Zorg om vernieuwing. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen. TNS-Nipo H.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg om vernieuwing. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen. TNS-Nipo H."

Transcriptie

1 Zorg om vernieuwing Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen TNS-Nipo H. Foekema Januari

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Samenvatting 8 1. Inleiding Aanleiding Innovatie en vraaggerichtheid Innovatie Vraaggerichtheid Vraagstelling Onderzoeksverantwoording Zorgstelsel in beweging Fundamenten van het Nederlandse zorgsysteem Transformatie van het zorgstelsel Rolverdeling onder stakeholders Tussen pretenties en praktijk Trends in vraag en aanbod Trendaspecten algemeen Trendanalyse Sociaal-culturele trends Bestuurlijk-organisatorische trends Financieel-economische trends Medisch-inhoudelijke trends Maatschappelijke trends Zorgverzekeringswet volgens consumenten en zorgverleners Politieke trends Innovatieve praktijken Inleiding Belang van innovatie in de zorg Niveaus van innoveren Institutioneel niveau: vernieuwing van het zorgsysteem Operationeel niveau: vernieuwing in management, bedrijfsvoering en arbeid Technologisch niveau: vernieuwing van behandeltechnieken, medicijnen en apparaten Typen innovaties Productinnovaties Logistieke innovaties Technologische innovaties Conclusie: keteninnovatie 64 3

4 5. De innovatieparadox Inleiding Strategisch gedrag Resultaten van marktgedrag Positieve resultaten (best practices) versterken De innovatieparadox Verklaringen voor de innovatieparadox Conclusie: kansen en belemmeringen in de toekomst Conclusies en oplossingsrichtingen Zorg om vernieuwing: conclusies Voorbij de innovatieparadox: tien oplossingsrichtingen Ten slotte 83 Bijlage I Politieke trendanalyse 85 Bijlage II Respondentenlijst 91 Bijlage III Literatuurlijst 93 Bijlage IV Lijst van Tabellen 97 Bijlage V Lijst van boxen 99 Bijlage VI Lijst met afkortingen 101 Bijlage VII Onderzoeksverantwoording kwantitatief onderzoek 103 4

5 Voorwoord Zin in zorg ná de stelselwijziging Vorig jaar signaleerden verschillende sprekers tijdens het Clingendael European Health Forum dat in Nederland de stringente voorwaarden voor geneesmiddelenonderzoek innovatie en het noodzakelijke carrièrebeleid voor aanstormend medisch wetenschappelijk talent, onnodig bemoeilijken. Een NIPOonderzoek toonde nog eens haarfijn aan - de FMWV heeft hierover al eerder de noodklok geluid- dat overdadige regelgeving fnuikend is voor bijvoorbeeld de internationale concurrentiepositie van onze medisch wetenschappelijke kennisinstituten. Een Clingendael-bijeenkomst die misschien ook de basis heeft gelegd voor een verdergaande professionalisering, meer aandacht genereerde voor noodzakelijke investeringen in webbased datamanagement en training op vele niveaus. Een bijeenkomst die er misschien ook toe heeft bijgedragen dat Den Haag recentelijk veel geld voteerde voor een TopPharma Instituut. Een overheid die overigens in een nieuw tijdsgewricht zoekt naar een nieuwe rol. Aan de ene kant dus bijzonder kostbare centralisatie-operaties implementeert onder het mom van efficiency en sterkere uitvalsbases voor toponderzoeken. Aan de andere kant een moeilijk grijpbare overheid die veel toonaangevende instellingen steeds vaker indringend uitnodigt om, wegens de te schaarse middelen, hun professionele plannen zelf maar te bekostigen. Wonderland Vol goede moed was ik in dit nieuwe rapport op zoek naar een vergezicht op de zorg na de stelselwijziging: een soort Wonderland waar de zorg goed en goedkoop is. Dit is een illusie als men kijkt naar de eigensoortige markten die hier ten tonele worden gevoerd, elk met eigen regels en prikkels. Op geleide van de opinies van degenen die straks voor ons zullen/moeten zorgen zocht ik naar herkenningspunten. Welke rol speelt medisch onderzoek en wat is het belang van opleidingen en arbeidsmarkt, maar ook: wat zijn de echte noden van patiënten? Ik denk dat die mede aansluiten bij een belangrijk ankerpunt in dit rapport: patiënten hebben er alle belang bij en recht op- dat zij (en hun behandelaars) op de werkvloer sneller kunnen beschikken over de resultaten van innovatief medisch wetenschappelijk onderzoek. Betekent wederom in de praktijk dat er kritisch moet worden gekeken naar het oerwoud aan regels. Wat ook opvalt in dit rapport: in de huidige zorgketen is er niet echt een regisseur die zich verantwoordelijk voelt voor het in de praktijk realiseren van deze doelstelling. Dat is om meer dan een reden jammer. Gedroomde ketenzorg Andere vraag die mede tegen deze achtergrond opdoemt: is zorg wel in Cure en Care te splitsen? De grote sir Douglas Black noemde dit 20 jaar geleden een False Antithesis. De specialistische geneeskunde in ziekenhuizen behoort toch ook tot de care sector? Inhoudelijke vernieuwing komt maar sporadisch ter sprake, terwijl er nog zoveel half-way technology wordt aangeboden. En dat terwijl Nederlandse onderzoekers niet alleen vaak uitblinken in het patiëntgebonden onderzoek, maar dit ook borg staat voor een bewust voorschrijf- en verwijsgedrag. Zulk onderzoek is toch heus gebonden aan het, nog steeds voortreffelijke, fundamentele wetenschappelijk onderzoek. Hoe karig dat in ons land ook wordt gefinancierd door onze overheid. Het is juist hier waar het particulier initiatief, onze charitas, een sleutelrol speelt. Waar zijn we zonder het KWF, Hart- en andere stichtingen met hun collectantenorganisaties. Altijd op pad voor dit goede doel, hopend op vooruitgang, welke zij en hun dierbaren maar al te vaak niet mogen of mochten meemaken. Worden ze wel beter van de gedroomde ketenzorg op basis van de hooggestemde logistieke verwachtingen van de hoofdactoren in de gezondheidszorg? 5

6 En ik zocht naar aandacht voor het belangrijkste probleem van komende jaren, de opvang van de gestaag groeiende aantallen patiënten, steeds vaker van hoge leeftijd, langer levend, maar blijvend ziek met gelijkertijd verschillende kwalen. Deze vraag verdubbelt in de komende 15 jaar. Gaan zij deze zorg niet opeisen, al dan niet bijgestaan door hun advocaten? Intussen besteedt Amerika hieraan nu al bijna 1/7 van haar bijna astronomische zorgbudget. Zou meer kennis van en aandacht voor de mogelijkheden van preventie en vroegtijdige onderkenning van ziekte hier bijvoorbeeld kunnen leiden tot een betere gezondheidstoestand van een verouderende bevolking? Het is goed dat dit nieuwe rapport niet alleen de verwarring onthult, veroorzaakt door de stelselwijziging en de maatschappelijke risico s van de marktwerking, verpakt in zwaar controlerende wet- en andere regelgeving, maar ook de vernieuwde dynamiek toont van de instellingen in de zorg. Met andere woorden: de gevolgen van schaalvergroting op basis van horizontale en verticale integratie in de bedrijfskolom, die zich al met enorme kostenverhogingen heeft voltrokken in de USA. De kostbaarste en minst gewaardeerde zorg van de wereld zoals President Clinton dat in 1993 formuleerde in een rede voor de Senaat. Laten wij vooral een pittige discussie voeren in en buiten Clingendael om weer zin in zorg te krijgen. Prof. Dr. Jan Willem Coebergh Voorzitter Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) 6

7 Leeswijzer Voor u ligt een lijvig rapport over kwaliteitsverbeteringen in de zorg die door innovaties tot stand kunnen worden gebracht. De snelle lezer kan een indruk krijgen van het rapport door de samenvatting, de inleiding en de aanbevelingen tot zich te nemen. Is men geïnteresseerd in de trends die innovaties noodzakelijk maken, dan biedt hoofdstuk 3 interessante kost. Voor voorbeelden van innovaties kan men uitstekend in hoofdstuk 4 terecht. Deze hoofdstukken zijn op zich zelf te lezen. 7

8 Samenvatting Achtergrond De overheid tracht door een palet aan maatregelen de marktwerking in de gezondheidszorg te versterken. De gedachte die hier achter schuil gaat is dat de verschillende actoren in staat en bereid zijn om actief marktgericht te handelen. Met meer marktwerking wil de overheid het innovatief vermogen van de partijen in de zorg verhogen. De vraag is echter of dit gaat lukken wanneer een belangrijk doel tevens kostenbeheersing is. Er kan een dilemma ontstaan: meer marktwerking stimuleert het innoverend vermogen, hetgeen door de randvoorwaarde van kostenbeheersing weer teniet kan worden gedaan. Een ander dilemma is dat de overheid zich terugtrekt terwijl ze wel, om controle over het proces te kunnen houden een reeks van toezichthouders instelt (Inspectie, Zorgautoriteit). De vraagstelling die in dit rapport centraal staat is: aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden dat een marktgerichte zorg ook innoverend kan zijn? Om dit onderzoeken heeft de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur een literatuurstudie uitgevoerd en deze aangevuld met dieptegesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende partijen in de zorg. Het onderzoek is aangevuld met een kwantitatieve studie door TNS NIPO bij consument en zorgverlener over draagvlak en acceptatie. Er worden drie soorten innovaties onderscheiden: Technologische innovatie: het ontwikkelen van nieuwe producten of processen. Productinnovatie: het verbeteren van producten of processen. Logistieke innovaties: verbeteren van bestaande organisatiemodellen (zoals ketenbenadering, zelfstandige behandelcentra). Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar drie verschillende niveaus van innovatie: Institutioneel niveau: innovaties over de inrichting van het zorgstelsel. Operaioneel niveau: logistieke en organisatorische vernieuwingen; veranderen van taken en functies. Technologisch niveau: technologie, apparatuur en geneesmiddelen. Zorgverleners blijken het meeste heil te verwachten van verbetering op operationeel niveau en willen eigenlijk weinig weten van innovatie van het stelsel als zodanig. Trends In dit rapport wordt het innoverend vermogen van de sector beschreven tegen het kader van ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden. De belangrijkste vatten we hieronder samen. Trends sociaal economisch De overheid trekt zich terug en wil de regelgeving verminderen. De gezondheidszorg is van oudsher een publiek-private mix: veelal gereguleerd via de overheid maar door particuliere instanties (zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars) beheerd. Er bestaat een grote afhankelijkheid tussen overheid, marktpartijen, beroepsgroepen en consumenten. Het rotsvaste vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg is aan erosie onderhevig: zes jaar geleden nog was 95% van de bevolking (zeer of tamelijk) tevreden over de gezondheidszorg, nu is dat nog 74%. De belangrijkste problemen die het publiek onderkent zijn wachtlijsten en hoge werkdruk van het personeel; zorgverleners klagen hun nood vooral over de bureaucratie en de grote invloed van niet-medische partijen als management, zorgverzekeraars en politiek. Ondanks (of vanwege) de terugtredende overheid, wordt de roep om meer overheidsbemoeienis groter. 8

9 De bevolking vergrijst: wanneer een bevolking gemiddeld genomen ouder wordt, stijgen de kosten per persoon. Ook zal de zorgvraag veranderen omdat ouderen aan andere zorg behoefte hebben dan jongeren (COPD, artrose, gehoor etc.) Individualisering: meer behoefte aan vrijheid en op persoonlijke maat toegesneden zorg. Mindere behoefte aan collectieve gezondheidsvoorzieningen. Solidariteit staat onder druk: vond in 1999 nog driekwart van de bevolking dat iedereen gelijke rechten op zorg had, nu is dat gedaald naar 36% (!). Over 15 jaar verwacht nog slechts 18% dat iedereen gelijke rechten op zorg heeft. Nog steeds vindt driekwart van de bevolking het een goede zaak dat hoge inkomens meer premie moeten betalen dan de lage inkomens, wel is dit aantal in de afgelopen zes jaar gedaald (88% in 1979 versus 77% in 2005) Immigratie: momenteel consumeren allochtone bevolkingsgroepen meer geneesmiddelen dan autochtonen. Oudere allochtonen voelen zich lichamelijk ongezonder dan autochtonen. Toegenomen mobiliteit: het wordt voor de zorgconsument steeds makkelijker om verderweg of grensoverschrijdend de zorg te consumeren. Informatie en internet: steeds meer mensen raadplegen voorafgaand aan een bezoek aan de arts het internet om beter beslagen ten ijs te komen. De mogelijkheid om overal ter wereld aan medicijnen te komen is sterk gestegen. Internet maakt de vergelijking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars veel makkelijker. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de consumenten van de vergrote keuzemogelijkheden gebruik maakt ook in de zorg. Er is medisch inhoudelijk steeds meer mogelijk: dit geldt voor preventie, diagnostiek en behandeling. De verwachtingen van marktwerking van de consument en de zorgverlener zijn echter niet uitsluitend positief: men verwacht weliswaar een prijsdrukkend effect, maar ten aanzien van de kwaliteit is men veelal sceptisch. Trends bestuurlijk organisatorisch Winstmotief in opkomst: voor een deel van de zorgmarkt is het winstoogmerk al lang een feit (veel zorgverzekeraars, huisartsen, apotheken, farmaceutische ondernemingen), voor zorginstellingen staat de deur al op een kier. Voor het publiek is het winstoogmerk in de zorg nog steeds een heikel punt: 58% heeft er weinig mee op. Huisartsenpraktijken vaker onder een hoed : In tien jaar is het aandeel van solopraktijken met 10 procentpunt gedaald. Belangrijk motief is de administratieve druk en taakafsplitsing via een praktijondersteuner. Fusiegolf van ziekenhuizen: Nu zijn er nog honderd algemene ziekenhuizen. Vooral binnen hun regio zijn ziekenhuizen gefuseerd. Voor meer marktwerking is concurrentie vereist. Binnen de eigen regio zien we het tegengestelde gebeuren. Concentratie zorgverzekeraars: veel kleine zorgverzekeraars zijn uit de markt gestapt en een aantal andere zijn gefuseerd. Trends weinig fiducie in uitwerking zorgverzekeringswet Vlak vóór de effectuering van de zorgverzekeringswet waren de consument én zorgverlener negatief gestemd over de uitwerking van de zorgverzekeringswet: zowel financieel als zorginhoudelijk. Meer dan de helft van het publiek verwacht er per saldo op achteruit te gaan, hoewel en dat is merkwaardig men weinig notie heeft van de inhoud van de wet en de precieze kosten. Ten aanzien van de zorginhoudelijke kant zijn het vooral de zorgverleners die uitgesproken negatieve verwachtingen hebben over de uitwerking: 60% (!) van de huisartsen en 44% van de specialisten denkt dat de kwaliteit van de zorg als gevolg van de zorgverzekeringswet zal verslechteren. De zorg wordt volgens hen onpersoonlijker. Verder is het de zorgverzekeraar die gaat bepalen wat kan en wat mag, niet-medici krijgen het steeds meer voor het zeggen. Men ziet de administratieve rompslomp beduidend toenemen. 9

10 Innovatie in de zorg Volgens het publiek is de zorg één van de sectoren waar het dringendst vernieuwing moet plaatsvinden (samen met onderwijs en overheid). Zorgverleners zien liever dat innovatie in andere sectoren dan die van henzelf plaatsvindt (onderwijs en overheid). Het publiek wil vooral dat innovatie van de zorgsector leidt tot kortere wachtlijsten en persoonlijker bejegening. Zorgverleners vinden dat innovatie moet uitmonden in meer persoonlijke aandacht (net als het publiek dus), innovatie van behandelingen en geneesmiddelen, ketenintegratie en terugdringing van bureaucratie. Welke ontwikkelingen zijn in de zorg reeds gaande of kunnen in gang worden gezet? Ontwikkelingen op institutioneel niveau: de relaties tussen overheid, markt, sector en burger worden vernieuwd. Commercialisering doet zijn intrede, hetgeen leidt tot marktprikkels. Hiertegenover staat weer de randvoorwaarde van kostenbeheersing die de prikkel tot innovatie afzwakt. Innovaties worden vaak niet in het budgettaire systeem vergoed en niet aangemoedigd. De overheid werkt aan het terugdringen van regels, maar houdt een vinger in de pap door het instellen van toezichthouders die weer nieuwe regels in het leven roepen. Ontwikkelingen op operationeel niveau: ook binnen organisaties en bedrijfstakken worden regels, gedragscodes en richtlijnen ontwikkeld, desondanks zijn er innovaties mogelijk: vooral ketenvorming, ook tussen cure en care, die tot meer doelmatigheid leiden. Een andere inzet van menskracht kan bijdragen aan het verhogen van doelmatigheid en kwaliteit. Denk aan verdere specialisatie, het overnemen van taken van huisartsen door gespecialiseerde verpleegkundigen en assistenten. Solopraktijken zullen steeds minder voorkomen. Ook een toenemend gebruik van ICT leidt tot verbeterde processen, niet alleen door de zorgverlener, ook door de patiënt zelf. Ontwikkelingen op technologisch niveau: hier gaat het om de inzet van ICT, nieuwe medicijnen en behandeltechnieken. Deze vernieuwingen kunnen de zorgverlening en de inzet van personeel drastisch veranderen. In hoofdstuk 4 wordt een groot aantal voorbeelden van innovaties op deze verschillende niveaus uitgewerkt. Hoewel er veel voorbeelden zijn, blijkt het in de praktijk moeilijk ze te implementeren en te distribueren naar andere organisaties. Hier worden we geconfronteerd met de innovatieparadox. De innovatieparadox In de praktijk zien we drie manieren om innovatieve praktijken te realiseren: Vermarkting: het op de markt zetten van bestaande of nieuw te ontwikkelen behandelingen of producten. Vermaatschappelijking van de zorg: het maatschappelijk initiatief leidt ertoe dat pogingen worden ondernomen om bestaande behandelingen en zorgprocessen doelmatiger en vraaggerichter in te richten. Verstatelijking van de zorg: overheidsregels en subsidies leiden ertoe dat innovaties worden gestimuleerd. Innovaties worden dan door overheidsregulering gestuurd. Er is dus niet één eenduidige manier om innovaties te verwezenlijken, maar er zijn verschillende manieren. In de Nederlandse gezondheidszorg worden ze alledrie tegelijk gehanteerd. Er treden daarbij echter tegenkrachten op die innovaties, en de verspreiding ervan, belemmeren: De regelparadox: waar regels worden opgeheven om marktwerking en innovatieve praktijken te bevorderen ontstaan vaak regels van controle en toezicht achteraf, die op hun beurt zeer gedetailleerd en stringent kunnen zijn. 10

11 De informatieparadox: meer markt betekent meer behoefte aan informatie. Het vinden van betrouwbare informatie over ziekenhuizen en medisch specialistische zorg is, zeker voor de eindgebruiker, geen eenvoudige zaak. Keuzevrijheidsparadox: naarmate er meer keuze is, wordt er minder gekozen. Mensen willen wel kiezen, maar kunnen dat vaak niet. Zorgverzekeraars zullen vaak de keuze maken. Tezamen vormen zij de innovatieparadox: de gerichtheid op een vernieuwing, die niet tot stand komt. De innovatieparadox wordt veroorzaakt en in stand gehouden door een aantal omstandigheden: Alle actoren werken in een publiek-private mix. Er is daardoor samenspel nodig om tot keteninnovatie te komen, dat wil zeggen de koppeling tussen innovaties op institutioneel, operationeel en technologisch niveau. Alhoewel de drive daartoe vaak aanwezig is gebeurt dit onvoldoende. Er bestaan conflicterende agenda s en er zijn soms bijvoorbeeld onvoldoende aanbieders (ziekenhuizen, zorgverzekeraars) om een goede competitie te waarborgen. Beroeps- en gedragscodes verhinderen soms ook vernieuwingen. Institutionele starheid moet doorbroken worden om het samenspel te kunnen vernieuwen. De positie van beroepsgroepen: we hebben gezien dat beroepsgroepen afkerig zijn van innovaties op institutioneel niveau (niet zozeer van technologische innovaties). De bereidheid tot functiedifferentiatie en taakherschikking kan gering zijn. Bij marktwerking blijft persoonlijke aandacht nodig. Persoonlijke verzorging is vaak hét product van de zorg. Hierop zijn niet onbeperkt efficiencyslagen te maken. Dé patiënt bestaat niet: de een is zeer geïnformeerd, de ander niet of nauwelijks. De patiënt is nog maar een beperkte machtfactor en kan dus weinig eisen stellen. Cultuur binnen zorginstelingen: draagvlak voor innovaties van bovenaf ontbreekt nogal eens. Innovaties komen niet uit eigen middelen maar uit subsidie. Ziekenhuizen mogen in beperkte mate reserves hebben en zijn daardoor afhankelijk van externe financiering. De subsidiant beoordeelt met regels de wenselijkheid van de innovatie. Oplossingsrichtingen Het rapport besluit met tien oplossingsrichtingen, randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze zijn in hoofdstuk 6 uitgewerkt: 1. De toepassing van de innovatie is even belangrijk als de innovatie zelf. Men weet vaak dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, maar ze worden niet doorgevoerd en gedistribueerd. 2. Best practises en worst cases moeten op duidelijke plaatsen gepubliceerd worden 3. Beroepsverenigingen moeten elkaar vaker aanspreken op het doorvoeren van vernieuwingen. 4. Toezichthouders moeten werken vanuit een oogpunt van kwaliteit. Een kwaliteitsautoriteit moet toezien op het doorvoeren van innovatieve praktijken. 5. De politiek moet geen zaken op details willen regelen. De overheid moet wél onderzoek naar innovaties stimuleren. 6. Versterking van de kennisinfrastructuur rond innovatieve praktijken, onder meer door innovatiecentra waar veel gegevens over best practices uit verschillende sectoren worden samengebracht. 7. De verzekeraar moet een actievere rol gaan spelen op het gebied van de innovatie om zo zijn cliënten beter te faciliteren. 8. Consumenten- en patiëntenorganisaties moeten beter geïnstrumenteerd worden om vaker en scherper erop toe te kunnen zien dat de verzekeraar innovatieve en kwalitatieve zorg contracteert. 9. De farmaceutische industrie moet innoverende rol kunnen spelen: deze bedrijfstak heeft veel innovaties voortgebracht die de kwaliteit van de zorg hebben verbeterd. 10. De markt van de zorgaanbieders moet open gebroken worden, opdat meer ondernemende instellingen zullen toetreden. Daarbij moeten een krachtig arbeidsmarktbeleid en meer aandacht voor preventie een grotere rol spelen. 11

12 Zorgvernieuwing, vraaggerichtheid en vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg worden niet vanzelfsprekend bereikt door de stelselverandering. Er is adequaat samenspel tussen de stakeholders nodig om dat waar te maken. De vernieuwing van dat samenspel moet leiden tot innovatieve kracht en meer zorgvernieuwing. 12

13 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Stelselwijziging in de zorg: hoge ambities In de Nederlandse gezondheidszorg sluiten de vraag naar en het aanbod van zorg niet optimaal op elkaar aan. Er zijn vele maatschappelijke, financiële, ethische en politieke belangen die een rol spelen bij het al dan niet realiseren van orgvoorzieningen. De overheid probeert nu al een aantal jaren het ondernemersgedrag bij zorginstellingen, zorgverzekeraars, de industrie en professionals te stimuleren om de vraaggerichtheid in en van het zorgsysteem te vergroten. In 2005 en 2006 is en wordt daartoe een stelselherziening doorgevoerd, waarbij ook marktprikkels een steeds belangrijkere rol spelen. Een reeks wettelijke maatregelen geeft die stelselherziening vorm. We komen daar nog uitgebreid op terug. De vraag is echter hoe deze wetten in de praktijk uitpakken. De praktijk van de zorg: weerbarstig Op basis van eerder onderzoek concluderen we dat die praktijk weerbarstig kan zijn 1. De beleidslogica van de overheid verschilt regelmatig van de logica van het management en de organisaties in de uitvoering en van de logica en het kennisniveau van de patiënt/burger. Niet alleen hebben deze stakeholders vaak met veel en soms tegenstrijdige wet- en regelgeving van de overheid te maken, ook is er in sterke mate een cultuur van afwachten en gehoorzamen aan de overheid ontstaan. Daarnaast zijn patiënten niet altijd in staat om zich als bewuste, al dan niet calculerende, burger en klant op te stellen. Het blijkt bovendien zeer afhankelijk van de ondernemende attitude van aanbieders, hulpverleners en verzekeraars of ondernemerschap echt van de grond komt en of de patiënt meer te zeggen krijgt. Alle stelselwijzingen in het verleden of pogingen daartoe strandde op de weerbarstige praktijk, zelfs nog voordat ze politiek gezien de eindstreep haalden. Er bestaat onvoldoende inzicht in de relatie tussen het overheidsbeleid, het feitelijke gedrag van alle stakeholders in de praktij ken en de resultaten in termen van doelmatigheid, kwaliteit en vraaggerichtheid 2. Zonder dat inzicht is het risico groot dat beleid ondoordacht wordt geïntroduceerd. De stelselwijziging is er nu gekomen, maar daarmee doemt dus de vraag op: wat gebeurt er met de zorg na de stelselwijziging? De overheid kan het niet alleen De gezondheidszorg kent sterke afhankelijkheden tussen publieke, private en professionele stakeholders. Ze hebben elkaar in sterke mate nodig voor geld, vergunningen, deskundigheid, steun en dergelijke. De overheid is Grondwettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, maar niet in staat om dat zonder medewerking van professionals, verzekeraars, instellingen en de medische industrie waar te maken. Dat betekent dat beleid in een complex samenstel van en samenspel tussen al deze partijen tot stand komt en uitgevoerd moet worden. Met de stelselwijziging in 2006 worden vormen van (gereguleerde) marktwerking geïntroduceerd om binnen dat samenstel van partijen op een meer doelmatige, innovatieve en vraaggerichte manier invulling te geven aan de organisatie, uitvoering en besturing van de zorg. Welke verwachtingen hebben de verschillende stakeholders daarbij? Welke randvoorwaarden zijn nodig om de doelen van de stelselwijziging in de praktijk te behalen? Zijn die randvoorwaarden aanwezig? 1.2 Innovatie en vraaggerichtheid Een belangrijke doelstelling van de stelselverandering in de zorg is dus het versterken van innovatieve kracht en het bevorderen van vraaggerichtheid 3. Om de vraag te kunnen beantwoorden of die doelen gerealiseerd worden is het van belang vooraf het kader aan te geven waarbinnen wij innovatie en vraaggerichtheid plaatsen. In alle definities die in de literatuur en in expertgesprekken aan de orde 1 Putters, 2001; Luijkx, Putters en de Roo, Elzinga en Van Kemenade, 1997; Helderman, Van der Grinten en Putters, RVZ, Van weten naar doen. 13

14 komen is een aantal gemeenschappelijke elementen terug te vinden. Deze vormen het kader voor innovatie en vraaggerichtheid in deze studie Innovatie Definitie van innovatie 4 Innovatie is vernieuwing. Vernieuwing van producten, diensten, processen of organisatievormen. Dat is nooit een doel op zichzelf, maar heeft als doel de maatschappelijke en economische ontwikkelingen positief te beïnvloeden. Innovaties in de medisch specialistische zorg kunnen bijdragen aan een hogere productiviteit, meer doelmatigheid en een betere kwaliteit van zorg. Innovaties kunnen meer of minder ingrijpend zijn en meer of minder revolutionair tot stand komen. Ook de combinatie van producten kan vernieuwing opleveren, te denken valt aan combinaties van wonen en zorg. Het innovatieplatform stelt: Innovatie vraagt naast kennis over nieuwe technologie ook om vaardigheden als management, logistiek en marketing. 5 Dit is een belangrijke opmerking, omdat het aangeeft dat het tot stand brengen van innovaties en het vertalen van innovatieve ideeën in innovatieve praktijken plaatsvindt in de bredere context van sectoren, organisaties en cultureel bepaalde omgangspatronen. Die vertaling is in een gebaande praktijk geen vanzelfsprekendheid en dus behoort ook het kapitaliseren van de innovatie tot het innovatieproces. Dat proces is op zichzelf ook onderwerp van vernieuwing. Typen innovatie Dat brengt ons tot enkele typen innovaties in de zorg 6 : - Technologische innovaties richten zich op het ontwikkelen van nieuwe producten of processen of het verbeteren van reeds bestaande producten of processen, om daarmee beter te kunnen voorzien in de behoeften. - Productinnovatie is aan de orde als het gaat om het zorginhoudelijk verbeteren van behandelingen, het ontdekken van nieuwe (genees)middelen en behandelingen, de inzet van technologie om mensen eerder uit het ziekenhuis te ontslaan en thuis te laten herstellen of het combineren van producten zoals wonen en zorg. Verderop schetsen we een aantal praktijken. - Logistieke innovaties richten zich op het verbeteren van de bestaande organisatiemodellen, managementconcepten en sturingssystemen. Deze innovaties zijn soms nodig om ook de productinnovaties plaats te laten vinden en te faciliteren. Voorbeelden zijn de ketenbenadering in de zorg, of de gedachten over zelfstandige behandelcentra waarin de relatief gemakkelijk planbare zorg uit de complexe productieprocessen van instellingen wordt gehaald, zodat er meer en betere zorg geleverd kan worden. Niveaus van innoveren Uit het voorgaande blijkt ook dat er een aantal verschillende niveaus te onderscheiden is waarop innovatie zich voordoet: - Op institutioneel niveau gaan innovaties over de inrichting van het zorgstelsel, de verhoudingen daarbinnen tussen stakeholders en de wijze waarop deze met elkaar omgaan. Zijn de randvoorwaarden aanwezig om te innoveren? - Daarnaast kunnen ze op meer operationeel niveau plaatsvinden, bijvoorbeeld door taken te herschikken of functies te differentiëren. Dat kan binnen de organisatie, maar ook in netwerken. Het kan gaan om logistieke en organisatorische vernieuwingen door samenwerking, outputsturing en personeelsbeleid. - Innovaties kunnen op technologisch niveau plaatsvinden. Dat betreft onder meer de vernieuwingen op het terrein van bijvoorbeeld de medische technologie, apparatuur, diagnostica en geneesmiddelen. Er is vaak sprake van samenhang tussen verschillende typen innovaties en verschillende niveaus waarop ze plaatsvinden. In dat licht valt te spreken van Keteninnovatie. Zo kan het noodzakelijk zijn 4 Zie Putters et al., Innovatieplatform, Zie onder meer Evers, 2004; Tummers et al.,

15 om via een systeeminnovatie te komen tot een betere inzet van technologische en logistieke innovaties in de uitvoering van zorg. Bij farmacotherapeutische innovaties kunnen bijvoorbeeld elders besparingen optreden. Op die wijze wordt er in deze studie naar innovatie gekeken. Perspectieven op innovatie Een belangrijke vraag die hierbij gesteld moet worden is: welke kansen en bedreigingen bieden de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel voor het ontwikkelen en verspreiden van dergelijke innovaties? Er worden zowel marktprikkels (onderhandeling en contractering op markten) als overheidssturing (wet- en regelgeving, budgettering), als zelfsturing (branchecodes, professionele normen) gebruikt. Op verschillende plaatsen in dit rapport worden de perspectieven van experts/stakeholders en burgers met elkaar vergeleken, zo ook ten aanzien van de verwachtingen over innovaties in het nieuwe zorgstelsel. Het is interessant om aan het begin van deze studie aan te geven welk niveau van innovatie vooral door zorgverleners van belang geacht wordt. Zij vinden in het bijzonder het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden, verreweg het belangrijkst, gevolgd door technologische vernieuwing vernieuwing dus ten aanzien van apparatuur en geneesmiddelen. Het is ironisch te constateren dat juist in een periode waarin de agenda wordt gedomineerd door stelselherziening en nieuwe zorgverzekeringswet, juist de institutionele vernieuwing als het minst belangrijk wordt gezien. Dit is eigenlijk niet zo vreemd: zorgverleners willen zo goed mogelijk zorg verlenen en daarvoor zoeken zij in de eerste plaats goede samenwerking met andere partijen in de keten en daarnaast optimale technologische voorzieningen. Elders zullen we vaststellen dat juist institutionele innovaties eerder als een bedreiging dan als noodzaak worden ervaren. Hierbij speelt ongetwijfeld een rol dat men thans ziet dat met stelselinnovatie niet-medici meer zeggenschap krijgen (zorgverzekeraars en managers). Tabel 1: Belangrijkste niveau van innovatie volgens zorgverleners huisartsen specialisten % % Institutioneel niveau (stelsel als zodanig) Operationeel niveau (o.a. nieuwe samenwerkingsverbanden) Technologisch niveau Geen antwoord Concreet denken vele zorgverleners bij innovatie aan een betere doorstroming naar revalidatie- of verpleegtehuis. Zowel ten aanzien van operationele niveau als het technologische niveau wordt vele malen het elektronisch patiëntendossier (EPD) als een zeer belangrijke vernieuwing (een verbetering dus) genoemd. Op het EPD wordt verderop nog nader ingegaan Vraaggerichtheid Innovatie en vraaggerichtheid hangen samen. Sommige innovaties leveren niet direct meer keuzemogelijkheid op, maar richten zich vooral op een meer doelmatige en cliëntgerichte werkwijze of de ontwikkeling van apparatuur en medicijnen. Uiteindelijk maakt dat een sterkere focus op de cliënt mogelijk, zo is de verwachting. Definities van vraaggerichtheid De term vraagsturing wordt op tenminste drie manieren gehanteerd 7 : - Sturen van de vraag: een variant van aanbodregulering. Dit wordt vraagsturing genoemd door de zaakwaarnemers, zoals verzekeraars en aanbieders, die menen te weten wat de zorgvrager behoeft 7 Van der Grinten, 2000 en Putters,

16 en in diens naam beslissingen nemen. Dat is het sturen van de vraag (hetgeen op basis van de beste bedoelingen kan gebeuren overigens). - Sturing op de vraag. Deze variant van vraagsturing is aan de orde als de patiënt zelf niet in staat is of niet wil kiezen, en dit aan zaakwaarnemers overlaat. Zij polsen dan de zorgvrager op het gebied van diens wensen en behoeften, de tevredenheid over en eventuele klachten bij eerdere behandelingen. Op basis van die informatie wordt dan een keuze voor de cliënt gemaakt. - Sturing door de vraag. Dit is de meest directe vorm van vraagsturing waarbij de cliënt zelf aan zet is en via bijvoorbeeld PGB s, vouchers, eigen betalingen of kwaliteitsinformatie zelf keuzes maakt omtrent de beste zorgverzekeraar of de hulpverlener waardoor men behandeld wil worden. Het is onder meer afhankelijk van het type zorg en de situatie waarin de patiëntenpopulatie zich bevindt of innovaties mogelijk zijn en op welke manier. Dé markt bestaat dus niet en dé patiënt ook niet. Deelmarkten verschillen van elkaar ten aanzien van medisch-technologische ontwikkelingen, innovaties op het gebied van farmacotherapeutie, geneesmiddelen en diagnostica, zorginhoudelijke ontwikkelingen, zoals specialisatie en ketenvorming, innovaties in beroepen, zoals de ontwikkeling van nieuwe beroepen, functiedifferentiatie en taakherschikking, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg, de toepassing van nieuwe organisatorische concepten en het gebruik van moderne communicatie- en informatietechnologie. Daarnaast zijn ook het overheidsbeleid ten aanzien van marktwerking en kostenbeheersing in de zorg, de economische conjunctuur en de arbeidsmarkt belangrijke randvoorwaarden om op deelmarkten te kunnen innoveren en meer vraaggericht te werken De onderstaande innovatiecirkel verduidelijkt dat er sprake moet zijn van keteninnovatie, dus samenhangende acties op veel terreinen tegelijk (zowel op systeemniveau als in de uitvoering) en dat deze acties rekening moeten houden met de specifieke context van medisch specialistische deelmarkten 8 : Mate van productiviteit (Wat te bereiken?) Doelmatigheid Kwaliteit/Vraaggericht Zelfredzaamheid cliënten Slimmer werken Snelle toepasbaarheid Innovatieprikkels (Welke prikkels?) Juridische beleidsinstrumenten Financiële beleidsinstrumenten Communicatieve beleidsinstrumenten Randvoorwaarden voor succesvol innoveren (Onder welke condities prikkelen?) Cliënteigenschappen Professionele domeinen Productkenmerken Publiek-private context Terreinen van beleidsacties (Waar de prikkels in te zetten?) Strategisch beleid (sturingssysteem) Tactisch beleid (bedrijfsvoering) Operationeel beleid (arbeidsdeling, scholing, HRM) Technologisch beleid (apparatuur, ICT, middelen) Medisch inhoudelijk beleid (professioneel) 8 Putters, Cardoso Ribeiro en Dijkshoorn,

17 Innovatie vraagt dus om gerichte acties en de inzet van velerlei beleidsinstrumenten door vele betrokken stakeholders. Dat maakt innovatie op voorhand tot een dynamisch samenspel. We bestuderen hoe dat in de praktijk werkt en komen er in de aanbevelingen ook op terug. 1.3 Vraagstelling Dit onderzoek brengt in kaart in hoeverre de pretenties van het nieuwe zorgstelsel rond innovatie en vraaggerichtheid daadwerkelijk praktijk zijn en kunnen worden. Om te voorkomen dat blijvend gesproken wordt over containerbegrippen zoals dé zorg, dé markt, dé innovatieve kracht en dé vraag is gekozen voor de volgende afbakening: De trends rond vraag en aanbod in de cure, de medisch specialistische zorg. Dat betekent dat we bijvoorbeeld de verpleging en verzorging grotendeels buiten beschouwing laten. De manier waarop vraag en aanbod in de cure worden afgestemd op elkaar in de context van het nieuwe zorgstelsel. De resultaten in termen van het realiseren en verspreiden van innovaties ten behoeve van een grotere gerichtheid op de behoeften van burgers en hulpverleners. Dat leidt tot de volgende centrale vraag: Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden dat een marktgerichte zorg ook innoverend kan zijn? Tegen deze achtergrond kan een aantal deelvragen worden geformuleerd: - Hoe verhouden de ontwikkelingen in de zorgvraag zich tot ontwikkelingen in het aanbod van zorg en de technologische mogelijkheden tot zorgverlening? - Zijn de randvoorwaarden aanwezig om de (deels nieuwe) rollen in het nieuwe zorgstelsel op een dusdanige wijze in te vullen dat de innovatieve kracht en vraaggerichtheid in de zorg worden bevorderd? - Welke kansen en bedreigingen zijn er voor het ontwikkelen en verspreiden van innovaties, onder meer op farmacotherapeutisch gebied? Hoe kunnen de kansen worden benut en de bedreigingen worden tegengegaan? 1.4 Onderzoeksverantwoording De opdrachtgever voor deze studie is de American Chamber of Commerce, AmCham. Het rapport is mede onder auspiciën van de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen tot stand gekomen. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Kim Putters en prof.dr. Paul H.A. Frissen van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg, en door dhr. Henk Foekema, directeur social & polling van onderzoeksbureau TNS-Nipo. De Universiteit van Tilburg heeft de literatuurstudie en de expertgesprekken uitgevoerd en TNS-Nipo heeft enquêtes gehouden onder burgers en hulpverleners over hun verwachtingen ten aanzien van het nieuwe zorgstelsel. Dit bood de mogelijkheid om de opvattingen van burgers te vergelijken met die van hulpverleners en andere betrokken stakeholders. Bij de uitvoering van het onderzoek is medewerking verleend door Inge J.M. Besten, Andres J.D. Dijkshoorn en Jan Meems van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Vanuit TNS-Nipo is de uitvoering ondersteund door drs. Carolien Hendrix (algemeen projectleider) en Reinder Steenbergen (technisch projectleider). Tussentijds heeft frequent overleg tussen alle onderzoekers en met AmCham plaatsgevonden. Deze studie is gebaseerd op een aantal verschillende onderzoeksactiviteiten. Naast uitgebreid document- en literatuuronderzoek hebben expertgesprekken met deskundigen uit de wetenschap, het beleid en de politiek plaatsgevonden. Daarbij zijn belangrijke dilemma s in kaart gebracht rond het transformeren van de gezondheidszorg naar een meer vraaggerichte en innovatieve sector. Tevens is een stakeholderanalyse verricht, waarbij de rol van de meest relevante betrokken partijen in kaart is gebracht. Er zijn expertgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders, medische professionals, de medische industrie, cliënten en patiënten, de wetenschap en de politiek. In de bijlagen is een respondentenlijst en een bronnenverantwoording te vinden. 17

18 18

19 2. Zorgstelsel in beweging 2.1 Fundamenten van het Nederlandse zorgsysteem Vervlechting van het publieke, private en professionele domein De Nederlandse gezondheidszorg laat zich op hoofdlijnen kenmerken door een viertal cruciale uitgangspunten 9. De zorgsector kent allereerst een in hoge mate privaat georganiseerde uitvoering. Zorginstellingen zijn veelal niet ván de overheid, ze zijn oorspronkelijk opgericht als private stichtingen en verenigingen met een publieke doelstelling. In de tweede plaats financieren we de gezondheidszorg voor het grootste deel via verzekeringspremies die weliswaar collectief bijeengebracht worden, maar door private zorgverzekeraars worden beheerd. Ook deze verzekeraars zijn geen eigendom van de overheid. In de derde plaats kenmerkt met name de medisch specialistische zorg zich door autonome professionals die zowel in hun medisch inhoudelijke als organisatorische handelwijzen een eigen koers varen, los van markt en overheid. Tenslotte, in de vierde plaats, is er een overheid die grote verantwoordelijkheid draagt voor de spreiding, betaalbaarheid, solidariteit en kwaliteit van gezondheidszorg (Grondwettelijk verankerd), maar niet bij machte is om dat zelfstandig waar te maken. De conclusie is dat er sterke afhankelijkheden bestaan tussen de overheid, marktpartijen, professioneel autonome beroepsgroepen en de patiënten en cliënten in de zorg 10. Regulering van het aanbod Dit samenstel van partijen onderhoudt relaties met elkaar op een drietal markten: de zorginkoopmarkt, de zorgverzekeringenmarkt en de zorgmarkt. Elk van die markten is in hoge mate gereguleerd door de overheid. Op de zorgverzekeringenmarkt vindt ruil plaats tussen de zorgverzekeraars en de verzekerden/burgers. Zorgverzekeraars bieden polissen aan en verzekerden sluiten deze bij hen af. Op de zorginkoopmarkt kopen zorgverzekeraars een bepaalde hoeveelheid zorg in bij zorgaanbieders. De gedachte is dat zij dit doen op basis van prijs en kwaliteit. Op de zorgmarkt is het uiteindelijk de patiënt/cliënt die bij een bepaalde hulpverlener of instelling zijn of haar zorg verkrijgt. Daarbij is dus in directe zin de kwaliteit, snelheid en service van/bij de behandeling aan de orde. Om deze drie markten heen spelen verschillende partijen een rol, zoals de werkgevers die hun zieke werknemers graag snel willen reïntegreren in het arbeidsproces (het kost hen anders geld), projectontwikkelaars die zorgboulevards willen bouwen, banken die willen investeren, de Europese Unie die op eerlijke marktverhoudingen let, de medische industrie en de Rijksoverheid. Het aanbod wordt gestuurd door (veranderende) wetgeving rond de bouw en spreiding van zorgvoorzieningen, de toelating van instellingen op de zorgmarkt, het wisselen van zorgverzekeraars, de tarieven, de wijze van onderhandelen en contracteren, de omvang en aard van eigen betalingen, de kwaliteit van zorg, de klachtenregelingen, de omvang van het basispakket, de aanvullende verzekeringen et cetera. Tal van colleges ( zoals de Zorgautoriteit, het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) zien toe op de naleving van al deze regels. 2.2 Transformatie van het zorgstelsel Wettelijke veranderingen Om beter aan de vraag naar zorg tegemoet te komen en de kosten in de hand te houden is de stelselwijziging ingezet. Deze omvat meer dan enkel de Zorgverzekeringswet die een basisverzekering voor iedere burger introduceert per januari De wetten die inmiddels zijn aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer zijn de volgende: - WTG express: regelt onder meer de invoering van diagnose behandelcombinaties, een transparant systeem van prijzen en producten. - Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg: regelt onder meer scherpere onderhandelingsrelaties en mogelijkheden tussen aanbieders en verzekeraars. 9 Van der Grinten, Putters,

20 - Zorgverzekeringswet: regelt onder meer de basisverzekering (het samengaan van Ziekenfonds en particulier) en introduceert de gereguleerde marktwerking in de zorg en de rechten en plichten van zowel patiënten, als verzekeraars en zorgaanbieders. - Wet Toelating Zorginstellingen: regelt onder meer dat nieuwe toetreders op de zorgmarkt gemakkelijker actief kunnen worden, dat winstoogmerk bij zorginstellingen onder voorwaarden wordt toegestaan. Een aantal wetten is nog in behandeling in het parlement. Dat zijn de volgende: - Wet Marktordening Gezondheidszorg: regelt het toezicht op de eerlijke marktverhoudingen en de rol daarbij van de Zorgautoriteit. - Wet Maatschappelijke Ondersteuning: regelt dat gemeenten een grotere taak in de care en de maatschappelijke dienstverlening krijgen en daarmee verantwoordelijk worden voor een belangrijk deel van de AWBZ. Bij elkaar genomen kan dit hele pakket van wettelijke maatregelen de stelselwijziging gezondheidszorg genoemd worden. Wetten zetten markten in beweging Deze wettelijke veranderingen zetten de zorg in beweging. De verwachting is dat veel nieuwe (commerciële danwel non profit) organisaties de aanbiedersmarkt gaan betreden. Dat zullen veelal meer specialistische centra zijn. De Wet Toelating Zorginstellingen maakt die toetreding, en ook het winstoogmerk, mogelijk. De WTZi maakt instellingen zelf verantwoordelijk voor investeringsbeslissingen. Bij het plegen van investeringen in het aanbod spelen echter ook een aantal andere zaken een rol, zoals de toelating van zorgverleners via de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de mogelijkheid voor bedrijfsartsen om door te verwijzen naar de tweede lijn, de instroom van specialisten (en de rantsoenering van opleidingsplaatsen door de overheid en beroepsgroepen zelf). Daarnaast bestaat al enige tijd de mogelijkheid voor zelfstandige behandelcentra om delen van de niet-klinische curatieve zorg buiten het planningsregime van de overheid toch aan te bieden. De mogelijkheden daartoe worden verder verruimd. Niet alleen het aanbod van zorg, maar ook de vraag is sterk gereguleerd, vooral via verzekeringswetgeving. De nieuwe zorgverzekeringswet maakt een einde aan het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering. Doel van deze verandering is verzekeraars een sterkere positie te geven op de zorginkoopmarkt. Verzekeraars moeten scherp zorg inkopen bij aanbieders en mogen niet aan risicoselectie doen bij verzekerden. Er geldt een acceptatieplicht. Als een verzekeraar veel slechte risico s in de boeken heeft, wordt vanuit de centrale kas via een vereveningssysteem gecompenseerd. Daarmee loont selectie niet meer, en wordt de aandacht verlegd naar reductie van beheerskosten en scherpe contracten in de zorginkoop. Belangrijke verschillen tussen het Ziekenfonds en de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn dat de nominale premie aanzienlijk hoger is (van ruwweg 300 euro per jaar naar ruim 1100 euro), dat een eigen risico wordt geïntroduceerd en dat er sprake is van een privaatrechtelijk systeem (het ziekenfonds was publiekrechtelijk). Voor particulier verzekerden zijn de veranderingen groter. Particulier verzekerden die in de hogere risicoklassen vielen, konden eigenlijk nauwelijks van verzekeraar overstappen: ze zaten opgesloten in hun polis. Door de acceptatieplicht van de nieuwe zorgverzekeringswet krijgen zij meer mogelijkheden tot het wisselen van verzekeraar. Verzekeraars krijgen in het nieuwe stelsel de mogelijkheid om restitutiepolissen en naturapolissen aan te bieden. De laatste impliceren een inperking van de keuzemogelijkheid van verzekerden: alleen zorg die gecontracteerd is, wordt volledig vergoed. De Tweede Kamer heeft bepaald dat ook voor nietgecontracteerde zorg een redelijke vergoeding moet worden geboden. De Wet Tarieven Gezondheidszorg bepaalt voor het grootste deel van de zorg een strak gereguleerd prijssysteem. In 2005 is de wet vervangen door de WTG ExPress, die meer vrijheid in het prijssysteem mogelijk maakt. Een eerste stap is de invoering van een segment in de curatieve zorg, waar vrije prijzen vraag en aanbod van diagnose behandelingscombinaties (dbc s) tot elkaar kunnen brengen. Dit zogenaamde b segment omvat momenteel ongeveer 10% van de ziekenhuisproductie. De wet Herziening overeenkomstenstelsel Zorg (HOZ) schrapt de verplichting voor verzekeraars om met 20

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Perspectief op gezondheid 20/20

Perspectief op gezondheid 20/20 Perspectief op gezondheid 20/20 RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Zorgtechnologie. kansen voor innovatie en gebruik. Redactie: dr.ir. Jessika van Kammen STT 66

Zorgtechnologie. kansen voor innovatie en gebruik. Redactie: dr.ir. Jessika van Kammen STT 66 Zorgtechnologie kansen voor innovatie en gebruik Redactie: dr.ir. Jessika van Kammen STT 66 Zorgtechnologie De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut

Nadere informatie

Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten?

Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? In s&d 2009/4 bekritiseerden Margo Trappenburg en Martin Buijsen het nieuwe zorgstelsel: marktwerking zou ongelijkheid in de hand werken. Erik Schut betoogt

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg

Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg colofon redactie Cees Wevers, Govert

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Governance en kwaliteit van zorg

Governance en kwaliteit van zorg Governance en kwaliteit van zorg Governance en kwaliteit van zorg rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz. Paul Frissen. Philip Marcel Karré. Martijn van der Steen

Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz. Paul Frissen. Philip Marcel Karré. Martijn van der Steen Zorg door de staat Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz Zorg door de staat Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz Paul Frissen Philip Marcel Karré Martijn van der Steen Nederlandse School voor

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie