JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS PERSONEEL 7. RISICOMANAGEMENT 8. KWALITEITSBELEID 9. FINANCIELE SITUATIE 10. CONTINUITEITSPARAGRAAF 11. ONDERTEKENING 12. BIJLAGEN 13. JAARREKENING 2013

3 1 VOORWOORD In dit jaarverslag verantwoorden wij, het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep, ons aan de raad van toezicht van de stichting PCVOE en aan een aantal andere belanghebbenden. Dit jaarverslag is een integraal verantwoordingsdocument over het gevoerde beleid in het kalenderjaar Integraal betekent: verantwoording over alle beleidsterreinen van de Meerwegen scholengroep. Daarbij volgen wij de richtlijn Jaarverslag onderwijs, zoals deze door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is opgesteld. Met genoegen constateren wij dat de onderwijskwaliteit van de meeste scholen binnen Meerwegen goed op orde is. Daar waar dit niet het geval is, wordt hard gewerkt om dit zo spoedig mogelijk op niveau te krijgen. De scholen profileren zich op eigen wijze binnen de kaders van de Meerwegen scholengroep. Wij zien dit terug in onder meer de kwaliteit van het onderwijs en de jaarlijks stijgende belangstelling voor onze scholen In 2013 hebben wij onze doelstellingen voor de komende vier jaar herijkt en vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Meerwegen wil in de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Daartoe willen wij onder andere onze scholen versterken door optimaal gebruik te maken van het feit dat we een scholengroep zijn. De financiële positie van het voortgezet onderwijs en derhalve ook van scholen verslechtert. Tegelijkertijd moeten ze voldoen aan steeds strengere eisen van buitenaf. Ondanks de verslechterende financiële situatie en de daardoor toenemende werkdruk op onze scholen zien wij het als onze grote uitdaging om in deze omstandigheden onze kwaliteit niet alleen te handhaven, maar waar mogelijk te verbeteren. In dat kader zetten wij de komende jaren in op innovatie van het onderwijs. Dat is ambitieus en het vraagt veel van onze medewerkers en het management in de scholen.

4 2013 stond ook in het teken van grote landelijke operaties, waarbij de centrale overheid veel dossiers neerlegt bij de gemeenten en het onderwijsveld. Hierbij denken wij o.a. aan passend onderwijs, jeugdzorg en voortijdig schoolverlaten (VSV). Onze zorgen bij deze decentralisatie richten zich op de bijbehorende bezuinigingsdoelstellingen, de complexiteit van de dossiers, de soms ingewikkelde samenhang ertussen en de breedte van de problematiek waarmee scholen in toenemende mate worden geconfronteerd. Gelukkig boeken wij ook aansprekende resultaten, zoals het bijna halveren van het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio en de voortvarende wijze waarop de nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio s Eemland en Noordwest Veluwe tot stand zijn gekomen. Met tevredenheid constateren wij dat het financieel bewustzijn en de alertheid bij de scholen verder is toegenomen. Mede door de introductie van een nieuw financieel systeem en de inzet van de afdeling financiën en de controller is een stap gezet in de richting van een gezonde financieel administratieve organisatie van Meerwegen. Onder leiding van een nieuwe directie heeft het stafbureau de eerste stappen gezet in de richting van een gewaardeerd servicebureau. Het bovenstaande is niet volledig. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons uitgebreider over het afgelopen jaar waarin we met elkaar hard gewerkt hebben om weer een stap voorwaarts te zetten in de richting van onze strategische doelstellingen. Amersfoort, april 2014 College van bestuur drs. R. van der Horst drs. J.V. Ruiter

5 2 MEERWEGEN SCHOLENGROEP In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de samenstelling van de scholengroep. MISSIE EN VISIE Missie Wij zijn er voor het onderwijs aan onze leerlingen. In onze kennismaatschappij zijn kennis, vaardigheden en een persoonlijke levenshouding bepalend voor de mate waarin mensen maatschappelijke kansen krijgen. Dat maakt de noodzaak van kwalitatief hoogwaardig onderwijs groot. Visie De samenleving wordt steeds complexer. Secularisering, globalisering en technologisering gaan gepaard met een toenemende hang naar individualisme en materialisme. Dit doet een groeiend appel op het onderwijs. Opvoedingstaken die voorheen bij het gezin thuishoorden, worden nu bij de school gelegd. De vaste kernwaarden van vroeger zijn om ons heen minder herkenbaar. Binnen de Meerwegen scholengroep streven wij naar betrouwbaarheid, binding en integriteit. Wij zoeken de inspiratie in Gods woord zoals verwoord in de Bijbel. In dialoog met elkaar geven wij vorm aan uitdagend en eigentijds onderwijs met een open oog naar de samenleving. Persoonlijke waarden, geworteld in de (protestants-)christelijke traditie, vormen ons uitgangspunt. Onze leerlingen zijn de dragers van de toekomst, ieder met de talenten aan hem of haar toevertrouwd. Ons doel is het om leerlingen te helpen die talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te leren gebruiken, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Wij willen dat onze leerlingen naast individuele aandacht ook aandacht voor de ander en voor de samenleving ervaren, vanuit een betrokken en kritische houding.

6 COLLEGE VAN BESTUUR De Meerwegen scholengroep gaat uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Eemland (PCVOE) statutair gevestigd in gemeente Amersfoort. Het college van bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor de scholengroep. Het bestuur bestaat uit: de heer R. van der Horst, voorzitter; de heer J.V. Ruiter, plaatsvervangend voorzitter. RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PCVOE De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van het college van bestuur. De raad bestaat uit: mevrouw A.J. van Vliet Eppinga, voorzitter; de heer J. Huisman, vice-voorzitter en secretaris; de heer J.S. Duijnhouwer; de heer R. Erwich; de heer B.P. Hidding; de heer A.G. Lengkeek. DIRECTIES VAN DE SCHOLEN De scholen worden geleid door de rector of directeur, in sommige gevallen samen met de plaatsvervangend rector. Accent Praktijkonderwijs, Amersfoort en Nijkerk: de heer J.T. van Heerikhuize, directeur; Corderius College, Amersfoort: de heer E. Boerma, rector en de heer C. van den Brink, plaatsvervangend rector; Corlaer College, Nijkerk: de heer A. Smit, rector en mevrouw J. Oldenhuis, plaatsvervangend rector; Farel College, Amersfoort en Oostwende College, Bunschoten: de heer T.J. van der Leij, rector en de heer E.A. Ruiter (vanaf ) plaatsvervangend rector; Prisma College, Amersfoort: de heer W. van Deijk, directeur. MEDEZEGGENSCHAP De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn. In de GMR zijn naast medewerkers ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Onderwerpen die slechts één school aangaan, worden in de eigen deelraad (DMR) besproken. In 2013 bestond de GMR uit: dhr. G. Hahn, Corlaer College, voorzitter (medewerker);

7 mevr. D. van de Steege-Dukel, Accent Praktijkonderwijs, secretaris (medewerker); dhr. R. Corbeij, Corderius College (medewerker); dhr. J.P. Ouwens, Corderius College (medewerker) ; mevr. S. Brinkman, Corderius College (ouder, afgetreden in 2013); mevr. I. van der Werf, Corderius College (ouder); mevr. N.T. van Rosmalen-Hogeveen, Corlaer College (medewerker); dhr. J. Buning, Farel College (medewerker, afgetreden in 2013); mevr. H. de Wit, Farel College (medewerker); mevr. B. Zaat, Farel College (medewerker); dhr. E. Puijpe, Farel College (ouder); dhr. R.A.M. de Jong, Prisma College (medewerker, afgetreden in 2013); mevr. H. Kuipers Pelleboer, Prisma College (medewerker); dhr. D. Nagelkerke, Prisma College (ouder); mevr. L. Groenwold, Prisma College (medewerker); dhr. W. Buddelmeijer, Accent Praktijkonderwijs (medewerker). In 2013 heeft de GMR zes keer vergaderd en instemming/advies gegeven ten aanzien van: strategisch beleidsplan ; jaarrekening en jaarverslag 2012; accountantsverslag 2012; begroting 2013 en 2014; jaarplan 2013 en 2014; halfjaarrapportage 2013; rapportage werkdruk; leerlingenstatuut; tabletregeling; passend onderwijs; evaluatiefunctiemix; eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet; verbeterplannen van het stafbureau; stand van zaken op het gebied van financiën; samenwerking Meerwegen/Prisma College Meridiaan College/Vakcollege; stand van zaken integraal huisvestingsplan; vakantieregeling 2013/2014. CODE VOOR GOED ONDERWIJSBESTUUR De Meerwegen scholengroep onderschrijft de Code voor Goed onderwijsbestuur van de VO-raad en geeft hier uitvoering aan. Periodiek monitoren wij of we voldoen aan de elementen die in de code worden benoemd. Dat is in 2013 ook gedaan en

8 de conclusie is dat wij aan de code voldoen. Vervolgens is er verder ingezoomd op integriteit en een beoordeling gemaakt of er voldoende handvatten zijn binnen de organisatie om integer handelen van onze medewerkers te bevorderen. De conclusie is dat er voldoende handvatten beschikbaar zijn. De crux zit niet in de vastlegging op papier, maar in de naleving ervan en het elkaar aanspreken. LEERLINGENAANTAL Op 1 oktober 2013 had de Meerwegen scholengroep 6059 leerlingen 1. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van vorig jaar. We streven naar een constante ontwikkeling van het marktaandeel (in ke tred met de ontwikkelingen in Amersfoort), omdat de bekostiging dan het best tot zijn recht komt. Op Meerwegen niveau groeien we sneller dan verwacht. Op schoolniveau zijn door de jaren heen fluctuaties in het leerlingaantal zichtbaar. Grafiek 1 Leerlingaantal afgelopen 5 jaar (peildatum: 1 oktober 2013) In onderstaande tabel is de instroom van eerstejaars leerlingen zichtbaar van afgelopen cursusjaar en de twee jaar ervoor. School Instroom 2013 Instroom 2012 Instroom 2011 Accent Amersfoort Accent Nijkerk Corderius College Corlaer College Farel College Oostwende College Prisma College (excl. COV) Tabel 1 Instroom eerstejaars leerlingen (peildatum: 1 oktober 2013) Accent Praktijkonderwijs en het Prisma College ondervinden o.a. de gevolgen van minder leerlingen in het praktijkonderwijs en het vmbo onderwijs als gevolg van de opwaartse druk die merkbaar is in de maatschappij. Ouders willen dat hun zoon/dochter een avo-opleiding volgt en mijden het vmbo. Bij het Prisma is het leer- 1 opmerking: bovenstaande leerlingaantallen zijn afkomstig uit de administratie van DUO/Cfi. Dit zijn de definitieve leerlingaantallen na accordering van de 1 oktober stand door de accountant. De cijfers van 2013/2014 zijn voorlopig. De VAVO leerlingen zijn buiten beschouwing gelaten. 2 Daarnaast zijn er nog 24 leerlingen ingestroomd in de andere leerjaren. 3 Daarnaast zijn er in de andere leerjaren nog 51 leerlingen ingestroomd.

9 lingenaantal de afgelopen jaren afgenomen. We verwachten dat dit zich de komende jaren zal stabiliseren. We streven naar behoud van marktaandeel 4. In onderstaande tabel zijn per onderwijssoort de marktaandelen opgenomen in de vijf plaatsen waar de meeste leerlingen vandaan komen. Kijkend naar de afgelopen jaren, zien we met tevredenheid dat het marktaandeel zich constant ontwikkelt. Tabel 2 Marktaandeel per school in 2012 en Marktaandeel = het aantal leerlingen op de school uit deze gemeente t.o.v. het totaal aantal VO leerlingen in deze gemeente.

10 3 VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT In dit hoofdstuk verantwoordt de raad van toezicht zich over het toezicht en de algemene gang van zaken binnen de scholengroep. ROL VAN DE RAAD De raad van toezicht vervult de rol van toezichthouder, werkgever en klankbord. Toezichthouder De eerste rol is het houden van toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de scholengroep. De raad van toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat hij alle aspecten van de scholengroep en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de scholen, rekening houdend met het feit dat de scholengroep een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot: de goedkeuring van het strategisch beleid van de stichting/scholengroep; de goedkeuring van de jaarrekening (en begroting) van de stichting/scholengroep; de goedkeuring van het jaarverslag van de stichting/scholengroep; de benoeming en het ontslag van de leden van het college van bestuur; de rechtspositie en bezoldiging van de leden van het college van bestuur; de wijziging van de statuten van de stichting/scholengroep. Werkgever In de rol van werkgever voorziet de raad in een goed samengesteld en functionerend college van bestuur, beoordeelt de leden van het college van bestuur en vervult andere taken die horen bij de rol van werkgever.

11 Klankbord/adviseur De raad van toezicht fungeert als klankbord en geeft het college van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De raad van toezicht onderschrijft de Code voor Goed onderwijsbestuur van de VOraad en geeft hier uitvoering aan. In het verslagjaar zijn twee commissies gevormd: de financiële commissie en de commissie onderwijskwaliteit. De primaire taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming door de raad van toezicht op het gebied van financiën cq. kwaliteit. TOEZICHT OP STRATEGIE EN BELEID In 2013 is de raad van toezicht vijf keer bijeen gekomen. In deze vergaderingen is goedkeuring gegeven aan: het strategisch beleidsplan ( ); het jaarplan 2013 ( ); bezoldiging van de raad van toezicht per 1 januari 2013 ( ); het jaarverslag en jaarrekening 2012 ( ); het bijgestelde rooster van aftreden ( ); de vorming van twee commissies voor financiën en onderwijskwaliteit ( ); herbenoeming van mevrouw Van Vliet en de heer Erwich ( ); verwerving van een stuk grond bij het Corderius College ( ); benoeming van de accountant ( ); het reglement voor de financiële commissie ( ) halfjaarrapportage ( ); de begroting voor 2014 ( ); herbenoeming van de heer Huisman ( ); het reglement voor de commissie onderwijskwaliteit ( ). De raad heeft in 2013 gesproken over landelijke ontwikkelingen, de positie en strategie alsmede het beleid van de scholengroep. In het verslagjaar is er tevens gesproken over de kwaliteit van het onderwijs, het financieel beleid en het verbeterplan financiën. Landelijke ontwikkelingen De raad van toezicht nam door schriftelijke en mondelinge informatie kennis van landelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving waaronder passend onderwijs, het nationaal onderwijsakkoord en de aanscherping van de exameneisen. Strategie en beleid De raad van toezicht keurde het jaarplan 2013, de halfjaarrapportage (over de periode januari t/m augustus) en het jaarverslag 2012 goed. Daarnaast is uitgebreid

12 gesproken over het nieuw opgestelde strategisch beleidsplan voor de jaren 2013 tot en met Kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsbeleid te kunnen beoordelen heeft de raad van toezicht gesproken over de jaarverslagen van de scholen, verslagen van inspectiebezoeken, instroomcijfers en een analyse van de onderwijsresultaten (waaronder de examenresultaten). Daarnaast staat elke vergadering het punt uit de scholen op de agenda. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht dan over recente ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben zowel betrekking op onderwijsinhoudelijke aspecten als de organisatie en aansturing van de scholen. In 2013 is de commissie Onderwijskwaliteit gevormd die de besluitvorming in de raad van toezicht voorbereidt ten aanzien van onderwerpen die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van het onderwijs. Voor deze commissie is een reglement opgesteld. De commissie is bij elkaar gekomen op 3 september en 25 november. In die vergaderingen is o.a. gesproken over: de inrichting van het proces van kwaliteitszorg binnen Meerwegen, de onderwijsresultaten/opbrengstenkaarten, de in-, door- en uitstroom en verslagen van inspectiebezoeken aan de scholen. Financiën In het verslagjaar heeft de raad van toezicht in overleg met het college van bestuur de opdracht voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening geformuleerd. In 2013 werd de jaarrekening 2012 door de raad van toezicht goedgekeurd. Het accountantsverslag van de accountant KPMG werd besproken en de raad van toezicht verleende goedkeuring aan de begroting In 2013 is een financiële commissie gevormd die de besluitvorming in de raad van toezicht voorbereidt op het gebied van financiën. Voor deze commissie is een reglement opgesteld. De commissie is in 2013 bij elkaar gekomen op: 30 mei, 19 september en 14 november. In die vergaderingen is o.a. gesproken over: de stand van zaken wat betreft de financiën na elk kwartaal, control, het verbeterplan voor het stafbureau, de begroting 2014 en de meerjarenbegroting Verbeterplan financiën Sinds 2011 wordt gewerkt met en aan het verbeterplan om op alle niveaus binnen de organisatie de in 2010 door KPMG Advisory geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. In dat kader is er in 2013 gewerkt aan de kwaliteit van de financiële administratie en informatie en aan het beschikbaar stellen van financiële informatie aan de scholen. Ook is overgestapt op een ander financieel en personeelsinformatiesysteem (Afas Profit). De raad van toezicht is mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het verbeterplan.

13 Overige ontwikkelingen De raad van toezicht is regelmatig geïnformeerd over de volgende ontwikkelingen: de samenwerking tussen het Prisma College en het Vakcollege, de nieuwbouw- of uitbreidingsplannen van de scholen en de ontwikkeling van het stafbureau tot servicebureau. Ook heeft de raad van toezicht één vergadering gehouden in het Prisma College en is een informele bijeenkomst georganiseerd met de directeuren van de scholen. ROL VAN WERKGEVER De voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht hebben een functioneringsgesprek gevoerd met zowel de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter van het college van bestuur. Er is een verslag gemaakt van deze gesprekken. CONTACT GMR De afspraak is gemaakt dat het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de GMR in de raad zit, periodiek aanwezig zal zijn bij de GMR vergaderingen. FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT Evaluatie eigen functioneren De raad van toezicht heeft in 2013 zijn eigen functioneren en de samenwerking met het college van bestuur geëvalueerd. Dit is gedaan op basis van een schriftelijke ronde langs alle leden van de raad van toezicht. De uitkomsten zijn vervolgens besproken in het bijzijn van het college van bestuur in de vergadering van 24 juni Van de evaluatie is een verslag opgesteld. Deskundigheidsbevordering Op 4 november jl. heeft een lid van de raad van toezicht een avond bijgewoond over governance. Deze avond was georganiseerd voor toezichthouders en bestuurders van VO scholen in Amersfoort. Mogelijk wordt hier een vervolg aan gegeven in Rooster van aftreden De zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid kan eenmaal herkozen worden. Afgelopen jaar zijn mevrouw Van Vliet, de heer Erwich en de heer Huisman herbenoemd (*).

14 Naam lid rvt Rol Datum van aantreden Einde termijn rvt A.J. van Vliet- voorzitter * Eppinga J. Huisman vice-voorzitter/secretaris, * lid commissie kwaliteit J.S. Duijnhouwer lid commissie kwaliteit R. Erwich lid commissie kwaliteit * A.G. Lengkeek lid financiële commissie B.P. Hidding lid financiële commissie Tabel 3 Rooster van aftreden raad van toezicht Bezoldiging De leden van de raad van toezicht hebben in 2013 de volgende bedragen ontvangen vanuit de stichting PCVOE: Naam lid raad van toezicht Bedrag (bruto) A.J. van Vliet-Eppinga (voorzitter) 4913 J. Huisman (vice-voorzitter) 2875 J.S. Duijnhouwer 2875 R. Erwich 2875 B.P. Hidding 2875 A.G. Lengkeek 2875 Tabel 4 Bezoldiging in 2013 leden raad van toezicht

15 4 VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID In dit hoofdstuk verantwoordt het college van bestuur zich over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Dit wordt gedaan aan de hand van de vier speerpunten die zijn benoemd in het strategisch beleidsplan voor de periode SPEERPUNT 1: IDENTITEIT, AUTHENTICITEIT EN BURGERSCHAP Uit het strategisch beleidsplan: De Meerwegen scholengroep biedt protestants-christelijk voortgezet onderwijs aan. Steeds minder mensen gaan echter naar de kerk en geloven op de traditionele manier. Ouders kiezen ook steeds minder op principiële gronden voor een christelijke school. Daartegenover staat een toenemende behoefte aan waardengestuurd onderwijs en authenticiteit. Een school moet ergens voor staan en zoveel mogelijk bij zichzelf blijven. Naast de kwaliteit van het onderwijs vinden leerlingen en hun ouders goede relaties (verbinding) erg belangrijk. Wij zijn dat van harte met hen eens. Hoewel onze directe doelgroep dus kleiner lijkt te worden, denken wij met onze protestants-christelijke identiteit te voorzien in de behoefte aan authenticiteit en ethisch besef. We zien onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit als unique selling point, als ons bestaansrecht. Het ontwikkelen en versterken van deze identiteit is de basis voor de innovatie van ons onderwijs, de samenwerking met anderen en de professionalisering van onze medewerkers. Wij vullen onze christelijke identiteit niet alleen levensbeschouwelijk in. Het is een paraplu waaronder allerlei begrippen vallen: authenticiteit, burgerschap, duurzaamheid, rentmeesterschap, acceptatie van jezelf en van anderen, en ontmoeting/gemeenschap. In de volgende paragraaf komt aan de orde wat wij in het verslagjaar beoogden en bereikt hebben op dit gebied.

16 Het expliciteren van onze kernwaarden Een belangrijke basis zijn onze kernwaarden. Impliciet hanteren we die wel, maar ze stonden nog nergens opgeschreven. Het leek ons goed om per school te bediscussiëren welke waarden centraal staan. Dit geldt voor medewerkers en leerlingen. Sommige van onze scholen hebben deze discussie al gevoerd, andere zijn er nog mee bezig. Op basis van de kernwaarden die elke school hanteert, wilden we ook voor de scholengroep als totaal kernwaarden bepalen. Dit is onder andere belangrijk in de samenwerking met andere organisaties. Ons doel voor 2013 was: het expliciteren van de identiteit van de scholengroep in een aantal kernwaarden. Wat is daarvan gerealiseerd? De scholen hebben hun kernwaarden op papier gezet of zijn hierover de discussie gestart binnen de school. Vervolgens is de verzameling van deze waarden de basis geweest voor het bespreken van de waarden en het bepalen van een aantal waarden op Meerwegen niveau. Dit is gedaan tijdens de CMO tweedaagse in november. Vanuit ons christelijk geloof menen wij dat het onze opdracht is ons ten dienste te stellen van onze naaste(n). Wij geloven dat elke leerling de potentie en plicht heeft zich te ontwikkelen in dat perspectief. Wij hebben scholen waarin de optimale ontwikkeling van individuele kwaliteiten centraal staat, zowel op cognitief gebied als op sociaal/maatschappelijke terrein. We willen dat leerlingen leren op verantwoordelijke manier hun eigen positie in de maatschappij te kiezen met het oog op de ander. Op Meerwegen niveau staat de leerling als uniek individu centraal. Daaraan zijn de volgende waarden gekoppeld: liefde, ontmoeting & open dialoog, verbinden voorleven. Dit alles in relatie tot onze naaste en onze omgeving. Wat vinden wij daarvan? We zijn blij met deze belangrijke eerste stap richting de Meerwegen kernwaarden en tevreden over de inhoudelijke discussies die zijn gevoerd. Deze eerste stap zal nog nader uitgewerkt worden en in 2014 worden de kernwaarden doorvertaald naar de beleidsdomeinen. SPEERPUNT 2: VERBETEREN ONDERWIJSKWALITEIT Uit het strategisch beleidsplan: Onze scholen bieden eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs en dat willen we zo houden. Wij vinden dat onderwijs meer is dan lesgeven alleen. We leiden leerlingen breed op tot kritische en verantwoordelijke burgers en bieden de zorg die ze nodig hebben.

17 De komende jaren willen wij onderzoeken hoe wij binnen de regels van ons onderwijsbestel het leren van leerlingen anders en efficiënter kunnen organiseren. We werken toe naar meer efficiency, grotere effectiviteit, meer leerplezier, maar ook minder kosten. Eerst bepalen we onze eigen kwaliteitseisen. Waaraan vinden wij dat goed onderwijs moet voldoen? We willen ons niet alleen laten leiden door wat de overheid ons oplegt, maar onze eigen normen bepalen. De volgende vraag is hoe wij tot op het niveau van de klas aan deze kwaliteitseisen gaan voldoen. Samenwerking, onderling en met anderen, kan ons hierbij helpen. Ook willen we meer profiteren van het feit dat we een scholengroep zijn. Door samen te werken in vernieuwende projecten en middelen efficiënt te besteden (onder meer door gezamenlijke inkoop), kunnen onze scholen zich richten op hun primaire proces, het onderwijs. In de volgende paragrafen komt aan de orde wat wij in het verslagjaar beoogden en bereikt hebben op dit gebied. Meerwegen kwaliteitskaart Wij willen ons niet alleen laten leiden door de kwaliteitsnormen van de overheid, omdat die naar ons idee een te eenzijdig beeld van het onderwijs geven, maar positie in nemen door een eigen kwaliteitskaart op te stellen. Die kwaliteitskaart bevat onze eigen kwaliteitseisen en maakt voor ouders en leerlingen duidelijk wat zij van onze scholen mogen verwachten. We willen in dit traject samenwerking zoeken met andere besturen om zo tot een breed gedragen kwaliteitskaart te komen. Dit maakt ons sterker naar andere instanties, zoals de VO-raad of de onderwijsinspectie, en leidt wellicht tot navolging. Ons doel voor 2013 was: het interesseren van een aantal besturen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op onderwijskwaliteit en het bepalen van het stappenplan. Wat is daarvan gerealiseerd? Het is gelukt om twee andere besturen zich te laten committeren aan het gezamenlijke doel van het opstellen van een kwaliteitskaart voor het VO. Schoolinfo heeft toegezegd hier ondersteuning aan te willen leveren. Door de drie besturen is een plan van aanpak vastgesteld en op basis van dat plan zijn we te werk gegaan. Er zijn twee werkgroepen geformeerd bestaande uit een combinatie van bestuurders en schooldirecteuren. De werkgroepen willen in de periode van december t/m maart tot de eerste resultaten komen. Daarna zullen deze resultaten in breder verband worden besproken en aangescherpt.

18 Wat vinden wij daarvan? Het is geen gemakkelijk proces vanwege de omvang en complexiteit, maar we vinden het zeer de moeite waard om hier tijd in te investeren om zo meer eigenaar te worden van de kwaliteit van het onderwijs. Wat we beoogd hadden voor 2013 hebben we ook bereikt. Onderwijsinnovatie We willen de komende jaren op kleine schaal en projectmatig, het onderwijs innoveren met als resultaat een hogere kwaliteit en verhoging van de effectiviteit of efficiëntie. Wij vinden het belangrijk dat het proces van innoveren in de school plaatsvindt, van onderaf, met betrokkenheid van docenten. Projectmatig werken, kunnen differentieren en ICT vaardigheden zijn hierbij van belang. Daarnaast is het van belang dat aangetoond kan worden dat deze innovatieprojecten tot betere resultaten leiden. Wij willen de projecten koppelen aan (wetenschappelijk) onderzoek, zowel wat betreft de inhoud als de resultaten. In 2013 is vanuit het centrale budget geld beschikbaar gesteld aan de scholen die een project willen starten of al gestart zijn op het gebied van onderwijsinnovatie. Dit project moet aan een aantal criteria voldoen. Het streven voor 2013 was om deze projecten te hebben bepaald en een plan van aanpak per project gereed te hebben. Innoveren moet hand in hand gaan met efficiencyverbetering aangezien scholen steeds minder middelen tot hun beschikking krijgen. Dit kan door het anders organiseren van het onderwijs. Ons doel voor 2013: Het voorbereiden en/of voortzetten van een aantal projecten waarin wordt geëxperimenteerd met het innoveren van het onderwijs. Wat is daarvan gerealiseerd? Het belangrijkste aspect van het instellen van de subsidie was het in beweging krijgen van de scholen op het gebied van innovatie. Dat is gelukt. Eerst is gezamenlijk een aantal criteria vastgesteld waaraan de innovatieplannen moeten voldoen. Vervolgens is elke school aan de slag gegaan met het maken van een plan. Dit is per school op geheel eigen wijze gebeurd, passend bij de situatie waarin de school verkeert. De plannen zijn inmiddels gereed. In het CMO van 8 januari 2014 zijn de plannen besproken en is advies gegeven hoe het centrale budget voor innovatie gezamenlijk verdeeld kan worden.

19 Wat vinden wij ervan? We vinden het belangrijk onze scholen vooraan in ontwikkelingen van het onderwijs te krijgen en te houden. Tevens is innovatie een middel om de meerwaarde van Meerwegen vorm te geven in goede onderlinge samenwerking en het delen van kennis. We zien dat de aandacht voor innovatie leidt tot beweging en discussie in de scholen en zien we dit als een erg positieve ontwikkeling. Meerwegen opleidingsschool Er wordt samengewerkt met Hogeschool Windesheim (Zwolle), de Hogeschool van Utrecht en de Vrije Universiteit (Amsterdam). De belangrijkste resultaten van dit project tot nu toe zijn dat er binnen de scholen een groot aantal mensen is opgeleid tot schoolopleider en werkplekbegeleider. Daarnaast is de onderlinge samenwerking (tussen de Meerwegen scholen en de hogescholen/universiteit) versterkt. Er vindt uitwisseling plaats van kennis en er worden gezamenlijk studenten geworven o.a. door een vacaturesite waar studenten kunnen zien welke leerwerkplekken binnen Meerwegen beschikbaar zijn. De Meerwegen opleidingsschool is een belangrijke impuls om docenten te stimuleren zich te ontwikkelen. Innovatie van het onderwijs vereist flexibele en zich ontwikkelende docenten. Ons doel voor 2013 was: het op strategisch niveau invloed uitoefenen op het opleiden van aankomend docenten door de opleidingsinstituten om daarmee mede te voldoen aan onze eigen behoefte aan nieuwe docenten. Wat is daarvan gerealiseerd? Het is een moeizaam proces om twee hogescholen en één universiteit op één lijn te krijgen en daardoor wordt op strategisch niveau slechts marginale vooruitgang geboekt. Op schoolniveau worden wel belangrijke stappen gezet. Dit blijkt onder andere uit het hoge aantal studenten dat opgeleid wordt (120) en het aantal opgeleide werkplekbegeleiders. Dat is fors hoger dan verwacht. Wat vinden wij ervan? De samenwerking binnen de Meerwegen opleidingsschool levert veel meerwaarde op voor de scholen en de docenten. Uit een interne evaluatie blijkt dat verbetering mogelijk is door het ontwikkelen van een kijkwijzer voor werkplekbegeleiders en het verankeren van onderzoek dat binnen de scholen wordt uitgevoerd. Wij zijn tevreden over de ontwikkelingen tot nu toe en vinden wel dat moet worden doorontwikkeld.

20 Overige ontwikkelingen: passend onderwijs De invoering van de regeling Passend onderwijs is met een jaar uitgesteld. Uiterlijk 1 november 2013 diende de nieuwe rechtspersoon van het samenwerkingsverband opgericht te zijn. 1 mei 2014 moet het ondersteuningsplan ingediend zijn en op 1 augustus 2014 moet het passend onderwijs geëffectueerd zijn. Binnen het samenwerkingsverband Noord-West Veluwe worden zaken voortvarend aangepakt en wordt gewerkt aan het opstellen van de arrangementen per school. De bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband heeft veel tijd en energie gekost. Het wordt een hele opgave om de deelname aan het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) terug te dringen. De samenwerking binnen het samenwerkingsverband Eemland verloopt stroperig. Er zijn geen zorgen over het behalen van de deadlines. Ons doel voor 2013 was: het maken van concrete en eenduidige afspraken over het niveau van basiszorg dat onze scholen bieden aansluitend op de afspraken die worden gemaakt in het samenwerkingsverband. Wat is daarvan gerealiseerd? Binnen beide samenwerkingsverbanden zijn vrijwel alle randvoorwaarden (statuten, regelingen etc.) op papier in orde. De grote uitdaging is de uitvoering in de praktijk. Houdt iedereen zich aan de afspraken en zijn scholen in staat de vereiste deskundigheid te leveren? Wat vinden wij ervan? We zijn tevreden over de voortgang tot dusver. De komende jaren zal moeten blijken of de plannen in de praktijk uitgevoerd worden zoals bedoeld. SPEERPUNT 3: SAMENWERKING UITBREIDEN Uit het strategisch beleidsplan: Ouders kunnen bij Meerwegen kiezen uit een breed aanbod van christelijk onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Dat vinden wij belangrijk, maar het is wel kostbaar. Om dit brede onderwijsaanbod te kunnen blijven aanbieden, werken onze scholen samen, zowel onderling als met andere scholen(groepen). Samenwerken is ook nodig om doorlopende leerlijnen te realiseren en goede zorg te kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De komende jaren willen we strategischer omgaan met samenwerking. We willen inventariseren welke samenwerkingsverbanden bestaan, waar uitbreiding mogelijk is en welke partners strategisch interessant zijn om onze doelen te bereiken. We maken deze keuzes vanuit onze protestants-christelijke identiteit.

21 In de volgende paragrafen komt aan de orde wat wij in het verslagjaar beoogden en bereikt hebben op dit gebied. Uitvoeren stakeholderanalyse Innovatie van ons onderwijs wordt nog krachtiger als we hierbij leren van of samenwerken met anderen. Dit kunnen andere scholengroepen zijn, maar ook het bedrijfsleven of onderzoeksinstituten. Natuurlijk kunnen ook partners binnen de eigen scholengroep gevonden worden. Onze scholen werken nu al met veel partijen samen of leren van elkaar in netwerken. In 2013 wilden we een stakeholderanalyse uitvoeren om inzicht te krijgen met wie we samenwerken, waarom en waar kansen/bedreigingen liggen. Ons doel voor 2013 was: het opstellen van een stakeholderanalyse, dat wil zeggen: het inventariseren wie onze samenwerkingspartners zijn en waarom. Wat is daarvan gerealiseerd? Er is een methode gekozen voor het uitvoeren van de stakeholderanalyse. Daarnaast is een grove analyse gemaakt van onze samenwerkingspartners, zowel op Meerwegen niveau als op het niveau van de school. De volgende stap is het completeren van het overzicht en het rangschikken van de partners naar belang en invloed die zij op onze scholen hebben. Dit wordt in het voorjaar van 2014 afgerond. Wat vinden wij ervan? Door gewijzigde prioriteiten is deze activiteit nog niet afgerond. Desalniettemin zijn we tevreden over de voortgang tot nu toe. Kennisdeling stimuleren Eén van de meerwaarden van het feit dat we een scholengroep zijn, is dat medewerkers onderling kennis kunnen uitwisselen. Op centraal niveau willen we dit stimuleren door twee maal per jaar een middag te organiseren voor medewerkers waar uitwisseling van ervaringen en wederzijdse ontmoeting centraal staan. Ons doel voor 2013 was: een impuls geven aan kennisdeling en samenwerking tussen scholen onderling. Wat is daarvan gerealiseerd? In 2013 zijn twee pta-middagen georganiseerd (pta staat voor programma voor toetsing en afsluiting). De eerste middag was bestemd voor de vakgroepen van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De tweede middag was voor de vakgroepen die nog niet aan bod waren geweest. Alle vakgroepen hebben nu de moge-

22 lijkheid gehad om met vakgenoten in gesprek te gaan over het programma van toetsing en afsluiting. In het voorjaar van 2014 worden wederom middagen georganiseerd, deze keer over het onderwerp toetsing. Wat vinden wij ervan? We merken veel enthousiasme bij de deelnemende docenten, daarom willen we dit aspect de komende jaren verder uitbouwen. Onderlinge kennisdeling is belangrijk gezien onze ambitie om het onderwijs te innoveren. SPEERPUNT 4: MEDEWERKERS PROFESSIONALISEREN Uit het strategisch beleidsplan: De kwaliteit van ons onderwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van onze medewerkers. De combinatie van toenemende kwaliteitseisen en afnemende financiële middelen maakt dat van docenten andere competenties worden verwacht. Ze moeten in staat zijn het onderwijs te vernieuwen (onder meer met behulp van ICT) en intensievere zorg te verlenen aan leerlingen die dat nodig hebben. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers ondernemerschap tonen, met anderen kennis delen en van hen leren. Professionalisering zien wij in het kader van een leven lang leren. We willen dat mensen zich professionaliseren in lijn met onze identiteit. Trefwoorden daarbij zijn authenticiteit, duurzaamheid, acceptatie van jezelf en van anderen, en ontmoeting/gemeenschap. Professionalisering is een belangrijk middel voor onderwijsinnovatie. Dat geldt ook voor personeelsplanning. We willen medewerkers strategisch en flexibel inzetten om beter te kunnen inspelen op de toenemende kwaliteitseisen, de veranderende schoolorganisatie en innovatie van het onderwijs. In de volgende paragraaf komt aan de orde wat wij in het verslagjaar beoogden en bereikt hebben op dit gebied. Strategisch personeelsbeleid Strategisch personeelsbeleid omvat alle activiteiten van de Meerwegen scholengroep die gericht zijn op het op elkaar afstemmen van gedrag, kennis en ambities van mensen in de organisatie enerzijds en de doelstellingen van die organisatie anderzijds. Dit vanuit de veronderstelling dat mensen het verschil maken tussen een gemiddelde en een succesvolle organisatie. Ons doel voor 2013 was: het ontwikkelen van een meerjarenpersoneelsplanning per school en voor het stafbureau en het op basis daarvan formuleren van strategische opleidingsplannen.

23 Wat is daarvan gerealiseerd? Strategisch personeelsbeleid is nog geen vanzelfsprekend thema op de agenda. In de praktijk blijkt het lastig om een concrete strategie uit te werken die de onderwijskundige ontwikkelingen ondersteunt. Wel is op deelthema s vooruitgang geboekt. Wat vinden wij ervan? Strategisch personeelsbeleid en met name de meerjarenpersoneelsplanning is zeer urgent. Dit heeft hoge prioriteit in OVERIGE DOELEN Naast de doelen die direct gekoppeld zijn aan het strategisch beleidsplan, is in het jaarplan 2013 nog een aantal aanvullende doelen gesteld. Deze worden hierna besproken. Optimaliseren samenwerking stafbureau - scholen Het is onze ambitie van het stafbureau een dienstverlenende organisatie te maken die een hoge mate van efficiëntie koppelt aan deskundigheid, klantgerichtheid en pro-activiteit. Van beheer naar beheersen en naar, uiteindelijk, strategisch partner van de schooldirecties en het college van bestuur. Daar waar mogelijk wordt automatisering van processen en gegevensstromen gebruikt om de efficiëntie te vergroten. Ook de cultuur is een aspect dat meegenomen wordt in de omslag die we willen maken. Ons doel voor 2013 was: het verder realiseren van het verbeterplan stafbureau inclusief het overdragen van de aansturing van het stafbureau van het college van bestuur aan het management van het stafbureau, zodat het college van bestuur geen dubbelrol meer heeft ten opzichte van het stafbureau (klant en leidinggevende). Wat is daarvan gerealiseerd? De leiding over het stafbureau is per 1 augustus jl. formeel overgedragen aan mevrouw Van Iddekinge en mevrouw Vermeer. Door het benoemen van een aantal nieuwe medewerkers, is de bezetting van het stafbureau weer op niveau. Na de zomervakantie is gestart met een ontwikkel- en teambuildingstraject voor de medewerkers. In het najaar is gezamenlijk gewerkt aan de positionering en het bepalen van een koers voor de toekomst. Wat vinden wij ervan? Hoewel er nog veel moet gebeuren zijn wij tevreden over de ingezette activiteiten en constateren wij een voorzichtig herstel van vertrouwen bij de scholen.

24 Verbeteren sturingsvermogen Ons doel voor 2013 was: het verbeteren van het sturingsvermogen van de organisatie met als achterliggend doel het op efficiënte en effectieve wijze behalen van onze doelen. Wat is daarvan gerealiseerd? De scholen zijn dit jaar gestart om hun strategische meerjarenplannen en jaarplannen te laten aansluiten op hun (meerjaren)begroting. Dit moet leiden tot een ontwikkelperspectief waarbij in 2017 is gerealiseerd dat de school met de dan aanwezig structurele middelen toch onderwijs kan bieden van gelijke, maar bij voorkeur, betere kwaliteit dan nu. Drie scholen is het gelukt een beleidsrijke meerjarenbegroting op te stellen. Voor twee scholen is dit nog in ontwikkeling. Het proces om tot de begroting(en) te komen zal begin 2014 worden geëvalueerd en moet tot verbeterpunten leiden voor het begrotingsproces in Het plan was om in 2013 control verder in te richten en een controlplan 2014 op te stellen. De inrichting verloopt stapsgewijs, aansluitend bij de ontwikkelingen die spelen. Het controljaarplan is opgesteld en besproken in de raad van toezicht en het CMO. De besturingsfilosofie van Meerwegen is gebaseerd op het policy governance model. De intentie was om gezamenlijk het gesprek te voeren over de invulling van de diverse rollen om meer helderheid te krijgen over de bijbehorende verantwoordelijkheden. Er zijn wel kleine stappen gezet op dit vlak, maar niet in de mate die was beoogd. Daarom is dit doel uitgesteld naar Wat vinden wij ervan? We zijn zeer tevreden over de vooruitgang die is geboekt op het gebied van beleidsrijk begroten. Dit geeft een eerste beeld van de ontwikkelingen die op ons af komen en de financiële vertaling daarvan. Helaas is dit eerste beeld slechts een schatting, omdat door onduidelijk overheidsbeleid (o.a. functiemix, entreerecht) nog veel gevolgen niet goed doorvertaald kunnen worden. Het realiseren van bezuinigingen/besparingen Ons doel voor 2013 was: het realiseren van besparingen onder andere op het gebied van inkoop, huisvesting en onderhoud. Wat is daarvan gerealiseerd? Wij wilden dat doel realiseren door in te zetten op het gezamenlijk aanpakken van de genoemde onderwerpen. Er zijn twee acties geweest: er is een commissie geformeerd die tot taak heeft het groot onderhoud aan de gebouwen zodanig te coördineren dat het gezamenlijk optrekken leidt tot efficiëntievoordelen. Deze commissie

25 staat onder leiding van de heer De Ruiter, heeft een vertegenwoordiger van elke school en wordt ondersteund door bureau Bos uit Baarn. Dit bureau verzorgt (o.a.) de meerjarenonderhoudsplannen. De tweede actie is dat een begin is gemaakt met het inventariseren van alle (onderhouds- en andere) contracten met leveranciers die er zijn als voorbereiding op het ook centraal gaan beheren daarvan. Wat vinden wij hiervan? De periode is te kort om resultaten van beide acties te kunnen beoordelen. Wel is veelbelovend dat de onderhoudscommissie zich als eerste doel heeft gesteld het onderhoud zoveel efficiënter te laten uitvoeren dat daaruit de kosten van Bos Baarn in dit proces betaald kunnen worden. Opstellen integraal huisvestingsplan Amersfoort Het belang van een integraal huisvestingsplan (IHP) is dat gemeentelijke gelden voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen en gelden die de scholen ontvangen voor onderhoud van diezelfde gebouwen, gecombineerd kunnen worden om zo efficiënter en effectiever over goede onderwijshuisvesting te beschikken. De VO-kamer is samen met de gemeente Amersfoort een visie-ontwikkelingsproject gestart dat uiteindelijk moet resulteren in een IHP. Het doel voor 2013 was: één onderwijsvisie voor het primair- en voortgezet onderwijs samen te laten vaststellen door de gemeenteraad. Daarna ligt er als huiswerk die visie om te zetten in een huisvestingsplan. Wat is daarvan gerealiseerd? In het verslagjaar is die ambitie gerealiseerd. Er zijn inmiddels ook vervolgstappen gezet. Naast de gezamenlijke visie ligt er inmiddels een kadernotitie met daarin een koppeling van de gemeenschappelijke visie aan de geldende wet- en regelgeving en met wat andere uitgangspunten die voor een IHP van belang zijn. In 2014 moet dit vervolgd worden met een samenwerkingsovereenkomst. Deze zal goedgekeurd moeten worden door de besturen na instemming van de GMR. Daarna zal nog een concrete uitwerking moeten volgen. Wat vinden wij ervan? Het college van bestuur is blij met deze ontwikkeling, omdat dit leidt tot meer efficientie, een betere samenwerking met de gemeente en tussen de schoolbesturen onderling.

26 5 KERNCIJFERS ONDERWIJS In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal een belangrijke zaken die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. TEVREDENHEID OUDERS EN LEERLINGEN Minimaal 1x per twee jaar onderzoeken onze scholen de tevredenheid van ouders en leerlingen 5. De resultaten van de afgelopen twee jaar zijn in onderstaande grafieken weergegeven. De uitkomst is een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Grafiek 2 Tevredenheid ouders en leerlingen 5 Het Corderius en Corlaer College hebben in 2013 geen onderzoek gehouden en dat jaar ontbreekt daarom in de grafiek.

27 Elke school trekt conclusies op basis van de tevredenheidonderzoeken en neemt gericht actie op die gebieden waar verbetering nodig/gewenst is 6. Dit is ook onderwerp van gesprek in het bilateraal overleg tussen college van bestuur en de schooldirectie. Het college van bestuur is tevreden over de cijfers die ouders en leerlingen toekennen aan onze scholen. TOEZICHT DOOR DE INSPECTIE Onze scholen worden jaarlijks beoordeeld door de inspectie op basis van hun opbrengsten. Hieronder is per school de opbrengstenkaart 2013 weergegeven. Deze resultaten worden twee keer per jaar besproken tussen college van bestuur en schooldirectie. Pro vmbo basis vmbo kader vmbo tl havo vwo Accent v Corlaer v v v v v Corderius v v v Farel v v v Oostwende v Prisma o v o Tabel 5 Overzicht inspectie oordelen 2013 (v= voldoende, o = onvoldoende) Het Corderius College, Corlaer College, Farel College en Oostwende College hebben een voldoende voor hun opbrengsten. Deze scholen hebben alle het basisarrangement toebedeeld gekregen door de inspectie. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wetgeving. Deze wat negatief overkomende kwalificatie betekent dat deze scholen hun zaken goed op orde hebben. Ook Accent Praktijkonderwijs Amersfoort en Nijkerk doen het goed. Zij voldoen aan de wettelijke eisen gesteld door de inspectie voor deze vorm van onderwijs. Alle leerlingen ontwikkelen zich volgens een individuele leerroute. De leerlingen stellen hun eigen leerroute samen met de mentor door het opstellen van een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Alle leerlingen hebben een dergelijk IOP. Daarnaast behalen de leerlingen het niveau dat van hen verwacht mag worden. Het Prisma College heeft in 2011 inspectiebezoek gehad naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van de gemengde leerweg. Destijds was al een verbeterplan opgesteld en een aantal acties in gang gezet. De inspectie heeft toen de gemengde leerweg als zwak beoordeeld. De inspectie heeft op 5 november jl. op- 6 De steekproef van Accent Amersfoort was dermate klein dat de uitkomsten mogelijk niet representatief zijn.

28 nieuw een onderzoek uitgevoerd, dit keer op zowel de gemengde leerweg als de basisberoepsgerichte leerweg, aangezien deze laatste nu ook onvoldoende opbrengsten laat zien over de afgelopen drie jaar. Op basis van dat bezoek heeft de inspectie de conclusie getrokken dat de school op de goede weg is en verbetering zichtbaar is, maar dat het onderwijs nog steeds tekortkomingen vertoont en dat zij het oordeel zwak handhaaft. De opbrengsten dienen in september 2014 weer van voldoende niveau te zijn. De voortgang van het verbetertraject staat elk overleg tussen college van bestuur en schooldirectie op de agenda. Het bestuur deelt de mening van de inspectie dat belangrijke stappen zijn gezet, maar dat de resultaten nog niet van voldoende niveau zijn. Er is echter een opgaande lijn zichtbaar. Als deze lijn wordt voortgezet, zijn de resultaten in 2014 weer voldoende en de verwachting is dat het verscherpte toezicht in 2014 zal worden opgeheven. Overzicht van door de inspectie uitgevoerde onderzoeken in 2013 Corlaer College vmbo-kader (februari 2013): de inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op de kaderafdeling op de onderzochte onderdelen op orde is. Het toegekende basisarrangement blijft gehandhaafd. Het onderdeel dat volgens de inspectie verbetering behoeft, is het omgaan met verschillen tussen leerlingen (differentiatie). Dit kwam in de lessen die de inspecteurs hebben gezien, nog onvoldoende naar voren volgens de inspectie. Differentiatie is een belangrijk thema voor het Corlaer en krijgt veel aandacht. havo, tweede correctie Nederlands, Engels en wiskunde (juli 2013): onder druk van de politiek is een steekproefonderzoek uitgevoerd door het houden van interviews met een aantal docenten van de school en met een verantwoordelijke voor de examens. Op basis hiervan concludeert de inspectie dat op het Corlaer, afdeling havo, de zaken op orde zijn. De tweede correctie is volgens de wettelijke voorschriften uitgevoerd en leerlingen hebben een fair oordeel ontvangen voor hun examenwerk. Farel College, vwo afdeling (april 2013): de kwaliteit van het vwo is volgens de inspectie van voldoende niveau. De inspectie signaleerde twee verbeterpunten: het rendement onderbouw, dat onvoldoende is en het planmatig uitvoeren van de ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Het rendement onderbouw is bij de schooldirectie al geruime tijd onder de aandacht en verbeteracties zijn ingezet. Dit leidt alleen nog niet tot een voldoende over een periode van drie jaar. Accent Amersfoort en Nijkerk (september 2013): op basis van het onderzoek kent de inspectie het basisarrangement toe, omdat zowel de opbrengsten alsook

29 de kwaliteit van het onderwijsproces op de onderzochte onderdelen van voldoende niveau zijn. Daarnaast zijn er geen tekortkomingen geconstateerd in de naleving van de wettelijke voorschriften. SLAAGPERCENTAGES In onderstaande tabel zijn de slaagpercentages opgenomen over de jaren Tabel 6 Slaagpercentages De slaagpercentages van onze scholen vinden wij over het algemeen goed; het streven is een slaagpercentage boven het landelijk gemiddelde. Waar dit niet het geval is, wordt nader onderzocht hoe dit verbeterd kan worden. Het Corlaer College laat prima resultaten zien op zowel havo als atheneum. Er is ook tevredenheid over de vooruitgang van de vmbo-afdelingen. Wat betreft het slaagpercentage hoort de school voor drie afdelingen (havo, vwo en vmbo-basis) bij de 25% beste scholen. Het Corderius College laat goede examenresultaten zien op de havo-afdeling. De resultaten van de mavo en het vwo vallen tegen. Voor beide afdelingen zijn verbeteracties in gang gezet. Alle afdelingen van het Farel College boeken goede vooruitgang en de resultaten liggen boven het landelijke gemiddelde. Het Oostwende College heeft een stijging van het slaagpercentage weten te realiseren en zit boven het landelijk gemiddelde. Het Prisma College heeft de resultaten van de zwakke afdeling gemengde leerweg het afgelopen jaar weten te verbeteren, resulterend in een slaagpercentage van 100%. Het slaagpercentage van de andere afdelingen ligt onder het landelijk gemiddelde. Door het verscherpte toezicht van de inspectie is er veel aandacht voor het sturen op opbrengsten. De verwachting is dat volgend jaar wederom vooruitgang wordt geboekt, gezien de stijgende lijn van de afgelopen jaren. Accent Amersfoort en Nijkerk kennen geen slaagpercentages, maar kijken naar het niveau waarop leerlingen uitstromen. De meeste leerlingen uit Amersfoort zijn uitgestroomd naar ROC niveau 2, gevolgd door ROC niveau 1. In Nijkerk zijn

30 de meeste leerlingen uitgestroomd naar arbeid, gevolgd door arbeid & leren (BBL) en ROC niveau 2. Het niveau van uitstroom komt overeen met landelijke cijfers en voldoet aan de gestelde eisen. VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Vanaf dit jaar gelden nieuwe normen voor de prestatiesubsidies met betrekking tot voortijdig schoolverlaten. Voor de onderbouw is dat 1%, voor vmbo 4% en voor de bovenbouw havo/vwo 0,5%. Onze scholen halen deze normen nu al. De scholen worden geacht maandelijks de resultaten van de DUO rapportage Uitschrijvingen zonder startkwalificatie te controleren. Eind februari zijn de voorlopige VSV-percentages beschikbaar, in oktober de definitieve. Zowel de voorlopige als de definitieve zijn onderwerp van gesprek in het overleg tussen college van bestuur en schooldirectie. Tabel 7 Cijfers voortijdig schoolverlaten ONDERWIJSTIJD De normen voor de onderwijstijd voor het voortgezet onderwijs zijn: 1040 uur voor de onderbouw, 1000 uur voor de bovenbouw en 700 klokuren voor het examenjaar. Voor het praktijkonderwijs is de norm 1000 uur voor alle leerjaren. De scholen verantwoorden zich over de lesuitval en de gerealiseerde onderwijstijd. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de DMR. De scholen van Meerwegen hebben aan de wettelijke normen voor onderwijstijd voldaan. AFHANDELING VAN KLACHTEN Sinds 2009 beschikt de scholengroep over een volledig interne klachtenprocedure. Bij de klachtencommissie, bestaande uit de heer J.H. Sybrandy (voorzitter), de heer J. Ruiter, de heer N. van Wageningen en mevrouw S. van Iddekinge (secretaris), zijn in 2013 twee klachten gemeld. Beide klachten hadden betrekking op het Corlaer College en zijn op de school naar tevredenheid afgehandeld. De klachtencommissie is niet bijeen gekomen. Er is ook een klachtenregeling specifiek voor benoemingen in het kader van de functiemix. Deze regeling is afgestemd met de personele geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en maakt deel uit van het proces dat op de scholen wordt gevolgd bij nieuwe benoemingen.

31 6 KERNCIJFERS MEDEWERKERS In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op Meerwegenniveau beschreven in het afgelopen jaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in een aantal belangrijke kerncijfers op personeelsgebied, zoals ziekteverzuim en het aantal medewerkers. ONTWIKKELINGEN Functiemix In 2013 zijn er in het kader van de functiemix weer LC- en LD-benoemingen uitgebracht. De laatste tranche die moet leiden tot de gewenste verhouding tussen LB-, LC- en LD-docenten, is opgeschort in afwachting van duidelijkheid over de bekostiging en de cao-onderhandelingen. Met name de kosten voor het entreerecht staan op gespannen voet met het toch al niet kostendekkende budget voor de functiemix. Daarnaast dreigt door het entreerecht een tweedeling in onderbouw/bovenbouw. Werving, selectie en verloop Het selecteren van de juiste kandidaat wordt steeds belangrijker om de onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren. In dat kader is in 2012 dit thema in het gezamenlijke overleg van de schoolleiders onder leiding van Beteor geagendeerd. In 2013 kreeg dit een vervolg. Een van de P&O-adviseurs en het hoofd P&O volgden een workshop train de trainer over de STAR-methodiek, een methodiek om op gestructureerde wijze selectiegesprekken te voeren en op basis van objectieve criteria tot een beoordeling te komen. Deze training is vervolgens aan het management van het Farel en Oostwende College en het Corderius College gegeven. Op dit moment wordt de werving- en selectieprocedure opnieuw bekeken en beschreven, en wordt met name ingezet op het definiëren van de juiste competenties van de te zoeken nieuwe collega en de inrichting van een gedegen proces waarin rollen en verantwoordelijkheden expliciet zijn gemaakt.

32 CAO-VO De cao-vo liep op 31 december 2012 af. Er hebben diverse onderhandelingsrondes tussen de werkgevers- en werknemersorganisatie plaatsgevonden. Voor de zomervakantie bleek dat de standpunten te ver uiteenlagen om de onderhandelingen voort te zetten. Dit leidde tot het besluit om de werking van de cao 2011/2012 met een jaar te verlengen. Inmiddels zijn de onderhandelingen opnieuw gestart. Met name de bapo-regeling, het entreerecht, werkgelegenheidsbehoud, professionalisering en professionele ruimte en zeggenschap zijn belangrijke onderhandelingspunten. KERNCIJFERS Personele bezetting Eind 2013 waren er 730 medewerkers in dienst van Meerwegen. De formatieve bezetting was 583 fte. De fte s waren als volgt over de organisatie-onderdelen verdeeld: Tabel 8 Verdeling fte over de scholen (peildatum: 31 dec. 2013) *zv = ziektevervanging School Totaal fte 2013 Totaal fte 2012 Accent Amersfoort 18,88 20,88 Accent Nijkerk 35,98 35,42 Corlaer 161,15 148,07 Corderius 129,27 131,31 Farel en Oostwende 130,91 122,26 Prisma en COV 88,79 95,16 Meerwegen totaal 583,43 566,90 Tabel 9 Aantal fte in 2012 en 2013 (peildatum: 31 dec. 2013) In dit verslagjaar zijn 99 collega s in dienst zijn getreden; 77 collega s gingen uit dienst. Eind 2013 waren er 730 medewerkers in dienst. Het verloopcijfer komt daarmee op 10,5%. In 2013 zijn 7 medewerkers op basis van een vaststellingsovereenkomst uit dienst gegaan. Het totale bedrag dat aan ontslagvergoedingen is betaald is ,-.

33 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen Meerwegen is op stichtingsniveau in 2013 uitgekomen op 5,15%. Het verzuim binnen het stafbureau was het hoogst, gevolgd door het Prisma College en Accent Amersfoort. Het landelijke verzuimcijfer binnen het Voortgezet Onderwijs ligt rond de 5,25% (2012, bron: Voion).

34 7 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk staan alle bedragen in duizenden euro s, tenzij anders aangegeven. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de jaarrekening van de stichting die is opgenomen in hoofdstuk 10 van dit jaarverslag. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het gerealiseerde resultaat over 2013 van de stichting, de ontwikkeling van het eigen vermogen waaronder de bestemmingsreserves en de ontwikkeling van de financiële kengetallen met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van Meerwegen. ANALYSE RESULTAAT Het gerealiseerde resultaat over 2013 bedraagt 333 en kan als volgt worden weergegeven:

35 Gerealiseerd resultaat 2013 ten opzichte van 2012 Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het gerealiseerde resultaat over 2013 lager is ten opzichte van 2012 en hoger is uitgevallen dan het begrote resultaat over Het verschil tussen het resultaat van 2013 en 2012 voor in totaal 333 is voornamelijk veroorzaakt door enerzijds een toename van de Rijksbijdragen ( 1.698) en anderzijds de stijging van de personeelslasten ( 766), de huisvestingslasten ( 546) en de overige lasten ( 689). De Rijksbijdragen zijn voornamelijk toegenomen door de incidentele bate van en 400 voor de subsidie jonge leraren die zijn afgesproken in het zogenaamde Herfstakkoord. De personeelslasten zijn enerzijds gestegen door hogere lonen en salarissen (ca ) en anderzijds gedaald door lagere overige personele lasten (ca. 308). De stijging van de lonen en salarissen is veroorzaakt door hogere brutosalarissen van ca. 560, hogere pensioenpremies van ca. 300 en hogere sociale lasten van ca De stijging van de brutosalarissen is veroorzaakt door een gemiddelde stijging van de salarissen ten opzichte van 2012 met ca. 1% (ca. 310) en een stijging van het aantal fte (ca. 250). De pensioenlasten zijn hoger ten opzichte van 2012 als gevolg van de stijging van het premiepercentage met 1,3% punt (ca. 300). De sociale lasten zijn per saldo gestegen met ca Dit is enerzijds veroorzaakt door stijging van het premiepercentage ZVW met 0.65% punt (ca. 200) en anderzijds door daling van het premiepercentage WIA met 0,4% punt (ca. 60). Het verloop van het gemiddeld aantal medewerkers en het aantal leerlingen in relatie tot de ontwikkeling van de personeelslasten kan als volgt worden weergegeven: Hoewel het aantal leerlingen is gestegen met bijna 100 is gestegen, is het gemiddeld aantal medewerkers slechts gestegen met 5 fte. De ratio leerlingen in relatie tot het aantal medewerkers blijft hiermee op het niveau van De daling van de overige personele lasten is voornamelijk veroorzaakt doordat in 2012 relatief veel extern personeel is ingeschakeld in verband met de situatie in de personele bezetting van het stafbureau en ondersteuning bij het opzetten van de ict omgeving binnen de scholen.

36 De huisvestingslasten zijn voornamelijk gestegen door een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud ( 180) en hogere energielasten ( 220). De overige lasten zijn voornamelijk gestegen door hogere lasten voor ICT en systeembeheer (ca. 300),leermiddelen (ca. 200) en reisweken, excursies e.d. (ca. 200) De lasten voor ICT zijn voornamelijk gestegen door incidentele dubbele lasten in verband met de implementatie van een pakket (AFAS) voor de financiële en salarisadministratie (ca. 220). De lasten voor leermiddelen zijn voornamelijk gestegen door een stijging van het aantal leerlingen en andere samenstelling van de leermiddelen ten opzichte van De stijging van de kosten voor reisweken en excursies is veroorzaakt doordat een aantal scholen kosten voor eigen rekening heeft genomen voor deze activiteiten. Gerealiseerd resultaat 2013 ten opzichte van de begroting Het gerealiseerde resultaat is ca hoger dan begroot en dit is voornamelijk veroorzaakt door enerzijds hogere Rijksbijdragen ( 1.585), hogere overige overheidsbijdragen ( 276) en hogere overige baten ( 907). Daarentegen waren er hogere lasten voor personeel ( 860), overige lasten ( 530) en huisvestingslasten ( 205). De hogere baten Rijksbijdragen zijn voornamelijk veroorzaakt door hogere baten in verband met de incidentele subsidies uit het Herfstakkoord (ca ) welke niet waren begroot. De hogere overige overheidsbijdragen zijn voornamelijk veroorzaakt door hogere baten voor Passend Onderwijs (ca. 230). De hogere overige baten zijn voornamelijk veroorzaakt door hogere overige vergoedingen personeel (ca. 260) als gevolg van het doorbelasten van de loonkosten van medewerkers aan ROC Midden Nederland en Stichting Leerlingenzorg. De hogere overige baten (ca. 330) zijn voornamelijk veroorzaakt door diverse incidentele baten waaronder o.a. afrekeningen met energiemaatschappijen over voorgaande jaren en de verkoop van noodlokalen. De hogere lasten voor personeel zijn voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten voor lonen en salarissen (ca. 760) De hogere lasten voor lonen en salarissen zijn voornamelijk veroorzaakt doordat enerzijds de pensioenen en sociale lasten hoger zijn uitgevallen dan begroot ( 460) en er meer personeel is aangesteld dan begroot in verband met een grotere stijging van het aantal leerlingen dan begroot ( 290). Verder zijn er hogere lasten voor de verrekening uitkeringskosten OCW dan begroot (ca. 200) en zijn de uitkeringen voor ziekte hoger dan begroot (ca. 130). De overige lasten zijn met name hoger ten opzichte van de begroting door hogere lasten voor systeembeheer en licenties (ca. 200) als gevolg niet begrote incidentele dubbele lasten in verband met de implementatie van AFAS en hogere lasten voor reizen en excursies ( 110).

37 De hogere huisvestingslasten zijn voornamelijk veroorzaakt door diverse relatief kleine afwijkingen. Uit de bovenstaande analyses blijkt de het hogere werkelijke resultaat ten opzichte van het begrote resultaat voornamelijk het gevolg is van niet begrote bijdragen van OCW. Deze werkelijke ontvangen hogere bijdragen van OCW waren niet bekend bij het opstellen van de begroting. Het laat bekend worden van de vaststelling van subsidies door OCW is een complicerende factor voor onze organisatie voor het opstellen van degelijke begrotingen, omdat deze factoren niet direct beïnvloedbaar zijn door het nemen van interne maatregelen. ONTWIKKELING FINANCIELE POSITIE De commissie Don is van mening dat bij het beoordelen van de financiële positie van onderwijsinstellingen twee aspecten centraal moeten staan: a wat is de totale kapitaalbehoefte van de instelling? De wijze waarop de totale kapitaalbehoefte wordt gefinancierd (met eigen vermogen of vreemd vermogen) is een financieringsafweging die secundair is. Voor deze verantwoordelijkheden van een onderwijsinstelling gebruikt de commissie het begrip vermogensbeheer; b wat is de capaciteit van de instelling om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen? Voor deze verantwoordelijkheden gebruikt de commissie het begrip budgetbeheer. De commissie hanteert voor de beoordeling van een gezond financieel beleid een aantal signaleringsgrenzen als beoordelingskader. Deze signaleringsgrenzen bestaan uit de volgende kengetallen voor het vermogensbeheer de kapitalisatiefactor en de solvabiliteit en voor het budgetbeheer zijn dit de liquiditeit en rentabiliteit. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor is gedefinieerd als totaal kapitaal gedeeld door totale baten( TK/TB). Dit ken-getal dient om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. Voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs die geen gebouwen en terreinen op hun balans hebben, adviseert de commissie een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% voor grote instellingen. Solvabiliteit Met het oog op de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling is het wenselijk dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico s op te vangen zonder dat direct extra kosten ontstaan voor kredietopslagen, toezicht en monitoring

38 door kapitaalverschaffers. Voor het beoordelen van de solvabiliteit wordt de verhouding in het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen als uitgangspunt gehanteerd. De commissie stelt voor alle onderwijssectoren een solvabiliteit van 0,2 als ondergrens. Liquiditeit Voor het beoordelen van de liquiditeit hanteert de commissie de current ratio. Dit kengetal geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald (vlottende activa/kortlopende schulden). De commissie stelt voor alle onderwijssectoren een current ratio een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5 als norm. Rentabiliteit Voor het beoordelen van de rentabiliteit hanteert de commissie de verhouding tussen het exploitatieresultaat en de totale baten. De commissie stelt voor alle onderwijssectoren een ondergrens voor de rentabiliteit van 0% en een bovengrens van 5%. Het totaaloverzicht van deze signaleringsgrenzen voor de Stichting kan als volgt worden weergegeven: Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de solvabiliteit in 2013 is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Alle kengetallen liggen binnen de gestelde externe normen. In 2014 is het Treasurystatuut van Meerwegen vastgesteld door het College van Bestuur. Uit dit statuut blijkt o.a. beschikbare middelen-ongeacht het feit of deze zijn verkregen vanuit overheidsmiddelen of uit andere bron- risicomijdend worden belegd. Tevens zijn in het statuut afspraken vastgelegd over de beheersing van rentekosten en risico s en financierings- en beleggingsvraagstukken. In 2013 is geen sprake geweest van het beleggen van beschikbare middelen. Op basis van de huidige meerjarenraming die door de meeste scholen nog is opgesteld bij ongewijzigd beleid blijken in die periode 2015 forse negatieve resultaten te ontstaan. In 2014 zullen de scholen deze meerjarenraming verder verfijnen in een beleidsrijke meerjarenbegroting voor de periode Dit moet leiden tot maatregelen waarbij het primaire onderwijsproces toekomstbestendig is en het gewenste weerstandsvermogen op peil blijft.

39 8 RISICOMANAGEMENT Een risico is de kans op een gebeurtenis met een effect op het behalen van je doelstellingen. Het woord kans zorgt ervoor dat het gaat over een mogelijke gebeurtenis. Als het zeker is dat een gebeurtenis zich voordoet is het geen risico meer. De mogelijke gebeurtenis kan negatieve maar ook positieve gevolgen hebben op het behalen van de doelstellingen en de gevolgen kunnen zowel financieel als niet-financieel van aard zijn. Risicomanagement is het continu en systematisch doorlopen van de organisatie en zijn activiteiten op risico s om op basis hiervan bewust risico s te nemen, de kans op risico s te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Begin 2012 heeft Aon Global Risk Consulting voor Meerwegen een risicoanalyse uitgevoerd en hierbij ook een berekening gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit. In 2013 is door AON een actualisatie uitgevoerd op de risico-inschatting van Hierbij is aanbevolen om een weerstandsvermogen aan te houden van ca , uitgaande van een zekerheid van 98% dat de algemene reserve in geval van calamiteiten toereikend moet zijn (VaR is 98%) en uitgaande van de te nemen maatregelen op het gebied van aanpassing van verzekeringspolissen. Verder wordt de algemene reserve op dit moment ook aangewend voor de voorfinanciering van de stijging in leerlingaantallen bij de scholen en de financiering van nog lopende ondersteuningsplannen, waarbij tijdelijk geld aan de algemene reserve wordt onttrokken. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting was gepland dat per school aandacht zou worden besteed aan risicoanalyse en risicomanagement. Dit is door het merendeel van de scholen in 2014 nog niet op een structurele wijze aangepakt. Het thema risico management zal in 2014 verder onder de aandacht worden gebracht, waarbij dit thema met de schoolleiding op een pragmatische wijze zal worden aangepakt.

40 9 KWALITEITSBELEID De Meerwegen scholengroep heeft haar kwaliteitszorg gebaseerd op de PDCAcyclus. 1 Plan: bepalen van ambities en richting, ontwikkelen van (strategisch) beleid, uitwerken naar doelen, (jaar)plannen van activiteiten. 2 Do: uitvoeren van plannen en activiteiten. 3 Check: meten van behaalde resultaten, analyse van de meetgegevens (mogelijke oorzaken van tegenvallende of zeer positieve uitkomsten), uitkomsten vergelijken met afgesproken doelen; conclusies trekken. 4 Act: formuleren van verbeterpunten op basis van getrokken conclusies. De verbeterpunten kunnen gelden voor de nieuwe planfase, of om tussentijds het beleid bij te stellen. Deze cyclus wordt steeds opnieuw doorlopen. Op Meerwegen niveau komt alles samen in de beleids- en verantwoordingscyclus. Hierin is de PDCA-cyclus uitgewerkt tot concrete plannen en prestatie indicatoren. Door deze cyclus consequent te volgen wordt vorm gegeven aan de formele besturing van de scholengroep.in 2013 waren er op het gebied van kwaliteit twee noemenswaardige ontwikkelingen: Kwaliteitskaart VO Samen met twee andere besturen wordt gewerkt aan het opstellen van een kwaliteitskaart voor het voortgezet onderwijs, om het heft in eigen hand te nemen en zelf onze kwaliteit te definiëren en ons daarover te verantwoorden. Kwaliteit in de klas De kwaliteitszorg is tot nu toe vooral ingestoken op het niveau van het management. Juist het niveau van de docent is cruciaal omdat hij/zij degene is die voor een belangrijk deel de kwaliteit in de klas bepaalt. In 2013 is een set van handreikingen/instrumenten samengesteld waar docenten in de klas gebruik van kunnen maken. In 2014 zal deze set worden aangescherpt en in de praktijk worden uitgetest.

41 10 CONTINUITEITS- PARAGRAAF In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de interne en externe ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Vervolgens worden deze ontwikkelingen vertaald in een (meerjaren)begroting. STRATEGISCH BELEID MEERWEGEN Kijkend naar de ontwikkelingen die op ons afkomen, moeten we de komende jaren op drie belangrijke terreinen een goede balans weten te vinden. Dit zijn: de organisatie en inhoud van ons onderwijs toenemende kwaliteitseisen vanuit de maatschappij en de overheid teruglopende financiële middelen. Op de snel veranderende omgeving, de zwaardere externe eisen en de afnemende geldstroom hebben we weinig directe invloed. Op het onderwijs en de ondersteunende processen hebben we dat uiteraard wél, binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Daarom vormen deze twee gebieden onze rode draad voor de komende vier jaar. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven leveren, gaan we het onderwijsproces innoveren en onze organisatie beter, efficiënter en moderner maken. Daarbij kiezen we voor vier onderling samenhangende speerpunten: 1 identiteit, authenticiteit & burgerschap ontwikkelen; 2 onderwijskwaliteit verhogen; 3 samenwerking uitbreiden; 4 medewerkers professionaliseren; Deze speerpunten staan de komende vier jaar centraal en worden nader uitgewerkt tot concrete activiteiten in de jaarplannen.

42 EXTERNE ONTWIKKELINGEN Onderwijsbeleid en overheidsbekostiging De onzekerheid over de overheidsbekostiging blijft helaas een belangrijk gegeven. Dat leidt tot onzekerheden in onze meest substantiële inkomstenbron. Ook belangrijk is de bemoeienis van de overheid met het onderwijsproces. Die maakt het ons ook moeilijk een consistent en consequent meerjarenbeeld te schetsen. Op dit moment is er nog geen nieuwe cao voor het VO. In 2013 is men landelijk tot een onderwijsakkoord gekomen. De geldelijke middelen uit dat akkoord zijn echter niet nieuw. De 350 miljoen die landelijk structureel voor het onderwijs beschikbaar komt, is niet genoeg om alle genomen maatregelen uit te voeren: verkorting carrièrelijnen 7, functiemix 8 en entreerecht 9 kosten al meer dan die 350 miljoen. Gelukkig blijft het onderwijs tot nu toe grotendeels gespaard voor directe bezuinigingen. Doordat echter lastenverzwaringen niet meer worden gecompenseerd, is wel sprake van een interne bezuinigingsnoodzaak. Een aantal maatregelen met financiele consequenties wordt in de jaren na 2014 voelbaar. In 2014 zullen wij verdergaan met het ons voorbereiden op bezuinigingen met ingang van In de meerjarenbegroting is te zien dat die voorbereidingen nog in daden moeten worden omgezet. Inmiddels wordt op de scholen in innovatieprojecten het onderwijs zodanig beïnvloed dat in de toekomst óf een betere kwaliteit kan worden geleverd óf dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten. Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden Meerwegen neemt deel aan twee samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden zijn zich aan het organiseren en de scholen bereiden zich voor op de verbreding van de zorg. Binnen het samenwerkingsverband Eemland ligt geen bezuinigingsdoelstelling, maar binnen samenwerkingsverband Noord-West Veluwe een aanzienlijke. Wat daarbij de exacte financiële gevolgen voor de scholen zijn, is nog niet goed te overzien. Aandachtspunt naar de toekomst is de mogelijke verandering in het toewijzen van budgetten aan de scholen. Het samenwerkingsverband 7 Om de loonontwikkeling in het onderwijs beter vergelijkbaar te maken met die van jonge academici in het bedrijfsleven, wordt de periode waarin men toegroeit naar het maximum-salaris voor onderwijsgevenden verkort van 18 naar 12 jaar. 8 De functiemix is bedoeld om meer differentiatie in functies voor onderwijsgevenden te krijgen. Hadden wij vroeger (veel) LB-docenten en minder LD-docenten, nu werken wij toe naar personeelsbestanden waarin structureel (minder) LB- en meer LC- en LD-docenten voorkomen. 9 Aan LB- en LC-docenten die grotendeels in de bovenbouw lesgeven moet een LD-functie worden gegeven.

43 gaat hier een belangrijkere rol in spelen. De eerste stappen zijn gezet: splitsing van de budgetten inclusief een bezuinigingsdoelstelling INTERNE ONTWIKKELINGEN Personele krimp Bij een gelijkblijvend leerlingenaantal moeten scholen toch inkrimpen op het personele vlak als gevolg van de lastenverzwaringen. Tot nu toe hebben wij dat via natuurlijk verloop kunnen opvangen. Voor 2014 verwachten wij ook geen aanvullende maatregelen te hoeven treffen. Voor de jaren 2015 e.v. moet dat nog onderzocht worden. Leerlingaantallen De onderstaande tabel toont de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen over de periode : Tabel 10 ontwikkeling leerlingenaantallen Grafiek 3 Verwachte leerlingaantallen Door de verdere ontwikkeling van de wijken Vathorst in Amersfoort en Corlaer in Nijkerk groeit voorlopig het leerlingaantal in Amersfoort e.o. Door de economische ontwikkelingen groeit het leerling aantal wel minder sterk dan een aantal jaren gele- 10 Dit zijn de leerlingaantallen inclusief de vavo leerlingen. daardoor wijken deze aantallen af van de aantal die genoemd worden in hoofdstuk 1.

44 den verwacht, maar naar verwachting zal deze groei wel langer duren. Wij verwachten een piek na Innovatieprojecten Vanaf 2014 lopen op de scholen projecten gericht op innovatie en ontwikkeling. Deze projecten hebben tot doel in 2017 tegen de dan beschikbare middelen het onderwijs toch van dezelfde of hogere kwaliteit te laten zijn. Ofwel: hoe krijgen wij in 2017 de begroting sluitend zonder aan kwaliteit in te boeten? In 2014 faciliteren wij de scholen door voor de projecten te begroten. Investeringen Meerwegen heeft te maken met groei op een aantal scholen en een afname van het leerlingaantal op andere scholen. Het eerste heeft een capaciteitstekort in de huisvesting tot gevolg. Het proces om via de desbetreffende gemeenten aanvullende huisvesting gerealiseerd te krijgen is zodanig lang dat wij op sommige plaatsen voor (voorlopig) eigen rekening tijdelijke voorzieningen moeten realiseren. Daarnaast moeten wij zelf de investeringen in gebouwen betalen die te maken hebben met onderwijskundige vernieuwing. Veranderende leerlingstromen en nieuwe onderwijskundige inzichten vormen de noodzaak daarvoor. Samenwerking met Meridiaan College In de plannen voor de samenwerking van Meridiaan en Meerwegen op vmbo-gebied is nu gekozen voor een model waarbij in financieel opzicht aan de batenkant niets zal veranderen. Op dit moment is het te vroeg in de begroting al concrete gevolgen van mogelijke samenwerking op te nemen. TOEKOMSTIGE RISICO S Met name de onzekerheid met betrekking tot de toekomstige overheidsfinanciën, de financiering door de samenwerkingsverbanden van het passend onderwijs en de uitkomsten van de nog in gang zijnde cao onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs kunnen significante nadelige gevolgen hebben voor de toekomstige financiële positie van Meerwegen. Verder is het realiseren van aanvullende huisvesting en investeringen inzake onderwijskundige vernieuwingen voor eigen rekening aan financiële grenzen gebonden. Indien blijkt dat externe financiers geen partij willen zijn in de financiering van deze onderwijskundige investeringen dan staat dit de onderwijskundige vernieuwing naar verwachting in de weg.

45 BEGROTING 2014 Voor 2014 sluit de begroting op een begroot resultaat van negatief. In de begrotingen van de scholen is een stijging van het leerlingenaantal voorzien van 115 leerlingen met daarbij een voorfinanciering van ca In het resultaat is ook de afschrijvingslast over verbouwingen opgenomen van ruim De begroting over 2014 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De begroting is opgenomen in bijlage 4 van dit jaarverslag. MEERJARENBEGROTING De scholen en het stafbureau hebben in 2013 een meerjarenbegroting opgesteld over de jaren Het College van Bestuur heeft hierbij alleen de begroting over 2014 vastgesteld. Deze is als bijlage opgenomen in de jaarrekening over De meerjarenbegroting over de jaren is niet vastgesteld, omdat deze nog niet beleidsrijk is gemaakt door alle scholen. Dit zal bij het opstellen van de begroting over deze periode in 2014 wel gebeuren.

46 11 ONDERTEKENING Amersfoort, april 2014 drs. R. van der Horst voorzitter college van bestuur drs. J.V. Ruiter plv. voorzitter college van bestuur

47 12 BIJLAGEN BIJLAGE 1: NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT Mevrouw drs. A.J. van Vliet Eppinga Rol/aandachtsgebied voorzitter Beroep voorzitter raad van bestuur Vilente Geboortejaar 1964 Nevenfuncties lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Noord Holland lid raad van toezicht Julia stichting lid raad van advies BOB De heer J. Huisman Rol/aandachtsgebied vice-voorzitter en secretaris Beroep gepensioneerd Geboortejaar 1941 Nevenfuncties voorzitter NIVOZ voorzitter platform Praktijkonderwijs voorzitter PRO-talents adviseur adaptieve toetsen CITO De heer J.S. Duijnhouwer Rol/aandachtsgebied lid, op voordracht GMR Beroep gepensioneerd Geboortejaar 1943 Nevenfuncties gemeenteraadslid Nijkerk fractievoorzitter PROgressief 21 Nijkerk

48 De heer dr. R. Erwich Rol/aandachtsgebied lid, aandachtsgebied identiteit Beroep lector/uhd theologie Geboortejaar 1964 Nevenfuncties Baptisten predikant De heer A.G. Lengkeek Rol/aandachtsgebied lid, aandachtsgebied financiën Beroep general banker Rabobank Amersfoort en omstreken en directeur Stichting Citymarketing Regio Amersfoort Geboortejaar 1967 Nevenfuncties vice-voorzitter Matchpoint Betrokken Ondernemen vice-voorzitter Amersfoortsch Golfgenootschap voorzitter Kenniscentrum Duurzaam Bouwen voorzitter Vrijheeren van Hemus lid Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit lid Vereniging Amersfoortse Bedrijven lid De Maatschappij lid Herensociëteit Amicitia Lid Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 Lid Bedrijvennetwerk BeNisselt De heer drs. B.P. Hidding Rol/aandachtsgebied lid, aandachtsgebied financiën Beroep adviseur & interim bestuurder/eigenaar Etiam consultancy Geboortejaar 1963 Nevenfuncties bestuurslid Stichting Administratiekantoor OIM Nederland, Assen lid adviescommissie sociaal plan Stichting de Noorderbrug, Groningen lid raad van toezicht Christelijke Hogeschool, Ede voorzitter raad van commissarissen Stichting Cedin, Drachten lid raad van toezicht GGNet, Apeldoorn lid raad van toezicht Stichting MD Veluwe, Apeldoorn

49 BIJLAGE 2: BESTUURSOVERSTIJGENDE TAKEN CVB De heer drs. R. van der Horst Rol/aandachtsgebied voorzitter college van bestuur Geboortejaar 1950 Taken/nevenfuncties voorzitter VO-kamer Amersfoort. voorzitter coördinatiegroep VSV (voortijdig schoolverlaten). voorzitter ROVE (regionaal overleg vsv Eemland). gedeeld voorzitterschap POVO (bestuurlijk overleg tussen basisscholen en voortgezet onderwijs). De heer drs. J.V. Ruiter Rol/aandachtsgebied plaatsvervangend voorzitter cvb Geboortejaar 1954 Taken/nevenfuncties voorzitter van werkgroep huisvesting en beheren pr-beleid van de VO-kamer. voeren technisch overleg met de gemeente Amersfoort over getallen en systematiek (prognoses). penningmeester stichting Digilessen VO.

50 BIJLAGE 3: LEERLINGCIJFERS Grafiek 3 en 4 leerlingaantallen

51 BIJLAGE 4: BEGROTING 2014

52 BALANS 13 JAARREKENING

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP Postbus 194 3800 AD Amersfoort 033 479 4040 meerwegen@meerwegen.nl INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. LEESWIJZER 3. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 4. VERANTWOORDING RAAD VAN

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018 MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2015 2018. We hebben ze gekozen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2015 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2015 MEERWEGEN SCHOLENGROEP Postbus 194 3800 AD Amersfoort 033 479 4040 meerwegen@meerwegen.nl INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. LEESWIJZER 3. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 4. VERANTWOORDING RAAD VAN

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep

Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep 2015-2016 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Samenstelling GMR Meerwegen in 2015-2016 4. Vergaderingen en functioneren GMR 5. Behandelde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep

Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Samenstelling GMR Meerwegen in 2016-2017 3. Vergaderingen en functioneren GMR 4. Behandelde onderwerpen in

Nadere informatie

Inleiding... 3. Missie en visie... 4. Strategische verkenning... 5. Interne factoren (SWOT-analyse)... 5. Externe factoren (DESTEP-analyse)...

Inleiding... 3. Missie en visie... 4. Strategische verkenning... 5. Interne factoren (SWOT-analyse)... 5. Externe factoren (DESTEP-analyse)... STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Missie en visie... 4 Strategische verkenning... 5 Interne factoren (SWOT-analyse)... 5 Externe factoren (DESTEP-analyse)... 6 Strategische

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag

INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Meerwegen scholengroep... 3 2.1 Missie en visie... 3 2.2 College van bestuur... 3 2.3 Raad van toezicht stichting PCVOE... 3 2.4 Medezeggenschap...

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer: 20RC Registratienummer: 3271458 Onderzoek uitgevoerd op: 18 april 2012

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht Inhoud: 1. De aanleiding 2. De wetswijziging 3. De mogelijkheden om bestuur en toezicht te scheiden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap

Statuut. Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Datum instemming GMR: 18-04-2017 Datum goedkeuring rvt: 19-06-2017 Datum vaststelling cvb: 20-06-2017 STATUUT MEDEZEGGENSCHAP Meerwegen scholengroep Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012 de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 26LL C1 BRIN nummer : 26LL 00 PRO Onderzoeksnummer : 154902 Datum onderzoek : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 01OE 16 Onderzoeksnummer : 289916 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 11 oktober 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie