André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn"

Transcriptie

1 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn

2 Voor woord Beste collega, Er gebeurt heel veel binnen ParkinsonNet. Om al deze mooie ontwikkelingen met u te delen hebben we dit magazine samengesteld. Het magazine laat zien welke belangrijke stappen we in het afgelopen jaar samen met u hebben gezet. Inmiddels hebben we met 66 regionale netwerken en maar liefst 2238 zorgverleners een goede landelijke dekking bereikt. Bovendien worden we sinds vorig jaar structureel gesteund door zorgverzekeraars. Alle parkinsonpatiënten in Nederland hebben nu parkinsonexpertise. En dat gebeurt op grote schaal. Dit is natuurlijk een prachtige mijlpaal, maar we zijn er nog lang niet! Zo zien we dat ook in de huidige Parkinson- Net praktijk nog een behoorlijke variatie in kwaliteit van zorg bestaat, bijvoorbeeld in de aard van de geleverde behandelingen, in de kosten van de behandeling, of in de bereikte gezondheidswinst. In dit magazine laten we zien hoe we de komende jaren samen met u willen werken aan het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening binnen ParkinsonNet. De vele successen die we in 2012 geboekt hebben, hebben we alleen kunnen bereiken dankzij u. En daar zijn wij u als ParkinsonNet team heel dankbaar voor. Ook de plannen voor de komende jaren kunnen we alleen samen met u realiseren. We hopen dat dit magazine er aan bijdraagt dat u trots terugkijkt op wat we gezamenlijk hebben bereikt, en dat u zich vol energie zult blijven inzetten om de parkinsonzorg verder te verbeteren. We hopen ook dat u zich door het magazine nog meer verbonden voelt met al die andere ParkinsonNet-zorgverleners die zich net als u inzetten voor de beste zorg voor mensen met parkinson en atypische parkinsonismen! Veel leesplezier toegewenst. Dr. Marten Munneke en Prof. Dr. Bas Bloem Directie ParkinsonNet 2 3

3 Lancering Spark Magazine 158 kilometer op de tandem voor ParkinsonNet PN Magazine is een uitgave van ParkinsonNet Hoofdredactie: Marten Munneke en Lonneke Rompen Ontwerp/Art Direction: Puntkomma Nijmegen Druk: MediaCenter Rotterdam In houd: Zorgverzekeraars Nederland ondersteunt ParkinsonNet 8 Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn 10 Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet 14 Vernieuwde Parkinson Zorgzoeker 15 Registratie ParkinsonNet. De volgende stap! 16 Parkinson Atlas 17 ParkinsonNet projectleiders op bezoek bij minister Edith Schippers 18 CZ kiest voor ParkinsonNet 21 Nieuw: Het Parkinson Oefenboek voor patiënten 22 Stefanie van Vliet, Directeur Parkinson Vereniging 24 Subsidie voor nieuwe richtlijn voor parkinsonverpleegkundige 25 Richtlijn Voeding bij de ziekte van Parkinson 26 Achmea over kwaliteitsbeleid parkinson 28 Best Practices uit ParkinsonNet Drechtsteden 32 De samenwerking tussen Menzis en ParkinsonNet 35 Zorgboek parkinson & Zorgboek parkinsonismen 36 Best Practices uit ParkinsonNet Utrecht Zuid West 40 Scholingen ParkinsonNet over de grens! 46 Lancering Spark Magazine! 158 kilometer op de tandem voor parkinson 50 Hoe zijn de ontwikkelingen in Noord Nederland? 52 ParkinsonNet aanwezig bij de Unity Walk in Amsterdam 53 Project Mijn meer regie bij de patiënt! 54 in Groningen 56 Scholingen Nieuw: Scholing voor apothekers 60 Kort nieuws en oproepen - ParkinsonNet Innovation Award, - ParkinsonNet Adviesraad, - Ontwikkelingssamenwerking, - Nieuw logo 61 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 62 Dit is het ParkinsonNet projectteam 4

4 Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ParkinsonNet hebben op 12 april 2012 een contract gesloten met daarin raars aan ParkinsonNet voor een periode van drie jaar. De ondersteuning volgt op een onderzoek onder patiënten dat ZN in het najaar van 2011 liet uitvoeren. Daaruit bleek dat ParkinsonNet bewijst dat een betere organisatie van de zorg voor parkinsonpatiënten leidt tot grote kwaliteitswinst en een forse kostenbesparing van 15 tot 20 miljoen euro per jaar. Verbetering kwaliteit en doelmatigheid ZN-voorzitter, André Rouvoet: De belangrijkste reden voor ZN om ParkinsonNet te ondersteunen is omdat het de kwaliteit van zorg verbetert met als gevolg verbetering van de doelmatigheid van de zorg. Complicaties bij patiënten, zoals botbreuken, komen minder vaak voor. De bijdrage van ZN dient om de infrastructuur die nodig is, te ondersteunen. De doelstelling is dat na drie jaar de bekostiging via de reguliere zorgkosten gaat lopen. Omdat er nu heel veel zorgaanbieders betrokken zijn, zou dat in dit stadium erg ingewikkeld zijn en een onevenredige hoge lastendruk geven. Rolmodel ParkinsonNet is uniek, want het is het enige landelijke ten dat daadwerkelijk werkt en zijn nut heeft bewezen. Er zijn veel andere projecten bedacht maar vaak stokt het bij een -goede- implementatie. Daarbij komt dat deze methode ook potentie heeft om bij andere aandoeningen te gebruiken. ParkinsonNet krijgt daarover al veel vragen en wil graag rolmodel zijn. Dit zijn extra redenen voor ZN om ParkinsonNet te helpen. Vorig jaar heeft ZN een subsidie gegeven voor ontwikkeling van de organisatie, omdat het een goed voorbeeld is dat meerwaarde heeft. Nu de meerwaarde in het onderzoek eind vorig jaar ook daadwerkelijk is aangetoond, volgt de driejarige De belangrijkste reden voor ZN om ParkinsonNet te ondersteunen is omdat het de kwaliteit van zorg verbetert met als gevolg verbetering van de doelmatigheid van de zorg 6 7

5 Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn In de toekomst zie ik ParkinsonNet als verbindende motor voor een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg voor parkinsonpatiënten Op welke wijze is het ministerie van VWS betrokken bij ParkinsonNet? VWS is via het programma In voor zorg betrokken bij ParkinsonNet. ParkinsonNet en In voor zorg! werken in een In voor zorg-traject samen aan het verbeteren van de langdurige zorg voor parkinsonpatiënten. De focus van ParkinsonNet is tot nu toe vooral gericht op zorgver- ringswet. Professionals voor wie de zorg vooral uit de aangesloten bij het ParkinsonNet. Dat is een serieuze tekortkoming omdat hierdoor de continuïteit in de zorg wordt onderbroken. ParkinsonNet zal tot in 2014 met In voor zorg! werken nisaties. Concreet doel is om in die periode de aanpak van het ParkinsonNet te verbreden naar de AWBZ Aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan in Zuid Gelderland wordt een model opgesteld voor andere regionale netwerken in Nederland. Tijdens het In voor - voor parkinsonpatiënten. Waarom vindt u ParkinsonNet een belangrijk initiatief? ParkinsonNet is een aansprekend voorbeeld van zorg die in samenspraak met de patiënt wordt georganiseerd rondom de patiënt. De patiënt met een chronische aandoening moet zo goed mogelijk door het leven kunnen gaan, geholpen door de mensen uit het zorgteam om hem heen. Kijk vooral naar wat de patiënt nog wel zelf kan doen. De kwaliteit van de behandeling van parkinson is met ParkinsonNet op die manier een belangrijke stap verder gekomen. Het is vooral voor de chronische patiënt van belang dat samenhangende zorg wordt geboden, maar wegens de maatschappelijke consequenties zijn ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg nodig. Bij ongewijzigd beleid zouden in 2040 de kosten van de gezondheidszorg kunnen oplopen tot circa 15 procent van het BNP, tegen nu ruim negen procent. Samen met wikkelingen zou dat wel eens een te grote belasting voor de toekomstige generaties kunnen betekenen. Uit analyses is gebleken dat de aanpak van Parkinson- Net de zorg beter maakt, dat het aantal ziektecomplicaties aanmerkelijk afneemt en dat de parkinsonzorg meer doelmatig wordt. ParkinsonNet kan een voorbeeld zijn voor de organisatie van andere chronische aandoeningen. Wat wilt u meegeven aan zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet? De komende 20 jaar neemt het aantal mensen dat lijdt aan belangrijke chronische aandoeningen met 40 procent toe. De kosten die daarmee zijn gemoeid lopen in de 70 procent van het budget. Dat betekent dat we er anders naar zullen moeten kijken. Mensen met chronische aandoeningen, zoals parkinson, hartfalen, COPD, diabetes hebben op lange termijn, vaak levenslang, ondersteuning nodig. Dat vraagt om zorg die het liefst dicht bij huis en in goede samenhang wordt verleend. Denk daarbij aan afstemming tussen huisarts, diëtist, internist en verpleegkundigen. Of in het geval van parkinson tussen neuroloog, huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut en nog meer professionals die de kwaliteit van leven van de patiënt kunnen verbeteren. Een multidisciplinair team om de patiënt heen dat werkt op basis van een persoonlijk behandelplan. Maatwerk. We moeten duidelijk durven stellen, de patiënt staat centraal en niet de instelling of een behandelaar. Hoe ziet u de toekomst van ParkinsonNet? In de toekomst zie ik ParkinsonNet als verbindende factor en motor voor een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg voor parkinsonpatiënten. Deze zorg stelt de patiënt centraal en is dus sectorbreed. Alle professionele zorgverleners werken bovendien optimaal samen met de mantelzorg om de zorg voor de patiënt zo goed en zo doelmatig mogelijk te kunnen verlenen. We hebben voldoende geleerd van ParkinsonNet om het model ook te kunnen toepassen op de zorg voor andere chronische patiënten. 8 9

6 Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Inmiddels heeft ParkinsonNet met 66 regionale netwerken en meer dan 2000 betrokken zorgverleners een landelijke dekking bereikt. Dit houdt in dat alle parkinsonpatiënten in Nederland de mogelijkheid hebben om behandeld te worden door een ParkinsonNet zorgverlener en daarmee de mogelijkheid hebben om te kiezen voor de best mogelijke zorg. O expertise hebben opgebouwd, veel parkinsonpatiënten behandelen en werken volgens richtlijnen is de kwaliteit van de geleverde zorg die zij bieden gemiddeld beter dan zorg geleverd door therapeuten die niet in het netwerk zitten. Ook blijken de kosten van de parkinsonzorg veel lager te zijn dankzij ParkinsonNet. Dit is gebleken uit gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is dit onlangs opnieuw bevestigd door onderzoek uitgevoerd door KPMG-Plexus, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. [zie kader I]. Dit is natuurlijk een mooie mijlpaal, maar ParkinsonNet is nog lang niet af. We denken dat de kwaliteit van zorg nog verder kan verbeteren

7 KADER I Vektis: inzicht in de kwaliteit van de netwerken Marietta Eimers ParkinsonNet heeft daarom onder leiding van Marietta Eimers, kwaliteitsmanager van ParkinsonNet en Martijn van der Eijk, coördinator patiëntgerichte zorg, hard gewerkt aan een kwaliteitsysteem. Dit zal per 1 januari 2013 van kracht worden. Grofweg bestaat het Parkinson- Net-kwaliteitssysteem uit een duidelijke registratie en continu meten, transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt door de gecer- Meten Marietta: We zien behoorlijk grote verschillen in de kwaliteit van zorg, niet alleen tussen individuele zorgverleners, maar ook tussen verschillende ParkinsonNet regio s. We willen deze verschillen objectief in kaart brengen en inzichtelijk maken voor patiënten en zorgverleners. Het meten van kwaliteit is niet eenvoudig. Er zijn immers veel verschillende aspecten van kwaliteit. We proberen een zo breed en genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg. Dit doen we door te kijken naar structuren die bijdragen aan kwaliteit (structuurindicatoren), door te kijken naar de processen die bijdragen aan kwaliteit (procesindicatoren) maar vooral ook door de uitkomsten van zorg te meten (uitkomstindicatoren). Op al deze niveaus willen we informatie krijgen door te meten. Hierbij vullen we het begrip meten breed in. We willen voorkomen dat zorgprofessionals te veel tijd kwijt zijn aan het invullen van vragenlijsten en kwaliteitsregistraties. Daarom zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande gegevens (bijvoorbeeld de declaratiegegevens van zorgverzekeraars die verzameld zijn in het VEKTIS databestand). Daarnaast zullen we patiënten gaan bevragen hoe zij de kwaliteit van zorg hebben ervaren door middel van de CQ Index (zie kader II). Tenslotte zullen we Martijn van der Eijk We proberen een zo breed en genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg voor een beperkt aantal gegevens ParkinsonNet-zorgverleners zelf vragen. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld door de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor. (zie kader III) Transparant maken en verbeteren Het meten van kwaliteit moet geen doel op zich zijn. We meten kwaliteit van zorg om het vervolgens transparant te maken voor patiënten en zorgverleners. Dit gebeurt via de Zorgzoeker van ParkinsonNet (zie pagina 14) en via de Parkinson Atlas (zie pagina 16). Het inzichtelijk maken van indicatoren van kwaliteit van zorg zal naar verwachting een belangrijke stimulans zijn om structuren en processen die bijdragen aan kwaliteit van zorg te verbeteren. Hier ligt dan ook de focus van het kwaliteitsbeleid. Maar daar blijft het niet bij. We zullen ook ondersteuning geven bij het verbeteren van kwaliteit. We werken bijvoorbeeld aan een eenvoudig systeem voor intervisie, zowel op persoonlijk als op netwerkniveau, en we proberen om bestpractices te stimuleren. Het introduceren van de ParkinsonNet Innovation Award (zie pagina 60) is hier een mooi voorbeeld van. Uit een onderzoek naar de meerwaarde van ParkinsonNet door KPMG-Plexus in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland is gebleken dat in regio s waar ParkinsonNet in 2009 actief was, patiënten meer fysiotherapie kregen en minder fracturen hadden. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de declaratiegegevens van bijna Parkinsonpatiënten die opgeslagen zijn in het VEKTIS Databestand. Het onderzoek betrof de situatie in 2009 en was mogelijk omdat op dat moment nog niet in alle regio s een ParkinsonNet bestond. Daardoor konden regio s met een ParkinsonNet vergeleken worden met regio s zonder ParkinsonNet. Uit het onderzoek bleek ook Kader II CQ-Index parkinson: patiëntervaringenvragenlijst dat de kosten van de zorg in de ParkinsonNet regio s lager waren (zo n miljoen euro lager op landelijke basis). Bovendien was het aantal gebroken heupen gehalveerd. De gemeten uitkomstenindicatoren in het onderzoek van KPMG-Plexus zijn heel geschikt voor een continue kwaliteitsmeting van de verschillende netwerken. Daarom gaan we in samenwerking met VEKTIS de meting van de uitkomstindicatoren (zorggebruik, fracturen, kosten) jaarlijks herhalen. Daarnaast gaan we ook regionale verschillen in voorschrijfgedrag en het percentage patiënten meten dat door een ParkinsonNet-zorgverlener wordt behandeld. In de afgelopen drie jaar heeft Martijn van der Eijk voor ParkinsonNet een patiëntervaringenvragenlijst ontwikkeld en gevalideerd. In de ontwikkeling hebben patiënten een centrale rol gehad. Patiënten en mantelzorgers zijn geïnterviewd en in focusgroepen met elkaar en met de onderzoekers in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst die bestaat uit 44 items over de thema s informatievoorziening, emotionele steun, bejegening, deskundigheid, samenwerking, toegankelijkheid van zorg en patiëntparticipatie. Patiëntervaringen geven een beeld van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. De informatie kan worden gebruikt als kwaliteitsverbeteringsinstrument voor zorgverleners en als keuze-informatie voor patiënten. Onderzoek bij 900 Nederlandse parkinsonpatiënten liet zien dat met name op het gebied van informatievoorziening en emotionele steun aan patiënten nog veel verbetering mogelijk is. Dit jaar is de vragenlijst vertaald naar het Engels en in samenwerking met de National Parkinson Foundation uitgezet in 20 Amerikaanse parkinsoncentra. De resultaten hiervan worden eind dit jaar verwacht. Binnen het kwaliteitsproject wordt de CQ-Index begin volgend jaar uitgezet in de regionale ParkinsonNet netwerken om de netwerken onderling op patiëntervaringen te kunnen vergelijken. KADER III Kwaliteitsmonitor: vragenlijst aan alle ParkinsonNet zorgverleners In oktober 2012 is als onderdeel van het Parkinson- Net kwaliteitsproject een elektronische vragenlijst verstuurd aan alle zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet. De vragenlijst zal jaarlijks worden uitgezet. Dit jaar zijn de thema s parkinsonspeci- parkinsonpatiënten, de richtlijnadherentie en multidisciplinaire samenwerking aan de orde gekomen. De eerste resultaten zijn op het ParkinsonNet jaarcongres 2012 gepresenteerd. Volgend jaar zullen de resultaten op regionaal niveau in de ParkinsonAtlas inzichtelijk gemaakt worden

8 Vernieuwde Parkinson Zorgzoeker Registratie ParkinsonNet. De volgende stap! Vernieuwde zorgzoeker Het afgelopen jaar is Parkinson- Net druk bezig geweest met het verbeteren van de Parkinson Zorgzoeker (www.parkinsonzorgzoeker.nl). In de nieuwe zorgzoeker kunnen aangesloten zorgverleners ook een pasfoto Hierdoor zijn alle zorgverleners goed herkenbaar voor zowel patiënten als collegae. Nieuwe database ParkinsonNet ParkinsonNet heeft de database achter de Parkinson zorgzoeker geprofessionaliseerd. Wij vinden het erg belangrijk dat alle ParkinsonNet zorgverleners op een goede en gemakkelijke manier vindbaar zijn voor patiënten en collega zorgverleners. Door het nieuwe systeem kunnen alle aangesloten zorgverleners zelf hun gegevens aanpassen in het loggen op onze website. Op deze manier kan iedereen zich gemakkelijk inschrijven voor scholing en congressen, en kunnen betalingen gemakkelijk worden voldaan. Op dit moment zijn 2238 zorgverleners in Nederland aangesloten bij 66 regionale ParkinsonNet netwerken. Om te voorkomen dat te veel zorgverleners in een regio aangesloten zijn waardoor het behandelvolume per therapeut daalt, hebben we in de afgelopen jaren de toestroom van nieuwe deelnemers beperkt. Daarnaast gold tot op heden dat de ParkinsonNet registratie jaarlijks automatisch werd verlengd. Eenmaal toegelaten tot het netwerk bleven de deelnemers gemakkelijk aangesloten bij ParkinsonNet. Met ingang van 2013 zal dit veranderen. Vanaf 1 januari 2013 zal het gemakkelijker worden om lid te worden van ParkinsonNet, maar - en dat is erg belangrijk - gaan we ook hogere eisen stellen aan de leden. Alleen degenen die aan minimale kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich herregistreren als ParkinsonNet deelnemer. Vanaf 2013 kunnen nieuwe zorgverleners zich eenvoudig aanmelden voor een basiscursus ParkinsonNet en na het afronden van de cursus zich registreren als ParkinsonNet zorgverlener. De huidige deelnemers van ParkinsonNet die de scholing reeds gevolgd hebben en aan de eisen van basisregistratie voldoen - ontvangen per 1 januari 2013 automatisch een basisregistratie. Deze basisregistratie is twee jaar geldig. Na twee jaar hebben alle deelnemers de mogelijkheid om zich te herregistreren. Herregistratie is alleen mogelijk als aan de kwaliteits eisen voor deelname aan ParkinsonNet is voldaan (zie kader). De kwaliteitseisen voor herregistratie zullen in de komende jaren mogelijk verder aangescherpt worden. Ieder jaar wordt een beperkt aantal nieuwe deelnemers toegelaten tot het netwerk. Anders dan nu het geval is hoeven deze deelnemers niet de goedkeuring van de bestaande netwerkdeelnemers te hebben. Wel moeten deze nieuwe deelnemers, net als de bestaande deelnemers, laten zien dat ze aan de kwaliteitseisen van ParkinsonNet voldoen. Alle geregistreerde deelnemers mogen het logo ik ben aangesloten bij ParkinsonNet voeren en kunnen gebruik maken van de diensten van het ParkinsonNet coördinatiecentrum. Daarnaast zullen zorgverzekeraars naar verwachting steeds meer gaan aansturen op exclusieve inkoop van zorgverleners die bij ParkinsonNet aangesloten zijn (zie ook pagina 18). Vragen over de ParkinsonNet registratie? Mail naar Eisen voor de basisregistratie als ParkinsonNet deelnemer: 1) Basiscursus ParkinsonNet gevolgd* 2) Bereidheid om te werken conform de ParkinsonNet richtlijnen 3) Commitment om samen te werken met andere leden van het regionale ParkinsonNet 4) Akkoord gaan met de klachtenprocedure ParkinsonNet 5) Akkoord gaan met het transparantiebeleid van ParkinsonNet (kwaliteitsinformatie wordt online geplaatst) * Neurologen zijn vooralsnog vrijgesteld voor deelname aan de basiscursus ParkinsonNet. Eisen voor herregistratie (iedere twee jaar): 1) Minimaal eens per twee jaar bijwonen van het ParkinsonNet congres 2) Bijwonen van tenminste 2 regionale multidisciplinaire bijeenkomsten per jaar 3) Voldoende parkinsonpatiënten onder behandeling (het minimum aantal patiënten zal per discipline verschillen en is vooraf duidelijk). Het aantal patiënten in het jaar voorafgaand aan de herregistratie geldt als ijkpunt. 4) Jaarlijks aanleveren van gegevens ten behoeve van de kwaliteitsregistratie 14 15

9 Parkinson Atlas ParkinsonNet Samen werken aan de beste zorg voor parkinsonpatiënten. Dat is het doel van ParkinsonNet. Dat doen we door scholing te bieden voor professionals die betrokken zijn bij de zorg voor parkinsonpatiënten. Dat doen we door zorgverleners te stimuleren om multidisciplinair samen te werken en in regionale netwerken bij elkaar te laten komen. De beste parkinsonzorg willen we ook zichtbaar maken. Dat gaan we doen in de ParkinsonAtlas. De ParkinsonAtlas is een interactieve landkaart op de website van ParkinsonNet. Met de ParkinsonAtlas kan iedereen de kwaliteit en kenmerken van de 66 netwerken binnen ParkinsonNet met elkaar vergelijken. Door de zorg transparant te maken, zo is onze overtuiging, maken we de zorg beter. Netwerken krijgen inzicht op welke onderdelen ze goed scoren en op welke er verbetering mogelijk is. En door te kunnen zien welk netwerk goed presteert is het mogelijk om van elkaar te leren. De ParkinsonAtlas zal in 2013 steeds meer informatie gaan bieden over netwerken en ook steeds dynamischer worden. De eerste versie van de Parkinson Atlas wordt tijdens het ParkinsonNet congres gepresenteerd. Deze versie geeft inzicht in de basiskenmerken van een netwerk, zoals het geschatte aantal parkinsonpatiënten in een netwerk. Ook geeft de atlas informatie over het aantal verschillende disciplines binnen een netwerk en de dichtheid van zorgverleners; bijvoorbeeld hoeveel fysiotherapeuten heeft een netwerk per duizend patiënten. Ook geeft de eerste versie inzicht in de ervaren kwaliteit van samenwerking rondom de patiënt en in het netwerk. Samenwerking met IQ Healthcare ParkinsonNet werkt bij de ontwikkeling van de ParkinsonAtlas nauw samen met Prof. Dr. Gert Westert van IQ Healthcare. IQ Healthcare is een bekend instituut waar veel onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van kwaliteit van zorg. Samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie wil IQ Healthcare een nationale zorgatlas ontwikkelen. In deze zorgatlas wordt voor verschillende zorgactiviteiten, de variatie in kwaliteit en kosten van zorg inzichtelijk gemaakt. Kaarten zijn een prachtig middel om deze praktijkvariatie transparant te maken. Inzicht en debat over deze variatie is heel belangrijk volgens Westert om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bij de ontwikkeling werkt IQ healthcare nauw samen met prof. dr. Jack Wennberg van het Dartmouth Institute (TDI). Wennberg s atlas is te bekijken op PN projectleiders op bezoek bij minister Edith Schippers De projectleiders van ParkinsonNet, Prof.dr. Bas Bloem en Dr. Marten Munneke, hebben eind vorig jaar een werkbezoek gebracht aan minister Edith Schippers. Na zijn verkiezing tot zorgheld had Bas Bloem zichzelf uitgenodigd bij de minister, waarop zij direct reageerde. Op 7 december 2011 werden Bas Bloem en Marten Munneke opgewacht door Edith Schippers. In het gesprek dat volgde hebben zij een plan voor integrale gesteld. De minister reageerde positief op het plan en liet weten dat VWS graag mee wil denken over de uitwerking van het plan. De concrete invulling en uitvoering van het plan zal in 2013 gestalte krijgen

10 CZ kiest voor ParkinsonNet Met ingang van 1 januari 2013 mogen verzekerden van zorgverzekeraar CZ met de ziekte van Parkinson die starten met de paramedische behandeling, alleen nog behandeld worden door eerstelijns paramedici die aangesloten zijn bij ParkinsonNet. De belangrijkste reden daarvoor is verbetering van de kwaliteit van zorg. A leggen. Dat heeft CZ een paar jaar geleden gedaan met door Marlies Mielekamp selectief inkopen van borstkankerzorg, later kwam daar de zorg voor andere aandoeningen bij en dat willen we ook doen voor de zorg van mensen met parkinson, aldus bestuursvoorzitter van CZ Wim van der Meeren. De bewering van Van der Meeren komt niet uit de lucht vallen, maar blijkt uit een onderzoek dat in het gezaghebbende tijdschrift Lancet Neurology is gepubliceerd. Daar beschreef de directeur van ParkinsonNet, Marten Munneke, samen met andere wetenschappers de uitkomst van een onderzoek waar 700 parkinsonpatiënten bij betrokken waren. Conclusie was dat als deze patiënten behandeld waren door een fysiotherapeut die aangesloten was bij ParkinsonNet de kwaliteit van zorg duidelijk toenam en de kosten aanzienlijk afnamen. Goede communicatie Na al een aantal jaar creatief ingekocht te hebben in de tweedelijnszorg, is het voor het eerst dat CZ hiertoe ook besluit voor zorg in de eerste lijn. Om de reacties van belanghebbenden te peilen is het afgelopen jaar herhaaldelijk overleg gevoerd tussen CZ, de betreffende groepen paramedici en de Parkinson Vereniging. Vooral de korte lijnen binnen het netwerk en de mogelijkheid daardoor snel te kunnen overleggen met verschillende disciplines binnen de zorg voor de parkinsonpatiënt, spreekt behandelaars en patiënten aan. Een ander belangrijk voordeel vinden beide groepen dat Parkinson Net faciliteiten biedt door innovatieve communicatiemiddelen aan te bieden zoals MijnZorgnet: een platform waar patiënten en zorg- municeren. Verder biedt ParkinsonNet een uitgebreid aanbod na- en bijscholingen en organiseert het net- ls het beter kan, moeten we de lat hoger werk jaarlijks een congres waar de nieuwste ontwikkelingen uitgewisseld worden. Overgangsperiode Een nadeel van de maatregel van CZ Zorgverzekeraar zou kunnen zijn dat parkinsonpatiënten soms verder moeten reizen om een paramedisch zorgverlener te vinden die aangesloten is bij ParkinsonNet. Daarom is een overgangsperiode van een jaar afgesproken: in 2013 kunnen reeds bekende parkinsonpatiënten nog terecht bij hun huidige therapeut. Als nieuw gediagnosticeerde parkinsonpatiënten ver moeten reizen, zal de zorgverzekeraar overleggen met ParkinsonNet of er wellicht iemand in de betreffende regio of stad kan worden benaderd om zich bij ParkinsonNet aan te sluiten. En mocht er zich in 2013 onvoorziene problematiek voordoen, dan zal CZ bekijken hoe ze het ook in de jaren na 2013 zó kunnen vormgeven dat parkinsonpatiënten zo min mogelijk hinder onder vinden van deze maatregel. Discussie Natuurlijk is verandering altijd moeilijk en brengt het vaak discussie teweeg, maar binnen de CZ groep zien ze dat debat met vertrouwen tegemoet. Van der Meeren: Het is goed als paramedici zich willen specialiseren op een bepaald gebied. Dan kan je denken aan de zorg voor mensen met parkinson maar bijvoorbeeld ook aan fysiotherapeuten die zich toeleggen op looptherapie voor mensen met zogenaamde etalagebenen. Soms ervaren mensen dat als een beperking van hun keuzevrijheid, maar het is onze rol als verzekeraar om goed te letten op kwaliteit en kosten. En als je het de patiënt vraagt, zal ook die altijd kiezen voor de beste zorg. Als het kan, moeten we de lat hoger leggen 18 19

11 Reacties op het beleid van CZ KNGF (beroepsgroep fysiotherapeuten) Het KNGF onderschrijft het belang van netwerken voor rapeuten die deelnemen in het netwerk extra kosten op het gebied van scholing, multidisciplinaire bijeenkomsten, congresbezoek, deelname netwerk e.d. De kwaliteitsstap en de kwaliteit, deskundigheid en doelmatigheid zich positief ontwikkelen. Het past in het beleid van het KNGF dat zorg- extra kosten om die te realiseren zullen uiteindelijk ook in het inkooptarief van de zorgverzekeraar tot uiting moeten binnen ParkinsonNet, inkopen, en daarmee differentiëren in komen. Met dit beleid en deze gedachtengang in het achterhoofd is dit een positieve stap van CZ en de fysio therapeuten de markt. Differentiëren in de zin van: onderscheiden inkopen op kwaliteit en doelmatigheid, en die dan ook passend van ParkinsonNet gezamenlijk. belonen. Naast de belangrijke kwaliteitswinst voor de Andre Beens, Algemeen Bestuur KNGF, patiëntengroep die gerealiseerd wordt, maken de fysiothe- portefeuille Markt De Parksinson Vereniging (vertegenwoordiging patiënten) De Parkinson Vereniging heeft zich geschaard achter het hogere leeftijd, vaak minder mobiel en deze maatregel initiatief van zorgverzekeraar CZ om vanaf 2013 te starten moet niet tot een omgekeerde situatie leiden dat zij als met het verwijzen van CZ-verzekerden met de ziekte van gevolg van de afstand of een vervoersprobleem niet Parkinson naar een zorgverlener van ParkinsonNet. Reden meer naar fysiotherapie, logopedie of een andere paramedische behandeling gaan. hiervoor is dat de Parkinson Vereniging van mening is dat een zorgverlener die veel mensen met de ziekte van Parkinson ziet, de symptomen en de patiënt beter begrijpt en Tevens stelt de Parkinson Vereniging dat in dit overgangsjaar ook geregeld moet zijn, dat de kwaliteit van de Parkin- dus beter kan behandelen. Maar de Parkinson Vereniging heeft wel aangegeven in het overgangsjaar 2013 scherp te sonnet paramedici getoetst wordt. Het loutere feit dat een letten op de volgende elementen: zorgverlener is geschoold en aangesloten bij ParkinsonNet 1. deze doorverwijzing dient alleen te gelden voor nieuwe is voor de Parkinson Vereniging geen voldoende garantie. verzoeken om paramedische hulp. Mensen die al enige Afgesproken is dat ParkinsonNet, CZ en de Parkinson Vereniging met regelmaat zullen afstemmen hoe dit initiatief tijd met tevredenheid bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut komen die niet bij ParkinsonNet aangesloten is, moeten zich in de praktijk ontwikkelt. dit kunnen voortzetten; 2. er moeten geen reisproblemen ontstaan, niet in kilome- Stefanie van Vliet Directeur Parkinson Vereniging Nieuw: Het Parkinson Oefenboek voor patiënten Op 30 november 2012 verschijnt speciaal ter ere van het ParkinsonNet congres een nieuw boek, speciaal bestemd voor ParkinsonNet therapeuten. Het is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en presenteert een scala aan oefeningen en adviezen. De oefeningen zijn zo gepresenteerd en beschreven dat ze eenvoudig in de eigen woonomgeving kunnen worden uitgevoerd. Patiënten kunnen het boek in principe zelfstandig gebruiken, al zal het boek pas echt zijn waarde bewijzen wanneer de therapeut daarbij uitleg en ondersteuning biedt. Ideaal is dus wanneer de patiënt het boek kan aanschaffen via zijn therapeut. ParkinsonNet zorgverleners kunnen het boek aanschaffen met 20% korting op de winkelprijs, eerst op het jaarcongres en later via de uitgever. PN Het Parkinson Oefenboek; Oefeningen en bewegingsadviezen voor mensen met de ziekte van Parkinson Auteurs: Erwin van Wegen, Ingrid Burgers en Cees de Goede Uitgever: VU University Press Amsterdam, i.s.m. ParkinsonNet en Stichting Gezondheid en Beweging (efox.nl) ISBN Grote genaaide paperback Liggend formaat, 96 blz. Normaal 24,95 Voor aangesloten therapeuten 19,95 Verkrijgbaar op het ParkinsonNet congres, daarna via de uitgever Het ParkinsonNet Het ParkinsonNet staat positief tegenover deze stap van CZ. Het is een duidelijk statement dat CZ kiest voor kwaliteit van zorg. We vinden het wel belangrijk dat goed in de gaten wordt gehouden welke negatieve consequenties het beleid kan hebben voor bepaalde parkinsonpatiënten. Daarom zullen we samen met CZ en de Parkinson Vereniging regelmatig de voortgang bespreken. De eerste gesprekken hebben gelukkig al geresulteerd in nuancering van het beleid (voor patiënten die lang moeten reizen geldt bijvoorbeeld een uitzondering). Voor ParkinsonNet is de volgende stap een passende waardering voor de hogere kwaliteit die ParkinsonNet therapeuten leveren. Dit kan bijvoorbeeld door bredere voorwaarden voor therapeuten die bij ParkinsonNet zijn aangesloten de mogelijkheid voor declaratie van een lange zitting bijvoorbeeld maar mag wat ons betreft ook in het tarief naar voren komen. We zullen hierover het komende jaar zeker met CZ in gesprek gaan. Marten Munneke, directeur ParkinsonNet 20 21

12 Stefanie van Vliet, Directeur Parkinson Vereniging Zie mensen met parkinson niet alleen als patiënten maar ook als ervaringsdeskundigen waarmee u samenwerkt Op welke wijze is uw organisatie betrokken bij ParkinsonNet? De Parkinson Vereniging is een vereniging voor patiënten, partners en professionals, waarvan bijna 9000 mensen lid zijn. Patiënten en partners zijn vaak op zoek naar een eerstelijns zorgverlener die bekend is met de symptomen van de ziekte van Parkinson. De website van ParkinsonNet is gelinkt aan onze website. Mochten mensen moeite hebben met het bedienen ervan dan doen wij dit telefonisch samen met hen. Op die wijze kunnen wij goed doorverwijzen. Daarnaast werken de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet veel samen bij toepassingsgericht onderzoek, het ontwikkelen van informatiemateriaal. Met regelmaat faciliteert de Parkinson Vereniging scholingsactiviteiten van ParkinsonNet, zoals die voor eerstelijnspsychologen. Waarom vindt u ParkinsonNet een belangrijk initiatief? ParkinsonNet biedt mensen met de ziekte van Parkinson de mogelijkheid om dicht in de buurt van hun huisadres zorg op maat te krijgen van professionals die kennis van de ziekte hebben. Dit verbetert niet alleen de behandeling maar ook de algemene kwaliteit van leven. Als op termijn in alle ziekenhuizen die de ziekte van Parkinson behandelen een parkinsonverpleegkundige aanwezig is, die de contacten met de eerstelijn onderhoudt, zal de zeer noodzakelijke ketenzorg ontstaan. Hier moet haast mee gemaakt worden. Wat wilt u meegeven aan zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet? Zie mensen met de ziekte van Parkinson niet alleen als uw patiënten, maar juist ook als ervaringsdeskundigen waarmee u samenwerkt om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken. Realiseer u steeds dat de patient de regie van zijn of haar eigen ziekte in handen heeft, niet de zorgverlener. Hoe ziet u de toekomst van ParkinsonNet? ParkinsonNet is de afgelopen jaren enorm snel gegroeid en heeft zich in snel tempo over het land verspreid. Nu is de tijd rijp om de meerwaarde die er ongetwijfeld is te gaan meten aan de hand van kwaliteitscriteria. Dit betekent voor de Parkinson Vereniging ook dat in het belang van de patiënt die organisaties die herhaaldelijk niet voldoen aan de gestelde eisen ParkinsonNet moeten verlaten. De Parkinson Vereniging en ParkinsonNet gaan daarnaast intensiever en meer gestructureerd samenwerken. Zie mensen met de ziekte van Parkinson niet alleen als patiënten, maar juist ook als ervaringsdeskundigen 22 23

13 Subsidie voor nieuwe richtlijn voor parkinsonverpleegkundige In de multidisciplinaire richtlijn voor parkinson wordt gesproken over de centrale coördinerende rol van de parkinsonverpleegkundige. In de huidige praktijk is de rol van de parkinsonverpleegkundige in veel regio s helaas nog steeds te beperkt. Veelal is het aantal uren dat een parkinsonverpleegkundige ter beschikking heeft heel beperkt en in een aantal regio s is zelfs helemaal geen parkinsonverpleegkundige aangesteld. De rol die de parkinsonverpleegkundige vervuld is ook sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de verpleegkundige en neuroloog, de instelling waar men werkt, en het aantal uren dat beschikbaar is. Er is dus een duidelijke discrepantie tussen de gewenste situatie zoals die in de multidisciplinaire richtlijn wordt beschreven en de werkelijke situatie. De Parkinson Vereniging heeft daarom in 2012 aangegeven te willen investeren in de projecten die gericht zijn op het versterken van de rol van de parkinsonverpleegkundige. Op verzoek van de Parkinson Vereniging heeft de werkgroep parkinsonverpleegkundigen en het coördinatiecentrum ParkinsonNet een projectplan ingediend. Het doel van dit plan is om consensus te bereiken onder parkinsonverpleegkundigen en neurologen over de precieze rol van de parkinsonverpleegkundigen en een richtlijn te schrijven waarin aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk worden gegeven. De Parkinson Vereniging en Fonds Nuts Ohra hebben besloten samen de ontwikkeling van een volledig nieuwe richtlijn voor parkinsonverpleegkundigen ontwikkeld in samenwerking met de Werkgroep parkinsonverpleegkundigen, de Vereniging voor Verpleging en Verzorging (V&VN) en ParkinsonNet. Dr. Marten Munneke (ParkinsonNet) en Dr. Teus van Laar (UMCG) zullen het project leiden. Naar verwachting zal de nieuwe richtlijn in 2015 gereed zijn! I n 2008 is een onderzoek gedaan naar de betrokken- heid van de diëtist bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson en de kennis over de dieetbehandeling bij parkinson. Uit de enquête kwam naar voren dat de diëtisten hun kennis over de ziekte van Parkinson te beperkt vinden. Er bleek duidelijk een waarin de (dieet)behandeling van voedings gerelateerde problemen bij parkinson wordt beschreven aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke evidentie en de expertise van de deskundigen in de beroepsgroep. Deze richtlijn is in het afgelopen jaar met steun van de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet ontwikkeld. Onder projectleiding van de diëtisten Heleen Dicke en Monique van Asseldonk en de neurologen Jorrit Hoff en Barbera van Harten en met steun van de coördinator richtlijnonwikkeling van ParkinsonNet, Samyra Keus, is een prachtige richtlijn gerealiseerd. Richtlijn Voeding bij de ziekte van Parkinson De richtlijn bestaat uit vier delen: De richtlijn Voeding bij de ziekte van Parkinson is bestemd voor alle zorgverleners betrokken bij het herkennen, de diagnostiek en de behandeling van voedingsgerelateerde problemen bij ziekte van Parkinson: huisartsen, neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, klinisch geriaters, parkinsonverpleegkundigen en paramedici. De richtlijn adviseert zorgverleners over het herkennen van voedingsgerelateerde problemen, stelt criteria voor verwijzing en bevat aanbevelingen voor behandeling. De richtlijn Diëtetiek bij de ziekte van Parkinson beschrijft de diagnostiek en behandeling door diëtisten. De patiëntenversie, waarin adviezen worden gegeven aan de patiënt over zelfmanagement op het gebied van voeding en voedingsgerelateerde problemen. Deze kaart is bedoeld voor patiënten, hun partners en verzorgers en andere geïnteresseerden. In het kort wordt aangegeven hoe de patiënt voedingsgerelateerde problemen kan herkennen en bespreken met de behandelend arts en waaruit de behandeling bestaat. De verantwoording en toelichting van de richtlijnen is de basis voor bovengenoemde richtlijnen. De voedingsgerelateerde problemen die bij de ziekte van Parkinson kunnen voorkomen en in de richtlijn aan de orde komen zijn: 1. Onbedoeld gewichtsverlies / ondervoeding 2. Obstipatie relatie tot voeding 4. Ongewenste gewichtstoename / overgewicht 5. Kauw- en slikstoornissen 6. Vertraagde maaglediging 7. Orthostatische hypotensie 8. Rol van vitaminen en mineralen Bij ieder probleem zijn uitgangsvragen geformuleerd en wordt achtergrondinformatie gegeven. Per vraag wordt een wetenschappelijke onderbouwing met conclusie en bewijskracht gegeven om vervolgens een aanbeveling te formuleren. De richtlijn is te vinden op: De website van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, MijnZorgnet en de website van ParkinsonNet 24 25

14 Achmea over kwaliteitsbeleid parkinson Ook voor de aandoening parkinson wil Achmea in 2013 een project starten D e afgelopen jaren is er binnen de zorg in Neder- land veel geïnvesteerd in het verbeteren van processen en structuren. Maar willen we zorgen voor toegankelijke, betaalbare en doelmatige zorg, dan moet er ook gestuurd kunnen worden op de kwaliteit en de uitkomsten van zorg. Als coöperatieve zorgverzekeraar streeft Achmea ernaar samen met het zorgveld de komende jaren 40 procent van de zorg transparant te maken via uitkomstindicatoren. Daaronder verstaan we de toegevoegde waarde van de zorg voor de klant in termen van (functionele) gezondheid, kwaliteit van leven, behoud van eigen regie, en dergelijke. Deze transparantie moet bijdragen aan 3 doelen: vast om zichzelf te verbeteren; wijzen, kunnen kiezen op basis van uitkomsten; Deze doelstellingen zijn wel gelaagd. Zorgaanbieders moeten eerst zelf de tijd hebben en gefaciliteerd worden om zichzelf te verbeteren met behulp van betrouwbare spiegelinformatie. Om deze doelen te bereiken kiest Achmea als strategie om koplopers te zoeken die inzicht willen in hun kwaliteit en die zich willen verbeteren. In gezamenlijkheid worden de indicatoren ontwikkeld en in een relatief kleine pilot omgeving getest. De kunst is daarbij te kiezen voor een beperkte, maar goede set indicatoren die signaleren over goede zorg. Zo ontstaat er vooraf draagvlak en kennis over wat de indicatoren betekenen, hoe ermee om te gaan, of er casemix correcties nodig zijn, hoe de registratie het beste kan worden gerealiseerd. Daarna worden eventueel stappen genomen voor een landelijke inzet. Ook voor de aandoening parkinson wil Achmea in 2013 een project gaan starten om uitkomstindicatoren te ontwikkelen, te meten en ermee vergelijken. Hiervoor wordt samengewerkt met ParkinsonNet dat de allerbeste zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson nastreeft en actief op zoek is naar verschillen en best practises binnen de verschillende regionale netwerken. We vertrouwen op een vruchtbare, intensieve en ook inspirerende samenwerking. Robbert Huijsman Marleen van Oirsouw-Aangenendt 26 27

15 Het teamgevoel binnen zo n veelzijdige groep is erg belangrijk Marion Jansen is ergotherapeut bij Protestantse Zorggroep Crabbehoff en is sinds drie jaar lid van ParkinsonNet. Ze trekt nu de kar voor regio Drechtsteden als multidisciplinair coördinator. door Milou van Rijswijk Best Practices uit ParkinsonNet Drechtsteden 28 29

16 Het eerste jaar waren ze nog erg zoekende in welke vorm ze de samenwerking zouden gieten. Het was niet duidelijk via welke weg de communicatie verliep en hoe vaak je bij elkaar moest komen. Inmiddels hebben ze een goede werkbare structuur neergezet waar iedereen voor wil gaan. Want dat is volgens Marion erg belangrijk. We hebben het beleid van ParkinsonNet Drechtsteden met elkaar op papier gezet zodat iedereen van elkaar weet waar we voor staan en wat we van elkaar kunnen verwachten. Als iemand wil deelnemen moet hij achter deze afspraken staan, anders gaat het niet werken. Het netwerk telt 39 zorgverleners die allemaal hun steentje bijdragen om de samenwerking en daarmee de zorg voor de parkinsonpatiënt te optimaliseren. Structuur De sleutel voor een succesvol regionaal netwerk is volgens Marion structuur. Zelf heeft ze dit weten aan te brengen door per discipline een coördinator aan te wijzen. Zo zorgt de coördinator fysiotherapie er voor dat er altijd een fysiotherapeut bij de casuïstiekdag van ParkinsonNet aanwezig is en er altijd één van hen bij het Parkinsoncafé aanwezig is als aanspreekpunt voor de patiënten. Vier keer per jaar komt de hele club bij elkaar. Daarin is het ook belangrijk om een goed tijdstip af te stemmen. In Drechtsteden heeft men gekozen voor de maandag van 17:30 uur tot 19:30 uur. De bijeenkomst vindt iedere keer plaats in een andere grote instelling in de regio, zodat de regeldruk wordt verspreid over alle zorgverleners. Soep met broodjes staan bij binnenkomst al klaar zodat het voor iedereen makkelijk is om vanuit het werk aan te sluiten. Op die manier maak je het toch een beetje haalbaar voor iedereen, want tijd is geld hè. De sleutel voor een succesvol netwerk is structuur Aanwezigheid en betrokkenheid is erg belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Het werkt niet als deze waarden slechts door drie of vier personen worden gedragen, iedereen moet een aandeel hebben in het groepsproces. Dit kan simpelweg door de taken goed te verdelen. Zo is het erg praktisch om bij toerbeurt te notuleren en soms worden er voor bepaalde thema s werkgroepjes opgericht. Alle communicatie vindt plaats op MijnZorgnet, in de community kunnen onder andere de agenda en notulen worden geraadpleegd. Bijkomend voordeel hiervan is dat je in één klap alle zorgverleners bij elkaar hebt in een online groep die het mogelijk maakt om online met elkaar te communiceren. Teamgevoel Het netwerk bestaat onder andere uit de parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten een psycholoog, een neuroloog en sinds kort ook twee specialisten ouderengeneeskunde. Het teamgevoel binnen zo n veelzijdige groep is erg belangrijk. Je moet weten wie wie is en ik denk zelfs dat het de kracht is dat je elkaar écht kent. Door vier keer per jaar bij elkaar te komen weet je op een gegeven moment wel wie iemand is, in welke discipline iemand werkt en waarin diegene gespecialiseerd is. Als je elkaar beter leert kennen kun je ook makkelijker een patiënt doorverwijzen naar een collega die past bij de wensen en karakteristieken van de patiënt. Dat is een groot voordeel van dit netwerk, de lijntjes zijn kort en je weet elkaar beter te vinden. Verwijzingen Binnen het netwerk Drechtsteden is het verwijzen soms nog een lastig onderwerp. Binnen sommige disciplines zoals fysiotherapie zijn er veel zorgverleners aan gesloten die natuurlijk allemaal geïnvesteerd hebben in kennis en kunde inzake parkinson en graag veel parkinsonpatiënten in hun praktijk verwelkomen, al gebeurt dit natuurlijk vanzelf. Men zit in Drechtsteden niet stil: Zo hebben we meerdere PR-actie s gehad waarbij iedereen de huisartsen in zijn eigen regio benadert en folders en verwijsblokken uitdeelt. En ik ben ook wel blij dat ParkinsonNet zelf actie heeft ondernomen om huisartsen via een ander kanaal te informeren. Met als doel dat wanneer de huisartsen parkinsonpatiënten zien ze hen wijzen op ParkinsonNet en de gespecialiseerde zorgverleners die staan weergegeven in de Zorgzoeker. Er is echter nog weinig inzicht in de verwijzingen. Vragen die ontstaan zijn: Hoeveel verwijzingen krijgen de verschillende zorgverleners en waar komen ze vandaan? Dit onderwerp staat op de agenda van de bijeenkomst in november aangezien het belangrijk is om hier duidelijkheid over te krijgen. Teleurstelling komt vaak voort uit verwachtingen. Door in kaart te brengen hoe deze lijnen lopen en hoe vaak deze wegen bewandeld worden, hoopt Marion dit vraagstuk met cijfers inzichtelijk te maken. Het is nu soms wel erg zoeken van: wanneer is het nu echt nodig dat iemand naar de psycholoog gaat Leereffect Om goed te kunnen verwijzen is het belangrijk om te op het gebied van de behandeling voor parkinsonpatiënten kunnen betekenen. Daarnaast kun je van elkaar leren als je weet wie wat doet en waarom. Tijdens de bijeenkomsten worden er thema s besproken zoals Mijn- Zorgnet, het Parkinsoncafé, de PEPP cursus en we doen veel aan casuïstiek met video. Beeldmateriaal is meteen zo sprekend, je ziet mensen bewegen en dat zegt veel meer dan wat er op papier staat. Daarnaast wordt er soms ook een discipline als thema gekozen. Vorige keer was er bijvoorbeeld een videocasus van een fysiotherapeut waarbij er hele gesprekken loskomen over hoe mensen in en uit bed komen, hoe je dat iemand aanleert en dat je daar hele handige attributen voor kunt aanschaffen, zoals een pakpaal. Er zijn heel veel fysiotherapeuten die daar baat bij hebben, maar dat geldt ook voor andere disciplines die voorheen totaal niet op de hoogte waren van dit soort oplossingen. Als een logopedist nu van een pati- PN ent hoort dat hij moeilijk in en uit bed kan komen, denkt hij er sneller aan om iemand door te sturen naar de ergo- of fysiotherapeut, aangezien hij weet wat deze disciplines precies kunnen bijdragen aan de zorg voor parkinson. Toekomstplannen Het Parkinsoncafé is een van de bestaande projecten die door de samenwerking binnen ParkinsonNet een boost heeft gekregen. Door de juiste samenwerking kunnen er nog veel meer verbeterslagen worden gemaakt in het optimaliseren van de zorg voor parkinsonpatiënten. Zo staat het invoeren van een MDO en meer overleg en terugkoppeling tussen de disciplines op haar verlanglijstje en ze heeft er wel oren naar om meer handvatten te krijgen in het doorverwijzen naar de psycholoog. Het is nu soms wel erg zoeken: wanneer is het nu echt nodig dat iemand naar de psycholoog gaat? Iedereen heeft verwerkingsproblemen met die ziekte, maar je kan niet iedereen gaan doorverwijzen. Op welk moment is dat probleem zodanig dat iemand wel moet worden doorverwezen? Of wanneer zijn neuropsychische problemen zo erg dat iemand getest moet worden door een neuropsycholoog?. Blijven leren en jezelf verbeteren is belangrijk om de kwaliteit van de bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners hoog te houden. Marion is blij dat ParkinsonNet daar veel aandacht aan besteedt en zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om de nieuwe kennis met haar regionale netwerk te delen

17 ParkinsonNet kan voor de klanten van Menzis voert als zorgverzekeraar voor ongeveer 2 miljoen leden de Basisverzekering en de aanvullende verzekering (Zorg verzekeringswet) uit. Menzis heeft daarnaast de opdracht om voor de regio s Groningen, Twente en Arnhem de AWBZ zorg in te kopen en uit te voeren. De missie van Menzis is het garanderen van de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al haar klanten te bevorderen. In de komende jaren zal Menzis zich verder gaan ontwikkelen van belangenbehartiger in de zorg naar een gezondheidsorganisatie. Menzis een belangrijke bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren en blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Door de samenwerking tussen de zorgadviseurs van Menzis en ParkinsonNet kunnen we klanten sneller en beter bemiddelen en weten klanten zich verzekerd van de beste zorg. De samenwerking tussen Menzis en ParkinsonNet Hoe werkt de Menzis zorgadviseur? Menzis vindt het belangrijk dat klanten volledig eigen regie hebben in hun zorgtraject. Tegelijkertijd zien wij het als onze rol om klanten objectief te ondersteunen en te gidsen naar kwalitatief goede en betaalbare zorg. Vanuit dat perspectief bemiddelen onze zorgadviseurs klanten naar deskundige gecontracteerde zorgaanbieders met een korte wachttijd. Hierbij bieden wij onze klanten altijd meerdere alternatieven aan die bij de voorkeur van de klant passen. Onze adviezen zijn gebaseerd op onze kennis van het zorgveld, kennis van de wachttijden en de mogelijkheden die er zijn voor vergoeding van de behandeling. Wij bemiddelen zowel in trajecten voor de cure als de care. Een uitgebreid overzicht van onze dienstverlening is te vinden op

18 Dit jaar hebben de zorgadviseurs van Menzis kennis gemaakt met ParkinsonNet. Ze hebben deelgenomen aan de ParkinsonNet basisscholing om goed op de hoogte te zijn van de werkwijze van ParkinsonNet en om meer kennis over de ziekte van Parkinson te krijgen. De zorgadviseurs kunnen door de opgedane kennis van de ziekte van Parkinson de vragen van de klanten beter begrijpen en hen stimuleren om te kiezen voor deskundige en specialistische zorg. Een aantal zorgadviseurs is tevens opgeleid als mantelzorgmakelaar, waardoor zij met hun kennis ook hulp kunnen bieden aan de naaste(n) van de parkinsonpatiënten. De ervaring leert dat het zorgstelsel voor chronisch zieke klanten erg ingewikkeld is en dat het uitzoeken van regelingen, vergoedingen en bij welke instantie je hiervoor moet zijn veel tijd kost. De Zorgadviseurs van Menzis kunnen zowel patiënten als mantelzorgers de weg wijzen in het soms ingewikkelde zorglandschap en hen helpen bij de zorgvragen die zij hebben. Door een goede samenwerking tussen enerzijds de zorgadviseurs en de klant en anderzijds Menzis en ParkinsonNet krijgt de klant de beste zorg en ondersteuning. Het enthousiasme van de mensen die ParkinsonNet verder ontwikkelen werkt aanstekelijk Hoe ziet Menzis de toekomst voor ParkinsonNet? ParkinsonNet geeft op een eigentijdse wijze vorm aan de begeleiding van klanten met een chronische aandoening, onder andere door het versterken van de samenwerking tussen zorgaanbieders en de patiënt van dit netwerk en gesterkt worden in het dagelijks leven met deze aandoening, terwijl zij zo veel mogelijk de eigen regie behouden. De werkwijze kan een voorbeeld zijn voor andere chronische aandoeningen. Het enthousiasme van de mensen die ParkinsonNet verder ontwikkelen werkt aanstekelijk en draagt bij aan een breder begrip voor mensen met parkinson. Een praktijkvoorbeeld: Een klant belt met de mantelzorgservice en vertelt de Zorgadviseur dat haar man (70 jaar) kampt met de ziekte van Parkinson. Mevrouw doet veel zelf in het huishouden nu haar man dat moeilijker kan. Zij zorgt ook dat hij zijn medicatie inneemt. Omdat hij vaak somber en emotioneel is, en het niet prettig vindt om alleen te zijn, wordt het moeilijker om van huis weg te gaan. Ze helpt hem ook met het wassen en aankleden als haar man hierom vraagt. Beiden willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ze hebben prettige buren en ze kunnen in de zo lang mogelijk blijven doen omdat het hen beiden goed doet. Het verhoogt hun kwaliteit van leven en met de huisarts hebben ze hierover goede afspraken gemaakt. Mevrouw heeft huishoudelijke ondersteuning bij de gemeente aangevraagd, maar heeft nog niet gehoord of ze ervoor in aanmerking komt. Het grootste probleem voor mevrouw is het gebrek aan vrije tijd. Ze komt niet aan zichzelf toe. De zorgadviseur benadert daarom een vrijwilligersorganisatie en bespreekt of er iemand bij het echtpaar thuis kan komen. Op deze manier kan mevrouw soms wat tijd voor zichzelf krijgen. Ook gaat de zorgadviseur op zoek naar een fysiotherapeut die is aangesloten bij ParkinsonNet. Voor meneer is het belangrijk dat hij zo lang mogelijk blijft bewegen en oefenen waardoor hij zelfstandig kan blijven functioneren en mevrouw niet te veel belast wordt. Zorgboek Parkinson & Zorgboek Parkinsonismen Inmiddels is er informatie beschikbaar over meer dan 60 verschillende (chronische) aandoeningen. De uitgaven zijn bedoeld voor patiënten, hun naasten en de hulpverlening en bevatten stuk voor stuk zeer uitgebreide informatie. De uitgaven worden verkocht bij iedere Nederlandse apotheek en via de website van September, www. stichtingseptember.nl. Zorgboek Ziekte van Parkinson September herziet regelmatig haar uitgaven. Het afgelopen jaar is de zesde, volledig herziene herdruk van het Zorgboek Ziekte van Parkinson uitgebracht. Het Zorgboek Ziekte van Parkinson is geschreven voor patiënten, hun naasten en de hulpverlening en kwalitatief hoogwaardig patiëntenvoorlichtingsmateriaal, zoals zorgboeken, zorgcd-roms en zorgpockets. bevat zeer uitgebreide informatie over de ziekte van Parkinson. Wat is het? Wat zijn de klachten en behandelingen? Ook bevat het boek informatie over medicatie, geeft het handige tips voor het dagelijks leven, komt de paramedische hulpverlening uitgebreid aan bod en is er informatie over verschillende zakelijke regelingen in opgenomen. Nieuw: Zorgboek Parkinsonismen Onlangs is ook het nieuwe Zorgboek Parkinsonismen verschenen. Een uitgebreid boekwerk dat gemaakt is op initiatief van de Parkinson Vereniging. Het boek is geschreven voor mensen met een (atypisch) parkinsonisme, hun naasten en hulpverleners. Het geeft informatie over parkinsonismen, de klachten en de medische behandelingen. Daarnaast is er in het boek aandacht voor de hulpverlening en geeft het informatie over zakelijke regelingen. Samenwerking September werkt bij de totstandkoming van haar producten nauw samen met organisaties en specialisten uit het veld. Ook aan de zorgboeken Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen hebben veel verschillende deskundigen meegewerkt. Onder andere de deskundigen van ParkinsonNet hebben een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van beide boeken geleverd. Zij hebben de verschillende hoofdstukken inhoudelijk beoordeeld. Hun adviezen en wijzigingen zijn door de door de redactie van September in de teksten verwerkt, waardoor het zeer complete boeken zijn geworden waar veel mensen wat aan kunnen hebben

19 Wij hebben geluk dat we gemotiveerde mensen in ons netwerk hebben. Best Practices uit ParkinsonNet Utrecht Zuid West door Milou van Rijswijk Mariëlle Wittekamp is sinds 2010 multidisciplinair coördinator van ParkinsonNet regio Utrecht Zuidwest. Utrecht Zuidwest is een netwerk van 25 zorgverleners waarin 10 verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Hun gouden formule? Betrokken en gemotiveerde leden die actief in commissies een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het netwerk. Samenwerking Met vier parkinsonverpleegkundigen, een neuroloog, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, specialisten ouderengeneeskunde, diëtisten, een psycholoog, een seksuoloog en een maatschappelijk werkster die geschoold gaat worden is het netwerk aardig compleet. De parkinsonverpleegkundigen zijn volgens Marielle de onmisbare spil in het netwerk. Zij behouden het overzicht en bekijken alles in hun totaliteit. Alles waar de parkinsonpatiënt mee te maken krijgt, daar denken ze over mee. Daarnaast beschikt het netwerk over een zeer betrokken neuroloog: Wij hebben het geluk dat we gemotiveerde mensen in ons netwerk hebben, waaronder een neuroloog, dr. Jorrit Hoff, die erg betrokken is. Zo is hij altijd bereid om een presentatie te geven als we hem ergens voor vragen. Die multidisciplinaire samenwerking vind ik heel leuk

20 Commissie Een netwerk valt of staat bij actieve leden. Als je als coördinator in je eentje de kar trekt en alles zelf wilt doen, dan wordt er geen draagvlak gecreëerd en zullen mensen automatisch achterover leunen. In het begin deed ik veel zelf, totdat een collega uit het netwerk tegen mij zei dat we het werk maar eens moesten verdelen. En dat is precies wat ze gedaan hebben in Utrecht Zuidwest. Er zijn verschillende commissies in het leven geroepen waarin van alle leden een helpende hand wordt verwacht. Elke commissie stelt een jaarplan op waarin concrete doelen worden geformuleerd. De volgende vijf commissies zijn opgericht: Intern De interne commissie houdt zich bezig met de grote lijnen binnen het netwerk en bewaakt het interne proces. Deze commissie houdt een vinger aan de pols bij de werkzaamheden van de andere commissies. Inhoudelijk De inhoudelijke commissie zorgt voor interessante onderwerpen tijdens de multidisciplinaire seminars. Zo heeft er al eens een patiënt over zijn ervaringen met Deep Brain Stimulation verteld en iemand van ParkinsonNet over de mogelijkheden van MijnZorgnet. ICT De ICT commissie houdt de regionale community van het netwerk op MijnZorgnet up-to-date. Voorafgaand aan een vergadering of seminar worden de relevante bestanden geüpload en naderhand worden de notulen online bijgevoegd. Ook worden adreswijzigingen niet meer naar iedereen g d maar aangepast in de Wiki op MijnZorgnet. Parkinsoncafé Deze commissie werkt samen met de patiëntenvereniging en reeds bestaande Parkinsoncafés aan het opzetten van een Parkinsoncafé voor de regio Utrecht. Een Parkinson Café is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers. Het biedt patiënten de gelegenheid ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. PR De PR commissie heeft als doel om meer bekendheid voor het netwerk te genereren bij zowel patienten als huisartsen en neurologen. Met name bij huisartsen is ParkinsonNet nog erg onbekend en valt nog veel winst te behalen. Er staat nog een vacature voor deze commissie open, maar deze wordt hopelijk bij het volgende seminar ingevuld zodat de PR campagne van start kan gaan. Bekendheid Meer bekendheid zal er voor zorgen dat steeds meer mensen met de ziekte van Parkinson de beschikbare gespecialiseerde zorg gaan krijgen. Zo kwam ik laatst een zorgverlener tegen die dacht dat ParkinsonNet alleen voor patienten met de ziekte van Parkinson is en niet voor iemand met parkinsonisme. Dan zie je dat behandelaren ook niet altijd goed op de hoogte zijn waarvoor ze ons kunnen inzetten. Bijkomend voordeel is dat meer bekendheid ook meer verwijzingen zal opleveren. Dat is in ons geval niet zo n noodzaak omdat iedere deelnemer voldoende patiënten ziet, maar het draagt wel bij aan de kwaliteit van de zorg voor parkinsonpatiënten. Verwijzen Vanuit het Antonius ziekenhuis worden veel patiënten naar parkinsongespecialiseerde zorgverleners in het netwerk doorverwezen. Onderling wordt door iedereen meegedacht waar een patiënt baat bij kan hebben. Wanneer het vermoeden bestaat dat een patiënt depressief is, wordt aan alle betrokken zorgverleners gevraagd dit tijdens de behandeling te observeren, indien nodig wordt dan de psycholoog ingeschakeld. In de regio Utrecht Zuidwest zijn meerdere disciplines dubbel vertegenwoordigd, maar sprake van concurrentie met haar collega s in het netwerk is er niet volgens Mariëlle. Alle deelnemers zijn complementair aan elkaar. We stemmen het onderling met elkaar af en we verwijzen ook naar elkaar door. Overleg Omdat parkinson een complexe ziekte is en de patiënt vaak met meerdere disciplines in contact komt is het belangrijk dat iemand het overzicht behoudt. Via de patiënt weet je wie er bij de behandeling betrokken zijn en daarmee gaat de parkinsonverpleegkundige in overleg om de behandeling op elkaar af te stemmen. Nu gaat dat via (zorg)mail, per post, één op één communicatie of via een multidisciplinair overleg. Daar komt veel verslaglegging bij kijken, wat de nodige tijd kost, maar het is prettig als iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen van een patiënt. Voor de een volstaat de verwijsbrief, maar de ander verwacht meer informatie in de overdracht. Dat is nog wel iets om met elkaar af te spreken; wat wil iemand precies in een overdracht hebben?. De Persoonlijke Zorg Community zou hierin ook een belangrijke rol kunnen vervullen: geen mailcontact, maar overleg in de persoonlijke online omgeving van de patiënt zie ook pagina 53 in dit magazine). Voor een beperkte groep is het hartstikke goed, maar sommige ouderen hebben simpelweg geen computer. Ik denk wel dat je daar nu mee moet beginnen, want over tien jaar is waarschijnlijk iedereen online. Actieve en betrokken deelnemers zijn een voorwaarde voor een succesvol en kwalitatief sterk netwerk. Kwaliteit Actieve en betrokken deelnemers zijn een voorwaarde voor een succesvol en kwalitatief sterk netwerk. Iedereen wordt bij de seminars verwacht en daarnaast wordt een beroep op eenieder gedaan om in een commissie deel te nemen of andere taken op te pakken. Als deelnemers helemaal niets doen/ geen inzet tonen, dan komt dat de kwaliteit van zorg niet ten goede. Eén keer een scholing volgen en er vervolgens niets meer mee doen levert niks op. Uiteraard moet iedereen ook voldoende patiënten zien zodat ze feeling houden met de zorg voor parkinsonpatiënten. Vooral voor beginnende zorgverleners is het belangrijk om veel ervaring op te doen. Daarnaast moet iedereen up-to-date blijven. Dit kan door kennis te delen bij de mono- en multidisciplinaire seminars en door vakliteratuur te lezen. En iedereen volgt de ParkinsonNet bijscholingen en andere congressen of cursussen. Op die manier kan iedereen zelf actief de kwaliteit van de zorg waarborgen! 38 39

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie