Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen."

Transcriptie

1 Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds vervult de taak van Energiehuis (lokale entiteit energie) van de stad Antwerpen voor het verstrekken van de Vlaamse energielening in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). 2. Het VEA: het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie en de rechtsopvolger van het Fonds ter Reductie van het Globale Energieverbruik (FRGE). Het VEA geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Zij richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. Dit concretiseert zich o.a. door het verstrekken van de energielening, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via energiehuizen (lokale entiteiten) die zijn aangeduid door steden en gemeenten, in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen hierbij een bijzondere doelgroep van particulieren. 3. ESCO-begeleiding: is een dienstverlening voorbehouden voor de doelgroep van de renteloze lening en is enkel mogelijk indien de jaarlijkse besparing op de energiefactuur groter is dan de aflossing op jaarbasis. Indien de aanvrager dit wenst, helpt het Energiebesparingsfonds bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zoeken van een aannemer, het aanvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies en premies. Deze dienst is zonder bijkomende kost voor de aanvrager. 4. De doelgroep van de renteloze lening: De doelgroep van de renteloze lening omvat, zoals vastgelegd in het KB van 2 juni 2006, personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden: - personen die in aanmerking komen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering; - personen die als jaarlijks bruto gezinsinkomen niet meer hebben dan het bedrag vastgelegd in het KB van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE. Ter info: Op 1 februari 2014 bedraagt dit ,47 verhoogd met per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Voor de actuele bedragen wordt verwezen naar - personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen; - personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor rekeningen van gas en elektriciteit. 5. Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het kredietaanvraagdossier met alle bijlagen door het Energiebesparingsfonds volledig wordt verklaard. 6. Wooneenheid: een wooneenheid is een ruimte bedoeld voor de huisvesting van één huishouding. Alle volgende voorzieningen moeten aanwezig zijn: wc, bad of douche, kookgelegenheid, woongelegenheid en slaapgelegenheid. De minimale oppervlakte van elke zelfstandige woning dient een bruto oppervlakte te hebben van minimaal 30 m². Pagina 1 van 12

2 Bovendien moet de wooneenheid bij het kadaster bekend zijn als een afzonderlijke wooneenheid. Studentenkamers worden niet beschouwd als wooneenheid. Artikel 2: Wat is de doelstelling van het toekennen van de energielening? Het Energiebesparingsfonds verstrekt goedkope en renteloze energieleningen voor energiebesparende maatregelen in woningen met een sociaal en ecologisch doel: het verminderen van de energiekost en de milieubelasting van de particuliere woningen met specifieke aandacht voor de sociaal zwaksten. Artikel 3: Wie komt in aanmerking voor de goedkope/renteloze energielening? Particulieren die niet tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren kunnen een goedkope lening verkrijgen. Kredietaanvragers die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren kunnen een renteloze lening verkrijgen. De goedkope lening is van toepassing voor een particuliere: a. eigenaar-bewoner van een pand in de stad Antwerpen met hoofdverblijfplaats aldaar; b. eigenaar-verhuurder die een pand verhuurt in de stad Antwerpen, waar minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft of zal hebben. Per wooneenheid kan de verhuurder een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid mits voorafgaand akkoord van het VEA en mits het bepaalde in artikel 6; c. huurder-bewoner van een pand in de stad Antwerpen met hoofdverblijfplaats aldaar. Een huurder-bewoner dient altijd een onderhandse overeenkomst met de verhuurder af te sluiten. Deze onderhandse overeenkomst maakt onderdeel uit van de kredietaanvraag. In deze overeenkomst geeft de verhuurder zijn/haar akkoord aan de energiebesparende werken waarvoor een lening wordt aangevraagd en er moet duidelijk aangetoond worden dat de lening leidt tot een win-win situatie voor huurder en verhuurder. De beoordeling van de win-win situatie maakt deel uit van de beoordeling van de kredietaanvraag door het Energiebesparingsfonds. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder worden voor toepassing van dit reglement ook als eigenaar beschouwd. De renteloze lening is van toepassing voor: 1. particulieren die voldoen aan de voorwaarden van de doelgroep (zie artikel 1.4). 2. particulieren die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren aan een persoon die tot de doelgroep (zie artikel 1.4) behoort en die zich ertoe verbinden de woning minstens gedurende de looptijd van de lening via een sociaal verhuurkantoor te verhuren. Op het ogenblik van de kredietaanvraag moet de woning al via een sociaal verhuurkantoor verhuurd zijn aan een persoon die tot de doelgroep behoort. Er moet een bewijs worden geleverd dat de huidige huurder tot de doelgroep behoort en er moet een ondertekende verklaring van de eigenaar zijn waarin deze zich engageert om gedurende de looptijd van de lening via een sociaal verhuurkantoor te verhuren. Artikel 4: Wat is de intrestvoet van de goedkope/renteloze lening? De goedkope lening is een lening met een intrestvoet die wordt vastgelegd bij ondertekening van het contract en die dezelfde blijft gedurende de volledige leentermijn. De intrestvoet voor de goedkope leningen bedraagt 2%. Pagina 2 van 12

3 Kredietnemers die tot de doelgroep van de renteloze lening behoren, komen in aanmerking voor een 0% lening. Artikel 5: Welke structurele maatregelen komen in aanmerking voor de energielening? De lening is geldig voor ingrepen in bestaande wooneenheden. De lening is ook geldig voor ingrepen in gebouwen die als nieuwbouw gedefinieerd worden of voor sloop en wederopbouw, op voorleggen van een voorafberekening van de EPB-verslaggever dat een E- peil van E30 of beter wordt bereikt. Het Energiebesparingsfonds verstrekt leningen voor een lijst van specifieke energiebesparende maatregelen: 1. Dak- of zoldervloerisolatie; 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en poorten; 3. Muurisolatie; 4. Vloerisolatie; 5. Luchtdichting en blowerdoortest; 6. Energiezuinig ventilatiesysteem; 7. Zuinige verwarmingsinstallatie; 8. PV Zonnepanelen; 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water; 10. Re-lighting of re-lamping; 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep); 12. Energie-audit. Artikel 5.1: Volgorde van energiebesparende maatregelen Het wordt sterk aangeraden energiebesparende investeringen in een logische volgorde uit te voeren en rekening te houden met de volgende investeringen om een lock-in effect te vermijden. Daarbij ligt de klemtoon in eerste instantie op het isoleren van dak of zoldervloer, het vervangen van enkel glas door hoogrendementsbeglazing en het plaatsen van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Als men een lening voor fotovoltaïsche zonnepanelen wil aanvragen, dienen bepaalde voorwaarden voldaan te zijn (zie artikel 5.2). Artikel 5.2 Technische voorwaarden van mogelijke werken De uit te voeren ingrepen uit de lijst dienen zelf ook aan een aantal specifieke technische voorwaarden te voldoen die in de offerte van de aannemer en nadien op zijn facturen genoemd moeten worden. De werken dienen door een aannemer uitgevoerd te worden. Doe-het-zelf wordt enkel toegelaten voor dakisolatie of zoldervloerisolatie. Om de kwaliteit te behouden, wordt een vormingsattest of een begeleiding door een energiesnoeier (of aannemer) gevraagd. De aankoopfactuur moet op naam staan en wordt pas uitbetaald na uitvoering van de werken, aangetoond door het insturen van foto s + recht op steekproef bezichtiging van de werken. In het geval van doe-het-zelf kan het minimumbedrag van de energielening verlaagd worden tot Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid Pagina 3 van 12

4 b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking c. Afbraak van de schouw of herstellen en waterdicht maken van de schouw d. De nodige opbouw om isolatie te kunnen plaatsen (uitdikken). e. Plaatsen van isolatie met een thermische weerstand (R-waarde) overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders f. Renovatie dakconstructie indien bestaande draagstructuur niet meer in orde is. g. Plaatsen van een damp scherm/damprem h. Loodafwerking i. Dekstenen/dakrandafwerking j. Realisatie van regenwaterafvoer k. Levering en plaatsing van een dakvlakvenster of lichtstraat (max. U-waarde = 1,1 W/m2K) Algemene voorwaarde : vernieuwingswerken aan het dak (b, h, i, j) zijn enkel toegestaan indien deze noodzakelijk zijn om tot een goede dakisolatie te kunnen komen. Bijkomende werken voor een hellend dak: dakvernieuwing (enkel indien gebruik wordt gemaakt van een winddicht, isolerend onderdak) l. Plaatsen van een onderdak m. Plaatsen van nieuwe panlatten/stoflatten n. Plaatsen van nieuwe dakbedekking, vb (terug)plaatsen van (bestaande) pannen Bijkomende werken voor een warm plat dak (isolatie bevindt zich aan de bovenzijde van de dakconstructie): o. Het verhogen van de dakranden om voldoende isolatie te kunnen plaatsen p. Levering en plaatsing van de waterdichting q. Herstellen van de dakdichting r. Vervangen van een koepel (max. U-waarde = 1,1 W/m2K) Volgende werkzaamheden komen NIET in aanmerking: a. Binnenafwerking (bv gipskarton, planchetten, ) 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten a. Uitbreken van bestaand buitenschrijnwerk b. Plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk (U-waarde glas < of = 1,1 W/m²K) c. Vervanging van beglazing met behoud van de raamkaders kan indien de houten raamkaders in goede staat zijn en de U-waarde glas < of = 1,1 W/m²K d. Realiseren van luchtdichtheid e. Levering en plaatsing van ventilatieroosters f. Afwerken van het buitenschrijnwerk: het plaatsen van omkasting, omlijsting, venstertablet g. Levering en plaatsing van lichtstraten (U-waarde glas < of = 1,1 W/m²K) h. Vervangen van buitendeuren (U-waarde < of = 1,1 W/m²K) i. Levering en plaatsing van een geïsoleerde garagepoort met U-waarde < of = 2 W/m²K (enkel bij inpandige garage) Deze werkzaamheden komen NIET in aanmerking: Pagina 4 van 12

5 a. Renovatie van veranda s (tenzij als onderdeel van de leefruimte en niet afsluitbaar van de rest van de woning) b. Gordijnen 3. Muurisolatie / spouwmuurisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid b. Afkappen bestaand pleisterwerk / herstellen van de bestaande gevel. c. Verbreden van venstertabletten en dakoversteek d. Plaatsen buitengevelisolatie met een R-waarde overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders e. Levering en plaatsing van spouwmuurisolatie overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders f. Levering en plaatsing van een plint g. Plaatsen van bescherming van de isolatie (crepi, plaatmateriaal, enz.) h. (Terug-)plaatsing van regenwaterafvoerbuizen i. Spouwmuurisolatie incl. boren van gaten in de gevel, opvullen van de spouw en dichten van gaten j. Behandeling van muren tegen opstijgend vocht : enkel in combinatie met binnenmuurisolatie k. Plaatsen van binnenmuurisolatie 4. Vloerisolatie Onder draagconstructie a. Plaatsen isolatie met een R-waarde overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders en dampscherm Boven draagconstructie b. Uitbreken bestaande vloer en uitgraven om voldoende isolatie te plaatsen c. Plaatsen isolatie met een R-waarde overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders en dampscherm d. Plaatsen chape Deze werkzaamheden komen NIET in aanmerking: a. Nieuwe betonvloer b. Plaatsen van de nieuwe vloerbedekking (tegels, hout, linoleum ). 5. Luchtdichting en blowerdoortest : enkel in combinatie met andere werken a. Plaatsen van luchtdichting b. Blowerdoortest 6. Energiezuinig ventilatiesysteem Pagina 5 van 12

6 a. Levering en plaatsing van een ventilatiesysteem type systeem C, systeem C+ of systeem D met warmtewisselaar b. Levering en plaatsing van een voorwarmtewisselaar van type AWW of BWW 7. Zuinige verwarmingsinstallatie a. Uitbreken of saneren van de bestaande installatie (exclusief mazouttank) b. Plaatsen van een nieuwe, zuinige centrale verwarmingsinstallatie en toebehoren: condensatieketel, warmtepomp, micro-warmtekrachtkoppeling, brandstofcellen, houtpellet-ketel of -kachel, houtvergassingsketel, aansluiting op warmtenet/stadsverwarming, hoogrendementsketel (enkel indien condensatieketel technisch niet geplaatst kan worden) c. Vervanging van decentrale kachels door decentrale kachels met HR+ label (enkel indien geen centrale verwarming aanwezig is) d. Plaatsen van sturing en hulpmiddelen: een buitenvoeler, thermostaat (binnenvoeler) en thermostatische kranen e. Plaatsen van de nodige leidingen (gasleiding teller tot ketel, elektriciteitsleidingen, leidingen naar buitenunit warmtepomp,. ) f. Plaatsen van warmteafgifte-elementen en verdeelleidingen g. Plaatsen van nieuwe aansluiting op aardgasnet h. Aanpassingen van de schouw of nieuwe schouw i. Plaatsen expansievat en cv-pomp, vulset, gas en vuilfilters j. Indirect gestookte boiler die voldoet aan de geldende ecodesignregels k. Levering en plaatsing van een thermische / thermochemische warmteopslag Waarbij d, e, f, g, h, i enkel zijn toegestaan in combinatie met de plaatsing van een nieuwe ketel die voldoet aan de geldende ecodesignregels. Volgende werken komen NIET in aanmerking a. Verwarmingsinstallatie die niet / niet enkel dient voor verwarming van de woning (bv zwembadverwarming) 8. PV zonnepanelen (zonnepanelen die elektriciteit opwekken) a. Zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit b. Nodig leidingen en omvormer c. Keuring elektriciteitsgedeelte voor zonnepanelen d. Doorvoeren door het dak e. Draagstructuur van de zonnepanelen (+ ballast) Belangrijke opmerking: om te lenen voor zonnepanelen die elektriciteit opwekken dient een verklaring op eer gegeven te worden dat de woning (1) een geïsoleerd dak heeft (met Rd-waarde 3.5 m2k/w), (2) geen enkel glas meer heeft en (3) een hoogrendementsverwarming heeft. Het AG Energiebesparingsfonds heeft het recht op bezichtiging of controle hierop. Pagina 6 van 12

7 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water a. Het uitbreken van de bestaande installatie b. Het plaatsen van een zuinig systeem voor sanitair warm water: warmtepompboiler, gesloten gasgeiser, boiler gecombineerd met een zuinige verwarmingsinstallatie c. Het plaatsen van een douchewarmtewisselaar d. Het plaatsen van thermische zonnepanelen en zonneboiler e. Het plaatsen van sturing en hulpmiddelen f. Het plaatsen van de nodige leidingen voor de installatie g. Noodzakelijke aanpassingen van de schouw 10. Re-lighting / relamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen) a. Vervanging van verlichtingsarmaturen en lampen door energiezuinige verlichting, bewegingsdetectoren en daglichtsturing. 11. Energiezuinige huishoudtoestellen De levering en plaatsing van energiezuinige huishoudtoestellen is enkel mogelijk voor personen uit de sociale doelgroep. De noodzaak moet blijken uit een energiescan. De plaatsing kan eventueel begeleid worden door een energiescanner. De huishoudtoestellen die in aanmerking komen zijn een koelkast, diepvries en wasmachine, telkens met energieklasse A+ of beter. De energiescanner zal het type toestel, de energieklasse en de inhoud of capaciteit van het toestel bepalen. 12. Energie-audit : in combinatie met 1 van vorige maatregelen. De energieaudit is verschillend van de energiescan en wordt uitgevoerd door erkende energiedeskundigen voor een huishoudelijke energieaudit (energiedeskundigen van het type B), erkend door het Vlaams Energieagentschap. In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in de woning kan worden bespaard. Artikel 6: Hoeveel bedraagt de lening? De lening bedraagt minimaal en maximaal per wooneenheid. Per aanvrager die verschillende wooneenheden bezit kan het maximale leenbedrag worden verhoogd met per wooneenheid mits uitdrukkelijke toestemming van het VEA. Per aanvrager die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoort, wordt het maximale leenbedrag beperkt tot , onafhankelijk van het aantal wooneenheden dat hij bezit. Pagina 7 van 12

8 Een aanvrager mag meerdere kredietaanvragen indienen voor dezelfde wooneenheid zolang het totaalbedrag van niet bereikt is. De kredietnemer kan afgeloste bedragen niet heropnemen. Indien de energielening volledig werd terugbetaald (of vervroegd terugbetaald) kan de aanvrager éénmalig een nieuwe aanvraag voor een energielening van maximum euro indienen. Indien de energielening aangevraagd wordt in het kader van een dakisolatie binnen het project van de isolatiecoach van de energiesnoeiers, bedraagt het minimumbedrag 600. Een energielening aangevraagd voor een huishoudtoestel heeft geen minimumbedrag. Artikel 7: Wat is de terugbetalingstermijn? De terugbetalingstermijn is maximaal 5 jaar vanaf de dag dat het krediet in omloop is. Dit is de dag waarop het Energiebesparingsfonds de eindfactuur uitbetaalt en ten laatste 6 maanden nadat de kredietnemer een eerste opname heeft gedaan. Artikel 8: Is de lening verenigbaar met andere subsidies en premies? De kredietaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van andere premies en subsidies die niet zijn opgenomen in dit reglement. De stedelijke woonkantoren kunnen de kredietaanvrager helpen bij het aanvragen van de premies en subsidies. Artikel 9: Hoe wordt de lening aangevraagd? Informatie over goedkope en renteloze leningen is beschikbaar in alle Antwerpse districtshuizen, stadskantoren, stedelijke woonkantoren en het Ecohuis Antwerpen. Via de website of het e-loket van de stad Antwerpen vult de kredietaanvrager het kredietaanvraagformulier in, voegt de nodige bijlagen toe en dient zijn aanvraag in. Indien dit onmogelijk is, kan hij een afspraak maken met een medewerker van het AG Energiebesparingsfonds om het formulier samen digitaal in te vullen in het Ecohuis, of kan hij de kredietaanvraag samen met de nodige bijlagen bezorgen via mail aan of via post aan AG Energiebesparingsfonds,. De datum van ontvangst van het volledige kredietaanvraagdossier (dit is het kredietaanvraagformulier én de noodzakelijke bijlagen) geldt als officiële openingsdatum van het dossier. Indien de aanvrager een onvolledig dossier indient, wordt de openingsdatum pas toegekend op het moment dat het Energiebesparingsfonds de ontbrekende documenten heeft ontvangen. De openingsdatum is bepalend voor de volgorde van verwerking van de dossiers. Bovendien komen enkel facturen met een datum later dan twee maanden voor de volledigheidsdatum in aanmerking. Indien de kredietaanvrager voor de renteloze lening wenst gebruik te maken van de gratis ESCO-dienst, dient hij dit aan te duiden op het startformulier. De ESCO-dienst helpt de aanvrager via verschillende huisbezoeken bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zoeken van een aannemer, het aanvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies. Hiertoe zal het Energiebesparingsfonds de aanvrager contacteren. Artikel 10: Hoe gebeurt de beoordeling en toekenning van de aanvragen? Pagina 8 van 12

9 Elke aanvraag moet de kredietaanvraagprocedure doorlopen. De kredietaanvraagprocedure bestaat uit drie beslissingsmomenten: een controle van ontvankelijkheid, een controle van volledigheid en een inhoudelijke controle. Tijdens de controle van de ontvankelijkheid controleert het Energiebesparingsfonds of de kredietaanvrager en het betreffende pand in aanmerking komen. Tijdens de controle van de volledigheid controleert het Energiebesparingsfonds of hij over alle documenten beschikt om de inhoudelijke controle uit te voeren. De inhoudelijke controle steunt op verschillende adviesorganen: - De technische adviseur beoordeelt of de voorgestelde ingreep voldoet aan de technische voorwaarden, of de voorgestelde uitvoeringswijze correct is en of de voorgelegde prijsoffertes realistisch zijn. Indien de aanvrager een lening aanvraagt voor fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of een systeem van warmtekrachtkoppeling verklaart de kredietnemer door de ondertekening van de kredietovereenkomst zich akkoord met het kredietreglement en verklaart daardoor ook dat de woning voldoet aan de vooropgestelde eisen zoals gespecifieerd in artikel De financiële adviseur berekent de terugbetalingscapaciteit en toetst deze aan de voorgestelde investering. Tegelijk kijkt het energiebesparingsfonds na of de kredietaanvrager een uitstaande schuld bij de stad heeft. Indien dit het geval is, dient deze vereffend te worden voor de ondertekening van het krediet. Op basis van deze adviezen wordt het dossier voorgelegd aan de kredietcommissie. Deze kredietcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen. De dossiers die door de kredietcommissie werden goedgekeurd worden voorgelegd aan het VEA, dat al dan niet een definitieve goedkeuring geeft. De aanvragen voor renteloze leningen worden na goedkeuring van de kredietcommissie en het VEA aan het OCMW bezorgd, het OCMW geeft advies over de financiële haalbaarheid, zij houden hierbij rekening met de lopende schulden en het bestedingspatroon van de kredietaanvrager. Het Energiebesparingsfonds brengt de kredietaanvrager onmiddellijk op de hoogte van de beslissing. Bij goedkeuring van de aanvraag maakt de dossierbeheerder een afspraak ter ondertekening van het leningcontract. Indien een verhuurder een lening aanvraagt en diens huurder(s) blijkt tot de doelgroep voor de renteloze lening te behoren, dan beoordeelt het Energiebesparingsfonds de onderhandse overeenkomst tussen beide partijen. In de volgende gevallen adviseert het Energiebesparingsfonds positief: a. Het Energiebesparingsfonds adviseert positief wanneer de huurder niets aan de eigenaar moet betalen voor de ingreep (ook geen huurtoeslag, zelfs al is die minder dan de winst op de energiefactuur) en wanneer deze fixatie van de maandelijkse huurprijs geldt voor minstens de resterende duurtijd van de huurovereenkomst of wanneer, indien de huurperiode afloopt binnen de vijf jaar na het ondertekenen van de kredietovereenkomst, de verhuurder dezelfde huurprijs en voorwaarden voor de verlenging van de huurperiode hanteert. Pagina 9 van 12

10 b. Het Energiebesparingsfonds adviseert ook positief wanneer de huurder voor de ingreep wel een bijdrage moet betalen, op voorwaarde dat de ingreep een winwin situatie voor zowel de huurder als verhuurder blijft. Dit betekent dat de verhuurder slechts een maandelijkse bijdrage van de huurder mag vragen die lager ligt dan de helft van de vermoedelijke winst op de energiefactuur van de huurder en niet langer dan totdat het overeengekomen totaalbedrag door de huurder aan de verhuurder is betaald of totdat de huurovereenkomst wordt beëindigd. c. Het Energiebesparingsfonds adviseert ook positief indien de verhuurder sociaal beheer van de woning toelaat. De financiële middelen die het Energiebesparingsfonds jaarlijks ter beschikking heeft zijn begrensd. Wanneer het jaarlijks maximumbedrag voor het verstrekken van leningen bereikt is, sluit het Energiebesparingsfonds geen kredietovereenkomsten meer af en aanvaardt of behandelt het geen kredietaanvraagdossiers meer. De kredietaanvragers komen op een wachtlijst in volgorde van het indienen van hun startformulier en worden door het Energiebesparingsfonds gecontacteerd zodra het nieuwe financiële middelen ter beschikking heeft. Artikel 11: Hoe is het tijdsverloop van de procedure van aanvraag tot beslissing? De tijdsduur vanaf de aanvraag van de lening tot het ondertekenen van het leningcontract is afhankelijk van het type dossier. Normaliter komt de kredietcommissie tweewekelijks bijeen. Dat betekent dat binnen 30 dagen nadat het dossier volledig en ontvankelijk is een beslissing over toekenning van het krediet bekend is. De opgegeven duurtijd is indicatief maar geenszins bindend. Indien het een aanvraag voor een renteloze lening is, zal het OCMW dit ook controleren, dit neemt ongeveer een maand extra in beslag. Artikel 12: Hoe gebeurt de uitbetaling en terugbetaling van de lening? 1. Uitbetaling van de lening De uitbetaling van de lening gebeurt op basis van de volgende documenten: - facturen die voldoende gegevens bevatten over de verrichte werken; - een volledig ingevuld invulformulier per factuur dat door de aannemer werd ondertekend (in geval van doe-het-zelf kan het AG Energiebesparingsfonds bijkomende informatie opvragen); - ondertekening van het domiciliëringsmandaat. De uitbetaling van de facturen aan kredietnemers die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren, gebeurt rechtstreeks aan de aannemers mits akkoord van de kredietnemer door een schriftelijke goedkeuring van de werken. De uitbetaling aan de andere particulieren gebeurt aan de kredietnemer zelf. 2. Facturen en voorschotfacturen Enkel facturen met een datum later dan twee maanden voor de volledigheidsdatum kunnen in aanmerking komen voor uitbetaling. De kredietaanvrager dient dus meestal een aanvraag in op basis van een prijsofferte. De facturen moeten minstens onderstaande gegevens bevatten: - naam, adres en btw-nummer van de aannemer of naam en adres van de doe-het-zelver; Pagina 10 van 12

11 - naam en adres van de aanvrager (als privépersoon); - de datum; - factuurnummer; - adres van de werken; - de kostprijs en de btw, per artikel; - de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken met gedetailleerde prijzen opdat bepaald kan worden welke werken in aanmerking komen en voor welke bedragen; Indien de factuur onvoldoende informatie bevat kan het Energiebesparingsfonds vragen om een bijkomende meer gedetailleerde ondertekende weergave vanwege de aannemer of doehet-zelver. 3. Uiterste opnameperiodes De eerste opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven wordt de maximum opnameperiode van de lening verder beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening. Wanneer de kredietnemer deze periodes laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. De kredietnemer kan in dat geval een nieuwe kredietaanvraag doen. Kredietaanvragers die ESCO-begeleiding krijgen kunnen een eerste opname doen tot 10 maanden na de ondertekening van het leningcontract. 4. Terugbetaling Na ontvangst en uitbetaling van de laatste door de kredietnemer bezorgde factuur en ten laatste zes maanden na de eerste opname, herberekent het Energiebesparingsfonds de aflossingstabel op basis van het geheel van de opnames. De daaropvolgende maand start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en intresten op basis van de nieuwe aflossingstabel. De kredietnemer is verplicht om de terugbetalingen tijdig over te schrijven op het rekeningnummer BE bij het VEA via een domiciliëringsopdracht bij zijn financiële instelling. Het Energiebesparingsfonds aanvaardt enkel betaling via domiciliëring. Artikel 13: Is een waarborg verplicht? Afhankelijk van het type kredietnemer vraagt het Energiebesparingsfonds verschillende waarborgen: - de kredietnemer die niet tot de doelgroep voor een renteloze lening behoort dient steeds de waarborg loonsafstand te ondertekenen; - de kredietnemer die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoort, aanvaardt, door ondertekening van de kredietovereenkomst, budgetbegeleiding of beheer bij wanbetaling. De kredietnemer ondertekent ook de waarborg loonafstand, die zal ingeroepen worden indien de kredietnemer bij betalingsachterstand de budgetbegeleiding of beheer weigert. Artikel 14: Hoe lang blijven het startformulier en de volledige kredietaanvraag geldig? Indien het Energiebesparingsfonds 6 maanden na het indienen van het startformulier geen volledig kredietaanvraagdossier ontvangt, vervalt het startformulier. Indien de kredietaanvrager binnen de twee maanden na de goedkeuring door de kredietcommissie geen leningcontract heeft ondertekend, vervalt de positieve beslissing van de kredietcommissie en wordt de leningaanvraag geannuleerd. Artikel 15: Vanaf wanneer is dit reglement geldig? Pagina 11 van 12

12 Dit reglement is, na goedkeuring door de gemeenteraad van Stad Antwerpen, geldig vanaf 1 juli Tot dan blijft het voorgaande reglement van kracht. Pagina 12 van 12

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden Welkom Bespaar thuis energie Grotere investeringen Inhoudstafel Energierenovatieprogramma 2020 Belangrijke begrippen Isolatie van de gebouwschil Verwarming van de woning Het sanitair warm water Gebruik

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie