Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum"

Transcriptie

1 Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

2 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Instelling Onafhankelijke positie Ambiteniveau Communicatie Taken van de rekenkamercommissie Vormen van advies en onderzoek Keuze voor onderwerpen 5 2. Onderzoeksprogramma Groslijst van onderwerpen Onderzoeken voor Onderzoek Grip op financiële relaties Quickscan Collegeprogramma Regionaal onderzoek Onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie Onderzoek voor alleen Bussum (doelmatigheid van ICT investeringen) Planning 2007 Jaarverslag, evaluatie en onderzoeksprogramma 8 3. Financiën De rekenkamercommissie van de bestaat uit: De heer drs. J.A.A. Vos (extern lid-voorzitter) De heer drs. K. van Keulen (extern lid) Mevrouw ing. J.G. de Jonge - Meijerink (intern lid, tevens raadslid VVD) Mevrouw drs. I.G.G. de Lange (intern lid, tevens raadslid PvdA) Mevrouw H.B. Boudewijnse (intern lid, tevens raadslid GroenLinks) De heer J.A.I. de Lange (intern lid, tevens raadslid CDA) De heer P.W.A. Overdiep (intern lid, tevens raadslid D66) De heer R. Wallenburg (intern lid, tevens raadslid ChristenUnie) De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris de heer mr. L.A. Wieringa, tevens raadsgriffier in de. Met de rekenkamercommissie kan gecorrespondeerd worden via het postadres: Rekenkamercommissie Bussum, t.a.v. mr. L.A. Wieringa, Postbus HA Bussum of per mail via U kunt ook bellen op nummer Jaarplan Rekenkamercommissie

3 1. Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarplan 2007 van de rekenkamercommissie Bussum aan. Door middel van dit jaarplan geeft de rekenkamercommissie een overzicht van de geplande onderzoeken, de wijze waarop de onderzoeksonderwerpen zijn geselecteerd en overige activiteiten voor Instelling De rekenkamercommissie Bussum is in april 2005 ingesteld en bestaat uit twee externe leden en zes leden van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, tevens de raadsgriffier. De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006 en het Reglement van orde gemeentelijke rekenkamercommissie 2005 vormen het kader voor inrichting en werkwijze van de rekenkamercommissie Onafhankelijke positie De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie en beslist zelfstandig over verzoeken om onderzoeken van de raad. Indien de commissie besluit niet aan een verzoek van de raad te voldoen, dan wordt dat besluit met redenen omkleed Ambitieniveau De rekenkamercommissie wil door het doen van gericht onderzoek en quick scans, evenals het geven van praktische adviezen de effectiviteit (doeltreffendheid), doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van het bestuurlijk handelen bevorderen. Het streven is om, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen in de, scherpe en toepasbare bijdragen te leveren aan het verbeteren van de gemeentelijke organisatie. Op deze manier kan de rekenkamercommissie de controlerende taak van de gemeenteraad vanuit haar onafhankelijke positie ondersteunen Communicatie Het is van groot belang dat de uitkomsten van de onderzoeken op zorgvuldige wijze openbaar worden gemaakt en dat deze voor een ieder beschikbaar zijn. Inwoners van de worden ook uitgenodigd om onderwerpen voor onderzoek aan te dragen bij de rekenkamercommissie. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de rekenkamercommissie enige bekendheid heeft. In het algemeen is communicatie van belang om inzichtelijk te maken wat de rekenkamercommissie is, wie hierin deelnemen en waar de rekenkamercommissie zich mee bezighoudt. Profilering van de rekenkamercommissie De rekenkamercommissie wordt uitgebreid beschreven op de gemeentelijke website en in de gemeentegids. Ook zal door middel van de gemeentepagina in de Bussumse krant aandacht aan de rekenkamercommissie worden besteed. Daarbij wordt onder meer weergegeven wat de rekenkamercommissie doet, wie de leden zijn, hoe men in contact kan komen met de rekenkamercommissie en hoe zowel onderzoeken als andere relevante informatie verkrijgbaar zijn. Verspreiding en publicatie van stukken van de rekenkamercommissie Vergaderingen van de van de rekenkamercommissie zijn besloten. Notulen en besluitenlijsten kunnen om die reden niet worden gepubliceerd. Het is daarom des te meer van belang om de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006, het Reglement van orde gemeentelijke rekenkamercommissie 2005, jaarplannen, jaarverslagen, onderzoeksrapporten en andere relevante stukken op de gemeentelijke website te plaatsen en opvraagbaar te maken. Daarnaast worden jaarplannen en jaarverslagen na vaststelling door de rekenkamercommissie verzonden aan de raad en tevens in afschrift aan het college en aan de media. Onderzoeksrapporten worden aan de raad aangeboden, onder toezending van een afschrift aan het college, de bij het onderzoek betrokken participanten (zoals hen die gevraagd zijn inlichtingen te verstrekken) en de media. Afhankelijk van de zwaarte van een onderzoek kan ervoor gekozen worden om de media te informeren via een persconferentie of persgesprek. Jaarplan Rekenkamercommissie

4 Contact met de rekenkamercommissie Voor algemene vragen over de rekenkamercommissie kan contact worden opgenomen met de ambtelijk secretaris. Indien nodig zal hij de vraag doorgeleiden naar de voorzitter. Bij inhoudelijke vragen over een onderzoek in uitvoering kan men contact opnemen met de voorzitter. Met de rekenkamercommissie kan gecorrespondeerd worden via het postadres: Rekenkamercommissie Bussum, t.a.v. mr. L.A. Wieringa, Postbus HA Bussum of per mail via Brieven of berichten gericht aan de rekenkamercommissie komen niet op de lijst ingekomen stukken raad. De relevante contactgegevens zijn vermeld op de gemeentelijke website en in worden vermeld in de gemeentegids Taken van de rekenkamercommissie De rekenkamercommissie verricht zelf onderzoek of laat onderzoek verrichten naar en brengt advies uit aan de raad over: a. de jaarrekening van de ; b. de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van de gemeente; c. de schriftelijke informatievoorziening door het college over die administratie en dat beheer; d. de effecten en de efficiency van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, inclusief de kwaliteit van de organisatie. Het uitbrengen van het advies over de jaarrekening van de (a.) vindt altijd plaats in de maand mei. De overige taken (b., c. en d.) vinden gedurende het gehele jaar plaats Vormen van advies en onderzoek Adviezen, quick scans en onderzoeken zijn middelen die de rekenkamercommissie kan inzetten bij haar werkzaamheden. Onder advies wordt verstaan: het uitbrengen van advies via een brief aan de raad na het bestuderen van relevante stukken aangaande een bepaald onderwerp en/of het voeren van gesprekken met de betrokken bestuurders en ambtenaren. Het uitbrengen van advies over de jaarrekening vindt bijvoorbeeld op deze wijze plaats. Onder onderzoek wordt verstaan: het vaststellen van de relevante feiten, het op basis daarvan formuleren van bestuurlijke conclusies en het doen van praktische aanbevelingen via een rapport. De keuze voor het onderwerp geschiedt op basis van relevante criteria, de werkwijze omvat het vaststellen van de onderzoeksopzet en introductie werkwijze, de uitvoering van het onderzoek, de conceptrapportage, wederhoor en definitieve vaststelling. Onderzoek vindt plaats aan de hand van het door de rekenkamercommissie vastgestelde onderzoeksprotocol (bijlage). De onderzoeksopzet, hoe het onderzoek precies wordt verricht, wordt per onderzoek opnieuw bepaald. Een quick scan of oriënterend onderzoek is een tussenvorm tussen advies en onderzoek. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid onderzoek. In sommige gevallen kan een onderzoeksvraag beter in de vorm van een korte en gerichte analyse worden beantwoord. De onderzoeksopzet wordt in zo n geval in verkorte vorm gemaakt. Via quick scans kan de rekenkamercommissie snel een oordeel of aanbeveling uitbrengen over een bepaald onderwerp. Eventueel kan er later een vervolgonderzoek uitgevoerd worden naar aanleiding van de resultaten van een quick scan. De bevindingen, het oordeel of de aanbeveling worden per brief aan de Raad en College ter kennis gebracht. De rekenkamercommissie zal bij elk onderzoek (of quick scan) in principe eenzelfde onderzoeksopzet hanteren. In de rapportages zullen geconstateerde feiten zo helder mogelijk worden weergegeven en zullen deze feiten worden onderbouwd door zo objectief mogelijke waarnemingen. Dit zal in de regel leiden tot het doen van aanbevelingen. De rekenkamercommissie heeft voor de onderzoeksaanpak een onderzoeksprotocol vastgesteld. Jaarplan Rekenkamercommissie

5 1.7. Keuze voor onderwerpen De gemeenteraad, raadscommissies, leden van de rekenkamercommissie en leden van de raad, maar ook de inwoners en anderen kunnen onderzoeksonderwerpen - voorzien van een korte motivering - aandragen bij de ambtelijk secretaris. Uit de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006 volgt dat, indien de rekenkamercommissie besluit niet op een verzoek van de gemeenteraad in te gaan, dat besluit met redenen wordt omkleed. Dezelfde handelwijze wordt ook voor derden aangehouden. Eenmaal per jaar, bij de toezending van het Jaarverslag in het voorjaar, wordt aan de leden van de raad gevraagd om suggesties voor onderzoek te doen. Een ieder die een suggestie indient bij de rekenkamercommissie krijgt een ontvangstbevestiging en krijgt vervolgens zo snel mogelijk een gemotiveerd antwoord. De rekenkamercommissie houdt een groslijst bij van onderwerpen bij die zich lenen voor onderzoek. Daartoe worden thema s en ontwikkelingen geïnventariseerd die spelen binnen de gemeente. De aangemelde onderwerpen komen op de groslijst die als bijlage bij het eerstvolgende Jaarplan wordt gevoegd. De groslijst die door de Rekenkamercommissie is opgesteld wordt aan een aantal selectiecriteria getoetst op basis waarvan onderwerpen worden geselecteerd voor het komende onderzoeksjaar. Criteria voor het al dan niet opnemen van onderwerpen op de groslijst zijn: - De rekenkamercommissie is bevoegd om het onderwerp te behandelen. - Het onderwerp heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk belang en/of is politiek gevoelig. - Er is niet voldoende duidelijkheid over doelmatigheid of doeltreffendheid van beleid en uitgaven. - Er zijn grote beleids- of beheersrisico s (kosten/baten/informatie, zowel tijdens besluitvorming als uitvoering). - De meerwaarde van een onderzoek door de rekenkamercommissie (in plaats van een ander gremium) moet duidelijk zijn (bv. signaalwerking). - De rekenkamercommissie moet bevoegd zijn tot het doen van het voorgestelde onderzoek en het onderzoek moet, afgezien van toereikendheid van financiële en organisatorische middelen, uitvoerbaar zijn. De rekenkamercommissie neemt bij de selectie voor een onderzoeksonderwerp naast bovenstaande criteria de volgende criteria in overweging: - Het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar en uitvoerbaar zijn en passen binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden. - Er moet voldoende variatie zijn in onderzoeksonderwerpen. De rekenkamercommissie betrekt bij de selectie de mogelijkheid en wenselijkheid van samenwerking met andere (lokale) rekenkamers. Hierbij wordt de mogelijkheid van vergelijking tussen gemeenten bezien. Jaarplan Rekenkamercommissie

6 2. Onderzoeksprogramma 2007 In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderwerpen in 2007 in aanmerking komen voor een onderzoek. Ook de lopende onderzoeken en de overige activiteiten komen aan bod. Aan het eind volgt een financiële onderbouwing en de begroting Groslijst van onderwerpen De rekenkamercommissie bepaalt onafhankelijk naar welke onderwerpen zij onderzoek verricht, op welke wijze dit gebeurt en op welk moment zij dat doet. Dit neemt niet weg dat de commissie openstaat voor suggesties van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de inwoners van Bussum. Om iedereen in de gelegenheid te stellen onderzoekssuggesties aan te leveren voor het jaarplan 2007, heeft de rekenkamercommissie alle raadsfracties informeel gevraagd om suggesties in te dienen. Samen met de groslijst van vorig jaar leverde dit in totaal een lijst op van 22 onderwerpen. De VVD-fractie heeft het onderzoeksonderwerp Inning van de belastingen aangedragen. De motivering is dat er kennelijk de laatste jaren het nodige mis mee is (geweest), vooral omdat de bij de raad bekende toestanden blijkbaar al zo lang hebben kunnen duren. De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende onderzoeksonderwerpen aangedragen voor de groslijst: - Doelmatigheid ICT investeringen (in Bussum worden momenteel en in de komende jaren grote investeringen op dit gebied gedaan); - Kostentoerekening in relatie tot gemeentelijke belastingen; - Procesvoorwaarden voor efficiënte externe communicatie bij uitvoering projecten; - Kwaliteit van de behandeling van brieven, als concreet aspect van de dienstverlening van de gemeente. Er zijn in 2006 en in 2007 tot nu toe geen suggesties voor onderzoeken door inwoners aangeboden. Na afweging van de in 1.7 genoemde selectiecriteria zijn de hieronder genoemde onderwerpen op de groslijst geplaatst. De rekenkamercommissie heeft de intentie om in 2007 uit te gaan van een drietal aandachtsgebieden, te weten: - een lokaal onderzoek (een Bussums onderwerp); - onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie over een gezamenlijk onderwerp; - regionaal onderzoek. Groslijst 2007 Lokaal onderzoek: Aanbestedingsbeleid Verstrekte subsidies Routine-investeringen Welzijnswerk Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Stand van reserves en voorzieningen Spant! Zwembad Grondbeleid Gemeentelijke belastingen (a. Onroerende zaakbelasting (OZB); b. inning van de belastingen; c. kostentoerekening in relatie tot gemeentelijke belastingen) Doelmatigheid ICT investeringen Procesvoorwaarden voor efficiënte externe communicatie bij uitvoering projecten Kwaliteit van de behandeling van brieven, als concreet aspect van de dienstverlening van de gemeente. Onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie over een gezamenlijk onderwerp: Gemeenschappelijke regeling streekarchief Gemeenschappelijke regeling ladderwagen Gemeenschappelijke regeling openbaar bibliotheekwerk. Uitvoering van regeling op gebied van sociale zaken Jaarplan Rekenkamercommissie

7 Regionaal onderzoek: Versa Primair Gewest Gooi en Vechtstreek Gewestelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) Alle voor het onderzoeksprogramma 2007 gesuggereerde onderzoeksonderwerpen zijn op de groslijst geplaatst Onderzoeken voor 2007 Naast de nog lopende onderzoeken is nagegaan op welke terreinen komend jaar onderzoek gewenst is. Voor 2007 wil de rekenkamercommissie het volgende onderzoeksprogramma uitvoeren. Gekozen wordt voor de driedeling van regionaal onderzoek, onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie over een gezamenlijk onderwerp en een onderzoek voor alleen Bussum, waarbij: - nu (nog) geen regionaal onderwerp wordt benoemd; - ingestoken wordt om samen met Naarden een onderzoek naar het openbare bibliotheekwerk te verrichten (afstemming moet nog plaatsvinden); - en lokaal een onderzoek wordt uitgevoerd naar de doelmatigheid van ICT investeringen. De geselecteerde onderwerpen zijn gewogen aan de hand van in het algemeen gedeelte beschreven selectiecriteria (zie hiervoor paragraaf 1.7.). Hierna wordt op bovenstaande onderzoeksonderwerpen ingegaan Onderzoek Grip op financiële relaties Dit onderzoek is beschreven in het Jaarplan 2006 en in de later vastgestelde onderzoeksopzet. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2006 en loopt tot en met het voorjaar Quick scan Collegeprogramma Dit onderzoek is beschreven in het Jaarplan 2006 en in de later vastgestelde onderzoeksopzet. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2006 en loopt tot maart Regionaal onderzoek Gezien de lopende (politieke) discussie richting de vorming van een RBO naar verwachting per wordt er in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in het Jaarplan van uitgegaan dat het niet haalbaar is om tot een breed regionaal gedragen rekenkameronderzoek inzake de RBO te komen. De andere regionale rekenkamercommissies zullen van deze opvatting op de hoogte worden gesteld. Tevens worden zij uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst van rekenkamercommissieafvaardigingen. Deze bijeenkomst krijgt een meer algemeen karakter waarbij wederzijdse ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Als voorwerk zal worden verzocht om elkaar de jaarplannen toe te zenden, waarna gekeken kan worden wat samen te doen Onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie De Bussumse rekenkamercommissie neemt zich voor ieder jaar minimaal één onderzoek samen met de Naardense rekenkamercommissie uit te voeren. Tijdens het overleg van 'regionale' rekenkamers op woensdag 28 maart 2007 is onder meer gesproken over de mogelijkheid om samen met Naarden een onderzoek te doen. Daarbij is met name de bibliotheek Naarden-Bussum genoemd. Dat idee wordt nog getoetst bij de overige leden van de Naardense rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft nog geen definitieve keuzes gemaakt voor één of meer onderwerpen voor een gezamenlijk onderzoek. De rekenkamercommissie heeft alleen een opsomming gegeven van onderwerpen die zich mogelijk voor een gezamenlijk onderzoek zouden kunnen lenen. Jaarplan Rekenkamercommissie

8 In eerste instantie is het de bedoeling dat beide partijen een principe-uitspraak doen over nut en noodzaak van gezamenlijk onderzoek. De rekenkamercommissie van Bussum heeft zich daar in principe positief over uitgesproken. Mocht de Naardense rekenkamercommissie dezelfde mening zijn toegedaan, dan kan vervolgens gezamenlijk worden nagaan of er een onderwerp is dat ook beide commissies belangrijk vinden om nader te onderzoeken. Misschien zijn er vanuit de Naardense optiek nog andere onderwerpen die aan de groslijst kunnen worden toegevoegd Onderzoek voor alleen Bussum (doelmatigheid van ICT investeringen) In de loop van het jaar wordt afhankelijk van de afronding van de lopende onderzoeken, de uit te voeren evaluatie en een mogelijk Naardens of regionaal onderzoek - nog een onderzoek voor alleen Bussum uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar de doelmatigheid van ICT investeringen. Het betreft een onderwerp dat voldoet aan de in 1.7 beschreven criteria. Later dit jaar wordt een onderzoeksopzet opgesteld Planning 2007 Jaarverslag, evaluatie en onderzoeksprogramma De rekenkamercommissie zal haar Jaarverslag 2006 in mei/juni 2007 vaststellen. Dit jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden zoals uitgevoerd in In 2007 zal de rekenkamercommissie die in 2007 twee jaar in functie is haar taken, bevoegdheden en werkzaamheden evalueren. Naar verwachting zal deze evaluatie, inclusief aanbevelingen, kort na de zomervakantie aan de raad worden toegezonden. De rekenkamercommissie (of een afvaardiging daarvan) zal in 2007 geregeld overleg hebben met de nieuwe accountant Deloitte. Eén van de bespreekpunten zal de afstemming zijn van de diverse onderzoeken die vanuit de diverse gremia in de gemeenten Bussum worden uitgevoerd (interne controles, onderzoeken ex artikel 213a, controle door de accountant, rekenkamercommissieonderzoek, onderzoek door de raad, etc). De rekenkamercommissie zal in eerste kwartaal 2008 haar Jaarplan voor 2008 aanbieden aan de gemeenteraad van Bussum. Jaarplan Rekenkamercommissie

9 3. Financiën 2007 Het budget van de rekenkamercommissie Bussum bedraagt in Dit komt overeen met ongeveer 1 euro per inwoner. Ten laste van het budget worden de kosten gebracht van (artikel 9 lid 2 Gemeentelijke rekenkamercommissie Bussum 2006): A. Vergoedingen aan de externe leden Begroot zijn de vergoedingen voor de externe voor het doen van onderzoeken, quick scans, het geven van (schriftelijke) adviezen en het bijwonen van de reguliere bijeenkomsten. B. Ambtelijk secretaris Aangezien de raadsgriffier tevens ambtelijk secretaris is, hoeft hiervoor geen bedrag te worden begroot. Punt van aandacht is wel de hoeveelheid tijd die de raadsgriffier als ambtelijke secretaris kan besteden. Dat zal betrokken worden bij de evaluatie. C. Interne onderzoeksmedewerkers Aangezien het hierbij om medewerkers in dienst van de gemeente gaat, is de rekenkamercommissie van mening dat hiervoor geen bedrag hoeft te worden begroot. Per onderzoek zal worden bekeken of het gewenst is en praktisch mogelijk is dat interne medewerkers hiermee worden belast. Afstemming hierover vindt zonodig plaats tussen de ambtelijk secretaris en de gemeentesecretaris. Dit punt wordt verder betrokken bij de evaluatie. D. Externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld De onderzoeken die de rekenkamercommissie verricht worden doorgaans uitgevoerd door externe bureaus onder leiding en regie van de rekenkamercommissie. Naast het selecteren en vervaardigen van onderzoeksopdrachten, het selecteren en contracteren van onderzoeksbureaus, het schrijven van notities over de uitkomst van deze onderzoeken bestaan de verschillende werkzaamheden vooral uit het begeleiden van onderzoekers tijdens het onderzoek. In 2006 is ervaren dat deze begeleiding veel intensiever is dan in eerste instantie werd ingeschat. Om die reden wordt euro (driemaal 1500 euro) extra begroot voor de vergoedingen aan de externe leden voor het begeleiden van de (drie) onderzoeken voor E. Overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak Hierbij zal het gaan om eventuele lidmaatschappen van organisaties van rekenkamers (NVRR), reiskosten en entreekosten congressen en cursussen en dergelijke. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tamelijk gering bedrag. Jaarplan Rekenkamercommissie

10 Begroting 2007: Omschrijving Bedrag A. Vergoedingen aan de externe leden Afronding Onderzoek risicoanalyse 800,00 Afronding Quick scan collegeprogramma 800,00 Regionaal onderzoek 1500,00 Onderzoek samen met de rekenkamercommissie Naarden 1500,00 Onderzoek voor alleen Bussum 1500,00 Vergoeding externe leden reguliere bijeenkomsten rekenkamercommissie: Lid-voorzitter (10 * 2 * 47,38) 947,60 Lid (10 * 2 * 37,90 en 5 * 7,-- reiskosten) 793,00 subtotaal 7840,60 B. Ambtelijk secretaris 0,00 C. Interne onderzoeksmedewerkers 0,00 D. Externe deskundigen (PM-post) ,40 E. Overige uitgaven 500,00 Eindtotaal ,00 Vergelijking begroot en werkelijk 2005, 2006 en 2007 Budget 2005 (in opstartjaar geen begroting) Werkelijk 2005 (Jaarverslag 2005) Begroting 2006 (Jaarplan 2006) Inkomsten Budget , , ,00 ( , ,00) Uitgaven a. Vergoedingen aan de externe leden b. de ambtelijk secretaris c. interne onderzoeksmedewerkers d. externe deskundigen (pm post) e. eventuele overige uitgaven Werkelijk 2006 (Jaarverslag 2006) Begroting , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 350,00 500,00 93,00 500,00 Totaal 2.160, , , ,00 Over/tekort , ,00 Jaarplan Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo- De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Renkum Inhoudsopgave pag. 1. Organisatie 3 - samenstelling 3 - werkwijze 3 - evaluatie werkzaamheden 2007 3 - onderzoeksjaarplan 2007 4 - vergaderingen / bijeenkomsten

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Vastgesteld: 21 februari 2012 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr. A.V.N.M. Steur (tot en met juli 2011) De heer

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. ONDERWERPSELECTIE 3 3. ONDERZOEKSOPZET EN AANKONDIGING 4 4. UITBESTEDING 4 5. START VAN HET

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld op Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op 11 juni 2015. Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 4 juni 2015.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 - Juridische borging privacy (begonnen in 2016) - Externe inhuur (begonnen in 2016) - Sociaal domein (nog in te vullen) - Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 51.000,00 PM Totaal 51.000,00 - Uitgaven : Onderzoeken

Nadere informatie

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest In overeenstemming met artikel 3.1 van de Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Soest 2007 heeft de rekenkamercommissie Soest ten behoeve van vergaderingen

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaal vindt het belangrijk om op een transparante wijze te opereren. Daarom hebben wij onze werkwijze

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Terneuzen 23 januari 2013 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer M.A. de Doelder (lid)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6 VERANTWOORDING Februari 2005 Pagina 1 van 6 COLOFON De Rekenkamer Middelburg De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer Middelburg heeft als doel het doeltreffend,

Nadere informatie

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 2008. doc. nr.: 0808-93-MID-NF Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe 1. Inleiding Dit is het tweede jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 RV2011-002 Benoemen leden gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in commissies en andere organen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond.

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond. ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de onderwerpselectie en de uitvoering van haar

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Vastgesteld: 21 maart 2013 1 Voorwoord De Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer (RKC) is in het voorjaar van 2012 ingesteld. Omdat de activiteiten in de 2 e helft

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Beverwijk, maart 2015 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en werkplan Rekenkamercommissie De Bilt

Jaarverslag 2015 en werkplan Rekenkamercommissie De Bilt Jaarverslag 2015 en werkplan 2016 Rekenkamercommissie De Bilt Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De rekenkamercommissie... 4 Missie... 4 Samenstelling... 4 Groslijst... 4 Vergaderingen en externe contacten...

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Vastgesteld in haar vergadering van 14 december 2010 Rekenkamercommissie Teylingen Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT 0252-783591 Contactpersoon:

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Jaarplan september Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan september Postbus KA ROOSENDAAL. Jaarplan 2007 Jaarplan 2007 18 september 2006 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 Inhoudsopgave Inleiding Samenstelling,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 EN 2012

JAARVERSLAG 2011 EN 2012 JAARVERSLAG 2011 EN 2012 Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeken 2.1 Effectiviteit behandeling bezwaarschriften 3 2.2 Verstrekte geldleningen en garanties derden 4 3. Kennismakingen, deelname

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Mevrouw drs. K. van den Berg De heer C.A.M. Kuijpers RA

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ...

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ... Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2016 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland Maart 2017 Jaarverslag 2016 Inleiding Het doel van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door de rekenkamercommissie AGV In haar vergadering van 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 en Onderzoeksagenda 2008 Rekenkamercommissie Noordenveld

Jaarverslag 2007 en Onderzoeksagenda 2008 Rekenkamercommissie Noordenveld Jaarverslag 2007 en Onderzoeksagenda 2008 Rekenkamercommissie Noordenveld Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de Rekenkamercommissie Noordenveld. De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie Ooststellingwerf Jaarverslag 2011 Voorwoord Op 12 mei van het verslagjaar verscheen Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers. Dit Eindrapport, vervaardigd door Berenschot

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie. Rekenkamercommissie

Jaarverslag Rekenkamercommissie. Rekenkamercommissie Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Oss 12 februari 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Activiteiten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 26 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Samenstelling Rekenkamercommissie... 4 3 Onderzoeksonderwerpen...

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN

REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN 1 REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN EEN INTRODUCTIE Chris Moen Wim van den Hoek Mohamed Rabbae maart 2006 2 1. Waarom deze introductienotitie? Op 9 maart jl. heeft de raad van de gemeente Wijdemeren de drie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie