Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen."

Transcriptie

1 Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds vervult de taak van Energiehuis (lokale entiteit energie) van de stad Antwerpen voor het verstrekken van de Vlaamse energielening in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). 2. Het VEA: het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie en de rechtsopvolger van het Fonds ter Reductie van het Globale Energieverbruik (FRGE). Het VEA geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Zij richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. Dit concretiseert zich o.a. door het verstrekken van de energielening, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via energiehuizen (lokale entiteiten) die zijn aangeduid door steden en gemeenten, in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen hierbij een bijzondere doelgroep van particulieren. 3. ESCO-begeleiding: is een dienstverlening voorbehouden voor de doelgroep van de renteloze lening en is enkel mogelijk indien de jaarlijkse besparing op de energiefactuur groter is dan de aflossing op jaarbasis. Indien de aanvrager dit wenst, helpt het Energiebesparingsfonds bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zoeken van een aannemer, het aanvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies en premies. Deze dienst is zonder bijkomende kost voor de aanvrager. 4. De doelgroep van de renteloze lening: De doelgroep van de renteloze lening omvat, zoals vastgelegd in het KB van 2 juni 2006, personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden: - personen die in aanmerking komen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering; - personen die als jaarlijks bruto gezinsinkomen niet meer hebben dan het bedrag vastgelegd in het KB van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE. Ter info: Op 1 februari 2014 bedraagt dit ,47 verhoogd met per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Voor de actuele bedragen wordt verwezen naar - personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen; - personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor rekeningen van gas en elektriciteit. 5. Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het kredietaanvraagdossier met alle bijlagen door het Energiebesparingsfonds volledig wordt verklaard. 6. Wooneenheid: een wooneenheid is een ruimte bedoeld voor de huisvesting van één huishouding. Alle volgende voorzieningen moeten aanwezig zijn: wc, bad of douche, kookgelegenheid, woongelegenheid en slaapgelegenheid. De minimale oppervlakte van elke zelfstandige woning dient een bruto oppervlakte te hebben van minimaal 30 m². Pagina 1 van 12

2 Bovendien moet de wooneenheid bij het kadaster bekend zijn als een afzonderlijke wooneenheid. Studentenkamers worden niet beschouwd als wooneenheid. Artikel 2: Wat is de doelstelling van het toekennen van de energielening? Het Energiebesparingsfonds verstrekt goedkope en renteloze energieleningen voor energiebesparende maatregelen in woningen met een sociaal en ecologisch doel: het verminderen van de energiekost en de milieubelasting van de particuliere woningen met specifieke aandacht voor de sociaal zwaksten. Artikel 3: Wie komt in aanmerking voor de goedkope/renteloze energielening? Particulieren die niet tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren kunnen een goedkope lening verkrijgen. Kredietaanvragers die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren kunnen een renteloze lening verkrijgen. De goedkope lening is van toepassing voor een particuliere: a. eigenaar-bewoner van een pand in de stad Antwerpen met hoofdverblijfplaats aldaar; b. eigenaar-verhuurder die een pand verhuurt in de stad Antwerpen, waar minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft of zal hebben. Per wooneenheid kan de verhuurder een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid mits voorafgaand akkoord van het VEA en mits het bepaalde in artikel 6; c. huurder-bewoner van een pand in de stad Antwerpen met hoofdverblijfplaats aldaar. Een huurder-bewoner dient altijd een onderhandse overeenkomst met de verhuurder af te sluiten. Deze onderhandse overeenkomst maakt onderdeel uit van de kredietaanvraag. In deze overeenkomst geeft de verhuurder zijn/haar akkoord aan de energiebesparende werken waarvoor een lening wordt aangevraagd en er moet duidelijk aangetoond worden dat de lening leidt tot een win-win situatie voor huurder en verhuurder. De beoordeling van de win-win situatie maakt deel uit van de beoordeling van de kredietaanvraag door het Energiebesparingsfonds. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder worden voor toepassing van dit reglement ook als eigenaar beschouwd. De renteloze lening is van toepassing voor: 1. particulieren die voldoen aan de voorwaarden van de doelgroep (zie artikel 1.4). 2. particulieren die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren aan een persoon die tot de doelgroep (zie artikel 1.4) behoort en die zich ertoe verbinden de woning minstens gedurende de looptijd van de lening via een sociaal verhuurkantoor te verhuren. Op het ogenblik van de kredietaanvraag moet de woning al via een sociaal verhuurkantoor verhuurd zijn aan een persoon die tot de doelgroep behoort. Er moet een bewijs worden geleverd dat de huidige huurder tot de doelgroep behoort en er moet een ondertekende verklaring van de eigenaar zijn waarin deze zich engageert om gedurende de looptijd van de lening via een sociaal verhuurkantoor te verhuren. Artikel 4: Wat is de intrestvoet van de goedkope/renteloze lening? De goedkope lening is een lening met een intrestvoet die wordt vastgelegd bij ondertekening van het contract en die dezelfde blijft gedurende de volledige leentermijn. De intrestvoet voor de goedkope leningen bedraagt 2%. Pagina 2 van 12

3 Kredietnemers die tot de doelgroep van de renteloze lening behoren, komen in aanmerking voor een 0% lening. Artikel 5: Welke structurele maatregelen komen in aanmerking voor de energielening? De lening is geldig voor ingrepen in bestaande wooneenheden. De lening is ook geldig voor ingrepen in gebouwen die als nieuwbouw gedefinieerd worden of voor sloop en wederopbouw, op voorleggen van een voorafberekening van de EPB-verslaggever dat een E- peil van E30 of beter wordt bereikt. Het Energiebesparingsfonds verstrekt leningen voor een lijst van specifieke energiebesparende maatregelen: 1. Dak- of zoldervloerisolatie; 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en poorten; 3. Muurisolatie; 4. Vloerisolatie; 5. Luchtdichting en blowerdoortest; 6. Energiezuinig ventilatiesysteem; 7. Zuinige verwarmingsinstallatie; 8. PV Zonnepanelen; 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water; 10. Re-lighting of re-lamping; 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep); 12. Energie-audit. Artikel 5.1: Volgorde van energiebesparende maatregelen Het wordt sterk aangeraden energiebesparende investeringen in een logische volgorde uit te voeren en rekening te houden met de volgende investeringen om een lock-in effect te vermijden. Daarbij ligt de klemtoon in eerste instantie op het isoleren van dak of zoldervloer, het vervangen van enkel glas door hoogrendementsbeglazing en het plaatsen van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Als men een lening voor fotovoltaïsche zonnepanelen wil aanvragen, dienen bepaalde voorwaarden voldaan te zijn (zie artikel 5.2). Artikel 5.2 Technische voorwaarden van mogelijke werken De uit te voeren ingrepen uit de lijst dienen zelf ook aan een aantal specifieke technische voorwaarden te voldoen die in de offerte van de aannemer en nadien op zijn facturen genoemd moeten worden. De werken dienen door een aannemer uitgevoerd te worden. Doe-het-zelf wordt enkel toegelaten voor dakisolatie of zoldervloerisolatie. Om de kwaliteit te behouden, wordt een vormingsattest of een begeleiding door een energiesnoeier (of aannemer) gevraagd. De aankoopfactuur moet op naam staan en wordt pas uitbetaald na uitvoering van de werken, aangetoond door het insturen van foto s + recht op steekproef bezichtiging van de werken. In het geval van doe-het-zelf kan het minimumbedrag van de energielening verlaagd worden tot Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid Pagina 3 van 12

4 b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking c. Afbraak van de schouw of herstellen en waterdicht maken van de schouw d. De nodige opbouw om isolatie te kunnen plaatsen (uitdikken). e. Plaatsen van isolatie met een thermische weerstand (R-waarde) overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders f. Renovatie dakconstructie indien bestaande draagstructuur niet meer in orde is. g. Plaatsen van een damp scherm/damprem h. Loodafwerking i. Dekstenen/dakrandafwerking j. Realisatie van regenwaterafvoer k. Levering en plaatsing van een dakvlakvenster of lichtstraat (max. U-waarde = 1,1 W/m2K) Algemene voorwaarde : vernieuwingswerken aan het dak (b, h, i, j) zijn enkel toegestaan indien deze noodzakelijk zijn om tot een goede dakisolatie te kunnen komen. Bijkomende werken voor een hellend dak: dakvernieuwing (enkel indien gebruik wordt gemaakt van een winddicht, isolerend onderdak) l. Plaatsen van een onderdak m. Plaatsen van nieuwe panlatten/stoflatten n. Plaatsen van nieuwe dakbedekking, vb (terug)plaatsen van (bestaande) pannen Bijkomende werken voor een warm plat dak (isolatie bevindt zich aan de bovenzijde van de dakconstructie): o. Het verhogen van de dakranden om voldoende isolatie te kunnen plaatsen p. Levering en plaatsing van de waterdichting q. Herstellen van de dakdichting r. Vervangen van een koepel (max. U-waarde = 1,1 W/m2K) Volgende werkzaamheden komen NIET in aanmerking: a. Binnenafwerking (bv gipskarton, planchetten, ) 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten a. Uitbreken van bestaand buitenschrijnwerk b. Plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk (U-waarde glas < of = 1,1 W/m²K) c. Vervanging van beglazing met behoud van de raamkaders kan indien de houten raamkaders in goede staat zijn en de U-waarde glas < of = 1,1 W/m²K d. Realiseren van luchtdichtheid e. Levering en plaatsing van ventilatieroosters f. Afwerken van het buitenschrijnwerk: het plaatsen van omkasting, omlijsting, venstertablet g. Levering en plaatsing van lichtstraten (U-waarde glas < of = 1,1 W/m²K) h. Vervangen van buitendeuren (U-waarde < of = 1,1 W/m²K) i. Levering en plaatsing van een geïsoleerde garagepoort met U-waarde < of = 2 W/m²K (enkel bij inpandige garage) Deze werkzaamheden komen NIET in aanmerking: Pagina 4 van 12

5 a. Renovatie van veranda s (tenzij als onderdeel van de leefruimte en niet afsluitbaar van de rest van de woning) b. Gordijnen 3. Muurisolatie / spouwmuurisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid b. Afkappen bestaand pleisterwerk / herstellen van de bestaande gevel. c. Verbreden van venstertabletten en dakoversteek d. Plaatsen buitengevelisolatie met een R-waarde overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders e. Levering en plaatsing van spouwmuurisolatie overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders f. Levering en plaatsing van een plint g. Plaatsen van bescherming van de isolatie (crepi, plaatmateriaal, enz.) h. (Terug-)plaatsing van regenwaterafvoerbuizen i. Spouwmuurisolatie incl. boren van gaten in de gevel, opvullen van de spouw en dichten van gaten j. Behandeling van muren tegen opstijgend vocht : enkel in combinatie met binnenmuurisolatie k. Plaatsen van binnenmuurisolatie 4. Vloerisolatie Onder draagconstructie a. Plaatsen isolatie met een R-waarde overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders en dampscherm Boven draagconstructie b. Uitbreken bestaande vloer en uitgraven om voldoende isolatie te plaatsen c. Plaatsen isolatie met een R-waarde overeenkomstig de minimumeisen voor het bekomen van een premie van de netbeheerders en dampscherm d. Plaatsen chape Deze werkzaamheden komen NIET in aanmerking: a. Nieuwe betonvloer b. Plaatsen van de nieuwe vloerbedekking (tegels, hout, linoleum ). 5. Luchtdichting en blowerdoortest : enkel in combinatie met andere werken a. Plaatsen van luchtdichting b. Blowerdoortest 6. Energiezuinig ventilatiesysteem Pagina 5 van 12

6 a. Levering en plaatsing van een ventilatiesysteem type systeem C, systeem C+ of systeem D met warmtewisselaar b. Levering en plaatsing van een voorwarmtewisselaar van type AWW of BWW 7. Zuinige verwarmingsinstallatie a. Uitbreken of saneren van de bestaande installatie (exclusief mazouttank) b. Plaatsen van een nieuwe, zuinige centrale verwarmingsinstallatie en toebehoren: condensatieketel, warmtepomp, micro-warmtekrachtkoppeling, brandstofcellen, houtpellet-ketel of -kachel, houtvergassingsketel, aansluiting op warmtenet/stadsverwarming, hoogrendementsketel (enkel indien condensatieketel technisch niet geplaatst kan worden) c. Vervanging van decentrale kachels door decentrale kachels met HR+ label (enkel indien geen centrale verwarming aanwezig is) d. Plaatsen van sturing en hulpmiddelen: een buitenvoeler, thermostaat (binnenvoeler) en thermostatische kranen e. Plaatsen van de nodige leidingen (gasleiding teller tot ketel, elektriciteitsleidingen, leidingen naar buitenunit warmtepomp,. ) f. Plaatsen van warmteafgifte-elementen en verdeelleidingen g. Plaatsen van nieuwe aansluiting op aardgasnet h. Aanpassingen van de schouw of nieuwe schouw i. Plaatsen expansievat en cv-pomp, vulset, gas en vuilfilters j. Indirect gestookte boiler die voldoet aan de geldende ecodesignregels k. Levering en plaatsing van een thermische / thermochemische warmteopslag Waarbij d, e, f, g, h, i enkel zijn toegestaan in combinatie met de plaatsing van een nieuwe ketel die voldoet aan de geldende ecodesignregels. Volgende werken komen NIET in aanmerking a. Verwarmingsinstallatie die niet / niet enkel dient voor verwarming van de woning (bv zwembadverwarming) 8. PV zonnepanelen (zonnepanelen die elektriciteit opwekken) a. Zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit b. Nodig leidingen en omvormer c. Keuring elektriciteitsgedeelte voor zonnepanelen d. Doorvoeren door het dak e. Draagstructuur van de zonnepanelen (+ ballast) Belangrijke opmerking: om te lenen voor zonnepanelen die elektriciteit opwekken dient een verklaring op eer gegeven te worden dat de woning (1) een geïsoleerd dak heeft (met Rd-waarde 3.5 m2k/w), (2) geen enkel glas meer heeft en (3) een hoogrendementsverwarming heeft. Het AG Energiebesparingsfonds heeft het recht op bezichtiging of controle hierop. Pagina 6 van 12

7 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water a. Het uitbreken van de bestaande installatie b. Het plaatsen van een zuinig systeem voor sanitair warm water: warmtepompboiler, gesloten gasgeiser, boiler gecombineerd met een zuinige verwarmingsinstallatie c. Het plaatsen van een douchewarmtewisselaar d. Het plaatsen van thermische zonnepanelen en zonneboiler e. Het plaatsen van sturing en hulpmiddelen f. Het plaatsen van de nodige leidingen voor de installatie g. Noodzakelijke aanpassingen van de schouw 10. Re-lighting / relamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen) a. Vervanging van verlichtingsarmaturen en lampen door energiezuinige verlichting, bewegingsdetectoren en daglichtsturing. 11. Energiezuinige huishoudtoestellen De levering en plaatsing van energiezuinige huishoudtoestellen is enkel mogelijk voor personen uit de sociale doelgroep. De noodzaak moet blijken uit een energiescan. De plaatsing kan eventueel begeleid worden door een energiescanner. De huishoudtoestellen die in aanmerking komen zijn een koelkast, diepvries en wasmachine, telkens met energieklasse A+ of beter. De energiescanner zal het type toestel, de energieklasse en de inhoud of capaciteit van het toestel bepalen. 12. Energie-audit : in combinatie met 1 van vorige maatregelen. De energieaudit is verschillend van de energiescan en wordt uitgevoerd door erkende energiedeskundigen voor een huishoudelijke energieaudit (energiedeskundigen van het type B), erkend door het Vlaams Energieagentschap. In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in de woning kan worden bespaard. Artikel 6: Hoeveel bedraagt de lening? De lening bedraagt minimaal en maximaal per wooneenheid. Per aanvrager die verschillende wooneenheden bezit kan het maximale leenbedrag worden verhoogd met per wooneenheid mits uitdrukkelijke toestemming van het VEA. Per aanvrager die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoort, wordt het maximale leenbedrag beperkt tot , onafhankelijk van het aantal wooneenheden dat hij bezit. Pagina 7 van 12

8 Een aanvrager mag meerdere kredietaanvragen indienen voor dezelfde wooneenheid zolang het totaalbedrag van niet bereikt is. De kredietnemer kan afgeloste bedragen niet heropnemen. Indien de energielening volledig werd terugbetaald (of vervroegd terugbetaald) kan de aanvrager éénmalig een nieuwe aanvraag voor een energielening van maximum euro indienen. Indien de energielening aangevraagd wordt in het kader van een dakisolatie binnen het project van de isolatiecoach van de energiesnoeiers, bedraagt het minimumbedrag 600. Een energielening aangevraagd voor een huishoudtoestel heeft geen minimumbedrag. Artikel 7: Wat is de terugbetalingstermijn? De terugbetalingstermijn is maximaal 5 jaar vanaf de dag dat het krediet in omloop is. Dit is de dag waarop het Energiebesparingsfonds de eindfactuur uitbetaalt en ten laatste 6 maanden nadat de kredietnemer een eerste opname heeft gedaan. Artikel 8: Is de lening verenigbaar met andere subsidies en premies? De kredietaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van andere premies en subsidies die niet zijn opgenomen in dit reglement. De stedelijke woonkantoren kunnen de kredietaanvrager helpen bij het aanvragen van de premies en subsidies. Artikel 9: Hoe wordt de lening aangevraagd? Informatie over goedkope en renteloze leningen is beschikbaar in alle Antwerpse districtshuizen, stadskantoren, stedelijke woonkantoren en het Ecohuis Antwerpen. Via de website of het e-loket van de stad Antwerpen vult de kredietaanvrager het kredietaanvraagformulier in, voegt de nodige bijlagen toe en dient zijn aanvraag in. Indien dit onmogelijk is, kan hij een afspraak maken met een medewerker van het AG Energiebesparingsfonds om het formulier samen digitaal in te vullen in het Ecohuis, of kan hij de kredietaanvraag samen met de nodige bijlagen bezorgen via mail aan of via post aan AG Energiebesparingsfonds,. De datum van ontvangst van het volledige kredietaanvraagdossier (dit is het kredietaanvraagformulier én de noodzakelijke bijlagen) geldt als officiële openingsdatum van het dossier. Indien de aanvrager een onvolledig dossier indient, wordt de openingsdatum pas toegekend op het moment dat het Energiebesparingsfonds de ontbrekende documenten heeft ontvangen. De openingsdatum is bepalend voor de volgorde van verwerking van de dossiers. Bovendien komen enkel facturen met een datum later dan twee maanden voor de volledigheidsdatum in aanmerking. Indien de kredietaanvrager voor de renteloze lening wenst gebruik te maken van de gratis ESCO-dienst, dient hij dit aan te duiden op het startformulier. De ESCO-dienst helpt de aanvrager via verschillende huisbezoeken bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zoeken van een aannemer, het aanvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies. Hiertoe zal het Energiebesparingsfonds de aanvrager contacteren. Artikel 10: Hoe gebeurt de beoordeling en toekenning van de aanvragen? Pagina 8 van 12

9 Elke aanvraag moet de kredietaanvraagprocedure doorlopen. De kredietaanvraagprocedure bestaat uit drie beslissingsmomenten: een controle van ontvankelijkheid, een controle van volledigheid en een inhoudelijke controle. Tijdens de controle van de ontvankelijkheid controleert het Energiebesparingsfonds of de kredietaanvrager en het betreffende pand in aanmerking komen. Tijdens de controle van de volledigheid controleert het Energiebesparingsfonds of hij over alle documenten beschikt om de inhoudelijke controle uit te voeren. De inhoudelijke controle steunt op verschillende adviesorganen: - De technische adviseur beoordeelt of de voorgestelde ingreep voldoet aan de technische voorwaarden, of de voorgestelde uitvoeringswijze correct is en of de voorgelegde prijsoffertes realistisch zijn. Indien de aanvrager een lening aanvraagt voor fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of een systeem van warmtekrachtkoppeling verklaart de kredietnemer door de ondertekening van de kredietovereenkomst zich akkoord met het kredietreglement en verklaart daardoor ook dat de woning voldoet aan de vooropgestelde eisen zoals gespecifieerd in artikel De financiële adviseur berekent de terugbetalingscapaciteit en toetst deze aan de voorgestelde investering. Tegelijk kijkt het energiebesparingsfonds na of de kredietaanvrager een uitstaande schuld bij de stad heeft. Indien dit het geval is, dient deze vereffend te worden voor de ondertekening van het krediet. Op basis van deze adviezen wordt het dossier voorgelegd aan de kredietcommissie. Deze kredietcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen. De dossiers die door de kredietcommissie werden goedgekeurd worden voorgelegd aan het VEA, dat al dan niet een definitieve goedkeuring geeft. De aanvragen voor renteloze leningen worden na goedkeuring van de kredietcommissie en het VEA aan het OCMW bezorgd, het OCMW geeft advies over de financiële haalbaarheid, zij houden hierbij rekening met de lopende schulden en het bestedingspatroon van de kredietaanvrager. Het Energiebesparingsfonds brengt de kredietaanvrager onmiddellijk op de hoogte van de beslissing. Bij goedkeuring van de aanvraag maakt de dossierbeheerder een afspraak ter ondertekening van het leningcontract. Indien een verhuurder een lening aanvraagt en diens huurder(s) blijkt tot de doelgroep voor de renteloze lening te behoren, dan beoordeelt het Energiebesparingsfonds de onderhandse overeenkomst tussen beide partijen. In de volgende gevallen adviseert het Energiebesparingsfonds positief: a. Het Energiebesparingsfonds adviseert positief wanneer de huurder niets aan de eigenaar moet betalen voor de ingreep (ook geen huurtoeslag, zelfs al is die minder dan de winst op de energiefactuur) en wanneer deze fixatie van de maandelijkse huurprijs geldt voor minstens de resterende duurtijd van de huurovereenkomst of wanneer, indien de huurperiode afloopt binnen de vijf jaar na het ondertekenen van de kredietovereenkomst, de verhuurder dezelfde huurprijs en voorwaarden voor de verlenging van de huurperiode hanteert. Pagina 9 van 12

10 b. Het Energiebesparingsfonds adviseert ook positief wanneer de huurder voor de ingreep wel een bijdrage moet betalen, op voorwaarde dat de ingreep een winwin situatie voor zowel de huurder als verhuurder blijft. Dit betekent dat de verhuurder slechts een maandelijkse bijdrage van de huurder mag vragen die lager ligt dan de helft van de vermoedelijke winst op de energiefactuur van de huurder en niet langer dan totdat het overeengekomen totaalbedrag door de huurder aan de verhuurder is betaald of totdat de huurovereenkomst wordt beëindigd. c. Het Energiebesparingsfonds adviseert ook positief indien de verhuurder sociaal beheer van de woning toelaat. De financiële middelen die het Energiebesparingsfonds jaarlijks ter beschikking heeft zijn begrensd. Wanneer het jaarlijks maximumbedrag voor het verstrekken van leningen bereikt is, sluit het Energiebesparingsfonds geen kredietovereenkomsten meer af en aanvaardt of behandelt het geen kredietaanvraagdossiers meer. De kredietaanvragers komen op een wachtlijst in volgorde van het indienen van hun startformulier en worden door het Energiebesparingsfonds gecontacteerd zodra het nieuwe financiële middelen ter beschikking heeft. Artikel 11: Hoe is het tijdsverloop van de procedure van aanvraag tot beslissing? De tijdsduur vanaf de aanvraag van de lening tot het ondertekenen van het leningcontract is afhankelijk van het type dossier. Normaliter komt de kredietcommissie tweewekelijks bijeen. Dat betekent dat binnen 30 dagen nadat het dossier volledig en ontvankelijk is een beslissing over toekenning van het krediet bekend is. De opgegeven duurtijd is indicatief maar geenszins bindend. Indien het een aanvraag voor een renteloze lening is, zal het OCMW dit ook controleren, dit neemt ongeveer een maand extra in beslag. Artikel 12: Hoe gebeurt de uitbetaling en terugbetaling van de lening? 1. Uitbetaling van de lening De uitbetaling van de lening gebeurt op basis van de volgende documenten: - facturen die voldoende gegevens bevatten over de verrichte werken; - een volledig ingevuld invulformulier per factuur dat door de aannemer werd ondertekend (in geval van doe-het-zelf kan het AG Energiebesparingsfonds bijkomende informatie opvragen); - ondertekening van het domiciliëringsmandaat. De uitbetaling van de facturen aan kredietnemers die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoren, gebeurt rechtstreeks aan de aannemers mits akkoord van de kredietnemer door een schriftelijke goedkeuring van de werken. De uitbetaling aan de andere particulieren gebeurt aan de kredietnemer zelf. 2. Facturen en voorschotfacturen Enkel facturen met een datum later dan twee maanden voor de volledigheidsdatum kunnen in aanmerking komen voor uitbetaling. De kredietaanvrager dient dus meestal een aanvraag in op basis van een prijsofferte. De facturen moeten minstens onderstaande gegevens bevatten: - naam, adres en btw-nummer van de aannemer of naam en adres van de doe-het-zelver; Pagina 10 van 12

11 - naam en adres van de aanvrager (als privépersoon); - de datum; - factuurnummer; - adres van de werken; - de kostprijs en de btw, per artikel; - de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken met gedetailleerde prijzen opdat bepaald kan worden welke werken in aanmerking komen en voor welke bedragen; Indien de factuur onvoldoende informatie bevat kan het Energiebesparingsfonds vragen om een bijkomende meer gedetailleerde ondertekende weergave vanwege de aannemer of doehet-zelver. 3. Uiterste opnameperiodes De eerste opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven wordt de maximum opnameperiode van de lening verder beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening. Wanneer de kredietnemer deze periodes laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. De kredietnemer kan in dat geval een nieuwe kredietaanvraag doen. Kredietaanvragers die ESCO-begeleiding krijgen kunnen een eerste opname doen tot 10 maanden na de ondertekening van het leningcontract. 4. Terugbetaling Na ontvangst en uitbetaling van de laatste door de kredietnemer bezorgde factuur en ten laatste zes maanden na de eerste opname, herberekent het Energiebesparingsfonds de aflossingstabel op basis van het geheel van de opnames. De daaropvolgende maand start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en intresten op basis van de nieuwe aflossingstabel. De kredietnemer is verplicht om de terugbetalingen tijdig over te schrijven op het rekeningnummer BE bij het VEA via een domiciliëringsopdracht bij zijn financiële instelling. Het Energiebesparingsfonds aanvaardt enkel betaling via domiciliëring. Artikel 13: Is een waarborg verplicht? Afhankelijk van het type kredietnemer vraagt het Energiebesparingsfonds verschillende waarborgen: - de kredietnemer die niet tot de doelgroep voor een renteloze lening behoort dient steeds de waarborg loonsafstand te ondertekenen; - de kredietnemer die tot de doelgroep voor een renteloze lening behoort, aanvaardt, door ondertekening van de kredietovereenkomst, budgetbegeleiding of beheer bij wanbetaling. De kredietnemer ondertekent ook de waarborg loonafstand, die zal ingeroepen worden indien de kredietnemer bij betalingsachterstand de budgetbegeleiding of beheer weigert. Artikel 14: Hoe lang blijven het startformulier en de volledige kredietaanvraag geldig? Indien het Energiebesparingsfonds 6 maanden na het indienen van het startformulier geen volledig kredietaanvraagdossier ontvangt, vervalt het startformulier. Indien de kredietaanvrager binnen de twee maanden na de goedkeuring door de kredietcommissie geen leningcontract heeft ondertekend, vervalt de positieve beslissing van de kredietcommissie en wordt de leningaanvraag geannuleerd. Artikel 15: Vanaf wanneer is dit reglement geldig? Pagina 11 van 12

12 Dit reglement is, na goedkeuring door de gemeenteraad van Stad Antwerpen, geldig vanaf 1 juli Tot dan blijft het voorgaande reglement van kracht. Pagina 12 van 12

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2017

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2017 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Energiebesparende investeringen 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5.

Nadere informatie

IGEAN energielening. Lijst van voor een energielening aanvaardbare werken

IGEAN energielening. Lijst van voor een energielening aanvaardbare werken IGEAN energielening Lijst van voor een energielening aanvaardbare werken Deze tekst geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de werken die in aanmerking komen voor de IGEAN energielening. Deze lijst

Nadere informatie

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen I. rubrieken 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5. Luchtdichting en blowerdoortest

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis

Ministerieel besluit tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis Ministerieel besluit tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, Gelet op het Energiedecreet

Nadere informatie

Werken In het kader van integraal waterbeheer 13. Groendak 14. Regenwaterrecuperatie. Aanvullende werken 15. Woningrenovatie

Werken In het kader van integraal waterbeheer 13. Groendak 14. Regenwaterrecuperatie. Aanvullende werken 15. Woningrenovatie Bijlage: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Energiebesparende investeringen 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5.

Nadere informatie

Lijst van voor een energielening aanvaardbare werken

Lijst van voor een energielening aanvaardbare werken Lijst van voor een energielening aanvaardbare werken Van toepassing vanaf 1.10.2017 Welke werken komen in aanmerking? 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van de Vlaamse Energielening

Reglement voor het verstrekken van de Vlaamse Energielening AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout ENERGIEBESPARINGSFONDS energiebesparingsfonds@stad.antwerpen.be ANTWERPEN tel: 03/217.08.48 Reglement voor het verstrekken van de Vlaamse Energielening

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds,

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Artikel 1: Definities 1 Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds, als publieksgerichte

Nadere informatie

De Vlaamse energielening

De Vlaamse energielening De Vlaamse energielening SVKA verhuurdersevent, 9 november 2017 Even voorstellen AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Missie: - het particulier energieverbruik in Antwerpen duurzaam verminderen - specifiek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1. Energielening: een goedkope (2% rente) of renteloze (0% rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

ENERGIELENING PARTICULIEREN

ENERGIELENING PARTICULIEREN Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende T 059 33 91 30 eos@oostende.be ENERGIELENING PARTICULIEREN 1. Voor welke investeringen kan je lenen? 2. Hoeveel kan je lenen? 3. Wie kan lenen? 4. Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING RECHTSPERSOON (lening op intrest) Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING RECHTSPERSOON (lening op intrest) Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING RECHTSPERSOON (lening op intrest) UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENINGEN (1%) AAN NIET-COMMERCIËLE INSTELLINGEN EN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENINGEN (1%) AAN NIET-COMMERCIËLE INSTELLINGEN EN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENINGEN (1%) AAN NIET-COMMERCIËLE INSTELLINGEN EN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN Artikel 1. Definities 1. Aannemer: Een onderneming die tegen een vooraf overeengekomen

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1. Energielening: een goedkope (1% of 2% rente) of renteloze (0% rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) Voor wie? Sinds 1 januari 2016 wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE (2%) EN RENTELOZE ENERGIELENINGEN AAN PARTICULIEREN

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE (2%) EN RENTELOZE ENERGIELENINGEN AAN PARTICULIEREN REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE (2%) EN RENTELOZE ENERGIELENINGEN AAN PARTICULIEREN Artikel 1. Definities 1. Aannemer: Een onderneming die tegen een vooraf overeengekomen prijs een project uitvoert.

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 0% (renteloos)

Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 0% (renteloos) KREDIETREGLEMENT Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking, noch leeftijdsbeperking - Verbouwing,

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE 1. Definities Lokale entiteit OCMW Poperinge (Energielening Westhoek),: instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Pendule cvba-so IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal oogmerk Duwolim, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10.

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10. Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal oogmerk Duwolim, gevestigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Versie 15/06.1 AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Kredietgever Energielening Westhoek Lokale entiteit OCMW Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Uw Contactpersoon: Adres Loket: Tel loket: DEELFORMULIER

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening. contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening. contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T Aanvraagformulier Vlaamse Energielening datum bijlage(n) x contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T 09 218 99 12 Veronique.vanlaer@veneco.be Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr.

Nadere informatie

Kredietaanvraag Vlaamse energielening

Kredietaanvraag Vlaamse energielening Kredietaanvraag Vlaamse energielening Depso-DOE/17/2012-08/01 ontvangstdatum: (In te vullen door de verantwoordelijke afdeling) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan via

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Voor de 0%-leningen aan de prioritaire doelgroep en aan SVK-verhuurders. Van toepassing vanaf 1.10.2017 Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba Duwolim: cvba Duwolim,

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING DOSSIERNUMMER in te vullen door WVI KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Energiepunt Mechelen: Energiepunt Mechelen, als publieksgerichte benaming, vervult de taak van energiehuis van de stad

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: Inge Faes/Martine Maes/Dennis Peeters Campus Blairon200 2300 Turnhout Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Reglement 3WPLUS ENERGIE

Reglement 3WPLUS ENERGIE Reglement 3WPLUS ENERGIE 1. Definities 1.1. Vzw 3Wplus Energie: vzw 3Wplus Energie, hierna genoemd 3Wplus Energie,vervult de taak als lokale entiteit voor het federale Fonds ter Reductie van de Globale

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK 1. Definities FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn huis energiezuinig? Bart Morel (De Energiecentrale Stad Gent)

Hoe maak ik mijn huis energiezuinig? Bart Morel (De Energiecentrale Stad Gent) Hoe maak ik mijn huis energiezuinig? Bart Morel (De Energiecentrale Stad Gent) 02.12.2017 Woonevent: Hoe maak ik mijn huis energiezuinig 2 Laat je gratis begeleiden door de Energiecentrale www.energiecentrale.gent

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor natuurlijke personen en feitelijke erkende verenigingen

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor natuurlijke personen en feitelijke erkende verenigingen Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 milieudienst@gent.be Aanvraag van subsidie voor energiebesparende

Nadere informatie