BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD"

Transcriptie

1 MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE OVER DE HAARLEMMERHOUT. BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD Op 19 oktober is de 1e herziening van het bestemmingsplan Koninginnebuurt door de Raad van State vernietigd. De belangrijkste reden voor de vernietiging is dat de gemeente Haarlem in strijd met de wet handelde door na vaststelling van het plan door de Gemeenteraad de Plankaart nog te wijzigen en daarvan de Gemeenteraad niet op de hoogte te stellen. Daarmee zijn we weer terug bij af. De enige nu nog rechtsgeldige bestemmingsplannen voor dit gebied dateren uit 1935 en De Wijkraad is daar niet blij mee. Op de zitting van de Raad van State bleek het door de Burgemeester en Gemeentesecretaris gewaarmerkte exemplaar niet hetzelfde te zijn als de Plankaart die door de Gemeenteraad VOORTVARENDE START VAN NIEUW INITIATIEF KONINGINNEBUURT DUURZAAM In de vorige Willemien werd mijn oproep geplaatst om deel te nemen aan een buurtgesprek over duurzaamheid. 17 oktober vond met zo n 25 buurtgenoten dat gesprek plaats, op 28 november volgde de tweede bijeenkomst. Duurzame restauratie Hierover heb ik 17 oktober als kennismaking en kennisdeling voorbeelden van mijn eigen huis - een Rijksmonument uit laten was vastgesteld. Bovendien bleek op de zitting dat dit vaker in Haarlem gebeurde en men het min of meer als normaal beschouwde. Dat werd beoordeeld als strijdig met de rechtszekerheid en was onmiddellijk reden tot vernietiging. Een democratische blunder van Haarlem van jewelste. Op alle andere bezwaren is door de Raad van State in de uitspraak niet verder ingegaan, omdat het blote feit van strijdigheid met de rechtszekerheid voldoende grond was voor vernietiging. Er werd echter één uitzondering gemaakt, namelijk voor de uitwerking van het Beschermd Stadsgezicht in het plan. Ook dat was niet naar de zin van de RvS en zou eveneens tot vernietiging hebben geleid. > p2 zien, en verteld hoe ik hier op duurzame wijze de restauratie heb aangepakt. Er is gewerkt met een integrale benadering. Dak, gevel, vloer en installaties zijn deskundig beoordeeld op hun bouwtechnische en bouwfysische kwaliteiten, en vervolgens verbeterd. De kennis over deze aanpak is beschikbaar. Maatwerk is bij oudere (unieke) gebouwen de belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam en blijvend resultaat. Daar kan Koninginnebuurt Duurzaam bij helpen! > p4 N 5 DEC 2012 MEEUWENNESTEN Op onze oproep in de vorige Willemien om te melden waar meeuwennesten in de buurt zitten zijn behoorlijk wat reacties binnengekomen. Overal zijn de meeuwennesten gespot. (Op foto Koninginneweg 40). Maar het beeld is nog niet compleet. Graag zouden we nog meer reacties zien. Want de bestrijding in het voorjaar werkt pas als we alle nesten in het vizier hebben. En dat is nu nog niet het geval. Grijp de pen, computer, tablet of smartphone en meld waar de nesten zitten. Het adres is Ook uw ervaringen met de meeuwen zijn welkom. In de volgende Willemien komen we er uitvoerig op terug. Auke Douma NIEUWJAARS BORREL Wijkraad Koninginnebuurt Zondag 6 januari uur In De Baan Nauwe Geldelozepad 17 Alle wijkbewoners zijn van harte welkom! 1

2 BESTEMMINGSPLAN. VERVOLG VAN PAGINA 1 Het bestemmingsplan wordt nl. niet aangemerkt als beschermend bestemmingsplan als bedoeld in de Monumentenwet. Omdat het de tweede keer was bij hetzelfde bestemmingsplan - het plan werd in 2003 ook al vernietigd omdat de regels voor het Beschermd Stadsgezicht niet deugden - is op dat aspect ook uitgebreid ingegaan in de uitspraak. Kort gezegd komt de uitspraak op het volgende neer: Het artikel van de planregels van het beschermd stadsgezicht regelt biedt onvoldoende duidelijkheid om te kunnen dienen als toetsingsnorm bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het bouwen, aangezien deze bepalingen slechts een toelichting bevatten op het beschermd stadsgezicht en de waarderingskaart. Verder constateerde de Raad van State geen verband tussen opgenomen normen en de waarden waarvoor de binnenstad van Haarlem en de Haarlemmerhout zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Voorts geldt ook in deze situatie de eis dat normen die in de planregels worden opgenomen voldoende duidelijkheid moeten bieden om te kunnen dienen als toetsingsnorm. Men kon niet zien hoe de criteria schaal, 'parcelering' en 'verschijningsvorm' etc. zullen worden toegepast. Derhalve vond men deze criteria onvoldoende duidelijk om te kunnen dienen als toetsingskader. De gemeente bleek abusievelijk een artikel over de hoogte van de daken zo geformuleerd te hebben, dat die maximaal 3,5 mtr. zouden mogen zijn, terwijl was nagelaten de werkelijke situatie in ogenschouw te nemen, waar zoals bewoners weten, de meeste daken in onze buurt veel hoger zijn. Waarmee het stadsgezicht dus onvoldoende werd beschermd. Wijkraad zijn eigen deel. Dat zal vooral om de belangrijkste pijnpunten gaan. Voor Welgelegen is dat de geplande nieuwbouw op het Alditerrein (tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat), voor de Koninginnebuurt gaat het om de uitbreiding van de Bos en Vaartschool aan het Floraplein, een mogelijk hotel aan de Fonteinlaan en de bestemming van de grond onder het voormalige Vitae Vesper aan de Wagenweg. Want met het overgrote deel van het bestemmingsplan is niets mis. Na de uitspraak is onmiddellijk belet gevraagd bij verantwoordelijke wethouder Cassee om te bespreken hoe het nu verder moet. Want de Wijkraad - die niet tot de groep hoorde die in beroep is gegaan bij de Raad van State constateert met zorg dat er nu stokoude bebouwingsplannen als zogenaamde bestemmingsplannen fungeren. Het plan uit 1912 heeft net het eeuwfeest gevierd! Ook zijn de gemeenteraadsfracties uitgenodigd op de vergadering van de Wijkraad van 14 november. Raadsleden van vier partijen - VVD, D66, PvdA en het CDA - waren daar aanwezig. De wethouder op zijn beurt stuurde op 15 november een brief aan de Raadscommissie waarin werd aangegeven hoe hij het verdere proces ziet. Dat kwam neer op: Geen samenvoeging van de bestemmingsplannen Koninginnebuurt west en oost; Een periode van ruim een jaar voor het opstellen van een revisie van het vernietigde plan; De nieuwbouw op het Alditerrein in een apart postzegelplan plaatsen; Een eventueel hotel aan de Fonteinlaan kan meelopen in de nieuwe procedure; Voor de uitbreiding van de Bos en Vaartschool staan de wethouder drie opties voor ogen: a. In dit bestemmingsplan houden; b. Uit het bestemmingsplan halen en onderbrengen in een apart postzegelplan ; c. De noodzaak tot uit uitbreiding van de school aan het Florapark heroverwegen. Over wat te kiezen zal de wethouder met de schooldirectie overleggen. Na het overleg met de Raadsleden is een uitgebreide brief aan de leden van de Commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad gestuurd, waarin het standpunt van de Wijkraden op een rij werd gezet: 1. Eén bestemmingsplan voor de hele Koninginnebuurt, dat wordt opgesteld door een deskundige externe partij mede geselecteerd door de Wijkraden, waarbij geen ambtenaren of voormalig ambtenaren van de gemeente Haarlem betrokken zijn. 2. Geen gebruik maken van zogenaamde postzegelplannen. Dat komt de samenhang in de beschermende werking niet ten goede. 3. Een bestemmingsplan dat nu en in de toekomst een adequate bescherming biedt aan het unieke karakter van deze prachtige en rustieke monumentale 19e eeuwse woonbuurt. 4. Een open en toegankelijk proces met tussentijdse ijkmomenten met de wethouder en de commissie Ontwikkeling. Met de wethouder is op 29 november gesproken. Met dezelfde standpunten werd het overleg ingegaan. Dat bracht ons niet veel verder. Een kort overzicht: Het eerste punt was onbespreekbaar. Er kon niet worden getwijfeld aan de deskundigheid van de ambtenaren, alhoewel die na 16 jaar nog geen steek waren opgeschoten. Ook de samenvoeging was onbespreekbaar. Dan Eventuele postzegelplannen? Links het Aldi terrein en rechts de uitbreiding Bos en Vaartschool aan het Florapark Ook bij de postzegelplannen vingen we bot. Die waren noodzakelijk, want anders duurde alles veel te lang. Dat lag vooral aan de inspraaktermijnen! Nadat we meldden dat er in de wet slechts twee voorgeschreven inspraaktermijnen staan van ieder 6 weken (raadpleging van de wettelijke partners en inspraak voor de burgers), die toch niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een doorlooptermijn van ruim een jaar, kwam geen duidelijke reactie. In het derde punt konden we elkaar helemaal vinden, maar hoe we dat doel moeten bereiken blijft onduidelijk. Alleen over het proces zijn enkele afspraken gemaakt. Er worden een aantal ijkmomenten nader afgesproken om te zien hoever we zijn en of het proces nog wel volgens wederzijds goedvinden loopt. Op het moment van schrijven van dit stuk is opnieuw een brief in voorbereiding aan de commissieleden, die het bestemmingsplan Koninginnebuurt voor 13 december hebben geagendeerd.daarin is ons standpunt over de voorgaande punten als volgt: 1. Leidend voor de inhoud en vorm van het bestemmingsplan zal zijn de bescherming en tuinlaantje instandhouding van het monumentale karakter van de buurt ook in zijn onderlinge samenhang en waaraan alle toekomstige ontwikkelingen zullen worden getoetst. 2. De wijkraden schakelen zelfstandig een externe deskundige partij in om een adequate beschermingsconstructie en clausulering in het bestemmingsplan te verkrijgen. 3. De voorkeur om geen postzegelplannen te maken laat de wethouder ter besluitvorming aan de Raad. 4. Het vierde punt beschouwen we als opgelost. Het overleg loopt nog volop, dus we kunnen u op dit moment helaas niet meer vertellen. Maar één ding is zeker, het is nog niet afgelopen. Dus in de volgende Willemien gaan we verder! Auke Douma NIEUWJAARS BORREL!De Nieuwjaarsborrel van Wijkraad Koninginnebuurt is op zondag 6 januari vanaf uur in DE BAAN Nauwe Geldelozepad 17 Alle wijkbewoners zijn van harte welkom! Tenslotte bleek de gemeente een wijziging van de Monumentenwet over het hoofd te hebben gezien, zodat in de planregels een verkeerd juridisch verband werd gelegd, dat in beroepszaken ongetwijfeld weer tot een nieuwe vernietiging had geleid. Naar aanleiding van deze uitspraak is door de Wijkraden Welgelegen en Koninginnebuurt afgesproken om voor wat betreft de procedure gezamenlijk verder te gaan. Dat was nodig omdat een deel van het bestemmingsplan Koninginnebuurt onder de Wijkraad Welgelegen valt. Inhoudelijk behandelt iedere moest alles weer over! Op onze tegenwerping dat een jaar toch wat veel was terwijl in feite alles er al lag kwam de tegenwerping dat nu eenmaal alles weer over moest. Later in het gesprek bleek men de nieuwe inhoud van het juridische artikel over het beschermd stadsgezicht wel degelijk extern wilde laten toetsen

3 bij men oude panden.graag bieden we advies laten komen. Vanuit diverse niveaus wijk / veren van buren contacten zorgt voor een Advies op maat over de plaatsing en terugverdientijd van zon- dorp / stad en provincie is men bezig met grotere sociale adhesie. Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn nepanelen, alsmede de eisen vanuit de ge- duurzaam beleid en projecten. Steeds vaker Veiligheid voor het uitvoeren van maatregelen bij een meente t.a.v. plaatsing op een monument of worden initiatieven vanuit de burger ontwik- Veiligheid in huis, rondom het huis en ook op monument of binnen het beschermd stadsge- binnen het beschermd stadsgezicht. Vergelij- keld en ondersteund door gemeente of provin- straat verder in de wijk kan door buren rela- zicht vereist tijd en specialistische kennis. De ken van offertes en beoordelen van geschikte cie. Deze power to the people initiatieven ties verbeterd worden. Dit geldt zowel voor gemeente ondersteunt bij Maatwerkadvie- installateurs kan een dienst zijn die de werk- volgen we met veel belangstelling. ouderen als andere bewoners. Gezamenlijk zen. De kennis hierover kan gedeeld worden groep de buurt kan leveren. Er is via duurzame maken we de omgeving veiliger bijvoorbeeld binnen de wijk. Ook kunnen we gezamenlijk Collectieve aanpak energie / beleid / een en ander te lezen. met meldingen over bestrating, sleutelplan- diensten of producten inkopen, denk dan bij- Dit kan veel meerwaarde opleveren qua kos- Tussen 2000 en 2010 verdubbelde de gas- nen of het vegen en sneeuwvrij houden van voorbeeld aan advieswerk of LED-verlichting. ten. Hierbij kan gezamenlijk ingekocht wor- prijs. Als die trend doorzet, en de tarieven stij- stoepen. Samenwerken met de buurtgenoten die zich den, of gezamenlijk advies worden gevraagd. gen verder met 6 tot 8 procent jaarlijks, dan Gezondheid verdiepen in opwekking van energie heeft Dat helpt mensen soms over de streep. Kosten is een investering nu, in eigen energie, zeker De gezondheid van ouderen kan verbeterd hierbij zeker ook meerwaarde. worden gedeeld, en daardoor is de instap naar lonend. Terugverdientijd zonnepanelen ligt nu worden door initiatieven op het gebied van Financiën energieopwekking wellicht sneller haalbaar. al onder tien jaar. Dus is de kwestie: betaal je ontspanning, bewegen en welzijn. Ideeën en Aangezien de gemeente vanuit haar doelstel- Op de langere termijn zouden we wellicht aan de energiemaatschappij of investeer je in voorstellen over bovenstaande punten wor- lingen baat heeft bij de stappen die wij parti- een Energiecorporatie kunnen oprichten? isolatie, zonnepanelen en je eigen wijk? den verder onderzocht. culieren zetten met verduurzaming van de Wordt de Koninginnebuurt Duurzaam een BUUV BUURT DUURZAAM. VERVOLG VAN PAGINA 1 Rijksmonument duurzaam gerestaureerd, voorzien van energie opwekking middels buiten het zicht geplaatste zonneboiler en PV-cellen. Op monumenten en in het beschermd stadsgezicht is een vergunning verplicht. Koninginnebuurt Duurzaam Vier initiatiefgroepen. De vraag op 17 oktober was: Hoe ziet u duurzaamheid? En wat is voor u een manier om Energiebesparing- en opwekking, Verduurzamen van oude panden ermee aan de gang te gaan? individueel of collectief De meest directe reactie was, dat bij de oude Ouderen in de wijk panden in de wijk het vaak moeilijk is om te Groen en bomen. isoleren. Deze bewoners geven ook aan dat de Op 28 november kwamen de groepen verslag hoeveelheid energieverbruik een grote zorg is, doen van hun eerste gesprekken. Onderstaand een verkorte weergave van die avond. en dat het huis daardoor niet altijd zo comfortabel is. Men zoekt hulp, en dit vraagt om specialistische kennis. Gezamenlijk onderzoeken is geïnteresseerden en deskundigen. Er is binnen de werkgroepen plaats voor meer een wens. Ook waren er een flink aantal mensen die graag energie gaan opwekken, of dat Werkgroep Verduurzamen van oude panden al doen, en verder willen. Sommigen hadden Bij de oude (+80 jaar, vaak grote) panden in zonnepanelen besteld via de gemeente, en de Koninginnebuurt is een gemeenschappelijk hebben vragen over hoe te installeren. Men probleem het hoge energieverbruik, gekoppeld aan een vaak laag comfort en een ge- hoopt op samenwerking hierbij, en ook steun van de gemeente. Vragen over vergunningen brek aan inzicht hoe die situatie te verbeteren moeten nader worden uitezocht. Hierbij helpt is, aangezien isoleren moeilijk is. Omdat dit het om kennis te delen. Belangrijk was ook de op langere termijn duurzaam te verbeteren reactie van bewoners die graag werken aan de moeten er veelal grotere investeringen worden gedaan dan bij een gemiddelde Neder- sociale duurzaamheid in de buurt. Het samen aanpakken van dingen in de woonomgeving landse woning. (VvE) of het bijdragen aan een initiatief waarbij Inzicht je voelt dat je een band krijgt met mensen om Om buurtbewoners deskundig te ondersteunen met advies wil deze werkgroep eerst star- je heen. Het samendoen wordt heel positief gezien! Daarbij word er aandacht gevraagd ten met het verkrijgen van inzicht over het voor de oudere bewoners in de wijk. Hoe kan energieverbruik van deze woningen. Tussen de wijk sociaal duurzaam functioneren voor iedereen, en kunnen jong en oud elkaars kennis gaan vergelijken wat het effect is van reeds vergelijkbare panden kunnen we onderling en kunde vinden en gebruiken. uitgevoerde maatregelen, en daarmee strategische keuzes maken wat betreft de aanpak Veel belang wordt gehecht aan het behoud van de groene omgeving in de wijk, de parken, voor de woningen die nog iets moeten gaan (monumentale) bomen en groenstructuur is doen. Een eerste start met enquête wordt gemaakt langs de Hazepaterslaan, Floraplein en een onderwerp waar bewoners al langer mee bezig zijn. Echter, sommige straten ogen erg Florapark. Voor andere straten zijn we op kaal zonder bomen. Hoe zou dat kunnen verbeteren? Hier wil men ook aan gaan werken. pen bij het enquête onderzoek. (meld aan zoek naar straatambassadeurs die willen hel- via woning heeft Haarlem een duurzaamheidslening in het leven geroepen. Bewoners kunnen in aanmerking komen voor deze lening van ,= met een looptijd van 15 jaar en een rentekorting van 3%. Voor de aanvraag van deze lening is een maatwerkadvies voor uw woning nodig. Dit maatwerkadvies kan door een specialistische duurzaamheidsexpert uitgevoerd worden, de gemeente kan helpen bij het vinden van een specialist, en sponsort ook dit maatwerkadvies gedeeltelijk. Momenteel is er een huis aan huis actie van de gemeente Haarlem genaamd, Watt voor Watt, ook in de Koninginnebuurt heeft men deze kaarten verspreid. Graag vragen we ook hier uw aandacht voor. De informatie hierover en ook over vele acties vanuit de gemeente en andere wijken in Haarlem (Ramplaan, Garenkokerskwartier enz.) zijn te vinden op de website Haarlem klimaat neutraal. Werkgroep Energiebesparing- en opwekking, individueel of collectief Deze werkgroep heeft gesproken over drie verschillende scenario s bij opwekking van energie. Per huis, wat zijn de mogelijkheden nu, wat kan de werkgroep bijdragen. Collectief, hoe doen we ons voordeel door samen te werken mogelijkheden voor de langere termijn. De groep heeft behoefte aan inzicht in de wensen van de bewoners t.a.v. hun eigen woning en de wens om te participeren in gezamenlijke projecten m.b.t. energieopwekking. Wij denken als eerste stap aan een enquête op maat voor de wijk, waarbij we met zoveel mogelijk bewoners deelnemen om goede gegevens boven tafel te krijgen. Deze enquête zal plaatsvinden i.s.m. de groep verduurza- nieuwe nutsvoorziening? Voor andere duurzame energievoorzieningen dan zonnepanelen, is collectieve aanpak beslist noodzakelijk. Want daar is meestal een grotere nieuwe infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld bij de benutting van aardwarmte; de lage warmte van grondwater met warmtepomp opwaarderen en via leidingennet verspreiden naar huishoudens klinkt misschien eenvoudig, maar is in de stedelijke praktijk toch ingewikkeld. De wijk heeft dan een nieuw leidingnet nodig. Warmtepompen eisen grote aanpassingen om het geringe temperatuurverschil uit te nutten, via laagtemperatuur verwarming (bv vloer- of wandverwarming) binnenshuis. Ofschoon die opties op dit moment nog niet veel toegepast worden in oudere wijken, is het wel een goede zaak kansen voor de aanleg van een nieuwe buurtinfrastructuur aan te grijpen, als bijvoorbeeld de straat opengelegd wordt voor rioolwerkzaamheden. Warmte / koude-opslag Hierbij gaat het om in de zomer warm water op te slaan in de bodem, om s winters te benutten. Dit is afhankelijk van wel/niet aanwezige aquifer (watervoerende laag). Er zijn meer kennisintensieve onderwerpen die wij in kaart willen gaan brengen, denk dan bijvoorbeeld aan: Geothermie (in de diepere aardlagen), warmteterugwinning uit het riool of windenergie op afstand (niet in de wijk) Bij gerenoveerd kantoorgebouw Provincie (Houtplein) wordt Warmte Koude Opslag (WKO) toegepast. Of dit ook op buurt of straatniveau een optie is, willen we graag onderzoeken. De Provincie Noord-Holland Op 21 november zijn we aanwezig geweest bij een provincie bijeenkomst, waarbij men allerlei initiatieven in de provincie aan bod heeft Werkgroep Ouderen in de wijk De doelstelling van de werkgroep zien wij als: het bevorderen van de participatie van ouderen in de wijk door middel van voorlichting, nieuwe initiatieven en het faciliteren van initiatieven voor groepen bewoners die hier behoefte aan hebben. Waardoor het voor ouderen mogelijk wordt langer in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. De werkgroep zou op het gebied van voorlichting als doorgeef luik willen fungeren naar de wijkbewoners. Via de wijkkrant en andere publicaties, maar ook door middel van een bijeenkomst voor alle oudere bewoners van de wijk, waarbij bv aanbieders van zorg, Haarlem effect en het loket wonen worden uitgenodigd. Ook kan het via de website van de wijkraad Koninginnebuurt. Oudere bewoners (vanaf 50 jaar) kunnen via adressen die bekend zijn bij de gemeente persoonlijk benaderd worden. Daarbij gaat het om ondersteuning met betrekking tot thuiszorg, het aanpassen van de woning, vervoer, welzijn,financiën en zorg. (info bij Loket Haarlem. Ouderen kunnen via de werkgroep hulp vragen bij computeren, klusjes in huis, administratie enz. Ook kan de werkgroep informatie gaan verstrekken over domotica (slimme technologie in huis, alarmering inbraakbeveiliging, duurzaam inrichten van je huis, cursussen enz.). Voor thuiszorg zou kunnen gelden dat het voor een straat of flat misschien voordeliger is om gezamenlijk een aanbieder te nemen waardoor er betere afspraken zijn te maken. Dit kan een vraag zijn naar de aanbieder van zorg. Sociale adhesie Het verbeteren van het sociale klimaat en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen in de wijk Koninginnebuurt via intensi- Een mooi voorbeeld is Buuv, het Haarlemse project in de wijken waar bewoners diensten ruilen met elkaar, de buurtmarktplaats van Haarlem. Naast hulp voor een oudere, kan ook de oudere zelf een dienst aanbieden, zie opvang kinderen, koken, tuin onderhoud etc. doe eens wat voor elkaar!! Het faciliteren van acties en initiatieven en het verstrekken van informatie is een vervolgstap van alle voorgenoemde acties in het vervolg van deze start van de werkgroep en de bijeenkomsten in het kader van het project duurzaam in de Koninginnebuurt. Werkgroep Duurzaam groen en bomen Er zouden om het groen in de wijk te stimuleren op openbare plaatsen nog wel initiatieven kunnen worden ontwikkeld denk aan geveltuintjes, eilandjes in de Leidsevaart, op braakliggende terreinen groentetuintjes door de buurt. Men heeft onderzocht in welke straten er wel/of geen bomen zijn. Hierbij blijkt het noordelijke deel veel minder groen dan de rest van de wijk. Op de vorige jaarvergadering is het groen in de wijk behandeld, deze verslagen zijn nog aanwezig, maar het heeft tot nu toe nog geen vervolg gekregen.de monumentale bomen in de wijk welke in kaart zijn gebracht moeten beschreven en op de plankaart in het bestemmingsplan staan. Men pleit hier ten sterkste voor en men vind ook dat er te weinig respect is voor de flora en fauna in de wijk vanuit de gemeente. Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of wilt u meer informatie over de Koninginnebuurt Duurzaam initiatieven stuur een naar 4 5

4 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE Nieuwe parkeergarage in de buurt Eigenlijk heel stilletjes zal onze buurt over een oude situatie of het hele plein gaat op de schop en wordt opnieuw ingericht volgens de heeft de invoering en het gebruik van de digitale bezoekersparkeervergunning geëvalueerd. Via een vragenlijst konden de gebruikers van de digitale bezoekersparkeervergun- ning aangeven wat hun ervaring met de digitale parkeervergunning is. De evaluatie Daarom roepen we u op om de stoepen vegen als het gesneeuwd heeft, of zoutstrooien en ijsvrij maken als het ijzig is. En kunt u het zelf niet dan is er wel die buur die het wel kan en doet, en/of bent u dan die buur die het nu juist wel kan en doet om dan ook even OM WONEN AAN HET DIACONESSENPLEIN LEUKER TE MAKEN tijdje een nieuwe parkeergarage rijker zijn. tekeningen die we al eens in de Willemien heeft de volgende conclusies opgeleverd: de stoep van de buren meenemen. Dat Werkgroep Het Plein van en voor bewoners Het gaat om de nieuwe garage onder het hebben laten zien. Maar zoals bekend is het 75% van de respondenten is (zeer) tevre- noemde men dan burenplicht. En kunt u dan van het Diaconessenplein is in 2010 gestart Provinciehuis, waarvan de bouw onlangs be- geld bij de gemeente Haarlem min of meer op den over het gebruik van de digitale bezoe- ook zorg dragen dat alle fietsen geparkeerd om mensen met elkaar in contact te brengen. gonnen is. Eigenaar van de garage is de pro- en de snelste besparing is op dit soort wer- kersparkeervergunning; op de stoepen ergens anders geparkeerd wor- Want veel bewoners van het plein kennen el- vincie Noord-Holland, maar de gemeente ken. Weliswaar zou de provincie een aanzien- Ruim twee derde van de gebruikers geeft den. kaar niet. We willen mensen graag dichter bij Haarlem huurt de garage in zijn geheel en gaat de exploitatie verzorgen en verhuurt weer een deel aan de provincie. De nieuwe garage krijgt in totaal 240 plaatsen. 25 Plaatsen zijn permanent voor de provincie, en op werkdagen zijn nog eens 95 plaatsen voor de provincie gereserveerd. De overige plaatsen zijn voor algemeen gebruik. In het weekend en op koopavond zijn alle plaatsen vrij. Vernieuwing Houtplein De kans dat de vernieuwing van het Houtplein doorgaat wordt steeds kleiner. Zoals iedereen kan zien is het gerenoveerde kantoor van de provincie aan het Houtplein bijna klaar. Op dat moment wordt ofwel het oude trottoir en de weg weer hersteld volgens de lijk deel van de vernieuwing meefinancieren, maar de gemeente moest toch ook enkele miljoenen bijleggen. Het is de vraag of dat voorlopig nog zal gebeuren. 30 km in de Schouwtjeslaan In de Schouwtjeslaan mag maximaal 30 km gereden worden. Lang niet iedereen doet dat ook, maar er af en toe op controleren is de politie niet van plan te doen. Waarom niet? Lees de onnavolgbare politielogica: Aangezien destijds is gekozen voor een aanleg die niet geheel overeenkomt met de eisen die de politie stelt aan de inrichting van een 30 km gebied (de bewoners wilden immers geen drempels i.v.m. met trillingen van de slappe ondergrond door verkeer en dus schade aan de huizen) handhaaft de politie niet op snelheidsovertreding. Mensen die harder dan 30 km / uur rijden worden dus niet beboet. En wij maar denken dat de politie er is om de wet te handhaven Bushaltes Schouwtjeslaan Vanaf 9 december komen de bushaltes in de Schouwtjeslaan te vervallen, omdat lijn 90 niet langer meer naar Haarlem rijdt. De gemeente heeft laten weten dat de haltes ontmanteld worden. Dat betekent dat de abri s worden weggehaald en het haltebord. Het verhoogde trottoir blijft voorlopig liggen. Wie na 9 december naar bijvoorbeeld Noordwijk wil vanuit onze buurt krijgt het moeilijk. Hij zal eerst met bus 80 naar station Heemstede moeten, daar op de stoptrein naar station Hillegom en daar weer overstappen op jawel bus 90 (maar dan van Arriva) naar aan de digitale bezoekersparkeervergunning voldoende gebruiksvriendelijk te vinden. Het huidige percentage van het aantal digitale bezoekersparkeervergunningen ligt, na een aanvankelijke daling, nu stabiel op 31%. De totale kosten van de digitale bezoekersvergunning zijn vooralsnog wat hoger dan verwacht. Vooral de gebruikskosten van aanmeldingen via SMS zijn hoog, voornamelijk dankzij een kleine groep grootgebruikers. 30 De verwachting is dat de handhavingsefficiëntie de komende tijd zal verbeteren en de digitalisering op de langere termijn een oplopende kostenbesparing zal realiseren. De digitale bezoekersparkeervergunning en de papieren parkeerschijf blijven beide bestaan. Met kleine aanpassingen maakt de gemeente de digitale bezoekersparkeervergunning steeds gebruiksvriendelijker. Zo is er al een website ontwikkeld die aangepast is voor gebruik op mobiele telefoons en kunnen gebruikers een bevestiging per ontvan- SNEEUW IN AANTOCHT OPROEP AAN BEWONERS! Een goed gebruik en plicht in een straat / wijk is, te zorgen dat alle stoepen vrij van alle obstakels en goed begaanbaar zijn. En wat zou het mooi zijn als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid hierin neemt! De tijd is nu erg gunstig om te snoeien, dus wat dacht u van alle overhangende takken, zodat het niet meer tot overlast is voor de voetgangers. Ook al bent u misschien een bedrijf, een school etc, ook U en uw medewerkers hebben de plicht uw stoep vrij en goed begaanbaar te houden. Als we dat nu samen doen, iets wat eigenlijk toch zo van zelfsprekend is en vroeger wettelijk geregeld was, dan hebben we in onze wijk een schone en ruim begaanbare stoep zelfs in barre wintertijden. Henny Vos NOG LEUKER elkaar brengen, zegt penningmeester Dennis Vis daarover. Dankzij de inspanningen van de werkgroep is het aanzien van het plein veranderd. In de zomer van 2011 en 2012 kregen bewoners geraniums om in plantenbakken aan hun balkon te hangen. Daardoor zag het plein er vrolijker uit met bloembakken met rode en witte bloemen. In de portieken hangen foto s van het oude Diaconessenhuis. Interieurs van het oude ziekenhuis worden afgewisseld met foto s van de statige gevels van de oude gebouwen. Al hebben in sommige portieken onbekenden die foto s weer weggehaald. Afgelopen zomer zijn er geveltuintjes aangelegd. Plannen die de werkgroep kon uitvoeren, met hulp van woningcorporatie Ymere, die het plan om plantenbakken aan de balkons te hangen in 2011 beloonde met de Betere Buurtprijs. Ymere is een belangrijke partner voor de werkgroep. De kerstborrel voor buurtbewoners die 19 december in de Tapuit wordt gehouden, is mede mogelijk gemaakt door de corporatie. Ook de gemeente doet een duit in het zakje. De gemeente vindt het ook belangrijk, dat mensen in de buurt elkaar beter leren kennen, zegt Dennis erover. Om nieuwe plannen uit te voeren, is wel vers bloed in de werkgroep nodig. Dennis: We zouden graag meer willen doen als werkgroep, maar daar hebben we wel mensen voor nodig. We zijn ooit gestart met zes mensen, maar door verhuizingen en gezondheidsproblemen zijn dat er nu nog maar twee. Dat is te weinig om echt iets te kunnen doen. Het afgelopen jaar is een deel van de appartementen verkocht aan de huurders en aan nieuwe bewoners op het plein. We willen die nieuwe bewoners ook graag bij onze activiteiten betrekken. Al is dat lastig, want zij werken Noordwijk. Door de twee keer overstappen gen als zij hun bezoek via de website vaak overdag en dan is het toch moeilijk om wordt de reis waarschijnlijk wel langer. aanmelden. (persbericht gemeente Haarlem) ze te bereiken. We zoeken mensen met ideeën Digitaal bezoekersparkeren Auke Douma en die kunnen organiseren. Dennis hoopt dat in 2013 de werkgroep met een frisse start De digitale bezoekersparkeervergunning is door kan gaan om het plein nog leuker te bijna een jaar geleden in Haarlem geïntrodu- maken. Als mensen interesse hebben dan ceerd na een zwaar bevochten strijd met heel kunnen ze een briefje in mijn brievenbus veel bewoners. Daardoor bleef de papieren doen, bij nummer 19. bezoekersschijf ook bestaan. De gemeente Annemieke Windt 6 7

5 THEATER NIEUW VREDENHOF De beeldbepalende kapel aan de van Oldenbarneveltlaan was een aantal jaren geleden de Haarlemse Stadsschouwburg. Veertig jaar Muilenburg is de befaamde toneelmeester van ten dode opgeschreven. Sloop dreigde, de was hij achter de Bühne de spin in het web, na projectontwikkelaar wilde snel gaan bouwen, want groot geld lonkt altijd. Maar: de in het atelier. Tot diep in de nacht. Muilenburg: afloop van de voorstelling bouwde hij decors toestemming tot sloop werd niet verleend. Na mijn pensionering ben ik op zoek gegaan De buitenkant van de kapel bleek van monumentale waarde. En Theo Muilenburg sloeg de kapel terecht, hij stond al een jaar leeg en naar een atelier en opslagruimte. Ik kwam bij toe en redde naast Monumentenzorg dit bijzondere object. flits wist ik, ik wil geen opslagruimte maar een was al aardig aan het verloederen maar in een eigen theater. En dit is het. Zo werd theater Nieuw Vredenhof geboren. Aanvankelijk werd aan kopen gedacht maar de banken deden moeilijk dus werd tot huren besloten. De eigenaar, de Hervormde Gemeente Heemstede, stemde toe. Maar alleen op jaarbasis om een eventuele, zeer gewenste verkoop, niet te belemmeren. Heel jammer, zegt Muilenburg, Want nu kunnen we geen lange termijn producties boeken. Waarom een eigen theater, waarom al die sores die daar bij horen? Muilenburg lacht en zegt: Toen Peter Lohr directeur van de Stadsschouwburg was gaf hij mij de gelegenheid om Theo voor zijn Theater Nieuw Vredenhof twee eigen producties op het toneel te brengen: Irma la Douce en Anne Frank met tekst van Lou Steenbergen, acteur bij Toneelgroep Centrum. Het waren twee hoogtepunten uit mijn leven. Ik ben besmet met het toneel virus want mijn overgrootvader, grootvader en vader waren werkzaam in deze tak van kunst. Ook een van mijn twee zoons is op het toneel opgegroeid. Hij is het voorbeeld van onderaan de ladder beginnen met schoonmaken. Nu werkt hij bij een facilitair bureau voor de grote theater en musical producties in het land. Toneelvoorstellingen, vergaderingen, ballet lessen, Irish dance, Tai Chi, Bio danza, musicals, een huwelijk. Alles is mogelijk in theater Nieuw Vredenhof. Tel: , e mail: Ook feestjes mogen er gehouden worden, maar dan wel alleen tot elf uur s-avonds vanwege eventuele geluidsoverlast. De attributen voor de voorstelling van vanavond staan opgestapeld in de hal. Muilenburg laat me nog even de aan de kapel aangebouwde ruimtes zien die verhuurd worden aan scholen met een kunstzinnige opleiding. En hij wijst trots naar een zwart houten bord met grote witte letters: Dienstbord der Artiesten, Dat heb ik in 1997 gered uit een vuilnisbak bij de Schouwburg. En nu hangt het hier! Jaat Nederhorst GROOTSCHEEPSE AANPASSINGEN AAN DE FONTEINLAAN In de panden aan de Fonteinlaan 9 en 11 komt in de huursector een voorziening voor kapitaalkrachtige senioren. Er worden meer dan 28 mini-appartementjes ingebouwd en ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten, een receptie en diverse dienstverleners. Alvorens het zover is heeft men vrijwel de hele achterzijde van de panden gesloopt evenals delen van het dak. Met de vergunningverlening is de gemeente wat laks omgegaan. Er is de zogenaamde lichte procedure gevolgd, normaal voor een dakkapel e.d., zodat inspraak bijvoorbeeld weggelaten kon worden. Bepaald niet bedoeld voor een zo grondige verandering van een gemeentelijk monument. Uiteindelijk is men er na veel overleg met omwonenden uitgekomen, maar dit is voor de Wijkraad opnieuw een voorbeeld hoe de gemeente met zijn eigen regels omgaat. Wél voor de burgers, maar niet voor zichzelf. 8 9

6 SLOOP ZWIERSVLEUGEL PROVINCIEHUIS De zogenaamde Zwiersvleugel uit de 50-er jaren (naar de naam van de architect) van het Provinciehuis aan de Dreef is afgelopen maand geheel tegen de vlakte gegaan. Eronder komt een parkeergarage in twee verdiepingen voor Fysiotherapie Algra De Jong Gallandat Huet Tel: Voor alle behandelingsmogelijkheden zie F O T O : E R I K H A V E R K O R N 240 auto s. Het gebouw wordt weer nieuw opgetrokken met de nagebouwde oude voorgevel ervoor. Het enige verschil zal dan een klein glazen gebouwtje voor de ingang naar de garage zijn. Ook het parkeerterrein verdwijnt. LEZERS SCHRIJVEN Geachte heer Douma, In uw commentaar op de berichtgeving over lijn 90 in de Willemien beticht u Connexxion van het achteloos omgaan met belastinggeld. U richt uw pijlen op de verkeerde instantie. Het verdwijnen van lijn 90 heeft te maken met het feit dat vanaf 9 december Arriva het busvervoer van Connexxion overneemt in het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Lijn 90 behoort tot deze concessie en Arriva heeft in haar voorstel lijn 90 opgeheven. Mogelijk als gevolg van de eisen van de provincie Zuid- Holland maar in ieder geval met instemming van de provincie Zuid-Holland. Feit blijft dat de halte waarschijnlijk in de nieuwe dienstregeling ongebruikt blijft. Maar het is niet terecht Connexxion te betichten van het over de balk smijten van belastinggeld. Met vriendelijke groet, Herman Opmeer, PR & Communicatie (namens Connexxion) Stijlvolle en kleurrijke schoenen voor meisjes en vrouwen Girls love shoes!xx Gedempte Oude Gracht 116 Haarlem Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van , zaterdag van Nu ook online te bestellen: INTEGRAAL BEHEERPLAN HAARLEMMERHOUT MET INVENTARISATIE EN TOEKOMSTVISIE BEHEREN, HERSTELLEN, ONDERHOUDEN, MONITOREN Het college van B & W heeft een beheerplan vastgesteld voor de Haarlemmerhout. In deze nota worden een aantal zaken omtrent het stadsbos geïnventariseerd. Daarnaast is er een plan om het stadsbos te onderhouden en waar nodig te herstellen. Wist u dat er in 1330 ook al eens een hek om de Haarlemmerhout stond? OVER DE HOUT Dit artikel dreigt natuurlijk een formeel en oersaai verhaal te worden met enkel feitelijkheden. Dat willen we proberen te vermijden, maar je kunt natuurlijk niet om enkele vastgestelde feiten heen. Daar beginnen we dan maar even mee. Enkele besluitpunten: 1. Het college besluit het beheerplan Haarlemmerhout vast te stellen. 2. Het college besluit de komende zes jaar euro extra per jaar voor dagelijks onderhoud beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de hiervoor toegekende BRIM-subsidie van euro. 3. De kosten voor het Hildebrandmonument (euro ) worden gedekt uit een aparte post voor de renovatie van grootschalig groen. Het beoogde resultaat is het duurzaam in stand houden van de Haarlemmerhout als Rijksmonument en het afstemmen van het beheer hier op. Vanuit de Monumentenwet heeft de gemeente een verplichting /zorgplicht om het bos in goede staat te houden. De beheer- en onderhoudsmaatregelen omvatten zaken als maaien, bomenonderhoud, onderhoud verhardingen, het legen van afvalbakken enzovoort. Deze uitgaven zijn integraal opgenomen in de reguliere begroting van Dagelijks Beheer en bedragen jaarlijks in totaal euro ,00 (exclusief BTW). De gemeente Haarlem heeft voor zes jaar (tot 2017) een subsidiebedrag ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit bedrag wordt conform de doelstelling van de BRIMsubsidie gebruikt als aanvulling op het regulier onderhoud. Dat is dus die euro bij bovenstaand punt 2. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Rob van Doorn. Bij de totstandkoming van deze nota is ook de Adviescommissie Haarlemmerhout betrokken, die bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van wijkraden en belangenorganisaties. Het nieuwe beheerplan borduurt voort op het Beheerplan 1990, waarin al ideeën over het functioneren en beheren van het stadsbos werden vastgelegd. Dan volgt een uitgebreide beschrijving van de Haarlemmerhout, die zijn onderverdeeld in drie segmenten. De Kleine Hout (met het Vlooienveld en de Hertenkamp), de Grote Hout (met het boskarakter, tussen Dreefzicht en Wagenweg), en Eindenhout (tussen Wagenweg en Leidsevaart). De Haarlemmerhout gaat ontelbare Haarlemmers aan het hart, vooral de bewoners van de wijken Welgelegen, Zuiderhout, Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt die er regelmatig wandelen en hun hond uitlaten. Fotograaf Chris Hoefsmit bracht in 2002 het fotoboek De Hout uit, waarin de veranderingen van de vier seizoenen werden vastgelegd. Ook komen bezoekers aan het woord. Zoals Renee : Ik kan met elke dag weer verheugen op mijn wandeling door de Haarlemmerhout. Je kunt hier in het bos de seizoenen zo mooi volgen. Vroeger liep ik hier elke dag met onze kinderen. Die wonen nu op kamers, maar als ze thuis zijn vinden ze het nog steeds fijn om even in De Hout te wandelen. De Haarlemmerhout is de laatste jaren een punt van discussie. Er zijn belangengroeperingen die zich inzetten voor de zorg en het beheer van De Hout, er zijn Haarlemmers die ijveren voor de terugkeer van het roemruchte Hildebrandmonument (met de beelden uit de Camera Obscura van beeldhouwer professor Bronner), en er is jaarlijks een pittige discussie over het fenomeen 'Bevrijdingspop'. Vooral het feit dat er tijdens het 5 mei Bevrijdingspopfestival hoge hekken om het festivalterrein worden geplaatst (tot en met het Florapark aan toe) is vele Haarlemmers een doorn in het oog. Wist u trouwens dat er in 1330 ook al eens hekken om het stadsbos stonden? Dit hek was bedoeld ter bescherming tegen grazend vee. De Hout was in die periode in gebruik voor de jacht, het kappen van hout en voor het houden van varkens. Albrecht van Beieren (wie kent hem niet) wees in 1392 een deel van de Haarlemmerhout aan als klootschietbaan. Vanaf de 18de eeuw was de recreatieve rol van het stadsbos steeds meer in opkomst. Tuinarchitecten als Springer en Zocher ontwierpen nieuwe structuren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond massale houtroof plaats, en was er door de Duitsers dwars door de Hout een tankgracht gegraven. Het overblijfsel daarvan kan men thans nog zien aan de rand van de hertenkamp, waar zich nog steeds water bevindt. Het is niet echt een heel mooie vijver. Het water ligt meestal vol bladeren en troep. Wie weet is het eens een aardig idee om na te denken over een mooi gestructureerde vijver zoals je ze in Londense parken ziet. Het door professor Bronner vervaardigde Hildebrand Monument en de beeldengroep uit de Camera Obscura is in de loop der tijden ten prooi gevallen aan vandalisme. De oorspronkelijke beeldengroep is vanwege de kwetsbaarheid verplaatst naar Heino, waar de groep nu zielig staat te wezen in een beeldentuin. Een tijd lang stonden er replica's op dezelfde plek, maar ook deze groep beelden (van polyester) werd door vandalen mishandeld en in brand gestoken. Er wordt momenteel gediscussieerd om het monument in ere te herstellen, hetgeen een wens is van vele Haarlemmers. Of dit daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden is de vraag, omdat handhaving een probleem zal blijven. De nota leert dat er jaarlijks werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, die niet behoren tot het dagelijks regulier onderhoud. Dit kunnen herstelwerkzaamheden zijn, of grootschalig plantwerk en wat dies meer zij. Alles is er op gericht om het achterstallig onderhoud terug te dringen en de Haarlemmerhout in ere te herstellen. Daarnaast kan de uitstraling van de Haarlemmerhout als recreatiebos worden vergroot en wordt het meubilair hersteld en herzien. Ook de informatievoorziening wordt verbeterd. Wellicht is het een overweging om zogeheten parkbeheerders' aan te stellen die dagelijkse controles uitvoeren, voor zover dit nog niet gebeurt. een soort veldwachters die de boel in de gaten houden en rapport uitbrengen, of monitoren, zoals men dat tegenwoordig noemt. Paul Lips

7 GEEN PLAATS IN DE HERBERG Haarlem is gastvrij en wil met deze roep iedereen lokken. Juist in deze periode voor de Kerst wordt je daaraan herinnerd, als weer het verhaal de ronde doet: Het geschiedde in die dagen... en er was geen plaats in de Herberg. Ja, waar beval je dan? Dat onze buurt bevalt, weten we. Makelaars kramen in volzinnen uit hoe goed het hier toeven is in deze karakteristieke 19eeuwse wijk, welgelegen tussen de oude binnenstad en het buitenbos. En dat is al langer bekend. Aan de rand van de Hout, nu de Koningin Wilhelminalaan, stonden eertijds herbergen waar men zich aangenaam kon verpozen. Nu domineren er slechtgeparkeerde auto s. Vele van honden- V A N D E V O O R Z I T T E R uitlaters. Een enkele nog voor verpozing, zoals wijkbewoner L.H. Wiener in zijn laatste meesterwerk beschreef. Maar de meeste voor de kindbezorgers. Want voor een huis in onze buurt maak je vele uren en dan is het handig dat er opvang is. Met die bestemming kon villa Lommerrijk behouden blijven. Aan de Wagenweg geeft een oude bank nu onderdak en fruithapjes aan de ukkies. Door deze aanwas verjongt de buurt. PréWonen ziet al af van de ombouw van Vitae Vesper tot seniorenwoningen. Zo moet de Bosch en Vaartschool wel uitbreiden. De Raad van State stak daar een stokje voor en vernietigde het bestemmingsplan, dat met een draagtijd van 9 jaar al een zware bevalling was voor de Gemeente. Dus even geen beschuit met muisjes. De Raad leek wel op een engeltjesmaker, waarvoor in de populaire TV-serie van MAX opnamen zijn gemaakt aan het Olieslagersplein. Gelukkig ging die Revue wel door en kon de boreling lachend zijn vader in de radio horen. Wij leven in een tijd van multimedia. Voor onze bestemming zijn we verder in de tijd teruggezet dan waarin de TV-serie speelde. Het is heel aantrekkelijk om bekende straten autoloos te zien en ook om mensen te zien reageren op nieuwe technische verworvenheden als een elektrische eierkoker als ware het een ipad4. Maar de Wijkraad wil zijn accent op het19eeuwse karakter niet koppelen aan een ouderwetse bescherming. Al opent het de mogelijkheid tot nieuwe herbergen. Ik wens u allen een gastvrij 2013 toe. De Willemien is de wijkkrant voor de Koninginnebuurt. De krant verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Wijkraad Koninginnebuurt en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie. Voor artikelen van de Wijkraad draagt de redactie geen verantwoordelijkheid. Oplage : Redactie: Auke Douma tel COLOFON Paul Lips tel Jaat Nederhorst tel Annemieke Windt Jacques Overtoom Redactieadres: tel (vormgeving) Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem Bestuur Wijkraad: Voorzitter: Ruthger Smit tel Penningmeester en waarnemend secretaris: Auke Douma tel Wijkraadadres: Olieslagerslaan 16, Haarlem Secretariaat: Leden: Casper van Boltaringen tel Ruud de Haas tel Sonja Kagie tel Joop Roozeboom tel Henk Sloos tel Anneke Volbeda tel Henny de Vos tel Wijkraadvergaderingen: woensdag 9 januari woensdag 13 februari Gebouw Stichting De Baan Nauwe Geldelozepad 17 Kijk ook eens op onze website: Aanvang uur. MEER WETEN? BEZOEK ONZE WEBSITE: Emmaplein 34 t.o. Kathedraal St. Bavo 2014 VA Haarlem Tel De volgende Willemien verschijnt eind februari 2013 Kopij is welkom vóór 4 februari,

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

WONINGMARKT INTERVIEW RED DE WINKEL

WONINGMARKT INTERVIEW RED DE WINKEL Dichterbij DE LANGSTRAAT MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK DE LANGSTRAAT VOORJAAR 2014 Van, voor en door ondernemers.»8 WONINGMARKT INTERVIEW RED DE WINKEL Sparen of toch investeren?»14 Ruimte voor Ideeën:

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie