Officierskader : mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officierskader : mobiliteit 2014-02"

Transcriptie

1 Officierskader Officierskader : mobiliteit Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie operationele ondersteuning SSGPI Algemene inspectie file:///g /DSEK/InfoDoc/Tools/PolDoc/Mobilite/mob% /web/officierskader.htm[ :15:42]

2 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- PZ 5345 : ANTWERPEN : PZ 5346 : ZWIJNDRECHT: PZ 5347 : BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM: 0001 COMMISSARIS VAN POLITIE Adjunct directeur operaties NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: De officier heeft zowel een operationeel leidinggevende als een beleidsmatige functie in de politiezone. Hij/zij staat de directeur operaties bij in zijn/haar hoofdzakelijk operationele rol binnen een takenpakket in het domein van de administratieve en gerechtelijke operaties, de uitvoering van de actieplannen en het leveren van de opvorderbare capaciteit; Hij/zij vervangt hem/haar bij diens afwezigheid; Hij/zij ondersteunt de directeur operaties bij de uitvoering en de coördinatie op het terrein van het korpsbeleid; Hij/zij fungeert als meld- en contactpunt voor discriminatie en racisme; Hij/zij ondersteunt de directeur operaties bij het uitvoeren van het intern toezicht en de administratieve afhandeling van de tuchtdossiers binnen het korps en dit onder het gezag van de korpschef; Hij/zij is samen met de directeur operaties verantwoordelijk voor het klachtenmanagement van de politiezone; Hij/zij voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers die tot zijn/haar dienst behoren; Hij/zij neemt deel aan de beurtrol officier met wachtdienst (officier bestuurlijk politie). De precieze inhoud van het functieprofiel wordt onderhandeld in overleg met de korpschef. 3. Gewenst profiel: Functioneringscriteria - algemene vereisten Getuigen van een grondige kennis van vigerende wetten, besluiten, reglementen en procedures met betrekking tot de werking van de lokale en federale politie; Doordrongen zijn van de korpsvisie en missie en handelt dienaangaande; Doordrongen zijn van de gemeenschapsgerichte politiezorg; Zeer goede kennis van het zonaal veiligheidsplan. Functioneringscriteria - kennis en vaardigheden Goede politionele kennis, vooral op operationeel en beleidsmatig vlak; Kennis van de politieorganisatie, inzonderheid de lokale politie en zijn overheden en de werking van de geïntegreerde politie; Grondige theoretische en praktische kennis bezitten inzake de veiligheidsdomeinen criminaliteit, verkeer, openbare orde en maatschappelijke overlast; Grondige kennis van de tuchtwet en -rechtspleging van de geïntegreerde politie; Kennis van de management principes en -technieken en EFQM; Grondige kennis en inzicht van de deontologische code; Goede kennis van COP en de toepassing bij de lokale politie; Goede kennis en inzicht van timemanagement; Goede kennis en inzicht van projectmanagement; Leidinggevende vaardigheden bezitten; Zeer goede administratieve aanleg hebben; Stipt en nauwgezet werken, vlot gebruik van software pakketten die inherent zijn aan politionele taken; Op een gedegen wijze beleidsbeslissingen, richtlijnen of onderrichtingen kunnen instrueren aan de korpsleden; Goede kennis en inzicht van organisatievaardigheid; Over de nodige opleidingskwaliteiten beschikken; Over goede rapportering- en vergadervaardigheden beschikken. Vergaderingen kunnen leiden en modereren en zo nodig een consensus kunnen bewerkstellingen; Bekwaamheid tot onderhandelen; Medewerkers kunnen aansturen, ontwikkelen en motiveren zodat ze hun doelstellingen en die van de Politie Zone op een correcte manier kunnen realiseren; Communicatief vaardig ingesteld zijn; Groot synthesevermogen bezitten; Zeer discreet zijn en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie; In staat zijn om in contact te treden met de bevolking en de overheden en in te spelen op hun behoeften. Functioneringscriteria - Competenties Integer. Openheid van geest. Klantgericht. Professioneel ingesteld zijn.

3 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 2 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- Beschikbaar voor de dienst. Bekwaamheid om te delegeren. Pertinentie in de evaluatie van medewerkers. Creatief zijn en initiatief aan de dag leggen. Zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel. Beschikken over een groot empatisch vermogen. Verregaand autonoom kunnen handelen. Permanent verantwoording afleggen. Permanent kwaliteitsverbetering nastreven. Leidinggevende- en voorbeeldfunctie hebben. Stressbestendig. Kunnen omgaan met diversiteit. 4. Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Zone Rupel, Zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5, 2850 BOOM. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Paul VAN ROMPAEY, Zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5, 2850 BOOM, tel: , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: 7. Vacant ambt : onmiddellijk. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Korpschef: Gwen MERCKX Directeur bedrijfsvoering: Paul VAN ROMPAEY (secr) Directeur operaties: Eric VANDERMEIRSCH Afdelingsmanager: Fabienne BRUSSELMANST 9. Kennistest: Interview en functie gerelateerde case. PZ 5348 : KAPELLEN/STABROEK: PZ 5349 : AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT: PZ 5350 : ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL: 0003 COMMISSARIS VAN POLITIE Coördinator bestuurlijke politie (evenementen/rampenplanning) NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: De commissaris bestuurlijke politie belast met het beheer van de evenementen en de rampenplanning is verantwoordelijk voor het politioneel beheer van de evenementen op het grondgebied van de politiezone, onder het rechtstreekse gezag van de korpschef. De commissaris bestuurlijke politie maakt een veiligheidsanalyse in overleg met de organisatoren, de bestuurlijke overheid en met de andere betrokken partners, en op basis van deze veiligheidsanalyse een veiligheidsplan waarin de verantwoordelijkheden van elke partner nauwkeurig worden omschreven. De commissaris bestuurlijke politie plant de politionele inzet bij het beheer van het evenement en duidt daartoe het nodige personeel aan ter uitvoering. Leidt bepaalde evenementen zelf wat weekendwerk en nachtwerk kan inhouden. De commissaris bestuurlijke politie evalueert elk evenement achteraf met het oog op bijsturing van het veiligheidsplan. De commissaris bestuurlijke politie bereidt de politionele reactie bij rampen voor, in het bijzonder bij situaties met voorzienbare risico s (Seveso) en zorgt voor een aangepaste politionele voorbereiding en training van het personeel. Kan in voorkomend geval ook met andere taken worden belast, eigen aan de verantwoordelijkheden die passen bij de functie van commissaris. Maakt deel uit van de rol OBP. 3. Gewenst profiel: Gezien de aard van de verantwoordelijkheden, is een aantoonbare ervaring bij het coördineren van evenementen en rampenbestrijding noodzakelijk en dient de kandidaat te beschikken over een grondige kennis van de wettelijke bepalingen terzake. 4. Gewone plaats van het werk: Essen Kalmthout - Wuustwezel nader te bepalen. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP An SAEN Vereiste bijzondere bekwaamheden: 7. Vacant ambt.

4 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 3 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen. 9. Kennistest: Grondige kennis van de bevoegdheden zoals vermeld in functiebeschrijving zal worden afgetoetst tijdens selectiegesprek. PZ 5351 : BOECHOUT/BORSBEEK/MORTSEL/WIJNEGEM/WOMMELGEM: 0005 COMMISSARIS VAN POLITIE Teammanager interventie NEEN 1 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: De teammanager interventie staat onder het rechtstreeks gezag van de coördinator BOS. Is rechtstreeks verantwoordelijk voor de goede werking van de interventiedienst en is eindverantwoordelijke voor het opstellen van het dienstrooster. Is verantwoordelijk voor het personeel van zijn/haar dienst, de functioneringsgesprekken en evaluatie, de vorming in de dienst en de disciplinaire procedure. Neemt deel aan de beurtrol officier bestuurlijke politie Zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus. 3. Gewenst profiel: Dynamisch, innovatief en creatief zijn : verbeeldingskracht hebben, bereid zijn nieuwe of alternatieve doelstellingen te formuleren die een breuk zijn met tradities en oude vertrouwde gewoontes. Over een goede integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie. Over het nodige gezag beschikken : Situationeel leiderschap kunnen toepassen. Mensen en situaties kunnen beheersen en leiden, maar ook dit gezag weten uit te stralen, zodat men als vanzelfsprekend als leider wordt aanvaard. Duidelijkheid, transparantie : iemand die zich helder, duidelijk en vatbaar weet uit te drukken zodat de boodschap exact begrepen kan worden. Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen. Stressbestendig zijn. Openstaan voor de problemen van alle personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen. In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid. Aanpassingsbereid zijn. Loyaal zijn. Kennis vereisten : Grondige kennis van management; Grondige kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen; Grondige kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg; Kennis van vergadertechnieken. 4. Gewone plaats van het werk: Eén van de politiegebouwen van de politiezone MINOS. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Personeelsdienst Lokale Politiezone MINOS Liersesteenweg 1a Mortsel ADV Nina CLAUS tel. 03/ of CP WONNINK tel. 03/ Vereiste bijzondere bekwaamheden: Er wordt aan de huidige korpschef van de kandidaat gevraagd een evaluatie te maken zoals voorzien in art. VII.I21 tweede lid 1 RPPOL, met bijzondere aandacht voor het gewenste profiel. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: de Korpschef (of zijn vervanger) de coördinator BOS(of zijn vervanger) de coördinator BIS (of zijn vervanger) 9. Kennistest: PZ 5352 : BRASSCHAAT: PZ 5353 : SCHOTEN: PZ 5354 : RANST/ZANDHOVEN: PZ 5355 : BRECHT/MALLE/SCHILDE/ZOERSEL: PZ 5356 : BORNEM/PUURS/SINT-AMANDS: PZ 5357 : WILLEBROEK:

5 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 4 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- PZ 5358 : MECHELEN: PZ 5359 : BONHEIDEN/DUFFEL/PUTTE/SINT-KATELIJNE-WAVER: PZ 5360 : LIER: PZ 5361 : BERLAAR/NIJLEN: 0007 COMMISSARIS VAN POLITIE NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat NIET om een gespecialiseerde betrekking De voorrangsregeling voor Brusselaars is niet van toepassing. 2. Functiebeschrijving: Leiding en ondersteuning geven aan de personeelsleden van de hem toegewezen diensten: wijkwerking, gemeentelijke administratieve sancties, korps onderrichtingen, projecten maandthema s, mentoren, onthaal nieuwe medewerkers, stages, preventie (buurtinformatienetwerken), technische vaststellingen. Vertalen van de korpsvisie en prioriteiten in lokale doelstellingen, projecten en opdrachten teneinde de veiligheid en leefbaarheid in de geografische omschrijving van de politiezone te waarborgen. Algemene operationele leiding bij acties, manifestaties en incidenten die de taakstelling van het middenkader overstijgen. Borg staan voor de kwaliteitszorg doorheen de ganse werking van de zone met het oog op een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Werken in een beurtrol van officieren van bestuurlijke politie. De kandidaat dient binnen het half uur op het commissariaat aanwezig te kunnen zijn in geval van terugroeping. Meewerken aan opstelling en uitvoering van de diverse beleidsplannen. Het opnemen van beleidsfuncties met een hiërarchische verantwoordingsplicht. 3. Gewenst profiel: Hij/zij moet over een grondige geografische kennis van de zone beschikken. Bovendien moet hij over een grondige vakkennis beschikken over gemeenschapsgerichte politiezorg en informatiegestuurde politiezorg. Met sociaal engagement: het vermogen empathisch en sociaal voelend het maatschappelijke probleemveld aan te pakken vanuit een politioneel vaktechnische achtergrond, in staat zijn om in contact te treden met de bevolking en om in te spelen op de behoeften van de bevolking. Hij/zij moet beschikken over de vereiste vaardigheden en ingesteldheid om te dialogeren met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Bezitten van de nodige kwaliteiten om in een vergadering naar voor te kunnen treden. Bijstaan van oversten met advies. Kennisgebonden competenties Vakkundigheid: het tonen van vakinhoudelijke kennis, kunde of expertise in de werkzaamheden die verband houden met de functie: Draagt bij aan vaktechnische ontwikkelingen door aantoonbare prestaties zoals bijvoorbeeld het schrijven van artikels, het doceren van kennis of vaardigheden, participeren aan nieuwe ontwikkelingen; Bijvoorbeeld: Cursus GGPZ, volgen van opleidingen (schrijfvaardigheid, informatieverstrekking,functionele kennis) Geeft aan zijn medewerkers regelmatig feedback over hun deskundigheidsniveau en vertoont zelf een hoog deskundigheidsniveau in de toepassing van zijn vaardigheden en kennis; Bijvoorbeeld: Functioneringsgesprek, voorbeeldgedrag (beheer van middelen en opvolging van de doelstellingen, bezielen en motiveren van de groep, functionele en technische kennis, impact op de omgeving) Draagt zorg voor de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering en de vakkundigheid op afdelingsniveau en doet voorstellen op strategisch niveau op het gebied van deskundigheidsbevordering; Bijvoorbeeld: Verbeteren van de processen, kwaliteit van het afgeleverde werk ( impact op de omgeving, overtuigingsvermogen, organisatie van het werk) Bespreekt, plant acties en werkt samen met de HR adviseur rond de kwaliteitsontwikkeling van de deskundigheid van de medewerkers waar hij/zij leiding aan geeft; Bijvoorbeeld: Opleidingsplan (operationele autonomie, organisatie van het werk, vermogen om te beslissen, te plannen, actiedoelstellingen) Kan de basistechnieken vereist voor de functies op afdelingsniveau en de toepassing ervan aanpassen aan veranderde omstandigheden; Bijvoorbeeld: Implementatie van nieuwe radiocommunicatie, ingebruikname nieuw wapen, nieuwe wetgeving ( kennis van het activiteitendomein, functionele kennis, technische kennis) Gedragsgebonden competenties Operationele autonomie: voert zelfstandig taken uit binnen de bevoegdheid en grenzen van de functie Wacht bij problemen niet af, stelt zich niet afhankelijk op, maar gaat erop af, verzamelt informatie en onderneemt actie om het probleem op te lossen; Bijvoorbeeld: Probleemoplossend werken, alle kanten van het verhaal aanhoren (operationele autonomie, organisatie van het werk) Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie, stelt onderwerpen aan de orde, vraagt naar het waarom ; Bijvoorbeeld: Nieuwsgierig en leergierig zijn, kritisch ingesteld (operationele autonomie, bezielen en motiveren van een groep) Ontwikkelt eigen werkwijzen, doet niet vanzelfsprekend wat iedereen doet ( vermogen om te plannen, beslissen,

6 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 5 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- operationele autonomie); Brengt een duidelijke mening naar voren, geeft eigen ideeën en voorstellen, ook wanneer die niet in de lijn liggen met die van zijn/haar medewerkers en kan hieraan vasthouden wanneer er druk wordt uitgeoefend om zich aan te passen (overtuigingsvermogen, impact op de omgeving, actiedoelstellingen, organisatie van het werk, beheer van middelen en opvolgen van de doelstellingen); Neemt initiatief bij het zoeken naar (informatie over) mogelijkheden en kansen in en voor de organisatie (operationele autonomie, impact op de omgeving, actiedoelstellingen). Informatieverstrekking: Informatie, ideeën of mening helder, duidelijk, sturend en zonodig boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen: Richt zicht tot zijn/haar gesprekspartner (mondeling uitdrukkingsvermogen, schrijfvaardigheid); Weet de aandacht van de gesprekspartner te verkrijgen door bijvoorbeeld een kernachtig verhaal met een logische opbouw, een helder betoog waarin hoofd en bijzaken gescheiden zijn, op toehoorders afgestemde voorbeelden, boeiende verteltrant, een enthousiaste houding (bezielen en motiveren van de groep, mondeling uitdrukkingsvermogen); Weet tijdig terug te keren op de kern van de informatie/boodschap en verzekert er zich van dat de toehoorders het begrepen hebben door het stellen van vragen (mondelings uitdrukkingsvermogen); Past de communicatiestijl aan, aan de specifieke relatie met de doelgroep (impact op de omgeving, bezielen en motiveren van de groep, beheer van middelen en opvolgen van de doelstellingen); Communiceert selectief vanuit zijn/haar inzicht in en inschatting van de situatie, om zo sneller zijn/haar doel te bereiken (mondeling uitdrukkingsvermogen, operationele autonomie). Resultaatgerichtheid: Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel: Ondersteunt medewerkers zodanig dat zij geplande resultaten halen; Bijvoorbeeld: Opvolgen van actieplannen (actiedoelstellingen, organisatie van het werk, bezielen en motiveren van de groep, vermogen om te plannen, beslissen) Hakt knopen door, stelt eenvoudige of lastige beslissingen niet onnodig lang uit, pakt zaken op en handelt ze af; Bijvoorbeeld: Initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen (vermogen om te beslissen, operationele autonomie) Zet algemeen geformuleerde strategieën om in beleidsplannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten (informatieverstrekking, actiedoelstellingen, overtuigingsvermogen, impact op de omgeving); Spreekt medewerkers aan op en waardeert en beloont hen voor behaalde resultaten; Bijvoorbeeld: Een compliment of schouderklopje kunnen geven (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang, hoffelijkheid). Taakgericht leiderschap: Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven aan medewerkers. Afdelings en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, de voortgang bewaken en corrigeren: Gaat zonnodig de confrontatie aan, wijst op vereist en onacceptabel gedrag (sociale omgang, vermogen om te beslissen, hoffelijkheid); Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en maakt duidelijke vervolgafspraken om het effect van gemaakte afspraken na te gaan (vermogen om te plannen, organisatie van het werk, operationele autonomie, beheer van de middelen en opvolgen van de doelstellingen); Onderneemt regelmatig acties om de medewerkers op éénzelfde lijn te krijgen (bezielen en motiveren van de groep, impact op de omgeving); Geeft aan wat de strategie, het doel en de taken van de organisatie, afdeling en de individuele medewerkers zijn (mondeling uitdrukkingsvermogen, schrijfvaardigheid, bezielen en motiveren van de groep, actiedoelstellingen); Zet door, ook als de taak meer en langduriger inspanning blijkt te vergen (operationele autonomie). Mensgericht leiderschap: Op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers. Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren. Onderzoekt voor het nemen van een beslissing het effect daarvan op de organisatie (organisatie van het werk, impact op de omgeving, overtuigingsvermogen); Is in staat om diverse rollen als instructeur, mentor, supervisor, coach, intervisor, op te nemen en in functie van de omstandigheden voor de juiste rol op het juiste ogenblik te kiezen (sociale omgang); Betrekt de medewerkers en managers onder zich bij besluitvormingsprocessen, heeft oog voor het proces en het draagvlak dat nodig is voor het besluiten en veranderingen (impact op de omgeving, overtuigingsvermogen, bezielen en motiveren van de groep); Zorgt voor een open en regelmatige informatie en communicatiestroom over ontwikkelingen en veranderingen en staat zelf open voor communicatie en feedback (informatieverstrekking, hoffelijkheid, sociale omgang); Betrekt mensen op meerdere niveaus, in en zonodig van buiten de organisatie, regelmatig bij de besluitvorming over en de implementatie van strategische beleidsplannen (kennis van het activiteitendomein, operationele autonomie). Coachen: Als leidinggevende het stimuleren van het bereiken van functie en organisatiedoelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. In algemenere zin: het stimuleren en begeleiden van anderen Maakt de medewerker duidelijk wat in een bepaalde taak verwacht wordt, spreekt hem daarop aan en helpt hem dat te realiseren (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Vraagt de medewerker naar de belemmeringen om de doelen te bereiken (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Geeft anderen zorgvuldig feedback over gedrag of prestaties, zowel positief als negatief (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Laat de ander eerst met oplossingen en plannen komen voordat hij adviseert (bezielen en motiveren van de groep, sociale omgang); Nodigt steeds uit tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het ondernemen van actie (bezielen en

7 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 6 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- motiveren van de groep, sociale omgang). Waardegebonden competenties Klantgerichtheid: een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van de dienstenafnemers en aan het verlenen van diensten of hulp, en daarnaar handelen: Reageert snel en adequaat op vragen, verzoeken, klachten en aangiften van dienstenafnemers; Bijvoorbeeld: Adequaat reageren op klachten (functionele kennis, organisatie van het werk, vermogen om te plannen) Toont begrip voor de wensen, problemen en klachten van dienstenafnemers (sociale omgang, hoffelijkheid); Maakt duidelijke afspraken met de dienstafnemers, zorgt voor follow up; Bijvoorbeeld: Opvolgen van openstaande kantschriften en pv s (organisatie van het werk, vermogen om te plannen, operationele autonomie). Bedenkt vanuit de belangen en situatie van de dienstenafnemers mogelijkheden om hem van dienst te kunnen zijn; Bijvoorbeeld: Creatief en inventief werken (vermogen om te beslissen, organisatie van het werk, overtuigingsvermogen, sociale omgang). Interne klantgerichtheid: beschouwt medewerkers/collega s als interne dienstenafnemers en handelt hiernaar (sociale omgang, hoffelijkheid). 4. Gewone plaats van het werk: Politiezone Berlaar-Nijlen, Statiestraat 11 te 2560 Nijlen. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: ADV Sam VANDEROOST, 03 / Vereiste bijzondere bekwaamheden: zie functieprofiel. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nog te bepalen door de zone. 9. Kennistest: Nog te bepalen door de zone. PZ 5362 : HEIST-OP-DEN-BERG: PZ 5363 : HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/RIJKEVORSEL: 0009 COMMISSARIS VAN POLITIE Diensthoofd lokale recherche JA 1 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel: Commissaris van politie en/of personeelsleden die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan. Het gaat om een gespecialiseerde betrekking, houders van een brevet die geschikt worden bevonden genieten voorrang. Personeelsleden die niet over het vereiste brevet beschikken, mogen ook solliciteren. 2. Functiebeschrijving: De lokale recherchedienst binnen de PZ Noorderkempen staat in voor de uitvoering van doorgedreven onderzoeken waarbij een zekere specialisatie noodzakelijk is. Zij is een tweedelijnspolitie die in die zin haar opdrachten ontvangt als voortvloeisel van de aanvankelijke vaststellingen door andere operationele diensten of kantschriften van de gerechtelijke overheden. Het diensthoofd lokale recherchedienst behoort tot het operationeel kader en ressorteert onder het gezag van de directeur Operaties. Het diensthoofd lokale recherchedienst neemt deel aan de wachtbeurtrol OBP van de zone. Het diensthoofd lokale recherchedienst neemt deel aan de beleidsvergaderingen intern het korps en de vergaderingen extern het korps die binnen zijn werkgebied vallen. Het diensthoofd lokale recherchedienst voert zijn taken uit conform het korpsbeleid (Zonaal Veiligheidsplan) en de bestaande korps- en parketrichtlijnen. Hij/zij voert politionele opdrachten uit in functie van de korpsnoodwendigheden. Dit houdt o.m. in dat de algemene politionele bevoegdheden en deze van OGP/OBP aangewend worden daar waar nodig, nuttig en/of voorgeschreven is in het belang van een goede politiezorg zoals de coördinatie bij grootschalige politieoperaties/onderzoek, officier afstappingen,. Het diensthoofd lokale recherchedienst heeft een ruime kennis, inzicht en ervaring in de werking van de geïntegreerde politie (in het bijzonder de federale gerechtelijke politie) en van de werking van de gerechtelijke overheden. Het diensthoofd lokale recherchedienst vervult volgende kernopdrachten: u draagt de verantwoordelijkheid voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen uw dienst. Dit houdt onder meer in dat u: de visie en strategische doelstellingen van korpschef, directie en dienst vertaalt in operationele doelstellingen en zorgt voor de uitvoering ervan. u ontwikkelt een coherent inhoudelijk beleid en stuurt op basis hiervan uw eigen dienst. instaat voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en systeem binnen uw dienst de professionele uitvoering van het werk door de medewerkers bewaakt en optimaliseert u bent verantwoordelijk voor de goede werking van uw dienst en coördineert de activiteiten ervan. Dit houdt onder meer in dat u: de werking van uw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch vlak (inclusief het genereren van managementinformatie). ervoor zorgt dat de medewerkers van uw dienst als één samenwerkend geheel functioneren. U organiseert daartoe (team)overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en waakt over de interne communicatie binnen de dienst. voorstellen doet ter optimalisatie van uw werking en dienstverlening. U werkt hiervoor acties en projecten uit en

8 Operationeel kader Officierskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 1/A/I-BLZ 7 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art. 10 ;2 ;- zorgt ervoor dat deze acties uitgevoerd worden. toeziet op een verantwoorde inzet en werkplanning van de medewerkers. ervoor zorgt dat uw medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn van de medewerkers. u geeft leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de politiezone Noorderkempen. Dit houdt onder meer in dat u: concrete doelstellingen formuleert conform de korpsdoelstellingen en u verantwoordelijk bent voor de resultaten hen adviseert en eventueel begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden hen informeert vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt actief betrokken bent bij het evaluatieproces fungeert als voorbeeld inzake gedrag, houding en ingesteldheid bemiddelt in geval van samenwerkingsproblemen met collega s en interne en/of externe partners u geeft adviezen aangaande de materies die tot uw bevoegdheid behoren. U doet dit op structurele en op ad hoc basis. Dit houdt onder meer in dat u: de interne beleidsorganen en collega s op inhoudelijk vlak adviseert zowel vanuit een korte- als langetermijnperspectief uw medewerkers bijstaat indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers zelf de complexe dossiers/projecten opvolgt en/of behandelt en instaat voor de communicatie met de belanghebbenden uw expertise ten dienste stelt van en verder ontwikkelt bij wie er behoefte, nut en belang aan heeft, zodat de goede werking van uw dienst gegarandeerd blijft en dit ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. u neemt een signaalfunctie op waarbij u op beleidsmatig vlak uw directeur en belanghebbenden informeert en adviseert. U rapporteert omtrent lopende projecten en werkzaamheden en u heeft een goed zicht op de verschillende aspecten ervan (uitvoeringstermijnen, prioriteitenbepaling enz.) u zorgt ervoor dat er interne controleprocedures en kwaliteitsprojecten worden georganiseerd aangaande materies die tot uw bevoegdheden behoren, en dit binnen het beleid dat door de politiezone Noorderkempen uitgewerkt wordt. U werkt hiervoor loyaal mee aan audits u bent verantwoordelijk voor de interne communicatie van uw dienst, en dit conform het algemeen beleid van de politiezone u werkt mee aan het bepalen en het in uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de dienst en zorgt ervoor dat ze binnen uw afdeling vertaald en gedragen worden u staat uw medewerkers bij op inhoudelijk vlak indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers. U verwerkt zelf de complexe dossiers en staat in voor de communicatie met de belanghebbenden u behandelt vragen vanuit uw functionele verantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer in dat u: de vraag onderzoekt een voorstel uitwerkt eventueel overlegvergaderingen organiseert met de belanghebbenden het voorstel bespreekt met en ter goedkeuring voorlegt aan de betrokkene(n) waar nodig het voorstel bespreekt in de diverse overlegorganen de praktische gevolgen van het ontwerp aan de belanghebbende binnen de organisatie communiceert de eventuele veranderingen in werkwijzen, procedures, reglementeringen, beleidsbeslissingen, enz. vanuit uw functionele verantwoordelijkheid vertaalt in praktische implicaties voor uw dienst. In overleg met uw medewerkers doet u de nodige aanpassingen u volgt dienstgebonden regelgeving, beleidsbeslissingen en thema s op en zoekt, al dan niet samen met de collega s, naar nieuwe of optimalisaties van bestaande regelgeving, initiatieven, procedures en methodieken. U implementeert deze en werkt werkwijzen, procedures en werkdocumenten uit. Waar nodig overtuigt u betrokkenen en medewerkers van het belang ervan u rapporteert aan uw (rechtstreekse) leidinggevende over de stand van zaken van de afhandeling van de dossiers en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen u bent het centrale aanspreekpunt van uw dienst. Dit houdt onder meer in dat u: overlegt met uw rechtstreekse leidinggevende, interne en/of externe partners de afstemming bewaakt tussen uw dienst en de eventuele andere diensten en de directie contacten onderhoudt met diverse (externe) organisaties met oog op het uitbouwen van expertise en van een netwerk. U werkt indien nodig samen projecten uit u biedt logistieke, administratieve en infrastructurele ondersteuning aan uw medewerkers. Op die manier zorgt u ervoor dat uw medewerkers kunnen werken in een omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor aspecten van het welzijn u staat in voor het uitwerken van acties/opdrachten in het kader van de reguliere werking van de dienst. Deze acties/opdrachten pakt u projectmatig aan. Concreet betekent dit dat u per actie onder meer de doelstelling formuleert, de nodige contacten legt, instaat voor de implementatie en de nazorg ervan, enz. Indien nodig werkt u hiervoor samen met collega s van de dienst of van andere diensten. U rapporteert ook geregeld over het verloop van de actie aan uw verantwoordelijke Deze functie vereist een CV en motivatiebrief waaruit de competenties en relevante ervaring eigen aan het functiedomein blijken. Beide documenten worden aan het mobiliteitsdossier toegevoegd. 3. Gewenst profiel: Specifieke competenties Beschikken over een sterk analytisch denkvermogen;

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie