Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD BESLUIT 1. Vaststellen van de verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk, waarin wordt bepaald dat: leningen tegen lage rente beschikbaar zijn voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten; alleen eigenaren van gemeentelijke monumenten in aanmerking komen; de lening voor woonhuismonumenten tussen de ,-- en ,-- bedraagt; de lening voor bijzondere objecten, zoals (voormalige) kerken, kloosters, boerderijen, molens e.d., tussen de ,-- en ,-- bedraagt. SAMENVATTING De gemeente Moerdijk heeft 29 gemeentelijke monumenten aangewezen. Het is in het algemeen belang om deze monumenten in goede staat te krijgen en te houden, zodat lokaal cultureel erfgoed behouden kan blijven voor toekomstige generaties. De eigenaar van het monument heeft hiervoor de eerste verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we hen op een duurzame manier tegemoet komen? Uw raad heeft op 15 december 2011 besloten om de vorm te kiezen van een revolving fund en hiervoor de financiële middelen beschikbaar gesteld. Door middel van een Verordening Moerdijks Restauratie Fonds worden de voorwaarden van de laagrentende leningen vastgelegd. INLEIDING Eind 2012, begin 2013 zijn de eerste 29 gemeentelijke monumenten in de gemeente Moerdijk aangewezen. Hiermee is een eerste stap gezet om lokaal cultureel erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Van de eigenaren van deze monumenten wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met het aangewezen monument. Om hen op een duurzame manier te ondersteunen kan een Moerdijks Restauratie Fonds worden opgericht. Er moet nu nog worden bepaald, welke voorwaarden aan het fonds worden verbonden in de vorm van een verordening. BEOOGD MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT Het in goede staat houden en krijgen van gemeentelijke monumenten. KADER Op 15 december 2011 heeft uw raad de richtinggevende notitie Uitgangspunten en randvoorwaarden Monumentenbeleid vastgesteld. Uw raad heeft besloten om een zogenaamd revolving fund in te stellen, een gemeentelijk fonds waaruit leningen kunnen worden verstrekt voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten. Er is besloten om een bedrag van ,-- onder te brengen in een Moerdijks Restauratie Fonds. Dit brengt een geraamde rentelast met zich mee van ,-- tegen 5% rente. Deze kosten zijn vanaf 2012 in de meerjarenbegroting meegenomen. Daarnaast is bepaald dat het fonds wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF). Het NRF heeft ervaring met de uitvoering van monumentenfondsen, zowel van het rijk, provincies als gemeenten. 1

2 ARGUMENTEN Alleen instandhouding De leningen die uit het Moerdijks Restauratie Fonds worden verstrekt zijn bedoeld voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten. Dat betekent dat het restaureren van (verdwenen) cultuurhistorische waarden niet wordt gefinancierd. Dit sluit aan bij rijksbeleid dat zich sinds 1 februari 2006 uitsluitend richt op het planmatig instandhouden van een monument. Alleen voor eigenaren van een gemeentelijk monument In de gemeente Moerdijk zijn meer dan honderd Rijksmonumenten aangewezen. Hiervoor zijn landelijk financieringsmogelijkheden zoals de zogenaamde Brim-regeling. 1 Eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn aangewezen op lokale regelingen. Daarom ligt het voor de hand om het Moerdijks Restauratie Fonds uitsluitend te richten op de eigenaren gemeentelijke monumenten. Gebruikers van het monument (bijvoorbeeld huurders) worden in de voorgestelde verordening uitgesloten. Een gebruiker kan alleen via de eigenaar een lening aanvragen. De reden hiervoor is dat de eigenaar zicht moet houden op leningen die worden aangevraagd. Voor hetzelfde onderdeel (bijvoorbeeld het dak) kan namelijk maar één keer in de 15 jaar een lening worden toegekend. Samenwerking Stichting Nationaal Restauratiefonds De Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF) heeft een ruime ervaring op het gebied van (rijks- en gemeentelijke) monumentenzorg. Deze organisatie heeft de faciliteiten en expertise in huis voor het opzetten en in werking houden van een revolverend fonds. Deze faciliteiten zijn gericht op zowel de gemeente (begeleiding en financiële administratie) als de aanvrager (het verstrekken van financieringen op basis van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten). De samenwerking tussen de gemeente Moerdijk en het NRF wordt minimaal één keer per twee jaar geëvalueerd. Daarin komen ondermeer de financieringsproducten, diensten en de daarvoor verrichte voorlichting aan bod. Minimale en maximale hoogte van de lening Er is een minimum bedrag van de lening ( ,--) omdat de kosten om de lening te beheren niet te hoog mogen zijn ten opzichte van de lening zelf. Om ervoor te zorgen dat het fonds niet te snel uitgeput raakt geeft de verordening daarnaast maximumbedragen aan. Dit maximum verschilt per soort monument. Voor de grotere monumenten, waarvan de instandhouding duurder is, kan een bedrag van maximaal ,-- worden geleend. Voor de kleine(re) woonhuismonumenten kan maximaal ,-- worden geleend. Eigenaren tegemoet komen Een nadeel van de voorgestelde regeling is dat er alleen leningen mogelijk zijn. Niet iedere eigenaar heeft een lening nodig en zo heeft niet de hele doelgroep even veel baat bij het fonds. Het alternatief is om toch een bepaalde vorm van subsidie in te voeren, bijvoorbeeld het niet in rekening brengen van legeskosten voor een omgevingsvergunning. Dit is alleen geen duurzame oplossing en gaat structureel geld kosten. Het gaat ten koste van eigenaren die wel goed gebruik kunnen maken van een laagrentende lening. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Draagvlak is vooral nodig bij eigenaren van gemeentelijke monumenten, want daarop is het fonds geheel gericht. Eigenaren zouden idealiter willen zien dat de gemeente Moerdijk hen tegemoet komt in de vorm van subsidie. Ook zouden eigenaren waarschijnlijk graag zien dat de gemeente meer geld beschikbaar stelt. Er is aan de andere kant wel begrip voor dat een subsidieregeling geen financieel duurzame oplossing is. Er is ook steeds naar eigenaren gecommuniceerd dat de gemeente Moerdijk om die reden kiest voor het verstrekken van laagrentende leningen. FINANCIËN Met het besluit van 15 december 2011 is besloten om een gemeentefonds van ,-- in te stellen voor het financieren van laagrentende leningen voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Met het instellen van een gemeentefonds van ,-- is een geraamde rentelast ge- 1 Een regeling voor de instandhouding van Rijksmonumenten. Er worden zowel leningen als subsidies verleend. 2

3 moeid van ,-- tegen van 5% rente. Deze kosten zijn vanaf 2012 in de meerjarenbegroting opgenomen. Over deze kosten is al een besluit genomen, alleen de voorwaarden waaronder leningen kunnen worden verstrekt moeten nog in een verordening worden vastgelegd. Risico Wanneer er bij de monumenteigenaar sprake is van betalingsproblemen of een faillissement kan de aflossing van de lening worden vertraagd en in het uiterste geval niet meer worden afgelost. Dit is een financieel risico voor de gemeente en niet het risico van het Nationaal Restauratiefonds. Het Nationaal Restauratiefonds stelt wel alles in het werk om zorg te dragen voor tijdige betaling van rente en aflossing. Beheerskosten Nationaal Restauratiefonds Na verstrekking van de hypothecaire lening beheert het Nationaal Restauratiefonds de verstrekte leningen. Ter dekking van de kosten voor het aanbieden en beheren van de lening en administreren van de rekening-courant voor het Moerdijks Restauratie Fonds, brengt het NRF klantprovisies en een beheervergoeding in rekening van 0,5% per jaar (exclusief omzetbelasting indien en voor zover van toepassing). Dit wordt berekend over het totaalbedrag dat de eigenaar verschuldigd is per 31 december van het betreffende kalenderjaar. Deze beheersvergoeding wordt gedekt uit het fonds zelf en brengt dus geen extra lasten op de begroting met zich mee. Anderzijds vergoedt het NRF creditrente aan de gemeente over het positieve saldo van de rekeningcourant. Deze creditrente is gebaseerd op het tarief van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten voor 1-maands depositogeld verminderd met 1%. COMMUNICATIE De doelgroep van de regeling zijn de eigenaren van 29 gemeentelijke monumenten. Zij worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het Moerdijks Restauratie Fonds en de manier waarop zij er gebruik van kunnen maken. REALISATIE De verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk wordt gepubliceerd. Er zal een deelnemingsovereenkomst met het NRF worden gesloten en het budget van ,-- wordt ondergebracht bij het NRF op een speciaal te openen gemeenterekening. De afdeling Vergunningen & Handhaving moet worden ingericht om aanvragen voor een laagrentende lening uit het Moerdijks Restauratie Fonds te kunnen behandelen. Hiervoor is jaarlijks 25 uur extra ambtelijke capaciteit nodig. Nadat de verordening in werking is getreden kunnen de eigenaren van gemeentelijk monumenten in aanmerking komen voor een laagrentende lening van de gemeente Moerdijk. Na twee jaar zal het Moerdijks Restauratie Fonds worden geëvalueerd. Door middel van een Raadsinformatiebrief worden de raadsleden op de hoogte gesteld van de evaluatie. BIJLAGEN Verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk Toelichting op de verordening Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer Zevenbergen, 12 maart 2013, Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de gemeentesecretaris de burgemeester Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs 3

4 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 25 april 2013, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2013, overwegende dat; - Het Moerdijks Restauratie Fonds eigenaren tegemoet komt bij de instandhouding van monumenten; - Het in het algemeen belang is om gemeentelijke monumenten in goede staat te krijgen en te houden; - Een revolving fund een duurzame wijze van financieren is; gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds GEMEENTE MOERDIJK Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. verordening: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds (MRF) gemeente Moerdijk; b. gemeentelijk monument: een object dat is opgenomen in het gemeentelijk monumentenregister zoals bedoeld in artikel 1 van de Erfgoedverordening gemeente Moerdijk; c. instandhouden: het treffen van voorzieningen tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het gemeentelijk monument en die het normale onderhoud te boven gaan; d. kosten van voorzieningen: de begroting en door het college goedgekeurde kosten van: 1. de aanneemsom; 2. de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen; 3. de kosten van de architect overeenkomstig de SR 1997 en van de constructeur overeenkomstig de DNR 2005, voor zover de inschakeling hiervan noodzakelijk is; 4. kosten van de aanvraag om een omgevingsvergunning (leges); 5. de verschuldigde BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend; 6. kosten van een bouwhistorische opname of onderzoek, gericht op de instandhouding; 7. een reservering voor noodzakelijk meerwerk dat ten tijde van de begroting van de hierboven genoemde kosten redelijkerwijs niet was te voorzien, tot een maximum van 5% van de aanneemsom; 8. de kosten voor het afsluiten van de lening uit het Moerdijks Restauratie Fonds (MRF) gemeente Moerdijk; e. Moerdijks Restauratie Fonds (MRF) gemeente Moerdijk: het fonds van de gemeente Moerdijk bij het Nationaal Restauratie Fonds (Restauratiefonds) waaruit laagrentende leningen worden verstrekt ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten als bedoeld in lid b van dit artikel; f. lening: lening waarbij een hypothecaire zekerheid wordt gevestigd; g. eigenaar: een natuurlijke of rechtspersoon die op het object waarop de aanvraag om financiering betrekking heeft, een zakelijk recht heeft in de zin van: 4

5 1. het eigendom; 2. het recht van erfpacht; 3. een appartementsrecht; 4. een deelneming- of lidmaatschaprecht op gebruik van een woning; h. Woonhuismonument: object dat op de gemeentelijke lijst van monumenten is geplaatst en in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of thans voor bewoning in gebruik is, met dien verstande dat niet als woonhuizen worden aangemerkt: gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kloosters, gemeentehuizen, schoolgebouwen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens; i. Bijzonder object: object dat op de gemeentelijke lijst van monumenten is geplaatst en in oorsprong is vervaardigd voor andere doeleinden dan bewoning. Bijvoorbeeld gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kloosters, gemeentehuizen, schoolgebouwen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens; j. verstrekken van een lening (toekenningsbeschikking): het besluit van het college dat aan de eigenaar van een gemeentelijk monument onder voorwaarden een lening wordt toegekend in de kosten van voorzieningen als bedoeld onder lid d van dit artikel; k. vaststellen van de lening (vaststellingsbeschikking): het besluit van het college waarbij de hoogte van de lening definitief wordt vastgesteld; l. Nationaal Restauratiefonds: de Stichting Nationaal Restauratiefonds (Restauratiefonds), gevestigd te Hoevelaken; m. het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk. Artikel 2. Doel van de lening Het doel van de lening op basis van deze verordening is eigenaren van een gemeentelijk monument, zoals bedoeld in deze verordening, een lening te verstrekken voor de kosten die gemoeid zijn met voorzieningen in het kader van de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het pand waarvoor de lening wordt verstrekt, wordt hypothecair belast tot de hoogte van de lening. Artikel 3. Doelgroep Op de lening uit het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten kan een beroep gedaan worden door: natuurlijke personen, stichtingen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, die eigenaar zijn van een gemeentelijk monument en zich het behoud van (het) gemeentelijke monument(en) ten doel stellen. Artikel 4. Vaststelling en reservering van het budget Uit de gemeenterekening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk kunnen slechts leningen worden verstrekt tot maximaal het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget ten behoeve van de financiering in het kader van de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Artikel 5. Grondslag van de lening De lening wordt verstrekt voor een instandhoudingproject op grond van door het college vastgestelde kosten. Artikel 6. Algemene bepalingen De hoogte van de lening wordt vastgesteld op basis van een gespecificeerde kostenbegroting van de uit te voeren werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het treffen van voorzieningen voor de instandhouding van het gemeentelijk monument. De begroting dient tenminste gespecificeerd te zijn in hoeveelheden, materialen, arbeidsuren, kosten van onderaannemers en bijkomende kosten zoals architectenkosten, overige adviseurs, leges- en verzekeringskosten. De aanvrager is verplicht om het college wijzigingen te melden die relevant zijn voor het toekennen van leningen. 5

6 Artikel 7. Hoogte van de lening De lening uit het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk bedraagt maximaal 100% van de goedgekeurde kosten van voorzieningen. Artikel 8. Grondslag en werkingsfeer 1. Op grond van deze verordening kan het college een lening verstrekken voor de kosten van het treffen van voorzieningen aan het casco en exterieur ten behoeve van de instandhouding van een gemeentelijk monument. 2. De lening wordt berekend over de kosten van voorzieningen met uitzondering van de kosten waarvoor op grond van enige andere door het college te bepalen regeling een subsidie of lening in de kosten van voorzieningen kan worden verkregen. 3. Ingeval van brandschade, stormschade et cetera worden de kosten berekend aan de hand van de kosten van te treffen voorzieningen minus de bij voldoende dekking uit te keren verzekeringspenningen. 4. De vastgestelde lening wordt verstrekt aan de eigenaar van het gemeentelijk monument waaraan de voorzieningen worden getroffen. 5. Om voor een lening in aanmerking te komen dienen de kosten voor het treffen van voorzieningen aan een woonhuismonument of bijzonder object tenminste ,-- te bedragen. 6. De voor financiering in aanmerking komende kosten voor het treffen van voorzieningen aan een woonhuismonument bedragen maximaal ,--. Kosten die dit bedrag te boven gaan komen niet in aanmerking voor een lening. 7. De voor financiering in aanmerking komende kosten voor het treffen van voorzieningen aan een bijzonder object bedragen maximaal ,--. Kosten die dit bedrag te boven gaan komen niet in aanmerking voor een lening. 8. De lening wordt verstrekt tegen een rente die 5 procentpunt ligt onder de door de Nationaal Restauratiefonds (Restauratiefonds) gehanteerde marktrente, met een minimum van 1,5%. Het pand waarvoor de lening wordt verstrekt, wordt hypothecair belast tot de hoogte van de lening. De aflossingstermijn is maximaal 30 jaar. Artikel 9. Bepaling voor restaurerende instellingen In afwijking van artikel 8 lid 8 kan op verzoek van een restaurerende instelling een lening worden verstrekt waarbij de (hypothecaire) zekerstelling niet op het te restaureren pand berust, maar op de waarde van het totale eigen bezit. Artikel 10. Tussentijdse vervreemding Indien de eigenaar van het monument binnen de looptijd van de lening uit het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk besluit het pand te vervreemden, wordt de lening beëindigd en dient de eigenaar het restant van de schuld uiterlijk bij de overdracht aan de koper terug te storten in het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk. Artikel 11. Aanvraag en beschikking Op een ontvankelijke aanvraag wordt door het college spoedig, doch uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van een advies van het Nationaal Restauratiefonds (Restauratiefonds) beslist in de vorm van een toekenningsbeschikking. Artikel 12. Weigeringsgronden 1. Het college verstrekt geen lening indien: a. het totale door de gemeenteraad beschikbaar gestelde maximale budget, genoemd in artikel 4 van deze verordening, is bereikt b. met het treffen van voorzieningen het belang van de monumentenzorg niet of onvoldoende wordt gediend; c. de kosten van voorzieningen niet in redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat; d. met het treffen van voorzieningen is begonnen voordat de aanvrager een beschikking inhoudende de toezegging van de lening (toekenningsbeschikking) heeft ontvangen; e. voor de betreffende voorzieningen binnen een termijn van vijftien jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend eerder een subsidie of een lening is verstrekt; f. voor de te treffen voorzieningen een omgevingsvergunning is vereist en deze (nog) niet is verleend. 2. Het college kan een lening weigeren in het geval van een negatief advies van het Nationaal Restauratiefonds (Restauratiefonds). 6

7 Artikel 13. Bijzondere voorwaarden De lening wordt verstrekt onder voorwaarde dat: a. het werk wordt aanbesteed overeenkomstig door het college te stellen eisen; b. de aanvang van het werk tenminste twee weken van te voren wordt gemeld bij het college; c. met de uitvoering van werkzaamheden is begonnen binnen 26 weken na de datum van verzending van de toekenningsbeschikking; d. binnen 130 weken na de toekenningsbeschikking de werkzaamheden zijn voltooid en de gereedmelding zoals bedoeld in artikel 15 is ingediend; e. aan de door het college met controle belaste personen: 1. toegang wordt verleend tot het monument waarvoor de lening is verstrekt; 2. inzage wordt verleend in de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens. Artikel 14. Onderhoudsvoorwaarden 1. Een lening wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de eigenaar gedurende de looptijd van de lening het gemeentelijk monument in goede staat zal houden. 2. Bij het beëindigen van de lening, ook bij tussentijdse vervreemding, kan het college een bouwkundig inspectierapport eisen in verband met de voorwaarde genoemd in het eerste lid. Het rapport wordt opgesteld door een naar het oordeel van het college deskundige organisatie. De eigenaar kan worden verplicht om de in het rapport geconstateerde bouwkundige gebreken te herstellen. Het college kan een termijn stellen waarbinnen deze gebreken dienen te zijn hersteld. 3. De eigenaar is verplicht het object waarvoor een lening is verstrekt voldoende te verzekeren. 4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een CAR-verzekering verplicht. Artikel 15. Vaststelling van de lening 1. Vaststelling van de lening vindt plaats nadat: a. de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden bij het college gereed zijn gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden; b. een overzicht is overlegd van alle kosten voor het treffen van voorzieningen en de daarop betrekking hebbende bijkomende kosten; c. een overzicht is overlegd van eventueel meer- en minderwerk. 2. De hoogte van de vast te stellen lening wordt berekend op basis van de bij de toekenning aanvaarde kosten van voorzieningen of de werkelijke kosten van de voorzieningen als deze lager dan wel hoger zijn, met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van meerwerk. 3. De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid bevat: a. een volledig ingevuld gereedmeldingsformulier; b. een kostenoverzicht; c. alle originele rekeningen en originele betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden. 4. Het college kan ermee instemmen dat de aanvrager in plaats van rekeningen en betalingsbewijzen een verklaring van een registeraccountant overlegt waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is. Artikel 16. Intrekking van de lening 1. In geval van niet naleving van één van de voorwaarden als bedoeld in deze verordening kan het college al naar gelang de ernst van de overtreding: a. een besluit tot verstrekking en/of vaststelling van de lening geheel of gedeeltelijk intrekken of het Nationaal Restauratiefonds niet geheel tot uitbetaling laten overgaan; b. een reeds aangegane lening geheel of gedeeltelijk door het Nationaal Restauratiefonds laten intrekken. 2. In het geval de niet naleving van de voorwaarden als bedoeld in deze verordening de eigenaar niet verwijtbaar is, kan het college besluiten de in het eerste lid genoemde sancties geheel of gedeeltelijk niet te treffen. Artikel 17. Hardheidsclausule en slotbepalingen 1. Het college kan in het belang van de monumentenzorg afwijken van de bepalingen in deze verordening. 2. Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie. 3. De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekend gemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode. 7

8 Artikel 18. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 25 april 2013, de griffier, de voorzitter, H.D. Tiekstra J.P.M. Klijs 8

9 Toelichting op de Verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk Toelichting artikel 1 De verordening is gericht op de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Werkzaamheden die in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd komen in het kader van deze verordening niet voor financiering in aanmerking. Extra kosten die bij de uitvoering worden gemaakt voor het treffen van milieuvriendelijke voorzieningen om het gemeentelijk monument in stand te houden worden, binnen door burgemeester en wethouders te bepalen grenzen, betrokken bij de kosten van voorzieningen als bedoeld in artikel 1 lid d van deze verordening. De reservering als bedoeld in artikel 1, lid d, sub 7 dient als stelpost die eventueel tijdens het treffen van voorzieningen wordt ingevuld als gevolg van onvoorzien meerwerk. Deze invulling vindt plaats na overleg met de afdeling Vergunningen & Handhaving van de gemeente Moerdijk. Toelichting artikel 7 Op grond van dit artikel is het mogelijk 100% van de zogenaamde goedgekeurde kosten (de goedgekeurde kosten van voorzieningen) laagrentend uit het Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk te financieren. Op verzoek van de aanvrager is het mogelijk ook een lening af te sluiten voor een deel van de van de totale goedgekeurde kosten. Het minimum bedrag en het maximum bedrag zijn in artikel 8 lid 5, 6 en 7 genoemd. De definitieve goedkeuring van de kosten (vaststellingsbeschikking) vindt na uitvoering en gereedmelding van de werkzaamheden plaats, bij de vaststelling van de lening op basis van artikel 15. Toelichting artikel 8 Op basis van het eerste lid is het mogelijk financiële ondersteuning te verkrijgen voor het treffen van voorzieningen aan het casco en aan bijzondere exterieure monumentale onderdelen, mits hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Het maximale plafond van de regeling wordt door de gemeenteraad vastgesteld (zie artikel 4). Onder casco zijnde een zelfstandige bouwkundige eenheid wordt in ieder geval verstaan de bouwkundige hoofdstructuur bestaande uit gevels, bouwmuren, balklagen, kappen (inclusief goten en hemelwaterafvoeren), kelders, monumentale kappen of restanten daarvan. De voor financiering in aanmerking komende kosten van voorzieningen, exclusief het interieur, worden bepaald overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hieronder vallen in ieder geval ook de volgende voorzieningen: a. herstellen of vervangen van het afwateringsysteem ten behoeve van hemelwaterafvoer; b. herstellen of aanbrengen van een bliksembeveiliging; c. het aanbrengen van voorzieningen die nodig zijn voor een periodieke inspectie van het monument. In het tweede lid wordt dubbele subsidiëring of leningverstrekking voor voorzieningen aan het casco voorkomen, bijvoorbeeld een lening uit het Provinciaal Cultuurfonds voor Monumenten en beeldbepalende panden in de provincie Noord-Brabant. Leningen en subsidies kunnen wel worden gecombineerd, maar niet worden gestapeld, dat wil zeggen: niet voor dezelfde kosten van voorzieningen worden verstrekt. Ten aanzien van het derde lid wordt ervan uitgegaan dat een eigenaar van een object dit voldoende heeft verzekerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is bovendien een zogenaamde CARverzekering vereist (zie artikel 14, lid 4). Als de monumentale waarde te zeer is aangetast, dan zal in de regel herbouw niet meer aan de orde zijn. Naar analogie van het beleid voor rijksmonumenten wordt het monument dan als verloren beschouwd. In het vierde lid is de eigendomsituatie op het moment van de vaststelling van de lening bepalend. De lening wordt vastgesteld in de definitieve beschikking (artikel 15) van deze verordening. Als de kosten lager uitvallen dan in de eerdere beschikking (de in genoemde artikel 11 toekenningsbeschikking), dan zijn de werkelijk gemaakte kosten bepalend. Meerwerk dat de in de kosten van voorzieningen genoemde 5% (artikel 1, lid d, sub 7) overstijgt, zal slechts in uitzonderingsgevallen worden verrekend. Met het vijfde lid wordt aangegeven dat om voor een lening in aanmerking te komen de kosten voor het treffen van voorzieningen aan een woonhuismonument of een bijzonder object minimaal 9

10 10.000,-- dienen te bedragen; dit is tevens het minimum van een lening uit het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk. Met het zesde en zevende lid wordt aangegeven dat het maximum bedrag aan goedgekeurde kosten waarvoor een lening kan worden toegekend, voor een woonhuismonument ,-- bedraagt en voor een bijzonder object ,--. Bij splitsing in (woon)eenheden geldt een berekening van het maximum naar rato van het vloeroppervlak. In het achtste lid staat een van de belangrijkste condities van de verordening betreft het aanbieden van een lening tegen een lager rentetarief dan de geldende marktrente die het Nationaal Restauratiefonds hanteert. Het minimum bedraagt echter 1,5%. De genoemde bedragen zijn, indien van toepassing, inclusief verschuldigde BTW (zie ook artikel 1, lid d, sub 5). De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening; zie hiervoor het uitvoeringsreglement van het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk dat onderdeel uitmaakt van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Moerdijk en het Nationaal Restauratiefonds inzake het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk. Toelichting Artikel 9 Een restaurerende instelling is een rechtspersoon die als zodanig door het college is aangemerkt en op grond van haar statuten het zonder winstoogmerk restaureren van monumenten als doelstelling heeft. Een dergelijke instelling is als eigenaar-verhuurder fiscaal vrijgesteld. De restaurerende instellingen geven er soms de voorkeur aan een lening met borgstelling op een ander deel van het bezit dan het te restaureren object. Met dit artikel wordt die uitzondering op de normale regeling mogelijk gemaakt. Toelichting Artikel 10 In geval van een voorgenomen eigendomsoverdracht, wordt met de eigenaar de lening of het opgenomen deel daarvan af te lossen. De lening is niet overdraagbaar op de koper van het pand/ object. Toelichting Artikel 11 De beslistermijn is geregeld in afdeling van de Algemene Wet van bestuursrecht. De in de wet genoemde termijn gaat pas in nadat het Nationaal Restauratiefonds een advies heeft afgegeven. In de regel zal het verstrekken van een lening voor de financiering van de te treffen voorzieningen ook voor bedrijven mogelijk zijn, gelet op het openbare belang van de instandhouding van het gebouwde erfgoed. De eigenaar dient een aanvraag om een lening op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier in te dienen bij Burgemeester en Wethouders. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient in ieder geval vergezeld te gaan van de op het formulier vermelde gegevens en verplichte bijlagen. Indien hieraan niet wordt voldaan stellen Burgemeester en Wethouders de aanvrager eenmalig in de gelegenheid de door hem aan te leveren ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. Indien de ingediende gegevens ook na een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren (niet in behandeling te nemen). In het geval van een positieve beschikking op de aanvraag volgt een toekenningsbeschikking. Bij een negatieve beslissing volgt een afwijzende beschikking. De definitieve beschikking is de vaststellingsbeschikking die wordt afgegeven na afloop van de uitvoering en de gereedmelding van het werk (zie artikel 15). Een gedetailleerde beschrijving van de volledige procedure is opgenomen in het uitvoeringsreglement van het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk dat onderdeel uitmaakt van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Moerdijk en het Nationaal Restauratiefonds inzake het Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk. Toelichting Artikel 12 De bepaling onder lid 1c is opgenomen om de bouwtechnische kwaliteit van de in stand te houden onderdelen vooraf vast te kunnen stellen ten behoeve van de bepaling van de kosten van voorzieningen. Een omgevingsvergunning op grond van de Erfgoedverordening gemeente Moerdijk is vereist, dan wel een verklaring van het college dat een vergunning gelet op de aard van de werkzaamheden niet is vereist. Het Nationaal Restauratiefonds (Restauratiefonds) adviseert over alle aanvragen om een lening door toetsing van de inkomens- en vermogenspositie van de aanvrager in relatie tot het aangevraagde bedrag. 10

11 Toelichting Artikel 13 Het college kan de eis stellen dat aanbesteding plaats vindt volgens het Uniform Aanbestedingsreglement (UAR 2001). De termijn van 130 weken in artikel 13, lid d, is gelet op de aard van een project vastgesteld. Gemeente Moerdijk, afdeling Vergunningen en Handhaving dient te worden betrokken bij de uitvoering van de voorwaarden waaronder een lening wordt verstrekt. Hier dient ook de aanvang van het werk te worden gemeld. Toelichting Artikel 14 Het college kan bij het verstrekken van een lening verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de lening. Het doel is in dit geval het in stand houden van het bereikte kwaliteitsniveau van het monument na het treffen van voorzieningen gedurende de looptijd van de lening. Aan de overtreding van deze voorwaarde kan het college op grond van artikel 16 van deze verordening sancties verbinden. Als deskundige organisatie voor het opstellen van een inspectierapport wordt in ieder geval de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant aangemerkt. 11

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587. Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3. Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587. Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3. Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 123195 18 december 2015 Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. subsidiale

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; Raadsgriffie ONTWERP-BESLUIT II De RAAD van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; gelet op titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007

Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 VVH/RWO, versie 8 december 2006 Helders Restauratiefonds (HRF) 2007 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Doelstelling 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Versie 2.0 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 mei 2012 > > ^ ^ ^ SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inhoudsopgave Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2016; Besluitnummer 10b gemeen te Goes Vergadering d.d. 21 apri! 2016 Verzonden 11 april 2016 -. Subsidieverordening a Wonen boven Winkels Onderwerp 2 Q 1 6 Â Registratienummer 16INT00851 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1301, d.d. 14-12-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Geen uitvoering meer geven aan de Subsidie op Termijn regeling (voor cascorestauratie gemeentelijke monumenten) per 1 januari 2011, in

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: 8 Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Gevraagde

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 121773 16 december 2015 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid.

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 291891 Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3 Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Stimuleringsleningen

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 81624 24 december 2014 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75971 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013

Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 115 Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013 Publicatiedatum 20 november 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bureau Monumenten monumenten@rotterdam.nl Projectgegevens / monument Gegevens over het object waarvoor een aanvraag wordt

Nadere informatie

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxtel 2003 Inhoud Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Boxtel 2003. Paragraaf 1: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011 CVDR Officiële uitgave van Stede Broec. Nr. CVDR95635_2 4 oktober 2016 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011 De raad der gemeente Stede

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk Nr. 160171 15 september 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017 De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018;

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75973_2 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016 UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016 HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze Beleidsregel wordt verstaan onder: a. leegstand en

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie Aanvraagformulier restauratiesubsidie op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden s-hertogenbosch 2010' Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2012 Datum : 11 januari 2012 B&W datum : 17 januari 2012 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : SVn verordening Aanleiding Tijdens het RTG van 10 januari 2011

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461A De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening stimuleringsleningen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-04-2008 Onderwerp: Boom Dwarsgracht Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: de raad wordt voorgesteld om, in

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet Burgemeester en wethouders van Nunspeet; Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzaam bouwen nieu w bouwwoningen Oostindie 2007

Subsidieverordening duurzaam bouwen nieu w bouwwoningen Oostindie 2007 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR58477_1 1 juni 2016 Subsidieverordening duurzaam bouwen nieu w bouwwoningen Oostindie 2007 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie