Brengt een duidelijke mening naar voren, geeft eigen ideeën en voorstellen, ook wanneer die niet in de lijn liggen met die van zijn/haar medewerkers en kan hieraan vasthouden wanneer er druk wordt uitgeoefend om zich aan te passen (overtuigingsvermogen, impact op de omgeving, actiedoelstellingen, organisatie van het werk, beheer van middelen en opvolgen van de doelstellingen); Neemt initiatief bij het zoeken naar (informatie over) mogelijkheden en kansen in en voor de organisatie (operationele autonomie, impact op de omgeving, actiedoelstellingen). Informatieverstrekking: Informatie, ideeën of mening helder, duidelijk, sturend en zonodig boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen: Richt zicht tot zijn/haar gesprekspartner (mondeling uitdrukkingsvermogen, schrijfvaardigheid); Weet de aandacht van de gesprekspartner te verkrijgen door bijvoorbeeld een kernachtig verhaal met een logische opbouw, een helder betoog waarin hoofd en bijzaken gescheiden zijn, op toehoorders afgestemde voorbeelden, boeiende verteltrant, een enthousiaste houding (bezielen en motiveren van de groep, mondeling uitdrukkingsvermogen); Weet tijdig terug te keren op de kern van de informatie/boodschap en verzekert er zich van dat de toehoorders het begrepen hebben door het stellen van vragen (mondelings uitdrukkingsvermogen); Past de communicatiestijl aan, aan de specifieke relatie met de doelgroep (impact op de omgeving, bezielen en motiveren van de groep, beheer van middelen en opvolgen van de doelstellingen); Communiceert selectief vanuit zijn/haar inzicht in en inschatting van de situatie, om zo sneller zijn/haar doel te bereiken (mondeling uitdrukkingsvermogen, operationele autonomie). Resultaatgerichtheid: Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel: Ondersteunt medewerkers zodanig dat zij geplande resultaten halen; Bijvoorbeeld: Opvolgen van actieplannen (actiedoelstellingen, organisatie van het werk, bezielen en motiveren van de groep, vermogen om te plannen, beslissen) Hakt knopen door, stelt eenvoudige of lastige beslissingen niet onnodig lang uit, pakt zaken op en handelt ze af; Bijvoorbeeld: Initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen (vermogen om te beslissen, operationele autonomie) Zet algemeen geformuleerde strategieën om in beleidsplannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten (informatieverstrekking, actiedoelstellingen, overtuigingsvermogen, impact op de omgeving); Spreekt medewerkers aan op en waardeert en beloont hen voor behaalde resultaten; Bijvoorbeeld: Een compliment of schouderklopje kunnen geven (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang, hoffelijkheid). Taakgericht leiderschap: Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven aan medewerkers. Afdelings en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, de voortgang bewaken en corrigeren: Gaat zonnodig de confrontatie aan, wijst op vereist en onacceptabel gedrag (sociale omgang, vermogen om te beslissen, hoffelijkheid); Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en maakt duidelijke vervolgafspraken om het effect van gemaakte afspraken na te gaan (vermogen om te plannen, organisatie van het werk, operationele autonomie, beheer van de middelen en opvolgen van de doelstellingen); Onderneemt regelmatig acties om de medewerkers op éénzelfde lijn te krijgen (bezielen en motiveren van de groep, impact op de omgeving); Geeft aan wat de strategie, het doel en de taken van de organisatie, afdeling en de individuele medewerkers zijn (mondeling uitdrukkingsvermogen, schrijfvaardigheid, bezielen en motiveren van de groep, actiedoelstellingen); Zet door, ook als de taak meer en langduriger inspanning blijkt te vergen (operationele autonomie). Mensgericht leiderschap: Op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers. Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren. Onderzoekt voor het nemen van een beslissing het effect daarvan op de organisatie (organisatie van het werk, impact op de omgeving, overtuigingsvermogen); Is in staat om diverse rollen als instructeur, mentor, supervisor, coach, intervisor, op te nemen en in functie van de omstandigheden voor de juiste rol op het juiste ogenblik te kiezen (sociale omgang); Betrekt de medewerkers en managers onder zich bij besluitvormingsprocessen, heeft oog voor het proces en het draagvlak dat nodig is voor het besluiten en veranderingen (impact op de omgeving, overtuigingsvermogen, bezielen en motiveren van de groep); Zorgt voor een open en regelmatige informatie en communicatiestroom over ontwikkelingen en veranderingen en staat zelf open voor communicatie en feedback (informatieverstrekking, hoffelijkheid, sociale omgang); Betrekt mensen op meerdere niveaus, in en zonodig van buiten de organisatie, regelmatig bij de besluitvorming over en de implementatie van strategische beleidsplannen (kennis van het activiteitendomein, operationele autonomie). Coachen: Als leidinggevende het stimuleren van het bereiken van functie en organisatiedoelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. In algemenere zin: het stimuleren en begeleiden van anderen Maakt de medewerker duidelijk wat in een bepaalde taak verwacht wordt, spreekt hem daarop aan en helpt hem dat te realiseren (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Vraagt de medewerker naar de belemmeringen om de doelen te bereiken (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Geeft anderen zorgvuldig feedback over gedrag of prestaties, zowel positief als negatief (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Laat de ander eerst met oplossingen en plannen komen voordat hij adviseert (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Nodigt steeds uit tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het ondernemen van actie (bezielen en

7 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 6 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- motiveren van de groep, sociale omgang). Waardegebonden competenties Klantgerichtheid: een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van de dienstenafnemers en aan het verlenen van diensten of hulp, en daarnaar handelen: Reageert snel en adequaat op vragen, verzoeken, klachten en aangiften van dienstenafnemers; Bijvoorbeeld: Adequaat reageren op klachten (functionele kennis, organisatie van het werk, vermogen om te plannen) Toont begrip voor de wensen, problemen en klachten van dienstenafnemers (sociale omgang, hoffelijkheid); Maakt duidelijke afspraken met de dienstafnemers, zorgt voor follow up; Bijvoorbeeld: Opvolgen van openstaande kantschriften en pv s (organisatie van het werk, vermogen om te plannen, operationele autonomie). Bedenkt vanuit de belangen en situatie van de dienstenafnemers mogelijkheden om hem van dienst te kunnen zijn; Bijvoorbeeld: Creatief en inventief werken (vermogen om te beslissen, organisatie van het werk, overtuigingsvermogen, sociale omgang). Interne klantgerichtheid: beschouwt medewerkers/collega s als interne dienstenafnemers en handelt hiernaar (sociale omgang, hoffelijkheid). 4. Gewone plaats van het werk: Politiezone Berlaar-Nijlen, Statiestraat 11 te 2560 Nijlen. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: ADV Sam VANDEROOST, 03 / Vereiste bijzondere bekwaamheden: zie functieprofiel. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nog te bepalen door de zone. 9. Kennistest: Nog te bepalen door de zone. PZ 5362 : HEIST-OP-DEN-BERG: PZ 5363 : HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/RIJKEVORSEL: 0009 COMMISSARIS VAN POLITIE Diensthoofd lokale recherche JA 1 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat om een gespecialiseerde betrekking, houders van een brevet die geschikt worden bevonden genieten voorrang. Personeelsleden die niet over het vereiste brevet beschikken, mogen ook solliciteren. 2. Functiebeschrijving: De lokale recherchedienst binnen de PZ Noorderkempen staat in voor de uitvoering van doorgedreven onderzoeken waarbij een zekere specialisatie noodzakelijk is. Zij is een tweedelijnspolitie die in die zin haar opdrachten ontvangt als voortvloeisel van de aanvankelijke vaststellingen door andere operationele diensten of kantschriften van de gerechtelijke overheden. Het diensthoofd lokale recherchedienst behoort tot het operationeel kader en ressorteert onder het gezag van de directeur Operaties. Het diensthoofd lokale recherchedienst neemt deel aan de wachtbeurtrol OBP van de zone. Het diensthoofd lokale recherchedienst neemt deel aan de beleidsvergaderingen intern het korps en de vergaderingen extern het korps die binnen zijn werkgebied vallen. Het diensthoofd lokale recherchedienst voert zijn taken uit conform het korpsbeleid (Zonaal Veiligheidsplan) en de bestaande korps- en parketrichtlijnen. Hij/zij voert politionele opdrachten uit in functie van de korpsnoodwendigheden. Dit houdt o.m. in dat de algemene politionele bevoegdheden en deze van OGP/OBP aangewend worden daar waar nodig, nuttig en/of voorgeschreven is in het belang van een goede politiezorg zoals de coördinatie bij grootschalige politieoperaties/onderzoek, officier afstappingen,. Het diensthoofd lokale recherchedienst heeft een ruime kennis, inzicht en ervaring in de werking van de geïntegreerde politie (in het bijzonder de federale gerechtelijke politie) en van de werking van de gerechtelijke overheden. Het diensthoofd lokale recherchedienst vervult volgende kernopdrachten: u draagt de verantwoordelijkheid voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen uw dienst. Dit houdt onder meer in dat u: de visie en strategische doelstellingen van korpschef, directie en dienst vertaalt in operationele doelstellingen en zorgt voor de uitvoering ervan. u ontwikkelt een coherent inhoudelijk beleid en stuurt op basis hiervan uw eigen dienst. instaat voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en systeem binnen uw dienst de professionele uitvoering van het werk door de medewerkers bewaakt en optimaliseert u bent verantwoordelijk voor de goede werking van uw dienst en coördineert de activiteiten ervan. Dit houdt onder meer in dat u: de werking van uw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch vlak (inclusief het genereren van managementinformatie). ervoor zorgt dat de medewerkers van uw dienst als één samenwerkend geheel functioneren. U organiseert daartoe (team)overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en waakt over de interne communicatie binnen de dienst. voorstellen doet ter optimalisatie van uw werking en dienstverlening. U werkt hiervoor acties en projecten uit en

8 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 7 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- zorgt ervoor dat deze acties uitgevoerd worden. toeziet op een verantwoorde inzet en werkplanning van de medewerkers. ervoor zorgt dat uw medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn van de medewerkers. u geeft leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de politiezone Noorderkempen. Dit houdt onder meer in dat u: concrete doelstellingen formuleert conform de korpsdoelstellingen en u verantwoordelijk bent voor de resultaten hen adviseert en eventueel begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden hen informeert vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt actief betrokken bent bij het evaluatieproces fungeert als voorbeeld inzake gedrag, houding en ingesteldheid bemiddelt in geval van samenwerkingsproblemen met collega s en interne en/of externe partners u geeft adviezen aangaande de materies die tot uw bevoegdheid behoren. U doet dit op structurele en op ad hoc basis. Dit houdt onder meer in dat u: de interne beleidsorganen en collega s op inhoudelijk vlak adviseert zowel vanuit een korte- als langetermijnperspectief uw medewerkers bijstaat indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers zelf de complexe dossiers/projecten opvolgt en/of behandelt en instaat voor de communicatie met de belanghebbenden uw expertise ten dienste stelt van en verder ontwikkelt bij wie er behoefte, nut en belang aan heeft, zodat de goede werking van uw dienst gegarandeerd blijft en dit ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. u neemt een signaalfunctie op waarbij u op beleidsmatig vlak uw directeur en belanghebbenden informeert en adviseert. U rapporteert omtrent lopende projecten en werkzaamheden en u heeft een goed zicht op de verschillende aspecten ervan (uitvoeringstermijnen, prioriteitenbepaling enz.) u zorgt ervoor dat er interne controleprocedures en kwaliteitsprojecten worden georganiseerd aangaande materies die tot uw bevoegdheden behoren, en dit binnen het beleid dat door de politiezone Noorderkempen uitgewerkt wordt. U werkt hiervoor loyaal mee aan audits u bent verantwoordelijk voor de interne communicatie van uw dienst, en dit conform het algemeen beleid van de politiezone u werkt mee aan het bepalen en het in uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de dienst en zorgt ervoor dat ze binnen uw afdeling vertaald en gedragen worden u staat uw medewerkers bij op inhoudelijk vlak indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers. U verwerkt zelf de complexe dossiers en staat in voor de communicatie met de belanghebbenden u behandelt vragen vanuit uw functionele verantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer in dat u: de vraag onderzoekt een voorstel uitwerkt eventueel overlegvergaderingen organiseert met de belanghebbenden het voorstel bespreekt met en ter goedkeuring voorlegt aan de betrokkene(n) waar nodig het voorstel bespreekt in de diverse overlegorganen de praktische gevolgen van het ontwerp aan de belanghebbende binnen de organisatie communiceert de eventuele veranderingen in werkwijzen, procedures, reglementeringen, beleidsbeslissingen, enz. vanuit uw functionele verantwoordelijkheid vertaalt in praktische implicaties voor uw dienst. In overleg met uw medewerkers doet u de nodige aanpassingen u volgt dienstgebonden regelgeving, beleidsbeslissingen en thema s op en zoekt, al dan niet samen met de collega s, naar nieuwe of optimalisaties van bestaande regelgeving, initiatieven, procedures en methodieken. U implementeert deze en werkt werkwijzen, procedures en werkdocumenten uit. Waar nodig overtuigt u betrokkenen en medewerkers van het belang ervan u rapporteert aan uw (rechtstreekse) leidinggevende over de stand van zaken van de afhandeling van de dossiers en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen u bent het centrale aanspreekpunt van uw dienst. Dit houdt onder meer in dat u: overlegt met uw rechtstreekse leidinggevende, interne en/of externe partners de afstemming bewaakt tussen uw dienst en de eventuele andere diensten en de directie contacten onderhoudt met diverse (externe) organisaties met oog op het uitbouwen van expertise en van een netwerk. U werkt indien nodig samen projecten uit u biedt logistieke, administratieve en infrastructurele ondersteuning aan uw medewerkers. Op die manier zorgt u ervoor dat uw medewerkers kunnen werken in een omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor aspecten van het welzijn u staat in voor het uitwerken van acties/opdrachten in het kader van de reguliere werking van de dienst. Deze acties/opdrachten pakt u projectmatig aan. Concreet betekent dit dat u per actie onder meer de doelstelling formuleert, de nodige contacten legt, instaat voor de implementatie en de nazorg ervan, enz. Indien nodig werkt u hiervoor samen met collega s van de dienst of van andere diensten. U rapporteert ook geregeld over het verloop van de actie aan uw verantwoordelijke Deze functie vereist een CV en motivatiebrief waaruit de competenties en relevante ervaring eigen aan het functiedomein blijken. Beide documenten worden aan het mobiliteitsdossier toegevoegd. 3. Gewenst profiel: Specifieke competenties Beschikken over een sterk analytisch denkvermogen;

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2015-04

Officierskader : mobiliteit 2015-04 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2015-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad erratum bis 27-10-2015 Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant erratum 16-10-2015 West-Vlaanderen Commissariaat-generaal erratum

Nadere informatie

Aanwerving projectleider innovatie en internationalisering bij de Pedagogische Begeleidingsdienst

Aanwerving projectleider innovatie en internationalisering bij de Pedagogische Begeleidingsdienst Departement Onderwijs en Opvoeding Directie CIRCULAIRE Aan de dames en heren directeurs van X alle instellingen en diensten van het DOOSG alle diensten van het DOOSG alle instellingen van het DOOSG het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Deskundige burgerzaken B1-B3 U verzorgt de permanentie aan het vreemdelingenloket en bent verantwoordelijk voor de behandeling van vreemdelingendossiers

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2015-04

Officierskader : mobiliteit 2015-04 Officierskader : mobiliteit 2015-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie gerechtelijke

Nadere informatie

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Limburg HOKT Van incident tot preventieplan! En alles er tussenin. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MAASMECHELEN (Ecode : 5387

Nadere informatie

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen Functiefamilie: Niveau: COLLECTIEBEHEERDER B Doel van de functiefamilie Het onderhouden, selecteren en conserveren van de collecties met als doel de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Functiekaart: Directeur bedrijfsvoering

Functiekaart: Directeur bedrijfsvoering Functiekaart: Directeur bedrijfsvoering 1. Job identificatie Directie: Rechtstreekse chef: Officiële functietitel: 2. Doel van de functie Bedrijfsvoering Zonecommandant Directeur bedrijfsvoering A5a-A5b

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEERDER. Niveau:

COLLECTIEBEHEERDER. Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE COLLECTIEBEHEERDER C Doel van de functiefamilie Assistentie verlenen bij het onderhouden, selecteren, conserveren en restaureren van de collecties met als

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Functiefamilie: Niveau: LABORANT B Doel van de functiefamilie Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Resultaatsgebieden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Door het verkrijgen, verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens topogeografische informatie produceren binnen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE

Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiegegevens Functie: DIR/0028 directeur real estate Periode van - tot: 15/03/2015 - Graad: A5a Salarischaal: A5b A5b Niveau: Niveau A Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiecode: directeur

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydrometeorologische en klimatologische

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-03

Middenkader : mobiliteit 2015-03 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen erratum 07-08-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Vlaams Brabant West-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Commissariaat-generaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL Coördinator VORMING EN BEGELEIDING PLOT-Brandweerschool

COMPETENTIEPROFIEL Coördinator VORMING EN BEGELEIDING PLOT-Brandweerschool COMPETENTIEPROFIEL Coördinator VORMING EN BEGELEIDING PLOT-Brandweerschool FUNCTIEDOEL Het coördineren van de werkgroep vorming en begeleiding om de kwaliteit van de brevetopleidingen en de voortgezette

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Als controleur het opvolgen van de werkzaamheden van de adjunct-weersvoorspellers. De gegevens nagaan op basis van zijn eigen kennis.

Als controleur het opvolgen van de werkzaamheden van de adjunct-weersvoorspellers. De gegevens nagaan op basis van zijn eigen kennis. Functiefamilie: Niveau: METEOROLOGIE B Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydro-meteorologische en klimatologische gegevens en deze ten dienste

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE GRAFICUS C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE GRAFICUS C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE GRAFICUS C Doel van de functiefamilie Verzorgt de opmaak van en treft alle grafische voorbereidingen van folders, brochures, affiches,.. teneinde kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau:

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: MEDISCH DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Organiseren van en toedienen van medische hulp teneinde bij te dragen tot de gezondheid van de interne en externe klanten/patiënten

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

PUBLICATIE & DRUKWERKEN

PUBLICATIE & DRUKWERKEN Functiefamilie: Niveau: PUBLICATIE & DRUKWERKEN D Doel van de functiefamilie Meewerken aan de technische of artistieke realisatie van drukwerk, het afwerken van kranten, folders, affiches, artikels, boeken

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

DOELGROEPENWERKER. 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3

DOELGROEPENWERKER. 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 DOELGROEPENWERKER 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 2. Plaats in de organisatie De doelgroepenwerker rapporteert aan zijn diensthoofd.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie