Algemene Voorwaarden Drenth Verhuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Drenth Verhuur"

Transcriptie

1 Algemeen Algemene Voorwaarden Drenth Verhuur 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Drenth Verhuur en de huurder van de huurobjecten en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden met de huurobjecten door de huurder. 1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Drenth Verhuur slechts bindend indien deze door Drenth Verhuur uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en aan de huurder zijn bevestigd. 1.3 Algemene Voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door Drenth Verhuur uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd aan de huurder. 1.4 Indien één of meerdere van de bepalingen of artikelen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen en artikelen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Drenth Verhuur en de huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen en artikelen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling of artikel in acht worden genomen Huurprijzen 2.1 Alle schriftelijke of mondeling geoffreerde huurprijzen door Drenth Verhuur zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij Drenth Verhuur bekende gegevens afkomstig van de huurder. Tenzij anders overeengekomen behouden de genoemde huurprijzen hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na bekendmaking van de huurprijs en acceptatie door de huurder. 2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle huurprijzen in euro s en exclusief BTW. 2.3 Afwijkingen van gedane huurprijzen binden Drenth Verhuur alleen indien deze door Drenth Verhuur schriftelijk akkoord zijn verklaard en aan de huurder zijn bevestigd. 2.4 De dagprijs en/of weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of gebaseerd op 40 uur per week. Bij een gebruik meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geldt een door Drenth Verhuur vast te stellen toeslag. 2.5 Voor onjuistheden of afwijkingen van de huurobjecten met betrekking tot vermelding van de maten of capaciteit kan Drenth Verhuur nimmer door de huurder aansprakelijk worden gesteld. Huurperiode 3.1 Huurovereenkomsten en de huurprijzen gelden met in achtneming van artikel 2.4 als aangegaan voor een periode van 8 uren per dag of per één volledige week en gelden voor maximaal de periode die door Drenth Verhuur mondeling of schriftelijk met de huurder is aangegaan. Drenth Verhuur is niet verplicht de overeengekomen huurperiode te verlengen.

2 3.2 Bij het bepalen van de huurtermijnen worden alle dagen aansluitend of tussenliggend op gebruikelijke werkdagen of werkweken, dus ook verletdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen, meegerekend. 3.3 Drenth Verhuur en de huurder komen mondeling of schriftelijk de huurperiode overeen. Tevens wordt tussen partijen overeengekomen of de huurder het huurobject zelf ophaalt op een aan te wijzen locatie of dat Drenth Verhuur het huurobject bij de huurder aflevert. In dit laatste geval zal Drenth Verhuur de kosten van het afleveren extra door berekenen aan de huurder. De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt aan Drenth Verhuur af te geven, dan wel dat de huurder Drenth Verhuur in kennis stelt dat het gehuurde object op een aan te wijzen locatie kan worden opgehaald. In dit laatste geval zal Drenth Verhuur deze kosten extra door berekenen aan de huurder. 3.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn door de huurder wordt geretourneerd of als Drenth Verhuur niet of niet tijdig in kennis wordt gesteld het huurobject op een aan te wijzen locatie op te kunnen halen, heeft Drenth Verhuur het recht een extra huurbedrag aan de huurder door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd of door Drenth Verhuur kan worden opgehaald. 3.5 De huurperiode eindigt nadat de huurder het huurobject bij Drenth Verhuur heeft terug gebracht dan wel dat Drenth Verhuur het huurobject heeft opgehaald en gecontroleerd. 3.6 Het huurobject wordt bij het einde van de huurperiode door Drenth Verhuur gecontroleerd op beschadigingen en/of op disfunctioneren. De huurder wordt door Drenth Verhuur aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten bij beschadiging of bij totaal verlies de vervangingswaarde. De aan deze schade of dit verlies verwante extra kosten gemaakt door Drenth Verhuur worden in deze aansprakelijkheidsstelling opgenomen. 3.7 Het door de huurder onbeheerd afmelden en/of achterlaten van het huurobject wordt door Drenth Verhuur niet geaccepteerd als het einde van de huurperiode. Afleveren, afhalen en levertijd 4.1 Met inachtneming van artikel 3.3 komt Drenth Verhuur met de huurder overeen op welke wijze en op welke locatie het huurobject wordt afgehaald of afgeleverd. 4.2 De overeengekomen tijden waarop de huurobjecten worden opgehaald of afgeleverd gelden bij benadering. Drenth Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking van de overeengekomen tijden. 4.3 Het huurobject dient direct bij ontvangst door de huurder of diens medewerker(s) te worden gecontroleerd op functioneren of op beschadigingen. Reclames moeten op de dag van aflevering direct mondeling aan Drenth Verhuur worden gemeld en vervolgens binnen 24 uren na mondelinge melding eveneens schriftelijk aan Drenth Verhuur. Na 24 uren vanaf het moment van de controle of ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd. 4.4 Indien het ophalen of afleveren van het huurobject op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is Drenth Verhuur bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen en/of de huurovereenkomst te ontbinden. 4.5 Indien het huurobject door de huurder wordt teruggebracht wordt het huurobject door Drenth Verhuur gecontroleerd. Het ophalen en meenemen van het huurobject door Drenth Verhuur is niet te beschouwen als een hiervoor genoemde controle. Indien schade, verlies, niet-schoonmaken, onjuist verpakken of borgen wordt vastgesteld en niet wordt geaccepteerd door Drenth Verhuur wordt dit binnen 2 werkdagen aan de huurder meegedeeld. 4.6 Na de melding van enige beschadiging, verlies, niet-schoonmaken, onjuist verpakken of borgen van het huurobject krijgt de huurder 24 uren na de melding door Drenth Verhuur de gelegenheid het door Drenth Verhuur geconstateerde zelf te aanschouwen of zich tegen de aantijging te verweren.

3 Drenth Verhuur kan evenwel direct tot vervanging of reparatie van het huurobject overgaan en bij toerekening van de beschadiging of verlies aan de huurder de kosten hiervan aan de huurder doorberekenen. Risico voor de huurder 5.1 Het huurobject is vanaf het moment dat deze ter beschikking aan de huurder is gesteld voor risico van de huurder. De kosten van beschadiging of verlies van het huurobject komt voor rekening van de huurder. 5.1.a De huurder dient zorg te dragen voor een verzekering tegen beschadiging of verlies van het huurobject bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij. De huurder is verplicht om Drenth Verhuur van deze verzekering op de hoogte te stellen middels een kopie van het polisblad. Sluit de huurder geen verzekering af voor het huurobject, dan berekent Drenth Verhuur aan de huurder een bedrag van 25 per huurdag voor de cascoverzekering op het huurobject die Drenth Verhuur bij haar eigen verzekeraar heeft geregeld. 5.2 Indien met inachtneming van artikel 10.1 tot en met 10.3 sprake is van overmacht aan de zijde van de huurder waardoor schade aan of verlies van het huurobject is ontstaan dan heeft Drenth Verhuur de mogelijkheid om de huurder te kunnen ontslaan van de verplichting tot vergoeding van schadekosten of huurbedragen. Het bewijs van overmacht ligt volledig aan de zijde van de huurder en dient binnen 48 uren na de ontstane schade aan of verlies van het huurobject voldoende onderbouwd aan Drenth Verhuur schriftelijk te worden gemeld. De huurder heeft geen recht op een vervangend huurobject. De huurder kan wel een nieuwe huurtermijn overeenkomen voor een andere soortgelijk huurobject Onkosten die de huurder maakt of schade die de huurder lijdt bij stagnatie van diens werkzaamheden door beschadiging aan-, verlies van- of uitvallen van het huurobject kunnen niet op Drenth Verhuur worden verhaald. 5.4 Bij diefstal, schade, breuk of andere gebreken aan het huurobject worden de herstelkosten of de vervangingswaarde van het huurobject in rekening gebracht, zulks te vermeerderen met de door Drenth Verhuur gemaakte extra kosten als gevolg van deze schade of verlies. Verplichtingen van huurder 6.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat bij Drenth Verhuur terug te brengen als waarin de huurder deze heeft ontvangen. Eventuele extra arbeidstijd of gemaakte kosten door Drenth Verhuur voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de huurder. 6.2 Tenzij anders overeengekomen is de huurder verplicht, voordat de huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan Drenth Verhuur een door Drenth Verhuur vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terug ontvangst van het huurobjecten door Drenth Verhuur zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd onder aftrek van de aan Drenth Verhuur nog toekomende huurgelden plus eventuele vergoedingen van schade of verlies en/of extra kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurgelden het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Drenth Verhuur gerechtigd direct een aanvulling op de waarborgsom met een door Drenth Verhuur vast te stellen bedrag te eisen. 6.3 De huurder is verplicht de huurobjecten overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het huurobject aan te brengen dan wel zelf reparaties te verrichten behoudens op grond van door Drenth Verhuur gegeven uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade of verlies aan en/of disfunctioneren van het huurobject onmiddellijk aan Drenth Verhuur te melden. De bepalingen uit artikel 4.3 zijn onverminderd van kracht. 6.4 De huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder voorafgaande mondelinge of schriftelijke goedkeuring van Drenth Verhuur.

4 Eigendom en Inspectie 7.1 Drenth Verhuur behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door Drenth Verhuur wordt het recht voorbehouden het huurobject ten allen tijde, ook tijdens de duur van de huurovereenkomst, te (laten) controleren. 7.2 De huurder is verplicht hieraan steeds zijn volledige medewerking te verlenen. Beschadiging of verlies van huurobjecten 8.1 Iedere vervreemding, bezwaring, uitlening dan wel afstand doening van het huurobject ten behoeve van een derde partij is zonder uitdrukkelijke toestemming van Drenth Verhuur verboden. 8.2 De huurder dient Drenth Verhuur direct in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het huurobject of op een gedeelte daarvan alsmede van een (aankomend) faillissement of surseance van betaling. De huurder is verplicht altijd de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Drenth Verhuur bestaande huurovereenkomst. De huurder is verplicht het huurobject direct, doch in ieder geval vóór de eventuele inbeslagname, terug te leveren aan Drenth Verhuur. Alle kosten die Drenth Verhuur maakt voor het direct of later ophalen van het huurobject als gevolg van een in beslagname zijn voor rekening van de huurder. Deze kosten kunnen direct vóór het faillissement of surseance van betaling op de huurder worden verhaald. Dit verhaalsrecht en het recht op incasso van deze kosten blijven van kracht, ook na het opheffen van faillissement of surseance van betaling van de huurder. 8.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk beschadigd of verloren gaat of uit de macht van de huurder raakt, dient de huurder Drenth Verhuur daarvan direct op de hoogte te stellen en is de huurder gehouden binnen 5 werkdagen de kosten van herstel of de vervangingswaarde te vergoeden. Tevens dient als gevolg hiervan eventuele huurderving van het beschadigde of verloren gegane huurobject aan Drenth Verhuur te worden vergoed vanaf de eerste dag waarover geen huurgelden ontvangen (kunnen) worden. 8.4 Wanneer er sprake is van een strafbaar feit voortvloeiend uit het huren van het huurobject, dan verplicht de huurder zich direct aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van deze aangifte aan Drenth Verhuur. Drenth Verhuur is niet aansprakelijk voor alle gevolgen van een strafbaar feit. De kosten te maken met of schadevergoeding als gevolg van dit strafbaar feit zijn volledig voor rekening van de huurder van het huurobject. Beëindiging, opzegging en vervanging 9.1 Een huurovereenkomst eindigt door retournering van het huurobject door de huurder doch pas na controle van het huurobject door Drenth Verhuur als bedoeld in artikel Indien is overeengekomen dat het huurobject door Drenth Verhuur wordt opgehaald, wordt de overeenkomst beëindigd doch pas na controle door Drenth Verhuur conform artikel Drenth Verhuur heeft steeds het recht om het huurobject, indien deze door welke oorzaak dan ook op de dag / dagen van de huurovereenkomst niet beschikbaar is, door een gelijkwaardig huurobject te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft. 9.4 Indien Drenth Verhuur geen gelijkwaardig huurobject kan leveren als bedoeld in art. 9.3 vervalt de oorspronkelijke huuroverkomst zonder enig recht op vergoeding aan de huurder. 9.5 De huurder kan Drenth Verhuur niet aansprakelijk stellen voor de directe en/of indirecte kosten of de schade die de huurder lijdt door het niet leveren van het huurobject dan wel een hieraan gelijkwaardig huurobject.

5 Overmacht 10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de huurder of van Drenth Verhuur onafhankelijke en oncontroleerbare omstandigheid die nakoming van de huurovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert In het bijzonder geldt ook als overmacht, voor zover één en ander niet al begrepen is in het vermelde in artikel 10.1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking niet zijnde bij de huurder, werkstaking bij Drenth Verhuur, transportproblemen bij of door Drenth Verhuur te organiseren, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Drenth Verhuur of dat van haar leveranciers, welke nakoming van de huurovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert Bij overmacht heeft Drenth Verhuur de keuze om of de termijn van de aflevering van het huurobject te verlengen of de overeenkomst, zonder dat Drenth Verhuur in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding aan de huurder, te beëindigen. Betaling 11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de huur van het huurobject uitsluitend op basis van contante betaling van de overeengekomen huurgelden aan Drenth Verhuur voorafgaande aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst Indien betaling op een bankrekening wordt overeengekomen, dienen betalingen van de overeengekomen huurgelden voorafgaande aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst te geschieden op een door Drenth Verhuur aan te wijzen bankrekening a Indien tussen Drenth Verhuur en de huurder overeengekomen is dat de betalingen van de huurgelden tijdens of na de beëindiging van de huurovereenkomst zullen geschieden, dan is de huurder verplicht om deze betalingen binnen 5 werkdagen te verrichten op een door Drenth Verhuur aan te wijzen bankrekening. Bij overschrijding van deze overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft Drenth Verhuur het recht alsnog de volledige huurgelden in rekening te brengen alsmede de extra gemaakte kosten b Indien de huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald wordt de huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Drenth Verhuur, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, het recht op vergoeding van rente gelijk aan 2 % per maand vanaf de vervaldag c Alle redelijk gemaakte extra kosten voor de inning van de huurgelden, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de nalatige huurder d De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 20 % van de achterstallige huurgelden en/of gemaakte kosten met een minimum van 250,00. De kosten als vermeld onder 11.3.c en 11.3.d worden nog verhoogd met 50,00 voor administratiekosten. Aansprakelijkheid 12.1 De huurder en/of de persoon die de gehuurde machine of goederen afhaalt of laat afhalen c.q. de huurovereenkomst ondertekent blijft ten allen tijde aansprakelijk voor schade aan of verlies van het huurobject en het betalen van de overeengekomen huurgelden met eventuele bijkomende kosten Drenth Verhuur is nimmer aansprakelijk voor directe- en/of indirecte schade, alsmede de gevolgschade hiervan, aan de huurder en/of aan diens ondergeschikten alsmede niet aansprakelijk voor schade aan derden ten gevolge van de werkzaamheden die door de huurder en/of diens ondergeschikten met het huurobject van Drenth Verhuur zijn verricht. De huurder dient vóór het aangaan van de huurovereenkomst zich er altijd van te overtuigen dat de directe- en/of indirecte schade alsmede de gevolgschade hiervan veroorzaakt door of aan hemzelf en/of door of aan diens ondergeschikten met de huurobjecten van Drenth Verhuur op een daartoe bestemde en door hem aangegane aansprakelijkheids- en/of werkmaterieelverzekering gedekt is.

6 12.3 Drenth Verhuur is niet aansprakelijk voor fouten van werknemers van Drenth Verhuur dan wel van personen die door Drenth Verhuur in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Drenth Verhuur op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met werknemers en/of ondergeschikten van de huurder. Annulering huurovereenkomst 13.1 Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Drenth Verhuur het recht om nakoming van de betaling van de huurgelden door de huurder te eisen Indien Drenth Verhuur een annulering van de huurovereenkomst accepteert, is Drenth Verhuur gerechtigd aan de huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen alsmede een percentage van 25 % van het overeengekomen huur. Opschorting en ontbinding huurovereenkomst 14.1 Indien de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten huurovereenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor bij Drenth Verhuur gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van (aankomend) faillissement of surseance van betaling van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Drenth Verhuur gerechtigd de uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten dan wel de huurovereenkomst te ontbinden zonder voor de gevolgen bij de huurder hiervoor aansprakelijk te zijn De vordering die Drenth Verhuur heeft op grond van artikel 14.1 ter zake van het niet kunnen uitvoeren van de huurovereenkomst of bij het slechts ten dele kunnen uitvoeren van deze huurovereenkomst alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade voor Drenth Verhuur is onmiddellijk opeisbaar bij de huurder. Toepasselijk recht bij geschillen 15.1 Op alle door Drenth Verhuur gesloten huurovereenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met Drenth Verhuur gesloten huurovereenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Drenth Verhuur of een nader door de Drenth Verhuur aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht. Drenth Verhuur Eemslandweg 58 I 7894 AC ZWARTEMEER KvK Tel:

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van Workx Materieelverhuur B.V., statutair gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudende aan de Olof Palmelaan 19, 2729 NA te Zoetermeer, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2. Eekels Pompen wijst uitdrukkelijk de door Huurder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2. Eekels Pompen wijst uitdrukkelijk de door Huurder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand. Verhuurvoorwaarden Eekels Pompen B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Eekels Pompen: Eekels Pompen B.V. Huurder: de contractpartij van Eekels Pompen B.V. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0)412-456 999 KvK 515.01.902 1. Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode; Verhuurvoorwaarden Artikel 1 Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS - VERKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN RR-WORKS

ALGEMENE LEVERINGS - VERKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN RR-WORKS Artikel 1 definities 1.1 In deze algemene voorwaarde wordt onder wederpartij verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden artikelen worden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven.

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Mooi Sfeer & Meer Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mooi Sfeer & Meer, en een opdrachtgever (koper of huurder) waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse Algemene voorwaarden GuideXpresse Verhuurvoorwaarden: 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door GuideXpresse

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747

ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747 ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747 Vooraf: BumpingBall v.o.f. (hierna te noemen BumpingBall) verhuurt bumpingballen. De bumpingbal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BAZELMANS AVR AMSTELVEEN B.V., DE KUIPERRIJ 3, 1185 XS AMSTELVEEN, INSCHRIJFNUMMER KVK: 17253782

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BAZELMANS AVR AMSTELVEEN B.V., DE KUIPERRIJ 3, 1185 XS AMSTELVEEN, INSCHRIJFNUMMER KVK: 17253782 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BAZELMANS AVR AMSTELVEEN B.V., DE KUIPERRIJ 3, 1185 XS AMSTELVEEN, INSCHRIJFNUMMER KVK: 17253782 ALGEMEEN DEEL ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Voorwaarden huurovereenkomst gereedschap

Voorwaarden huurovereenkomst gereedschap Voorwaarden huurovereenkomst gereedschap 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van het Hotel, verder te noemen de verhuurder.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V.

Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V. Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V. 1 Toepasselijk recht Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen door ETB Automatisering B.V.,

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS. Grashoen 98 5658 EK Eindhoven www.fandfproductions.nl www.stagefreaks.nl 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder : DJ Dave Producties gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN:

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: HUUROVEREENKOMST.. (BB ) DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap Barry Emons Aangepast Spelmateriaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5411 LS Zeeland aan de Hoefslag 11, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Algemeen 1.1 Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur en verkoop van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Event Group 1

Algemene verhuurvoorwaarden Event Group 1 Algemene verhuurvoorwaarden Event Group 1 Algemene verhuurvoorwaarden 1. Algemeen 2. Offerte 3. Annuleringen 4. Overeenkomst/tijdsduur 5. De borgsom 6. Legitimatie 7. Betaling 8. Verplichtingen van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VoetbalFunNoord

Algemene Voorwaarden VoetbalFunNoord Algemene voorwaarden VoetbalFunNoord 1. Algemeen 2. Verhuur 3. Duur overeenkomst 4. Veiligheid 5. Aansprakelijkheid 6. Betaling 7. Controle goede staat 8. Verplichtingen verhuurder 9. Reparaties 10. Verzekering

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of downloaden.

Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of downloaden. Algemene voorwaarden Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of downloaden. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN JAB PRODUCTIONS BVBA HEGGE

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Nationale Catering Cadeaubon Catering Cadeau B.V

Algemene voorwaarden De Nationale Catering Cadeaubon Catering Cadeau B.V Algemene voorwaarden De Nationale Catering Cadeaubon Catering Cadeau B.V Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn opgesteld door Catering Cadeau B.V. en gelden voor alle cliënten en gebruikers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Harderwijn VOF

Algemene voorwaarden Harderwijn VOF Algemene voorwaarden Harderwijn VOF ALGEMEEN Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Harderwijn vof en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voorzover

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Pagina 1 van 5 Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Raas Koeriers V.O.F. Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. 6. Levering en terugbezorging a. De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en te retourneren, tenzij

Huurvoorwaarden. 6. Levering en terugbezorging a. De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en te retourneren, tenzij Huurvoorwaarden 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RV Jubileum Verhuur, hierna te noemen: "Verhuurder", uitgebrachte offertes, met RV Jubileum Verhuur gesloten

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

huurvoorwaarden HUURVOORWAARDEN

huurvoorwaarden HUURVOORWAARDEN HUURVOORWAARDEN Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag exclusief BTW. Zorg ten alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie