BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes"

Transcriptie

1 BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel Website: November / december 2009 Nummer 86 In dit nummer o.a.: 02. Algemene Ledenvergadering; Koffiemiddag. 03. Dag van de Ouderen; Ouderen en wonen. 04. Declaratiefonds; Zorgverzekering. 05/6. Advertenties 07. Echtpaar Dos Santos wint reis naar Curaçao. 08. De legende van de vierde koning. 09. Uit de ledenkring; Goes en zijn kernen. 10 Info KBO Goes 11/12. Advertenties Gemengde gevoelens Het is nog geen half november en de tekst voor de laatste Bij de Tijd van dit jaar moet al weer klaargemaakt worden. En in die uitgave wil je dan wat gedachten kwijt over het afgelopen jaar, maar zo ver is het nog niet. Dat roept gemengde gevoelens op. Kun je op dit tijdstip al even terugkijken op het voorbije jaar en vooruit kijken naar het nieuwe jaar? Er kan immers nog zo veel gebeuren! En toch moet het, want je zit met een grens. Gemengde gevoelens over wat er in de wereld zich allemaal afspeelt. Mensenlevens schijnen niet meer mee te tellen. Er worden net zo gemakkelijk aanslagen gepleegd met grote aantallen doden en gewonden tot gevolg. Het zit economisch even wat minder mee en massa s mensen worden ontslagen en komen zonder werk. De banksector schijnt in het algemeen weer wat betere tijden mee te maken en er komen al weer stromen geruchten los over vette bonussen voor de top. Er is een griepepidemie aan de gang en de berichtgeving daarover zinnig of onzinnig breekt los. Het roept allemaal gemengde gevoelens op. Gemengde gevoelens over wat 2009 ons bood en nog te bieden heeft en wat 2010 brengen zal. En mens blijft hopen op betere tijden, want hoop doet immers leven. Alleen vraag je je af, wanneer we nu eens echt betere tijden zullen krijgen, waarin de mens eens een beetje tot rust, tot zichzelf kan komen? Een beetje kan bijtanken om daarna het leven weer aan te kunnen met een optimistische kijk.? Wanneer zullen we als mensheid eens gaan beseffen dat we wel eens rust nodig hebben om tot ons zelf te komen en in te zien dat anderen ook wel eens goede ideeën en gedachten hebben? Dat ook andere volken verlangen naar rust en bijtanken, naar een beter leven en geluk en voorspoed? Rond het Kerstfeest en de Jaarwisseling denken we daar wel eens aan en we spreken ook de hoop uit dat het volgend jaar beter moge gaan. Laten we dat vooral blijven doen en daarbij de hulp vragen van het Kind, waarvan we op 25 december de geboorte vieren en dat ter wereld kwam om ons te helpen. In die gedachte wens ik u allen namens het bestuur van KBO Goes een Zalig Kerstmis en eenvoorspoedig 2010 Guust de Kok, voorzitter

2 BIJ DE TIJD ================================================================== Algemene ledenvergadering 15 oktober 2009 Een korte vergadering. In zijn openingswoord zei de voorzitter dat het nog wennen is, want bij het dagelijks bestuur was ontdekt dat er 2 agendapunten ontbraken, n.l. het verslag van de vergadering van 30 maart 2009 en de begroting Hij vroeg en kreeg toestemming om die bij in het voorjaar 2010 te presenteren. Hij vermeldde hij de perikelen rond de AOW en de AWBZ en de banken. Zaken waar in het geval van de belangen van ouderen ook de ouderenbonden hun zegje doen en wat bewijst dat het nodig is om een sterke KBO te hebben. Hierna kwam de contributieverhoging per 1 januari 2010 aan de orde. Voorzitter de Kok lichtte toe dat deze hard nodig is, want van de huidige contributie van 18,00 wordt meer dan de helft afgedragen aan Unie KBO en KBO Zeeland. De prijzen van zaalhuur, consumpties, e.d. gaan echter ook omhoog. Bovendien bestaan de inkomsten hoofdzakelijk uit de contributie, de opbrengst van de advertenties en wat bij grotere evenementen Bingo en extra bijdrage opleveren. Verder is het zuinig aan doen en dat is bij de penningmeester in goede handen. Na nog enkele vragen beantwoord te hebben, keurde de vergadering de verhoging goed. De voorzitter vroeg de leden, die dit nog niet hadden gedaan om een machtiging te verlenen de contributie automatisch af te schrijven. Het spaart werk, tijd en geld. Het 3 e agendapunt was de vaststelling van een beknopt beleidsplan In dit plan is opgenomen dat er wordt gestreefd naar uitbreiding van het bestuur, de verwerking van de resultaten van de enquète, het realiseren van de daarin geuite wensen, een verdere verbetering van de communicatie, constante aandacht voor ledenwerving en het verkrijgen van meer financiële middelen. Het beleidsplan werd goedgekeurd, waarna de feestmiddag in het kader van De Dag van de Ouderen kon beginnen. Bestuursvergadering 10 november 2009 Er werden nog 3 agendapunten toegevoegd. B. Besloten werd van de ledenenquète een verslag te maken en dit in de vergadering van 12 januari 2010 definitief vast te stellen. Het verslag zal door de voorzitter worden gemaakt. C. Met het Gasthuis is gesproken over huur van de aula voor 3 activiteiten. Naar aanleiding van het opgemaakte verslag werd besloten in 2010 geen gebruik te maken van de aula. Voornaamste redenen waren dat de medewerkers van de afdeling alles zelf moeten doen en de hoogte van de tafels in de aula. Er zal een evaluatiegesprek worden gevoerd met de exploitant van het jeugdcircus. D. Het verslag van de activiteitencommissie van werd doorgenomen. Er werden nog enkele afspraken gemaakt over de Kerstmiddag. E. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2010 werd in grote lijnen vastgesteld. Er werd besloten 2 personen te benaderen voor een bestuursfunctie. F. De verslagen van de Kringvergadering en Najaarsvergadering KBO Zeeland leverde geen belangrijke punten op. G. Besloten werd mee te doen met de KBO-actie Lid werft Lid. Deze wordt opgenomen op de website, gezonden naar alle leden met een e- mailadres en worden verspreidt met deze editie van Bij de Tijd. H. Het vergaderschema 2010 werd vastgesteld. Vergaderschema 2010: Dagelijks bestuur: 9 februari; 6 april; 7 juni; 9 augustus; 12 oktober en 6 december. Algemeen bestuur: 12 januari; 9 maart; 11 mei; 13 juli; 7 september en 9 november. Ledenvergaderingen: 8 maart en 14 oktober Nieuwjaarsbijeenkomst: 4 januari Bijeenkomst nieuwe leden: 9 februari De medewerkersbijeenkomst vervalt. Koffiemiddag 18 oktober 2009 De eerste van het nieuwe seizoen. We mochten weer 10 gegadigden ontvangen. Vreemd eigenlijk, want uit de enquète bleek dat er toch wel behoefte aan is. Het was weer een gezellige middag, die op 15 november een vervolg krijgt. Daarna volgt er een evaluatie over doorgaan of niet. Opzeggen lidmaatschap Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u dit SCHRIFTELIJK te doen voor 25 december Wilt u de opzegging zenden aan dhr. A. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge of per aan Opzeggingen die we na 29 december a.s. ontvangen kunnen we niet meer in behandeling nemen. 2

3 BIJ DE TIJD ============================================================================= KBO viert de Dag van de Ouderen Donderdag 15 oktober hebben we met ruim 50 leden de Dag van de Ouderen weer gevierd. Onder het genot van een kopje koffie werd er een korte algemene vergadering gehouden. Na een korte inleiding werd voorgesteld de contributie vast te stellen op 20 euro per persoon per jaar. Er was een discussie over de besteding van het gedeelte dat afgedragen moet worden aan de Unie KBO en aan KBO Zeeland. Uiteindelijk werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Ook werd er nog een kort werkplan 2010 voorgesteld waarvoor ook met algemene stemmen goedkeuring werd verleend. Na dit officiële gedeelte was er een optreden van het trio Con Animo. Deze drie dames hadden er al vlug de stemming in. Op een leuke manier namen ze ons mee met nostalgische en populair klassieke liedjes. Na de pauze werden op een humoristische wijze enkele typetjes gebracht. Tot slot werden we nog getrakteerd op enkele Operette-melodiën. Dit optreden was zeker voor herhaling vatbaar. Zoals gebruikelijke werd er tot slot nog een paar rondjes bingo gespeeld. Al met al was het weer een geslaagde middag Ouderen en Wonen Namens de activiteitencommissie Jo Rombaut Donderdag 5 november heeft de heer H. Bekker (Sector Manager Woonservice) van de woningcorporatie RWS een inleiding gehouden over het thema: Ouderen en Wonen. De heer Bekker vertelde eerst iets over het ontstaan van de woningcorporatie. De RWS beheert thans ruim 5800 huurwoningen in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord Beveland. Daarnaast participeert de RWS samen met de andere woningcorporaties in MARSAKI. Dit is de projectontwikkelaar van deze samenwerkende corporaties. Aan de hand van diverse beelden werd ons een indruk gegeven van de reeds ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde projecten. Een belangrijk onderdeel zijn de Woon-Zorg projecten die ontwikkeld worden samen met diverse Zorginstellingen zoals SVRZ, Zorgstroom en anderen. Voorbeelden zijn De Koriander in Heinkenszand en Egelantierstraat in s-gravenpolder. Door het realiseren in diverse wijken van woonzorg projecten, waarin ook voorzieningen zijn voor huisarts, fysiotherapeut en apotheek wordt het langer zelfstandig wonen aanzienlijk verbeterd. Dit is ook een van de doelstellingen van de RWS. Verder wordt deelgenomen aan grotere projecten zoals de bouw van de Parkeergarage, waaromheen ze appartementen gecreëerd worden die gedeeltelijk worden verkocht met Bouwgarantie.( Een regeling die bij eventuele verkoop garantie geeft dat in ieder geval het aankoopbedrag terugontvangen wordt) Na het gebruik van een kopje koffie was er nog een vragenuurtje waarvan door diverse leden dankbaar gebruik gemaakt. Als dank voor de belangenloze inzet werd de heer Bekker nog een kleine attentie aangeboden. Het was jammer dat er maar 24 leden aanwezig waren. Mogelijk het gevolg van het weer! Namens de activiteitencommissie Jo Rombaut. Overlast van ongewenste telefoontjes? Wat is het Bel-me-niet Register? Ondervindt u veel overlast van ongewenste telefoontjes van bedrijven? Vanaf 1 oktober kunnen consumenten hun telefoonnummer inschrijven in het Bel-me-niet register. Vaste telefoonnummers en mobiele. Daarna mogen bedrijven hen niet meer benaderen met een telefonisch aanbod. Dat staat zo in de wet. Zij moeten voordat ze gaan bellen, eerst controleren of niemand ingeschreven staat. Hoe kan ik me aanmelden? Via kunt u aangeven dat u niet meer lastig gevallen wil worden met telefonische aanbiedingen. U kunt ook bellen met het nummer Dat kost u 25 cent per minuut. Of u kunt een brief sturen aan Stichting Infofilter, Postbus 906, 1000 AX te Amsterdam. U moet dan wel alle persoonsgegevens doorgeven (naam, adres, woonplaats) en uw telefoonnummer(s). U ontvangt geen bevestiging per post van die inschrijving. SMWO afd. Ouderenwerk kan u helpen met een standaardbrief. Informatie:

4 BIJ DE TIJD ================================================================== Declaratiefonds Gemeente Goes Het bestaan van dit fonds is algemeen bekend. In een duidelijke folder (verkrijgbaar op het Stadskantoor) is duidelijk uiteengezet wie er voor in aanmerkingen komen en wat de mogelijkheden zijn. Voor zover het senioren / ouderen betreft hieronder een kort overzicht. U kunt van dit fonds gebruik maken als u een uitkering van de gemeente Goes ontvangt of als uw netto-maandinkomen gelijk is aan of lager dan onderstaande bedragen. Deze bijdragen (bijstandsnorm + 16%) staan voor het gezinsinkomen en zijn inclusief de vakantietoeslag. - Alleenstaande tot 65 jaar : 1023,35, - Alleenstaande ouder : 1315,74, - Gehuwden / samenwonenden 1461,92, - Alleenstaande van 65 jaar of ouder : 1117,98, - Alleenstaande ouder: 1377,99, - Gehuwden/ samenwonenden: 1533,33. Bij verblijf in een inrichting: - Alleenstaande: 325,53 en alleenstaande ouder, - Gehuwden/ samenwonenden 506,34. Voor ieder gezinslid geldt een maximum vergoeding van 150,00 per jaar. Deze tegemoetkoming kan met 49,00 verhoogd worden als tegemoetkoming in de telefoonkosten voor ouderen en gehandicapten. 65- plussers kunnen ook het internet abonnement declareren. U ontvangt het bedrag aan het begin van het kalenderjaar. Welke kosten worden er vergoed?: Lidmaatschappen voor verenigingen; Benodigdheden voor sport of hobby max. 40,00; Abonnement bibliotheek: Lesgelden muziekschool, ROC Zeeland en Zeeuwse Volksuniversiteit; Zwembadkaart of zwemlessen; Kosten seizoenkaart bezoek aan wedstrijden; Evenementen en attracties binnen en buiten Goes; Toneel, theater- en bioscoopbezoek; Voordeelurenkaart NS; Abonnement krant; Meer weten? Vraag de folder aan bij het Stadskantoor, tel of U kunt hier ook een aanvraagformulier aanvragen. Of kijk op Zorgverzekering In de vorige editie van Bij de Tijd hebben we uitleg over deelname aan de CZ - zorgverzekering gegeven indien U al bij CZ verzekerd bent. Enige jaren geleden bood de Unie KBO een collectieve zorgverzekering aan, die afgesloten werd bij het Zilveren Kruis Achmea. Daar hebben nogal wat leden van de KBO van geprofiteerd. De KBO heeft daardoor zelfs een behoorlijk aantal leden bij gekregen. Iemand stapt echter niet zomaar over naar een andere zorgverzekering, CZ klonk bekend in de oren en was geen onbekende. Veel mensen waren al jaren verzekerd bij CZ, wat aan de overkant toen nog OZ. heette. Het bestuur van KBO-Zeeland ging in de persoon van de voorzitter Piet Hamelink en Jos van Eck, in onderhandeling met CZ en bedongen een korting van 5 % op de hoofdverzekering voor alle leden van de KBO in Zeeland. Bovendien betaalt de CZ de second opinion van een internationale topspecialist, krijgt U een speciale aanvullende verzekering voor 50+ers en hulp bij klachten over een zorgverlener. Bent U al verzekerd bij CZ? Dan kunt U op ieder moment in deze collectieve zorgverzekering instromen. Hebt U een andere zorgverzekering? Dan kun t U per 1 januari van het komende jaar overstappen naar de CZ. Via kunt U een offerte aanvragen. U heeft daarvoor dit collectiviteitsnumer nodig: U vindt hier uitgebreide informatie over de vergoedingen en de premie. Hebt U nog vragen of wilt U advies? Bel dan Niet wachten! Maar gelijk doen! (met dank aan KBO Ovezande) Kerstoverdenking Wat zal ik zeggen over de kerst? Vol stromen kapellen en kerken. Oorlog dichtbij, vrede het verst, er is nog veel om aan te werken. 4

5 BIJ DE TIJD ============================================================================= Let op bij verandering van Zorgverzekeraar Tot 1 februari 2010 hebt U de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen. Dit kan alleen wanneer U Uw oude verzekering voor 1 januari schriftelijk hebt opgezegd. De vergoedingen binnen het basispakket zijn overal gelijk en zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. De prijs kan wel verschillen, b.v. 5 % korting bij CZ. Bij de aanvullende verzekering mogen de verzekeraars zelf hun regels en voorwaarden opstellen en mogen zij mensen weigeren. De eventueel nieuwe verzekeraar kan iemand weigeren voor de aanvullende verzekering, terwijl je daarvoor bij de oude verzekeraar wel bent geaccepteerd. Dat zijn erg vervelende zaken waar niemand blij van wordt. Het is zeer belangrijk de polisvoorwaarden bij de aanvullende verzekering goed met elkaar te vergelijken. Bepaalde medicijnen worden door de ene verzekeraar wel en de andere niet vergoed. Let ook op hulpmiddelen en het aantal behandelingen dat men krijgt. (Met dank aan KBO Ovezande) Echtpaar Dos Santos wint reis naar Curacao Nog nooit hebben ze een mooie prijs gewonnen en nu deze prachtige reis. Het is heel bijzonder vertelde ons kersverse KBO-lid de heer Dos Santos dolblij. Een bezoek aan de stand van de KBO op de 50-plusbeurs deed hen besluiten om lid van de KBO te worden. Mevrouw Dos Santos viel voor het ledenblad van de KBO, de Nestor en de heer Dos Santos zag de vele voordeeltjes die de KBO biedt als hoofdreden om lid te worden. Nadat zij zich hadden aangemeld als lid van KBO Goes hebben ze van die afdeling een welkomstpakket ontvangen met informatie over alle activiteiten van KBO Goes. Mevrouw vertelde dat zij de contributie er al uit had doordat zijn nu meedoet in het collectief contract wat KBO Zeeland voor de zorgverzekering bij de CZ heeft afgesloten. De prijs een 10 daagse, verzorgde reis naar prachtig Curaçao! Deze reis voor twee personen, inclusief vlucht, logies, ontbijt en diverse excursies en uitstapjes op dit fantastische eiland wordt hen aangeboden door de Unie KBO, 50 PlusBeurs en het Curaçao Toeristen Bureau Europa. KBO Zeeland en KBO Goes felicteren de fam. Dos Santos van harte met deze prijs. (Bewerking van artikel op website KBO Zeeland) Activiteitenkalender 2010 Vergaderingen dagelijks bestuur: 9-2; 6-4; 7-6; 9-8 en Vergaderingen algemeen bestuur: 12-1; 9-3; 11-5; 13-7; 7-9 en Algemene ledenvergaderingen: 8-3 en Activiteiten: Nieuwjaarsbijeenkomst Presentatie Goes en zijn kernen Bijeenkomst nieuwe leden Bezoek aan Utropia in Middelburg Bezoek aan Markiezenhof in Bergen op Zoom Voorjaarsreis naar Delft Fietstocht naar Oud Sabbinge/Veerse Meer Fietstocht naar Hansweert Najaarsreis Dag van de Ouderen Stadswandeling Goes Presentatie Stichting Lilianefonds Sinterklaasmiddag Kerstmiddag Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Wij nodigen de leden van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 4 januari 2010 vanaf uur in de Magdalenazaal om onder het genot van een kop koffie of thee en een hapje en drankje en een gezellig praatje elkaar alle goede wensen voor 2010 te geven. 5

6 BIJ DE TIJD ================================================================== De legende van de vierde koning Naast Gaspar, Melchior en Balthazar was er nog een vierde koning uit het oosten op weg gegaan om de ster te volgen, die hem naar het goddelijk kind zou leiden. Zijn naam was Coredan. Hij had drie waardevolle rode edelstenen meegenomen. En hij had met de drie andere koningen een welbepaalde ontmoetingsplaats afgesproken. Onderweg kwam het rijdier van Coredan echter ten val en werd kreupel. Hij kwam nog slechts traag vooruit. En toen hij bij de hoge palm aankwam, stond hij er alleen. In de stam van de boom stond een korte boodschap gegrift: de drie andere koningen zouden hem in Bethlehem opwachten. In gedachten verzonken reed Coredan verder. Tot hij plots aan de rand van de weg een kind zag. Het huilde bitter en bleek vrij ernstig gewond. Hij nam het op zijn paard en reed er mee terug naar het dorp waar hij het laatst was doorgekomen. Daar vond hij een vrouw die het kind wilde verzorgen. Hij nam een van de edelstenen uit zijn reistas, gaf hem aan de vrouwen zei: 'Geef het kind de beste zorgen'. Daarop reed hij verder, zijn vrienden achterna. Hij zag echter de ster niet meer. Die was aan de hemel verdwenen. Dus was hij aangewezen op mensen aan wie hij de weg kon vragen. Op een dag verscheen de ster hem weer. Hij reed er achteraan. Zij voerde hem door een stad. Daar kwam hij een lijkstoet tegen. Achter de baar liep een vertwijfelde vrouw met haar kinderen. Coredan zag hun groot verdriet. Het was hun man en vader die naar het graf werd gedragen. Het gezin had vele schulden en na de begrafenis zouden de vrouwen de kinderen als slaven verkocht worden. Coredan nam de tweede edelsteen, die eigenlijk voor de pasgeboren koning bedoeld was, en gaf hem aan de vrouw. 'Betaal wat je schuldig bent en koop een huis met tuin en akkergrond, zodat jullie een eigen thuis hebben'. Hij keerde zijn paard en wilde weer de ster achterna. Maar die was andermaal verdwenen. Hij verlangde plots hevig naar het goddelijk kind en een diepe droefheid overviel hem. Was hij zijn roeping ontrouw geworden? Zou hij zijn doel nog wel bereiken? Dagen verkeerde hij in grote twijfel en onrust. Toch verscheen de ster op een dag weer aan de hemel. Zij leidde hem door een vreemd land, waar een oorlog woedde. In een dorp hadden soldaten de boeren bijeengedreven met de bedoeling ze af te slachten. Vrouwen en kinderen huilden en jammerden. Vertwijfelt en vol afschuw keek koning Coredan toe. Hij had nog slechts één edelsteen om weg te geven. Maar zou hij dan met lege handen voor de koning van de mensen verschijnen? Wat zich voor zijn ogen afspeelde was echter zo afgrijselijk dat hij niet lang aarzelde. Met bevende handen nam hij zijn laatste steen, kocht daarmee de mannen vrij van de dood en spaarde het dorp van de verwoesting. Zijn vreugde hierom was echter van korte duur. Want hoe hij met de ogen ook het firmament afspeurde, nergens was zijn ster nog te bekennen. Doelloos en in groot verdriet reed hij verder. Jarenlang zwierf hij rond. Hij raakte alles kwijt, zodat hij zelfs moest gaan bedelen. Niettemin bleef hij zwakkeren helpen en zieken verzorgen. Op een dag kwam hij in een havenstad aan en zag daar hoe een man weggevoerd werd uit zijn gezin om als strafgevangene op een galeischip te gaan werken. Coredan smeekte de man vrij te laten en bood zelfs aan zijn plaats in te nemen... wat prompt aanvaard werd. De vernedering was groot toen hij in de ketens werd vastgeklonken. Maar er was geen ontkomen aan. Het was tenslotte zijn eigen keuze. Jaren gingen voorbij, zoveel dat hij ze vergat te tellen. Het slavenwerk viel hem steeds zwaarder. En mede door het gebrek aan elementaire verzorging kwijnde hij langzaam weg. Hij was oud en had reeds alle hoop opgegeven, toen op een dag gebeurde wat hij niet meer had durven dromen: hij werd vrijgelaten. Aan de kust van een vreemd land werd hij aan wal gezet. De nacht daarop droomde hij van zijn ster en van de tocht die hij als jonge man had ondernomen toen hij op zoek ging naar de koning der mensen. En in zijn droom hoorde hij plots een stem: 'Sta op en vertrek. Haast je!' Hij opende de ogen en zag aan de hemel weer zijn ster, schitterender dan ooit. Meteen ging hij op stap en volgde haar. Zij voerde hem tot bij de poort van een grote stad. Daar werd hij opgenomen in een massa van opgewonden mensen, die de stad uittrokken tot buiten de muren. Een beklemmende angst maakte zich daar van hem meester. Op een heuvel stonden drie kruisen opgericht. Boven het middelste kruis bleef zijn ster staan. Daar schitterde ze nog éénmaal in felle glans en verdween toen, voorgoed. Direct daarop flitste er een bliksemstraal uit de hemel die de oude man ten gronde wierp. In doodsangst kreunde hij: 'Moet ik dan toch sterven zonder u gezien te hebben? Ben ik dan toch tevergeefs als een pelgrim door steden en dorpen getrokken om u te vinden, Heer?' Hij sloot de ogen en voelde zijn levenskrachten langzaam wegtrekken. De man aan het kruis keek hem aan met een blik waaruit goedheid en liefde spraken. En hij zei: 'Coredan, jij hebt mij getroost toen ik bedroefd was, en gered toen ik in levensgevaar verkeerde; jij hebt mij gekleed toen ik naakt was'. Toen slaakte hij een luide kreet en gaf de geest. Een diepe innerlijke rust daalde over Coredan. Hij wist het nu zeker: 'Dit is de koning van de wereld, de man die ik al die jaren heb gezocht'. Naar een oude Russische legende 6

7 ========================================================================= BIJ DE TIJD 9 UIT DE LEDENKRING Met eerbied gedenken wij mevr. C. Versluis - v.d. Velde. Wij wensen haar man en (klein)kinderen heel veel sterkte en God s hulp toe bij het verwerken van dit afscheid. Wij schreven als nieuwe leden in: mevr. M.C. van Tilburg; mevr. H.M. van Tilburg; mevr. A.J.W. Plasschaert en mevr. P.M. Hopmans - Boonman. Hartelijk welkom bij KBO Goes en wij hopen u op een van onze bijeenkomsten te mogen begroeten. * Goes en zijn kernen Uitnodiging Wij nodigen u uit voor een presentatie over Goes en zijn kernen door de heer Frank de Klerk op: Maandag 25 januari 2010 om uur in de Magdalenazaal De heer Frank de Klerk van het Gemeentearchief Goes (een enthousiast verteller) praat en laat ons beelden zien die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Goes en de dorpen 's-heer Arendskerke, 's-heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk. Voor leden die hier later zijn komen wonen is dit een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van Goes en zijn kernen. Voor de oude Goesenaren misschieneen stukje nostalgie met veel herinneringen Deze middag sluiten we af om c.a uur. Wij wensen u alvast een fijne middag toe. * Het bestuur van KBO Goes wenst alle leden, adverteerders en relaties een "Zalig Kerstmis en een Voorspoedig 2010" 7

8 BIJ DE TIJD ================================================================== Informatie over KBO Goes Postadres : Weidezicht 18, 4462 VK Goes, Rekeningnr. Rabobank : t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes Bestuur: Voorzitter, belangenbehartiging : A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel , Secretaris : Mevr. M.M.J. Hopmans, tel , 2 e Secretaris, verjaardagen : Mevr. M.A. Borghols, Anthony Fokkerstraat 27, 4462 ER, tel , Penningmeester : P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel , 2e Voorzitter : Mevr. F.Govers - Nagelkerke, Voorstad 99, tel Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, s-h.h.kinderen, tel , Ledenadministratie, 2 e Penningmeester, werving en activiteiten : A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel , Geestelijk Adviseur : D. Kempers, Anna Paulownaplein 36, tel =============================================================================== Verjaardagkalender : Mevr. M.C. Franse - Oostdijk, van Houtenstraat 3, tel Distributie Nestor : Mevr. M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel i.s.m. A. van Zunderen, van Goghstraat 127 Ziekenbezoek Coördinatie : Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel Mevr. E.H.C.van Duiven - van Bemmel, tel Mevr. T.A. Kreeft van Seijst, tel ; Mevr. M. Rentmeester - Beulens, tel ; Mevr. M. Rombaut - D Hert, tel Activiteitencommissie: Voorzitter : J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55, 4472 BB, s-h.h.kinderen, tel Leden : Mevr. V.E.M. Burgs - Aertssen; A.N.M. Huige; J.P. van Moorten. Vraagbaak Ouderen voor Ouderen : s-heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel Wmo-loket gemeente Goes : Tel of Computerhulp : R. Klaaijsen, tel =============================================================================== Rijbewijskeuringen : Dokter H. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-heerenhoek, tel Alleen voor KBO-leden. Kosten 25,00. Bellen voor afspraak iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur ruim voor het verlopen van het rijbewijs en keuring. Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje ochtendurine + uw KBO-ledenpas Ander keuringsadres via Medimark Rotterdam, tel Ledenservice Unie KBO : iedere werkdag van uur tel (10ct. per minuut) voor info en advies over zorg, welzijn, gezondheid en wonen. Juristentelefoon : donderdagmiddag van uur, tel (10 ct. per minuut) voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied. =============================================================================== Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan A.J. de Kok, tel of J.P. van Moorten, tel

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie