Oostzaan Bulten gewoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostzaan Bulten gewoon"

Transcriptie

1 GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl<buurt4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, AA Wormer Telefoon Fax Internet Onderwerp p.a. Postbus AA Wormer Raadsvragen 'Kaders en verordening Wmo 2015' Uw kenmerk / Uw brief Beleid en regie Ons kenmerk 14/ Datum 4 november 2014 Behandelend ambtenaar LJDI\ Afdeling BeleJö en regie Geachte raadsleden, Naar aanleiding van het agendapunt 'Kaders en verordening Wmo 201 5' heeft het College vragen van de fracties van CDA, Gemeentebelangen en de PvdA ontvangen. De hebben wij gebundeld en voorzien van een antwoord in deze brief. Gemeentebelangen en CDA Vraag 1: geeft de verordening duidelijk aan dat de mantelzorg deel uitmaakt van het zorgpakket? In de verordening is in artikel 5 aangegeven dat in het gesprek met de cliënt en de mantelzorger onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn van de cliënt om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorkomen dat hij een beroep moet doen op een maatwerkvoorziening. Ook de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt komt in het gesprek aan de orde. De maatwerkoplossing zal ook ingaan op eventuele inzet en ondersteuning van mantelzorgers. Ook is het mogelijk om mantelzorgondersteuning te bieden via de algemene voorziening van Centrum mantelzorg. Daar wordt ook bekeken welke ondersteuning in de specifieke situatie nodig is (maatwerk). Vraag 2 de verordening gaat uit van cliënttevredenheid. Is het niet beter uit te gaan van cliëntbeleving. Dat geeft meer aanknopingspunten. Cliëntbeleving is naar ons idee een onderdeel van cliënttevredenheid. Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 Vraag 3 sociale wijkteams. Wilt u van te voren goed regelen en tussentijds evalueren dat er niet teveel vergaderd wordt? Kostbare tijd mag niet verloren gaan. We zullen de werkwijze en uitvoering van de integrale toegang binnen het sociale team goed monitoren. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dat wat eenvoudig kan ook eenvoudig af te doen en dat alleen de meer complexe situaties via een breder interdisciplinair (casuïstiek) overleg worden opgepakt. Vraag 4 maatwerkvoorziening. Welke voorziening wordt bedoeld? De hoogte van de eigen bijdrage is door het Rijk vastgesteld? Zo ja, wat wordt de eigen bijdrage? De definitie van "maatwerkvoorziening" is in de Wmo opgenomen als "een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen: o ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, o ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen, o ten behoeve van beschermd wonen en opvang"; De kaders waarbinnen gemeenten de parameters voor de hoogte van de op te leggen eigen bijdragen mogen vaststellen liggen vast in een algemene maatregel van bestuur (AmvB). Deze wordt jaarlijks in november vastgesteld en is op dit moment nog niet bekend. Vraag 5 wijkverpleging valt in onder de zorgverzekeringswet zonder eigen bijdrage voor persoonlijke verzorging en verpleging. Voor dezelfde activiteiten wordt in de wet langdurige zorg wel een eigen bijdrage gevraagd. Graag uitleg. Gemeenten gaan niet over de Wet langdurige zorg en de zorgverzekering en over het eigen bijdrage beleid in die regelingen. Vraag 6 de verordening moet voldoen aan de ratificatie van het VNverdrag voor personen met een handicap. Het is ver gezocht, maar wel noodzakelijk. Voldoet de verordening hieraan? De Verenigde Naties (VN) hebben in december 2006 het "Verdrag voor de rechten van personen met een handicap" aangenomen (VRPH). Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Het gaat daarbij om waardigheid, de mogelijkheid om eigen keuzen te maken, de zelfstandigheid van mensen met een beperking pag. 2/6

3 te respecteren, beschermen en te bevorderen. Doel van het verdrag is te bevorderen dat mensen met een handicap gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Dit is ook uitgangspunt voor de Wmo en voorliggende verordening. Vraag 7 beslispunt 1. Voor inzet van het sociaal netwerk wordt een PGB percentage gehanteerd van 75% van de kostprijs van de goedkoopste voorziening in natura? Waarom? Is het wettelijk opgelegd of is het een eis van de verzekeringsmaatschappijen? De hoogte van het PGB voor sociaal netwerk is in overeenstemming met de systematiek voor de jeugdhulp waar u al eerder een besluit over heeft genomen. Hierbij is aangesloten bij het huidige (AWBZ) PGB beleid van 75%. Reden hiervan is dat er bij een PGB ook minder kosten zijn (overhead) waardoor de hulp die met een PGB wordt ingezet (veelal) goedkoper is dan de zorg die wordt ingekocht bij de grotere zorgaanbieders. Vraag 8 beslispunt 8. Wat houdt de nadere regeling voor mantelzorgers in? Waar denkt u aan? Gemeenten hebben de taak om invulling te geven aan de waardering van mantelzorgers. Wij willen bij de invulling graag aansluiten bij wensen en behoeften van mantelzorgers van onze inwoners. Hiervoor is inmiddels een enquête uitgezet bij mantelzorgers in Oostzaan. Hierin vragen wij mensen onder andere naar hun voorkeur voor waardering in de vorm van een financiële vergoeding, cadeau- of kortingsbonnen of ondersteunings- en ontmoetingsactiviteiten. Op basis van de uitkomsten en een kostenplaatje zullen wij een regeling vaststellen. Wij zullen u daarover informeren. Vraag 9 beslispunt 9. Wat is categorie 1? Wat behouden cliënten die onder een andere categorie vallen? In 3.1 staat onder achtergrond omschreven welke taken vallen onder Hulp bij het huishouden categorie 1 (Hbhi) evenals categorie 2 en 3(Hbh2 respectievelijk Hbh3). Vraag 10: beslist 10. Optie 2 moet nog uitgewerkt worden als verordeningsonderdeel. Is het mogelijk om dit artikel plus andere verordeningspunten die nog uitgewerkt moeten worden uit het raadsbesluit te houden? Kan de zorg dan evengoed doorgaan vanaf 201 5? Als u instemt met ons voorstel bij beslispunt 10 heeft dat geen gevolgen voor de Verordening Wmo. Ons voorstel is namelijk dat de uitwerking dan wordt meegenomen bij het minimabeleid dat we in het eerste kwartaal zullen herijken. De beslispunten die pag. 3/6

4 gaan over het Pgb-beleid en het eigen bijdragen beleid worden nader uitgewerkt in nadere regels/een financieel besluit voor de Wmo. Dat is overeenkomstig de bestaande werkwijze waarbij de Raad in de verordening de kaders stelt en het College beleidsregels en een financieel besluit vaststelt. Als u op deze onderdelen geen kaders stelt in de verordening kunnen wij deze ook niet uitwerken en kunnen we de Wmo niet uitvoeren. Vraag 11 Beslispunt 10. Het collectieve zorgpakket wordt aangeboden door Achmea. Is er onderzocht of er ook andere maatschappijen een zorgpakket aanbieden? Is Achmea streng w.b. de voorwaarden? Door de eventuele monopoliepositie? Er zijn meerdere verzekeringsmaatschappijen die een pakket voor de minima aanbieden. Maar Achmea heeft het grootste marktaandeel in Zaanstreek/Waterland. (Was vroeger PWZ en de ziekenfondsverzekering in dit gebied). Gemeente Zaanstad overweegt om volgend jaar te bekijken of we in de regio Zaanstreek ook met een andere maatschappij, naast Achmea, kunnen samenwerken. Achmea is niet streng als het gaat om voorwaarden. Verzekerden worden in de collectiviteit opgenomen zonder medische keuring. Vraag 12 beslispunt 11. Zijn er buiten de wet om kwaliteitseisen te noemen? Ja, in de regionale inkoop zijn ook naast wettelijke kwaliteitseisen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de kwaliteit gesteld. Vragen PvdA Vraag 1. Beslissing 1: is de gemeente aansprakelijk als de inzet van het sociale netwerk wordt gekozen als het goedkoopste adequate middel? Omdat de mantelzorger vanuit zijn eigen sociale relatie optreedt, is dat een particulier initiatief waar de gemeente niet aansprakelijk voor zal zijn indien schade bij of in verband met mantelzorg optreedt. Dat is een zaak van de mantelzorger zelf. De gemeente zal de inzet van mantelzorgers niet als goedkoopst adequate voorziening aanwijzen. Wat we wel kunnen doen is het netwerk van de cliënt verkennen en bespreekbaar maken wat redelijkerwijs aan ondersteuning kan worden geboden vanuit dit netwerk. Verplichten kunnen we de bijdrage van mantelzorgers niet. Vraag 2. Beslissing 5: betekent dit bijvoorbeeld dat de belbus geen subsidie meer krijgt? Op grond van het artikel in de verordening kunnen bijdragen in de kosten worden gevraagd aan algemene voorzieningen. De Belbus is daar een voorbeeld van. Het College heeft daar overigens geen voornemen toe in geval van de Belbus maar stelt voor dit artikel op te nemen pag. 4/6

5 in verband met de bijdragen in de kosten van een algemene voorziening huip bij het huishouden die regionaal wordt onderzocht op dit moment. Vraag 3. Welke bewegingsruimte blijft er voor de professional als je alles in detail vastlegt? De professional krijgt veel ruimte om binnen een te behalen resultaat de meest effectieve ondersteuning in te zetten. Vraag 4. Heeft Oostzaan de plicht om beschermd wonen aan te bieden? O ja, hoe is die verantwoordelijkheid gedelegeerd? Zo nee, hoe behartigt de gemeente de belangen van Oostzaners die zijn aangewezen op begeleid wonen in de centrumgemeente? Bij wet hebben alle gemeenten de opdracht om indien nodig beschermd wonen aan te bieden. De middelen voor de bekostiging van beschermd wonen gaan naar de centrumgemeente Zaanstad. Wij zijn nog in overleg met Zaanstad over hoe we de toegang voor het beschermd wonen het best kunnen organiseren. De middelen voor beschermd wonen komen overigens over zonder bezuinigingstaakstelling waardoor het risico op oplopende wachtlijsten klein zal zijn. Vraag 5. Optie Hbh 80 0/0 van natura verdwijnt. Keuze voor maximaal /0 van natura en als de zorg meer kost gaat de gemeente er dan vanuit dat de cliènt het meerbedrag zal bijpassen? Wat als die dat niet doet? Het pgb bedrag is in ons voorstel gemaximeerd op de kostprijs van de zorg in natura. Als een cliënt een aanbieder wil inzetten met een pgb die hogere tarieven hanteert dan de tarieven die wij moeten betalen voor de zorg in natura zal hij ook bereid moeten zijn om het prijsverschil bij te betalen. Is een cliënt hier niet toe bereid dan resteert alleen nog de optie om gebruik te maken van een van de gecontracteerde aanbieders voor de zorg in natura. Vraag 6. Wordt het Oostzaanse minima beleid losgelaten inzake de eigen bijdrage? Ons voorstel is om het huidige eigen bijdrage beleid (volgen van de kaders in de AmvB) voort te zetten waarbij de minima kunnen worden gecompenseerd via het minimabeleid. Nogmaals geven wij aan dat wij het Oostzaanse minimabeleid in het eerste kwartaal herijken. Vraag 7. Procedures vast stellen door de Raad of door het College? Hoe draagt vaststelling door de Raad precies bij aan de inhoudelijke helderheid van de procedure? Is de helderheid op deze wijze gegarandeerd? Is dit niet strijdig met het dualisme? De Raad pag. 5/6

6 moet kaders stellen op hoofdlijnen en niet op detailniveau van de uitvoering. Ons voorstel is om de Wmo procedure in de Verordening vast te leggen. De artikelen die hierop betrekking hebben zijn opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan worden gezien als een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, eerste lid en tweede lid, onder a, van de wet, waarbij onder meer is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in artikel bedoelde plan en de door het College te nemen besluiten of te verrichten handelingen. Alternatief zou zijn dat de Raad de procedureregels aan het College delegeert. Beide opties zijn ook geschetst in de modelverordening van de VNC. Vraag 8. Met het vervallen van de wettelijke verplichting voor HbH vervalt toch ook de rijksbijdrage voor HbH 1? Kan het College een heldere financiële paragraaf toevoegen aan het voorgestelde onderzoek? Het Rijk voert vanaf taakstellende bezuinigingen door op de Wmo budgetten te beginnen met een korting van 32% in 2015 oplopend tot 40% in Voor Oostzaan gaat het om een bedragen van ca en in nog eens extra Onlangs hebben wij met gemeenten in de regio een aanvraag ingediend bij het ministerie om voor 2 jaar in aanmerking te komen voor een toelage waarmee een zachte landing kan worden gerealiseerd in de veranderingen in de HbH. Het is nog niet bekend of dat plan gehonoreerd wordt en of we aan alle voorwaarden voldoen. Daarom is op dit moment nog geen financiële paragraaf te geven voor het onderzoek. Vraag 9. Wat gebeurt er met het budget dat de gemeente beschikbaar had voor de ondersteuning van chronisch zieken? In de concept begroting zitten middelen voor een regeling in het kader van de Wtcg ( ). Wij gaan er vanuit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. ia vriendelijke groet. wethouders, emeester en chaatsbergèn iretaris \ P.F. Leegwate burgemeester pag. 6/6

7 %. 'ik-^^si^^-: "SJÏS^'ii K 1 Gemeente Oostzaan Wmo-raad Oostzaan T.a.v. de secretaris P.a. Postbus AA Wormer Gemeentehuis Bezoofcadres Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 53O AA Wormer Telefoon Fax antwoordiïover-gemeenten nl Internet nerk / U^v brief Beleid en regie Ons kenmerk 14/ Datum 4 november 2014 Onderwerp Reactie op UW aövjes over kaders en concept verordening Wmo end arribtenaar D. Va tl CJeT Breggeii Afdelmg BR/MO Geachte leden van de Wmo-raad, Beste leden van de Wmo-raad, Wij hebben uw advies over de Kaders en Verordening Wmo in goede orde ontvangen. Wij willen u bedanken voor de snelle en heldere advisering. Uw advies stuurden wij op 2 oktober mee met de stukken aan de raad opdat de raad hier ook kennis van kan nemen bij de behandeling van de stukken op 1 O november Uw advies om u te betrekken bij de nadere uitwerking van de door u aangegeven thema's nemen wij over. Een aantal onderwerpen werken wij uit in een Besluit maatschappelijke ondersteuning. Dit besluit zullen wij aan u voorleggen. Ook de uitwerking van de waardering voor mantelzorgers leggen wij nog aan u voor. U adviseert om, als de gemeente ervoor kiest om het CEP pakket in te zetten als financiële ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten, dit tijdig te communiceren opdat mensen eventueel van verzekering kunnen overstappen. Dit nemen wij mee bij de verdere uitwerking. Met betrekking tot de toegang geeft u aan het belangrijk te vinden dat er afstemming is met de wijkverpleging. Wij delen dit en zijn ook al in overleg met Achmea om de samenwerking met de zorgverzekering verder vorm te geven. Wij informeren u over de uitkomsten hiervan. Wij delen uw zorgen over de stapeling van verschillende kostenverhogende maatregelen waarvan met name inkomens net boven 120% van het sociaal minimum extra last hebben. Wij zullen alert blijven op signalen die wij hierover ontvangen, maar op voorhand willen wij deze grens wel handhaven. Elke grens creëert immers grensgevallen waarbij mensen financieel nadeel ondervinden omdat ze net boven de grens uitkomen. Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

8 Tot slot geeft u aan dat u zich wilt ontwikkelen tot breed adviesorgaan en u verzoekt de gemeente om dit te steunen en te faciliteren. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en wij zullen, waar dit binnen onze mogelijkheden ligt, aan uw verzoek voldoen. Vriendelijke ;e Qi giroet, meester en wethouders. l jtcltaatsbergen setretaris P.F. Leegwater burgermester pag. 2/2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie