Afschaffing macronacalculatie voor zorgverzekeraars verlaagt doelmatigheidsprikkels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afschaffing macronacalculatie voor zorgverzekeraars verlaagt doelmatigheidsprikkels"

Transcriptie

1 Afschaffing macronacalculatie voor zorgverzekeraars verlaagt doelmatigheidsprikkels Rein Halbersma en Misja Mikkers Het afbouwen van de individuele ex-post compensatiemechanismen voor zorgverzekeraars vergroot hun prikkels voor een doelmatige zorginkoop. Het afschaffen van de macronacalculatie daarentegen verstoort weliswaar niet de relatieve concurrentieverhoudingen, maar verzwakt wel de absolute doelmatigheidsprikkels van zorgverzekeraars. Het systematische risico van macrokostenfluctuaties kan het beste bij de overheid belegd blijven. Inleiding De NZa constateert in haar monitor zorgverzekeringsmarkt (NZa, 2009b) dat de zorgverzekeringsmarkt per saldo goed werkt. Zo groeit de premie van de basisverzekering gematigd onder invloed van de premieconcurrentie, en waardeert de consument de dienstverlening van verzekeraars over het algemeen met een ruime voldoende. De zorginkoopmarkt functioneert nog minder goed (NZa, 2009a): kwaliteitsinformatie is nog beperkt aanwezig en er bestaat onduidelijkheid over vergoedingsmogelijkheden voor nietgecontracteerde aanbieders (Varkevisser et al., 2006). Daarnaast kent het risicovereveningssysteem voor zorgverzekeraars een aantal perverse prikkels. De zogenaamde ex-post compensatie roomt winsten en verliezen af die verzekeraars op zorginkoop voor hun verzekerden behalen. Daardoor heeft de ex-post compensatie van verschillen tussen geraamde en gerealiseerde zorginkoopkosten een dempende werking op de prikkels voor zorgverzekeraars tot doelmatige zorginkoop. In 2009 heeft het ministerie van VWS het Centraal Planbureau (CPB) enkele houdbaarheidsmaatregelen voor de curatieve zorg laten doorrekenen (CPB, 2009). Gebaseerd op de berekeningen van het CPB stelt de minister in de recente brief aan de Tweede Kamer Waardering voor Betere Zorg IV onder meer voor om per 2011 de omvang van één van de ex-post compensatiemechanismen, de zogeheten macronacalculatie, te verlagen van de huidige 100% naar 70% in In 2014 moet de macronacalculatie zelfs in zijn geheel zijn afgeschaft. In dit artikel gaan wij dieper in op de consequenties van het afschaffen van de macronacalculatie. Hoewel het afbouwen van de individuele ex-post compensatiemechanismen in het algemeen kan leiden tot betere prikkels voor doelmatige zorginkoop, komen wij tot de conclusie dat de afschaffing van de macronacalculatie de doelmatigheidsprikkels van zorgverzekeraars juist verkleint. Het systematische risico van macrokostenfluctuaties kan daarom het beste bij de overheid belegd blijven. Het risicovereveningssysteem De financiële prikkels voor Nederlandse zorgverzekeraars worden in belangrijke mate bepaald door het systeem van risicoverevening (VWS, 2007). Jaarlijks worden voor iedere individuele verzekerde voor het ziekterisico aangepaste vereveningsbijdragen uitgerekend. Deze vereveningsbijdragen worden ex-ante aan verzekeraars toebedeeld. De voorspellende kracht van het ex-ante risicovereveningssysteem is in de praktijk niet perfect. Zo zijn er identificeerbare groepen waarop verzekeraars voorspelbare winsten en verliezen maken (Stam et al., 2008). Verzekeraars worden daarom ex-post gecompenseerd voor de verschillen tussen hun geraamde en gerealiseerde zorguitgaven. Dit mitigeert de financiële gevolgen voor verzekeraars van de beperkte verklarende werking van het ex-ante vereveningssysteem. VGE Bulletin maart

2 Over het jaar 2010 worden vijf vormen van ex-post correcties toegepast: 1. Verzekerdennacalculatie: alle vereveningsbijdragen worden achteraf herberekend, rekeninghoudend met de werkelijke verzekerdenaantallen en hun kenmerken. Omdat deze compensatie plaatsvindt na (verplichte) acceptatie maar vóór de realisatie van de zorguitgaven is deze eigenlijk een vorm van ex-ante verevening die geen effect heeft op de individuele doelmatigheidsprikkels. 2. Macronacalculatie: dit compenseert voor 100% eventuele afwijkingen tussen macrokostenramingen en macrokostenrealisaties. 3. Hogekostenverevening (HKV): zorgverzekeraars kunnen 90% van de kosten van individuele verzekerden boven een drempel van euro ten laste van een pool brengen. 4. Individuele nacalculatie: een bijstelling achteraf van de vereveningsbijdrage op basis van een vooraf vastgesteld percentage van het resultaat per zorgverzekeraar. Voor de vaste ziekenhuiskosten en de kosten van de GGZ is dit percentage 100%. Voor de variabele ziekenhuiskosten in het A-segment is deze 40%, voor het B-segment 15% en voor de overige verstrekkingen 0%. 5. Bandbreedteregeling: als het uiteindelijke resultaat (na toepassing van de hierboven genoemde ex-post compensaties) voor de variabele ziekenhuiskosten in het A-segment en het B-segment per premiebetalende verzekerde buiten een bandbreedte van plus of minus 22,50 euro per verzekerde valt, wordt het bedrag buiten de bandbreedte voor 90% nagecalculeerd. Doordat de werkelijke zorguitgaven pas drie jaar na dato definitief worden vastgesteld, en de Zorgverzekeringswet uit 2006 stamt, zijn ons geen definitieve cijfers over de relatieve omvang van de verschillende ex-post compensatiemechanismen over 2009 bekend. Een ruwe indicatie kan als volgt worden gegeven. Voor de verzekerdennacalculatie is het overstappercentage relevant. Voor de basisverzekering bedroeg dit in het niet-representatieve introductiejaar 2006 bijna 18%, en, in de jaren telkens ongeveer 4% (NZa, 2009b). De voor de macronacalculatie relevante ramingen voor de ex-ante vereveningsbijdragen zijn onder meer gebaseerd op het budgettaire kader zorg (BKZ). In de periode bedroeg het jaarlijkse verschil tussen de ramingen en de realisatie van het BKZ ongeveer 2% (RIVM, 2008). De drie individuele ex-post correcties (HKV, nacalculatie en bandbreedteregeling) verhogen samen de verklaarde variatie (R-kwadraat) van het ex-ante risicovereveningsmodel van 95,3% tot 98,5% (VWS, 2009). De individuele ex-post correcties beperken daardoor ruim tweederde (3,2% van 4,7%) van de door het ex-ante model onverklaarde variatie in de zorguitgaven. Uit dit overzicht blijkt dat de geraamde en gerealiseerde zorguitgaven flink uit elkaar kunnen lopen. Bovendien hebben de individuele ex-post compensatiemechanismen gezamenlijk een veel grotere impact op het uiteindelijke financiële resultaat dan de macronacalculatie. Recent hebben verschillende beleidsopties om de ex-post compensatiemechanismen waaronder de macronacalculatie- af te bouwen aandacht gekregen (VWS, 2010; Boone en Douven, 2010). Macronacalculatie beïnvloedt relatieve premiestelling verzekeraars niet Ex-post macronacalculatie verstoort niet de gerealiseerde verschillen tussen zorginkoopkosten van verzekeraars. De reden is dat elke euro aan behaalde inkoopwinst leidt tot dezelfde euro aan ex-post voordeel ten opzichte van de gemiddelde concurrent. Box 1 illustreert dit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Tevens leidt macronacalculatie niet tot verschillen in de premiestelling en daarmee het financiële resultaat. Deze stelling behoeft meer uitleg vanwege twee subtiele tegenargumenten die bij nader inzien niet valide blijken. Ten eerste zou betoogd kunnen worden dat winsten of verliezen niet volledig tot uiting hoeven te komen in de premie (Boone en Douven, 2010). Verzekeraars zouden bijvoorbeeld afgerekend kunnen worden op hun absolute financiële resultaat, en potentiële winsten niet 14 VGE Bulletin maart 2010

3 alleen voor premiekortingen kunnen aanwenden, maar ook voor verdeling onder aandeelhouders, ter verbetering van de interne structuur, voor nieuwe investeringen, of als kapitaalbuffer voor de toekomst. De vraag is echter niet hoe de nominale premie tot stand komt, maar hoe bij gelijkblijvende overige omstandigheden de premie beïnvloed wordt door kostenverschuivingen als gevolg van de macronacalculatie. Wanneer geen zuivere ceteris paribus vergelijking wordt gemaakt, kan onnodige verwarring ontstaan. In Box 1 betogen wij dat strategisch symmetrische verzekeraars die op een gelijk speelveld opereren de macronacalculatie wel degelijk op gelijke wijze in hun premies doorberekenen. Dit betekent dat macronacalculatie geen invloed heeft op de relatieve premiestelling. Box 1: Doorberekening van macronacalculatie in de nominale premie In VWS (2007, rekenvoorbeeld 3.7) wordt beargumenteerd dat macronacalculatie de onderlinge verschillen in zorginkoopkosten niet aantast. Dit wordt nog eens overtuigend geïllustreerd door een rekenvoorbeeld (Boone en Douven, 2010). Stel dat één verzekeraar met 30% marktaandeel 10 euro per verzekerde scherper inkoopt dan de concurrentie. Door macronacalculatie worden alle verzekeraars daardoor met 3 euro per verzekerde gekort (30% van 10 euro). Dit laat de verschillen in zorginkoopkosten per saldo ongemoeid. Macronacalculatie bij gedifferentieerde prijsconcurrentie Tussen Nederlandse zorgverzekeraars is sprake van gedifferentieerde prijsconcurrentie. De nominale premies in een marktevenwicht geven we aan met p i * (c i, c -i, f i ), die in principe ingewikkelde functies kunnen zijn van de eigen kosten c i en die van de concurrentie c -i, plus een aantal individuele marktomstandigheden (aangegeven als f i ). Door macronacalculatie worden de zorginkoopkosten voor alle verzekeraars met hetzelfde bedrag c veranderd. Het effect op de premies p i * is dan gelijk aan p * i * pi = ci p + c * i i c Merk op dat de individuele effecten f i niet van invloed zijn op de doorberekening van de macronacalculatie in de premies. We noemen verzekeraars strategisch symmetrisch als de som van de beide kostenafgeleiden voor alle verzekeraars gelijk is. Om aan deze conditie te voldoen hoeven verzekeraars geen identieke kostenniveaus te hebben of onder gelijke individuele omstandigheden te opereren. Het is voldoende als de doelfunctie en vraagfunctie van alle verzekeraars dezelfde functionele vorm heeft en dat de kruisafgeleiden van de vraagfunctie aan enkele milde beperkingen voldoen. Voor de Nederlandse situatie zijn er door het gelijke speelveld a-priori geen redenen om te veronderstellen dat verzekeraars strategisch asymmetrisch zijn. Daardoor zal macronacalculatie onder deze omstandigheden niet de relatieve premiestelling en daarmee de relatieve concurrentieposities beïnvloeden. Een tweede tegenwerping zou kunnen zijn dat de macronacalculatie het voor een efficiënte verzekeraar minder winstgevend zou maken om verzekerden van minder efficiënte concurrenten te winnen, omdat de macronacalculatie een deel van die winst teniet zou doen (Boone en Douven, 2010). Dit argument gaat echter voorbij aan het feit dat een rationeel vooruitkijkende verzekeraar enerzijds de verwachte winst aan marktaandeel van minder efficiënte verzekeraars doorberekent in zijn premie, terwijl anderzijds behaalde inkoopvoordelen niet door de ex-post macronacalculatie worden beïnvloed. De conclusie is dan ook dat de gerealiseerde verschillen in winst eveneens niet door de macronacalculatie worden beïnvloed. Risicoverevening als maatstafconcurrentie De macrokosten van verzekeraars worden nu volledig nagecalculeerd. Dat betekent dat de overheid het volledige systematische risico van de macrokostenontwikkelingen loopt, terwijl de verzekeraars een individueel risico lopen op hun inkoopefficiëntie ten opzichte van hun concurrenten. Risicoverevening is daarmee een vorm van maatstafconcurrentie op de zorginkoopkosten (Shleifer, 1985). De dynamische prikkels zorgen dat de kosten per eenheid product steeds lager kunnen worden. Als de gemiddelde kosten per eenheid dan toch stijgen, ligt het in elk geval niet aan de individuele prikkel, maar zijn exogene omstandigheden zoals vergrijzing, technologische ontwikkelinge of onverwachte omstandigheden de oorzaak. VGE Bulletin maart

4 Boone en Douven (2010) betogen dat bij maatstafconcurrentie risico s bestaan op impliciete afstemming van het inkoopgedrag. In de praktijk is een kartel op de zorginkoopkosten echter lastig vorm te geven. In tegenstelling tot de basispremie, zijn de feitelijke zorginkoopkosten niet observeerbaar voor concurrenten. Dit maakt het voor individuele verzekeraars verleidelijk om zich niet aan eventuele kartelafspraken te houden door scherper in te kopen dan hun concurrenten. Doordat macronacalculatie met een vertraging van drie jaar op het feitelijke schadejaar doorwerkt in de ex-ante verevening, is het detecteren van kartelontduikers erg lastig, evenals het stellen van sancties. Collusie op de zorginkoopkosten lijkt ons daarom onwaarschijnlijk. Een laatste argument van Boone en Douven (2010) is dat, in tegenstelling tot maatstafconcurrentie tussen bijvoorbeeld netbeheerders in de energiesector, de zorginkoopkosten van zorgverzekeraars belangrijke spillovers kennen. Dit beperkt de prikkels die maatstafconcurrentie normaliter aan zorgverzekeraars zou geven om tot doelmatigheidsafspraken te komen met zorgaanbieders waar andere verzekeraars eveneens een groot marktaandeel hebben. Dit argument is op zichzelf valide en gaat ook op bij andere vormen van concurrentie (Chernew et al., 2004), maar macronacalculatie verandert niets aan deze situatie doordat het de verschillen in zorginkoopkosten in tact laat. Oplossingen voor meeliftersgedrag moeten dan ook eerder gezocht worden in exclusieve vormen van verticale samenwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders dan in afschaffing van macronacalculatie. Macronacalculatie verhoogt absolute doelmatigheidsprikkels verzekeraars Door het afschaffen van de macronacalculatie wordt het resultaat van een verzekeraar niet alleen meer bepaald door zijn individuele inkoopprestatie (het individuele risico), maar ook door onverwachte veranderingen in de zorgkosten (het systematische risico). Het systematische risico op de macrokostenontwikkelingen wordt gevormd door de fluctuaties rondom de ex-ante macroramingen van het risicovereveningssysteem. Dit risico wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden (zoals de Mexicaanse griep), door beleidsonzekerheden (bijvoorbeeld het moeten bijspringen door verzekeraars bij dreigende faillissementen van zorginstellingen) en door gebrekkige macroramingen. Omdat bovendien de diagnosestelling en behandeling door onafhankelijke artsen plaatsvindt op grond van protocollen en richtlijnen, is het macrovolume aan zorg voor individuele verzekeraars niet beïnvloedbaar. Voor alle ex-post compensatiemechanismen (behalve de verzekerdennacalculatie) geldt dat er een beleidsmatige afruil wordt gemaakt tussen enerzijds het geven van individuele prikkels aan verzekeraars tot doelmatige zorginkoop en anderzijds het voorkomen van prikkels tot risicoselectie op individuele verzekerden (VWS, 2007). Vanuit de principaal-agenttheorie kan worden aangetoond (zie Box 2) dat naarmate de voorspellende werking van het ex-ante vereveningsmodel verbetert, er meer ruimte ontstaat voor grotere prikkels tot doelmatige zorginkoop door het afbouwen van de ex-compensatie. Deze vuistregel wordt in de praktijk ook gevolgd. Grote beleidsveranderingen die gepaard gingen met een verlies aan voorspellende waarde (zoals de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006 en de introductie van het DBC-systeem in 2005) hebben in het verleden geleid tot navenante (tijdelijke) inperkingen van de individuele doelmatigheidsprikkels. Daarnaast worden de individuele ex-post compensatiemechanismen gebruikt om de hoogte van het financiële risico te koppelen aan de mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om de hoogte van de zorgkosten te beïnvloeden (VWS, 2007). Ook dit argument voor individuele ex-post compensatie kan vanuit de principaal-agenttheorie worden verklaard (zie Box 2) als een afruil tussen optimale prikkels en optimale risicodeling. 16 VGE Bulletin maart 2010

5 Box 2: Optimale prikkels voor risicoaverse agenten De principaal-agenttheorie (voor een overzicht zie: Milgrom en Roberts, 1992) modelleert de verhouding tussen een risiconeutrale principaal (hier: de overheid) en risicoaverse agenten (hier: de zorgverzekeraars) als een strategische interactie met asymmetrische informatie. Zorgverzekeraars worden hier als risicoavers beschouwd omdat -zelfs als hun aandeelhouders risiconeutraal zijn (of hun aandelenportefeuille kunnen diversifiëren)- de dagelijkse bedrijfsvoering gedelegeerd is aan risicoaverse managers. De prestatie van een agent (hier: de zorginkoopkosten) is de optelsom zijn eigen deterministische inspanning e en van de stochastische niet-beïnvloedbare omstandigheden waaronder hij moet opereren x. De omstandigheden worden verondersteld te strooien volgens een normaalverdeling met gemiddelde nul en variantie V. Omdat de inspanningen van de agenten niet verifieerbaar zijn, bestaat het beloningscontract (hier: het risicovereveningssysteem) uit een vaste voet en een stukloon evenredig met de geleverde prestatie: w = α + β (e + x). De doelfunctie van de agent is gelijk aan zijn beloningscontract minus de kosten van zijn inspanningen C(e) en minus de risicopremie ½ r β 2 V van de niet-beïnvloedbare fluctuaties in de omstandigheden. De absolute mate van risicoaversie is hier aangeduid als r. De principaal kent als doelfunctie de baten van de inspanningen van de agent B(e) minus het beloningscontract. Er gelden afnemende marginale baten en toenemende marginale kosten van inspanningen. Gegeven een beloningscontract kiest de agent zijn optimale inspanningsniveau e * zo dat de marginale kosten van inspanning gelijk zijn aan de marginale baten, in dit geval het stukloon: β = C (e * ). Een sterkere prikkel leidt dus tot een hoger inspanningsniveau, maar tevens tot een hogere risicopremie. De principaal weegt deze effecten tegen elkaar af en kiest het optimale stukloon β * zo dat de totale winst wordt gemaximaliseerd. Het resultaat is (Milgrom en Roberts, 1992): B' ( e*) β * = C' ( e*) = 1+ rvc' '( e*) Uit bovenstaande formule volgt dat de optimale prikkel en daarmee het optimale inspanningsniveauvan een risicoaverse agent hoger is naarmate 1. de agent minder risicoavers is (lagere r); 2. de ruis in de niet-beïnvloedbare omstandigheden lager is (lagere V); 3. de marginale kosten van inspanningen langzamer stijgen (lagere C ( e * )); 4. de marginale baten van inspanningen hoger zijn (hogere B (e * )). Afschaffing van de macronacalculatie zou materieel leiden tot een verhoging van de nominale premie. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste zouden verzekeraars een risicopremie berekenen voor het lopen van het systematische risico van de niet-beïnvloedbare macrokostenfluctuaties. Dit punt geldt niet alleen vanwege de risicoaversie van managers van verzekeraars, maar wordt bovendien versterkt omdat de Nederlandse Bank vanuit haar toezicht strengere eisen stelt aan de solvabiliteit van zorgverzekeraars naarmate deze meer risico gaan lopen. Ten tweede neemt als gevolg van het niet-beïnvloedbare macrorisico het optimale inspanningsniveau af waarmee verzekeraars via stevig onderhandelen doelmatige zorginkoop kunnen realiseren. De navenant hogere zorgkosten zouden vervolgens eveneens tot een premiestijging leiden. Conclusie Concluderend stellen wij dat hoewel macronacalculatie niet de relatieve concurrentieposities beïnvloedt (Box 1), dat afschaffing van de macronacalculatie wel de absolute prikkels voor verzekeraars voor doelmatige zorginkoop verzwakt (Box 2). In plaats van het afschaffen van de macronacalculatie ligt het meer voor de hand om de individuele ex-post compensatiemechanismen af te bouwen. Zowel de HKV als de bandbreedteregeling en de individuele nacalculatie hebben nu nog een dempende werking op de individuele prikkels tot doelmatige zorginkoop door verzekeraars. Bij de afbouw van ex-post compensatiemechanismen is het wel van belang dat de voorspellende werking van risicoverevening ex-ante dusdanig goed is dat de prikkels tot doelmatig inkopen opwegen tegen ongewenste neveneffecten als het versterken van prikkels tot risicoselectie. Dit is een VGE Bulletin maart

6 jaarlijks te nemen beleidsmatige beslissing. Het systematische risico van macrokostenfluctuaties kan daarom het beste bij de overheid belegd blijven. Rein Halbersma en Misja Mikkers zijn respectievelijk economisch expert en hoofd Ontwikkeling bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij zijn beide als Extramuraal Fellow verbonden aan TILEC (Universiteit van Tilburg). Dit artikel reflecteert de persoonlijke opvatting van de auteurs en kan de NZa op geen enkele wijze binden. Literatuur Akerlof, G. A. (1970), The Market for Lemons, Quarterly Journal of Economics, 84(3): Boone, J. en R. Douven (2010), Macrorisico en efficiëntie van zorgverzekeraars. Economisch Statistische Berichten, 4578: Centraal Planbureau (2009), Houdbaarheidsmaatregelen curatieve zorg. CPB Notitie voor het ministerie van VWS. Chernew, M.E.,W.P.Wodchis, D.P. Scanlon en C.G. McLaughlin (2004) Overlap in HMO physician networks, Health Affairs, 23(2): Milgrom, P. en J. Roberts (1992), Economics, Organization & Management, Prentice Hall. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2009). Overall toets risicovereveningsmodel somatische zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2010). Waardering voor Betere Zorg IV. Nederlandse Zorgautoriteit (2009a). Monitor Ziekenhuiszorg, mei Nederlandse Zorgautoriteit (2009b). Monitor Zorgverzekeringsmarkt, juli RIVM (2008). Zorgbalans Shleifer, A. (1985), Yardstick Competition, Rand Journal of Economics, 16(3): Stam, P.J.A. en W.P.M.M. van de Ven (2008), De harde kern in de risicoverevening, Economisch Statistische Berichten, 4529: Varkevisser, M., N. Polman en S.A. van der Geest (2006), Zorgverzekeraars moeten patiënten kunnen 'sturen', Economisch Statistische Berichten, 4478: VGE Bulletin maart 2010

De toegevoegde gezondheidswinst per verzekeraar en kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders

De toegevoegde gezondheidswinst per verzekeraar en kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders De toegevoegde gezondheidswinst per verzekeraar en kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders Rein Halbersma en Misja Mikkers Kwaliteitsconcurrentie tussen zorgaanbieders komt nog niet goed op gang vanwege

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten?

Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? In s&d 2009/4 bekritiseerden Margo Trappenburg en Martin Buijsen het nieuwe zorgstelsel: marktwerking zou ongelijkheid in de hand werken. Erik Schut betoogt

Nadere informatie

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel?

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? NZa Research Paper 2012-3 Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? Rein Halbersma, Johan van Manen en Wolf Sauter* * De auteurs zijn werkzaam bij de NZa. Dit document weerspiegelt

Nadere informatie

Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008

Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008 Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Mei 2008 A.F. Roos F.T. Schut Instituut Beleid en Management

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg Toelichting Toepassing artikel 45 Wmg december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Artikel 45 Wmg 7 2. Reikwijdte 9 3. Overwegingen ten aanzien van soorten marktpartijen 11 3.1 Algemeen: nadruk op verkoopmacht en

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

NZa Research Paper, 2013-1. Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel?

NZa Research Paper, 2013-1. Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel? NZa Research Paper, 2013-1 Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel? Een verkenning in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit Marc Pomp September 2013 Inhoud Managementsamenvatting 5

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Signalementen RVZ Zoetermeer, maart 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 De zorguitgaven stijgen en zullen blijven stijgen 11 1.1 Versnellende

Nadere informatie

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Onderzoek risicoverevening 2015: berekening normbedragen

Onderzoek risicoverevening 2015: berekening normbedragen WOR 711 Onderzoek risicoverevening 2015: berekening normbedragen Onderzoek voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ibmg-projectteam risicoverevening * Eindrapportage, 24 september 2014

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van:

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van: Solidariteit Zorg op maat onder druk? heeft toekomst Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Januari 2013 ISBN 978-90-5833-577-7 CPB Policy Brief 2013/01

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

Het effect van het verplicht eigen risico

Het effect van het verplicht eigen risico Het effect van het verplicht eigen risico Wija Oortwijn, Vincent Thio en Mathijn Wilkens Eigen betalingen in de gezondheidszorg leiden tot een financieringsverschuiving van publiek naar privaat gefinancierde

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie