Boute Ecologie & Water Advies. Curriculum Vitae

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boute Ecologie & Water Advies. Curriculum Vitae"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae M.G. Boute Naam Boute, Martin Nationaliteit Nederlands Woonplaats, adres Molenstraat Noord 5 Stevensweert Telefoon Beroep Website Zelfstandig adviseur (Boute Ecologie & Water Advies) (under construction) Geboorteplaats Barneveld, Nederland Kamer van Koophandel BTW-nummer NL B01 Aantal jaren Vanaf januari 2011 Geboortedatum 26 december 1970 Opleiding 1995 Biologie, aquatische eco(toxico)logie, Universiteit van Amsterdam, faculteit der Biologie, Nederland. Verkort doctoraal studie Biologie met specialisatie aquatische eco(toxico)logie 1993 HTO-Milieuchemie, afstudeerprofiel water en bodem, Rijkshogeschool IJselland Deventer, HLO, Nederland. Theorie en praktijk van "wat doen stoffen in het milieu". Van laboratoriumonderzoek tot veldwerk en theorie Cursussen 2010 Ecologie en Gebiedsontwikkeling (intern DHV) 2010 Effectief Acquireren (OOR) 2006 Ecologisch Herstelbeheer, waterkwaliteit in beekdalen en vennen 2002 Timemanagement 2000 Projectmanagement 1999 Assertiviteit en Zelfmanagement 1998 Beekherstel (Wateropleidingen) 1997 MS Windows, Word 7.0, Excel 7.0, Acces 7.0, Powerpoint Overzicht werkgevers 12/ /2010 Adviseur/projectleider water en ecologie, DHV afdeling Land en Water Zuid - Opstellen waterkwaliteitsadvies herstel Kleine en Groote Meer Brabantse Wal - Prioritering 51 stadswateren op waterkwaliteit 2 e tranche (Waterschap De Dommel) - Projectleider Herstelplan Schaapsloopven (gemeente Valkenswaard) - Detachering Waterschap Peel en Maasvallei: Projectleider Kruispeel Tungelroyse beek Coördineren en opstellen reactie waterschap 7 Natura2000 beheerplannen + beoordelen producten Opstellen factsheets Besluit Bodemkwaliteit en eindredactie Adviseur herstelprojecten Swalm (N2000), Roode beek Arcen, Heukelomse beek en Groote Molenbeek Rapportage waterkwaliteit en herstelmaatregelen vennen Beegderheide Aanvragen en opstellen ontheffingen Flora en faunawet Tungelroyse beek - Opstellen OGOR-maatregelen en ecoscan Dommeldal Eindhoven en De Zeggen Geldrop (Waterschap De Dommel) - Senior adviseur inrichting en ecologie Graafsche Raam/Lage Raam - Adviseur onderzoek fosfaat en natuurontwikkeling nnp Noordpolder - Adviseur en inbreng gebiedskennis Ruimtelijke consequenties klimaatverandering Noord- Brabant - Projectleider Beeksche Waterloop: kansen voor een ecologische verbindingszone - Opstellen ontwerp Reuseldal: beekherstel, waterkwaliteitsmaatregelen, natuurdoelen en M.G. Boute/1

2 fosfaat, zuiveringsbeemden, ecologische verbindingszone, Natura2000 doelen en maatregelen (HR-soorten) - Waterkwaliteitsonderzoeken (Westpolderplas, Zwemplas Allurepark De Lucht) - Ontsnippering Geleenbeek (knelpunten A2 en Julianakanaal), doelsoortenanalyse en ontwerp herinrichting benedenloop Geleenbeek (Limburg) - Opstellen inrichtingsplan Peelsche Loop (Wolfsveld, Gemert) - Begeleiden opstellen Passende beoordeling Augustapolder (Bergen op Zoom) - Adviseur natuur effectstudie OTB-MER verbreding A2&A58 (onder andere beoordelen/begeleiden onderzoek N2000 Leenderbos, Groote Heide en Plateaux, en Bossche Broek) 05/ Senior adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit, Adviesbureau Taken (Landschapsarchitectuur en Ecologie). - Projectleider opstellen Inrichtingsschets en uitwerking robuuste ecologische verbindingszone Logtse Baan-Brinksdijk (natte natuurparel en Natura 2000 gebied Kampina) - Opstellen inrichtingseisen voor Poppelsche Lei binnen project Landgoed De Breedijken - Projectleider uitwerken streefbeelden, analyse, inrichtingseisen, -maatregelen en schets voor natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje - Uitwerken kansen, knelpunten en maatregelen vennen nnp Kampina in project Natuurtheater Oisterwijk - Adviseur Habitattoets maatregelen Nieuw Limburgs Peil Natura2000 gebieden (Waterschap Peel en Maasvallei) - Adviseur waterkwaliteit en (ecologische) inrichting Recreatieplas De Lucht in de gemeente Barneveld - Projectleider Ecoscans en streefbeelden stadswateren Gelderse Vallei (Waterschap Vallei en Eem). - Beeksysteemanalyse en herinrichting Goorloop en Vleutloop in NNP Sang en Goorkens (Waterschap Aa en Maas) - Projectleider publieksrapport (Inrichtingsschets) NNP Sang&Goorkens. - Opstellen Handboek streefbeelden waterplannen (Waterschap Rivierenland). - Inhoudelijk adviseur herstel Hoevelakense beek (waterkwaliteit, inrichting, inpassing) (Waterschap Vallei en Eem, gemeente Barneveld). - Detachering Waterschap Aa en Maas (NNP Sang&Goorkens, Beheerplan Watergangen, EVZ Zwanenburg) Adviseur ecologie, Waterschap Aa en Maas. - Beheerplan Watergangen: opstellen functie-eisen/karakteristieken voor verschillende clusters van watergangen (gebaseerd op Europese Kaderrichtlijn Water). - Opstellen Beekvisie, Inrichtingsplan en ontwerp Goorloop en Vleutloop in de NNP Sang&Goorkens. - Ecologische adviezen beekherstel, ecologische verbindingszones, beheer en onderhoud (onder andere Oeffeltse Raam, de Aa (evz Zwanenburg), Laarakkerse Waterleiding, evz Hertogswetering, evz Leigraaf, Astense Aa, Snelle Loop en verdrogingsbestrijdingsproject Maashorst) - Opstellen top tien beken met hoogste ecologische potenties in beheergebied Projectleider Gemeentelijk RioleringsPlan, Gemeente Heerlen (gedetacheerd via Lybrae Consultants M.G. Boute/2

3 Maastricht). - Projectleider Gemeentelijk RioleringsPlan Heerlen Implementatie Kaderrichtlijn Water in gemeentelijk beleid. - Begeleiden Natuurherstelprojecten. - Projectleider onderzoek en herstel stadswateren Adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit, Royal Haskoning Adviesgroep Water en Ecologie. Water management - Uitvoeringsplan IJzeren Man: opstellen ecohydrologische systeemanalyse/uitvoeringsplan (Waterschap Peel en Maasvallei, WPM). - Opstellen inrichtingsvisie Boven-Slinge (Waterschap Rijn en IJssel). - Opstellen monitoringsrapportage spuiwater Eemskanaal. - Inrichtingsplan/-visie Eckeltse beek. Inhoudelijke inbreng waterkwaliteit en (aquatische) ecologie (streefbeeld, visie, maatregelen) (WPM). - Herstelplan Melickerven: onderzoek streefbeeld, waterkwaliteit, knelpunten, maatregelen (Waterschap Roer en Overmaas). - Onderzoek naar de nutriëntenbelasting in relatie tot geplande maatregelen van de reconstructie Achterhoek en Liemers (Provincie Gelderland). - Advisering herstelmaatregelen Friesche Veen. - Detachering Zuiveringschap Limburg, afdeling Waterkwaliteitsbeheer. Taken: inwerken nieuwe medewerkers, opstarten projecten, afronding lopende projecten Mdw. ecologie, clustercoördinator ecologisch herstel, Zuiveringschap Limburg, afdeling Waterkwaliteitsbeheer. - Projectleider venherstelprojecten (Kanaalven Groote Moost, Schrieversheidevennen (Brunssummerheide)). - Coördineren, aansturen en begeleiden cluster ecologisch herstel (planning, prioriteren werkzaamheden, jaarplan). - Inhoudelijk begeleiden van beekherstelprojecten (o.a. Geleenbeek, Ruischerbeek, Kroonbeek/Tielebeek, Roggelse beek, Roode beek, Anselderbeek, Kanjel&Gelei, Strijthagerbeek, Geul). - Inhoudelijk begeleiden van natuurherstelprojecten Krang en Beekven en Mariapeel/Deurnesepeel. - Begeleiden project Cutox (STOWA): onderzoek naar biologische beschikbaarheid van koper. - Leiden/coördineren project bestrijdingsmiddelen in relatie tot vóórkomen macrofauna Rijnbeek. - Inhoudelijk begeleiden van stroomgebiedvisies (Tungelroyse beek, Roggelse beek, Haelensche beek). - Begeleiden waterhuishoudingsplannen (Industriepark Swentibold, MaastrichtAachenAirport). - Interpreteren van fysisch/chemische en biologische gegevens. - Opstellen van monitoringsrapportages. - Aquatisch ecologische en waterkwaliteitsadviezen geven mdw. integraal waterbeheer, Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Integraal waterbeheerprojecten in rijkswateren van Zeeland (het Volkerak-Zoommeer, Oosterschelde en Grevelingenmeer) - Inhoudelijk onderbouwen bijstelling van het natuurstreefbeeld VZM M.G. Boute/3

4 - Meewerken aan de afronding van de peilbesluitprocedure VZM - Opstarten en coördineren ecotoxicologisch onderzoek naar het effect van de aanwezigheid van klasse 2 specie in VZM - Begeleiden en aansturen van de evaluatie en optimalisatie van de monitoring water- en waterbodemkwaliteit VZM - Eindredactie van de evaluatienota Een meer in ontwikkeling - Projectleider onderzoek bestrijding blauwalgen VZM - Effectbeschrijving van het lozen van zoet water uit het VZM op de Oosterschelde Talenkennis spreken schrijven lezen Publicaties Duits matig matig matig Engels goed goed goed Nederlands moedertaal 2010 Graaf, J. van de en M. G. Boute, 2010: inventarisatie en huidige situatie Schaapsloopven Valkenswaard, in opdracht van gemeente Valkenswaard, ism Bosgroep Zuid, Eindhoven Langenhoff, I., E. Weijma, M.G. Boute, 2008; adviesrapport Zuiveringsbeemden Reuseldal, in opdracht van Waterschap De Dommel, Eindhoven Integraal herstel Reuseldal: artikel in brochure Milieu en Duurzaamheid (DHV) 2007 Boute, M.G., 2007: Inrichtingsschets en onderbouwing natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje, in opdracht van Waterschap De Dommel, Roermond M.G. Boute en H. v.d. Wielen, 2007: Een glanzende parel? Inrichtingsschets Sang en Goorkens tussenrapport, iov Aa en Maas en Dienst Landelijk Gebied, Roermond 2007 M.G. Boute, A. Beerendonk en R. Buskens, 2007: Ecoscans en wensbeelden stadswateren Amersfoort, Wageningen en Eemnes, iov van Waterschap Vallei en Eem, Roermond M. G. Boute, H.A. de Jonge, A. de Wilde en R. Planteijdt, 2004: Uitvoeringsplan waterplan IJzeren Man, in opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei en gemeente Weert, s Hertogenbosch Boute, M. G., H. de Mars, L. Wortel en P. Kloet, 2003: Ecologische inrichtingsvisie De Boven-Slinge; van modellen naar werkelijkheid, iov Waterschap Rijn en IJssel, Nijmegen 2003 Boute, M. G., 2003: Emissierapportage spuiwater Eemskanaal, in opdracht van Waterschap Hunze en Aa s, Nijmegen Mullecom, M. van, F. Kroes, M.G. Boute, A. Ragas, 2003: Onderzoek volgens de TRIADEbenadering in het stroomgebied van de Rijnbeek. Tijdschrift H2O nr. 1. In het stroomgebied van de Rijnbeek te Venlo voerde het Zuiveringschap Limburg waterkwaliteitsonderzoek volgens de TRIADE-benadering uit. Met deze benadering kunnen de effecten van diverse stressfactoren op het ecologisch functioneren van de beken aangetoond worden door een combinatie van fysisch/chemische analyses met veldwaarnemingen (macrofaunaonderzoek) en ecotoxicologische toetsen (veldbioassays) 2002 Mars, H. de, M. G. Boute, R.E.M. Gubbels, 2002: De Schrieversheidevennen; een uniek doorstroomsysteem in de knel. Natuurhistorisch Maandblad september 2002 jaargang 91. Overlevings- of herstelplan voor de Schrieversheidevennen 1998 Boute, M. G., H. Wanningen, W. Vonck en S. A. de Jong, 1998: Volkerak/Zoommeer: zee, meer: min of meer? Tijdschrift H2O nr. 9 jaargang Artikel in tijdschrift H2O over het Volkerak-Zoommeer 1998 Boute, M. G, 1998: Is natuur maakbaar? In: Het Zeeuwsch Landschap 14e jaargang nr. 2, M.G. Boute/4

5 juni Is natuur maakbaar: met de nadruk op de vele maatregelen die genomen zijn in het zoete gemaakte Volkerak-Zoommeer en de reactie van de natuur 1997 Boute, M. G., W. Vonck, S. A. de Jong, H. Wanningen, 1997: From sea to lake in ten years. Poster voor SETAC congres. Posterpresentatie voor SETAC-congres met als onderwerp de ontwikkelingen in het Volkerak-Zoommeer 1997 Wanningen, H. en M. G. Boute, 1997: Evaluatienota Een meer in ontwikkeling. Rapport Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Evaluatienota van de ontwikkelingen van het Volkerak-Zoommeer over tien jaar ( ) M.G. Boute/5

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 Naam Visser, Steven Jurjen Titel Ir. Geboortejaar 1971 Nationaliteit s Beroep Civiel Ingenieur / Adviseur Waterbeheer Beroepsopleiding 1996 Technische Universiteit

Nadere informatie

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten Curriculum Vitae datum: oktober 2014 document: 07.132/10 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae A.J.M. Messelaar Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland

Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland Tom Buijse, Twan van den Beld (Deltares) Niels Brevé (Sportvisserij Nederland) Herman Wanningen (Wanningen Waterconsult)

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud sprogramma Het Groene Woud 1. Inleiding...in Het Groene Woud Vastgesteld in AB stichting Het Groene Woud op 13 maart 2014 1.1 Karakter van dit uitvoeringsprogramma Dit uitvoeringsprogramma is de invulling

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college,

Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college, Het Waterschapshuis HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT Datum 7 oktober 2011 Onderwerp Deelname van uw waterschap aan de Nationale Databank Flora

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Wat doet het waterschap?

Wat doet het waterschap? Werken aan water Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals

Nadere informatie

Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 februari 2010 / rapportnummer 2264-83 1. OORDEEL OVER HET MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Alumnivereniging VVA Larenstein September 2010 / nr04 Opleiding en werkveld Grasduinen in Ooijpolder Special naar alle 14000 afgestudeerden VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Contact

Nadere informatie

Marjan Schaapman 29 november 1966 Amersfoort, Nederland Nederlands gehuwd (2 kinderen)

Marjan Schaapman 29 november 1966 Amersfoort, Nederland Nederlands gehuwd (2 kinderen) PERSOONSGEGEVENS naam: geboortedatum: geboorteplaats: nationaliteit: burgerlijke staat: CONTACTGEGEVENS bedrijfsnaam: adres: mobiel: e-mail: website: Twitter: Facebook: Linked In: Marjan Schaapman 29 november

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Netwerk Groene Bureaus. 1. vormgeven aan kwaliteit

Jaarverslag 2009 Netwerk Groene Bureaus. 1. vormgeven aan kwaliteit Jaarverslag 2009 Netwerk Groene Bureaus Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene adviesbureaus. Het NGB ondersteunt zijn leden bij

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

Sinds 2012 aangesloten bij Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer (AVV). Informatie op www.adviseursnetwerkverkeerenvervoer.nl en www.anvv.eu.

Sinds 2012 aangesloten bij Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer (AVV). Informatie op www.adviseursnetwerkverkeerenvervoer.nl en www.anvv.eu. CV De CV is als volgt opgebouwd: Persoonlijke informatie Opleiding en training Zelfstandig ondernemer Werkgevers Activiteiten Léon Lurvink is aangesloten bij het Adviesnetwerk Verkeer en Vervoer Persoonlijke

Nadere informatie

Aan het water. Zo divers is waterpubliek

Aan het water. Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Inzichten in meningen en wensen van gebruikers van het watersysteem 2009 Rijkswaterstaat, Publieksgericht Netwerkmanagement

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie