Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit"

Transcriptie

1 Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten, na afschaffing van de Wtcg en CER Versie: 1.0 Datum: 25 maart 2014 Pagina 1 van 13

2 Over deze Q&A Het Rijk beoogt een tweetal financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten per 1 januari 2014 af te schaffen: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. Gemeenten ontvangen een deel van het huidige budget om het wegvallen van deze regelingen te compenseren: 45 miljoen in 2014, 216 miljoen in 2015 en structureel 268 miljoen vanaf Deze middelen kunnen aangewend worden om aan de doelgroep (momenteel maken circa 2,8 miljoen mensen gebruik van deze regelingen) voorzieningen dan wel inkomenssteun te bieden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de kosten die chronisch zieken moeten maken te compenseren via een bestaand instrument: de gemeentelijke collectieve zorgverzekering (voor minima) waarin een gemeente eenvoudig en laagdrempelig meerkosten kan compenseren middels een bijdrage in premie. Feitelijk niet anders dan gemeenten nu doen voor het ontsluiten van de bijzondere bijstand voor medische kosten, een regeling met dezelfde doelstelling: het compenseren van meerkosten bij een specifieke doelgroep. Bij het inzetten van deze collectiviteit voor het (financieel) ondersteunen van chronisch zieken en gehandicapten komen diverse relevante vraagstukken voorbij. In deze Q&A (vraag-en-antwoord) proberen wij antwoorden daarop te formuleren, dan wel oplossingsrichtingen aan te geven. Gaandeweg en in contact met gemeenten en zorgverzekeraars komen nieuwe vragen en nieuwe antwoorden voorbij. Dit document is daarmee een levend document dat doorlopend wordt aangepast aan de actualiteit. Vragen of suggesties? Wij zien uit naar uw reactie via (of natuurlijk via uw regiomanager). Pagina 2 van 13

3 Veelgestelde vragen over de inzet van de collectiviteit bij afschaffing WTCG en CER I Decentralisatie van Wtcg en CER 1. Hoe zitten de huidige regelingen Wtcg en CER in elkaar? 2. Hoe ziet de afbouw van Wtcg en CER er de komende jaren uit? 3. Hoeveel budget ontvangt mijn gemeente om deze afschaffing te compenseren? 4. Welke alternatieven zijn er om meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten te ontsluiten? II Doelgroep 1. Bereik ik op deze manier wel de juiste mensen? 2. Op hoeveel deelnemers moet ik rekenen? 3. In hoeverre beperkt de collectiviteit de keuzevrijheid? 4. Hoe ga ik om met niet-deelnemers aan de collectiviteit? III Meerkosten en dekking 1. Welke meerkosten hebben chronisch zieken en gehandicapten? 2. In hoeverre voorziet de huidige gemeentelijke collectiviteit/czm in deze meerkosten? 3. Met welke dekkingen moet de bestaande collectiviteit nog worden uitgebreid? 4. Een deel van de meerkosten betreft niet-medische zaken. Hoe ga ik hier mee om? 5. Kan ik het eigen risico ook compenseren via deze regeling? 6. Hoe verhoudt de collectiviteit zich tot het individuele maatwerk van de Wmo? IV Financiële effecten 1. Wat zijn de budgettaire consequenties van deze route? 2. Wat zijn de premieconsequenties van deze uitbreidingen? 3. Welke besparingen brengt de collectiviteit? V De zorgverzekeraar 1. Hoe kom ik tot afspraken met de zorgverzekeraar(s)? 2. Wie is de beste aanbieder/zorgverzekeraar van deze collectiviteit? 3. Mijn zorgverzekeraar werkt niet mee, wat nu?? Pagina 3 van 13

4 I Decentralisatie van Wtcg en CER 1. Hoe zitten de huidige regelingen Wtcg en CER in elkaar? Twee financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten worden gefaseerd afgeschaft: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). De fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten blijft in afgeslankte vorm gehandhaafd. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten De Wtcg beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken. Bijvoorbeeld hogere kosten voor hulpmiddelen en extra uitgaven voor medicijnen. De Wtcg vervangt sinds 2009 de aftrek voor buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting en bestaat uit de volgende elementen: a) Forfaitaire tegemoetkoming Tegen het einde van jaar X+1 krijgen mensen over jaar X via het CAK automatisch een bedrag overgemaakt op basis van leeftijd (ouder of jonger dan 65) en zorggebruik (bijvoorbeeld een AWBZ-indicatie of een bepaald geneesmiddelengebruik). De hoogte van de tegemoetkoming over 2012 (uitbetaling eind 2013) varieert van 148 tot 494. Alleenstaanden met een inkomen boven of paren met een inkomen boven hebben geen recht op de tegemoetkoming. b) Korting op de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo De korting op de eigen bijdrage voor het verblijf in een intramurale instelling bedraagt 16% voor 65-minners en 8% voor 65-plussers. De korting op de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ / Wmo zorg bedraagt 33%. Het CAK brengt de korting sinds 2010 direct in mindering op de eigen bijdrage. Voor minima komen deze eigen bijdragen na aftrek van de Wtcg korting neer op maximaal 17,82 per 4 weken voor een meerpersoonshuishouden en op maximaal 12,46 per 4 weken voor een eenpersoonshuishouden (bedragen 2013). c) Nieuwe fiscale regeling De nieuwe fiscale regeling binnen de inkomstenbelasting betekent dat alleen nog specifieke zorgkosten in aftrek komen. Hiermee is een beperking aangebracht ten opzichte van de hiervoor bestaande buitengewone uitgavenregeling. Voor mensen met een laag inkomen die de aftrek voor specifieke zorgkosten niet te gelde kunnen maken is de verzilveringsregeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) ingevoerd. d) 65-plussers Voor 65-plussers zijn de ouderenkorting in de inkomstenbelasting en de bruto AOW-tegemoetkoming verhoogd. e) Inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten Personen die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn ontvangen op grond van de Wtcg via het UWV jaarlijks automatisch een vast bedrag. In september 2013 bedroeg deze compensatie 342. f) Huurtoeslag ouderen Doordat de afschaffing van de buitengewone uitgavenaftrek (per 2009) invloed had op een aantal van het verzamelinkomen afhankelijke regelingen zoals de huurtoeslag is de Wet op de huurtoeslag aangepast om ouderen te compenseren voor het verlies aan huurtoeslag dat optreedt door de afschaffing van de buitengewone uitgavenaftrek. Pagina 4 van 13

5 Compensatieregeling Eigen Risico De CER beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet. In 2013 bedraagt dit eigen risico 350. De CER gaat uit van de veronderstelling dat chronisch zieken en gehandicapten dit bedrag volledig aanspreken. Ter compensatie krijgen zij het meerdere ten opzichte van de gemiddelde consumptie van het verplicht eigen risico automatisch uitgekeerd door het CAK. In 2013 gaat het om een bedrag van 99. Men komt in aanmerking wanneer wordt voldaan aan één van de volgende criteria: bepaald geneesmiddelengebruik, behandeling voor bepaalde aandoeningen of verblijf in een AWBZ-instelling. 2. Hoe ziet de afbouw van Wtcg en CER er de komende jaren uit? De afschaffing van CER en Wtcg start vanaf 1 januari Burgers krijgen echter op verschillende momenten met de afschaffing van de regelingen te maken: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - De afschaffing van de korting op de eigen bijdrage op AWBZ/intramuraal wordt in 2014 geëffectueerd. De effecten worden verzacht: hiervoor wordt 248 miljoen beschikbaar gesteld (hierdoor krijgen mensen met een Wajong-uitkering bovenop de zak- en kleedgeldnorm en AOW-gerechtigden 950 euro bovenop die norm); - Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming binnen de Wtcg betekent dat rechthebbenden deze uitkering eind 2014 (voor het jaar 2013) voor het laatst ontvangen; - De korting op de eigen bijdrage AWBZ extramuraal/wmo wordt per 1 januari 2015 afgeschaft; - De verhoging van de huurtoeslag voor ouderen lijkt van kracht te blijven; - De grondslag voor de tegemoetkoming arbeidsongeschikten verschuift met ingang van 2014 naar andere wetgeving: de WIA, WAO, WAZ en Wajong. De tegemoetkoming daalt van 342 netto per jaar naar 247. Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer. Compensatieregeling Eigen Risico - De afschaffing van de CER heeft al in 2014 effect, eind 2013 is deze voor het laatst uitbetaald ( 99). 3. Hoeveel budget ontvangt mijn gemeente om deze afschaffing te compenseren? Gemeenten ontvangen een aanzienlijk budget om te voorzien in de behoeften van haar inwoners. Nota bene: hierbij is wel sprake van een forse vermindering ten opzichte van de huidige landelijke budgetten. De middelen voor gemeenten bouwen, in lijn met de gefaseerde impact van de afschaffing, over de jaren op en wel als volgt: - In 2014: 45 mln (middels een eenmalige verhoging van de integratie-uitkering huishoudelijke hulp) - In 2015: 216 mln - In 2016: 266 mln - In 2017: 268 mln. Vanaf 2015 wordt het budget toegevoegd aan het gemeentefonds. Pagina 5 van 13

6 4. Welke alternatieven zijn er om meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten te ontsluiten? In de (binnenkort te verschijnen) handreiking van VWS worden verschillende opties beschreven die een gemeente heeft om de afschaffing te compenseren: 1. de individuele bijzondere bijstand 2. een forfaitaire vergoeding vanuit de Wmo 3. een verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo 4. een verstrekking van een voorziening vanuit de Wmo 5. en dus de collectieve (aanvullende) zorgverzekering van gemeenten En zoals de handreiking aangeeft: Elke variant heeft voor- en nadelen. De kracht van het beleid voor ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten ligt in de combinatie van één of meer opties. Wij onderschrijven dit. Ook bij het inzetten van de gemeentelijke collectiviteit ligt het voor de hand om dit in samenspel met andere opties te doen. Via de collectiviteit kunnen bijna alle meerkosten gecompenseerd worden (of zijn al opgenomen, zie ook onderdeel III). Wil een gemeente ook kosten compenseren die minder logisch in een zorgverzekering passen, bijvoorbeeld extra energiekosten, dan ligt het voor de hand om hiervoor de individuele bijzondere bijstand in te zetten. En uiteraard is een goede verbinding met de Wmo van belang, om een juiste mix te realiseren tussen het individuele maatwerk van een Wmo-voorziening en het collectieve maatwerk van een zorgverzekering. Pagina 6 van 13

7 II Doelgroep 1. Bereik ik op deze manier wel de juiste mensen? Een belangrijk knelpunt bij de huidige regelingen is het bereiken van de juiste mensen, namelijk chronisch zieken en gehandicapten. Een groot deel van de mensen die een tegemoetkoming ontvangt behoort niet tot de beoogde doelgroep. Andersom geldt dat een deel van de beoogde doelgroep juist géén tegemoetkoming ontvangt. Dit werpt de vraag op of het gemeenten dan lukt om middels de gemeentelijke collectiviteit wél de juiste inwoners te bereiken? Het antwoord is ja, onder voorwaarde van goede communicatie. Bij het vergoeden van meerkosten via de gemeentelijke collectiviteit wordt uitgegaan van zelfinclusie. Anders gezegd, de bewijslast tot het behoren tot de doelgroep wordt verschoven naar de individuele burger. De gemeente biedt haar/hem een voorziening aan in de vorm van een zorgverzekering die meerkosten van zorg en ondersteuning vergoedt, tegen een bepaalde prijs. Deze voorziening is daarmee interessant voor burgers die deze meerkosten daadwerkelijk maken (anders is de betreffende persoon immers beter af met een goedkopere zorgverzekering, met een mindere dekking voor zorgkosten). De gemeente kan deze zorgverzekering toegankelijker maken voor mensen met een bepaald inkomen door een bijdrage te doen in de (aanzienlijke) premie van deze zorgverzekering. Op deze manier geeft de gemeente financiële ondersteuning aan inwoners met een grote zorgvraag (zeg: chronisch zieken en gehandicapten), tot een door de gemeente te bepalen inkomensniveau. Om een goed bereik te hebben van dit instrument, of voorziening, is het uiteraard wel van belang om goed te communiceren richting de doelgroep (zoals eigenlijk altijd geldt met gemeentelijke ondersteuningsregelingen) en om deelname aan de voorziening zo eenvoudig mogelijk te maken. In de praktijk blijkt de bestaande gemeentelijke collectiviteit een relatief hoog bereik te hebben onder de doelgroep, de bepalende factor is hierbij (naast de gemeentelijke bijdrage in de premie) de mate waarin de gemeente communiceert over de voorziening. 2. Op hoeveel deelnemers moet ik rekenen? Het aantal deelnemers hangt van een aantal factoren af: de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in relatie tot de dekking van de polis (hoe aantrekkelijk is de voorziening, welke meerkosten worden vergoed), de inzet op een goede communicatie (zie ook hierboven), de eenvoud waarmee gebruik kan worden gemaakt van de voorziening en tot welk inkomensniveau de collectiviteit wordt aangeboden. NB: in principe kan de collectiviteit tot elk inkomensniveau worden aangeboden. Feitelijk biedt een gemeente natuurlijk alleen compensatie door bij te dragen in de premie van de zorgverzekering. En naar verwachting zullen niet veel gemeenten een bijdrage leveren boven 130% sociaal minimum, ook gezien de bezuiniging die het Rijk doorvoert bij de decentralisatie van de regelingen (die al deels inkomensafhankelijk waren). Dit in ogenschouw nemende, ontwikkelt de omvang van de doelgroep (dat is uiteraard iets anders dan het feitelijk aantal deelnemers) zich landelijk als volgt (BS&F beschikt ook over cijfers per gemeente): inkomen sociaal minimum 110% 115% 120% 125% 130% aantal huishoudens omvang doelgroep (18+) Cijfers Stimulansz, inkomen 130% door BS&F geëxtrapoleerd. Uit CBS cijfers blijkt dat gemiddeld 70% van de huishoudens met een laag inkomen uit alleenstaanden bestaat. Om het aantal volwassen personen (omvang doelgroep) te bereken is daarom het aantal huishoudens verhoogd met factor 1,3. Pagina 7 van 13

8 3. In hoeverre beperkt de collectiviteit de keuzevrijheid? In principe kan een gemeente met zoveel zorgverzekeraars in zee gaan, als wenselijk is. In de praktijk zien we dat per gemeente met één of maximaal twee zorgverzekeraars een dergelijke samenwerking wordt aangegaan. Dit omwille van eenvoud in de uitvoering en het komen tot passende (betere) voorwaarden voor deelnemers (over het algemeen zijn zorgverzekeraars bereid om scherpere afspraken te maken bij een grotere en een meer preferente positie). Feitelijk verkrijgen de gecontracteerde zorgverzekeraars (lees: die polissen waarbij de gemeente een deel van de premie voldoet voor de deelnemer) een preferente positie ten opzichte van niet-gecontracteerde concurrenten. Het staat potentiële deelnemers uiteraard altijd vrij om te kiezen voor een andere polis, mogelijk van een andere zorgverzekeraar, alleen verliezen ze daarmee het financiële voordeel van de gemeentelijke bijdrage. Je zou dus kunnen stellen dat hiermee de keuzevrijheid indirect wordt ingeperkt. Overigens is deze discussie over keuzevrijheid niet uniek: ook op andere terreinen organiseren en contracteren gemeenten hun voorzieningen bij één of enkele aanbieders (bijvoorbeeld ten aanzien van hulpmiddelen). 4. Hoe ga ik om met niet-deelnemers aan de collectiviteit? Voor (potentiële) deelnemers aan de collectiviteit is de meerwaarde gelegen in de compensatie van feitelijk gemaakte meerkosten voor zorg en ondersteuning. De compensatie vindt plaats middels de gemeentelijke bijdrage in de premie. Niet-deelnemers lopen dit voordeel mis. Het is primair aan de gemeente hoe hiermee om te gaan, waarbij het goed denkbaar is om een spijtoptantenregeling te hanteren, waarbij inwoners gedurende het jaar alsnog kunnen deelnemen aan de collectiviteit en/of waarbij men eenmalig een individuele vergoeding krijgt voor de gemaakte meerkosten met het appèl om het komend jaar alsnog in te stromen. Bovendien kan beroep op de fiscale aftrek (via de inkomstenbelasting) deels helpen. Specifieke zorgkosten kunnen opgevoerd worden bij de belastingaangifte als aftrekpost indien men wél recht had maar géén aanspraak gedaan heeft op bijzondere bijstand. Gegeven de drempelwaarden bij de aftrek en het feit dat het gaat om een aftrekpost (lagere inkomens ontvangen boven de drempelwaarde per euro aan meerkosten 37 cent terug) biedt de fiscale regeling slechts beperkt een oplossing. Daarnaast zal gerichte communicatie over deze voorziening het bereik aanmerkelijk verbeteren, zoals dat voor alle gemeentelijke voorzieningen en regelingen geldt (zo zien we in bij de huidige collectiviteit een deelnamegraad/bereik van tussen de 10 en 70% belangrijkste succesfactoren zijn de gemeentelijke bijdrage én de communicatie over de collectiviteit). Pagina 8 van 13

9 III Meerkosten en dekking 1. Welke meerkosten hebben chronisch zieken en gehandicapten? Het is niet mogelijk om dé kosten die chronisch zieken en gehandicapten moeten maken voor hun zorg- en ondersteuningsbehoefte met zekerheid van tevoren vast te stellen. Alleen al vanwege het feit dat dé definitie (en inclusie) van chronisch ziek en/of gehandicapt niet bestaat. Onderstaande tabel biedt naar onze mening desalniettemin een goede benadering van de medische meerkosten. Deze tabel is gebaseerd op onderzoek van Nivel (2013) onder haar Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en aangevuld met onderzoeken van RIVM/NPCF (jr. n.b.), Diabetesvereniging Nederland (2012) en Parkinsonvereniging (2012). De onderzoeksbevindingen zijn vertaald naar dekkingen, ten aanzien van het eigen risico is uitgegaan van de vergoeding vanuit de huidige CER. Het panel van Nivel geeft daarnaast aan een aantal meerkosten te maken, die niet-medisch van aard zijn. Bij vraag III.4 wordt ingegaan op de vraag hoe met deze kosten om te gaan. Overigens kan men ook beargumenteren om per kostensoort maximaal een bedrag van 494 te dekken (naast compensatie van het eigen risico). Dat is immers de huidige maximale vergoeding vanuit de Wtcg, wiens afschaffing gemeenten beoogd zijn te compenseren (en waarvoor gemeenten financiële middelen ontvangen). Pagina 9 van 13

10 2. In hoeverre voorziet de huidige gemeentelijke collectiviteit/czm in deze meerkosten? Het antwoord op deze vraag verschilt, uiteraard, per gemeentelijke collectiviteit: dekkingen verschillen immers op basis van gemeentelijk beleid en gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar. BS&F heeft gap analyses gemaakt voor het merendeel van de huidige gemeentelijke collectiviteiten (CZM s), oftewel in kaart gebracht welke dekkingen nu al opgenomen zijn en welke dekkingsuitbreidingen vereist zijn om nauwkeuriger aan te sluiten bij bovenstaande tabel met meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Deze analyses zijn voor relaties op verzoek beschikbaar. Het algemene beeld van deze analyses wijst overigens uit dat ongeveer % van bovenstaande dekkingsbehoeften al opgenomen zijn in de huidige gemeentelijke collectiviteiten. 3. Met welke dekkingen moet de bestaande collectiviteit nog worden uitgebreid? Zie ook vragen III.1 en III.2: dit verschilt per zorgverzekeraar c.q. per gemeentelijke collectiviteit, BS&F heeft van de meeste pakketten inmiddels gedetailleerde analyses gemaakt. 4. Een deel van de meerkosten betreft niet-medische zaken. Hoe ga ik hier mee om? In de tabel bij de beantwoording van vraag III.1 worden meerkosten getoond die, voor zover dat niet al het geval is, opgenomen kunnen worden in de collectiviteit. Daarnaast ervaren chronisch zieken en gehandicapten een aantal meerkosten die niet-medisch van aard zijn. Hoewel deze kosten niet direct gerelateerd aan zorg, komt een groot deel van hen toch in aanmerking voor vergoeding middels de collectiviteit: Komen in aanmerking: - hulpmiddelen persoonlijke en huishoudelijke verzorging - maaltijdvoorzieningen - extra kosten voor sociaal vervoer - extra kosten voor kleding en beddengoed (bewassingskosten mogelijk op te nemen in de collectiviteit) - extra kosten voor voeding en dieet (ten dele al opgenomen in basis-/aanvullende verzekeringen). Opname in de collectiviteit ligt niet voor de hand: - attentiekosten - extra energiekosten. Het ligt niet voor de hand dat deze ervaren meerkosten een plek krijgen in een zorgverzekering. Het is aan de gemeente of en zo ja hoe men deze kosten wil compenseren. Zo ja, dan komt de verbinding met de (individuele) bijzondere bijstand weer in beeld (bijvoorbeeld voor extra energiekosten). 5. Kan ik het eigen risico ook compenseren via deze regeling? Ja dat kan, het afschaffen van de CER kan eenvoudig gecompenseerd worden in de collectiviteit. Een aantal gemeenten doet al enige jaren iets wat daar op lijkt, namelijk het (gedeeltelijk) herverzekeren van het verplicht eigen risico (in 2014: 360) in de gemeentelijke collectiviteit. Dit heeft uiteraard een stevige opwaartse impact op de premie van de collectiviteit, maar is vanuit het oogpunt van het voorkomen van wanbetaling van zorgpremies (en schuldenproblematiek in het algemeen) een geslaagde preventieve interventie. Als een gemeente het afschaffen van de CER wil compenseren, gaat het in principe om een bedrag van 99, zijnde de omvang van de CER in Het staat de gemeente uiteraard vrij om te bepalen welke strategie men voert: het bestrijden van schulden (leidend tot een hoger bedrag max. 360), het compenseren van de afschaffing van de CER ( 99 bij volledige compensatie) of niets doen met het eigen risico. Pagina 10 van 13

11 Naast de hoogte van het feitelijke bedrag in de collectiviteit, heeft de gemeenten nog een aantal andere opties ten aanzien van het eigen risico. Die staan in onderstaande tabel kort opgesomd: 6. Hoe verhoudt de collectiviteit zich tot het individuele maatwerk van de Wmo? De gemeentelijke collectiviteit (of CZM) is in feite collectief maatwerk. Het is een voorziening die gemeenten bieden aan een gerichte groep (kwetsbare) inwoners om hen te compenseren voor de daadwerkelijk gemaakte meerkosten voor zorg en ondersteuning. We spreken van collectief maatwerk, omdat: - middels dit instrument een specifieke doelgroep van gemeentelijk beleid wordt bereikt (collectief) - terwijl de feitelijke uitkering via de regeling op individueel niveau plaats vindt (en op indicatie van een bevoegde instantie, zoals een huisarts, een specialist of straks mogelijk de wijkverpleegkundige) (maatwerk). Pagina 11 van 13

12 IV Financiële effecten 1. Wat zijn de budgettaire consequenties van deze route? Het antwoord op deze vraag is grotendeels afhankelijk van gemeentelijke keuzes: - tot welk inkomen wil de gemeente de afschaffing van Wtcg en CER compenseren? - welke inzet doet de gemeente om de regeling bekendheid te geven onder de doelgroep? - welke dekkingen wil de gemeente vergoeden, en welke wil men daarvan opnemen in de collectiviteit? - welke bijdrage in de premie wil de gemeente geven (in samenhang met de dekkingen)? Een (willekeurig) rekenvoorbeeld: 2. Wat zijn de premieconsequenties van deze uitbreidingen? De premieconsequenties van de afzonderlijke dekkingsuitbreidingen worden momenteel door BS&F geïnventariseerd onder de verschillende zorgverzekeraars. 3. Besparingen De potentiële besparingen die de gemeente kan bereiken door de compensatie voor meerkosten te ontsluiten middels de gemeentelijke collectiviteit (ook ten opzichte van de andere opties, zie onderdeel I.4) zijn als volgt: - geen tot beperkt extra uitvoeringskosten: nagenoeg elke gemeente biedt immers de collectiviteit al aan, en administratieve afhandeling van de meerkosten vindt plaats door de zorgverzekeraar - geen kosten voor indicatiestelling: er wordt uitgegaan van zelfinclusie, oftewel de gemeente biedt een voorziening en het is aan de burger om te wegen of deze deels zelf betaalde voorziening op haar/hem van toepassing is (doordat men meerkosten die in de collectiviteit opgenomen zijn ook daadwerkelijk maakt en men de betreffende premie wil dragen) - geen extra kosten voor toewijzing: er vindt eenmalige/jaarlijkse inclusietoetsing plaats, namelijk bij het afsluiten van de gemeentelijke collectiviteit, in plaats van per gemaakte meerkosten (als in: eerst een aanvraag voor kosten van geneesmiddelen, daarna voor bezoek aan de fysiotherapeut, etc.) - het ontdubbelen van kosten: vergoeding vindt primair plaats uit de basis- en aanvullende verzekering (die onderdeel zijn van de gemeentelijke collectiviteit), voordat een vergoeding van de gemeente vereist is - voorkomen van dubbele vergoedingen : men is verplicht verzekerd voor de basisverzekering. Doordat deze integraal onderdeel is van de collectiviteit wordt voorkomen dat men zowel een beroep doet op de basisverzekering (en aanvullende verzekering) als op de extra middelen/regelingen vanuit de gemeente. Pagina 12 van 13

13 V De zorgverzekeraar 1. Hoe kom ik tot afspraken met de zorgverzekeraar(s)? De gemeentelijke collectiviteit is een voorziening die gevoerd wordt door de gemeente. De gemeente zit daarmee aan het stuur. Het instrument wordt evenwel geleverd door een door de gemeente gecontracteerde zorgverzekeraar (of zorgverzekeraars), wat betekent dat afstemming over inhoud en prijsstelling vereist is. Een effectieve samenwerking met de zorgverzekeraar(s) is kortom van groot belang. Overigens heeft bijna elke gemeenten al sinds jaren deze samenwerkingsrelatie: 95% van de gemeenten heeft namelijk een gemeentelijke collectiviteit, om (financieel) kwetsbare inwoners toegang te geven tot goede zorg. Hiermee is de samenwerking met de zorgverzekeraar, en vaak ook met regiogemeenten, geen noviteit. Veel gemeenten maken gebruik van een adviseur om hen te faciliteren bij afstemming en onderhandeling met de zorgverzekeraar (BS&F mag circa 300 gemeenten bijstaan). De huidige gemeentelijke collectiviteit, ook wel bekend als collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) of onder een lokale naamgeving zoals AV Frieso of Optimaal Basis, is meestal een instrument vanuit het armoedebeleid / Wet werk en bijstand. 2. Wie is de beste aanbieder (zorgverzekeraar) van deze collectiviteit? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden, omdat er (lokaal) veel verschillende aspecten van belang zijn om tot een eindoordeel te komen. BS&F maakt voor haar gemeenten jaarlijks een marktanalyse (van beschikbare polissen van de verschillende zorgverzekeraars) en een evaluatie van de betreffende collectiviteit van een gemeente. In deze analyses wordt een oordeel gevormd over de aspecten: premie, dekkingen, mate van (selectieve) zorginkoop, de uitvoering door de betreffende zorgverzekeraar, de klantwaardering (door verzekerden én gemeenten), de inzet van de zorgverzekeraar in het brede sociale domein, en het marktaandeel van de zorgverzekeraar in de betreffende regio. 3. Mijn zorgverzekeraar werkt niet mee, wat nu?? BS&F is met alle zorgverzekeraars die een gemeentelijke collectiviteit voeren aan de slag om dat instrument (nog) beter aan te laten sluiten bij de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Bij de ene zorgverzekeraar gaat deze doorontwikkeling van de bestaande collectiviteit sneller en eenvoudiger dan bij de ander. Uiteraard zetten wij alles op alles om bij elke zorgverzekeraar deze beweging te bereiken. Dat neemt niet weg dat er een enkele zorgverzekeraar kán zijn die niet mee kan in het vereiste tempo om vanaf 1 januari 2015 een (voor de nieuwe gemeentelijke doelgroep) passende polis gereed te hebben. Mocht deze situatie zich voordoen, dan is het goed om in ogenschouw te nemen dat: - de gemeentelijke collectiviteiten, in hun huidige vorm aansluitend bij bijzondere bijstand voor medische kosten, ook niet in één jaar het huidige dekkingsniveau hebben bereikt. Het fijnslijpen van de huidige collectiviteit is een proces van meerdere jaren geweest, waarbij de collectiviteit meer en meer in lijn is gebracht met het gemeentelijke beleid en meer en meer de individuele bijzondere bijstand heeft ontlast - de bestaande gemeentelijke collectiviteiten voor % al passend zijn (zie ook onderdeel III van deze Q&A) - dat sowieso afstemming vereist is met aanpalend beleid, m.n. Wmo en individuele bijzondere bijstand (zie I). - het gemeenten vrij staat om de inkomensgrens tot deelname en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op een door de gemeente gewenst niveau. Pagina 13 van 13

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Agendapunt 2: Beleidsplan Vangnetregelingen gemeente Heerde 2015 Pagina 1 van 13

Agendapunt 2: Beleidsplan Vangnetregelingen gemeente Heerde 2015 Pagina 1 van 13 Beleidsplan Vangnetregelingen gemeente Heerde 2015 Pagina 1 van 13 1. Huidige regelgeving Het gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid bestaat (situatie per september 2014) uit: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Aan de gemeenteraad Behandeld door S. Koster Datum 11 oktober 2017 Doorkiesnummer 030-28 65908 Ons kenmerk 4829367 E-mail s.koster@utrecht.nl Onderwerp Scenario's Regeling Bijlage(n) Tegemoetkoming Zorgkosten

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING 10 oktober 2015 AAN DE GEMEENTERAAD VAN OUDE IJSSELSTREEK VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING VOORGESTELDE BESLISSING: 1. AAN HET COLLEGE VAN B&W VOORSTELLEN, OM DE COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENREGELING MET MENZIS VOOR

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

Factsheet Inkomensondersteuning

Factsheet Inkomensondersteuning Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010 WTCG Handreiking voor (kader)leden PCOB Zwolle, oktober 2010 Inhoud Pagina 1. Wat is de Wtcg? 2 2. Wie komt in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? 3 3. Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 4

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek

Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldebroek. Nr. 72256 5 december 2014 Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie