Afschaffing macronacalculatie voor zorgverzekeraars verlaagt doelmatigheidsprikkels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afschaffing macronacalculatie voor zorgverzekeraars verlaagt doelmatigheidsprikkels"

Transcriptie

1 Afschaffing macronacalculatie voor zorgverzekeraars verlaagt doelmatigheidsprikkels Rein Halbersma en Misja Mikkers Het afbouwen van de individuele ex-post compensatiemechanismen voor zorgverzekeraars vergroot hun prikkels voor een doelmatige zorginkoop. Het afschaffen van de macronacalculatie daarentegen verstoort weliswaar niet de relatieve concurrentieverhoudingen, maar verzwakt wel de absolute doelmatigheidsprikkels van zorgverzekeraars. Het systematische risico van macrokostenfluctuaties kan het beste bij de overheid belegd blijven. Inleiding De NZa constateert in haar monitor zorgverzekeringsmarkt (NZa, 2009b) dat de zorgverzekeringsmarkt per saldo goed werkt. Zo groeit de premie van de basisverzekering gematigd onder invloed van de premieconcurrentie, en waardeert de consument de dienstverlening van verzekeraars over het algemeen met een ruime voldoende. De zorginkoopmarkt functioneert nog minder goed (NZa, 2009a): kwaliteitsinformatie is nog beperkt aanwezig en er bestaat onduidelijkheid over vergoedingsmogelijkheden voor nietgecontracteerde aanbieders (Varkevisser et al., 2006). Daarnaast kent het risicovereveningssysteem voor zorgverzekeraars een aantal perverse prikkels. De zogenaamde ex-post compensatie roomt winsten en verliezen af die verzekeraars op zorginkoop voor hun verzekerden behalen. Daardoor heeft de ex-post compensatie van verschillen tussen geraamde en gerealiseerde zorginkoopkosten een dempende werking op de prikkels voor zorgverzekeraars tot doelmatige zorginkoop. In 2009 heeft het ministerie van VWS het Centraal Planbureau (CPB) enkele houdbaarheidsmaatregelen voor de curatieve zorg laten doorrekenen (CPB, 2009). Gebaseerd op de berekeningen van het CPB stelt de minister in de recente brief aan de Tweede Kamer Waardering voor Betere Zorg IV onder meer voor om per 2011 de omvang van één van de ex-post compensatiemechanismen, de zogeheten macronacalculatie, te verlagen van de huidige 100% naar 70% in In 2014 moet de macronacalculatie zelfs in zijn geheel zijn afgeschaft. In dit artikel gaan wij dieper in op de consequenties van het afschaffen van de macronacalculatie. Hoewel het afbouwen van de individuele ex-post compensatiemechanismen in het algemeen kan leiden tot betere prikkels voor doelmatige zorginkoop, komen wij tot de conclusie dat de afschaffing van de macronacalculatie de doelmatigheidsprikkels van zorgverzekeraars juist verkleint. Het systematische risico van macrokostenfluctuaties kan daarom het beste bij de overheid belegd blijven. Het risicovereveningssysteem De financiële prikkels voor Nederlandse zorgverzekeraars worden in belangrijke mate bepaald door het systeem van risicoverevening (VWS, 2007). Jaarlijks worden voor iedere individuele verzekerde voor het ziekterisico aangepaste vereveningsbijdragen uitgerekend. Deze vereveningsbijdragen worden ex-ante aan verzekeraars toebedeeld. De voorspellende kracht van het ex-ante risicovereveningssysteem is in de praktijk niet perfect. Zo zijn er identificeerbare groepen waarop verzekeraars voorspelbare winsten en verliezen maken (Stam et al., 2008). Verzekeraars worden daarom ex-post gecompenseerd voor de verschillen tussen hun geraamde en gerealiseerde zorguitgaven. Dit mitigeert de financiële gevolgen voor verzekeraars van de beperkte verklarende werking van het ex-ante vereveningssysteem. VGE Bulletin maart

2 Over het jaar 2010 worden vijf vormen van ex-post correcties toegepast: 1. Verzekerdennacalculatie: alle vereveningsbijdragen worden achteraf herberekend, rekeninghoudend met de werkelijke verzekerdenaantallen en hun kenmerken. Omdat deze compensatie plaatsvindt na (verplichte) acceptatie maar vóór de realisatie van de zorguitgaven is deze eigenlijk een vorm van ex-ante verevening die geen effect heeft op de individuele doelmatigheidsprikkels. 2. Macronacalculatie: dit compenseert voor 100% eventuele afwijkingen tussen macrokostenramingen en macrokostenrealisaties. 3. Hogekostenverevening (HKV): zorgverzekeraars kunnen 90% van de kosten van individuele verzekerden boven een drempel van euro ten laste van een pool brengen. 4. Individuele nacalculatie: een bijstelling achteraf van de vereveningsbijdrage op basis van een vooraf vastgesteld percentage van het resultaat per zorgverzekeraar. Voor de vaste ziekenhuiskosten en de kosten van de GGZ is dit percentage 100%. Voor de variabele ziekenhuiskosten in het A-segment is deze 40%, voor het B-segment 15% en voor de overige verstrekkingen 0%. 5. Bandbreedteregeling: als het uiteindelijke resultaat (na toepassing van de hierboven genoemde ex-post compensaties) voor de variabele ziekenhuiskosten in het A-segment en het B-segment per premiebetalende verzekerde buiten een bandbreedte van plus of minus 22,50 euro per verzekerde valt, wordt het bedrag buiten de bandbreedte voor 90% nagecalculeerd. Doordat de werkelijke zorguitgaven pas drie jaar na dato definitief worden vastgesteld, en de Zorgverzekeringswet uit 2006 stamt, zijn ons geen definitieve cijfers over de relatieve omvang van de verschillende ex-post compensatiemechanismen over 2009 bekend. Een ruwe indicatie kan als volgt worden gegeven. Voor de verzekerdennacalculatie is het overstappercentage relevant. Voor de basisverzekering bedroeg dit in het niet-representatieve introductiejaar 2006 bijna 18%, en, in de jaren telkens ongeveer 4% (NZa, 2009b). De voor de macronacalculatie relevante ramingen voor de ex-ante vereveningsbijdragen zijn onder meer gebaseerd op het budgettaire kader zorg (BKZ). In de periode bedroeg het jaarlijkse verschil tussen de ramingen en de realisatie van het BKZ ongeveer 2% (RIVM, 2008). De drie individuele ex-post correcties (HKV, nacalculatie en bandbreedteregeling) verhogen samen de verklaarde variatie (R-kwadraat) van het ex-ante risicovereveningsmodel van 95,3% tot 98,5% (VWS, 2009). De individuele ex-post correcties beperken daardoor ruim tweederde (3,2% van 4,7%) van de door het ex-ante model onverklaarde variatie in de zorguitgaven. Uit dit overzicht blijkt dat de geraamde en gerealiseerde zorguitgaven flink uit elkaar kunnen lopen. Bovendien hebben de individuele ex-post compensatiemechanismen gezamenlijk een veel grotere impact op het uiteindelijke financiële resultaat dan de macronacalculatie. Recent hebben verschillende beleidsopties om de ex-post compensatiemechanismen waaronder de macronacalculatie- af te bouwen aandacht gekregen (VWS, 2010; Boone en Douven, 2010). Macronacalculatie beïnvloedt relatieve premiestelling verzekeraars niet Ex-post macronacalculatie verstoort niet de gerealiseerde verschillen tussen zorginkoopkosten van verzekeraars. De reden is dat elke euro aan behaalde inkoopwinst leidt tot dezelfde euro aan ex-post voordeel ten opzichte van de gemiddelde concurrent. Box 1 illustreert dit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Tevens leidt macronacalculatie niet tot verschillen in de premiestelling en daarmee het financiële resultaat. Deze stelling behoeft meer uitleg vanwege twee subtiele tegenargumenten die bij nader inzien niet valide blijken. Ten eerste zou betoogd kunnen worden dat winsten of verliezen niet volledig tot uiting hoeven te komen in de premie (Boone en Douven, 2010). Verzekeraars zouden bijvoorbeeld afgerekend kunnen worden op hun absolute financiële resultaat, en potentiële winsten niet 14 VGE Bulletin maart 2010

3 alleen voor premiekortingen kunnen aanwenden, maar ook voor verdeling onder aandeelhouders, ter verbetering van de interne structuur, voor nieuwe investeringen, of als kapitaalbuffer voor de toekomst. De vraag is echter niet hoe de nominale premie tot stand komt, maar hoe bij gelijkblijvende overige omstandigheden de premie beïnvloed wordt door kostenverschuivingen als gevolg van de macronacalculatie. Wanneer geen zuivere ceteris paribus vergelijking wordt gemaakt, kan onnodige verwarring ontstaan. In Box 1 betogen wij dat strategisch symmetrische verzekeraars die op een gelijk speelveld opereren de macronacalculatie wel degelijk op gelijke wijze in hun premies doorberekenen. Dit betekent dat macronacalculatie geen invloed heeft op de relatieve premiestelling. Box 1: Doorberekening van macronacalculatie in de nominale premie In VWS (2007, rekenvoorbeeld 3.7) wordt beargumenteerd dat macronacalculatie de onderlinge verschillen in zorginkoopkosten niet aantast. Dit wordt nog eens overtuigend geïllustreerd door een rekenvoorbeeld (Boone en Douven, 2010). Stel dat één verzekeraar met 30% marktaandeel 10 euro per verzekerde scherper inkoopt dan de concurrentie. Door macronacalculatie worden alle verzekeraars daardoor met 3 euro per verzekerde gekort (30% van 10 euro). Dit laat de verschillen in zorginkoopkosten per saldo ongemoeid. Macronacalculatie bij gedifferentieerde prijsconcurrentie Tussen Nederlandse zorgverzekeraars is sprake van gedifferentieerde prijsconcurrentie. De nominale premies in een marktevenwicht geven we aan met p i * (c i, c -i, f i ), die in principe ingewikkelde functies kunnen zijn van de eigen kosten c i en die van de concurrentie c -i, plus een aantal individuele marktomstandigheden (aangegeven als f i ). Door macronacalculatie worden de zorginkoopkosten voor alle verzekeraars met hetzelfde bedrag c veranderd. Het effect op de premies p i * is dan gelijk aan p * i * pi = ci p + c * i i c Merk op dat de individuele effecten f i niet van invloed zijn op de doorberekening van de macronacalculatie in de premies. We noemen verzekeraars strategisch symmetrisch als de som van de beide kostenafgeleiden voor alle verzekeraars gelijk is. Om aan deze conditie te voldoen hoeven verzekeraars geen identieke kostenniveaus te hebben of onder gelijke individuele omstandigheden te opereren. Het is voldoende als de doelfunctie en vraagfunctie van alle verzekeraars dezelfde functionele vorm heeft en dat de kruisafgeleiden van de vraagfunctie aan enkele milde beperkingen voldoen. Voor de Nederlandse situatie zijn er door het gelijke speelveld a-priori geen redenen om te veronderstellen dat verzekeraars strategisch asymmetrisch zijn. Daardoor zal macronacalculatie onder deze omstandigheden niet de relatieve premiestelling en daarmee de relatieve concurrentieposities beïnvloeden. Een tweede tegenwerping zou kunnen zijn dat de macronacalculatie het voor een efficiënte verzekeraar minder winstgevend zou maken om verzekerden van minder efficiënte concurrenten te winnen, omdat de macronacalculatie een deel van die winst teniet zou doen (Boone en Douven, 2010). Dit argument gaat echter voorbij aan het feit dat een rationeel vooruitkijkende verzekeraar enerzijds de verwachte winst aan marktaandeel van minder efficiënte verzekeraars doorberekent in zijn premie, terwijl anderzijds behaalde inkoopvoordelen niet door de ex-post macronacalculatie worden beïnvloed. De conclusie is dan ook dat de gerealiseerde verschillen in winst eveneens niet door de macronacalculatie worden beïnvloed. Risicoverevening als maatstafconcurrentie De macrokosten van verzekeraars worden nu volledig nagecalculeerd. Dat betekent dat de overheid het volledige systematische risico van de macrokostenontwikkelingen loopt, terwijl de verzekeraars een individueel risico lopen op hun inkoopefficiëntie ten opzichte van hun concurrenten. Risicoverevening is daarmee een vorm van maatstafconcurrentie op de zorginkoopkosten (Shleifer, 1985). De dynamische prikkels zorgen dat de kosten per eenheid product steeds lager kunnen worden. Als de gemiddelde kosten per eenheid dan toch stijgen, ligt het in elk geval niet aan de individuele prikkel, maar zijn exogene omstandigheden zoals vergrijzing, technologische ontwikkelinge of onverwachte omstandigheden de oorzaak. VGE Bulletin maart

4 Boone en Douven (2010) betogen dat bij maatstafconcurrentie risico s bestaan op impliciete afstemming van het inkoopgedrag. In de praktijk is een kartel op de zorginkoopkosten echter lastig vorm te geven. In tegenstelling tot de basispremie, zijn de feitelijke zorginkoopkosten niet observeerbaar voor concurrenten. Dit maakt het voor individuele verzekeraars verleidelijk om zich niet aan eventuele kartelafspraken te houden door scherper in te kopen dan hun concurrenten. Doordat macronacalculatie met een vertraging van drie jaar op het feitelijke schadejaar doorwerkt in de ex-ante verevening, is het detecteren van kartelontduikers erg lastig, evenals het stellen van sancties. Collusie op de zorginkoopkosten lijkt ons daarom onwaarschijnlijk. Een laatste argument van Boone en Douven (2010) is dat, in tegenstelling tot maatstafconcurrentie tussen bijvoorbeeld netbeheerders in de energiesector, de zorginkoopkosten van zorgverzekeraars belangrijke spillovers kennen. Dit beperkt de prikkels die maatstafconcurrentie normaliter aan zorgverzekeraars zou geven om tot doelmatigheidsafspraken te komen met zorgaanbieders waar andere verzekeraars eveneens een groot marktaandeel hebben. Dit argument is op zichzelf valide en gaat ook op bij andere vormen van concurrentie (Chernew et al., 2004), maar macronacalculatie verandert niets aan deze situatie doordat het de verschillen in zorginkoopkosten in tact laat. Oplossingen voor meeliftersgedrag moeten dan ook eerder gezocht worden in exclusieve vormen van verticale samenwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders dan in afschaffing van macronacalculatie. Macronacalculatie verhoogt absolute doelmatigheidsprikkels verzekeraars Door het afschaffen van de macronacalculatie wordt het resultaat van een verzekeraar niet alleen meer bepaald door zijn individuele inkoopprestatie (het individuele risico), maar ook door onverwachte veranderingen in de zorgkosten (het systematische risico). Het systematische risico op de macrokostenontwikkelingen wordt gevormd door de fluctuaties rondom de ex-ante macroramingen van het risicovereveningssysteem. Dit risico wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden (zoals de Mexicaanse griep), door beleidsonzekerheden (bijvoorbeeld het moeten bijspringen door verzekeraars bij dreigende faillissementen van zorginstellingen) en door gebrekkige macroramingen. Omdat bovendien de diagnosestelling en behandeling door onafhankelijke artsen plaatsvindt op grond van protocollen en richtlijnen, is het macrovolume aan zorg voor individuele verzekeraars niet beïnvloedbaar. Voor alle ex-post compensatiemechanismen (behalve de verzekerdennacalculatie) geldt dat er een beleidsmatige afruil wordt gemaakt tussen enerzijds het geven van individuele prikkels aan verzekeraars tot doelmatige zorginkoop en anderzijds het voorkomen van prikkels tot risicoselectie op individuele verzekerden (VWS, 2007). Vanuit de principaal-agenttheorie kan worden aangetoond (zie Box 2) dat naarmate de voorspellende werking van het ex-ante vereveningsmodel verbetert, er meer ruimte ontstaat voor grotere prikkels tot doelmatige zorginkoop door het afbouwen van de ex-compensatie. Deze vuistregel wordt in de praktijk ook gevolgd. Grote beleidsveranderingen die gepaard gingen met een verlies aan voorspellende waarde (zoals de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006 en de introductie van het DBC-systeem in 2005) hebben in het verleden geleid tot navenante (tijdelijke) inperkingen van de individuele doelmatigheidsprikkels. Daarnaast worden de individuele ex-post compensatiemechanismen gebruikt om de hoogte van het financiële risico te koppelen aan de mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om de hoogte van de zorgkosten te beïnvloeden (VWS, 2007). Ook dit argument voor individuele ex-post compensatie kan vanuit de principaal-agenttheorie worden verklaard (zie Box 2) als een afruil tussen optimale prikkels en optimale risicodeling. 16 VGE Bulletin maart 2010

5 Box 2: Optimale prikkels voor risicoaverse agenten De principaal-agenttheorie (voor een overzicht zie: Milgrom en Roberts, 1992) modelleert de verhouding tussen een risiconeutrale principaal (hier: de overheid) en risicoaverse agenten (hier: de zorgverzekeraars) als een strategische interactie met asymmetrische informatie. Zorgverzekeraars worden hier als risicoavers beschouwd omdat -zelfs als hun aandeelhouders risiconeutraal zijn (of hun aandelenportefeuille kunnen diversifiëren)- de dagelijkse bedrijfsvoering gedelegeerd is aan risicoaverse managers. De prestatie van een agent (hier: de zorginkoopkosten) is de optelsom zijn eigen deterministische inspanning e en van de stochastische niet-beïnvloedbare omstandigheden waaronder hij moet opereren x. De omstandigheden worden verondersteld te strooien volgens een normaalverdeling met gemiddelde nul en variantie V. Omdat de inspanningen van de agenten niet verifieerbaar zijn, bestaat het beloningscontract (hier: het risicovereveningssysteem) uit een vaste voet en een stukloon evenredig met de geleverde prestatie: w = α + β (e + x). De doelfunctie van de agent is gelijk aan zijn beloningscontract minus de kosten van zijn inspanningen C(e) en minus de risicopremie ½ r β 2 V van de niet-beïnvloedbare fluctuaties in de omstandigheden. De absolute mate van risicoaversie is hier aangeduid als r. De principaal kent als doelfunctie de baten van de inspanningen van de agent B(e) minus het beloningscontract. Er gelden afnemende marginale baten en toenemende marginale kosten van inspanningen. Gegeven een beloningscontract kiest de agent zijn optimale inspanningsniveau e * zo dat de marginale kosten van inspanning gelijk zijn aan de marginale baten, in dit geval het stukloon: β = C (e * ). Een sterkere prikkel leidt dus tot een hoger inspanningsniveau, maar tevens tot een hogere risicopremie. De principaal weegt deze effecten tegen elkaar af en kiest het optimale stukloon β * zo dat de totale winst wordt gemaximaliseerd. Het resultaat is (Milgrom en Roberts, 1992): B' ( e*) β * = C' ( e*) = 1+ rvc' '( e*) Uit bovenstaande formule volgt dat de optimale prikkel en daarmee het optimale inspanningsniveauvan een risicoaverse agent hoger is naarmate 1. de agent minder risicoavers is (lagere r); 2. de ruis in de niet-beïnvloedbare omstandigheden lager is (lagere V); 3. de marginale kosten van inspanningen langzamer stijgen (lagere C ( e * )); 4. de marginale baten van inspanningen hoger zijn (hogere B (e * )). Afschaffing van de macronacalculatie zou materieel leiden tot een verhoging van de nominale premie. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste zouden verzekeraars een risicopremie berekenen voor het lopen van het systematische risico van de niet-beïnvloedbare macrokostenfluctuaties. Dit punt geldt niet alleen vanwege de risicoaversie van managers van verzekeraars, maar wordt bovendien versterkt omdat de Nederlandse Bank vanuit haar toezicht strengere eisen stelt aan de solvabiliteit van zorgverzekeraars naarmate deze meer risico gaan lopen. Ten tweede neemt als gevolg van het niet-beïnvloedbare macrorisico het optimale inspanningsniveau af waarmee verzekeraars via stevig onderhandelen doelmatige zorginkoop kunnen realiseren. De navenant hogere zorgkosten zouden vervolgens eveneens tot een premiestijging leiden. Conclusie Concluderend stellen wij dat hoewel macronacalculatie niet de relatieve concurrentieposities beïnvloedt (Box 1), dat afschaffing van de macronacalculatie wel de absolute prikkels voor verzekeraars voor doelmatige zorginkoop verzwakt (Box 2). In plaats van het afschaffen van de macronacalculatie ligt het meer voor de hand om de individuele ex-post compensatiemechanismen af te bouwen. Zowel de HKV als de bandbreedteregeling en de individuele nacalculatie hebben nu nog een dempende werking op de individuele prikkels tot doelmatige zorginkoop door verzekeraars. Bij de afbouw van ex-post compensatiemechanismen is het wel van belang dat de voorspellende werking van risicoverevening ex-ante dusdanig goed is dat de prikkels tot doelmatig inkopen opwegen tegen ongewenste neveneffecten als het versterken van prikkels tot risicoselectie. Dit is een VGE Bulletin maart

6 jaarlijks te nemen beleidsmatige beslissing. Het systematische risico van macrokostenfluctuaties kan daarom het beste bij de overheid belegd blijven. Rein Halbersma en Misja Mikkers zijn respectievelijk economisch expert en hoofd Ontwikkeling bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij zijn beide als Extramuraal Fellow verbonden aan TILEC (Universiteit van Tilburg). Dit artikel reflecteert de persoonlijke opvatting van de auteurs en kan de NZa op geen enkele wijze binden. Literatuur Akerlof, G. A. (1970), The Market for Lemons, Quarterly Journal of Economics, 84(3): Boone, J. en R. Douven (2010), Macrorisico en efficiëntie van zorgverzekeraars. Economisch Statistische Berichten, 4578: Centraal Planbureau (2009), Houdbaarheidsmaatregelen curatieve zorg. CPB Notitie voor het ministerie van VWS. Chernew, M.E.,W.P.Wodchis, D.P. Scanlon en C.G. McLaughlin (2004) Overlap in HMO physician networks, Health Affairs, 23(2): Milgrom, P. en J. Roberts (1992), Economics, Organization & Management, Prentice Hall. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2009). Overall toets risicovereveningsmodel somatische zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2010). Waardering voor Betere Zorg IV. Nederlandse Zorgautoriteit (2009a). Monitor Ziekenhuiszorg, mei Nederlandse Zorgautoriteit (2009b). Monitor Zorgverzekeringsmarkt, juli RIVM (2008). Zorgbalans Shleifer, A. (1985), Yardstick Competition, Rand Journal of Economics, 16(3): Stam, P.J.A. en W.P.M.M. van de Ven (2008), De harde kern in de risicoverevening, Economisch Statistische Berichten, 4529: Varkevisser, M., N. Polman en S.A. van der Geest (2006), Zorgverzekeraars moeten patiënten kunnen 'sturen', Economisch Statistische Berichten, 4478: VGE Bulletin maart 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 810 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ins en Outs van de Risicoverevening. Dr. Richard van Kleef

Ins en Outs van de Risicoverevening. Dr. Richard van Kleef Ins en Outs van de Risicoverevening Dr. Richard van Kleef vankleef@bmg.eur.nl Risicoverevening Wat? Waarom? Hoe? Wat betekent het voor u? Wat is risicoverevening? Het risicovereveningssysteem is onderdeel

Nadere informatie

De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen

De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen Prof. dr. Roger J. A. Laeven Amsterdam School of Economics University of Amsterdam, EURANDOM, ACIS, CentER and Netspar KNAW Amsterdam 15 maart

Nadere informatie

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau 10 jaar Zvw Operatie Cure geslaagd? 10 jaar Zvw: Resultaten in grote lijnen Werkt het zoals beoogd? Hoe nu verder? Ontwikkeling uitgaven in de curatieve zorg 9 Volumegroei curatieve zorg in % (rechteras)

Nadere informatie

1 Over de grenzen van de risicoverevening

1 Over de grenzen van de risicoverevening 1 Over de grenzen van de risicoverevening 1.1 APE, 15 februari 2016 Inleiding In dit paper betrekken we de stelling dat het primaire doel van risicoverevening het waarborgen van solidariteit is. Doelmatige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Evaluatie flankerend beleid

Evaluatie flankerend beleid Evaluatie flankerend beleid 2012 2013 24 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 1 2 Inleiding 8 3 Macronacalculatie en flankerend beleid 11 3.1 Risicovereveningssysteem 11 3.2 Macronacalculatie

Nadere informatie

CPB Document. Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: No 212. hoe nu verder? Rudy Douven

CPB Document. Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: No 212. hoe nu verder? Rudy Douven CPB Document No 212 Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder? Rudy Douven Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 380 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2011 Kwantitatieve analyse van het risicovereveningssysteem

2011 Kwantitatieve analyse van het risicovereveningssysteem 2011 Kwantitatieve analyse van het risicovereveningssysteem Publiekssamenvatting Somatische zorg, gggz en Eigen Risico 24 februari 2017 Inleiding Met het in 2006 ingevoerde zorgstelsel is de financiering

Nadere informatie

Het budgettaire zorgenkind: wat kunnen we doen?

Het budgettaire zorgenkind: wat kunnen we doen? Presentatie VGE Masterclass, 14 april 2011 Het budgettaire zorgenkind: wat kunnen we doen? Erik Schut 2 Vragen Wat is het probleem? Welke oplossingen? Gaan die werken? Zo niet, wat dan? 3 Wat is het probleem?

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 29 689 Herziening zorgstelsel H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Keuzes in de zorg De rol van de zorgverzekeraar. Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur

Keuzes in de zorg De rol van de zorgverzekeraar. Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Keuzes in de zorg De rol van de zorgverzekeraar Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Inhoud presentatie 1. Aanleiding heroverweging 2. Rol verzekeraar bij zorginkoop 3. Alternatief model: zorgsparen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en

2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en 2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van XXXXXXXX2013, Z- XXXXXXXXXXX;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van XXXXXXXX2013, Z- XXXXXXXXXXX; Concept 5 juni 2013 esluit van houdende wijziging van het esluit zorgverzekering in verband met beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage Op de voordracht

Nadere informatie

Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico

Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico Wynand van de Ven en Erik Schut Wederreactie op Douven en Mannaerts In ons artikel in TPEdigitaal (Van de Ven en Schut 2010) hebben wij uiteengezet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet

Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelen van de risicoverevening 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Wegnemen van prikkels voor risicoselectie 4

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

Met deze brief informeer ik u over de vormgeving van de ex ante vereveningsmodellen 2015 en de voorgenomen inzet van ex post compensaties 2015.

Met deze brief informeer ik u over de vormgeving van de ex ante vereveningsmodellen 2015 en de voorgenomen inzet van ex post compensaties 2015. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

OCFR WORKING PAPER SERIES BELEIDSCONSEQUENTIES VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET. Arianne Eckhardt en Helena Goote 1,2

OCFR WORKING PAPER SERIES BELEIDSCONSEQUENTIES VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET. Arianne Eckhardt en Helena Goote 1,2 OCFR WORKING PAPER SERIES BELEIDSCONSEQUENTIES VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET Arianne Eckhardt en Helena Goote 1,2 Applied Working Paper No. 2008-05 December 2008 ORTEC CENTRE FOR FINANCIAL RESEARCH Postbus

Nadere informatie

Gevolgen van collectiviteiten voor risicosolidariteit

Gevolgen van collectiviteiten voor risicosolidariteit Bachelorscriptie Gevolgen van collectiviteiten voor risicosolidariteit Een onderzoek naar de kosten, kenmerken en vereveningsresultaten van collectief verzekerden in de basisverzekering. Student Mathyn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst van de zorg?

Vertrouwen in de toekomst van de zorg? Vertrouwen in de toekomst van de zorg? Erik Schut, Marco Varkevisser en Stéphanie van der Geest 1 Inleiding De zorgparagraaf van het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst begint met de stelling dat dit

Nadere informatie

10 jaar Zvw: een evaluatie

10 jaar Zvw: een evaluatie 10 jaar Zvw: een evaluatie Masterclass NieuweZorg 3.0, 11 februari 2016 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Samenvatting. Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvatting. Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Samenvatting Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Risicoverevening in vogelvlucht 1 Inleiding Wat houdt risicoverevening

Nadere informatie

Tussenrapport Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie

Tussenrapport Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie Tussenrapport Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie Eerste inzichten juni 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Definitie 12 1.2 Onderzoeksvragen 14 1.3 Interpretatie

Nadere informatie

Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet

Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelen van de risicoverevening 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Wegnemen van prikkels voor risicoselectie 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 833 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Risicoverevening in de zorgverzekering

Risicoverevening in de zorgverzekering 0 Risicoverevening in de zorgverzekering Vera Nieuwland (0583626) Begeleider J. van Rijckevorsel Universiteit van Amsterdam Juli 2008 1 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Het Nederlandse zorgstelsel... 3 2.1 Het

Nadere informatie

Samenvatting. Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvatting. Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Samenvatting Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Risicoverevening in vogelvlucht 1 Inleiding Wat houdt risicoverevening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 644 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de nieuwe zorgverzekeraar Anno12 (2014Z16670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de nieuwe zorgverzekeraar Anno12 (2014Z16670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Betere zorg: een kwestie van kiezen?

Betere zorg: een kwestie van kiezen? Betere zorg: een kwestie van kiezen? VGE Congres Consumer choice: De juiste keuze? 30 november 2006 Erik Schut Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Populaire

Nadere informatie

Memorie van antwoord. 1. Inleiding

Memorie van antwoord. 1. Inleiding 34100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15)

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 Het ministerie van VWS heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Daarom publiceren Zorgverzekeraars dit

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

2017D21792 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D21792 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D21792 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44403 9 december 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873674-144431-Z,

Nadere informatie

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 09-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 1. Hogere zorgkosten, afvlakking premies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 1 september 2015 brief risicodragendheid 2016.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 1 september 2015 brief risicodragendheid 2016. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2008vws-04 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleek bij enkele fracties behoefte te bestaan een aantal vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De toegevoegde gezondheidswinst per verzekeraar en kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders

De toegevoegde gezondheidswinst per verzekeraar en kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders De toegevoegde gezondheidswinst per verzekeraar en kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders Rein Halbersma en Misja Mikkers Kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders komt nog niet goed op gang vanwege

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Inleiding Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage en midden inkomens mogelijk moet maken de nominale

Nadere informatie

blad: 1 van 5 Wij danken u voor de uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van de risicoverevening.

blad: 1 van 5 Wij danken u voor de uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van de risicoverevening. blad: 1 van 5 Aan : Ministerie van VWS Van : Winny Toersen (patiëntenfederatie NPCF) Marijke Hempenius (Ieder(in)) Onderwerp : Toekomst risicoverevening Datum : 26 februari 2016 Kopie : Kenmerk: : 2016-006

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt De zorgverzekeringsmarkt Masterclass NieuweZorg 7 april 2017 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland. Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland. Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland April 2015 2 Kern-gezond - Actieplan Zorgverzekeraars Nederland Het Nederlandse zorgstelsel wordt internationaal tot de beste

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over plannen van een nieuw toetredende zorgverzekeraar (2012Z10354).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over plannen van een nieuw toetredende zorgverzekeraar (2012Z10354). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet Inhoud

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

DE LANDELIJKE ZORGVOORZIENING

DE LANDELIJKE ZORGVOORZIENING DE LANDELIJKE ZORGVOORZIENING Meer zorg en minder markt Lagere premies en hogere kwaliteit Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid November 2014 1 De Landelijke Zorgvoorziening - samenvatting Marktwerking heeft

Nadere informatie

Kruissubsidie in de zorgverzekeringsmarkt

Kruissubsidie in de zorgverzekeringsmarkt Kruissubsidie in de zorgverzekeringsmarkt Visie en activiteiten NZa Versie 1, januari 2007 ZCC/0 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Wat is kruissubsidiëring en is dat erg? 4 2.3 Is

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Opzet voor 2013 november 2012 2 Inhoud 1. Nacalculatie in de cggz 4 Inleiding 4 2. Nacalculatie op de geopende DBC s 2013 5 2.1 Nacalculatie op

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 Nota over de toestand van s Rijks financiën L BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Romy Bes, Anne Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Inleiding Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage inkomens en middeninkomens mogelijk moet maken

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Inleiding Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage inkomens en middeninkomens mogelijk moet maken

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen); Besluit van houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) Op de voordracht

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie pilot I

Eindexamen vwo economie pilot I Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat de principaal te maken kan krijgen met keuzemogelijkheden en daardoor kosten moet maken om de kwaliteit van de zorgproducenten te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Risicoverevening in de zorgverzekering

Risicoverevening in de zorgverzekering Risicoverevening in de zorgverzekering Een evaluatie en oplossingsrichtingen voor verbetering Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Eindrapportage 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Hoe problematisch is een onder- of overcompensatie?

Hoe problematisch is een onder- of overcompensatie? Hoe problematisch is een onder- of overcompensatie? Position paper: bijdrage aan de fundamentele discussie over de risicoverevening Februari 2016 dr. R.C. van Kleef dr. P. Bakx dr. F. Eijkenaar prof.dr.

Nadere informatie

Managementrapport Risicovereveningsmodel GGZ en Eigen Risico

Managementrapport Risicovereveningsmodel GGZ en Eigen Risico Managementrapport Risicovereveningsmodel GGZ en Eigen Risico 2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Kwaliteit risicoverevening

Kwaliteit risicoverevening Kwaliteit risicoverevening bijdrage AG aan fundamentele discussie vanuit actuarieel perspectief Kring Zorg Bijeenkomst 9 mei 2016 Agenda 1 Introductie 2 Adequaatheid 3 Volledigheid 3 Discussie Introductie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 657 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014

Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014 Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014 De rol van de NZa als marktmeester december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 2. De NZa 9 3. Vijf thema s 11 3.1 Inleiding 11 3.2 Thema 1: keuzevrijheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Risicoverevening 2018

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Risicoverevening 2018 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Financiering van de Zorg. Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017

Financiering van de Zorg. Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017 Financiering van de Zorg Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017 Ir. M.G. Bakker MBA RC Manager Divisiecontrol Zorg (&Verevening); Coöperatie VGZ Feb. 2014 heden Manager Divisiecontrol Commercie; Coöperatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ-instellingen DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5. Contractmodule

Nadere informatie

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009 Code Red Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis Amsterdam, 20 april 2009 Vraag Antwoord 1 Zijn de nieuwe maatregelen voldoende om de financiële consequenties van de huidige economische

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2016

Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Sinds 2014 publiceren zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zij verzekerden

Nadere informatie

De werkzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel

De werkzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel 12 De werkzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel 12.1 Inleiding De Rijksoverheid heeft de taak het Nederlandse zorgstelsel dusdanig vorm te geven dat publieke belangen in de zorg zijn gewaarborgd. Iedere

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip

De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip Position paper De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip Verantwoording Het volgen van ontwikkelingen die de actuariële aspecten van verschillende

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2015

Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Sinds vorig jaar publiceren Zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zorgverzekeraars

Nadere informatie

2. Kan de minister toelichten waarom er gekozen is voor een verbetering van de bestaande vereveningskenmerken?

2. Kan de minister toelichten waarom er gekozen is voor een verbetering van de bestaande vereveningskenmerken? Beantwoording schriftelijke vragen bij de brieven Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 (Kamerstuk

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg?

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de burgers? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de werkgevers en uitkeringsinstanties?

Nadere informatie