L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N"

Transcriptie

1 OCMW TONGEREN Dijk TONGEREN Tel. (012) Fax (012) L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd Goedgekeurd in de OCMW-Raad dd P. 1.

2 INHOUDSTABEL I. VOORWOORD pag. 4. II. INLEIDING pag. 5. II.1. Doelstelling pag. 5. II.2. Wetgeving pag. 5. II.3. Aandachtspunten pag Planning pag Samenwerking pag Coördinatie pag Sociaal Huis pag Participatie pag. 6. II.4. Stand van zaken pag. 7. III. STRATEGISCHE NOTA pag. 8. IV. LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN VOOR TONGEREN pag. 9. IV.1. Samenwerken aan een sociaal beleid pag. 9. IV.2. Algemene opdracht pag. 9. IV.3. Wat wordt beoogd pag. 9. IV.4. Samenwerking pag. 9. V. TAAKVERDELING pag. 11. V.1. Uitgangspunten pag. 11. V.2. Taakverdeling per beleidsdomein pag. 12. V.2.1. OCMW: pag Algemene dienstverlening pag Tewerkstelling pag Opvangbeleid vluchtelingen pag Schuldhulpverlening pag Drugs pag Huisvestingsbeleid pag Thuiszorg pag Senioren pag Gezondheidsbeleid pag Personen met een handicap pag Wijk- en buurtontwikkeling pag Jeugdwelzijn pag. 17. V.2.2. GEMEENTE: pag Algemene dienstverlening pag Tewerkstelling pag Opvangbeleid vluchtelingen pag Schuldhulpverlening pag. 20. P. 2.

3 5. Drugsbeleid pag Huisvestingsbeleid pag Thuiszorg pag Senioren pag Gezondheidsbeleid pag Personen met een handicap pag Wijk- en buurtontwikkeling pag Jeugdwelzijn pag. 25. VI. ORGANISATIE VAN EEN TOEREIKENDE DIENSTVERLENING pag. 26. VI.1. Algemene uitgangspunten pag. 26. VI.2. Operationele werking pag. 26. VI.2.1. OCMW pag. 27. VI.2.2. GEMEENTE pag. 27. VI.2.3. BALIE- OF ONTHAALFUNCTIE pag. 28. VII. SOCIAAL HUIS VERSUS MOBIEL SOCIAAL HUIS pag. 28. VII.1. Doelstelling Sociaal Huis pag. 28. VII.2. Werking Mobiel Sociaal Huis pag. 29. VII.3. Doelstelling Mobiel Sociaal Huis pag. 30. VIII. MEER SOCIAAL BELEID DOOR MEER SAMENWERKING pag. 30. VIII.1. Tussen de en het OCMW pag. 30. VIII.2. Tussen het Lokaal Bestuur en de Derden pag. 30. VIII.3. Andere beleidsplannen pag. 30. IX. OMGEVINGSANALYSE pag. 32. IX.1. Bevolking en loop van de bevolking pag. 33. IX.2. Sociaal-economische context pag. 36. IX.3. Arbeidsmarkt pag. 37. IX.4. Wonen pag. 37. IX.5. Bestaansonzekeren pag. 38. IX.6. Maatschappelijk kwetsbare groepen pag. 39. IX.7. Allochtonen pag. 40. IX.8. Ouderen pag. 40. IX.9. Personen met een handicap pag. 41. IX.10. Scholing pag. 42. IX.11. Rangorde ifv de omgevingsanalyse pag. 43. X. BELEIDSDOMEINEN MET DOELSTELLINGEN pag. 44. X.1. X.12. Diverse beleidsdomeinen pag. 44 tot en met 57. XI. BIJLAGEN pag. 57. Lokaal Beleidsplan Kinderopvang Tongeren Jeugdbeleidsplan Stedelijk Seniorenbeleid Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Tongeren Raadsbeslissingen Gemeente- en OCMW-Raad m.b.t. goedkeuring LSBP P. 3.

4 I. VOORWOORD Een goed sociaal beleid is de verantwoordelijkheid van iedereen. De en het OCMW als lokaal bestuur gaan uit van een gedragen sociaal beleid. Dit beleid strekt zich uit over twaalf beleidsdomeinen, van jeugdontwikkeling tot seniorenwerking: iedere beleidsverantwoordelijke heeft in zijn beleid oog voor de sociaal kwetsbaren in deze. Tegelijk zetten de en het OCMW specifiek middelen in om de toegang te verbeteren tot elk sociaal grondrecht. In die sociale grondrechten is er speciale aandacht voor vergrijzing, diversiteit en samenwerking. Sociaal beleid is immers een verhaal van rechten, verantwoordelijkheden en competenties. Het is de bedoeling de zelfredzaamheid van de Tongenaar te verhogen. Onderhavig Lokaal Sociaal Beleidsplan geeft een inzicht in de welzijnsplanning binnen de Tongeren voor de eerstvolgende jaren. Het geeft aan waar de bestuurders van het OCMW en de hun sociale beleidsaccenten wensen te leggen in de toekomst. NAMENS HET LOKAAL BESTUUR TONGEREN Tongeren, 28 februari Marleen Haerden secretaris wnd. Carmen Willems burgemeester wnd. Michel Geerinckx OCMW-secretaris Johnny Noirhomme OCMW-voorzitter & schepen sociale zaken P. 4.

5 II. INLEIDING II.1. Doelstelling: Het decreet Lokaal Sociaal Beleid dd legt aan n en OCMW s op om werk te maken van een gezamenlijk lokaal sociaal beleidsplan. Men wil ertoe komen dat elke burger gelijke toegang krijgt tot zijn basisrechten om een menswaardig leven te kunnen leiden. In eerste instantie dienen het OCMW en de, als enig politiek gelegitimeerd beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, de handen in elkaar te slaan om een vlotte toegang te verzekeren tot alle mogelijke dienst- en hulpverleningen in het kader van het sociaal beleid, om in een latere fase uit te breiden naar het terrein van de welzijnssector door het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe partners binnen de. II.2. Wetgeving: Op werd het decreet betreffende het Lokaal Sociaal Beleid goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Op heeft de Vlaamse regering het decreet Lokaal Sociaal Beleid bekrachtigd. Het decreet is op gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op Dit decreet verplicht de OCMW s en de n tot de opmaak van een gezamenlijk gedragen lokaal sociaal beleidsplan. De centrale doelstellingen van het decreet zijn: 1. het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger; 2. het nastreven van een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Die doelstellingen moeten de ongelijkheid tussen de burgers wegwerken voor wat betreft de toegang tot en de uitoefening van hun sociale basisrechten. Dit wil niet zeggen dat het lokaal sociaal beleid beperkt dient te blijven tot de sociale hulp- en dienstverlening, maar integendeel moet dit binnen een breder kader bekeken worden, met name heeft dit ook betrekking op de beleidsdomeinen zoals de tewerkstelling, het drugsbeleid, het huisvestingsbeleid, de thuiszorg, het seniorenbeleid, de gezondheidszorg, wijk- en buurtontwikkeling, jeugdwelzijn en preventie, II.3. Aandachtspunten: Planning, Samenwerking, Coördinatie, Sociaal Huis en Participatie zijn de voornaamste aandachtspunten uit het decreet Lokaal Sociaal beleid (decreet LSB). II.3.1. Planning: Artikel 4 van het decreet LSB stelt dat het lokaal bestuur ( en OCMW) één lokaal sociaal beleidsplan opstelt dat minstens volgende elementen bevat: 1. een omgevingsanalyse; 2. een geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid; 3. een meerjarenplan met betrekking tot de gewenste acties en inzet van lokale middelen; P. 5.

6 4. de taakverdeling en werkafspraken tussen de en het OCMW met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan en de coördinerende rol van het lokaal bestuur (zoals omschreven in artikel 6 en 7 van het decreet); 5. de beschrijving van de wijze waarop de bevolking en lokale actoren bij de voorbereiding, de uitvoering, de voortgang van het beleidsplan betrokken worden. II.3.2. Samenwerking: Een gedragen Lokaal Sociaal Beleid vereist samenwerking tussen enerzijds de en het OCMW als lokaal bestuur én anderzijds de externe actoren. Het lokaal sociaal beleid is immers geen taak van het OCMW en de alleen, andere partners zijn ook actief op datzelfde grondgebied. Zonder samenwerking kan men geen afstemming realiseren op het beleidsvlak, op het niveau van de voorzieningen, de cliënten en de burgers. In het decreet is expliciet opgenomen (artikel 12) dat het lokaal bestuur één lokaal sociaal beleidsplan maakt waarin een geïntegreerde visie wordt omschreven met duidelijke taakverdeling en werkafspraken. Gelet op het gegeven dat ook in alle andere artikels in het decreet vertrokken wordt vanuit de terminologie het lokaal bestuur, is het logisch dat overleg in functie van afstemming en samenwerking op beleidsniveau tussen het OCMW en de Gemeente de eerste belangrijke opdracht is om dit engagement met succes aan te gaan. II.3.3. Coördinatie: In het decreet LSB wordt gesteld dat het lokaal bestuur het lokaal sociaal beleid moet coördineren (artikel 6). Het lokaal bestuur, OCMW en, is als democratisch bestuur het enige politiek gelegitimeerde beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. De lokale overheid moet mee garant staan voor de basisdienstverlening op het vlak van welzijn naar z n burgers. Zij moet het geheel van de beleidsbepaling en acties inzake lokaal sociaal beleid van haarzelf én van andere actoren - die actief zijn op het grondgebied - coördineren. II.3.4. Sociaal Huis (artikel 8): Het lokaal sociaal beleid is gericht op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Dit gebeurt door het realiseren van een Sociaal Huis, dat minimaal een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie heeft. Het Sociaal huis diende gerealiseerd te zijn ten laatste op , maar er werd een uitstelmogelijkheid voorzien tot 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet, dit betekent tot maximum II.3.5. Participatie: Volgens het decreet kan participatie gedefinieerd worden als het betrekken van de bevolking en de lokale actoren bij de voorbereiding van het beleidsplan, de uitvoering en de voortgang van het lokaal sociaal beleid. Uiteraard is participatie belangrijk, niet enkel omdat het wettelijk verplicht is, maar enerzijds vooral om input te verkrijgen van zowel informatie als expertise en anderzijds om een draagvlak bij derden te creëren. P. 6.

7 II.4. Stand van zaken: 1. Het Vast Bureau heeft in zitting dd gunstig advies verleend aan de ontwerptekst Lokaal Sociaal Beleid. 2. De Gemeenteraad heeft in zitting dd de goedkeuring verleend aan het Lokaal Sociaal Beleidsplan. 3. De OCMW-Raad heeft in zitting dd eveneens de goedkeuring verleend aan het Lokaal Sociaal Beleidsplan. 4. De OCMW-Raad heeft in zitting dd kennisgenomen van de ontvangstmelding van het Lokaal Sociaal Beleidsplan uitgaande van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap cel Lokaal Sociaal Beleid. 5. Verzoek uitgaande van het OCMW en de Gemeente dd om uitstel te bekomen voor de realisatie van het Sociaal huis tot 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet. 6. Uitstel verleend door de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de oprichting van het Sociaal Huis aan het OCMW en de Gemeente bij schrijven dd (uitstel tot maximaal ). 7. Verzoek tot uitstel indiening beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid ingediend bij Departement Welzijn, Volkgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving bij schrijven dd (uitstel van 2 maanden). 8. Goedkeuring van onderhavig Lokaal Sociaal Beleidsplan door de Gemeenteraad dd en OCMW-Raad dd P. 7.

8 III. STRATEGISCHE NOTA Elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het Lokaal Bestuur streeft een beleid na dat tot doel heeft elke burger de toegang te garanderen tot de rechten, vastgelegd in de artikels 23 en 24 par. 1 van de Grondwet. Artikel 23 van de Grondwet stelt: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid: - het recht op arbeid en de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat ondermeer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; - het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand; - het recht op een behoorlijke huisvesting; - het recht op bescherming van een gezond leefmilieu; - het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Artikel 24 par. 3 van de Grondwet stelt: Ieder heeft het recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. Die sociale grondrechten specifiëren de essentie wat onder het lokaal sociaal beleid moet verstaan worden. Ze gaan ervan uit dat het lokaal sociaal beleid niet alleen acties omvat die gericht zijn op de sociale dienst- of hulpverlening, maar ook betrekking heeft op de sociale aspecten van andere beleidsdomeinen zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, Welke aspecten men precies dient op te nemen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan en welke niet, is onderwerp van een lokale discussie, van het lokaal overleg naar aanleiding van het opstellen en de uitvoering van dit plan. Zowel het OCMW als het bestuur willen een maatschappelijk en lokaal draagvlak bieden waarbij het de betrachting moet zijn om mensen bij middel van sociale en juridische begeleiding of materiële en/of financiële ondersteuning te helpen om te komen tot een optimale zelfontplooiing. Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Lokaal Beleid Kinderopvang, wordt het betreffende beleidsplan kinderopvang in de bijlagen van dit Lokaal Sociaal Beleidsplan opgenomen. P. 8.

9 IV. LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN VOOR TONGEREN IV.1. Samenwerken aan een sociaal beleid: Als uitgangspunt voor het lokaal sociaal beleid geldt voor de en het OCMW dat: 1. iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan; 2. de drempels die de toegang tot deze rechten bemoeilijken, dienen weggewerkt. IV.2. Algemene opdracht: De coördinatie van het lokaal sociaal beleid is uitdrukkelijk een gezamelijke opdracht van de en het OCMW. Deze partijen komen overeen een geïntegreerd lokaal beleid te vormen met respect voor ieders autonomie. Beide besturen engageren zich om samen vorm te geven aan het lokaal sociaal beleid. In eerste instantie wordt gewerkt aan een betere afstemming van de eigen werkingen én een meer efficiënte en effectievere aanwending van de beschikbare middelen. In tweede en latere instantie worden gefaseerd de lokale actoren betrokken om mee gestalte te geven aan dit lokaal sociaal beleid (zie opsomming externe partners gerangschikt per beleidsdomein in de goedgekeurde tekst LSB goedgekeurd in de Gemeenteraadszitting dd en de OCMW-Raad dd ). IV.3. Wat wordt beoogd (in zijn totaliteit): De en het OCMW willen met het lokaal sociaal beleidsplan vooral bereiken dat: er voor de burger een vlot toegankelijk en transparant aanbod van hulp- en dienstverlening beschikbaar is; de vele diensten en organisaties, die actief zijn op het welzijnsveld in Tongeren, meer en beter samenwerken; er over de verschillende beleidsdomeinen en bevoegdheden heen, een meer coherent beleid gerealiseerd wordt. IV.4. Samenwerking: De en het OCMW van Tongeren komen overeen om een lokaal geïntegreerd sociaal (en welzijns)beleid te voeren. *** Ter zijde dient gesteld dat in de verschillende toelichtings- en verduidelijkingsnota s inzake het decreet LSB de terminologieën sociaal beleid en welzijnsbeleid door elkaar gebruikt worden. Het welzijnsbeleid richt zich op de algemene zorg voor welzijn en een bijzondere zorg waarbij aandacht en energie wordt geschonken aan belemmerende situaties voor personen voor wie het wel-zijn tijdelijk of blijvend bedreigd of ontoereikend is. Onder het sociaal beleid wordt begrepen: maatregelen en instellingen die een evenwichtige verdeling der welvaart beogen alsook voorzieningen in maatschappelijke noden. Het sociaal beleid is een beleid dat vertrekt vanuit de maatschappij en de noden inzake welzijn én welvaart die er leven. P. 9.

10 Aangezien het sociaal beleid een ruimere gebiedsomschrijving inhoudt, waartoe - binnen de maatschappelijke welvaart ook het individuele wel-bevinden ressorteert, wordt in onderhavig beleidsplan enkel de terminologie sociaal beleid gehanteerd (de individuele behoeften komen immers niet enkel aan bod, ook maatschappelijke noden als huisvesting, tewerkstelling, senioren, vormen een belangrijk onderdeel van het lokaal sociaal beleid). *** Het sociaal beleid moet gedragen worden door het OCMW én het bestuur. Beide besturen engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal sociaal beleid en om samen het beleid vorm te geven in een lokaal sociaal beleidsplan (zie punt IV.2. algemene opdracht). Beide besturen hebben ter zake wettelijke taken. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken op de diverse beleidsdomeinen, wordt overlapping voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegengegaan. Door het opnemen van de OCMW-voorzitter in het College van Burgemeester en Schepenen wordt door beide besturen de bevoegdheid en de intense betrokkenheid op sociaal vlak vergroot. Als beleidsinstrument is participatie van het bestuur een middel tot goede beleidsvoering. Het verhoogt de effectiviteit, de efficiëntie en de kwaliteit van het beleid. Bovendien schept de participatie een groter draagvlak. Het op vaste en geregelde tijdstippen bijeenkomen van dit College zorgt voor een continue werking, voortdurende bewaking en evaluatie van de overeengekomen opdrachten. OCMW en bestuur maken afspraken over de organisatie van het ambtelijk overleg tussen het personeel van beide besturen inzake de voorbereiding en de uitvoering van het lokaal sociaal beleid. Concreet betekent dit dat een werkgroep die in een latere fase zal fungeren als coördinatiegroep wordt samengesteld, bestaande uit verantwoordelijken van het OCMW en de van die diensten die een actieve rol vervullen in het lokaal sociaal beleid. Deze groep doet het beleidsvoorbereidend werk inzake ontwerpplannen en beleidsdocumenten opstellen, het uitwerken van een planningsproces in functie van een haalbaar stappenplan,. De beleidsgroep stuurt bij, beslist en bewaakt het proces. Zij bestaat uit de OCMW- Voorzitter en (een) vertegenwoordiger(s) van het College van Burgemeester en Schepenen. Van zodra de beleidsgroep het beleidsvoorbereidend werk gunstig adviseert, wordt de werkgroep omgevormd tot een coördinatiegroep die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het volledige planningsproces. Deze groep treedt pas in werking van zodra effectief kan overgegaan worden met de uitvoering op terrein van het ontwikkelde stappenplan door de werkgroep. Het is de coördinatiegroep die: - waakt over de intrinsieke kwaliteit van het plan en de vooruitgang van het planningsproces; - analyses maakt en rapporteert aan de beleidsgroep. Daarbij houdt ze voortdurend rekening met de eisen die worden gesteld door het vigerende decreet op het Lokaal Sociaal Beleid. Om de communicatie met de beleidsgroep te verzekeren, wordt een projectverantwoordelijke aangeduid uit de coördinatiegroep die zorgt voor de verbinding met de beleidsgroep. P. 10.

11 OCMW en maken afspraken over de openbaarheid en de communicatie naar de burger omtrent het lokaal sociaal beleid. Daarbij scheppen zij een zo groot mogelijke duidelijkheid voor de burgers over de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid inzake sociale en welzijnsmateries van beide besturen. Er dient te worden nagegaan welke de beste kanalen zijn om communicatie te voeren en te verhogen met de burger (bv. via de lijke website, infoavonden, via het tweemaandelijkse lijke magazine, via diverse adviesraden, ). Deze LSB-stuctuur heeft tot doel de efficiëntie van het beleid te verhogen door de juiste en de meest competente mensen op de juiste plaats te zetten en onnodige vergaderingen te vermijden. V. TAAKVERDELING V.1. Uitgangspunten: Gemeente en OCMW als lokaal bestuur nemen elk specifieke taken op zich. De taken moeten complementair aan elkaar zijn en zullen duidelijk afgebakend worden. Binnen de beleidsgroep wordt het globale sociale beleid uitgetekend en bewaakt. Indien op éénzelfde beleidsdomein beide besturen werkzaam zijn, wordt vastgelegd door de beleidsgroep welk bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft voor dat domein, en wordt gedetailleerd omschreven wie binnen dat domein welke taken heeft. Er kunnen steeds beleidsdomeinen toegevoegd of afgevoerd worden. Het lokaal bestuur coördineert het aanbod en zorgt voor de beleidsvorming via de werking van de beleidsgroep. Het verdelen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden betekent geenszins dat een beleidsdomein een exclusieve beleidsmaterie wordt van één bestuur (OCMW of ). Het ene bestuur wordt steeds betrokken of kan voorstellen formuleren rond beleidsmateries van het andere, kaderend binnen het lokaal sociaal beleid. Ook kan het ene bestuur operationele en uitvoerende taken opnemen binnen het beleidsdomein van het andere bestuur (ingevolge beslissing van de beleidsgroep). Het OCMW en de benadrukken dat het lokaal sociaal beleid zich niet alleen bezighoudt met individuele zorgvragen en hulpverlening. Het lokaal sociaal beleid heeft de betrachting ook maatregelen te treffen op domeinen die niet traditioneel tot het sociale gerekend worden maar waar wel welzijnseffecten optreden om het welzijn van de inwoners te verbeteren. Het lokaal bestuur streeft naar het samenstellen van goed afgelijnde en duidelijk omschreven opdrachten (dienstverlening), zodat een zo groot mogelijk geïntegreerd aanbod naar de burger verschaft wordt. P. 11.

12 V.2. Taakverdeling per beleidsdomein: De verschillende beleidsdomeinen 12 in totaal werden reeds opgesomd in de eerste versie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Ze werden individueel toegelicht wat betreft de doelgroep, de opdrachten enerzijds vanuit de en anderzijds vanuit het OCMW, én de eventuele externe partners in het kader van participatie. In het kader van dit concept is het de bedoeling de beleidsdomeinen te toetsen aan de huidige werking van de betrokken lijke en OCMW-diensten. De beleidsdomeinen zijn de strategische doelstellingen die de en het OCMW beogen om een lokaal sociaal beleid te garanderen. Het takenpakket per beleidsdomein wordt als volgt verdeeld tussen de en het OCMW: V.2.1. HET OCMW 1. ALGEMENE DIENSTVERLENING: De Organieke Wet bepaalt ter zake dat het OCMW alle nuttige raadgevingen en inlichtingen moet geven alsook de nodige stappen moet zetten opdat personen die bij het bestuur aankloppen, aanspraak zouden kunnen maken op alle rechten en voordelen die krachtens de Belgische wetten aan hen kan verleend worden. De hulp- en dienstverlening inzake sociale zekerheid maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Het OCMW-Tongeren zal de wettelijke opdrachten vervullen en zelf aanvullend initiatieven nemen om de geboden dienstverleningen zonodig uit te bouwen aangepast en beantwoordend aan de noden van de meest kwetsbaren van de Tongerse samenleving. Maatzorgbegeleiding staat dan ook centraal in de algemene dienstverlening (met een fundamenteel respect en erkenning voor de hulpvrager). 2. TEWERKSTELLING: De dienstverlening van het OCMW en de op het vlak van tewerkstelling hebben een iets verschillende invulling. Dit is hoofdelijk het gevolg van bepaalde bevoegdheden die door de wetgever aan het OCMW of de werden toegekend. Aan mensen met een OCMW-uitkering, die niet (of niet zonder bijzondere hulp) op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, verschaft het OCMW werk als hefboom tot integratie in de actieve welvaarstaat. Rond het beleidsdomein tewerkstelling dient ook vermeld dat het OCMW extra inspanningen doet naar tewerkstellinginitiatieven op het vlak van startbanen en werkervaringsprojecten ten behoeve van hun eigen diensten. 3. OPVANGBELEID VLUCHTELINGEN ONTHAAL NIEUWKOMERS: Het OCMW staat in voor de opvang van de individuele asielzoekers door: - het verlenen van financiële steun aan vreemdelingen die verblijven in de Tongeren met een geldige verblijfsvergunning, ingeschreven in het vreemdelingenregister en die voldoen aan de voorwaarden in het kader van de wet van 02 april 1965; P. 12.

13 - materiële steunverlening aan kandidaat-vluchtelingen in asielprocedure in het kader van het M.B OCMW-Tongeren beschikt over 49 opvangplaatsen die verdeeld zijn over 16 adressen; - dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die illegaal in het land verblijven en die hun feitelijke verblijfplaats in Tongeren hebben, en dit volgens de wet van en het K.B ; - dringende medische hulpverlening aan illegalen die opgenomen worden in AZ Vesalius, die behoeftig zijn en waarvan de verblijfplaats niet kan worden aangetoond in het kader van de wet van en het K.B ; - het respecteren van de informatieplicht. Vreemdelingen die in Tongeren verblijven hebben recht om degelijk geïnformeerd te worden over hun statuut, hun mogelijkheden, hun rechten en hun plichten - ook al hebben ze geen recht op één van bovenstaande vormen van hulpverlening. 4. SCHULDHULPVERLENING: Overmatige schuldenlast is een groeiend maatschappelijk probleem en het aantal burgers met schulden neemt jaar na jaar toe. De vaststelling is dat schuldoverlast zich niet beperkt tot louter mensen in armoede, ook de hoogste inkomens zijn een stijgende groep binnen onze consumptiemaatschappij. Voor het OCMW is het dan ook belangrijk zijn dienstverlening voortdurend af te stemmen op de maatschappelijke realiteit en in die zin werd werk gemaakt van een degelijke structurele uitbouw van budgetbeheer en schuldbemiddeling. Het OCMW staat borg voor kosteloze schuldbemiddeling en budgetbeheer. 5. DRUGSBELEID: Sedert 1993 is er een samenwerkingsproject tussen het CAD en alle Limburgse OCMW s. Het project betreft het inzetten van hulpverleners met volgende 3 opdrachten: - ambulante hulpverlening aan cliënten met een verslavingsproblematiek; - vorming en consult aan welzijnswerkers; - preventie (advies geven en ondersteunen van concrete acties). Het project wordt provinciaal gestuurd en opgevolgd door een stuurgroep ambulante drughulpverlening, die bestaat uit alle deelnemende besturen. Sinds een tiental jaren participeert het OCMW van Tongeren aan dit project. In 2006 bedroeg de kostprijs 0,36 per inwoner. Methadonprogramma: In samenwerking met CAD ging op het methadonprogramma van start in Tongeren. Het OCMW neemt deel aan de intervisiegroep en fungeert als 2 de verstrekker. Het OCMW vervult hier veeleer een signalisatiefunctie om de inwoners met een verslavingsproblematiek (drugs, alcohol, gokken, medicatie, ) door te verwijzen naar gespecialiseerde instellingen. Daarnaast is een maatschappelijke assistent(e) éénmaal per week aanwezig bij de methadonverstrekking vanuit de CAD. Project Mega/Donna: Het Mega-programma Mijn Eigen Goede Antwoord is een preventieproject dat werd ontwikkeld op initiatief van de politiediensten, CLB en de leerkrachten uit het basisonderwijs. In Tongeren werd dit project in 1999 opgestart door een werkgroep bestaande uit volgende P. 13.

14 instanties: Comité Bijzondere Jeugdzorg OCMW Centra voor Leerlingenbegeleiding politie jeugddienst CAD schoolinstanties. De bedoeling is jongeren met de assertiviteitstrainingen weerbaarder te maken. Medewerkers van het OCMW ondersteunen en organiseren mee de slothappening van het ganse project. 6. HUISVESTINGSBELEID: Naast woonbegeleiding van OCMW-cliënteel, bemiddeling inzake uithuiszettingen, het toekennen van een installatiepremie voor huisvesting van daklozen, wil het OCMW ook deels tegemoetkomen aan de nood van sociale huurappartementen in het centrum van de stad Tongeren. Zo werd in 2006 het project goedgekeurd om in het oude OCMW-gebouw 4 appartementen te realiseren om voor mensen met een bescheiden inkomen en een gebrek aan mobiliteit het recht op wonen te waarborgen (realisatiedatum najaar 2008). Het project staat open voor zowel jonge als oudere valide gezinnen, die beantwoorden aan de voorwaarden betreffende het onroerend bezit en het inkomen, vastgesteld in het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van artikel 80ter van de Huisvestingscode (Sociale Huurbesluit van en latere wijzigingen). 7. THUISZORG: In het kader van de extramurale dienstverleningen beschikt het OCMW over een poetsdienst, een klusjesdienst en een dienst warme maaltijden. Door de organisatie en coördinatie van dit gedifferentieerd thuiszorgaanbod garandeert het OCMW de mogelijkheid aan de burger om zolang mogelijk thuis te wonen. Het OCMW stimuleert hierdoor het zelfstandig thuiswonen in al zijn aspecten. Daarnaast anticipeert het OCMW aan het SIT. Dit is een samenwerkingsinitiatief m.b.t. de individuele thuisgezondheidszorg van personen binnen de regio. 8. SENIOREN: 8.1. Het dienstencentrum: Om een passend antwoord te geven op enerzijds de vergrijzing die zich aandient en anderzijds op de behoefte aan een volwaardig burgerschap en participatie aan de samenleving van de steeds groter wordende groep senioren, opende het OCMW voor de Tongerse doelgroep het dienstencentrum De Piepel. Het dienstencentrum biedt de mogelijkheid om vanuit één plek een geïntegreerd aanbod te doen aan hulpverlening, sociaal cultureel werk, advies en informatie, ondersteuning en zorg, vrijwilligerswerk en zelfs coördinatie en ontwikkeling van nieuwe diensten. Voor de senioren werkt een dienstencentrum drempelverlagend en creëert vele kansen op zinvolle activiteit, ontmoeting en ontplooiing. Het is tevens een plaats waar door een maatschappelijk assistente van het OCMW de nodige informatie van algemene aard kan gegeven worden aan bejaarden, waar specifieke vragen waar bejaarden mee zitten, kunnen beantwoord worden. Een dienstencentrum beantwoordt aldus helemaal aan de behoeften van de moderne senior en treedt de toekomstige uitdagingen met een open vizier en in overleg en samenwerking met haar doelgroep tegemoet. P. 14.

15 Het is ondertussen een ontmoetingsplaats geworden voor senioren (en hun verenigingen) waar ontspanning, zinvolle vrijetijdsbesteding en het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid duidelijk voorop staan. Meerdere polyvalente ruimtes voorzien van de nodige accommodatie dienen voor het organiseren van tal van activiteiten. De lokalen worden gebruikt voor bezigheid, opvangen van sprekers, organiseren van kaartnamiddagen, organiseren van cursussen, Niet te vergeten is dat de verschillende Tongerse ouderenverenigingen gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden binnen het dienstencentrum. Het OCMW zal in de loop van 2008 de seniorenenquête analyseren, de resultaten bespreken met de diverse belangengroepen en terzake de nodige beleidsvoorstellen doen ten behoeve van een gerichter seniorenbeleid in de Woon- en zorgcentrum: In het kader van ouderenzorg biedt het OCMW een gespecialiseerde dienstverlening door het aanreiken van wonen en individuele zorg in het Rust en Verzorgingstehuis St.-Jacobus, dat deel uitmaakt van de welzijnscampus, Dijk 120 te 3700 Tongeren. Dit rustoord daterend van wordt omgebouwd tot een volledig nieuw woon- en zorgcentrum én zal de naam dragen van: Woon- en Zorgcentrum De Motten. In het najaar 2008 wordt gestart met de effectieve realisatie ervan. In drie fasen wordt dit grootse project gerealiseerd. Het einde wordt voorzien tegen Het project omvat: 1. Nieuwbouw van 150 bedden: Rekening houdend met de toenemende mondigheid van kandidaat bewoners en de hogere eisen die gesteld worden, ondermeer op het vlak van privacy, EN rekening houdend met de normeringen die opgelegd zijn door de Vlaamse Overheid, wordt de bestaande hoofdbouw met 118 woongelegenheden en de prefabconstructie voor 25 RVT-bedden vervangen door een nieuwbouw. Het OCMW heeft een voorlopige vergunning voor de uitbreiding van het huidige Rustoord Sint-Jacobus met 6 woongelegenheden voor demente bejaarden (VIPA-procedure). Het OCMW wenst deze woongelegenheden daadwerkelijk te realiseren. Gezien de huidige realisatie van de programmatienorm en de toekomstige verwachte evolutie van de hoogbejaarde en zorgbehoevende bevolking, wordt gestreefd om binnen de vigerende reglementering extra woongelegenheden aan het nieuwbouwproject toe te voegen. Het OCMW wil het maximaal aantal bedden, dat erkend kan worden op een campus, ook effectief realiseren. Vandaar dat er nog een vergunning zal aangevraagd worden voor een extra woongelegenheid. 2. Serviceflats: De bestaande 10 appartementen zijn ten zeerste geschikt voor echtparen, doch indien er een appartement niet door een echtpaar kan ingenomen worden, blijken kandidaten voor opname steeds moeilijker te vinden. Maar deze appartementen zijn, mits kleine aanpassingen, vlot om te bouwen tot serviceflats (planning na realisatie van de hoofdbouw). Dit ombouwen van 10 appartementen naar 10 serviceflats, waarvoor reeds een voorlopige vergunning bekomen is, komt dan tegemoet aan de wens naar aangepaste opvangvormen voor de meer valide bejaarden. P. 15.

16 3. Kortverblijf: Het OCMW opteert eveneens voor kortverblijf en dit voor 6 woongelegenheden. Binnen de campus van de nieuwbouw is ruimte voorzien om een centrum voor kortverblijf op te richten. Dit centrum heeft tot doel de thuiszorg te ondersteunen en tijdelijk te ontlasten. Door het aanbieden van (re-)activatie, verzorging, verpleging, toezicht en begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven en verblijfsaccommodatie kunnen bejaarden tijdelijk opgevangen worden. Hierdoor kan de mantelzorg en de thuiszorg de toe te dienen hulp aan hun bejaard familielid tijdelijk aan anderen overlaten en kunnen ze zelf genieten van een vakantie of van de tijdelijke afwezigheid van de bejaarde en terug op adem komen. Tot op heden biedt alleen nog maar het Sint-Franciscusrust- en verzorgingstehuis deze vorm van dienstverlening aan, en dit dan nog maar voor 3 woongelegenheden. Desondanks wordt hiervoor nu reeds samengewerkt met het Sint-Franciscusrust- en verzorgingstehuis te Tongeren. Een uitbreiding van deze faciliteit, op initiatief van het OCMW en binnen de campus van de nieuwbouw van het OCMW, kan dan ook alleen maar als positief ervaren worden. 4. Dienstencentrum: Onder één dak en onder de gemeenschappelijke noemer van een erkend dienstencentrum kunnen reeds bestaande activiteiten, die momenteel hoofdzakelijk door het OCMWontmoetingscentrum De Piepel georganiseerd worden, gegroepeerd worden samen met nieuwe initiatieven. De hoofdbedoeling hiervan is dat er een ontmoetingsplaats gecreëerd wordt voor senioren (en hun verenigingen) waar ontspanning, zinvolle vrijetijdsbesteding en het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid voorop staan (zie punt 8.1. hiervoor). Het dienstencentrum zal dan architectonisch deel uitmaken van het woon- en zorgcentrum. 9. GEZONDHEIDSBELEID: Het OCMW engageert zich om in te staan voor de verdere uitbouw en ontwikkeling van de gezondheidszorg (Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg of SIT). Het OCMW staat de cliënt bij door het bieden van een financiële tussenkomst in het kader van gezondheidszorgen. 10. PERSONEN MET EEN HANDICAP: Teneinde personen met een handicap zolang mogelijk in de thuissituatie te laten, engageert het OCMW zich in de continue werking van de poetsdienst, de klusjesdienst en het SIT. Het OCMW neemt de nodige maatregelen naar het wegwerken van drempels die de toegankelijkheid belemmeren van het administratieve centrum. P. 16.

17 11. WIJK- EN BUURTONTWIKKELING: De en het OCMW van Tongeren willen door een wijkgerichte aanpak de leefbaarheid van en de levenskwaliteit in de stad verbeteren. Het lokaal bestuur zal hiertoe de dienstverlening optimaliseren en afstemmen op de specifieke noden. De buurtwerking wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. 12. JEUGDWELZIJN: Wat de -25 jarigen betreft heeft het OCMW een wettelijke opdracht, houdende de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie en/of leefloon. Daarnaast zorgt een actieve tewerkstellingscel voor een optimale opvolging van voornoemde doelgroep. P. 17.

18 V.2.2. DE GEMEENTE 1. ALGEMENE DIENSTVERLENING: Het bestuur is het meest levensnabije beleidsniveau voor de burger van de Stad Tongeren. Deze per definitie laagdrempelige positie heeft tot gevolg dat de burger er spontaan en permanent terecht kan voor noden, vragen, verduidelijkingen van welke aard dan ook. De lijke overheid is de eerste overheid die terzake het aanspreekpunt is voor algemene dagdagelijkse informatie. De wetgever heeft een aantal bevoegdheden duidelijk toebedeeld aan de. Voor heel wat andere domeinen zal de lijke administratie (moeten) doorverwijzen naar andere beleidsniveaus. Op het vlak van sociale zaken heeft de dienst Welzijn eigen methodieken ontwikkeld, waarbij telkens getracht wordt de individuele burger/cliënt een totaal overzicht te bieden van alle mogelijke voorzieningen en oplossingen die vanuit de diverse overheden aangeboden worden. Steeds vaker is het de lijke administratie die de burger wegwijs maakt in de doolhof van reglementeringen en voorzieningen. Naast de louter ambtelijke taak van het administratief assisteren krijgt de werkinhoud een andere dimensie, zijnde het coachen en sturen van hulp- en/of informatievragen. Centraal in dit gegeven is een open en duidelijke communicatie tussen overheid (ambtenaar) en burger (cliënt). In tegenstelling tot het OCMW krijgt de inzake dienstverlening in het kader van de sociale zekerheid meer administratieve opdrachten toebedeeld. In eerste instantie wordt de pensioenaanvraag behandeld op de sociale dienst van de. Daarnaast ontvangt en behandelt deze dienst ook aanvragen m.b.t. het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB), de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten. De burger zal zich voor dit soort van dienstverleningen blijvend richten tot de sociale dienst van de. 2. TEWERKSTELLING: Mensen kunnen hun leven enkel comfortabel en goed uitbouwen als ze een fijne job kunnen uitoefenen. Werken aan tewerkstelling is dan ook een beleidsprioriteit. Het industrieterrein Tongeren-Oost zal verder ontwikkeld worden als een regionaal bedrijventerrein met de nadruk op distributie. De denkt mee over de nodige ruimtelijke- en inrichtingsvoorwaarden. De huidige uitbreiding van Tongeren-Oost met 40 ha wordt momenteel ingevuld. De aandacht gaat niet enkel uit naar de ontwikkeling van nieuwe industriegronden, de levert ook inspanningen op het vlak van sociale tewerkstelling en ondersteunt maximaal privé en publieke investeringen in Tongeren die tewerkstelling genereren. Voor werkzoekenden die niet gemakkelijk een reguliere job vinden zijn er het PWA, het dienstenbedrijf To Do en de werkwinkel. Verder heeft de een eigen tewerkstellingsambtenaar. Hij/zij voorziet in trajectbegeleiding voor risicogroepwerklozen. Die trajectbegeleiding is een begeleiding op maat van deze doelgroep. Verder is de een tewerkstellingsplaats voor leerlingen die deeltijds leren (de zogenaamde brugprojecten zie verder). P. 18.

19 In concreto situeert het tewerkstellingsbeleid van de zich rond een aantal speerpunten die zeker kansen verdienen voor verdere verdieping. - werkwinkel: Stadsbestuur heeft mede aan de wieg gestaan van dit initiatief. Ook nu participeert de aan de bestuursvergadering. Als bestuur heb je hier de vinger aan de pols en wordt er actief geanticipeerd aan het plaatselijke tewerkstellingsbeleid. - brugprojecten: Stad Tongeren is mede participant in de organisatie en planning van brugprojecten. Deze projecten kaderen in het project deeltijds leren. Waar mogelijk wordt een tewerkstelling aangeboden binnen de stadsorganisatie. Indien er geen mogelijkheden zijn wordt er actief meegezocht naar externe tewerkstelling. - project rijbewijs C Stad Tongeren: Geïnteresseerden worden vooraf door de stadsambtenaar gescreend en proberen via het behalen van een rijbewijs C hun tewerkstellingskansen te vergroten. De administratieve kosten worden ten laste genomen door de. Het doorlopen van de cursus verhoogt de kansen op een vaste tewerkstelling. Via het IBO-stelsel worden de kandidaatwerknemers geïntroduceerd in een tewerkstellingsituatie. Al deze initiatieven staan bij voorrang open voor doelgroepen die bijzondere moeilijkheden ervaren bij het participeren aan de arbeidsmarkt. Sociale categorieën die reeds aan bod kwamen zijn o.a. laaggeschoolde langdurige werklozen, allochtonen en personen met een handicap. Het bestuur heeft terzake een netwerk uitgebouwd met organisaties zoals VDAB, interim-kantoren, Basiseducatie en initiatieven binnen het kader van sociale economie, met het oog op: - informatieverstrekking en informatiedoorstroming; - werkingen op elkaar afstemmen; - eventuele ontwikkeling van nieuwe initiatieven. 3. OPVANGBELEID VLUCHTELINGEN ONTHAAL NIEUWKOMERS: De huidige wetgeving bepaalt een inburgeringsplicht voor een aantal nieuwkomers. Dit kadert in een wettelijke verplichting waarvan sprake in het Vlaams inburgeringsdecreet dd , gewijzigd bij decreet dd Naast die omschreven wettelijke plicht tot informatieverstrekking en doorverwijzing creëerde het bestuur actieve samenwerkingsbanden met het Huis van het Nederlands en de centra voor basiseducatie. Het bestuur onderschrijft daarmee volop de inburgeringsmodellen zoals die door het onthaalbureau Limburg worden aangewezen. Daarnaast houdt de de inschrijvingen up to date in het vreemdelingenregister en verleent daarbij de horende administratieve handelingen betreffende het afleveren, het verlengen van of het intrekken van de noodzakelijke documenten (bv. verblijfsvergunningen, ). P. 19.

20 4. SCHULDHULPVERLENING: De taken van het bestuur beperken zich wat dit domein betreft hoofdzakelijk tot het signaleren van noden en behoeften binnen het lokale welzijnsbeleid. In de overlegstructuur engageert het bestuur zich om ter zake actief te participeren ten voordele van de inwoners. 5. DRUGSBELEID: Centraal meldpunt methadonverstrekking: In 2003 werd een centraal meldpunt methadonverstrekking opgestart. Het centraal meldpunt is de spil tussen de verstrekker van het voorschrift voor methadon en de apothekers. Tot en met juli 2003 werden de voorschriften voorgeschreven door een aantal artsen die hiervoor gemandateerd werden door de Tongerse huisartsenkring. Vanaf augustus 2003 worden deze voorschriften voorgeschreven door de CAD. De CAD startte op 1 augustus 2003 tevens een methadonprogramma op. Het centraal meldpunt brengt het methadongebruik in kaart. Door deze registratie, de opvolging en evaluatie ervan volgt het bestuur het methadongebruik van zeer nabij op. Drugplancontract project straathoekwerk: In het kader van het Globaal Plan sloot de federale overheid tot en met 2006 met een aantal n een drugplancontract af. Het drugplancontract moet bijdragen tot de verwezenlijking van de prioriteiten van de Federale Regering, met name de verzekering van de veiligheid van de bevolking en de strijd tegen criminaliteit. De drugsproblematiek te Tongeren in 2003 was de concrete aanleiding voor het bestuur om werk te maken van een geïntegreerd en gecoördineerd drugsbeleid. Vanaf 2004 werd door het bestuur van Tongeren met het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks een drugcontract afgesloten. De algemene doelstelling van dit project is het op een laagdrempelige en emancipatorische wijze zoeken naar een ondersteunend netwerk om de kwetsbaarheid van druggebruikers om te buigen in kracht en weerbaarheid. Met de middelen van het drugplancontract werd het project Straathoekwerk naar druggebruikers opgestart. De straathoekwerker zoekt de doelgroep op de plaatsen waar die zich bevindt. Hij/zij maakt deel uit van de CAD/MSOC-hulpverleningsteam, die een eigen methodiek ontwikkelde om de levenskwaliteit van de gebruiker en zijn omgeving te verbeteren. Dit project wordt opgevolgd door een stuurgroep bestaande uit het OCMW (Sociale Dienst), de stedelijke jeugddienst, CAW Sonar (Pergo/ontmoetingsruimte), CAD (straathoekwerk, preventie- en hulpverlening) MSOC en de schepen van Sociale Zaken. Werkgroep DOS (Drugs Op School): Het overleg tussen de CAD en het vrij middelbaar onderwijs werd uitgebreid naar alle Tongerse middelbare scholen en de jeugddienst van de stad. De belangrijkste acties van deze werkgroep zijn: het project europarents (vanaf 2004 in Tongeren); het project europeers (vanaf 2004 in Tongeren); het protocol tussen school politie en parket inzake drugs. P. 20.

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN (LSBP) ( decreet van 03/03/2004 en de omzendbrief van 27/10/2004) 1. Wie coördineert in het kader van

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen?

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 704 van EMMILY TALPE datum: 6 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - Modaliteiten 1. Artikel 6 van het decreet betreffende

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

Het decreet betreffende lokaal sociaal beleid bestaat uit vijf pijlers:

Het decreet betreffende lokaal sociaal beleid bestaat uit vijf pijlers: INLEIDING WAT IS LOKAAL SOCIAAL BELEID? In het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid staat de volgende definitie: het geheel van de beleidsbepalingen en acties van het lokaal bestuur en de acties

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009 Gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven OCMW-wet 1976: vertrek van een nieuw maatschappijproject Artikel 1: Elke persoon

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie