KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN Reikwijdte en toepassing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing"

Transcriptie

1 KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN Reikwijdte en toepassing 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen om een lening te verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan een monument. 2 Als monument wordt ieder object in de gemeente Rheden aangemerkt dat op grond van de 'Monumentenverordening 1994' is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Bijgebouwen, interieurelementen en andere aanhorigheden bij of in een monument worden als onderdeel van het monument aangemerkt indien deze als waardevol worden vermeld in de redengevende omschrijving van het monument. 3 Een lening kan uitsluitend worden toegewezen aan de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens het eigendomsrecht het genot heeft van een monument, of dit recht aantoonbaar in de naaste toekomst verkrijgt. 2 Bevoegdheid 1 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het toewijzen van een lening als bedoeld in deze voorwaarden indien het bedrag van de lening een bedrag beloopt van maximaal f ,-. 2 De Raad der Gemeente Rheden is bevoegd tot het toewijzen van een lening als bedoeld in deze voorwaarden indien het bedrag van de lening groter is dan f ,- of overigens wanneer Burgemeester en Wethouders dit noodzakelijk achten. 3 De Raad maakt vóór 1 mei van ieder jaar voor het daaropvolgende kalenderjaar of voor een meerjarenperiode het totaalbedrag bekend dat kan worden uitgegeven aan de leningen zoals hier bedoeld. 4 Indien het toewijzen van alle voorliggende aanvragen tot lening leidt tot overschrijding van het totaalbedrag als bedoeld in 2.3, bepalen Burgemeester en Wethouders met inachtneming van de in 6 genoemde toetsingscriteria de rangorde in welke aanvragen worden toe- of afgewezen. 5 Voor 1 januari van ieder kalenderjaar en voorts zo vaak als noodzakelijk is in verband met eventuele wijizgingen van de marktrente wordt de in dat jaar te hanteren rente en looptijd van de in dat jaar te verstrekken leningen vastgesteld. 3 Aanvraag 1 De aanvraag om een lening toe te wijzen als bedoeld in deze voorwaarden kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders worden ingediend op een door hen vastgesteld formulier in de periode van 1 mei tot 1 november van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar, waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd respectievelijk met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. 2 De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende gegevens: a Een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden of een bestek, met een daaraan gerelateerde gespecificeerde begroting. b Tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe toestand (schaal 1:100), dit voorzover van toepassing. c Een recent (dat wil zeggen niet ouder dan een jaar) inspectierapport

2 2 van een naar de mening van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de monumentenzorg deskundige of deskundige instelling. d De naam en het adres van het bedrijf dat een voorziening treft. 3 Indien de aanvraag onvolledig is of niet voorzien is van de in 3.2 bedoelde gegevens dan wel wanneer deze gegevens onvoldoende duidelijk zijn om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen doen Burgemeester en Wethouders daarvan binnen vier weken na ontvangst schriftelijk mededeling aan de aanvrager. 4 De aanvrager dient binnen de in de mededeling aangeven termijn zijn aanvraag aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens of deze gegevens desgevraagd te verduidelijken. Indien de gevraagde gegevens niet binnen deze termijn zijn verstrekt, nemen Burgemeester en Wethouders de aanvraag niet in behandeling. 5 Van het niet in behandeling nemen van de aanvraag ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht. 4 Kosten waarvoor een lening kan worden verstrekt 1 Burgemeester en Wethouders c.q. de Raad kunnen eenmaal per 10 kalenderjaren voor hetzelfde monument een lening toewijzen voor het uitvoeren van de volgende restauratiewerkzaamheden : a Herstel van het casco. Onder casco wordt verstaan: de hoofdstructuur van het monument bestaande uit de dragende onderdelen en het omhulsel, te weten dak-, kap- en gebintconstructie, vloeren, balklagen, dragende muren, fundering, kelder en gewelven. b Alle onderhoudswerkzaamheden als hierna in 4.2 omschreven die tegelijk met één of meer van de hier genoemde restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd. c Herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen (in- en exterieur) al dan niet in combinatie met herstel van het casco. Het gaat dan om zaken als schouwen, vloeren, trappartijen, plafonds, schilderingen, pleister- en schilderwerk, bijzonder behang, raam- en deurpartijen met omlijsting en gevelonderdelen. d Reconstructies van verdwenen of gewijzigde onderdelen indien en voorzover deze verdwijning en wijziging afbreuk doet aan de monumentale waarde van het object. e Herstel van specifieke technische installaties ten behoeve van bedrijf en techniek, bijvoorbeeld dieselmotoren, raamzagen en persen. f Het aanbrengen van technische installaties ten behoeve van bescherming van zeer waardevolle interieurelementen, bijvoorbeeld verwarming- of luchtbevochtigingsinstallaties. g Het verrichten van bouwhistorisch onderzoek of een haalbaarheidsonderzoek. h Het opstellen van een restauratieplan. 2 Burgemeester en Wethouders c.q. de Raad kunnen eenmaal per tien kalenderjaren voor hetzelfde monument een lening toewijzen voor het uitvoeren van de volgende onderhoudswerkzaamheden : a Buiten- en daarmee samenhangend binnenschilderwerk, voorzover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen en buitendeuren. b Herstel en vernieuwen van rieten daken (met daklatten en herstel van sporen). c Herstel van dakvlakken gedekt met pannen (met tengels en panlatten),

3 3 leien, lood, zink of koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van het dakbeschot en sporen. d Herstel van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren, en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren, inclusief aansluitingen op riolering en open water. e Herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel of terugplaatsen van stoepen, roedenverdeling, lijstwerk en luiken. f Herstel van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen. g Herstel van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en het nemen van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast. h Inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en opvoegen of pleisteren van gevels. i Op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen. j Behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters. k Herstel van gedeelten van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen, en spantbenen). l Herstel van glas-in-loodbeglazing en het aanbrengen van beschermende beglazing voor gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas. m Vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of met grote historische waarde. n Het plaatsen van achterzetbeglazing in samenhang met herstel van historisch waardevolle ramen. o Het gangbaar houden van historische krachtwerktuigen en machines. p Het niet-jaarlijks onderhoud aan bomen, die op de monumentenlijst staan; q Het opstellen van een onderhoudsplan. 3 Een lening kan worden verstrekt voor de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in 4.1 en 4.2 voorzover het betreft:. a De directiekosten, bestaande uit kosten voor honorarium, uitvoeringstekeningen en kosten van verschotten. b De directe kosten dat wil zeggen de loonkosten en de materiaalkosten. c De indirecte kosten dat wil zeggen de algemene bouwplaatskosten, de algemene bedrijfskosten en de winst. d De BTW. e De over de directe kosten te berekenen onvoorziene kosten. f De constructeurskosten. g De kosten van de CAR-verzekering. 4 Ten behoeve van de berekening van de subsidiabele kosten stellen Burgemeester en Wethouders criteria, maxima en normbedragen vast. 5 Indien de aanvrager de voorzieningen in zelfwerkzaamheid verricht, kunnen alleen de materiaalkosten worden opgevoerd. 5 Leenpercentage 1 De lening voor de kosten van de restauratie of het onderhoud van een monument bedraagt maximaal 50% van het totaal van de door Burgemeester en Wethouders voor de lening in aanmerking komende kosten als genoemd in 4 na aftrek van een voor die kosten verstrekte subsidie ingevolge de

4 4 Subsidieverordening Monumenten 1998, en wordt slechts eenmaal per tien kalenderjaren voor hetzelfde monument verstrekt. 2 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om het in 5.1 genoemde percentage te verlagen indien hen dit in verband met een juiste verdeling van de beschikbare middelen als noodzakelijk voorkomt. 6 Toetsingscriteria 1 Burgemeester en Wethouders brengen na 1 november van ieder jaar een rangorde aan in de voorliggende aanvragen voor het daaropvolgend kalenderjaar op basis van de mate van urgentie van de werkzaamheden zonodig in relatie tot de in 6.3 genoemde toetsingscriteria. 2 De navolgende onderscheidingen in urgentie worden bij de toetsing gehanteerd : a Zeer urgent b Urgent : het object is constructief in zeer slechte staat; de gevraagde voorzieningen dienen op de kortst mogelijke termijn te worden uitgevoerd om een goede instandhouding van het monument te waarborgen. : het object is constructief in slechte staat; de gevraagde voorzieningen dienen op een termijn van één tot drie jaar te worden uitgevoerd om een goede instandhouding van het monument te waarborgen. c Minder urgent : het object is constructief in matige tot goede staat; de gevraagde voorzieningen dienen op een termijn van drie tot vijf jaar te worden uitgevoerd om een goede instandhouding van het monument te waarborgen 3 Bij eenzelfde mate van urgentie van twee of meer aanvragen wordt aan de navolgende criteria getoetst om de rangorde te kunnen bepalen : a De mate en wijze van onderhoud gedurende de afgelopen jaren door de huidige eigenaar in relatie tot de gevraagde voorzieningen. b Een al dan niet redelijke verhouding tussen de kosten van de voorzieningen en het te verkrijgen resultaat. c Volledigheid van de aanpak van de restauratie- of onderhoudswerkzaamheden. d Compleetheid respectievelijk gedetailleerdheid van het restauratie- of onderhoudsplan voor de komende jaren. e De cultuurhistorische waarde van het monument. 4 Indien sprake is van twee of meer aanvragen waarbij op grond van de in 6.2 en 6.3 genoemde toetsingscriteria geen rangorde kan worden bepaald, is de datum van ontvangst van de aanvraag doorslaggevend. 7 Inspectie 1 De aanvrager van een lening dient een door Burgemeester en Wethouders aangewezen deskundige of ambtenaar in gemeentelijke dienst desgewenst de gelegenheid te bieden het monument en de wijze waarop de werkzaamheden zullen worden of zijn uitgevoerd, te inspecteren. 2 Burgemeester en Wethouders kunnen aan de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor een lening wordt verstrekt nadere voorschriften verbinden. 8 Schriftelijke toestemming bij afwijkende uitvoering

5 5 De werkzaamheden ten behoeve waarvan de lening is toegewezen, mogen niet in afwijking van de ter zake verstrekte gegevens of de terzake verstrekte monumentenvergunning worden uitgevoerd, tenzij met schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders. 9 Afwijzingscriteria 1 De lening wordt niet toegewezen indien één of meerdere van de navolgende situaties zich voordoen: a De aanvrager niet aantoonbaar de juridische eigenaar van het monument is of wordt. b Een eventueel voor de werkzaamheden vereiste vergunning op grond van de Monumentenverordening 1994 dan wel een anderszins vereiste vergunning niet is verleend. c De kosten van de voorzieningen kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van een brand- en/of stormverzekering of enige andere vorm van verzekering. d De aanvrager met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat de lening is toegewezen. e Door het toewijzen van de lening het voor het uitgeven van leningen door de Raad beschikbaar gestelde jaarbudget wordt overschreden. f De aanvrager een daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen deskundige of ambtenaar niet toestaat om het monument te inspecteren. g Het restauratie- of onderhoudsplan geen zicht geeft op duurzaam herstel van het monument. h Door de uitvoering van de werkzaamheden de (historische) karakteristiek van het monument wordt aangetast. i De kosten van de gevraagde voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat. j Het bedrijf dat de voorzieningen zal treffen niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 2 Van een besluit om een lening af te wijzen ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht. 10 Uitgifte van de lening 1 Indien Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Raad besluiten om een lening toe te wijzen, doen zij hiervan melding bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten door middel van een toewijzingsbrief. Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de aanvrager van de lening. 2 Op basis van de in 10.1 genoemde toewijzingsbrief kan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten de lening uitgeven voor het in de brief genoemde bedrag. 3 Indien het bedrag van de uit te geven lening groter is dan f ,- en overigens wanneer Burgemeester en Wethouders dit noodzakelijk achten, wordt advies ingewonnen bij het Bemiddelend Orgaan te Hoevelaken, alvorens een besluit op de aanvraag om lening wordt genomen. 4 Indien een advies als bedoeld in 10.3 wordt ingewonnen, wordt de lening alleen verstrekt na een positief advies van het Bemiddelend Orgaan. 5 Van het in 10.4 gestelde kan slechts bij Raadsbesluit worden afgeweken. 11 Gereedmelding

6 6 1 Binnen 12 weken na het gereedkomen van de voorzieningen dient de aanvrager met gebruikmaking van een daartoe door Burgemeester en Wethouders beschikbaar gesteld formulier te verklaren, dat de werkzaamheden zijn voltooid. Dit gereedmeldingsformulier dient volledig ingevuld te zijn en vergezeld te gaan van alle rekeningen en betaalbewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de totale kostenopstelling waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als de in 3.2 bedoelde begroting. 2 Indien de gereedmelding naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders niet voldoet aan het in 11.1 bepaalde, doen zij daarvan binnen vier weken na datum van ontvangst schriftelijk mededeling aan de aanvrager onder vermelding van de nog te verstrekken gegevens. De aanvrager dient binnen de in de mededeling aangegeven termijn zijn aanvraag aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens of deze gegevens desgevraagd te verduidelijken. 3 De lening is direct opeisbaar indien niet aan het gestelde in 11.1 en 11.2 wordt voldaan. 12 Van toepassing zijnde bepalingen 1 Op iedere uit te geven lening respectievelijk de werkzaamheden ten behoeve waarvan de lening wordt verstrekt zijn de volgende bepalingen van toepassing: a Kredietvoorwaarden Monumentenfonds Rheden 1998 zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30 juni b Algemene bepalingen voor geldleningen d.d. 1 augustus 1996 van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. c Uitvoeringsvoorschriften zoals vastgesteld door Burgemeester en Wethouders. d Voor zover van toepassing: aanvullende voorschriften zoals behorend bij een monumentenvergunning ingevolge de Monumentenverordening De lening is direct opeisbaar indien in afwijking van de onder 12.1 genoemde bepalingen en voorschriften wordt gehandeld. Aldus vastgesteld in de Raadsvergadering d.d. 30 juni 1998.

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012 De raad van de gemeente Hof van Twente, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012,

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad te financieren instandhoudingskosten laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad te financieren instandhoudingskosten laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad te financieren instandhoudingskosten laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-1-2013)

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2011 BIJLAGE 1 LEIDRAAD VASTSTELLING SUBSIDIABELE KOSTEN 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2011 BIJLAGE 1 LEIDRAAD VASTSTELLING SUBSIDIABELE KOSTEN 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2011 BIJLAGE 1 LEIDRAAD VASTSTELLING SUBSIDIABELE KOSTEN 2007 VOORAF Deze leidraad dient als richtlijn voor de berekening en vaststelling van de subsidiabele instandhoudingskosten

Nadere informatie

Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2015

Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2015 De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 3 november 2015; gelet op Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de navolgende Subsidieverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen = Subsidieverordening erfgoed gemeente Oldebroek Nr. 240784 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2016; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gezien artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

gezien artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017; gezien artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Nadere informatie

Subsidieregeling onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten gemeente Ermelo

Subsidieregeling onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten gemeente Ermelo Nr. 13042150 Casenr. 2013-09024 gemeente Ermelo Burgemeester en Wethouders van de ; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke monumenten op

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten Gemeente Krimpenerwaard

Aanvraagformulier subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten Gemeente Krimpenerwaard Aanvraagformulier subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten Gemeente Krimpenerwaard Op grond van de Monumenten Subsidieverordening Gemeente Nederlek 2007 De aanvraag kunt u per post versturen

Nadere informatie

Paragraaf 2 Inleidende bepalingen bij subsidieverstrekking duurzame instandhouding en ontwikkeling cultuurhistorische waarden

Paragraaf 2 Inleidende bepalingen bij subsidieverstrekking duurzame instandhouding en ontwikkeling cultuurhistorische waarden Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2007. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a) cultuurhistorische waarden: gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxtel 2003 Inhoud Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Boxtel 2003. Paragraaf 1: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003

SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003 SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003 1 SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN In deze verordening wordt verstaan onder: Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE ONDERHOUD GEMEENTELIJKE MONUMENTEN HELMOND 2009

NADERE REGELS SUBSIDIE ONDERHOUD GEMEENTELIJKE MONUMENTEN HELMOND 2009 Jaar: 2008 Nummer: 98 Besluit: B&W 16 december 2008 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE ONDERHOUD GEMEENTELIJKE MONUMENTEN HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; gelet op

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008;

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Specifieke subsidieregeling cultureel erfgoed gemeente Overbetuwe 2011 O Ons kenmerk: 11BWB00060 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Erfgoedverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING CULTUREEL ERFGOED

SUBSIDIEVERORDENING CULTUREEL ERFGOED CVDR Officiële uitgave van Elburg. Nr. CVDR73601_1 9 mei 2017 Subsidieverordening cultureel erfgoed 2011 De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 2014

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 2014 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 2014 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. monument: 1. een zaak of terrein dat

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Beleid & Projecten : G. Woltjer/M.M. Balledux Voorstel aan de raad Onderwerp Programma :

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2008, nr

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2008, nr De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2008, nr. 2008-10- Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Monumentenverordening Midden-Delfland

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

nummer 20 van 2008 Vaststelling Beleidsregel financiering instandhouding

nummer 20 van 2008 Vaststelling Beleidsregel financiering instandhouding nummer 20 van 2008 Vaststelling Beleidsregel financiering instandhouding provinciale monumenten, Uitvoeringsvoorschrift laagrentende lening en Uitvoeringsvoorschrift te financieren instandhoudingskosten

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard

Gemeente Nissewaard - Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 52082 31 maart 2017 Gemeente Nissewaard - Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie Aanvraagformulier restauratiesubsidie op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden s-hertogenbosch 2010' Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1054208 Datum: 24 maart 2014 Behandeld door: A. Schenk Afdeling / Team: VTH / VBA Onderwerp: Nieuwe subsidieverordening voor gemeentelijk monumenten

Nadere informatie

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Toelichting Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van kosten voor uw gemeentelijk monument. Aanvragen kunnen vanaf

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Verordening stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014

Verordening stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014 Verordening stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: eigenaar van een monument;

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2012 Datum : 11 januari 2012 B&W datum : 17 januari 2012 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : SVn verordening Aanleiding Tijdens het RTG van 10 januari 2011

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling Nadere regels Algemene Subsidieverordening 2013

Besluit tot vaststelling Nadere regels Algemene Subsidieverordening 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 78813 28 augustus 2015 Besluit tot vaststelling Nadere regels Algemene Subsidieverordening 2013 Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer;

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk Nr. 160171 15 september 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017 De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ;

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ; De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Monumentenverordening 2005 BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 121773 16 december 2015 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011 CVDR Officiële uitgave van Stede Broec. Nr. CVDR95635_2 4 oktober 2016 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011 De raad der gemeente Stede

Nadere informatie

E E R H U G O W A A R D. 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard

E E R H U G O W A A R D. 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard Raadsvergadering* F.eo!i!it: Voorsto-lniim.TiV: E E R H U G O W A A R D -latir 7008 i> Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard Heerhugowaard,

Nadere informatie

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 mei 2012 > > ^ ^ ^ SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inhoudsopgave Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en gemeentelijk dorpsgezicht gemeente Krimpenerwaard 2017

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en gemeentelijk dorpsgezicht gemeente Krimpenerwaard 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 5610 12 januari 2017 Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en gemeentelijk dorpsgezicht gemeente Krimpenerwaard 2017 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

Nadere informatie

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: 8 Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Gevraagde

Nadere informatie

Beleidsregel subsidieverstrekking instandhouding monumentale kerkgebouwen 2009-2014

Beleidsregel subsidieverstrekking instandhouding monumentale kerkgebouwen 2009-2014 Beleidsregel subsidieverstrekking instandhouding monumentale kerkgebouwen 2009-2014 Burgemeester en wethouders van Utrecht; Overwegende - dat zij krachtens de Algemene subsidieverordening 2008 bevoegd

Nadere informatie

Subsidieverordening monumentenzorg

Subsidieverordening monumentenzorg Subsidieverordening monumentenzorg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet Burgemeester en wethouders van Nunspeet; Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bureau Monumenten monumenten@rotterdam.nl Projectgegevens / monument Gegevens over het object waarvoor een aanvraag wordt

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 123195 18 december 2015 Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. subsidiale

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTENZORG 2010 GEMEENTE NIEUWKOOP. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nieuwkoop;

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTENZORG 2010 GEMEENTE NIEUWKOOP. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nieuwkoop; G10.0712 * ^ nieuwkoop SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTENZORG 2010 GEMEENTE NIEUWKOOP De raad van de gemeente Nieuwkoop; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2010; gelet op artikel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten.

ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten. TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2011 Besloten door: Gedeputeerde Staten Onderwerp: Provinciaal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL Aanvraag om verlening van een subsidie c.q laagrentende lening tot fundering en cascoherstel, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieverordening Funderingsherstel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is het behoud van monumentale panden binnen de gemeente Edam- Volendam te bevorderen;

overwegende dat het gewenst is het behoud van monumentale panden binnen de gemeente Edam- Volendam te bevorderen; Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidiesubsidieregeling

Nadere informatie

Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten gemeente Noordoostpolder

Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 52306 17 juni 2015 Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten gemeente Noordoostpolder Het college van burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

. Nieuwsblad voor Huizen met het verzoek deze bekendmaking te plaatsen in de editie van 24 novemþer 2011 en bewijsmail te zenden;

. Nieuwsblad voor Huizen met het verzoek deze bekendmaking te plaatsen in de editie van 24 novemþer 2011 en bewijsmail te zenden; /L ú-ê{ d OPENBARE BEKENDMAKING Vaststellen subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 2011 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november

Nadere informatie

Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat er in het verleden archeologische vondsten zijn gedaan.

Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat er in het verleden archeologische vondsten zijn gedaan. MONUMENTEN- EN ARCHEOLOGIEVERORDENING 2011 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 november 2010 nummer XXX;

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 november 2010 nummer XXX; De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 november 2010 nummer XXX; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14, 15 en 38 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Brom. Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten. rijkssubsidiëring onderhoud monumenten

Brom. Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten. rijkssubsidiëring onderhoud monumenten UDC 351.853 Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten Besluit van 28 november 1989, no. 89.010225, houdende regelen ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten: Besluit rijkssubsidiëring

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1301, d.d. 14-12-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Geen uitvoering meer geven aan de Subsidie op Termijn regeling (voor cascorestauratie gemeentelijke monumenten) per 1 januari 2011, in

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN.

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 120575 15 december 2015 Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad de vernieuwde Subsidieregeling

Nadere informatie

Verordening Kwaliteitverbetering bestaande bebouwing Damlaan Leidschendam

Verordening Kwaliteitverbetering bestaande bebouwing Damlaan Leidschendam Versie : 1.0 Datum : 21 april 2010 Verordening Kwaliteitverbetering bestaande bebouwing Damlaan Leidschendam De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college van 4 mei

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie