Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum"

Transcriptie

1 Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

2 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Instelling Onafhankelijke positie Ambiteniveau Communicatie Taken van de rekenkamercommissie Vormen van advies en onderzoek Keuze voor onderwerpen 5 2. Onderzoeksprogramma Groslijst van onderwerpen Onderzoeken voor Onderzoek Grip op financiële relaties Quickscan Collegeprogramma Regionaal onderzoek Onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie Onderzoek voor alleen Bussum (doelmatigheid van ICT investeringen) Planning 2007 Jaarverslag, evaluatie en onderzoeksprogramma 8 3. Financiën De rekenkamercommissie van de bestaat uit: De heer drs. J.A.A. Vos (extern lid-voorzitter) De heer drs. K. van Keulen (extern lid) Mevrouw ing. J.G. de Jonge - Meijerink (intern lid, tevens raadslid VVD) Mevrouw drs. I.G.G. de Lange (intern lid, tevens raadslid PvdA) Mevrouw H.B. Boudewijnse (intern lid, tevens raadslid GroenLinks) De heer J.A.I. de Lange (intern lid, tevens raadslid CDA) De heer P.W.A. Overdiep (intern lid, tevens raadslid D66) De heer R. Wallenburg (intern lid, tevens raadslid ChristenUnie) De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris de heer mr. L.A. Wieringa, tevens raadsgriffier in de. Met de rekenkamercommissie kan gecorrespondeerd worden via het postadres: Rekenkamercommissie Bussum, t.a.v. mr. L.A. Wieringa, Postbus HA Bussum of per mail via U kunt ook bellen op nummer Jaarplan Rekenkamercommissie

3 1. Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarplan 2007 van de rekenkamercommissie Bussum aan. Door middel van dit jaarplan geeft de rekenkamercommissie een overzicht van de geplande onderzoeken, de wijze waarop de onderzoeksonderwerpen zijn geselecteerd en overige activiteiten voor Instelling De rekenkamercommissie Bussum is in april 2005 ingesteld en bestaat uit twee externe leden en zes leden van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, tevens de raadsgriffier. De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006 en het Reglement van orde gemeentelijke rekenkamercommissie 2005 vormen het kader voor inrichting en werkwijze van de rekenkamercommissie Onafhankelijke positie De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie en beslist zelfstandig over verzoeken om onderzoeken van de raad. Indien de commissie besluit niet aan een verzoek van de raad te voldoen, dan wordt dat besluit met redenen omkleed Ambitieniveau De rekenkamercommissie wil door het doen van gericht onderzoek en quick scans, evenals het geven van praktische adviezen de effectiviteit (doeltreffendheid), doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van het bestuurlijk handelen bevorderen. Het streven is om, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen in de, scherpe en toepasbare bijdragen te leveren aan het verbeteren van de gemeentelijke organisatie. Op deze manier kan de rekenkamercommissie de controlerende taak van de gemeenteraad vanuit haar onafhankelijke positie ondersteunen Communicatie Het is van groot belang dat de uitkomsten van de onderzoeken op zorgvuldige wijze openbaar worden gemaakt en dat deze voor een ieder beschikbaar zijn. Inwoners van de worden ook uitgenodigd om onderwerpen voor onderzoek aan te dragen bij de rekenkamercommissie. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de rekenkamercommissie enige bekendheid heeft. In het algemeen is communicatie van belang om inzichtelijk te maken wat de rekenkamercommissie is, wie hierin deelnemen en waar de rekenkamercommissie zich mee bezighoudt. Profilering van de rekenkamercommissie De rekenkamercommissie wordt uitgebreid beschreven op de gemeentelijke website en in de gemeentegids. Ook zal door middel van de gemeentepagina in de Bussumse krant aandacht aan de rekenkamercommissie worden besteed. Daarbij wordt onder meer weergegeven wat de rekenkamercommissie doet, wie de leden zijn, hoe men in contact kan komen met de rekenkamercommissie en hoe zowel onderzoeken als andere relevante informatie verkrijgbaar zijn. Verspreiding en publicatie van stukken van de rekenkamercommissie Vergaderingen van de van de rekenkamercommissie zijn besloten. Notulen en besluitenlijsten kunnen om die reden niet worden gepubliceerd. Het is daarom des te meer van belang om de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006, het Reglement van orde gemeentelijke rekenkamercommissie 2005, jaarplannen, jaarverslagen, onderzoeksrapporten en andere relevante stukken op de gemeentelijke website te plaatsen en opvraagbaar te maken. Daarnaast worden jaarplannen en jaarverslagen na vaststelling door de rekenkamercommissie verzonden aan de raad en tevens in afschrift aan het college en aan de media. Onderzoeksrapporten worden aan de raad aangeboden, onder toezending van een afschrift aan het college, de bij het onderzoek betrokken participanten (zoals hen die gevraagd zijn inlichtingen te verstrekken) en de media. Afhankelijk van de zwaarte van een onderzoek kan ervoor gekozen worden om de media te informeren via een persconferentie of persgesprek. Jaarplan Rekenkamercommissie

4 Contact met de rekenkamercommissie Voor algemene vragen over de rekenkamercommissie kan contact worden opgenomen met de ambtelijk secretaris. Indien nodig zal hij de vraag doorgeleiden naar de voorzitter. Bij inhoudelijke vragen over een onderzoek in uitvoering kan men contact opnemen met de voorzitter. Met de rekenkamercommissie kan gecorrespondeerd worden via het postadres: Rekenkamercommissie Bussum, t.a.v. mr. L.A. Wieringa, Postbus HA Bussum of per mail via Brieven of berichten gericht aan de rekenkamercommissie komen niet op de lijst ingekomen stukken raad. De relevante contactgegevens zijn vermeld op de gemeentelijke website en in worden vermeld in de gemeentegids Taken van de rekenkamercommissie De rekenkamercommissie verricht zelf onderzoek of laat onderzoek verrichten naar en brengt advies uit aan de raad over: a. de jaarrekening van de ; b. de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van de gemeente; c. de schriftelijke informatievoorziening door het college over die administratie en dat beheer; d. de effecten en de efficiency van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, inclusief de kwaliteit van de organisatie. Het uitbrengen van het advies over de jaarrekening van de (a.) vindt altijd plaats in de maand mei. De overige taken (b., c. en d.) vinden gedurende het gehele jaar plaats Vormen van advies en onderzoek Adviezen, quick scans en onderzoeken zijn middelen die de rekenkamercommissie kan inzetten bij haar werkzaamheden. Onder advies wordt verstaan: het uitbrengen van advies via een brief aan de raad na het bestuderen van relevante stukken aangaande een bepaald onderwerp en/of het voeren van gesprekken met de betrokken bestuurders en ambtenaren. Het uitbrengen van advies over de jaarrekening vindt bijvoorbeeld op deze wijze plaats. Onder onderzoek wordt verstaan: het vaststellen van de relevante feiten, het op basis daarvan formuleren van bestuurlijke conclusies en het doen van praktische aanbevelingen via een rapport. De keuze voor het onderwerp geschiedt op basis van relevante criteria, de werkwijze omvat het vaststellen van de onderzoeksopzet en introductie werkwijze, de uitvoering van het onderzoek, de conceptrapportage, wederhoor en definitieve vaststelling. Onderzoek vindt plaats aan de hand van het door de rekenkamercommissie vastgestelde onderzoeksprotocol (bijlage). De onderzoeksopzet, hoe het onderzoek precies wordt verricht, wordt per onderzoek opnieuw bepaald. Een quick scan of oriënterend onderzoek is een tussenvorm tussen advies en onderzoek. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid onderzoek. In sommige gevallen kan een onderzoeksvraag beter in de vorm van een korte en gerichte analyse worden beantwoord. De onderzoeksopzet wordt in zo n geval in verkorte vorm gemaakt. Via quick scans kan de rekenkamercommissie snel een oordeel of aanbeveling uitbrengen over een bepaald onderwerp. Eventueel kan er later een vervolgonderzoek uitgevoerd worden naar aanleiding van de resultaten van een quick scan. De bevindingen, het oordeel of de aanbeveling worden per brief aan de Raad en College ter kennis gebracht. De rekenkamercommissie zal bij elk onderzoek (of quick scan) in principe eenzelfde onderzoeksopzet hanteren. In de rapportages zullen geconstateerde feiten zo helder mogelijk worden weergegeven en zullen deze feiten worden onderbouwd door zo objectief mogelijke waarnemingen. Dit zal in de regel leiden tot het doen van aanbevelingen. De rekenkamercommissie heeft voor de onderzoeksaanpak een onderzoeksprotocol vastgesteld. Jaarplan Rekenkamercommissie

5 1.7. Keuze voor onderwerpen De gemeenteraad, raadscommissies, leden van de rekenkamercommissie en leden van de raad, maar ook de inwoners en anderen kunnen onderzoeksonderwerpen - voorzien van een korte motivering - aandragen bij de ambtelijk secretaris. Uit de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006 volgt dat, indien de rekenkamercommissie besluit niet op een verzoek van de gemeenteraad in te gaan, dat besluit met redenen wordt omkleed. Dezelfde handelwijze wordt ook voor derden aangehouden. Eenmaal per jaar, bij de toezending van het Jaarverslag in het voorjaar, wordt aan de leden van de raad gevraagd om suggesties voor onderzoek te doen. Een ieder die een suggestie indient bij de rekenkamercommissie krijgt een ontvangstbevestiging en krijgt vervolgens zo snel mogelijk een gemotiveerd antwoord. De rekenkamercommissie houdt een groslijst bij van onderwerpen bij die zich lenen voor onderzoek. Daartoe worden thema s en ontwikkelingen geïnventariseerd die spelen binnen de gemeente. De aangemelde onderwerpen komen op de groslijst die als bijlage bij het eerstvolgende Jaarplan wordt gevoegd. De groslijst die door de Rekenkamercommissie is opgesteld wordt aan een aantal selectiecriteria getoetst op basis waarvan onderwerpen worden geselecteerd voor het komende onderzoeksjaar. Criteria voor het al dan niet opnemen van onderwerpen op de groslijst zijn: - De rekenkamercommissie is bevoegd om het onderwerp te behandelen. - Het onderwerp heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk belang en/of is politiek gevoelig. - Er is niet voldoende duidelijkheid over doelmatigheid of doeltreffendheid van beleid en uitgaven. - Er zijn grote beleids- of beheersrisico s (kosten/baten/informatie, zowel tijdens besluitvorming als uitvoering). - De meerwaarde van een onderzoek door de rekenkamercommissie (in plaats van een ander gremium) moet duidelijk zijn (bv. signaalwerking). - De rekenkamercommissie moet bevoegd zijn tot het doen van het voorgestelde onderzoek en het onderzoek moet, afgezien van toereikendheid van financiële en organisatorische middelen, uitvoerbaar zijn. De rekenkamercommissie neemt bij de selectie voor een onderzoeksonderwerp naast bovenstaande criteria de volgende criteria in overweging: - Het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar en uitvoerbaar zijn en passen binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden. - Er moet voldoende variatie zijn in onderzoeksonderwerpen. De rekenkamercommissie betrekt bij de selectie de mogelijkheid en wenselijkheid van samenwerking met andere (lokale) rekenkamers. Hierbij wordt de mogelijkheid van vergelijking tussen gemeenten bezien. Jaarplan Rekenkamercommissie

6 2. Onderzoeksprogramma 2007 In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderwerpen in 2007 in aanmerking komen voor een onderzoek. Ook de lopende onderzoeken en de overige activiteiten komen aan bod. Aan het eind volgt een financiële onderbouwing en de begroting Groslijst van onderwerpen De rekenkamercommissie bepaalt onafhankelijk naar welke onderwerpen zij onderzoek verricht, op welke wijze dit gebeurt en op welk moment zij dat doet. Dit neemt niet weg dat de commissie openstaat voor suggesties van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de inwoners van Bussum. Om iedereen in de gelegenheid te stellen onderzoekssuggesties aan te leveren voor het jaarplan 2007, heeft de rekenkamercommissie alle raadsfracties informeel gevraagd om suggesties in te dienen. Samen met de groslijst van vorig jaar leverde dit in totaal een lijst op van 22 onderwerpen. De VVD-fractie heeft het onderzoeksonderwerp Inning van de belastingen aangedragen. De motivering is dat er kennelijk de laatste jaren het nodige mis mee is (geweest), vooral omdat de bij de raad bekende toestanden blijkbaar al zo lang hebben kunnen duren. De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende onderzoeksonderwerpen aangedragen voor de groslijst: - Doelmatigheid ICT investeringen (in Bussum worden momenteel en in de komende jaren grote investeringen op dit gebied gedaan); - Kostentoerekening in relatie tot gemeentelijke belastingen; - Procesvoorwaarden voor efficiënte externe communicatie bij uitvoering projecten; - Kwaliteit van de behandeling van brieven, als concreet aspect van de dienstverlening van de gemeente. Er zijn in 2006 en in 2007 tot nu toe geen suggesties voor onderzoeken door inwoners aangeboden. Na afweging van de in 1.7 genoemde selectiecriteria zijn de hieronder genoemde onderwerpen op de groslijst geplaatst. De rekenkamercommissie heeft de intentie om in 2007 uit te gaan van een drietal aandachtsgebieden, te weten: - een lokaal onderzoek (een Bussums onderwerp); - onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie over een gezamenlijk onderwerp; - regionaal onderzoek. Groslijst 2007 Lokaal onderzoek: Aanbestedingsbeleid Verstrekte subsidies Routine-investeringen Welzijnswerk Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Stand van reserves en voorzieningen Spant! Zwembad Grondbeleid Gemeentelijke belastingen (a. Onroerende zaakbelasting (OZB); b. inning van de belastingen; c. kostentoerekening in relatie tot gemeentelijke belastingen) Doelmatigheid ICT investeringen Procesvoorwaarden voor efficiënte externe communicatie bij uitvoering projecten Kwaliteit van de behandeling van brieven, als concreet aspect van de dienstverlening van de gemeente. Onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie over een gezamenlijk onderwerp: Gemeenschappelijke regeling streekarchief Gemeenschappelijke regeling ladderwagen Gemeenschappelijke regeling openbaar bibliotheekwerk. Uitvoering van regeling op gebied van sociale zaken Jaarplan Rekenkamercommissie

7 Regionaal onderzoek: Versa Primair Gewest Gooi en Vechtstreek Gewestelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) Alle voor het onderzoeksprogramma 2007 gesuggereerde onderzoeksonderwerpen zijn op de groslijst geplaatst Onderzoeken voor 2007 Naast de nog lopende onderzoeken is nagegaan op welke terreinen komend jaar onderzoek gewenst is. Voor 2007 wil de rekenkamercommissie het volgende onderzoeksprogramma uitvoeren. Gekozen wordt voor de driedeling van regionaal onderzoek, onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie over een gezamenlijk onderwerp en een onderzoek voor alleen Bussum, waarbij: - nu (nog) geen regionaal onderwerp wordt benoemd; - ingestoken wordt om samen met Naarden een onderzoek naar het openbare bibliotheekwerk te verrichten (afstemming moet nog plaatsvinden); - en lokaal een onderzoek wordt uitgevoerd naar de doelmatigheid van ICT investeringen. De geselecteerde onderwerpen zijn gewogen aan de hand van in het algemeen gedeelte beschreven selectiecriteria (zie hiervoor paragraaf 1.7.). Hierna wordt op bovenstaande onderzoeksonderwerpen ingegaan Onderzoek Grip op financiële relaties Dit onderzoek is beschreven in het Jaarplan 2006 en in de later vastgestelde onderzoeksopzet. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2006 en loopt tot en met het voorjaar Quick scan Collegeprogramma Dit onderzoek is beschreven in het Jaarplan 2006 en in de later vastgestelde onderzoeksopzet. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2006 en loopt tot maart Regionaal onderzoek Gezien de lopende (politieke) discussie richting de vorming van een RBO naar verwachting per wordt er in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in het Jaarplan van uitgegaan dat het niet haalbaar is om tot een breed regionaal gedragen rekenkameronderzoek inzake de RBO te komen. De andere regionale rekenkamercommissies zullen van deze opvatting op de hoogte worden gesteld. Tevens worden zij uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst van rekenkamercommissieafvaardigingen. Deze bijeenkomst krijgt een meer algemeen karakter waarbij wederzijdse ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Als voorwerk zal worden verzocht om elkaar de jaarplannen toe te zenden, waarna gekeken kan worden wat samen te doen Onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie De Bussumse rekenkamercommissie neemt zich voor ieder jaar minimaal één onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie uit te voeren. Tijdens het overleg van 'regionale' rekenkamers op woensdag 28 maart 2007 is onder meer gesproken over de mogelijkheid om samen met Naarden een onderzoek te doen. Daarbij is met name de bibliotheek Naarden-Bussum genoemd. Dat idee wordt nog getoetst bij de overige leden van de Naardense rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft nog geen definitieve keuzes gemaakt voor één of meer onderwerpen voor een gezamenlijk onderzoek. De rekenkamercommissie heeft alleen een opsomming gegeven van onderwerpen die zich mogelijk voor een gezamenlijk onderzoek zouden kunnen lenen. Jaarplan Rekenkamercommissie

8 In eerste instantie is het de bedoeling dat beide partijen een principe-uitspraak doen over nut en noodzaak van gezamenlijk onderzoek. De rekenkamercommissie van Bussum heeft zich daar in principe positief over uitgesproken. Mocht de Naardense rekenkamercommissie dezelfde mening zijn toegedaan, dan kan vervolgens gezamenlijk worden nagaan of er een onderwerp is dat ook beide commissies belangrijk vinden om nader te onderzoeken. Misschien zijn er vanuit de Naardense optiek nog andere onderwerpen die aan de groslijst kunnen worden toegevoegd Onderzoek voor alleen Bussum (doelmatigheid van ICT investeringen) In de loop van het jaar wordt afhankelijk van de afronding van de lopende onderzoeken, de uit te voeren evaluatie en een mogelijk Naardens of regionaal onderzoek - nog een onderzoek voor alleen Bussum uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar de doelmatigheid van ICT investeringen. Het betreft een onderwerp dat voldoet aan de in 1.7 beschreven criteria. Later dit jaar wordt een onderzoeksopzet opgesteld Planning 2007 Jaarverslag, evaluatie en onderzoeksprogramma De rekenkamercommissie zal haar Jaarverslag 2006 in mei/juni 2007 vaststellen. Dit jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden zoals uitgevoerd in In 2007 zal de rekenkamercommissie die in 2007 twee jaar in functie is haar taken, bevoegdheden en werkzaamheden evalueren. Naar verwachting zal deze evaluatie, inclusief aanbevelingen, kort na de zomervakantie aan de raad worden toegezonden. De rekenkamercommissie (of een afvaardiging daarvan) zal in 2007 geregeld overleg hebben met de nieuwe accountant Deloitte. Eén van de bespreekpunten zal de afstemming zijn van de diverse onderzoeken die vanuit de diverse gremia in de gemeenten Bussum worden uitgevoerd (interne controles, onderzoeken ex artikel 213a, controle door de accountant, rekenkamercommissieonderzoek, onderzoek door de raad, etc). De rekenkamercommissie zal in eerste kwartaal 2008 haar Jaarplan voor 2008 aanbieden aan de gemeenteraad van Bussum. Jaarplan Rekenkamercommissie

9 3. Financiën 2007 Het budget van de rekenkamercommissie Bussum bedraagt in Dit komt overeen met ongeveer 1 euro per inwoner. Ten laste van het budget worden de kosten gebracht van (artikel 9 lid 2 Gemeentelijke rekenkamercommissie Bussum 2006): A. Vergoedingen aan de externe leden Begroot zijn de vergoedingen voor de externe voor het doen van onderzoeken, quick scans, het geven van (schriftelijke) adviezen en het bijwonen van de reguliere bijeenkomsten. B. Ambtelijk secretaris Aangezien de raadsgriffier tevens ambtelijk secretaris is, hoeft hiervoor geen bedrag te worden begroot. Punt van aandacht is wel de hoeveelheid tijd die de raadsgriffier als ambtelijke secretaris kan besteden. Dat zal betrokken worden bij de evaluatie. C. Interne onderzoeksmedewerkers Aangezien het hierbij om medewerkers in dienst van de gemeente gaat, is de rekenkamercommissie van mening dat hiervoor geen bedrag hoeft te worden begroot. Per onderzoek zal worden bekeken of het gewenst is en praktisch mogelijk is dat interne medewerkers hiermee worden belast. Afstemming hierover vindt zonodig plaats tussen de ambtelijk secretaris en de gemeentesecretaris. Dit punt wordt verder betrokken bij de evaluatie. D. Externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld De onderzoeken die de rekenkamercommissie verricht worden doorgaans uitgevoerd door externe bureaus onder leiding en regie van de rekenkamercommissie. Naast het selecteren en vervaardigen van onderzoeksopdrachten, het selecteren en contracteren van onderzoeksbureaus, het schrijven van notities over de uitkomst van deze onderzoeken bestaan de verschillende werkzaamheden vooral uit het begeleiden van onderzoekers tijdens het onderzoek. In 2006 is ervaren dat deze begeleiding veel intensiever is dan in eerste instantie werd ingeschat. Om die reden wordt euro (driemaal 1500 euro) extra begroot voor de vergoedingen aan de externe leden voor het begeleiden van de (drie) onderzoeken voor E. Overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak Hierbij zal het gaan om eventuele lidmaatschappen van organisaties van rekenkamers (NVRR), reiskosten en entreekosten congressen en cursussen en dergelijke. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tamelijk gering bedrag. Jaarplan Rekenkamercommissie

10 Begroting 2007: Omschrijving Bedrag A. Vergoedingen aan de externe leden Afronding Onderzoek risicoanalyse 800,00 Afronding Quick scan collegeprogramma 800,00 Regionaal onderzoek 1500,00 Onderzoek samen met de rekenkamercommissie Naarden 1500,00 Onderzoek voor alleen Bussum 1500,00 Vergoeding externe leden reguliere bijeenkomsten rekenkamercommissie: Lid-voorzitter (10 * 2 * 47,38) 947,60 Lid (10 * 2 * 37,90 en 5 * 7,-- reiskosten) 793,00 subtotaal 7840,60 B. Ambtelijk secretaris 0,00 C. Interne onderzoeksmedewerkers 0,00 D. Externe deskundigen (PM-post) ,40 E. Overige uitgaven 500,00 Eindtotaal ,00 Vergelijking begroot en werkelijk 2005, 2006 en 2007 Budget 2005 (in opstartjaar geen begroting) Werkelijk 2005 (Jaarverslag 2005) Begroting 2006 (Jaarplan 2006) Inkomsten Budget , , ,00 ( , ,00) Uitgaven a. Vergoedingen aan de externe leden b. de ambtelijk secretaris c. interne onderzoeksmedewerkers d. externe deskundigen (pm post) e. eventuele overige uitgaven Werkelijk 2006 (Jaarverslag 2006) Begroting , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 350,00 500,00 93,00 500,00 Totaal 2.160, , , ,00 Over/tekort , ,00 Jaarplan Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Renkum Inhoudsopgave pag. 1. Organisatie 3 - samenstelling 3 - werkwijze 3 - evaluatie werkzaamheden 2007 3 - onderzoeksjaarplan 2007 4 - vergaderingen / bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo- De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 RV2011-002 Benoemen leden gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in commissies en andere organen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Mevrouw drs. K. van den Berg De heer C.A.M. Kuijpers RA

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN

REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN 1 REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN EEN INTRODUCTIE Chris Moen Wim van den Hoek Mohamed Rabbae maart 2006 2 1. Waarom deze introductienotitie? Op 9 maart jl. heeft de raad van de gemeente Wijdemeren de drie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Notitie zelfevaluatie

Notitie zelfevaluatie Notitie zelfevaluatie Rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand 18 december 2014 Samenstelling rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende externe

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave jaarverslag 2 Inleiding 3 Samenstelling 3 Afronding onderzoeken gestart in 2011 3 Onderzoeksagenda

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 Jaarverslag 2008 Rekenkamer Lelystad 24 februari 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 3. Activiteiten Rekenkamer... 4 A. Vergaderingen en werkvorm...

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011 De raden van respectievelijk de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen; gelezen het voorstel van het presidium; gelet

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 December 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Onderzoeken in 2015... 5 3. Werkwijze en organisatie... 7 4. Communicatie... 8 5. Begroting... 9 Bijlagen: - Groslijst... 11

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

Jaarplan september december 2008

Jaarplan september december 2008 Jaarplan september december 2008 31 augustus 2008 Voorwoord Voor u ligt het eerste Jaarverslag van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand, de opvolger van de drie afzonderlijke rekenkamercommissies

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Rekenkamer Weert Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Maart 2009 2 Voorwoord Beste raadsleden, Voor u ligt het derde jaarverslag van de rekenkamer Weert. Hierin willen wij verantwoording afleggen over

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2009

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2009 REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag 2009, vastgesteld 29 maart 2010 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag '' Rekenkamercommissie Tynaarlo 2009'". Wij doen als rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul Verordening Valkenburg aan de Geul, 28 maart 2008 Verordening op de rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem,

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2011. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie gemeente Renkum 2 Inhoudsopgave 1. Organisatie 5 1.1 Samenstelling. 5 1.2 Werkwijze.. 5 1.2.1 Taakverdeling. 5 1.2.2 Onderzoek zelf doen of uitbesteden... 6 1.3 Overzicht

Nadere informatie

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014;

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; gelet op artikel 81oa juncto art. 84 van de Gemeentewet; Beslút: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Jaarplan 2008. Rekenkamercommissie Leiden

Jaarverslag 2007. Jaarplan 2008. Rekenkamercommissie Leiden Jaarverslag 2007 Jaarplan 2008 Rekenkamercommissie Leiden 2 Missie De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de stad Leiden en

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het inmiddels zesde jaarverslag van de Rekenkamercommissie. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Jaarverslag 2007. 1. Samenstelling Rekenkamercommissie. 2. Wat wil de rekenkamercommissie bereiken?

Inhoudsopgave. Voorwoord. Jaarverslag 2007. 1. Samenstelling Rekenkamercommissie. 2. Wat wil de rekenkamercommissie bereiken? Jaarverslag 2007 en Jaarplan 2008 Inhoudsopgave Voorwoord Jaarverslag 2007 1. Samenstelling Rekenkamercommissie 2. Wat wil de rekenkamercommissie bereiken? 3. Wat heeft de rekenkamercommissie hiervoor

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 arplan 2015 December 2014 2 Voorwoord Graag bied ik u het jaarplan 2015 van de rekenkamercommissie aan, met hierin het onderzoeksprogramma voor het komende jaar. De rekenkamercommissie start 2015 met één

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2015

Ontwerpbegroting 2015 Ontwerpbegroting 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROGRAMMA 2009

ONDERZOEKSPROGRAMMA 2009 Zuidlaren, februari 2009 Postadres De Ommelander rekenkamercommissie Postbus 155 9470 AD Zuidlaren Internet www.ommelanderrekenkamer.nl Emailadres ambtelijk secretaris jandob@hotmail.com De Ommelander

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie. 17 maart 2015 201519605

Jaarverslag 2014. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie. 17 maart 2015 201519605 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen 17 maart 2015 201519605 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2013. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie Jaarverslag 2013 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen 12 maart 2014 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht

Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht 1 Inleiding In het verslagjaar heeft de rekenkamer twee rapporten gepresenteerd; één onderzoek werd afgerond, vijf onderzoeken zullen in 2012

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016 Rekenkamercommissie Hardenberg

Jaarplan 2015 2016 Rekenkamercommissie Hardenberg Jaarplan 2015 2016 Rekenkamercommissie Hardenberg Hardenberg, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van de rekenkamercommissie gemeente Hardenberg. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie