Vademecum. van de. Solidaire Lening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum. van de. Solidaire Lening"

Transcriptie

1 Vademecum van de Solidaire Lening Juli 2004

2 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening De aanvraag voor een solidaire lening De solidaire lening en de terugbetaling...8 III. DE BEHANDELING VAN DE KREDIETAANVRAAG BIJ HET PARTICIPATIEFONDS Indiening van de aanvraag Onderzoek van de kredietaanvraag Voorbereiding van een beslissingsvoorstel Versturen van de dossiers naar de leden van het kredietcomité Beslissing van het kredietcomité Voorbereiding van de akte van kredietopening en de bijhorende documenten Uitvoering van de voorwaarden van de kredietdocumenten Terbeschikkingstelling van het geld Ondersteuning na het bekomen van de solidaire lening BIJLAGE 1: De vestiging als zelfstandige in het kader van de procedure van asielaanvraag BIJLAGE 2: Specifieke bepalingen inzake aanvragen voor een solidaire lening BIJLAGE 3: Solidaire lening stopzetting van activiteit

3 DE SOLIDAIRE LENING RICHT ZICH TOT: I. INLEIDENDE BEGRIPPEN Personen die hun eigen economisch project wensen op te starten, maar moeilijkheden ondervinden om een startkapitaal te bekomen, rekening houdend met hun persoonlijke financiële toestand en die geen toegang hebben tot een bankkrediet, met andere woorden mensen die sociale steun genieten, een leefloon of werkloosheidsvergoeding ontvangen, zonder andere inkomsten binnen het gezin. Alle leningen van het Participatiefonds zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds en zijn latere wijzigingen. 2

4 II. DE KREDIETAANVRAAG Wanneer een persoon een solidaire lening vraagt, moet het steunpunt voor starters erover waken dat de aanvrager alle nuttige begeleidingsmaatregelen geniet bij de voorbereiding van de kredietaanvraag. In het bijzonder zal rekening worden gehouden met de elementen hierna opgesomd. 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening Om ontvankelijk te zijn, dienen een aantal elementen te worden geverifieerd: Het bedrag van de solidaire lening mag niet hoger zijn dan ; de duur bedraagt 4 jaar. De solidaire lening, die beschouwd wordt als een gewone achtergestelde lening, kan met geen enkele andere lening of micro-krediet gecumuleerd worden, ook niet met een ander type lening van het Participatiefonds. Het totale investeringsbedrag in het kader van de aanvraag van de solidaire lening bedraagt zo maximaal De solidaire lening mag enkel worden toegekend aan een natuurlijke persoon De aanvrager moet zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep De aanvrager dient deel uit te maken van de doelgroep solidaire lening zoals bepaald onder punt I. Het steunpunt dient na te gaan of voldaan werd aan deze voorwaarden; indien dat niet het geval is, kan het de aanvrager indien mogelijk doorverwijzen naar een andere lening van het Participatiefonds De cliënt dient akkoord te gaan met een voorafgaande ondersteuning en met een ondersteuning post-creatie gedurende 18 maanden door een steunpunt voor starters erkend door het Participatiefonds Bij oprichting van een vennootschap dient(-en) de aanvrager(s) de meerderheid van de aandelen te verwerven (nl. minimum 51 %) en in te staan voor het dagelijkse beheer van deze vennootschap Een aanvraag voor een solidaire lening mag niet binnen de transport-, landbouw- of exportsector vallen; het gaat hier immers om bij het Participatiefonds uitgesloten sectoren (cfr. verordening nr. 69/2001 van de Europese Commissie van 12/01/01, betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun) Stagiairs-makelaars zijn tevens uitgesloten van de leningen van het Participatiefonds Indien de cliënt een asielzoeker is, dient hij te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in bijlage 1. 3

5 2. De aanvraag voor een solidaire lening De procedure voor de aanvraag van de lening bestaat uit twee fases, waarbij de nodige aanvraagformulieren dienen te worden ingevuld. De rubrieken van deze formulieren moeten verplicht worden ingevuld, aangezien ze het beslissingsproces bepalen. Het steunpunt voor starters zal de cliënt helpen om zijn kredietaanvraag in te vullen d.m.v. een nazicht van alle elementen, teneinde die uit te leggen, te vervolledigen en eventueel te wijzigen. Deze rol is van primordiaal belang. Het steunpunt voor starters staat tevens in voor het typen van het formulier. Het Participatiefonds kan beslissen een handgeschreven formulier terug te sturen naar het steunpunt. Dit principe geldt tevens wanneer zou blijken dat bepaalde rubrieken van het aanvraagformulier niet of niet correct zouden ingevuld zijn. A. Eerste contact Een cliënt neemt contact op met het Participatiefonds om een solidaire lening aan te vragen. Hij wordt doorgestuurd naar een steunpunt, dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de lening zal nagaan. Indien blijkt dat de aanvrager niet voldoet aan deze voorwaarden, zal het steunpunt de cliënt proberen door te verwijzen naar andere vormen van sociale steun of naar een andere lening van het Participatiefonds. Indien de aanvrager volgens het steunpunt voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, wordt de «Aanvraag voor een solidaire lening eerste presentatie» ingevuld. Tevens wordt gevraagd, samen met dit document, een kopie van de identiteitskaart door te sturen en de schriftelijke bewijzen dat de mogelijk bestaande leningen/kredieten regelmatig terugbetaald worden, afgeleverd door de betrokken financiële instellingen. I. Persoonlijke inlichtingen De kredietaanvraag moet worden ingediend op naam van de aanvrager. Met het curriculum vitae (Opleiding en Beroepservaring) kunnen de technische en beheersbekwaamheden van de betrokkene worden nagegaan. In de rubriek beroepservaring moet de reden van stopzetting van elk van de activiteiten worden verduidelijkt, met de details van deze stopzetting. Door de huidige beroepssituatie, de gedetailleerde maandelijkse inkomsten en lasten en de schuldenstructuur, moet men zich een idee kunnen vormen over de financiële toestand van de aanvrager. II. Het project Dit punt wordt ingevuld door het steunpunt voor starters. 4

6 Hierin worden de mogelijke andere financieringsmiddelen in het kader van het opstarten van de activiteit nagegaan, evenals de motivatie en de knowhow van de aanvrager. In de beschrijving van het project dient steeds rekening gehouden te worden met de specifieke bepalingen inzake aanvragen voor een solidaire lening (cfr. bijlage 2). In de project-criteria vormt men zich een eerste idee over de activiteit die de cliënt wenst uit te oefenen, de leefbaarheid en de ernst van het project. Tevens zal hierin worden vermeld of de aanvrager kan rekenen op de steun van iemand uit zijn omgeving; van deze persoon, al dan niet ondernemer, waarvan tevens de persoonlijke gegevens gevraagd worden, moet in dat geval kunnen aangetoond worden dat hij een actieve financiële, morele of materiële ondersteuning verleent aan de aanvrager, eventueel in de vorm van een peterschap. Sommige beroepen zijn gereglementeerd; bijgevolg moet erop toegezien worden dat de betrokkene de toegang tot het beroep heeft of die zal bekomen en dat hij over het bedrijfsbeheer beschikt (cfr. infra). In de conclusies vat het steunpunt de zwakke en sterke punten van het dossier samen en geeft het zijn standpunt i.v.m. het project (positief of negatief advies). Het steunpunt dient duidelijk zijn personalia in te vullen, m.a.w. naam van de instelling, naam van de consulent, telefoon, fax en , teneinde de Startupdesk van het Participatiefonds in staat te stellen betrokkene gemakkelijk en snel te contacteren bij het onderzoek van de aanvraag en de latere behandeling van het dossier. Eens dit formulier doorgestuurd, zal de Start-updesk binnen zeven werkdagen een positief of negatief advies meedelen aan het steunpunt. In geval van negatief advies deelt de Start-updesk tevens de negatieve elementen mee die geleid hebben tot deze weigering. Het steunpunt deelt de beslissing vervolgens mee aan de cliënt. Bij positief advies wordt het steunpunt gevraagd de studie van het dossier voort te zetten. Het dient dan het formulier «Aanvraag voor een solidaire lening» in te vullen. Indien de cliënt zijn project niet voortzet, zal het steunpunt de start-updesk hiervan op de hoogte brengen. B. Eigenlijke aanvraag 1. Geplande activiteit en concurrentie Het document «Vorm van de onderneming» wordt enkel ingevuld indien de aanvrager zal gevestigd zijn in een vennootschap of vereniging. In dat geval dienen, indien die reeds bestaan, tevens de statuten van de vennootschap te worden bijgevoegd. Indien een vennootschap wordt overgenomen, dienen in het document «Overname van een onderneming» tevens de identiteit van de overlater en de reden van de overdracht te worden vermeld. 5

7 Men moet preciseren of het over de overname van een handelszaak of van de aandelen van een vennootschap gaat. In het geval van de overname van een handelszaak dienen de elementen van de overname te worden beschreven. Indien aandelen van een vennootschap worden overgenomen, dienen de mogelijke vennoten, hun respectieve bevoegdheden in de vennootschap en hun CV te worden vermeld. Tevens moeten de balansen van de overlater van de laatste 3 jaar worden toegevoegd, evenals, indien mogelijk, zijn BTW-aangifte voor het lopende jaar. Indien men niet zou beschikken over deze volledige gegevens, kan men zich beperken tot beknoptere gegevens, bijvoorbeeld op basis van de BTW-aangiften, en daarbij zo volledig mogelijk de tabel rentabiliteit van de onderneming van de laatste 3 jaar invullen. Het Participatiefonds zal bij de aanvraag voor de lening m.b.t. de overname van een handelszaak ook moeten beschikken over een hypothecaire staat lastens de overlater waarop vermeld staat of er al dan niet een inschrijving is op de handelszaak. Indien zou blijken dat er een inschrijving is, dient vóór de terbeschikkingstelling van de lening in geval van akkoord - te worden meegedeeld onder welke voorwaarden de pandhoudende schuldeiser bereid is handlichting te verlenen op zijn pand, zodat de handelszaak, desgevallend ingevolge de operatie die gefinancierd wordt door het Participatiefonds, uiteindelijk vrij en onbezwaard wordt van elke schuld. De bedoeling van deze vereiste is latere en vaak ernstige problemen voor de overnemer te vermijden. In dit punt wordt tevens de opportuniteit van het geplande project nagegaan, in het bijzonder de motivatie en de voorbereiding van de aanvrager: heeft hij reeds contacten met het oog op de start van zijn zaak; is hij bewust van de moeilijkheden die hem wachten, in het bijzonder op het vlak van de concurrentie? In het kader van het bedrijfsbeheer en de toegang tot het beroep dient een kandidaat-zelfstandige zich via een erkend ondernemingsloket in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Indien aan alle voorwaarden voldaan is om zich als zelfstandige te vestigen, kent deze Kruispuntbank een ondernemingsnummer toe. Daar waar het Participatiefonds vroeger de basiskennis bedrijfsbeheer en de beroepskennis van de cliënt kon verifiëren via het vestigingsattest, heeft het nu geen mogelijkheid meer om deze elementen na te gaan en weet het dus concreet niet meer of de persoon die de lening aanvraagt, zelf de kennis kan bewijzen. Dit is nochtans een belangrijk punt in de appreciatie van de aanvraag door de raad van bestuur. Bijgevolg dient punt 1.8 behoorlijk ingevuld te worden in het kader van een solidaire lening. Indien mogelijk, mag ook een attest van het ondernemingsloket bijgevoegd worden met de door het Participatiefonds gevraagde gegevens. 6

8 2. Organisatie en ligging Met het toekomstige beroepsadres kan nagegaan worden of de betrokkene nieuwe huurlasten zal moeten dragen, maar kan ook de plaats van de activiteit en de concurrentie worden beoordeeld. Indien een gebouw gehuurd wordt, is het belangrijk dat wordt nagegaan of het een nieuwe huurovereenkomst betreft, dan wel de overname van een bestaand huurcontract. Een van de bijzondere voorwaarden van het kredietaanbod is de voorlegging van een handelshuurovereenkomst die wordt geregistreerd voor een duur van 9 jaar op het uitbatingsadres. Deze huurovereenkomst moet geregistreerd zijn en mag in principe de volgende twee clausules in principe niet bevatten: 1) mogelijkheid voor de eigenaar om de drie jaar op te zeggen. 2) mogelijkheid tot uitzetting voorbehouden aan de eventuele koper van het onroerende goed. Tevens wordt gevraagd hier te verduidelijken welke nieuwe betrekkingen worden verwacht na de geplande investering (in voltijds equivalent). 3. Financierings- en aanwendingsplan Sommige rubrieken van het financieringsplan worden in detail beschreven op de volgende pagina van het formulier. In het bijzonder wordt gevraagd een beschrijving te geven van de geplande inrichtings- of verbouwingswerken, investeringen in materiaal, rollend materieel en meubilair, evenals een detail van de voorraad, de thesaurie en de mogelijke inbreng in natura. 4. Rentabiliteitsvooruitzichten Men moet erop toezien dat de brutomarge overeenstemt met de sector, dat alle lasten voorzien zijn (huur, eventuele lonen, correcte financiële lasten, ). 5. Detail van de omzet Hier moet gedetailleerd worden uitgelegd hoe de omzet en de marge worden bereikt en moet een analyse worden gegeven van de verwachte evolutie van deze cijfers over de eerste 2 jaar. Tevens moet de impact van het investeringsproject op de omzet worden verduidelijkt. 7

9 3. De solidaire lening en de terugbetaling Het steunpunt voor starters zal de cliënt duidelijk inlichten over de precieze gevolgen van de toekenning van de gevraagde lening en over de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien inzake terugbetaling. Deze elementen worden hierna samengevat: Terugbetalingsmodaliteiten: De duur van de solidaire lening bedraagt 4 jaar. Deze is maandelijks terugbetaalbaar, aan een vaste rentevoet van 3 %, met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende de eerste drie maanden. Na deze drie maanden wordt het kapitaal terugbetaald door 45 gelijke schijven. De kapitaalsaflossingen zijn constant, met degressieve intresten. Een domiciliëring zal worden ondertekend in het kader van de terugbetaling van zijn lening. Terugbetalingsmoeilijkheden: Wanneer 10 dagen na de datum van aanrekening van kapitaal of intresten, het verschuldigde bedrag nog niet betaald is, wordt een eerste aanmaning gestuurd naar de cliënt. Eén maand later wordt een tweede aanmaning gestuurd. Indien dan nog geen terugbetaling wordt uitgevoerd, zal één maand later een aangetekende ingebrekestelling worden gestuurd. Indien het dossier samenvalt met de voorziene begeleidingsperiode, wordt aan het steunpunt een kopie van deze ingebrekestelling gestuurd; een reactie wordt vervolgens binnen de maand verwacht. Bij gebreke aan reactie binnen de maand en/of indien geen concrete terugbetalingsvoorstellen worden gedaan of indien een regeling met het Participatiefonds niet mogelijk blijkt, zal het dossier worden doorgestuurd naar het departement risicobeheer, die dit vervolgens zal voorleggen aan de raad van bestuur teneinde het dossier op te zeggen. In het kader van de mogelijke stopzetting van een zelfstandige zaak dient het steunpunt, van zodra het weet heeft van deze stopzetting van de zaak, dit aan het Participatiefonds mee te delen. Binnen 3 maanden na de stopzetting dient bovendien een gedetailleerd stopzettingsverslag (cfr. bijlage 3) te worden doorgestuurd - opgemaakt in samenwerking tussen het steunpunt en de cliënt indien het dossier binnen de voorziene begeleidingsperiode valt of door de cliënt indien de begeleiding is afgelopen - en waarin alle gegevens van de stopzetting worden meegedeeld. Dit verslag wordt vervolgens voorgelegd aan de raad van bestuur, die een beslissing neemt over de terugbetaling van de lening. 8

10 III. DE BEHANDELING VAN DE KREDIETAANVRAAG BIJ HET PARTICIPATIEFONDS 1. Indiening van de aanvraag De diverse formulieren dienen te worden ingediend bij het Participatiefonds, hetzij per fax, hetzij per brief, hetzij per , gericht aan de Start-updesk. Fax van het Participatiefonds - Start-updesk: 02/ Adres voor briefwisseling: Participatiefonds Start-updesk de Lignestraat Brussel Opgelet: Een aanvraag kan enkel geanalyseerd worden indien ze volledig is. Dit betekent dat, indien de aanvraag per wordt doorgestuurd, de nodige bijlagen eerst moeten overgemaakt worden alvorens het dossier kan voorgelegd worden aan het kredietcomité. Alle volledige aanvragen die ten laatste tegen de woensdag van de week voorafgaand aan het kredietcomité binnenkomen, zullen de donderdag van de week daarna worden behandeld op dit comité. Er moet evenwel verduidelijkt worden dat, indien er meerdere aanvragen worden doorgestuurd naar de start-updesk, deze geleidelijk moeten binnenkomen (en dus ook niet systematisch op de limietdatum!), dus op een dagelijkse basis indien nodig, om te voorkomen dat voormelde termijnen niet kunnen worden nageleefd. 2. Onderzoek van de kredietaanvraag De aanvraag wordt onderzocht door het Participatiefonds inzake volledigheid en rijpheid ervan. Indien bijkomende inlichtingen noodzakelijk blijken, vraagt de analist die aan het steunpunt per , fax en/of per telefoon, volgens het belang of de aard ervan. 3. Voorbereiding van een beslissingsvoorstel Eens het dossier vervolledigd, bereiden de analisten van het Fonds een analyse van het dossier voor, evenals een beslissingsvoorstel (gunstig of ongunstig), gericht aan de leden van het kredietcomité. 4. Versturen van de dossiers naar de leden van het kredietcomité De dossiers die de donderdag zullen worden voorgelegd, worden de vrijdagnamiddag ervoor verstuurd naar de leden van het kredietcomité. Tevens wordt die dag een uitnodiging gestuurd naar de steunpunten die één of meerdere dossiers voorleggen, met het verzoek een telefoonnummer mee te delen waarop het kredietcomité hen zou kunnen bereiken in geval van bijkomende inlichtingen. 9

11 5. Beslissing van het kredietcomité Het kredietcomité vergadert in principe om de drie weken, telkens de donderdag, en beraadslaagt dan over de voorgestelde dossiers. Drie gevallen kunnen zich voordoen: Het kredietcomité gaat akkoord en bepaalt de voorwaarden die de tegemoetkoming van het Fonds vergezellen Het kredietcomité wenst meer informatie Het kredietcomité weigert. Binnen 5 werkdagen volgend op de zitting van het kredietcomité worden de beslissingen m.b.t. de nieuwe kredietaanvragen verstuurd naar het steunpunt. Het informeert de cliënt over de genomen beslissing. Alle weigeringen worden gemotiveerd aan de hand van de zwakke punten van de aanvraag. Indien de zwakke punten die werden vermeld, verbeterd worden, kan elk dossier na een weigering opnieuw ingediend worden, behalve indien het comité besluit de aanvraag definitief te weigeren. 6. Voorbereiding van de akte van kredietopening en de bijhorende documenten Indien de cliënt akkoord gaat met de voorwaarden vraagt hij binnen de maand van het akkoord uitdrukkelijk aan het Participatiefonds (per brief of per fax), via het steunpunt, de akte van kredietopening en de bijhorende documenten op te stellen. Hij ondertekent daarbij de tweede pagina van de uitvoeringsbrief voor goedkeuring en stuurt deze pagina door naar het Participatiefonds. Deze documenten worden door het Secretariaat Kredieten van het Participatiefonds voorbereid in twee exemplaren en na ondertekening verstuurd naar het steunpunt. De akten van kredietopening dienen binnen de twee maand te worden teruggestuurd, zoniet kan het krediet geannuleerd worden. 7. Uitvoering van de voorwaarden van de kredietdocumenten Alle documenten moeten geparafeerd en correct ondertekend worden door de cliënt (vb. de melding «gelezen en goedgekeurd» niet vergeten), zoniet worden zij door het Participatiefonds naar het steunpunt teruggestuurd. De ondertekening van de akte van kredietopening door de cliënt gebeurt in aanwezigheid van de partner van het Fonds die de identiteit van de cliënt en de geldigheid van zijn handtekening zal controleren. 8. Terbeschikkingstelling van het geld De start-updesk waakt erover dat het investeringsplan in principe in de volgende volgorde wordt gerealiseerd: eventuele eigen inbreng, solidaire lening. 10

12 Het Fonds staat rechtstreeks in voor de betalingen aan de begunstigde (eventueel ook de leverancier, notaris, ), op basis van rechtvaardigingsstukken. De cliënt heeft een kredietrekening bij de bank van het Fonds voor de uitbetaling van de fondsen en voor de terugbetaling van de intresten en het kapitaal. Een domiciliëringsovereenkomst zal worden gesloten voor de terugbetaling van het krediet. 9. Ondersteuning na het bekomen van de solidaire lening Eens het akkoord bekomen van het Participatiefonds, dient de cliënt de overeenkomst, die samen met de aktes van kredietopening worden opgestuurd, te ondertekenen, voor een begeleiding post-creatie die loopt over de eerste 18 maanden van de zelfstandige activiteit. Het steunpunt voor starters verstrekt een begeleiding aan de cliënt, in het bijzonder om hem bij te staan bij de formaliteiten voor het opstarten van de zelfstandige activiteit, de praktische bepalingen van de solidaire lening en het beheer in het algemeen van zijn zelfstandige onderneming. 11

13 BIJLAGE 1 De vestiging als zelfstandige in het kader van de procedure van asielaanvraag Een asielzoeker kan een aanvraag voor een solidaire lening indienen bij het Participatiefonds indien het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen de aanvraag tot erkenning van de status van vluchteling heeft onderzocht en deze laatste officieel erkend is. Afhankelijk van de verblijfsvergunning uitgevaardigd aan de asielzoeker, kan deze al of niet een beroepskaart bekomen. Deze kaart wordt afgeleverd door het Ministerie van Middenstand na onderzoek van het verblijf en van de geplande economische activiteit. Met zijn AIVR heeft de asielzoeker het recht zich als zelfstandige zonder beroepskaart te vestigen op voorwaarde dat hij aan de andere gangbare vereisten voldoet. Ter informatie wordt hierna een niet exhaustieve lijst van de diverse identiteitsdocumenten vermeld : Type van Type van inwoner Opmerkingen identiteitsdocument BLAUWE identiteitskaart Europese Unie Idem Belgen GELE identiteitskaart Buiten Europese Unie Geen beroepskaart nodig ORANJE identiteitskaart Buiten Europese Unie Toelating en beroepskaart via Min. Middenstand ONBEPERKTE verblijfsvergunning Buiten Europese Unie Geen beroepskaart nodig BEPERKTE verblijfsvergunning Attest van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (AIVR) WIT Attest van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (AIVR) WIT Buiten Europese Unie Cf. vervaldatum + beroepskaart via Min. Middenstand Buiten Europese Unie Geen beroepskaart nodig INDIEN een officiële stempel werd aangebracht in het vakje «regularisatie» Buiten Europese Unie Toelating en beroepskaart via Min. Middenstand In elk geval moet de betrokkene bovendien voldoen aan de andere vereisten voor elke vestiging als zelfstandige (vb. inschrijving in de KBO via een Ondernemingsloket). 12

14 BIJLAGE 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE AANVRAGEN VOOR EEN SOLIDAIRE LENING 1. EEN THEMATISCHE BENADERING Piramideverkopen Onder piramideverkoop en/of kettingverkoop verstaan we de verkoop waarbij er een net van (al of niet professionele) verkopers wordt opgericht en waarbij niet de verkoop van de producten en diensten de hoofdzaak is, wel de uitbreiding van het verkopersnetwerk. Het commerciële succes van het systeem hangt dus af van de groeicapaciteit van het netwerk. Deze verkoopmethode is doorgaans gekoppeld aan opleidingen en/of de aankoop van een voorraad vóór enige verkoop mogelijk is. Dat soort commerciële praktijken wordt principieel geweigerd. Vroegere schulden Voor de heropstart van een nieuwe activiteit is het essentieel rekening te kunnen houden met vroegere schulden bij de berekening van de aflossingscapaciteit. 1. Persoonlijke schulden Een schriftelijk bewijs van minder dan 3 maanden dat mogelijk bestaande leningen/kredieten regelmatig terugbetaald worden, is noodzakelijk. 2. Schulden door de uitoefening van een vroegere economische activiteit Indien de kandidaat een achterstal heeft op dat vlak, moet worden nagegaan of hij geen schulden heeft bij: - de BTW-administratie - de RSVZ - de fiscus Bestaat er een vorig faillissement, dient de kandidaat verplicht een brief van de curator voor te leggen waaruit blijkt dat het vorige faillissement geen schade berokkent aan de start van een nieuwe economische activiteit. 3. Meer algemeen A. Verklaring op eer over de vroegere schulden Parallel daarmee - en om het probleem van de vroegere schulden in te dijken dient de kandidaat solidaire lening een verklaring op eer te ondertekenen. Die verklaring: - staaft dat hij geen persoonlijke schulden heeft, noch schulden gekoppeld aan de uitoefening van een vroegere economische activiteit; 13

15 - geeft een overzicht van zijn reële schulden. De terugbetalingsvoorwaarden van die schulden worden duidelijk vastgelegd in zijn dossier. Dat duidelijk toegelicht systeem is geen wondermiddel, maar sensibiliseert de kandidaat wel in die mate dat die verklaring op eer zou gepaard gaan met een vermelding in de zin van "indien tijdens het onderzoek van het dossier elementen duidelijk zouden wijzen op het bestaan van andere schulden die niet in deze verklaring zijn vermeld, dan wordt het onderzoek van het dossier definitief geweigerd". B. Verplicht akkoord over de aflossing van vroegere schulden Wanneer blijkt dat een kandidaat vroegere schulden heeft, dient voor al die schulden apart of samen een aanzuiveringsplan te worden opgesteld. Die aanzuiveringsplannen moeten opgenomen worden in de berekening van zijn terugbetalingscapaciteit. Voortzetting van informele situaties Voor sommige dossiers die bij het kredietcomité terechtkomen, zou een solidaire lening het de kandidaat mogelijk maken een activiteit te officialiseren die hij tot op dat moment in een informele sector uitoefent. Deze situatie wordt aangemoedigd omdat officieuze activiteiten zouden omgezet kunnen worden in officiële economische activiteiten. Toch dient het kredietcomité dergelijke aanvragen nauwkeurig te onderzoeken. Een financiering voor het bedrijfskapitaal of de thesaurie, bijvoorbeeld, zal geweigerd worden als de activiteit reeds een bepaalde tijd informeel op die manier draait. 2. EEN BENADERING PER SECTOR Voorafgaande opmerking: De solidaire lening moedigt activiteiten aan die een sociale meerwaarde opleveren. Projecten die het behoud van informele economische activiteiten, zwartwerk, milieuschadelijke activiteiten e.d. aanmoedigen, komen daarom niet in aanmerking voor een solidaire lening. Telefonie per satelliet: Call Shops Het Participatiefonds wil deze sector niet categoriek uitgesloten zien. Maar: - in deze sector zijn de franchises soms zeer nadelig voor de franchisenemer. Naast de franchise bestaan er contracten voor Call Shops, die geen eigenlijke franchise zijn en zeer ongunstig uitvallen voor de ondertekenaar - de mislukkingsgraad van dit soort ondernemingen ligt zeer hoog, de concurrentie is moordend - de sector houdt grote risico's op zwartwerk in, wat begeleiding haast onmogelijk maakt. 14

16 Ambulante verkoop Wat betreft de ambulante verkoop op markten, zal geval per geval worden nagegaan, gebaseerd op de nauwkeurige informatie die de kandidaat verschaft over: - de markten waar hij wil verkopen - de kansen om een standplaats te krijgen - de gegevens van de plaatsers die de standplaatsen toewijzen. Die gegevens zullen worden getoetst aan de ervaring van de steunpunten voor starters, de start-updesk en het kredietcomité. 15

17 BIJLAGE 3 PARTICIPATIEFONDS Openbare instelling Wet van 28/07/1992 de Lignestraat BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ Dossiernr : Solidaire lening- stopzetting van activiteit. Bezoek dd. : Rapport opgesteld dd.: NAAM : Burgerlijke staat : Leeftijd : Nationaliteit : Huidige woonplaats : Exploitatiezetel : Activiteit : Sinds : Tel.: Werd er een vennootschap opgericht? Zo ja, wanneer (bij start of achteraf en werd dit ons meegedeeld)? Bestaat ze nog steeds? Datum van invereffeningstelling / faling: 1!!! Datum van stopzetting van de activiteit : Datum van doorhaling van ondernemingsnummer : BESTAANDE LENING : Bedrag : Rentevoet : Gunstige beslissing zitting dd. Investeringen (in ): Financieringen (in ): - - Eigen inbreng - - Solidaire lening - - Lening -!!! HUIDIGE TOESTAND : Datum van inschrijving bij de Kruispuntbank. : Datum waarop de handelswerkzaamheid werkelijk is gestart : Datum waarop U ingelicht bent over de stopzetting van de activiteit (omz.6 dd ): 1 schrap wat niet past 16

18 MOTIEVEN VAN DE STOPZETTING : Gelieve de motieven te preciseren in geval van stopzetting door gebrek aan rentabiliteit (bv. gebrek aan klanten, slechte ligging, concurrentie te belangrijk,...) STAND VAN DE REKENING OP : verschuldigd saldo : Toegelaten omloop : Overschrijding : Detail: :kap. : intr. : RESULTATEN (in ) VAN DE LAATSTE 3 JAREN 2 Jaar Verkoop Brutowinst Algemene kosten 3 Prognose (jaar 1) Afschrijvingen Resultaat : winst verlies Desgevallend omzetcijfer B.T.W. (lopend jaar) Toelichtingen : 2 resultaten te controleren aan de hand van aangifteformulieren en/of aanslagbiljetten. 3 indien het een vennootschap betreft gelieve de vergoedingen en eventuele huur uitbetaald aan de vennoten afzonderlijk te vermelden en de laatste balans bij te voegen. 17

19 HUIDIGE FORTUINTOESTAND (in ) Beschikbaar : Eisbaar op K.T. : Banken Realiseerbaar : Leveranciers Koopwaren BTW Klanten Belastingen Andere (omschrijven) Sociale lasten Andere (omschrijven) Vastliggend : Opeisbaar op LT : Mat. en meub. Solidaire lening Rollend Materieel Andere (omschrijven) Gebouw Andere (omschrijven) Niet opeisbaar : Kapitaal TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Toelichtingen bij de fortuintoestand : Leningen en/of financieringen : Nominaal Voorwerp van de Overblijvende Mensualiteiten bedrag financiering duur Welke zijn de verdere maandelijkse lasten en/of deze van het huishouden? Huur en bijkomende lasten :... Alimentatievergoeding :... Andere te omschrijven :... Welke zijn de inkomsten en/of deze van het huishouden? inkomsten per maand:... inkomsten van de partner per maand:... huurinkomsten per maand:... 18

20 familiale hulp per maand :... kindergeld per maand :... andere te preciseren middelen per maand:... BESTEMMING VAN DE ACTIVA BIJ MIDDEL VAN DE SOLIDAIRE LENING AANGESCHAFT : 4 VOORSTELLEN TOT TERUGBETALING VAN HET SALDO : BESLUITEN EN ADVIES VAN HET STEUNPUNT VOOR STARTERS BETREFFENDE DE STOPZETTING : TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN AAN DIT VERSLAG : " Kopie van inschrijving bij kruispuntbank en/of inschrijving bij een sociale verzekeringskas " Kopie van de doorhaling in kruispuntbank en/of de doorhaling bij een sociale verzekeringskas " Aanslagbiljetten van de laatste 3 jaren " Medisch attest " Brandweerverslag "... DE STOPZETTING VAN DE ACTIVITEIT IS TE WIJTEN AAN : 0 Gebrek aan levensvatbaarheid 0 Faillissement 4 Indien vennootschap : wat met de aandelen? 19

Vademecum. van de. Startlening

Vademecum. van de. Startlening Vademecum van de Startlening Oktober 2004 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG...3 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de startlening...3 2. De aanvraag voor een startlening...4

Nadere informatie

Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO Juni 2007 Juni 2007 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 3 III. Regels voor het vastleggen van

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van : Kredietaanvraag op naam van : CASHEO AANVRAAGFORMULIER Indien u dit formulier niet elektronisch kunt invullen, gelieve dit dan op een duidelijke manier te doen door drukletters te gebruiken. Dit kredietaanvraagformulier

Nadere informatie

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 4 III. Regels voor het vastleggen van de rentevoet voor de

Nadere informatie

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO Juni 2007 Juni 2007 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 4 III. Regels voor het vastleggen van

Nadere informatie

Startlening. http://economielocale.org. Tél. : 02/2157329. gels@xs4all.be

Startlening. http://economielocale.org. Tél. : 02/2157329. gels@xs4all.be Startlening Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek Vereniging onder de voorzitterschap van Dhr Etienne Noël, Schepen, met de steun van het Fonds voor Grootstedenbeleid, van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: E-mail: Geslacht (V/M):

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

Vade-Mecum. Starteo - Optimeo. Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, http://economielocale.org 02/215 73 29 alain.dochy@skynet.

Vade-Mecum. Starteo - Optimeo. Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, http://economielocale.org 02/215 73 29 alain.dochy@skynet. Vade-Mecum Starteo - Optimeo Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, vereniging onder de voorzitterschap van Dhr Etienne Noël, Schepen, met de steun van het het Fonds voor Grootstedenbeleid, van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Microkrediet Deze vragenlijst is bestemd voor personen die een economische activiteit wensen te ontwikkelen onder het statuut van zelfstandige als hoofdberoep of bijberoep.

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel +

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel + Vademecum van de kredietaanvragen Business Angel + 1 INHOUDSTAFEL A. Terminologie 3 B. Doelgroep en karakteristieken 7 C. Criteria a) Ontvankelijkheidscriteria b) Beoordelingscriteria 9 D. De kredietaanvraag

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE INLICHTINGENFORMULIER A1 dat AANGETEKEND moet teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds in het kader van een aanvraag voor vrijstelling

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Inlichtingenformulier A1

Inlichtingenformulier A1 Vrijstelling van de sociale bijdragen van de zelfstandig Inlichtingenformulier A1 Moet aangetekend teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds Gelieve een antwoord te geven op elke vraag/rubriek.

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

IMPULSEO +STARTEO/OPTIMEO. In te vullen door de aanvrager I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO +STARTEO/OPTIMEO. In te vullen door de aanvrager I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO +STARTEO/OPTIMEO In te vullen door de aanvrager I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT Naam: Adres: Postcode: Tel: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht (V/M): Rijksregisternummer: Datum

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER A1

INLICHTINGENFORMULIER A1 VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE maatschappelijke zetel: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel 0416 377 646 RPR

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS l ALGEMEEN FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE BOUW- OF AANKOOPPREMIE Dossiernummer: Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met het formulier dat betrekking heeft op de specifieke

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE Maatschappelijke zetel: Park Valley - Bât. G - 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg - Tel.: +352 24 69 42 - Fax: +352

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER A. Deel 1 - GEGEVENS BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP. Deel 2 - GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERTEKENAAR VAN DE AANVRAAG

INLICHTINGENFORMULIER A. Deel 1 - GEGEVENS BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP. Deel 2 - GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERTEKENAAR VAN DE AANVRAAG INLICHTINGENFORMULIER A DAT MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG TOT ONTHEFFING VAN DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INGEDIEND DOOR EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB WEBDOC VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN VENNOOTSCHAP Inlichtingsformulier A2 Acerta SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 ANTWERPEN-WILRIJK empty Formulier volledig invullen, ondertekenen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van een vennootschap uit te oefenen? Waarom?

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aandachtig de onderrichtingen als bijlage gevoegd bij dit formulier lezen alvorens dit formulier in te vullen.

Aandachtig de onderrichtingen als bijlage gevoegd bij dit formulier lezen alvorens dit formulier in te vullen. AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN ATTEST VAN DE GEMEENTE DAT, DESGEVALLEND, HET BESTAAN VAN HINDER TEN GEVOLGE VAN WERKEN VAN ALGEMEEN NUT BEVESTIGT. Aandachtig de onderrichtingen als bijlage

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie

ORDE VAN ADVOCATEN TE

ORDE VAN ADVOCATEN TE ORDE VAN ADVOCATEN TE Bureau voor juridische bijstand VERZOEK TOT AANSTELLING VAN EEN ADVOCAAT De ondergetekende wonende te verzoekt hierbij om een advocaat aan te stellen als raadsman met betrekking tot

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie