Vademecum. van de. Solidaire Lening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum. van de. Solidaire Lening"

Transcriptie

1 Vademecum van de Solidaire Lening Juli 2004

2 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening De aanvraag voor een solidaire lening De solidaire lening en de terugbetaling...8 III. DE BEHANDELING VAN DE KREDIETAANVRAAG BIJ HET PARTICIPATIEFONDS Indiening van de aanvraag Onderzoek van de kredietaanvraag Voorbereiding van een beslissingsvoorstel Versturen van de dossiers naar de leden van het kredietcomité Beslissing van het kredietcomité Voorbereiding van de akte van kredietopening en de bijhorende documenten Uitvoering van de voorwaarden van de kredietdocumenten Terbeschikkingstelling van het geld Ondersteuning na het bekomen van de solidaire lening BIJLAGE 1: De vestiging als zelfstandige in het kader van de procedure van asielaanvraag BIJLAGE 2: Specifieke bepalingen inzake aanvragen voor een solidaire lening BIJLAGE 3: Solidaire lening stopzetting van activiteit

3 DE SOLIDAIRE LENING RICHT ZICH TOT: I. INLEIDENDE BEGRIPPEN Personen die hun eigen economisch project wensen op te starten, maar moeilijkheden ondervinden om een startkapitaal te bekomen, rekening houdend met hun persoonlijke financiële toestand en die geen toegang hebben tot een bankkrediet, met andere woorden mensen die sociale steun genieten, een leefloon of werkloosheidsvergoeding ontvangen, zonder andere inkomsten binnen het gezin. Alle leningen van het Participatiefonds zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds en zijn latere wijzigingen. 2

4 II. DE KREDIETAANVRAAG Wanneer een persoon een solidaire lening vraagt, moet het steunpunt voor starters erover waken dat de aanvrager alle nuttige begeleidingsmaatregelen geniet bij de voorbereiding van de kredietaanvraag. In het bijzonder zal rekening worden gehouden met de elementen hierna opgesomd. 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening Om ontvankelijk te zijn, dienen een aantal elementen te worden geverifieerd: Het bedrag van de solidaire lening mag niet hoger zijn dan ; de duur bedraagt 4 jaar. De solidaire lening, die beschouwd wordt als een gewone achtergestelde lening, kan met geen enkele andere lening of micro-krediet gecumuleerd worden, ook niet met een ander type lening van het Participatiefonds. Het totale investeringsbedrag in het kader van de aanvraag van de solidaire lening bedraagt zo maximaal De solidaire lening mag enkel worden toegekend aan een natuurlijke persoon De aanvrager moet zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep De aanvrager dient deel uit te maken van de doelgroep solidaire lening zoals bepaald onder punt I. Het steunpunt dient na te gaan of voldaan werd aan deze voorwaarden; indien dat niet het geval is, kan het de aanvrager indien mogelijk doorverwijzen naar een andere lening van het Participatiefonds De cliënt dient akkoord te gaan met een voorafgaande ondersteuning en met een ondersteuning post-creatie gedurende 18 maanden door een steunpunt voor starters erkend door het Participatiefonds Bij oprichting van een vennootschap dient(-en) de aanvrager(s) de meerderheid van de aandelen te verwerven (nl. minimum 51 %) en in te staan voor het dagelijkse beheer van deze vennootschap Een aanvraag voor een solidaire lening mag niet binnen de transport-, landbouw- of exportsector vallen; het gaat hier immers om bij het Participatiefonds uitgesloten sectoren (cfr. verordening nr. 69/2001 van de Europese Commissie van 12/01/01, betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun) Stagiairs-makelaars zijn tevens uitgesloten van de leningen van het Participatiefonds Indien de cliënt een asielzoeker is, dient hij te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in bijlage 1. 3

5 2. De aanvraag voor een solidaire lening De procedure voor de aanvraag van de lening bestaat uit twee fases, waarbij de nodige aanvraagformulieren dienen te worden ingevuld. De rubrieken van deze formulieren moeten verplicht worden ingevuld, aangezien ze het beslissingsproces bepalen. Het steunpunt voor starters zal de cliënt helpen om zijn kredietaanvraag in te vullen d.m.v. een nazicht van alle elementen, teneinde die uit te leggen, te vervolledigen en eventueel te wijzigen. Deze rol is van primordiaal belang. Het steunpunt voor starters staat tevens in voor het typen van het formulier. Het Participatiefonds kan beslissen een handgeschreven formulier terug te sturen naar het steunpunt. Dit principe geldt tevens wanneer zou blijken dat bepaalde rubrieken van het aanvraagformulier niet of niet correct zouden ingevuld zijn. A. Eerste contact Een cliënt neemt contact op met het Participatiefonds om een solidaire lening aan te vragen. Hij wordt doorgestuurd naar een steunpunt, dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de lening zal nagaan. Indien blijkt dat de aanvrager niet voldoet aan deze voorwaarden, zal het steunpunt de cliënt proberen door te verwijzen naar andere vormen van sociale steun of naar een andere lening van het Participatiefonds. Indien de aanvrager volgens het steunpunt voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, wordt de «Aanvraag voor een solidaire lening eerste presentatie» ingevuld. Tevens wordt gevraagd, samen met dit document, een kopie van de identiteitskaart door te sturen en de schriftelijke bewijzen dat de mogelijk bestaande leningen/kredieten regelmatig terugbetaald worden, afgeleverd door de betrokken financiële instellingen. I. Persoonlijke inlichtingen De kredietaanvraag moet worden ingediend op naam van de aanvrager. Met het curriculum vitae (Opleiding en Beroepservaring) kunnen de technische en beheersbekwaamheden van de betrokkene worden nagegaan. In de rubriek beroepservaring moet de reden van stopzetting van elk van de activiteiten worden verduidelijkt, met de details van deze stopzetting. Door de huidige beroepssituatie, de gedetailleerde maandelijkse inkomsten en lasten en de schuldenstructuur, moet men zich een idee kunnen vormen over de financiële toestand van de aanvrager. II. Het project Dit punt wordt ingevuld door het steunpunt voor starters. 4

6 Hierin worden de mogelijke andere financieringsmiddelen in het kader van het opstarten van de activiteit nagegaan, evenals de motivatie en de knowhow van de aanvrager. In de beschrijving van het project dient steeds rekening gehouden te worden met de specifieke bepalingen inzake aanvragen voor een solidaire lening (cfr. bijlage 2). In de project-criteria vormt men zich een eerste idee over de activiteit die de cliënt wenst uit te oefenen, de leefbaarheid en de ernst van het project. Tevens zal hierin worden vermeld of de aanvrager kan rekenen op de steun van iemand uit zijn omgeving; van deze persoon, al dan niet ondernemer, waarvan tevens de persoonlijke gegevens gevraagd worden, moet in dat geval kunnen aangetoond worden dat hij een actieve financiële, morele of materiële ondersteuning verleent aan de aanvrager, eventueel in de vorm van een peterschap. Sommige beroepen zijn gereglementeerd; bijgevolg moet erop toegezien worden dat de betrokkene de toegang tot het beroep heeft of die zal bekomen en dat hij over het bedrijfsbeheer beschikt (cfr. infra). In de conclusies vat het steunpunt de zwakke en sterke punten van het dossier samen en geeft het zijn standpunt i.v.m. het project (positief of negatief advies). Het steunpunt dient duidelijk zijn personalia in te vullen, m.a.w. naam van de instelling, naam van de consulent, telefoon, fax en , teneinde de Startupdesk van het Participatiefonds in staat te stellen betrokkene gemakkelijk en snel te contacteren bij het onderzoek van de aanvraag en de latere behandeling van het dossier. Eens dit formulier doorgestuurd, zal de Start-updesk binnen zeven werkdagen een positief of negatief advies meedelen aan het steunpunt. In geval van negatief advies deelt de Start-updesk tevens de negatieve elementen mee die geleid hebben tot deze weigering. Het steunpunt deelt de beslissing vervolgens mee aan de cliënt. Bij positief advies wordt het steunpunt gevraagd de studie van het dossier voort te zetten. Het dient dan het formulier «Aanvraag voor een solidaire lening» in te vullen. Indien de cliënt zijn project niet voortzet, zal het steunpunt de start-updesk hiervan op de hoogte brengen. B. Eigenlijke aanvraag 1. Geplande activiteit en concurrentie Het document «Vorm van de onderneming» wordt enkel ingevuld indien de aanvrager zal gevestigd zijn in een vennootschap of vereniging. In dat geval dienen, indien die reeds bestaan, tevens de statuten van de vennootschap te worden bijgevoegd. Indien een vennootschap wordt overgenomen, dienen in het document «Overname van een onderneming» tevens de identiteit van de overlater en de reden van de overdracht te worden vermeld. 5

7 Men moet preciseren of het over de overname van een handelszaak of van de aandelen van een vennootschap gaat. In het geval van de overname van een handelszaak dienen de elementen van de overname te worden beschreven. Indien aandelen van een vennootschap worden overgenomen, dienen de mogelijke vennoten, hun respectieve bevoegdheden in de vennootschap en hun CV te worden vermeld. Tevens moeten de balansen van de overlater van de laatste 3 jaar worden toegevoegd, evenals, indien mogelijk, zijn BTW-aangifte voor het lopende jaar. Indien men niet zou beschikken over deze volledige gegevens, kan men zich beperken tot beknoptere gegevens, bijvoorbeeld op basis van de BTW-aangiften, en daarbij zo volledig mogelijk de tabel rentabiliteit van de onderneming van de laatste 3 jaar invullen. Het Participatiefonds zal bij de aanvraag voor de lening m.b.t. de overname van een handelszaak ook moeten beschikken over een hypothecaire staat lastens de overlater waarop vermeld staat of er al dan niet een inschrijving is op de handelszaak. Indien zou blijken dat er een inschrijving is, dient vóór de terbeschikkingstelling van de lening in geval van akkoord - te worden meegedeeld onder welke voorwaarden de pandhoudende schuldeiser bereid is handlichting te verlenen op zijn pand, zodat de handelszaak, desgevallend ingevolge de operatie die gefinancierd wordt door het Participatiefonds, uiteindelijk vrij en onbezwaard wordt van elke schuld. De bedoeling van deze vereiste is latere en vaak ernstige problemen voor de overnemer te vermijden. In dit punt wordt tevens de opportuniteit van het geplande project nagegaan, in het bijzonder de motivatie en de voorbereiding van de aanvrager: heeft hij reeds contacten met het oog op de start van zijn zaak; is hij bewust van de moeilijkheden die hem wachten, in het bijzonder op het vlak van de concurrentie? In het kader van het bedrijfsbeheer en de toegang tot het beroep dient een kandidaat-zelfstandige zich via een erkend ondernemingsloket in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Indien aan alle voorwaarden voldaan is om zich als zelfstandige te vestigen, kent deze Kruispuntbank een ondernemingsnummer toe. Daar waar het Participatiefonds vroeger de basiskennis bedrijfsbeheer en de beroepskennis van de cliënt kon verifiëren via het vestigingsattest, heeft het nu geen mogelijkheid meer om deze elementen na te gaan en weet het dus concreet niet meer of de persoon die de lening aanvraagt, zelf de kennis kan bewijzen. Dit is nochtans een belangrijk punt in de appreciatie van de aanvraag door de raad van bestuur. Bijgevolg dient punt 1.8 behoorlijk ingevuld te worden in het kader van een solidaire lening. Indien mogelijk, mag ook een attest van het ondernemingsloket bijgevoegd worden met de door het Participatiefonds gevraagde gegevens. 6

8 2. Organisatie en ligging Met het toekomstige beroepsadres kan nagegaan worden of de betrokkene nieuwe huurlasten zal moeten dragen, maar kan ook de plaats van de activiteit en de concurrentie worden beoordeeld. Indien een gebouw gehuurd wordt, is het belangrijk dat wordt nagegaan of het een nieuwe huurovereenkomst betreft, dan wel de overname van een bestaand huurcontract. Een van de bijzondere voorwaarden van het kredietaanbod is de voorlegging van een handelshuurovereenkomst die wordt geregistreerd voor een duur van 9 jaar op het uitbatingsadres. Deze huurovereenkomst moet geregistreerd zijn en mag in principe de volgende twee clausules in principe niet bevatten: 1) mogelijkheid voor de eigenaar om de drie jaar op te zeggen. 2) mogelijkheid tot uitzetting voorbehouden aan de eventuele koper van het onroerende goed. Tevens wordt gevraagd hier te verduidelijken welke nieuwe betrekkingen worden verwacht na de geplande investering (in voltijds equivalent). 3. Financierings- en aanwendingsplan Sommige rubrieken van het financieringsplan worden in detail beschreven op de volgende pagina van het formulier. In het bijzonder wordt gevraagd een beschrijving te geven van de geplande inrichtings- of verbouwingswerken, investeringen in materiaal, rollend materieel en meubilair, evenals een detail van de voorraad, de thesaurie en de mogelijke inbreng in natura. 4. Rentabiliteitsvooruitzichten Men moet erop toezien dat de brutomarge overeenstemt met de sector, dat alle lasten voorzien zijn (huur, eventuele lonen, correcte financiële lasten, ). 5. Detail van de omzet Hier moet gedetailleerd worden uitgelegd hoe de omzet en de marge worden bereikt en moet een analyse worden gegeven van de verwachte evolutie van deze cijfers over de eerste 2 jaar. Tevens moet de impact van het investeringsproject op de omzet worden verduidelijkt. 7

9 3. De solidaire lening en de terugbetaling Het steunpunt voor starters zal de cliënt duidelijk inlichten over de precieze gevolgen van de toekenning van de gevraagde lening en over de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien inzake terugbetaling. Deze elementen worden hierna samengevat: Terugbetalingsmodaliteiten: De duur van de solidaire lening bedraagt 4 jaar. Deze is maandelijks terugbetaalbaar, aan een vaste rentevoet van 3 %, met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende de eerste drie maanden. Na deze drie maanden wordt het kapitaal terugbetaald door 45 gelijke schijven. De kapitaalsaflossingen zijn constant, met degressieve intresten. Een domiciliëring zal worden ondertekend in het kader van de terugbetaling van zijn lening. Terugbetalingsmoeilijkheden: Wanneer 10 dagen na de datum van aanrekening van kapitaal of intresten, het verschuldigde bedrag nog niet betaald is, wordt een eerste aanmaning gestuurd naar de cliënt. Eén maand later wordt een tweede aanmaning gestuurd. Indien dan nog geen terugbetaling wordt uitgevoerd, zal één maand later een aangetekende ingebrekestelling worden gestuurd. Indien het dossier samenvalt met de voorziene begeleidingsperiode, wordt aan het steunpunt een kopie van deze ingebrekestelling gestuurd; een reactie wordt vervolgens binnen de maand verwacht. Bij gebreke aan reactie binnen de maand en/of indien geen concrete terugbetalingsvoorstellen worden gedaan of indien een regeling met het Participatiefonds niet mogelijk blijkt, zal het dossier worden doorgestuurd naar het departement risicobeheer, die dit vervolgens zal voorleggen aan de raad van bestuur teneinde het dossier op te zeggen. In het kader van de mogelijke stopzetting van een zelfstandige zaak dient het steunpunt, van zodra het weet heeft van deze stopzetting van de zaak, dit aan het Participatiefonds mee te delen. Binnen 3 maanden na de stopzetting dient bovendien een gedetailleerd stopzettingsverslag (cfr. bijlage 3) te worden doorgestuurd - opgemaakt in samenwerking tussen het steunpunt en de cliënt indien het dossier binnen de voorziene begeleidingsperiode valt of door de cliënt indien de begeleiding is afgelopen - en waarin alle gegevens van de stopzetting worden meegedeeld. Dit verslag wordt vervolgens voorgelegd aan de raad van bestuur, die een beslissing neemt over de terugbetaling van de lening. 8

10 III. DE BEHANDELING VAN DE KREDIETAANVRAAG BIJ HET PARTICIPATIEFONDS 1. Indiening van de aanvraag De diverse formulieren dienen te worden ingediend bij het Participatiefonds, hetzij per fax, hetzij per brief, hetzij per , gericht aan de Start-updesk. Fax van het Participatiefonds - Start-updesk: 02/ Adres voor briefwisseling: Participatiefonds Start-updesk de Lignestraat Brussel Opgelet: Een aanvraag kan enkel geanalyseerd worden indien ze volledig is. Dit betekent dat, indien de aanvraag per wordt doorgestuurd, de nodige bijlagen eerst moeten overgemaakt worden alvorens het dossier kan voorgelegd worden aan het kredietcomité. Alle volledige aanvragen die ten laatste tegen de woensdag van de week voorafgaand aan het kredietcomité binnenkomen, zullen de donderdag van de week daarna worden behandeld op dit comité. Er moet evenwel verduidelijkt worden dat, indien er meerdere aanvragen worden doorgestuurd naar de start-updesk, deze geleidelijk moeten binnenkomen (en dus ook niet systematisch op de limietdatum!), dus op een dagelijkse basis indien nodig, om te voorkomen dat voormelde termijnen niet kunnen worden nageleefd. 2. Onderzoek van de kredietaanvraag De aanvraag wordt onderzocht door het Participatiefonds inzake volledigheid en rijpheid ervan. Indien bijkomende inlichtingen noodzakelijk blijken, vraagt de analist die aan het steunpunt per , fax en/of per telefoon, volgens het belang of de aard ervan. 3. Voorbereiding van een beslissingsvoorstel Eens het dossier vervolledigd, bereiden de analisten van het Fonds een analyse van het dossier voor, evenals een beslissingsvoorstel (gunstig of ongunstig), gericht aan de leden van het kredietcomité. 4. Versturen van de dossiers naar de leden van het kredietcomité De dossiers die de donderdag zullen worden voorgelegd, worden de vrijdagnamiddag ervoor verstuurd naar de leden van het kredietcomité. Tevens wordt die dag een uitnodiging gestuurd naar de steunpunten die één of meerdere dossiers voorleggen, met het verzoek een telefoonnummer mee te delen waarop het kredietcomité hen zou kunnen bereiken in geval van bijkomende inlichtingen. 9

11 5. Beslissing van het kredietcomité Het kredietcomité vergadert in principe om de drie weken, telkens de donderdag, en beraadslaagt dan over de voorgestelde dossiers. Drie gevallen kunnen zich voordoen: Het kredietcomité gaat akkoord en bepaalt de voorwaarden die de tegemoetkoming van het Fonds vergezellen Het kredietcomité wenst meer informatie Het kredietcomité weigert. Binnen 5 werkdagen volgend op de zitting van het kredietcomité worden de beslissingen m.b.t. de nieuwe kredietaanvragen verstuurd naar het steunpunt. Het informeert de cliënt over de genomen beslissing. Alle weigeringen worden gemotiveerd aan de hand van de zwakke punten van de aanvraag. Indien de zwakke punten die werden vermeld, verbeterd worden, kan elk dossier na een weigering opnieuw ingediend worden, behalve indien het comité besluit de aanvraag definitief te weigeren. 6. Voorbereiding van de akte van kredietopening en de bijhorende documenten Indien de cliënt akkoord gaat met de voorwaarden vraagt hij binnen de maand van het akkoord uitdrukkelijk aan het Participatiefonds (per brief of per fax), via het steunpunt, de akte van kredietopening en de bijhorende documenten op te stellen. Hij ondertekent daarbij de tweede pagina van de uitvoeringsbrief voor goedkeuring en stuurt deze pagina door naar het Participatiefonds. Deze documenten worden door het Secretariaat Kredieten van het Participatiefonds voorbereid in twee exemplaren en na ondertekening verstuurd naar het steunpunt. De akten van kredietopening dienen binnen de twee maand te worden teruggestuurd, zoniet kan het krediet geannuleerd worden. 7. Uitvoering van de voorwaarden van de kredietdocumenten Alle documenten moeten geparafeerd en correct ondertekend worden door de cliënt (vb. de melding «gelezen en goedgekeurd» niet vergeten), zoniet worden zij door het Participatiefonds naar het steunpunt teruggestuurd. De ondertekening van de akte van kredietopening door de cliënt gebeurt in aanwezigheid van de partner van het Fonds die de identiteit van de cliënt en de geldigheid van zijn handtekening zal controleren. 8. Terbeschikkingstelling van het geld De start-updesk waakt erover dat het investeringsplan in principe in de volgende volgorde wordt gerealiseerd: eventuele eigen inbreng, solidaire lening. 10

12 Het Fonds staat rechtstreeks in voor de betalingen aan de begunstigde (eventueel ook de leverancier, notaris, ), op basis van rechtvaardigingsstukken. De cliënt heeft een kredietrekening bij de bank van het Fonds voor de uitbetaling van de fondsen en voor de terugbetaling van de intresten en het kapitaal. Een domiciliëringsovereenkomst zal worden gesloten voor de terugbetaling van het krediet. 9. Ondersteuning na het bekomen van de solidaire lening Eens het akkoord bekomen van het Participatiefonds, dient de cliënt de overeenkomst, die samen met de aktes van kredietopening worden opgestuurd, te ondertekenen, voor een begeleiding post-creatie die loopt over de eerste 18 maanden van de zelfstandige activiteit. Het steunpunt voor starters verstrekt een begeleiding aan de cliënt, in het bijzonder om hem bij te staan bij de formaliteiten voor het opstarten van de zelfstandige activiteit, de praktische bepalingen van de solidaire lening en het beheer in het algemeen van zijn zelfstandige onderneming. 11

13 BIJLAGE 1 De vestiging als zelfstandige in het kader van de procedure van asielaanvraag Een asielzoeker kan een aanvraag voor een solidaire lening indienen bij het Participatiefonds indien het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen de aanvraag tot erkenning van de status van vluchteling heeft onderzocht en deze laatste officieel erkend is. Afhankelijk van de verblijfsvergunning uitgevaardigd aan de asielzoeker, kan deze al of niet een beroepskaart bekomen. Deze kaart wordt afgeleverd door het Ministerie van Middenstand na onderzoek van het verblijf en van de geplande economische activiteit. Met zijn AIVR heeft de asielzoeker het recht zich als zelfstandige zonder beroepskaart te vestigen op voorwaarde dat hij aan de andere gangbare vereisten voldoet. Ter informatie wordt hierna een niet exhaustieve lijst van de diverse identiteitsdocumenten vermeld : Type van Type van inwoner Opmerkingen identiteitsdocument BLAUWE identiteitskaart Europese Unie Idem Belgen GELE identiteitskaart Buiten Europese Unie Geen beroepskaart nodig ORANJE identiteitskaart Buiten Europese Unie Toelating en beroepskaart via Min. Middenstand ONBEPERKTE verblijfsvergunning Buiten Europese Unie Geen beroepskaart nodig BEPERKTE verblijfsvergunning Attest van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (AIVR) WIT Attest van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (AIVR) WIT Buiten Europese Unie Cf. vervaldatum + beroepskaart via Min. Middenstand Buiten Europese Unie Geen beroepskaart nodig INDIEN een officiële stempel werd aangebracht in het vakje «regularisatie» Buiten Europese Unie Toelating en beroepskaart via Min. Middenstand In elk geval moet de betrokkene bovendien voldoen aan de andere vereisten voor elke vestiging als zelfstandige (vb. inschrijving in de KBO via een Ondernemingsloket). 12

14 BIJLAGE 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE AANVRAGEN VOOR EEN SOLIDAIRE LENING 1. EEN THEMATISCHE BENADERING Piramideverkopen Onder piramideverkoop en/of kettingverkoop verstaan we de verkoop waarbij er een net van (al of niet professionele) verkopers wordt opgericht en waarbij niet de verkoop van de producten en diensten de hoofdzaak is, wel de uitbreiding van het verkopersnetwerk. Het commerciële succes van het systeem hangt dus af van de groeicapaciteit van het netwerk. Deze verkoopmethode is doorgaans gekoppeld aan opleidingen en/of de aankoop van een voorraad vóór enige verkoop mogelijk is. Dat soort commerciële praktijken wordt principieel geweigerd. Vroegere schulden Voor de heropstart van een nieuwe activiteit is het essentieel rekening te kunnen houden met vroegere schulden bij de berekening van de aflossingscapaciteit. 1. Persoonlijke schulden Een schriftelijk bewijs van minder dan 3 maanden dat mogelijk bestaande leningen/kredieten regelmatig terugbetaald worden, is noodzakelijk. 2. Schulden door de uitoefening van een vroegere economische activiteit Indien de kandidaat een achterstal heeft op dat vlak, moet worden nagegaan of hij geen schulden heeft bij: - de BTW-administratie - de RSVZ - de fiscus Bestaat er een vorig faillissement, dient de kandidaat verplicht een brief van de curator voor te leggen waaruit blijkt dat het vorige faillissement geen schade berokkent aan de start van een nieuwe economische activiteit. 3. Meer algemeen A. Verklaring op eer over de vroegere schulden Parallel daarmee - en om het probleem van de vroegere schulden in te dijken dient de kandidaat solidaire lening een verklaring op eer te ondertekenen. Die verklaring: - staaft dat hij geen persoonlijke schulden heeft, noch schulden gekoppeld aan de uitoefening van een vroegere economische activiteit; 13

15 - geeft een overzicht van zijn reële schulden. De terugbetalingsvoorwaarden van die schulden worden duidelijk vastgelegd in zijn dossier. Dat duidelijk toegelicht systeem is geen wondermiddel, maar sensibiliseert de kandidaat wel in die mate dat die verklaring op eer zou gepaard gaan met een vermelding in de zin van "indien tijdens het onderzoek van het dossier elementen duidelijk zouden wijzen op het bestaan van andere schulden die niet in deze verklaring zijn vermeld, dan wordt het onderzoek van het dossier definitief geweigerd". B. Verplicht akkoord over de aflossing van vroegere schulden Wanneer blijkt dat een kandidaat vroegere schulden heeft, dient voor al die schulden apart of samen een aanzuiveringsplan te worden opgesteld. Die aanzuiveringsplannen moeten opgenomen worden in de berekening van zijn terugbetalingscapaciteit. Voortzetting van informele situaties Voor sommige dossiers die bij het kredietcomité terechtkomen, zou een solidaire lening het de kandidaat mogelijk maken een activiteit te officialiseren die hij tot op dat moment in een informele sector uitoefent. Deze situatie wordt aangemoedigd omdat officieuze activiteiten zouden omgezet kunnen worden in officiële economische activiteiten. Toch dient het kredietcomité dergelijke aanvragen nauwkeurig te onderzoeken. Een financiering voor het bedrijfskapitaal of de thesaurie, bijvoorbeeld, zal geweigerd worden als de activiteit reeds een bepaalde tijd informeel op die manier draait. 2. EEN BENADERING PER SECTOR Voorafgaande opmerking: De solidaire lening moedigt activiteiten aan die een sociale meerwaarde opleveren. Projecten die het behoud van informele economische activiteiten, zwartwerk, milieuschadelijke activiteiten e.d. aanmoedigen, komen daarom niet in aanmerking voor een solidaire lening. Telefonie per satelliet: Call Shops Het Participatiefonds wil deze sector niet categoriek uitgesloten zien. Maar: - in deze sector zijn de franchises soms zeer nadelig voor de franchisenemer. Naast de franchise bestaan er contracten voor Call Shops, die geen eigenlijke franchise zijn en zeer ongunstig uitvallen voor de ondertekenaar - de mislukkingsgraad van dit soort ondernemingen ligt zeer hoog, de concurrentie is moordend - de sector houdt grote risico's op zwartwerk in, wat begeleiding haast onmogelijk maakt. 14

16 Ambulante verkoop Wat betreft de ambulante verkoop op markten, zal geval per geval worden nagegaan, gebaseerd op de nauwkeurige informatie die de kandidaat verschaft over: - de markten waar hij wil verkopen - de kansen om een standplaats te krijgen - de gegevens van de plaatsers die de standplaatsen toewijzen. Die gegevens zullen worden getoetst aan de ervaring van de steunpunten voor starters, de start-updesk en het kredietcomité. 15

17 BIJLAGE 3 PARTICIPATIEFONDS Openbare instelling Wet van 28/07/1992 de Lignestraat BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ Dossiernr : Solidaire lening- stopzetting van activiteit. Bezoek dd. : Rapport opgesteld dd.: NAAM : Burgerlijke staat : Leeftijd : Nationaliteit : Huidige woonplaats : Exploitatiezetel : Activiteit : Sinds : Tel.: Werd er een vennootschap opgericht? Zo ja, wanneer (bij start of achteraf en werd dit ons meegedeeld)? Bestaat ze nog steeds? Datum van invereffeningstelling / faling: 1!!! Datum van stopzetting van de activiteit : Datum van doorhaling van ondernemingsnummer : BESTAANDE LENING : Bedrag : Rentevoet : Gunstige beslissing zitting dd. Investeringen (in ): Financieringen (in ): - - Eigen inbreng - - Solidaire lening - - Lening -!!! HUIDIGE TOESTAND : Datum van inschrijving bij de Kruispuntbank. : Datum waarop de handelswerkzaamheid werkelijk is gestart : Datum waarop U ingelicht bent over de stopzetting van de activiteit (omz.6 dd ): 1 schrap wat niet past 16

18 MOTIEVEN VAN DE STOPZETTING : Gelieve de motieven te preciseren in geval van stopzetting door gebrek aan rentabiliteit (bv. gebrek aan klanten, slechte ligging, concurrentie te belangrijk,...) STAND VAN DE REKENING OP : verschuldigd saldo : Toegelaten omloop : Overschrijding : Detail: :kap. : intr. : RESULTATEN (in ) VAN DE LAATSTE 3 JAREN 2 Jaar Verkoop Brutowinst Algemene kosten 3 Prognose (jaar 1) Afschrijvingen Resultaat : winst verlies Desgevallend omzetcijfer B.T.W. (lopend jaar) Toelichtingen : 2 resultaten te controleren aan de hand van aangifteformulieren en/of aanslagbiljetten. 3 indien het een vennootschap betreft gelieve de vergoedingen en eventuele huur uitbetaald aan de vennoten afzonderlijk te vermelden en de laatste balans bij te voegen. 17

19 HUIDIGE FORTUINTOESTAND (in ) Beschikbaar : Eisbaar op K.T. : Banken Realiseerbaar : Leveranciers Koopwaren BTW Klanten Belastingen Andere (omschrijven) Sociale lasten Andere (omschrijven) Vastliggend : Opeisbaar op LT : Mat. en meub. Solidaire lening Rollend Materieel Andere (omschrijven) Gebouw Andere (omschrijven) Niet opeisbaar : Kapitaal TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Toelichtingen bij de fortuintoestand : Leningen en/of financieringen : Nominaal Voorwerp van de Overblijvende Mensualiteiten bedrag financiering duur Welke zijn de verdere maandelijkse lasten en/of deze van het huishouden? Huur en bijkomende lasten :... Alimentatievergoeding :... Andere te omschrijven :... Welke zijn de inkomsten en/of deze van het huishouden? inkomsten per maand:... inkomsten van de partner per maand:... huurinkomsten per maand:... 18

20 familiale hulp per maand :... kindergeld per maand :... andere te preciseren middelen per maand:... BESTEMMING VAN DE ACTIVA BIJ MIDDEL VAN DE SOLIDAIRE LENING AANGESCHAFT : 4 VOORSTELLEN TOT TERUGBETALING VAN HET SALDO : BESLUITEN EN ADVIES VAN HET STEUNPUNT VOOR STARTERS BETREFFENDE DE STOPZETTING : TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN AAN DIT VERSLAG : " Kopie van inschrijving bij kruispuntbank en/of inschrijving bij een sociale verzekeringskas " Kopie van de doorhaling in kruispuntbank en/of de doorhaling bij een sociale verzekeringskas " Aanslagbiljetten van de laatste 3 jaren " Medisch attest " Brandweerverslag "... DE STOPZETTING VAN DE ACTIVITEIT IS TE WIJTEN AAN : 0 Gebrek aan levensvatbaarheid 0 Faillissement 4 Indien vennootschap : wat met de aandelen? 19

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie