BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes"

Transcriptie

1 BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel Website: November / december 2009 Nummer 86 In dit nummer o.a.: 02. Algemene Ledenvergadering; Koffiemiddag. 03. Dag van de Ouderen; Ouderen en wonen. 04. Declaratiefonds; Zorgverzekering. 05/6. Advertenties 07. Echtpaar Dos Santos wint reis naar Curaçao. 08. De legende van de vierde koning. 09. Uit de ledenkring; Goes en zijn kernen. 10 Info KBO Goes 11/12. Advertenties Gemengde gevoelens Het is nog geen half november en de tekst voor de laatste Bij de Tijd van dit jaar moet al weer klaargemaakt worden. En in die uitgave wil je dan wat gedachten kwijt over het afgelopen jaar, maar zo ver is het nog niet. Dat roept gemengde gevoelens op. Kun je op dit tijdstip al even terugkijken op het voorbije jaar en vooruit kijken naar het nieuwe jaar? Er kan immers nog zo veel gebeuren! En toch moet het, want je zit met een grens. Gemengde gevoelens over wat er in de wereld zich allemaal afspeelt. Mensenlevens schijnen niet meer mee te tellen. Er worden net zo gemakkelijk aanslagen gepleegd met grote aantallen doden en gewonden tot gevolg. Het zit economisch even wat minder mee en massa s mensen worden ontslagen en komen zonder werk. De banksector schijnt in het algemeen weer wat betere tijden mee te maken en er komen al weer stromen geruchten los over vette bonussen voor de top. Er is een griepepidemie aan de gang en de berichtgeving daarover zinnig of onzinnig breekt los. Het roept allemaal gemengde gevoelens op. Gemengde gevoelens over wat 2009 ons bood en nog te bieden heeft en wat 2010 brengen zal. En mens blijft hopen op betere tijden, want hoop doet immers leven. Alleen vraag je je af, wanneer we nu eens echt betere tijden zullen krijgen, waarin de mens eens een beetje tot rust, tot zichzelf kan komen? Een beetje kan bijtanken om daarna het leven weer aan te kunnen met een optimistische kijk.? Wanneer zullen we als mensheid eens gaan beseffen dat we wel eens rust nodig hebben om tot ons zelf te komen en in te zien dat anderen ook wel eens goede ideeën en gedachten hebben? Dat ook andere volken verlangen naar rust en bijtanken, naar een beter leven en geluk en voorspoed? Rond het Kerstfeest en de Jaarwisseling denken we daar wel eens aan en we spreken ook de hoop uit dat het volgend jaar beter moge gaan. Laten we dat vooral blijven doen en daarbij de hulp vragen van het Kind, waarvan we op 25 december de geboorte vieren en dat ter wereld kwam om ons te helpen. In die gedachte wens ik u allen namens het bestuur van KBO Goes een Zalig Kerstmis en eenvoorspoedig 2010 Guust de Kok, voorzitter

2 BIJ DE TIJD ================================================================== Algemene ledenvergadering 15 oktober 2009 Een korte vergadering. In zijn openingswoord zei de voorzitter dat het nog wennen is, want bij het dagelijks bestuur was ontdekt dat er 2 agendapunten ontbraken, n.l. het verslag van de vergadering van 30 maart 2009 en de begroting Hij vroeg en kreeg toestemming om die bij in het voorjaar 2010 te presenteren. Hij vermeldde hij de perikelen rond de AOW en de AWBZ en de banken. Zaken waar in het geval van de belangen van ouderen ook de ouderenbonden hun zegje doen en wat bewijst dat het nodig is om een sterke KBO te hebben. Hierna kwam de contributieverhoging per 1 januari 2010 aan de orde. Voorzitter de Kok lichtte toe dat deze hard nodig is, want van de huidige contributie van 18,00 wordt meer dan de helft afgedragen aan Unie KBO en KBO Zeeland. De prijzen van zaalhuur, consumpties, e.d. gaan echter ook omhoog. Bovendien bestaan de inkomsten hoofdzakelijk uit de contributie, de opbrengst van de advertenties en wat bij grotere evenementen Bingo en extra bijdrage opleveren. Verder is het zuinig aan doen en dat is bij de penningmeester in goede handen. Na nog enkele vragen beantwoord te hebben, keurde de vergadering de verhoging goed. De voorzitter vroeg de leden, die dit nog niet hadden gedaan om een machtiging te verlenen de contributie automatisch af te schrijven. Het spaart werk, tijd en geld. Het 3 e agendapunt was de vaststelling van een beknopt beleidsplan In dit plan is opgenomen dat er wordt gestreefd naar uitbreiding van het bestuur, de verwerking van de resultaten van de enquète, het realiseren van de daarin geuite wensen, een verdere verbetering van de communicatie, constante aandacht voor ledenwerving en het verkrijgen van meer financiële middelen. Het beleidsplan werd goedgekeurd, waarna de feestmiddag in het kader van De Dag van de Ouderen kon beginnen. Bestuursvergadering 10 november 2009 Er werden nog 3 agendapunten toegevoegd. B. Besloten werd van de ledenenquète een verslag te maken en dit in de vergadering van 12 januari 2010 definitief vast te stellen. Het verslag zal door de voorzitter worden gemaakt. C. Met het Gasthuis is gesproken over huur van de aula voor 3 activiteiten. Naar aanleiding van het opgemaakte verslag werd besloten in 2010 geen gebruik te maken van de aula. Voornaamste redenen waren dat de medewerkers van de afdeling alles zelf moeten doen en de hoogte van de tafels in de aula. Er zal een evaluatiegesprek worden gevoerd met de exploitant van het jeugdcircus. D. Het verslag van de activiteitencommissie van werd doorgenomen. Er werden nog enkele afspraken gemaakt over de Kerstmiddag. E. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2010 werd in grote lijnen vastgesteld. Er werd besloten 2 personen te benaderen voor een bestuursfunctie. F. De verslagen van de Kringvergadering en Najaarsvergadering KBO Zeeland leverde geen belangrijke punten op. G. Besloten werd mee te doen met de KBO-actie Lid werft Lid. Deze wordt opgenomen op de website, gezonden naar alle leden met een e- mailadres en worden verspreidt met deze editie van Bij de Tijd. H. Het vergaderschema 2010 werd vastgesteld. Vergaderschema 2010: Dagelijks bestuur: 9 februari; 6 april; 7 juni; 9 augustus; 12 oktober en 6 december. Algemeen bestuur: 12 januari; 9 maart; 11 mei; 13 juli; 7 september en 9 november. Ledenvergaderingen: 8 maart en 14 oktober Nieuwjaarsbijeenkomst: 4 januari Bijeenkomst nieuwe leden: 9 februari De medewerkersbijeenkomst vervalt. Koffiemiddag 18 oktober 2009 De eerste van het nieuwe seizoen. We mochten weer 10 gegadigden ontvangen. Vreemd eigenlijk, want uit de enquète bleek dat er toch wel behoefte aan is. Het was weer een gezellige middag, die op 15 november een vervolg krijgt. Daarna volgt er een evaluatie over doorgaan of niet. Opzeggen lidmaatschap Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u dit SCHRIFTELIJK te doen voor 25 december Wilt u de opzegging zenden aan dhr. A. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge of per aan Opzeggingen die we na 29 december a.s. ontvangen kunnen we niet meer in behandeling nemen. 2

3 BIJ DE TIJD ============================================================================= KBO viert de Dag van de Ouderen Donderdag 15 oktober hebben we met ruim 50 leden de Dag van de Ouderen weer gevierd. Onder het genot van een kopje koffie werd er een korte algemene vergadering gehouden. Na een korte inleiding werd voorgesteld de contributie vast te stellen op 20 euro per persoon per jaar. Er was een discussie over de besteding van het gedeelte dat afgedragen moet worden aan de Unie KBO en aan KBO Zeeland. Uiteindelijk werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Ook werd er nog een kort werkplan 2010 voorgesteld waarvoor ook met algemene stemmen goedkeuring werd verleend. Na dit officiële gedeelte was er een optreden van het trio Con Animo. Deze drie dames hadden er al vlug de stemming in. Op een leuke manier namen ze ons mee met nostalgische en populair klassieke liedjes. Na de pauze werden op een humoristische wijze enkele typetjes gebracht. Tot slot werden we nog getrakteerd op enkele Operette-melodiën. Dit optreden was zeker voor herhaling vatbaar. Zoals gebruikelijke werd er tot slot nog een paar rondjes bingo gespeeld. Al met al was het weer een geslaagde middag Ouderen en Wonen Namens de activiteitencommissie Jo Rombaut Donderdag 5 november heeft de heer H. Bekker (Sector Manager Woonservice) van de woningcorporatie RWS een inleiding gehouden over het thema: Ouderen en Wonen. De heer Bekker vertelde eerst iets over het ontstaan van de woningcorporatie. De RWS beheert thans ruim 5800 huurwoningen in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord Beveland. Daarnaast participeert de RWS samen met de andere woningcorporaties in MARSAKI. Dit is de projectontwikkelaar van deze samenwerkende corporaties. Aan de hand van diverse beelden werd ons een indruk gegeven van de reeds ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde projecten. Een belangrijk onderdeel zijn de Woon-Zorg projecten die ontwikkeld worden samen met diverse Zorginstellingen zoals SVRZ, Zorgstroom en anderen. Voorbeelden zijn De Koriander in Heinkenszand en Egelantierstraat in s-gravenpolder. Door het realiseren in diverse wijken van woonzorg projecten, waarin ook voorzieningen zijn voor huisarts, fysiotherapeut en apotheek wordt het langer zelfstandig wonen aanzienlijk verbeterd. Dit is ook een van de doelstellingen van de RWS. Verder wordt deelgenomen aan grotere projecten zoals de bouw van de Parkeergarage, waaromheen ze appartementen gecreëerd worden die gedeeltelijk worden verkocht met Bouwgarantie.( Een regeling die bij eventuele verkoop garantie geeft dat in ieder geval het aankoopbedrag terugontvangen wordt) Na het gebruik van een kopje koffie was er nog een vragenuurtje waarvan door diverse leden dankbaar gebruik gemaakt. Als dank voor de belangenloze inzet werd de heer Bekker nog een kleine attentie aangeboden. Het was jammer dat er maar 24 leden aanwezig waren. Mogelijk het gevolg van het weer! Namens de activiteitencommissie Jo Rombaut. Overlast van ongewenste telefoontjes? Wat is het Bel-me-niet Register? Ondervindt u veel overlast van ongewenste telefoontjes van bedrijven? Vanaf 1 oktober kunnen consumenten hun telefoonnummer inschrijven in het Bel-me-niet register. Vaste telefoonnummers en mobiele. Daarna mogen bedrijven hen niet meer benaderen met een telefonisch aanbod. Dat staat zo in de wet. Zij moeten voordat ze gaan bellen, eerst controleren of niemand ingeschreven staat. Hoe kan ik me aanmelden? Via kunt u aangeven dat u niet meer lastig gevallen wil worden met telefonische aanbiedingen. U kunt ook bellen met het nummer Dat kost u 25 cent per minuut. Of u kunt een brief sturen aan Stichting Infofilter, Postbus 906, 1000 AX te Amsterdam. U moet dan wel alle persoonsgegevens doorgeven (naam, adres, woonplaats) en uw telefoonnummer(s). U ontvangt geen bevestiging per post van die inschrijving. SMWO afd. Ouderenwerk kan u helpen met een standaardbrief. Informatie:

4 BIJ DE TIJD ================================================================== Declaratiefonds Gemeente Goes Het bestaan van dit fonds is algemeen bekend. In een duidelijke folder (verkrijgbaar op het Stadskantoor) is duidelijk uiteengezet wie er voor in aanmerkingen komen en wat de mogelijkheden zijn. Voor zover het senioren / ouderen betreft hieronder een kort overzicht. U kunt van dit fonds gebruik maken als u een uitkering van de gemeente Goes ontvangt of als uw netto-maandinkomen gelijk is aan of lager dan onderstaande bedragen. Deze bijdragen (bijstandsnorm + 16%) staan voor het gezinsinkomen en zijn inclusief de vakantietoeslag. - Alleenstaande tot 65 jaar : 1023,35, - Alleenstaande ouder : 1315,74, - Gehuwden / samenwonenden 1461,92, - Alleenstaande van 65 jaar of ouder : 1117,98, - Alleenstaande ouder: 1377,99, - Gehuwden/ samenwonenden: 1533,33. Bij verblijf in een inrichting: - Alleenstaande: 325,53 en alleenstaande ouder, - Gehuwden/ samenwonenden 506,34. Voor ieder gezinslid geldt een maximum vergoeding van 150,00 per jaar. Deze tegemoetkoming kan met 49,00 verhoogd worden als tegemoetkoming in de telefoonkosten voor ouderen en gehandicapten. 65- plussers kunnen ook het internet abonnement declareren. U ontvangt het bedrag aan het begin van het kalenderjaar. Welke kosten worden er vergoed?: Lidmaatschappen voor verenigingen; Benodigdheden voor sport of hobby max. 40,00; Abonnement bibliotheek: Lesgelden muziekschool, ROC Zeeland en Zeeuwse Volksuniversiteit; Zwembadkaart of zwemlessen; Kosten seizoenkaart bezoek aan wedstrijden; Evenementen en attracties binnen en buiten Goes; Toneel, theater- en bioscoopbezoek; Voordeelurenkaart NS; Abonnement krant; Meer weten? Vraag de folder aan bij het Stadskantoor, tel of U kunt hier ook een aanvraagformulier aanvragen. Of kijk op Zorgverzekering In de vorige editie van Bij de Tijd hebben we uitleg over deelname aan de CZ - zorgverzekering gegeven indien U al bij CZ verzekerd bent. Enige jaren geleden bood de Unie KBO een collectieve zorgverzekering aan, die afgesloten werd bij het Zilveren Kruis Achmea. Daar hebben nogal wat leden van de KBO van geprofiteerd. De KBO heeft daardoor zelfs een behoorlijk aantal leden bij gekregen. Iemand stapt echter niet zomaar over naar een andere zorgverzekering, CZ klonk bekend in de oren en was geen onbekende. Veel mensen waren al jaren verzekerd bij CZ, wat aan de overkant toen nog OZ. heette. Het bestuur van KBO-Zeeland ging in de persoon van de voorzitter Piet Hamelink en Jos van Eck, in onderhandeling met CZ en bedongen een korting van 5 % op de hoofdverzekering voor alle leden van de KBO in Zeeland. Bovendien betaalt de CZ de second opinion van een internationale topspecialist, krijgt U een speciale aanvullende verzekering voor 50+ers en hulp bij klachten over een zorgverlener. Bent U al verzekerd bij CZ? Dan kunt U op ieder moment in deze collectieve zorgverzekering instromen. Hebt U een andere zorgverzekering? Dan kun t U per 1 januari van het komende jaar overstappen naar de CZ. Via kunt U een offerte aanvragen. U heeft daarvoor dit collectiviteitsnumer nodig: U vindt hier uitgebreide informatie over de vergoedingen en de premie. Hebt U nog vragen of wilt U advies? Bel dan Niet wachten! Maar gelijk doen! (met dank aan KBO Ovezande) Kerstoverdenking Wat zal ik zeggen over de kerst? Vol stromen kapellen en kerken. Oorlog dichtbij, vrede het verst, er is nog veel om aan te werken. 4

5 BIJ DE TIJD ============================================================================= Let op bij verandering van Zorgverzekeraar Tot 1 februari 2010 hebt U de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen. Dit kan alleen wanneer U Uw oude verzekering voor 1 januari schriftelijk hebt opgezegd. De vergoedingen binnen het basispakket zijn overal gelijk en zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. De prijs kan wel verschillen, b.v. 5 % korting bij CZ. Bij de aanvullende verzekering mogen de verzekeraars zelf hun regels en voorwaarden opstellen en mogen zij mensen weigeren. De eventueel nieuwe verzekeraar kan iemand weigeren voor de aanvullende verzekering, terwijl je daarvoor bij de oude verzekeraar wel bent geaccepteerd. Dat zijn erg vervelende zaken waar niemand blij van wordt. Het is zeer belangrijk de polisvoorwaarden bij de aanvullende verzekering goed met elkaar te vergelijken. Bepaalde medicijnen worden door de ene verzekeraar wel en de andere niet vergoed. Let ook op hulpmiddelen en het aantal behandelingen dat men krijgt. (Met dank aan KBO Ovezande) Echtpaar Dos Santos wint reis naar Curacao Nog nooit hebben ze een mooie prijs gewonnen en nu deze prachtige reis. Het is heel bijzonder vertelde ons kersverse KBO-lid de heer Dos Santos dolblij. Een bezoek aan de stand van de KBO op de 50-plusbeurs deed hen besluiten om lid van de KBO te worden. Mevrouw Dos Santos viel voor het ledenblad van de KBO, de Nestor en de heer Dos Santos zag de vele voordeeltjes die de KBO biedt als hoofdreden om lid te worden. Nadat zij zich hadden aangemeld als lid van KBO Goes hebben ze van die afdeling een welkomstpakket ontvangen met informatie over alle activiteiten van KBO Goes. Mevrouw vertelde dat zij de contributie er al uit had doordat zijn nu meedoet in het collectief contract wat KBO Zeeland voor de zorgverzekering bij de CZ heeft afgesloten. De prijs een 10 daagse, verzorgde reis naar prachtig Curaçao! Deze reis voor twee personen, inclusief vlucht, logies, ontbijt en diverse excursies en uitstapjes op dit fantastische eiland wordt hen aangeboden door de Unie KBO, 50 PlusBeurs en het Curaçao Toeristen Bureau Europa. KBO Zeeland en KBO Goes felicteren de fam. Dos Santos van harte met deze prijs. (Bewerking van artikel op website KBO Zeeland) Activiteitenkalender 2010 Vergaderingen dagelijks bestuur: 9-2; 6-4; 7-6; 9-8 en Vergaderingen algemeen bestuur: 12-1; 9-3; 11-5; 13-7; 7-9 en Algemene ledenvergaderingen: 8-3 en Activiteiten: Nieuwjaarsbijeenkomst Presentatie Goes en zijn kernen Bijeenkomst nieuwe leden Bezoek aan Utropia in Middelburg Bezoek aan Markiezenhof in Bergen op Zoom Voorjaarsreis naar Delft Fietstocht naar Oud Sabbinge/Veerse Meer Fietstocht naar Hansweert Najaarsreis Dag van de Ouderen Stadswandeling Goes Presentatie Stichting Lilianefonds Sinterklaasmiddag Kerstmiddag Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Wij nodigen de leden van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 4 januari 2010 vanaf uur in de Magdalenazaal om onder het genot van een kop koffie of thee en een hapje en drankje en een gezellig praatje elkaar alle goede wensen voor 2010 te geven. 5

6 BIJ DE TIJD ================================================================== De legende van de vierde koning Naast Gaspar, Melchior en Balthazar was er nog een vierde koning uit het oosten op weg gegaan om de ster te volgen, die hem naar het goddelijk kind zou leiden. Zijn naam was Coredan. Hij had drie waardevolle rode edelstenen meegenomen. En hij had met de drie andere koningen een welbepaalde ontmoetingsplaats afgesproken. Onderweg kwam het rijdier van Coredan echter ten val en werd kreupel. Hij kwam nog slechts traag vooruit. En toen hij bij de hoge palm aankwam, stond hij er alleen. In de stam van de boom stond een korte boodschap gegrift: de drie andere koningen zouden hem in Bethlehem opwachten. In gedachten verzonken reed Coredan verder. Tot hij plots aan de rand van de weg een kind zag. Het huilde bitter en bleek vrij ernstig gewond. Hij nam het op zijn paard en reed er mee terug naar het dorp waar hij het laatst was doorgekomen. Daar vond hij een vrouw die het kind wilde verzorgen. Hij nam een van de edelstenen uit zijn reistas, gaf hem aan de vrouwen zei: 'Geef het kind de beste zorgen'. Daarop reed hij verder, zijn vrienden achterna. Hij zag echter de ster niet meer. Die was aan de hemel verdwenen. Dus was hij aangewezen op mensen aan wie hij de weg kon vragen. Op een dag verscheen de ster hem weer. Hij reed er achteraan. Zij voerde hem door een stad. Daar kwam hij een lijkstoet tegen. Achter de baar liep een vertwijfelde vrouw met haar kinderen. Coredan zag hun groot verdriet. Het was hun man en vader die naar het graf werd gedragen. Het gezin had vele schulden en na de begrafenis zouden de vrouwen de kinderen als slaven verkocht worden. Coredan nam de tweede edelsteen, die eigenlijk voor de pasgeboren koning bedoeld was, en gaf hem aan de vrouw. 'Betaal wat je schuldig bent en koop een huis met tuin en akkergrond, zodat jullie een eigen thuis hebben'. Hij keerde zijn paard en wilde weer de ster achterna. Maar die was andermaal verdwenen. Hij verlangde plots hevig naar het goddelijk kind en een diepe droefheid overviel hem. Was hij zijn roeping ontrouw geworden? Zou hij zijn doel nog wel bereiken? Dagen verkeerde hij in grote twijfel en onrust. Toch verscheen de ster op een dag weer aan de hemel. Zij leidde hem door een vreemd land, waar een oorlog woedde. In een dorp hadden soldaten de boeren bijeengedreven met de bedoeling ze af te slachten. Vrouwen en kinderen huilden en jammerden. Vertwijfelt en vol afschuw keek koning Coredan toe. Hij had nog slechts één edelsteen om weg te geven. Maar zou hij dan met lege handen voor de koning van de mensen verschijnen? Wat zich voor zijn ogen afspeelde was echter zo afgrijselijk dat hij niet lang aarzelde. Met bevende handen nam hij zijn laatste steen, kocht daarmee de mannen vrij van de dood en spaarde het dorp van de verwoesting. Zijn vreugde hierom was echter van korte duur. Want hoe hij met de ogen ook het firmament afspeurde, nergens was zijn ster nog te bekennen. Doelloos en in groot verdriet reed hij verder. Jarenlang zwierf hij rond. Hij raakte alles kwijt, zodat hij zelfs moest gaan bedelen. Niettemin bleef hij zwakkeren helpen en zieken verzorgen. Op een dag kwam hij in een havenstad aan en zag daar hoe een man weggevoerd werd uit zijn gezin om als strafgevangene op een galeischip te gaan werken. Coredan smeekte de man vrij te laten en bood zelfs aan zijn plaats in te nemen... wat prompt aanvaard werd. De vernedering was groot toen hij in de ketens werd vastgeklonken. Maar er was geen ontkomen aan. Het was tenslotte zijn eigen keuze. Jaren gingen voorbij, zoveel dat hij ze vergat te tellen. Het slavenwerk viel hem steeds zwaarder. En mede door het gebrek aan elementaire verzorging kwijnde hij langzaam weg. Hij was oud en had reeds alle hoop opgegeven, toen op een dag gebeurde wat hij niet meer had durven dromen: hij werd vrijgelaten. Aan de kust van een vreemd land werd hij aan wal gezet. De nacht daarop droomde hij van zijn ster en van de tocht die hij als jonge man had ondernomen toen hij op zoek ging naar de koning der mensen. En in zijn droom hoorde hij plots een stem: 'Sta op en vertrek. Haast je!' Hij opende de ogen en zag aan de hemel weer zijn ster, schitterender dan ooit. Meteen ging hij op stap en volgde haar. Zij voerde hem tot bij de poort van een grote stad. Daar werd hij opgenomen in een massa van opgewonden mensen, die de stad uittrokken tot buiten de muren. Een beklemmende angst maakte zich daar van hem meester. Op een heuvel stonden drie kruisen opgericht. Boven het middelste kruis bleef zijn ster staan. Daar schitterde ze nog éénmaal in felle glans en verdween toen, voorgoed. Direct daarop flitste er een bliksemstraal uit de hemel die de oude man ten gronde wierp. In doodsangst kreunde hij: 'Moet ik dan toch sterven zonder u gezien te hebben? Ben ik dan toch tevergeefs als een pelgrim door steden en dorpen getrokken om u te vinden, Heer?' Hij sloot de ogen en voelde zijn levenskrachten langzaam wegtrekken. De man aan het kruis keek hem aan met een blik waaruit goedheid en liefde spraken. En hij zei: 'Coredan, jij hebt mij getroost toen ik bedroefd was, en gered toen ik in levensgevaar verkeerde; jij hebt mij gekleed toen ik naakt was'. Toen slaakte hij een luide kreet en gaf de geest. Een diepe innerlijke rust daalde over Coredan. Hij wist het nu zeker: 'Dit is de koning van de wereld, de man die ik al die jaren heb gezocht'. Naar een oude Russische legende 6

7 ========================================================================= BIJ DE TIJD 9 UIT DE LEDENKRING Met eerbied gedenken wij mevr. C. Versluis - v.d. Velde. Wij wensen haar man en (klein)kinderen heel veel sterkte en God s hulp toe bij het verwerken van dit afscheid. Wij schreven als nieuwe leden in: mevr. M.C. van Tilburg; mevr. H.M. van Tilburg; mevr. A.J.W. Plasschaert en mevr. P.M. Hopmans - Boonman. Hartelijk welkom bij KBO Goes en wij hopen u op een van onze bijeenkomsten te mogen begroeten. * Goes en zijn kernen Uitnodiging Wij nodigen u uit voor een presentatie over Goes en zijn kernen door de heer Frank de Klerk op: Maandag 25 januari 2010 om uur in de Magdalenazaal De heer Frank de Klerk van het Gemeentearchief Goes (een enthousiast verteller) praat en laat ons beelden zien die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Goes en de dorpen 's-heer Arendskerke, 's-heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk. Voor leden die hier later zijn komen wonen is dit een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van Goes en zijn kernen. Voor de oude Goesenaren misschieneen stukje nostalgie met veel herinneringen Deze middag sluiten we af om c.a uur. Wij wensen u alvast een fijne middag toe. * Het bestuur van KBO Goes wenst alle leden, adverteerders en relaties een "Zalig Kerstmis en een Voorspoedig 2010" 7

8 BIJ DE TIJD ================================================================== Informatie over KBO Goes Postadres : Weidezicht 18, 4462 VK Goes, Rekeningnr. Rabobank : t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes Bestuur: Voorzitter, belangenbehartiging : A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel , Secretaris : Mevr. M.M.J. Hopmans, tel , 2 e Secretaris, verjaardagen : Mevr. M.A. Borghols, Anthony Fokkerstraat 27, 4462 ER, tel , Penningmeester : P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel , 2e Voorzitter : Mevr. F.Govers - Nagelkerke, Voorstad 99, tel Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, s-h.h.kinderen, tel , Ledenadministratie, 2 e Penningmeester, werving en activiteiten : A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel , Geestelijk Adviseur : D. Kempers, Anna Paulownaplein 36, tel =============================================================================== Verjaardagkalender : Mevr. M.C. Franse - Oostdijk, van Houtenstraat 3, tel Distributie Nestor : Mevr. M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel i.s.m. A. van Zunderen, van Goghstraat 127 Ziekenbezoek Coördinatie : Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel Mevr. E.H.C.van Duiven - van Bemmel, tel Mevr. T.A. Kreeft van Seijst, tel ; Mevr. M. Rentmeester - Beulens, tel ; Mevr. M. Rombaut - D Hert, tel Activiteitencommissie: Voorzitter : J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55, 4472 BB, s-h.h.kinderen, tel Leden : Mevr. V.E.M. Burgs - Aertssen; A.N.M. Huige; J.P. van Moorten. Vraagbaak Ouderen voor Ouderen : s-heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel Wmo-loket gemeente Goes : Tel of Computerhulp : R. Klaaijsen, tel =============================================================================== Rijbewijskeuringen : Dokter H. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-heerenhoek, tel Alleen voor KBO-leden. Kosten 25,00. Bellen voor afspraak iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur ruim voor het verlopen van het rijbewijs en keuring. Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje ochtendurine + uw KBO-ledenpas Ander keuringsadres via Medimark Rotterdam, tel Ledenservice Unie KBO : iedere werkdag van uur tel (10ct. per minuut) voor info en advies over zorg, welzijn, gezondheid en wonen. Juristentelefoon : donderdagmiddag van uur, tel (10 ct. per minuut) voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied. =============================================================================== Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan A.J. de Kok, tel of J.P. van Moorten, tel

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl November

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2012

Collectieve zorgverzekering 2012 speciale editie Collectieve zorgverzekering 2012 Inhoud Pagina 1 Inleiding 3 2 De collectieve zorgverzekering voor KBO leden 4 3 Extra informatie extranet 5 4 Meest gestelde vragen 5 5 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Volg meer dan 50.000 KBO'ers:

Volg meer dan 50.000 KBO'ers: Volg meer dan 50.000 KBO'ers: stap over op Zilveren Kruis Achmea Met fikse kortingen en uitstekende service U kunt weer overstappen Volop voordelen voor KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea Per 1 januari

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ZILVEREN KRUIS ACHMEA EN KBO: SAMEN STERK Uniek aanbod voor KBO-leden: samen verzekerd, samen voordeel! Tot 1 januari 2015 kunt u veranderen van zorgverzekering. Kies net

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering nr. 1

Collectieve Zorgverzekering nr. 1 Nieuwsbrief Collectieve Zorgverzekering nr. 1 speciale Nieuwsbrief voor de 877 lokale KBO-afdelingen 7 november 08 en de 12 provinciale KBO s Voorbereiding Pag. 2 Procedures nieuwe leden Pag. 2 Communicatie

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2013

Collectieve zorgverzekering 2013 speciale editie Collectieve zorgverzekering 2013 Inhoud Pagina 1 Inleiding. 3 2 Stel uw eigen artikel samen 3 De collectieve zorgverzekering voor KBO leden.. 3 Financiële voordelen Hoge rekeningen in termijnen

Nadere informatie

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

Verjaardag. Datum: 28-9-2015 Week: 40-41 Nieuwsbrief: 4 Jaargang: 1. website: depolle.sco-t.nl Email: N.deJong@sco-t.nl Telefoon: 0546-567637

Verjaardag. Datum: 28-9-2015 Week: 40-41 Nieuwsbrief: 4 Jaargang: 1. website: depolle.sco-t.nl Email: N.deJong@sco-t.nl Telefoon: 0546-567637 Datum: 28-9-2015 Week: 40-41 Nieuwsbrief: 4 Jaargang: 1 website: depolle.sco-t.nl Email: N.deJong@sco-t.nl Telefoon: 0546-567637 Beste ouders/verzorgers, Nog een paar weken en dan hebben de kinderen weer

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017)

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) In bepaalde gevallen kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen bepaalde kosten om mee te doen vergoed krijgen. Het

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Info no. 256 december 2016 / januari 2017

Info no. 256 december 2016 / januari 2017 Secretariaat: D.Burggraaff-Siebesma Meester Flapperlaan 5 8801 BN Franeker tel: 391733 www.pcob.nl Prot.Chr.Ouderenbond e-mail:hjburggraaff@hotmail.com Afd. Franeker en Omstreken Banknummer:NL17RABO 0118371274

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie