Verkort. Jaarverslag stichting pensioenfonds jacobs nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland"

Transcriptie

1 Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland

2 Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

3 Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie. Een snelle blik op de kerncijfers leert dat het totale aantal deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks licht stijgt. We zijn nog een jong fonds ondanks dat het aandeel pensioengerechtigden gestaag stijgt. Het vermogen en de technische voorziening stijgen echter nog steeds met aanzienlijk grotere stappen. De uitvoeringskosten zijn in 2012 iets gestegen, maar blijven sinds de daling in 2010 redelijk constant. Het rendement inclusief renteafdekking is met 14% hoog. Gelukkig heeft ook de dekkingsgraad de weg naar boven weer gevonden. Al met al kunnen we als bestuur tevreden terugkijken naar In 2013 dan maar op dezelfde voet verder, zou je zeggen. Nee dus. Externe ontwikkelingen zorgen steeds voor nieuwe uitdagingen. De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd in zijn regeerakkoord. Daarbij zijn er ook voorstellen ten aanzien van wijzigingen in de governance van pensioenfondsen. Deze maatschappelijke ontwikkelingen nopen veel bedrijven en pensioenfondsen ertoe te beoordelen hoe met deze toekomst om te gaan. Belangrijk voor SPJNL zijn de gesprekken binnen Jacobs Nederland B.V. over een nieuwe pensioenregeling. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de toekomst van ons pensioenfonds. De inhoud van de toekomstige pensioenafspraken is een aangelegenheid van de sociale partners, de al opgebouwde pensioenaanspraken de verantwoordelijkheid van SPJNL. Als bestuur beraden we ons daarom nu al op de toekomst van SPJNL, om uiteindelijk de beste uitvoering te geven aan de in de huidige regeling opgebouwde pensioenaanspraken. Dat doen we in de wetenschap dat de financiële positie op dit moment solide is. We zien die toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Dit is een samenvatting van het jaarverslag Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Erwin Geene, Voorzitter STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 2 13

4 Inhoud Voorwoord 2 1. Organisatie en bestuur 4 2. De pensioenregeling 7 3. Toeslagbeleid 7 4. Financiering 9 5. Ontwikkelingen in De belangrijkste cijfers uit het jaarverslag 12 STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 3 13

5 1. Organisatie en bestuur De uitvoering van de pensioenregeling van Jacobs Nederland B.V. is ondergebracht bij een zelfstandige organisatie, Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL). Met het onderstaande schema brengen we de organisatie van het pensioenfonds in beeld. Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Certificerend actuaris Accountant Adviserend actuaris Compliance officer Administrateur Herverzekeraar Vermogensbeheerder Custodian Uitvoerder beleggingen voor risco deelnemer Bestuur Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit zeven leden. Drie daarvan worden door de werkgever benoemd. Zij hebben een zittingsduur voor onbepaalde tijd. Drie leden worden gekozen door de deelnemers en één lid wordt gekozen door de pensioengerechtigden. Deze bestuursleden worden voor een periode van vier jaren benoemd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (gewezen) deelnemers. Het bestuur heeft bevoegdheden volgens de statuten en het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst, tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 4 13

6 Eind 2012 is de samenstelling van het bestuur als volgt: Namens de werkgever E. Geene (voorzitter) F.H.M. Boumans L.A.J. Dierick Namens de deelnemers G.M. Heerschop (secretaris) T.H.M. van Leeuwen S. Feenstra Namens de pensioengerechtigden J. Dortmundt (sinds 16 mei 2012) Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst en over de naleving van de gedragscode. Daarbij kijkt het orgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden (de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever). De zittingstermijn van mevrouw Beck en de heer Snoek is in 2012 met één jaar verlengd. In 2013 treden bestuur en verantwoordingsorgaan in overleg over de invulling van het verantwoordingsorgaan, rekening houdend met het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Het verantwoordingsorgaan bestaat eind 2012 uit de volgende leden: Namens de werkgever: M.P.M. Jonkers A. Beck Namens de deelnemers: P. Blom R. Snoek Namens de gepensioneerden: A.W.M. van der Klaauw T. de Nijs Intern toezicht Het bestuur heeft het intern toezicht vormgegeven door middel van een visitatiecommissie. Zowel in 2009 als in 2012 heeft er een visitatie plaatsgevonden. STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 5 13

7 Administratie en uitvoering Het bestuur heeft de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. in Tilburg. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Syntrus Achmea Vermogensbeheer in De Meern. De aanvullende pensioenrekening (APR) en de gesloten prepensioenregeling worden uitgevoerd door Robeco. De risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd bij Zwitserleven. Adviseurs Het bestuur laat zich adviseren door diverse onafhankelijke adviseurs, zoals een actuaris (Mercer B.V.) en een accountant (KPMG Accountants NV). Custodian Kasbank N.V. Compliance officer De heer S. Feenstra STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 6 13

8 2. De pensioenregeling De pensioenregeling bestaat uit een basispakket en een keuzepakket. De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn: Pensioensysteem Voorwaardelijk geïndexeerd middelloon Voorwaardelijk geïndexeerd middelloon Toetredingsleeftijd 21 jaar 21 jaar Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Franchise Maximum salaris Opbouwpercentage 1,75% 1,75% Partnerpensioen 1,225% (risico) 1,225% (risico) Tijdelijk partnerpensioen (risico) (risico) Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen 20% van het partnerpensioen Ook biedt het basispakket een arbeidsongeschiktheidspensioen en voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling). Het keuzepakket biedt: - een aanvullend partnerpensioen op risicobasis ter grootte van 1/7 deel van het partnerpensioen uit het basispakket; - een extra aanvullend partnerpensioen op risicobasis voor een partner die op het moment van het overlijden van de deelnemer tijdens actief dienstverband ouder is dan 40 jaar en geen kinderen beneden de 18 jaar heeft; - een aanvullende pensioenrekening (APR) waarbij de premies op een aparte beleggingsrekening worden gestort en waarvan het saldo op de pensioendatum kan worden aangewend voor de aankoop van extra pensioen. De pensioenregeling kent ook nog een aantal flexibele elementen, namelijk de mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen, de mogelijkheid om ouderdomspensioen op de pensioendatum of uitdiensttredingsdatum (gedeeltelijk) om te zetten (uitruilen) in partnerpensioen en de mogelijkheid om het ouderdomspensioen via een hoog/laag-constructie uit te keren. Op de pensioendatum kan de gewezen deelnemer het door uitruil verkregen partnerpensioen ook weer terugruilen voor ouderdomspensioen. 3. Toeslagbeleid Toeslagverlening (indexatie) is bedoeld om de waarde van de pensioenen op peil te houden. De toeslagverlening op pensioenaanspraken en op pensioenuitkeringen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het fonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een toeslag op pensioenaanspraken van deelnemers die gelijk is aan de procentueel hoogste stijging van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) of de algemene loonontwikkeling. Onder de algemene loonontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van de CAO-lonen per maand, exclusief bijzondere beloningen, zoals gepubliceerd door het CBS over de periode september september van het voorgaande jaar. Voor ingegane pensioenen met uitzondering van het arbeidsongeschiktheidspensioen, de aanspraken van ex-deelnemers en de eventuele aanspraken op bijzonder partnerpensioen van de ex-partners wordt gestreefd naar een toeslag die gelijk is aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid. Er is voor toekomstige toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met toeslagverlening. STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 7 13

9 Voor de deelnemers die op 31 december 2003 deelnemer in Stichting Pensioenfonds Stork waren en aansluitend deelnemer zijn geworden in Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland geldt het volgende: als de toeslag op de achtergebleven pensioenrechten en -aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Stork (vanaf 1 januari 2012 Pensioenfonds van de Metalelektro (PME)), lager is dan de toeslag op de pensioenrechten en -aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland, zullen deze achtergebleven pensioenrechten en -aanspraken bij de voorwaardelijke toeslagverlening zoals hierboven omschreven ook in aanmerking genomen worden. De bedoelde pensioenrechten en -aanspraken bij PME kunnen in dat geval in het betreffende jaar bij bestuursbesluit worden verhoogd met het verschil tussen de door beide fondsen gehanteerde toeslagpercentages. Dit geldt zowel voor actieve deelnemers als voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Deze toeslag wordt opgeteld bij de pensioenrechten of -aanspraken in Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Er is voor toekomstige toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met toeslagverlening. De afgelopen jaren was de toeslagverlening in overeenstemming met het hierboven gepresenteerde toeslagbeleid. Verleende toeslagen In verband met de financiële positie van het fonds zijn per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 geen toeslagen verleend. STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 8 13

10 4. Financiering De financiering van de basisregeling is gebaseerd op het systeem van doorsneepremie. Het pensioenfonds brengt de jaarlijkse premie door middel van maandelijkse voorschotnota s in rekening bij Jacobs Nederland B.V. Aan het eind van het boekjaar wordt een definitieve premienota opgemaakt. De premie voor het basispakket bedraagt volgens de uitvoeringsovereenkomst maximaal 29% van de som van de pensioengrondslagen. De afspraken over de premiehoogte en wijze van afdracht zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, die in werking is getreden op 1 januari Feitelijke premie Voor het verslagjaar 2012 gold voor het basispakket een totaalpremie voor de werkgever en werknemers samen van 27% van de som van de pensioengrondslagen. De totale premie 2012 bedroeg Aanvullende pensioenrekening (APR regeling) De premies van de APR-regeling worden belegd bij Robeco. De totale premie 2012 bedroeg Kostendekkende premie Op grond van de Pensioenwet rapporteren wij ook de zogenaamde kostendekkende premie. Deze bedraagt over De feitelijke premie is hoger dan de kostendekkende premie. Beheerkosten van het fonds De totale kosten voor het pensioenbeheer betreffen de administratie-, communicatie-, advies- en bestuurskosten, en de kosten van toezicht en controle Uitvoeringskosten Aantal deelnemers* Uitvoeringskosten per deelnemer 486 Kosten vermogensbeheer Kosten vermogensbeheer inclusief ingeschatte transactiekosten Gemiddeld belegd vermogen Kosten in % van gemiddeld belegd vermogen 0,43% Kosten inclusief ingeschatte 0,59% transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen * het totaal aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers per 31 december STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 9 13

11 5. Ontwikkelingen in 2012 Herstelplan Eind 2008 was de dekkingsgraad van SPJNL gedaald naar circa 108%. De vereiste dekkingsgraad bedroeg op dat moment 117%, zodat er wel sprake was van een reservetekort van ca. 9%. In maart 2009 is daarom een continuïteitsanalyse uitgevoerd en op 31 maart 2009 heeft het bestuur een langetermijnherstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Omdat SPJNL tot en met 2009 via een kapitaalcontract de aanspraken had ondergebracht bij een verzekeraar, en DNB in deze gevallen nog geen beleid had gevormd hoe om te gaan met het kredietrisico op de verzekeraar, was het herstelplan nog niet definitief goedgekeurd. Op 8 februari 2011 heeft DNB alsnog een definitieve goedkeuring aan het herstelplan afgegeven. Volgens het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen op het bestaande beleid nodig. De evaluaties die jaarlijks plaatsvinden bevestigen dit beeld. Per 1 januari 2012 is de premie voor het basispakket verhoogd van 25% naar 27%. Deze premieverhoging komt voort uit het premiebeleid en het langetermijnherstelplan. Per 1 januari 2013 is de premie opnieuw verhoogd, van 27% naar 29%. De premieverhoging is grotendeels het gevolg van de stijgende levensverwachting en de lage rente. De premie moet volgens de richtlijnen van DNB kostendekkend zijn. Ook moet de premie een bijdrage leveren aan het herstel van de financiële positie van het fonds. Het bestuur evalueert jaarlijks of de premie kostendekkend is en eventueel aangepast moet worden. In verband met de financiële positie van het fonds is per 1 januari 2013 voor het derde achtereenvolgende jaar geen toeslag verleend. Dit is weliswaar opgenomen in het herstelplan, maar is feitelijk een uitvoering van het eerder geformuleerde toeslagenbeleid. Per 31 december 2012 is er geen sprake meer van een reservetekort. Het herstelplan kan pas worden beëindigd als er gedurende 3 kwartaaleinden geen sprake meer is van een reservetekort. Het langetermijnherstelplan blijft voorlopig van kracht. Communicatie De deelnemerscommunicatie wordt verzorgd door de communicatiecommissie aan de hand van een door het bestuur vastgesteld communicatieplan. In 2012 heeft het pensioenfonds de ingezette communicatiekoers gecontinueerd. Er zijn 2 edities van Jacobs Pensioenperspectief verstuurd naar de actieve en gepensioneerde deelnemers. Er zijn verschillende event leaflets geüpdatet, die als download beschikbaar zijn via de website. Deze leaflets geven informatie over onderwerpen als bijna met pensioen of arbeidsongeschiktheid, maar ook over de gevolgen voor het pensioen bij scheiden of overlijden. Er is ook een nieuwe (digitale) leaflet geschreven met informatie over de aanvullende pensioenrekening (APR) en de deelnemersbrochure van SPJNL is bijgewerkt. In 2012 is de pensioenplanner totaal vernieuwd en is de verhoogde AOW-leeftijd (Lenteakkoord) in de pensioenplanner verwerkt. Zodra de afspraken uit het regeerakkoord in wetgeving zijn omgezet, wordt de pensioenplanner opnieuw aangepast, om o.a. de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd in de planner te verwerken. Om het gebruik van de pensioenplanner te stimuleren en te vergemakkelijken, is er een instructie voor de pensioenplanner samengesteld. Deze powerpointinstructie staat op het deelnemersportaal van de website. In het najaar van 2012 zijn er weer deelnemersbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij is o.a. ruim aandacht geschonken aan de financiële positie van SPJNL. In december 2012 is het communicatieplan voor 2013 afgerond en akkoord bevonden door het bestuur. In 2013 wil de communicatiecommissie een enquête houden over de communicatie binnen SPJNL, om een duidelijk beeld te krijgen hoe STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 10 13

12 de communicatie-uitingen worden ontvangen door de belanghebbenden en op welke punten deze nog verbeterd kunnen worden. Bestuursevaluatie Op 20 september 2012 vond de jaarlijkse bestuursevaluatie plaats. De conclusie was dat het bestuur mede door de langdurige samenwerking goed functioneert. De uitbreiding van het bestuur met een bestuurslid namens de pensioengerechtigden heeft voor extra dynamiek gezorgd. Er moet meer aandacht zijn voor een strakkere taakverdeling om de werkdruk aanvaardbaar te houden. Verder heeft het bestuur geconstateerd dat de relatie met het verantwoordingsorgaan niet altijd duidelijk is. Er zijn verschillende opvattingen van de rollen en verantwoordelijkheden. Om het proces van besturen en verantwoording afleggen beter te stroomlijnen, heeft het bestuur na overleg met het verantwoordingsorgaan een onafhankelijk adviseur toegevoegd aan het verantwoordingsorgaan. Intern toezicht Tenminste één maal in de drie jaar moet bij een pensioenfonds een visitatie plaatsvinden. In 2012 heeft de visitatiecommissie van VCHolland een visitatie uitgevoerd. De visitatiecommissie heeft op 19 oktober 2012 haar conceptrapportage met het bestuur besproken. De reactie van het bestuur is in het definitieve rapport verwerkt. In het algemeen beoordeelt de visitatiecommissie (het wettelijk kader in aanmerking genomen) het functioneren van het bestuur zowel qua processen en procedures als qua eindresultaat als goed. Het bestuur is tevreden over de visitatie door VCHolland en is akkoord met de bevindingen en aanbevelingen in het rapport. Een aantal opmerkingen heeft betrekking op ontwikkelingen bij de werkgever en een mogelijke nieuwe pensioenregeling. Het bestuur is al bezig met een inventarisatie van de gevolgen hiervan voor SPJNL. Een aantal andere zaken wordt in de loop van 2013 verder opgepakt. Op pagina 23 van het SPJNL jaarverslag 2012 vindt u een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de visitatiecommissie. Vooruitblik De ontwikkelingen met betrekking tot de AOW, de inperking van het fiscale kader per 1 januari 2014 en de keuze voor een nominaal dan wel reëel kader per 1 januari 2015, dwingen sociale partners in Nederland ertoe de nodige aanpassingen in de pensioenregelingen door te voeren. Jacobs Nederland B.V. wil in 2014 een nieuwe pensioenregeling invoeren. De aard van deze nieuwe regeling is een beschikbare premieregeling (DC). Hierover is al langere tijd overleg gaande met de ondernemingsraad (OR), maar er is nog geen instemming verleend door de OR. Mocht de OR instemmen dan gaat de werkgever op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Het bestuur is inmiddels een onderzoek gestart op welke wijze in een dergelijke situatie de opgebouwde pensioenaanspraken het best gewaarborgd kunnen worden. Dit is natuurlijk mogelijk binnen SPJNL, maar een overdracht naar een verzekeraar behoort zeker tot de mogelijkheden. Het mogelijk stoppen van de huidige pensioenregeling is het belangrijkste agendapunt voor Daarbij worden de overige ontwikkelingen niet uit het oog verloren. Zo zal er voldoende aandacht zijn voor de nieuwe bestuursmodellen in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Ook de financiële positie blijft een prominent aandachtspunt. Het reservetekort is ingelopen, maar de economische crisis lijkt nog niet ten einde en de financiële markten blijven fragiel. STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 11 13

13 6. De belangrijkste cijfers uit het jaarverslag Kerncijfers (Bedragen x EUR 1.000) Pensioenen Aantal deelnemers ,6% ,9% Aantal gewezen deelnemers ,1% ,4% Aantal gepensioneerden ,3% 122 9,7% TOTAAL ,0% ,0% Bijdragen van werkgever en werknemers Pensioenuitkeringen Voorziening pensioenverplichtingen Verplichtingen voor rekening en risico deelnemers Reserves Dekkingsgraad (ex rekening en risico deelnemers) 114,1% 108,9% Toeslagen per 1 januari 2012 respectievelijk voor actieve deelnemers 0% 0% - voor inactieve deelnemers 0% 0% Beleggingen Vastgoed ,1% ,5% Aandelen (incl. vastgoed) ,7% ,0% Vastrentende waarden ,2% ,7% Derivaten ,9% ,4% Overige beleggingen ,1% ,4% TOTAAL % % Beleggingsrendement 14,4% 13,5% Beleggingen voor rekening en risico deelnemers STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 12 13

14 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. Postbus LM Tilburg telefoon: (013) STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND verkort jaarverslag 2012 pagina 13 13

15 De uitvoering van de regelingen van dit fonds is opgedragen aan Syntrus Achmea.

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2013 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste lezer, 2013 was voor het Pensioenfonds het jaar waarin

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spjnl@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsjacobs.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spjnl@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsjacobs.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Hoe vaak denkt u aan uw pensioen? Jacobs Pensioenperspectief 9 n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenkrant. september 2011

Pensioenkrant. september 2011 Pensioenkrant september 2011 Pensioenkrant september 2011 Woord van de voorzitter Kerncijfers Toeslagverlening (indexatie) Pensioenfonds BP is een feit Organisatie van het pensioenfonds Bestuur 3 4 5

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 2012 Inhaaltoeslagverlening 2010 en 2011 Pensioenpremie s 2013 Franchise 2013 De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Jacobs Pensioennieuws

Jacobs Pensioennieuws Jacobs Pensioennieuws 1 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland juli 2005 Waarom deze pensioenkrant? Sinds 1 januari 2004 heeft Jacobs Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat?

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? Jacobs Pensioenperspectief Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL). 7 februari 2008 Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? Als u met pensioen gaat, moet u zelf ook een aantal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2006

Verkort Jaarverslag 2006 Verkort Jaarverslag 2006 Pensioenfonds Achmea Stichting Pensioenfonds Achmea Personeel Jouw pensioen in beeld 2006 Met dit verslag brengt het bestuur je graag op de hoogte van het 2 e jaar van Stichting

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008 STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 8 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan en reactie van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

- H.A.J. Knoors (penningmeester)

- H.A.J. Knoors (penningmeester) Bestuursverslag Jaarrekening 2006 Het jaarverslag 2006 toont de cijfers van de balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over 2006 van de Stichting Pensioenfonds Transavia Cabinepersoneel,

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief 15 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland oktober 2011 Voorwoord Op 10 juni 2011 werd bekend gemaakt dat de sociale

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie