Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)"

Transcriptie

1 Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen= kosten minder gronden grondbedrijf= bezit minder investeringen= kosten meer uitkeringen gemeentefonds= bezit zelfde inhuur van derden= kosten geen stijging van personeelskosten= kosten Vraag; waar is het geld gebleven? Er worden hier zowel cijfers van jaarrekeningen gepresenteerd als van begrotingen. In het algemeen zijn de begrote ambities altijd groter dan de realisaties. De begrote investeringen zijn in 2013 en 2014 beduidend groter, dus niet minder, dan gemiddeld in Deel van de investeringen wordt gedekt uit reserves. 2 C95 19 Beoogd effect: "mensen met laag inkomen zoveel mogelijk ontzien" Hoe heeft inkomen invloed op tarieven? (alleen gezinsgrootte en WOZ lijken invloed te hebben; staat los van inkomen) 3 C95 4 "voorzichtige inschatting consequenties burger" Men rekent met 0,15 per Kg terwijl het echte tarief 0,0262 per liter is. Waarom rekent men met Kg i.p.v. liters? Men rekent met 209 Kg/persoon in Wat is de verwachting door betere scheiding (zoals bijv. in Schijndel)? De tarieven voor afval zijn gelijk gebleven als indertijd in het raadsvoorstel genoemd. Dit betekent dat nadere berekeningen geen aanleiding hebben gegeven om tot een wijziging te komen. Vraag: op welke wijze worden de effecten van DIFTAR in 2014 berekend, zodat al tijdig de effecten van DIFTAR verwerkt kunnen worden in de nieuwe tarieven Genoemd beoogd effect is ogenomen in het beleidsprogramma. Er is geen directe relatie tussen inkomen en tarieven van de OZB, afvalstoffenen rioolheffing. Bij het diftarsysteem wordt niet een container gewogen maar het aantal ledigingen verrekend (volume). De stortkosten (verwerking) van afval worden bepaald op basis van gewicht (kg). Voor doorberekening stortkosten naar een ledigingstarief van een container is omrekening kg afval nodig naar liter afval (volume container). Die omrekening is gemaakt op basis van het gemiddeld soortelijk gewicht huisafval. In 2014 wordt bij laagbouw enkel vastrecht opgelegd. Effect diftar wordt in 2015 bij de eindafrekening van het aantal aanbiedingen (stortkosten) voor bewoners direct merkbaar. NB. Het ledigingstarief (stortkosten van een volle container) is op zichzelf niet zozeer afhankelijk van diftar. Andere effecten van diftar op bijv. tarief hoogbouw of vastrecht zijn op zijn vroegst in 2015, maar mogelijk pas in 2016, door te berekenen, 1

2 omdat bij het opstellen dekkingsplan 2015 in mei 2014 nog maar over een korte periode ervaringscijfers beschikbaar zijn. 4 CDA 5-6 Is er al rekening gehouden met de bezuinigingen van de Rijksoverheid in de meejarige ontwikkelingen tot 2017? 5 CDA 6 De rentelasten zijn meegenomen in de begroting. Op pag. 6 staat cijfer per product exclusief o.a. mutaties in de reserves. Het is ons niet duidelijk hoe kunnen wij controleren waar het geld vandaag komt? Wat betekent dat voor de solvabiliteit van Boxtel? 6 CDA Een aantal zaken in deze begroting zijn nu al achterhaald. Wat betekent dit voor de voorliggende begroting? 7 CDA 7 Is de begroting nog samengeteld met de volledige coalitie (4 wethouders). 8 CDA 10 Welke plannen van het Timberproject bedoelt U? Welke taak heeft de duurzaamheidsambtenaar? 9 CDA 12 Wanneer kunnen we de raadsinformatiebrief verwachten? 10 CDA 12 Worden de gelden van het schaliegas apart gehouden om tzt terug te betalen? 11 Balans 9/15 Zijn inmiddels gesprek(ken) met schoolbesturen opgestart? 12 Balans 11/13 Vernieuwing stationsgebied: plannen al bekend, wanneer uitvoering en wie zal dat betalen (bijdrage NS/Pro Het effect van de rijksbezuiniging van 6 miljard wordt verwerkt in de 2 e bestuursrapportage De raad autoriseert de baten en lasten per programma. Apparaatslasten, kapitaallasten en mutaties in reserves zijn per programma weergegeven, niet per product. Per programma derhalve een volledig beeld. Geen enkele invloed op de solvabiliteit. Begroting wordt voortdurend gewijzigd. De eerstkomende is die van de 2 e bestuursrapportage Dit geldt uiteraard ook voor de voorliggende begroting. Begroting en dekkingsplan zijn samengesteld door het college, dat tot 12 augustus 2013 bestond uit de burgemeester en vier wethouders. Timber was het door Europa gesubsidieerde project voor onderzoek haalbaarheid van een biomassacentrale. Hieruit voortvloeiend plan is de beoogde oprichting van een regionaal biomassaplein, voor opwerking van snoeihout tot bruikbaar biomassaproduct. De brief is op 3 oktober verstuurd. De nog niet besteedde bijdragen van Quadrilla worden sinds 2011 gereserveerd. Dit najaar vindt hierover overleg plaats met de schoolbesturen Vanwege nauwe samenhang herinrichting Stationsplein en verbouwing stationsgebouw, en het 2

3 Rail)...? 13 Balans 12 Sanering van Nimby-bedrijven: welke? 14 Balans 12/37 Aanpak centrum: "deze periode nog een aantal aansprekende resultaten te behalen": graag concretiseren. gegeven dat grootste deel Stationsplein eigendom is van NS, is met NS overeen gekomen dat herinrichting gehele Stationsplein wordt uitgevoerd door NS. Gemeente draagt hierin maximaal bij. Uitvoering is na verbouwing stationsgebouw (2014?). Dat betreft de locaties die het bedrijf Milieu Service Brabant nu in gebruik heeft. Herinrichting Breukelsplein. Herinrichting Breukelsestraat. Ontwerp STA-P (herinrichting route Stapelen-Petrus). Besluitvorming Parkeren Centrum (Pastorietuin). Ontwerp verkeersbesluit parkeervergunningen centrum. Fietsstallingen station. Strategische visie 5: Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente 15 CDA 14 Welke grote uitbreiding komt in beeld zodra het aantal huizen onder het gewenste niveau komt? Er is nog geen grote locatie in beeld. Inzet is op meerdere kleien locaties. 16 PvdA/ 14 De drie grote decentralisaties komen er aan. Dat betekent extra werk bovenop het bestaande. Heeft dit voor de gemeente personele gevolgen en zo ja over hoeveel extra personeel moet ik dan denken? Het spreekt voor zich dat de 3 decentralisaties extra menskracht zal vergen. Over de omvang kunnen wij niets concreets zeggen. 17 Balans 15 "In sfeer van de jeugd" is een succesvolle pilot gestart: welke? Bedoeld wordt (aanname) de versnelling in de jeugdzorg. Gemeenten in Noordoost-Brabant kunnen, vooruitlopend op de invoering van de Jeugdwet, al aan de slag met enkelvoudige jeugdzorg. Voorheen werd die door de Provincie uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2013 mogen gemeenten die uitvoeren. Zij zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor de inzet van enkelvoudige ambulante jeugdzorg, terwijl vroeger ouders daar zelf een beroep op konden doen via Bureau Jeugdzorg. In de nieuwe situatie wordt met de ouders en het kind gekeken of deze zorg ingezet moet 3

4 worden en of er alternatieven zijn zoals lichte ondersteuning door het eigen netwerk of het CJG. 18 CDA 16 Waar zijn de gelden voor de financiering van extra veld van HCL te vinden? Bijdrage vanuit de gemeente wordt beschikbaar gesteld vanuit IDop gelden. 19 PvdA/ 16 In 2014 wordt er geëxperimenteerd met zgn. "opschoondagen"in de buurt. Wat bedoelt u hiermee? We hebben al de jaarlijkse Opschoondag van Nederland Schoon. We willen die vorm van burgerparticipatie in buurtonderhoud graag verbreden met een of meer pilots (wat kan de buurt zelf doen aan buurtonderhoud). 20 CDA 16 Pag onttrekking reserves: , rente en afschrijving , verrekening met grondbedrijf Hoe komt men aan dat bedrag van 12 miljoen aan rente en afschrijvingen. Zijn de rentelasten niet veel te hoog t.o.v. onze bezittingen? Dit bedrag bestaat uit 7,3 miljoen voor afschrijvingen en 4,7 miljoen voor rentelasten. Deze worden toegerekend aan onze investeringen. Zie ook pagina 172 (bijlage 4) voor nadere specificatie. De rentelasten zijn in overeenstemming met onze activa. 21 Inbox 16, 109, 143 Op blz. 16, 109 en 143 wordt er geschreven over een korting van , omdat er te weinig geïnvesteerd zou zijn in huisvesting, op blz. 143 staat dat dat in 2015 uitgekeerd gaat worden in Wat betekent dit dan voor 2014, graag nadere toelichting. De korting geldt vanaf Dus in 2014 worden we nog niet gekort op de middelen voor onderwijshuisvesting. 22 Balans 17 Aanstelling van wijkregisseurs: welke budgetpost? 23 Balans 25 Inhuur personeel : bedrag gebaseerd op? De aanstelling van wijk-regisseurs is één van de prioriteiten bij de vorming van een nieuwe ambtelijke organisatie voor de vier gemeenten. Deze worden in de komende maanden uitgewerkt. Dan zal moeten blijken of er voldoende ruimte is om deze wens te realiseren. Betreft inhuur voor specifieke taken en diensten, gedekt binnen projecten ( ) en flexbudget afdelingen, waarvoor grotendeels taken zijn benoemd ( ). Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie 24 BB 27 Bestuur. Is rekening gehouden met De griffie heeft een jaarlijks budget 4

5 de kosten die de griffie moet maken als na de verkiezingen voor alle raadsleden Ipads aangeschaft moeten worden en de verdere communicatie met raadsleden en achterban verder gedigitaliseerd dient te worden? Wat is het totale budget van de Griffie in deze begroting? 25 BB 27 Is er in de begroting rekening mee gehouden dat er 2 verkiezingen worden gehouden in 2014 (gemeentelijke en Europese?). 26 CDA 28 Vertrek wethouder leidt dit tot aanpassingen? 27 Balans 29 Diverse investeringen automatisering : onderbouwing bedrag? 28 Balans 29 Aantal werkplekken wordt teruggebracht tot 70%: overleg geweest met OR? En graag onderbouwing van het percentage. van om o.a. de aanschafkosten van de ipads en andere kosten in dit kader te dekken. De afgelopen jaren heeft de griffie voldoende over gehouden om de verdere digitalisering te kunnen dekken. Burgerzaken heeft voldoende budget binnen de verschillende producten om de kosten van de verkiezingen naar verwachting op te vangen. De ramingen zijn gemaakt in maart/april Op dat moment was nog niet bekend wat er is gebeurd. Tevens is er nog geen besluit genomen om een wethouderspositie structureel te laten vervallen. Dit bedrag bestaat uit een aantal grote investeringen: voor de vervanging van de huidige ICT infrastructuur (servers, besturingssoftware en thin-clients met hun software), voor vervanging pakket financiën, vervanging pakket website, inclusief het digitaal aanbieden van producten en diensten, vervanging Oracle, toegangsregistratie, vervanging Corsa software en voor BAG software. Standaard heeft de afdeling een krediet van voor vervanging van kleine pakketten en onderdelen. Ja, is besproken met OR. Percentage is een landelijk ervaringscijfer van gemeenten die al Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd. 70% is zelfs nog vaak aan de hoge kant. Het zegt overigens niets over het aantal werknemers, maar wel iets over de gelijktijdige aanwezigheid ervan op arbo-werkplekken in het gemeentehuis (dus niet elders 5

6 werkend, of in vergaderkamers e.d. aan het werk, niet ziek of met verlof). Programma 2 Openbare orde en veiligheid 29 BB 31 Rampenbestrijding: Kunt u een indicatie geven van de extra kosten voor opleiding van medewerkers(brandweer) in het kader van Rampenbestrijding en is hiervoor een post in de begroting opgenomen? Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer 30 CDA 34 Wat verstaat u onder de veiligheidsnorm? is dat een algemene regel? In onze begroting wordt opleiding en specifieke kosten rampenbestrijding uit de reguliere budgetten gedekt. Het brandweerpersoneel valt nu onder gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio en zij leiden het eigen personeel op. Veiligheid wegen qua onderhoudsniveau is nauwkeurig beschreven in de landelijke richtlijnen van de CROW, waar bij inspecties aan wordt getoetst. 31 PvdA/ 35 Wat zijn de precieze doelstellingen bij het geleidelijk meer toepassen van LEDverlichting, toename in percentages per jaar? ? En wat geeft de gemeente uit aan energiekosten openbare verlichting? De doelstellingen komen vast te liggen in het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting dat wij eind 2013 aan u willen voorleggen. De energiekosten openbare verlichting bedragen jaarlijks In voornoemd beleidsplan wordt ook de ontwikkeling van die lasten getoond. 32 Balans 36 Met provincie zijn afspraken gemaakt verlenging fietspad N 624: welke? 33 BB 36 Wat is al ondernomen om project VAN(Aansluiting N61- naar A-2 op gebiedsagenda van de betrokken instanties te krijgen. GS stelden het programma provinciale wegen vast, en hebben dit voorgelegd aan PS als onderdeel van begroting 2014 die in november 2013 vastgesteld zal worden. De bijdrage ad aan de gemeente voor verlenging fietspad N624 is hierin opgenomen (de toezegging voor deze bijdrage gedaan bij de overdracht van N624 liep oorspronkelijk tot 2014). Als PS besloten heeft, dan worden ook de voorwaarden voor betaling van de bijdrage bekend. Onze inbreng in regionaal verband is door andere partijen niet opgepikt. We gaan zoeken naar nieuwe ingangen en proberen nieuwe netwerken aan te boren. 6

7 34 C95 37 Met de Provincie zijn afspraken gemaakt over opschorten van de door hen toegezegde cofinanciering (max ) voor verlenging van het fietspad N624, van 2014 naar Die verlenging wordt in project VLK meegenomen. Vraag is dit ook als zodanig vastgelegd? Zie antwoord vraag PvdA/ 36 PvdA/ 37 Veiliger maken fietsroute Boxtel- Lennisheuvel: Maakt de mogelijkheid van een fietstunnel deel uit van de planvorming ter plaatse van de rotonde op het huidige traject? 37 voorbereiding bordenslag in diverse Gemeenten is bijna de helft Cranendonck, Ede,Oudekerk- van de borden verwijderd. Wat betekent dit financieel voor de toekomst? Nee. Nihil. Onderhoudsbudget is nu al niet veel ( ), en feitelijk te gering/ondermaats. 37 BB 38 Wat wordt precies bedoeld met actualisatie beleid parkeernormen? 38 CDA 38 Zijn de onderhandelingen omtrent pastorietuin geheel uit beeld? 39 CDA Is er een standaard programma voor buitenspeelaccommodaties? 40 Balans 39 Bij bestrijding van plagen (??) wordt gebruik gemaakt van duurzame methoden. 41 C95 39 "gebruik chemische bestrijdingsmiddelen nihil, alleen bij zware uitzonderingen" Wanneer is er sprake van een zware uitzondering? a) Onderzoek of de in Boxtel thans gehanteerde parkeernormen (aantal parkeerplaatsen per woning, e.d.) nog voldoen of dat deze bijstelling behoeven. b) Evalueren of het beleid inzake het parkeerfonds nog goed werkt, of aanpassing behoeft. Nee, onderhandelingen zijn nog gaande. Ja, zie onderstaande link. ur/beleid/beleidsplan_speelruimtepl an.pdf Denk aan luis, eikenprocessierups, e.d. Als er een zeer hardnekkig plaagonkruid zou zijn in een plantsoen, dat met niet-chemische middelen niet te bestrijden is, denk aan kattenstaarten, haagwinde en kweekgras. Bestrijdingsmiddel kan dan zeer plaatselijk worden toegepast. Gebruik middelen is verwaarloosbaar klein (bijv. in

8 geen opdrachten gegeven). 42 C95 40 Vastgoed meer in bij de begeleidende tekst wordt het volgende genoemd De invoering van de basisregistratie Topografie is vertraagd. Via de bestuursrapportage is overgeheveld van 2013 naar In 2013 is een budget van en in 2014 een budget van beschikbaar. Er is dus overgeheveld maar waar komt dan de overige vandaan? 43 C95 40 Buurt- en wijkwerk Tot en met 2014 zijn gelden beschikbaar voor de uitvoering van de integrale dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Alleen voor het integraal wijkbeheer staan geen bedragen meer genoemd? 44 C95 40 Op basis van uitvoeringsprogramma s worden urenramingen opgesteld. Afhankelijk van de uitvoerings- en investeringsprogramma s kunnen verschuivingen tussen programma s plaatsvinden. In vergelijking met 2013 wordt voor 2014 meer ureninzet begroot voor wegen, verkeer en parkeren (in totaal circa ) en voor openbaar groen (circa ) Vraag wat zijn de argumenten /redenen om dit te verhogen? 45 C95 41 Er is voor Boxtel Bicycle 6 ton gereserveerd, waarvan we maar 3 ton op de meerjarenbegroting terug zien. Waar staat de rest hiervan? De items met de hoogste prioriteit in de notitie Boxtel Bicycle zien we niet terug in de begroting bij de investeringen voor 2014 e.v. kunnen we die terug vinden onder de noemer "Parkeer- en fietsverbindingen Stedelijk Gebied"? Aanvullende vraag: Parkeer- en Fietsvoorzieningen Stedelijk Gebied en Boxtel Bicycle stonden voor 2013 samen op voor 2014 nu maar een verschil van Voor de invoering van de basisregistratie Topografie was in eerste instantie een budget geraamd van in 2013 en in Door vertraging is via de bestuursrapportage overgeheveld van 2013 naar Daarmee komt het budget van 2013 op en van 2014 op Een verschil van Integraal wijkbeheer betrof slechts een beperkt aantal interne uren, die thans zijn ondergebracht bij andere producten, en daarom niet meer specifiek benoemd. De activiteiten vinden nog wel plaats. Betreft een budgetneutrale herschikking van uren binnen de formatie van de afdeling, op basis van nacalculatie / evaluatie urenverdeling. Zie bijgevoegde specificaties (bijlagen 1 en 2) verantwoording en raming voor Boxtel Bicycle en Parkeer/fietsvoorzieningen stedelijk gebied. Vanuit beide posten kan een bijdrage of afzonderlijke verantwoording plaatsvinden van gedane of geraamde uitgaven. Bijv. vanuit Boxtel Bicycle is de herinrichting Rechterstraat gefinancierd waarvoor een afzonderlijk begrotingsnummer is aangemaakt. De en de zijn 8

9 Vraag is deze al geïnvesteerd of wat is verklaring hiervan? 46 C95 42 Reserves en voorzieningen programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER. Missen wij bij voorzieningen wegenbeheer een bedrag?? Programma 4 Economische zaken en toerisme 47 CDA Wat is er gebeurd met het werkstuk met de visie over toerisme dat vorig jaar is gepresenteerd? geen stand van voorzieningen, maar de in een jaar beschikbare investeringsbedragen uit de betreffende programma s. U mist het bedrag 0 in de kolom (is als blanco gepresenteerd). NB = 0. Voorafgaand aan de uitmarkt 18 september jl is de totale raad uitgenodigd voor een presentatie Beleef Boxtel en stand van zaken Toeristische Visie. Daar is aangegeven dat we op schema lopen met de uitvoering van de actiepunten uit de nota T&R die in 2011 is vastgesteld. Ook het inmiddels goed zichtbare onderdeel Beleef Boxtel is met goede resultaten en ambities voor de toekomst inzichtelijk gemaakt. 48 C95 46 Wat is het valorisatieplan? Het valorisatieplan is een plan van de 5 Sterrenregio, dat gericht is op vergroting van de regionale economische slagkracht en dan met name op startende innovatieve ondernemers. Het stimuleringsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door subsidiebijdragen van de provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid. 49 Balans 46 "In 2013 nog een subsidie ontvangen van : Subsidiënt? Programma 5 Onderwijs 50 Balans 49 Raming kosten renovatie De Wilgenbroek en huuropbrengsten huisvesting nieuwe gebruikers, zoals het medisch dagverblijf van Cello? 50a VVD 49 Aanpassing Wilgenbroek; hoe is de raming van verdeeld, welk In 2013 wordt een bijdrage van verwacht van het Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij. De kosten van renovatie/aanpassing van de Wilgenbroek worden geraamd op De huuropbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin de resterende leegstaande klaslokalen verhuurd gaan worden. Spelelier en Wilgenbroek breed

10 51 PvdA/ deel voor Spelelier en welk deel voor restant? 49 De Molenwijkschool wordt gedeeltelijk opgeknapt. Wat wordt opgeknapt en wat zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dezelfde vraag geldt voor de Michaelschool. Molenwijkschool: het schoolbestuur werkt momenteel een plan uit. Dat wordt naar verwachting na de herfstvakantie aan het college aangeboden. Michaëlschool: in de tweede helft van oktober 2013 neemt het college een besluit over de door het bestuur van de Michaëlschool ingediende aanvraag vervangende nieuwbouw. 51a + 67a VVD 49 Aanpassing Molenwijkschool; wat is hiervoor de raming en waar is dit bedrag opgenomen in de begroting? De gemeenteraad heeft in april jl. een voorstel goedgekeurd over herziening tweede onderwijscarrousel. Onderdeel hiervan is een bedrag van voor de verbetering van de Molenwijkschool. 52 BB 49 Past het binnen de doelstelling van het Legaat van Cooth om het exploitatieverlies van de Cooth Hoeve en de daarbij horende gronden ten laste van het Legaat te brengen? 53 CDA Op welke termijn wordt het legaat van Cooth weer op het oude niveau gebracht? 54 CDA 50 Voor hoeveel kinderen zijn vanwege geloofsovertuiging in het afgelopen schooljaar taxikosten betaald en hoeveel geld is daaraan besteed? Voor het geld kan worden uitgegeven, moet het eerst worden verdiend. En als het niet verdiend wordt, kan het ook niet worden uitgegeven. Daarom betreuren we het dat de gronden en de gebouwen nog geen nieuwe bestemming hebben. Door het ontbreken van opbrengst vloeien er minder middelen in de voorziening, maar dit leidt vooralsnog niet tot problemen, omdat de voorziening toereikend is. Zodra de gronden en gebouwen op de locatie van De Kleine Aarde weer in gebruik zijn, komen opbrengsten weer binnen. Hoe langer de periode duurt, hoe kleiner de kans dat het verlies volledig kan worden gecompenseerd. Kinderen die op basis van hun geloofsovertuiging in het leerlingenvervoer zitten, worden niet apart geregistreerd. Het is dus niet bekend hoeveel geld daaraan is besteed. 55 INBox 50, 52 Door het stringenter toepassen van de verordening en de aanbesteding De regeling leerlingenvervoer gaat uit van de mogelijkheden van het 10

11 verwacht u daling van de lasten. Hoe stringenter kan het nog worden, wat is dan de maatoplossing? 56 Inbox 50,52 Moet er, bij de keuze van een school, meer gekeken worden naar de mogelijkheden van een school in Boxtel, bv SO en VSO van de Michaelschool.? kind. Daarbij wordt als eerste onderzocht of fietsen mogelijk is (eventueel met begeleiding). Indien dat voor het kind niet mogelijk blijkt, wordt gekeken naar openbaar vervoer (eventueel met begeleiding). Als ook dat niet mogelijk blijkt, komt taxivervoer als oplossing. Ouders kunnen er ook altijd voor kiezen om hun kind zelf te brengen met een kilometervergoeding vanuit de gemeente. De verantwoordelijkheid voor een schoolkeuze ligt bij ouders/verzorgers. Het leerlingenvervoer gaat uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 57 Inbox 50, 52 De school is er niet alleen voor bewoners van de la Salle. - Hoe moeten we de regionale samenwerking hierin zien? Meer kinderen naar regionale scholen? De regionale regiestructuur wordt opgezet voor het nieuw te vormen samenwerkingsverband. Dit is een uitvloeisel van de stelselwijziging passend onderwijs. In de toekomst gaat het samenwerkingsverband beslissen over het inzetten van bepaalde gelden voor leerlingenzorg, die nu nog rechtstreeks naar individuele scholen gaan. Wij kunnen hier bij de technische beantwoording niet verder op ingaan. Nadere informatie zal op een later moment aan u worden verstrekt. 58 PvdA/ 50 De terugdringing VSV gaat ook verder in 2014 plaatsvinden. Dit onderwerp blijft al jaar en dag aandachtspunt en zorg. Buiten de gangbare/gebruikelijke aanpak heeft dat niet geleid tot een substantiële vermindering. Worden er andere extra methoden ontwikkeld om de terugdringing te vergroten? Het aantal incidenten dat door Bureau Leerplicht in de afgelopen jaren is opgepakt is gestegen: 2008/2009: /2010: /2011: /2012: 383. De stijging is vooral te wijten aan een verbetering van het administratiesysteem van de scholen. Daardoor komt verzuim beter aan het licht. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de scholen voor voortgezet onderwijs dat al in een eerder stadium een 11

12 59 PvdA/ 50 Het convenant VSV is in uitvoering. blz. 50 Kunt u de stand van zaken schetsen? signaal aan Bureau Leerplicht wordt gegeven dan conform de wettelijke regels moet. Daardoor is het aantal incidenten, dat wordt gemeld, gestegen. Het Koning Willem 1 College is uitvoerder van de afspraken in het convenant. Het spitst zich toe op vier terreinen, namelijk: - verbetering loopbaanoriëntatie; - verbetering overstap van VMBO naar MBO; - succesklas, waarbij een leerplichtambtenaar zitting heeft op de school voor MBO; - outreachend werken, waarbij de leerplichtambtenaar op huisbezoek gaat. Meer hierover wordt toegelicht in het jaarverslag Leerplicht en RMC. 60 C95 50 Regie samenwerking - Wie behoren tot het nieuwe samenwerkingsverband? - Welke plaats neemt het Passend Onderwijs in dit samenwerkingsverband in? We hebben vernomen dat bij de invoering van passend onderwijs er per leerling eenzelfde bedrag beschikbaar is. - Welke gevolgen heeft dit voor de scholen in Boxtel? - Welke gevolgen heeft dit voor met name de Michaelschool? - Wat is de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van de Michaelschool? 61 CDA 51 Onder educatie: stand van zaken gebruik aantal kinderen peuterspeelzalen en kinderopvang in vergelijking met voorafgaande jaar? 62 C95 51 Onderwijsachterstandenbeleid - Welke gevolgen heeft de nieuwe landelijke ontwikkeling t.a.v. het achterstandenbeleid voor de Wij kunnen hier bij de technische beantwoording niet op ingaan. Informatie hierover zal op een later moment aan u worden verstrekt. Zie vraag 51. Peuterspeelzalen op basis van begroting 2013, 265 kinderen en in 2014, 281 kinderen. Voor Kinderopvang geen aantallen bekend, gemeente handhaaft, verstrekt geen subsidie. Het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid bepaalt dat de 12

13 gemeente Boxtel? - Is er meer of minder geld beschikbaar voor de uitvoering? 63 INBox 51 Achterstanden: Hoe staat het met de ambitie 100%? 64 Balans 52 In 2013 is een raming opgenomen van verkoop van een voormalige onderwijslocatie: Witte School Liempde? 65 C95 52 In de begroting 2014 lezen we LEA , terwijl in de begroting staat. Graag een verklaring voor dit grote verschil. 66 C95 53 Verloop exploitatie. de verkoop van een voormalige onderwijslocatie.. Welke locatie wordt bedoeld? 67 CDA 53 Werkzaamheden van Molenwijkschool niet genoemd. Komen die op een later moment? 68 C95 54 Moet een voorziening voor groot onderhoud niet opgenomen worden? En als die bedoeld wordt met voorzieningen onderwijs, waarom loopt die dan niet op? 69 BB 54 Waarom worden de middelen die uit het Legaath van Cooth zijn onttrokken voor de doorontwikkeling van De gemeente Boxtel tot en met 2014 onderwijsachterstandgelden ontvangt die gebaseerd zijn op de berekening van Bereik en non-bereik van de zogenaamde doelgroepkinderen zijn in beeld. Deze kinderen worden bereikt met VVE/extra educatief aanbod. 100% is zo goed als bereikt. Het aantal procenten nonbereik heeft te maken met andere zorgvragen. Nee, door verkoop van Kerkstraat 1-3. Door beperkt aantal projecten in 2013 is de raming aangepast. Verwachting is dat er in 2014 meer projectaanvragen zijn. Kerkstraat 1-3. De dekking van het door de gemeentel te financieren deel van de aanpassingen aan de Molenwijkschool, staat niet apart vermeld en zit in de middelen voor Nieuwbouw School MIGA. De Voorziening onderhoud onderwijs is bestemd voor bekostiging van het door de gemeente te bekostigen buitenonderhoud van scholen. De jaarlijkse storting is erop afgestemd om het geplande meerjarige onderhoud te kunnen realiseren. De voorziening loopt niet op omdat er naast de jaarlijkse storting, ook onttrekkingen plaatsvinden. Het is mogelijk dat de onttrekkingen in een budgetjaar meer zijn dan de storting. Als nieuwe initiatieven op voorhand belast worden met volledige compensatie van het verlies aan 13

14 Kleine Aarde maar gedeeltelijk teruggestort? 69a BB 54 Specificatie gevraagd van negatieve toevoeging aan Legaat van Cooth. Programma 6 Sport 70 CDA 55 Sporthal de Dommel kent negatieve exploitatie in d avonduren. Welke consequenties heeft dit? inkomsten, komen deze waarschijnlijk niet van de grond. Zie ook beantwoording van de vragen 52 en 53. Mutaties Legaat van Cooth 2014 (bedragen x 1.000): Baten: Rente, 2,5% op saldo 34 Dividend BNG aandelen 39 Huuropbrengst complex DKA 51 Totaal baten 124 Lasten: Kapitaall. BNG aandelen 3 Lasten complex DKA 42 Ureninzet meldpunt jeugdz. 129 Totaal lasten 174 Saldo baten min lasten -50 verrekenen met voorziening Legaat van Cooth In overleg met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de exploitatie van sporthal De Dommel. De consequenties hiervan zijn nog niet bekend. 71 PvdA/ 55 Er wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de exploitatie van Sporthal De Dommel. Hoe staat dit zoeken ervoor? Dat zal dit jaar afgerond worden. 72 INBox 55 Is er al zicht op een structurele oplossing voor sporthal de Dommel (OMO)? Zo ja, hoe ziet die er uit? 73 C structurele oplossing voor de exploitatie van Sporthal De Dommel Hoe is de stand van zaken? Is er al een oplossing in zicht? In overleg met OMO wordt dit jaar nog gezocht naar structurele oplossingen. In overleg met OMO wordt dit jaar nog gezocht naar structurele oplossingen. 74 PvdA/ 55 U streeft naar voldoende aanbod van een kwalitatief goed niveau m.b.t. de buitensportvoorzieningen. Er is dus kennelijk nog geen sprake van voldoende aanbod. Slaagt u er in 2014 nu wel in dit te verwezenlijken? De gemeente Boxtel heeft de doelstelling, verwoord in de sportnota, om ervoor te zorgen dat: 1. de bevolking wordt gestimuleerd tot sporten; 2. de sportvoorzieningen van een voldoende én kwalitatief goed niveau zijn. Het niveau 14

15 van sportvoorzieningen is voldoende ook in Echter zal ook de kwaliteit van die sportvoorzieningen voldoende moeten zijn danwel blijven. Daar wordt jaarlijks aan gewerkt. 75 INBox Heeft het faillissement van de aannemer gevolgen voor de kosten van sportpark ODC. Maw blijven we nog binnen de begroting? 76 VVD 56 Aankoop sportcomplex de Braken staat 14. (X 1.000) erg goedkoop zo lijkt het. 77 Balans 56 Verkoop De Braken: verkoop, rentevergoeding en overname inventaris per 1okt13 met dhr. G. Smit afgerond? Graag specificatie. 78 BB 57 Klopt het dat de onderhoudsvoorziening De Braken al is vrijgevallen en toegevoegd is aan de Algemene middelen. Zo nee. Wanneer gaat dit plaatsvinden? 79 BB 57 Waaronder vallen de reparaties die aan het Dommelbad zijn verricht naar aanleiding van de gebleken gebreken? Zijn die voor rekening van het Onderhoudsplan? Of anders? Programma 7 Welzijn 80 Balans 58 Wat betekent in Euro's 10% minder openstellingsuren voor de bibliotheek voor onze jaarlijkse bijdrage? De nieuwe aannemer die het complex verder af gaat bouwen bij ODC, gaat dit doen onder dezelfde condities en voorwaarden die eerder gesteld zijn. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting Dit betreft de werkelijke kosten 2012 voor verkoop van de Braken. Deze zijn gedekt uit het restantkrediet Aankoop Sportcomplex De Braken De notariële overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. Ja, in de laatste zin op pagina 57 staat: Bij verkoop van het sportcomplex De Braken in 2013 is deze onderhoudsvoorziening vrij gevallen. Hiermee wordt het verlies op de boekwaarde deels gecompenseerd. De reparaties van het tegelwerk vallen binnen de garantie en zijn op kosten van de aannemer hersteld. Wij hebben geen zicht op de interne kosten van de bibliotheek. Consequenties van deze vraag zullen door de bibliotheek moeten worden beantwoord. 81 PvdA/ 58 In het kader van de financiële taakstelling m.b.t. subsidies worden criteria ontwikkeld. Is al te zeggen welke criteria dat zijn? Op 1 oktober is een brief uitgegaan naar alle subsidieontvangers op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling in Boxtel. In die brief staat dat we met de subsidieontvangers in gesprek willen over de vraag, hoe we de 15

16 82 PvdA/ 58 De bibliotheek wordt toekomstbestendig gemaakt. Wat bedoelt u hiermee? bezuiniging op subsidies opvangen. Samen willen we de schouders eronder zetten en creatief nadenken over de vraag hoe we zaken anders en beter kunnen aanpakken. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van de criteria. De bibliotheek wil graag bestand zijn tegen de nadelige gevolgen van de economische situatie en in staat blijven tot het inspelen op de digitale ontwikkelingen. 83 C95 58 Criteria. Wie ontwikkelt de criteria? Worden de subsidie ontvangers betrokken bij het ontwikkelen van de criteria? 84 C95 58 Pilots. Welke rol heeft de gemeente bij de inrichting van de wijkgerichte pilots? 85 C95 59 Minderheden. Wat zijn zelforganisaties? Graag voorbeelden. 85a CDA 59 Vallen de genoemde zelforganisaties allemaal onder het taakveld van ContourdeTwern? 86 C95 59 Sociaal cultureel werk Prestatieveld 1 Dagvoorzieningen in gemeenschapshuizen. - Welke gemeenschapshuizen? - Er is sprake van leefbaarheid in buurt en wijk. Welke wijken zijn betrokken? - Wat gebeurt er met de overige wijken? 87 Inbox 59 Op het gebied van welzijn, zijn er veel ontwikkelingen en veel verwachtingen van de burgers. Hoe gaat u bewoners activeren? hoe ziet u daarin de rol van gemeenschapshuizen? Wat is daarin de rol van Contour de Twern? Zie het antwoord op vraag 81. De gemeente faciliteert bij de inrichting van wijkgerichte pilots. Initiatieven van burgers die los staan van organisaties, waarbij de verantwoordelijkheid en de organisatie voor een groot deel in handen is van de initiatiefnemers. Voorbeelden zijn: Zonnefleur, Kijk op Sellissenwal, Café Heerlijke Waarde. Alleen Kijk op Selissenwal valt onder ContourdeTwern. Zoals er staat beschreven: daar waar mogelijk. Dagvoorzieningen in een gemeenschapshuis is een optie. Zodra er meer bekend is over de spreiding zult u nader worden geïnformeerd. Wij bereiden ons samen met inwoners en instellingen voor op toekomstige ontwikkelingen, zoals de grote transities in het sociale domein. Ook vanuit het vrijwilligersbeleid is hier nadrukkelijk aandacht voor. Het preventiewerk 16

17 van de welzijnsstichting zal nog belangrijker worden dan het al is. Concrete informatie over het activeren en stimuleren van burgerkracht (ook wel eigen kracht of samenkracht genoemd) wordt u op een later moment verstrekt. Wij kunnen hier bij de technische beantwoording namelijk niet verder op ingaan. 88 VVD Graag een specificatie van het bedrag genoemd op 51001, zo mogelijk verdeeld in personeelskosten, huisvestingskosten, kapitaallasten en aantal betalende leden en inkomsten (van bibliotheek De Meierij). 89 CDA 61 Waarom wordt er geen geld meer geïnvesteerd betreffende speelruimteplan? 90 BB 61 Hoe hoog was de Europese subsidie voor renovatie Processiepark en wat heeft de gemeente daarnaast aan moeten bijdragen? 91 Balans 61 Is er al begonnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en verbetering beheer in 2013 van De Walnoot? 91a Balans 61 Specificatie gevraagd van bedrag voor gemeenschapshuizen in 2013, welk deel voor de Rots, waarvoor en is dit inmiddels betaald en welk deel voor De Walnoot? 92 Balans 61 Eenmalig EU subsidie 86 mille renovatie Processiepark: juist? Jaarverslag zal ter inzage worden gelegd bij de commissie MZ. Omdat de eenmalige middelen (beschikbaar gesteld bij de vaststelling van het speelruimteplan) zijn besteed. Verder vervanging vindt plaats uit het reguliere budget onderhoud en vervanging. De Europese subsidie voor het vervaardigen van een renovatieplan Processiepark en een bijbehorend bestek bedroeg en de gemeentelijke kosten bedroeg conform de subsidievoorwaarden. Er zijn reeds maatregelen getroffen. De Rots, regulier Incidenteel staat gereserveerd, afhankelijk van de voortzetting van het gemeenschapshuis (dus nog niet uitgekeerd). De Walnoot, regulier (voor rente en aflossing lening) investering nieuwe Walnoot. Incidenteel Deze vraag is niet te herleiden op basis van bladzijde 61 waarnaar verwezen wordt. Een dergelijk 17

18 bedrag ad wordt wel genoemd voor de verbouwing Kinderboerderij. 93 Balans 62 Eenmalige besteding 11 mille t.l.v. Sint Jans Baptistfonds t.g.v. Idop Liempde in 2013: object/project? 93a Balans 62 Graag specificatie van de genoemde , betaald in BB 62 Toevoegingen en Onttrekkingen van de voorziening Speelvoorzieningen is steeds gelijk. Klopt het dus dat ieder jaar precies hetzelfde budget wordt uitgegeven aan onderhoud? Programma 8 Zorg, jeugd, werk en participatie 95 Inbox Geen concrete vragen, maar mogelijk kan er iets gezegd worden over hoe wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, zich verhoudt tot wat hebben we ervoor (geld, personeel enz.). Hier moet gelezen worden: In 2013 is een eenmalig bedrag van beschikbaar gesteld. Er heeft nog geen onttrekking plaatsgevonden. In overleg met betrokkene zal betaling nog plaats vinden. Ja, daar ligt een beheer- en onderhoudsprogrammering onder (gebaseerd op rationeel beheer). Alle apparaatlasten worden per programma verdisconteerd. 96 PvdA/ 63 U geeft aan dat er afspraken liggen met ketenpartners en er zijn ook samenwerkingsafspraken. Deze zijn bedoeld om uitstroom te bevorderen. Zijn deze afspraken concreet? Of te wel: zijn er hier uitstroomgetallen aan verbonden? Kan ik inzicht krijgen in die overeenkomsten? Indicatoren worden in de begroting 2014 niet meer genoemd. Waarom niet? Afspraken liggen vaak vast in vergaderverslagen en hebben meestal tot doel om werkprocessen en procedures op elkaar af te stemmen. Samenwerkingsafspraken zijn wel meer in contracten vervat. Voorbeelden zijn: - De inkoop van reintegratieproducten bij WSD. - Keuringen bij het UWV. - Maatwerktrajecten bij derden. - Indien een cliënt als zelfstandige aan de slag wil wordt het IMK ingeschakeld. - M.b.t. educatie is een contract gesloten met het koning Willem 1 College. 96a PvdA/ 63 Samenwerkingsafspraken, voor zover niet individueel gericht, ter inzage leggen voor commissie MZ. Jaarverslag zal ter inzage worden gelegd bij de commissie MZ. 18

19 97 PvdA/ 98 PvdA/ 64 In 2014 wordt er een nieuwe armoedenota opgesteld. Is er al wat de vertellen over de inhoud hiervan? Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Wat gebeurt er met dat extra geld? Is er al zicht op de bestemming voor de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten? 64 Er is als eens aandacht gevraagd om het samenwerkingsverband integrale schulddienstverlening uit te breiden. (energiemaatschappijen/particuliere verhuurders) Bent u bereid over te aan tot enige uitbreiding? In de armoedenota zal een overzicht worden gemaakt van alle vormen van armoedebestrijding die de gemeente kent en de effecten hiervan op de bestedingsmogelijkheden van de burgers. De extra middelen voor armoedebestrijding die Boxtel ontvangt bedragen Deze middelen worden ingezet om de groter worden populatie minima te bedienen (bestuursrapportage). Het aantal partijen dat bedoeld wordt is groot en er zijn veel wisselingen m.n. bij particuliere verhuurders. Het is niet goed uitvoerbaar om met al die partijen afspraken te maken. T.a.v. energiebedrijven lig er een landelijk convenant (bijv. geen afsluitingen in de winter). 99 C95 64 Minimazorg inclusief schulddienstverlening - Waar vinden we de voorlichtingskalender? In 2013 wordt er door het Rijk 20 miljoen extra vrijgemaakt voor armoedebeleid. - Wordt dit geld geoormerkt en speciaal gebruikt voor armoedebestrijding? 100 C95 65 Educatie. Wat zijn de resultaten t.a.v. de bestrijding van laaggeletterdheid? De voorlichtingskalender is voor intern gebruik. Over het jaar verspreid wordt een stukje geplaatst over: - Minimaregelingen - Loket Wegwijs. De extra middelen voor armoedebestrijding die Boxtel ontvangt bedragen In 2013 is al meer uitgegeven aan minimaregelingen dan begroot. Dat komt doordat een hoger beroep is gedaan door onze inwoners op financiële ondersteuning. (zie ook vraag 97). Op 1 juni 2013 volgden 32 personen een lesprogramma voor verbetering van taalvaardigheid. Daarnaast namen 13 personen deel aan de cursus Gezonde taal. 101 PvdA/ 66 Er is een regionaal arbeidsmarktbeleid en in dat kader zijn er lokale activiteiten. (blz.66) Wat houden die activiteiten precies in en waar leiden die activiteiten nu concreet naar toe. Komt er bv. meer werkgelegenheid; leidt dit tot meer De activiteiten op lokaal niveau zijn de 2 hieronder genoemde: - de maandelijkse uitwisseling van ontwikkelingen en raakvlakken tussen MO en Economische Zaken. 19

20 banen? Graag verduidelijken Bijdrage in activiteiten PDC met als doel bevordering mobiliteit lokale arbeidsmarkt. - Deelname aan 3 O overleg op Meierij niveau t.a.v. projecten i.h.k.v. arbeidsmarkt (bijv. subsidie aanpak jeugdwerkloosheid). 102 BB 67 Graag ontvangen wij een overzicht van de taken en middelen die aan Contour Twern worden uitbesteed. 102a BB 67a Prestatieafspraken ContourdeTwern 2013 ter inzage leggen voor commissie MZ. 103 C95 67 Prestatieveld 5 WMO. Het initiatief volledig bij de wijk zelf ligt. - Betekent dit dat de deelnemers uit de betreffende wijk komen? - Zo ja, kunnen ook mensen uit een andere wijk deelnemen? - Wie is dan verantwoordelijk voor de uitvoering? De wijkraad? - Graag meer duidelijkheid. 104 C95 68 Prestatieveld 8 en 9. Niet beschreven bij programma 7 Welzijn. Graag informatie over beide prestatievelden 105 Balans 68 WMO voorzieningen 2014 nagenoeg gelijk aan 2013: tijdige planning tijdschema (bezuinigings)voorstellen Al iets over bekend? De prestatieafspraken 2014 met ContourdeTwern zijn nog onderwerp van gesprek. Nadat deze zijn afgerond zullen wij deze voor de commissie Maatschappelijke Zaken ter inzage leggen. Jaarverslag zal ter inzage worden gelegd bij de commissie MZ. Wij kunnen hier bij de technische beantwoording niet op ingaan. Informatie hierover zal op een later moment aan u worden verstrekt. Prestatieveld 8 en 9 is onderdeel van een groter geheel (7 t/m 9) zijnde maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. De regie ligt hierbij bij de centrumgemeente s- Hertogenbosch via regionale preventieprogramma s. Preventieprogramma s zijn gericht op depressiepreventie, alcohol 16+ en psychische problematiek. We verwachten in januari 2014 de raad een aantal tactische keuzes voor te leggen voor wat betreft de transitie AWBZ. De nieuwe Wmo wordt na verwachting in de tweede helft van 20

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

1. Wat zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor de nu gepresenteerde begroting?

1. Wat zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor de nu gepresenteerde begroting? Punt 11.11 Technische vragen VVD programmabegroting 2015 1. Wat zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor de nu gepresenteerde begroting? Antwoord: Zie de tabel zoals opgenomen in het collegevoorstel

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 282625 De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Aan de raad, 1. Beslispunten 1. instemmen met het naar voren halen van extra (noodzakelijke)

Nadere informatie

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie.

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. College Onderwerp: V20100064 Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van de brief waarin de provincie de begroting

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie