BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD"

Transcriptie

1 MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE OVER DE HAARLEMMERHOUT. BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD Op 19 oktober is de 1e herziening van het bestemmingsplan Koninginnebuurt door de Raad van State vernietigd. De belangrijkste reden voor de vernietiging is dat de gemeente Haarlem in strijd met de wet handelde door na vaststelling van het plan door de Gemeenteraad de Plankaart nog te wijzigen en daarvan de Gemeenteraad niet op de hoogte te stellen. Daarmee zijn we weer terug bij af. De enige nu nog rechtsgeldige bestemmingsplannen voor dit gebied dateren uit 1935 en De Wijkraad is daar niet blij mee. Op de zitting van de Raad van State bleek het door de Burgemeester en Gemeentesecretaris gewaarmerkte exemplaar niet hetzelfde te zijn als de Plankaart die door de Gemeenteraad VOORTVARENDE START VAN NIEUW INITIATIEF KONINGINNEBUURT DUURZAAM In de vorige Willemien werd mijn oproep geplaatst om deel te nemen aan een buurtgesprek over duurzaamheid. 17 oktober vond met zo n 25 buurtgenoten dat gesprek plaats, op 28 november volgde de tweede bijeenkomst. Duurzame restauratie Hierover heb ik 17 oktober als kennismaking en kennisdeling voorbeelden van mijn eigen huis - een Rijksmonument uit laten was vastgesteld. Bovendien bleek op de zitting dat dit vaker in Haarlem gebeurde en men het min of meer als normaal beschouwde. Dat werd beoordeeld als strijdig met de rechtszekerheid en was onmiddellijk reden tot vernietiging. Een democratische blunder van Haarlem van jewelste. Op alle andere bezwaren is door de Raad van State in de uitspraak niet verder ingegaan, omdat het blote feit van strijdigheid met de rechtszekerheid voldoende grond was voor vernietiging. Er werd echter één uitzondering gemaakt, namelijk voor de uitwerking van het Beschermd Stadsgezicht in het plan. Ook dat was niet naar de zin van de RvS en zou eveneens tot vernietiging hebben geleid. > p2 zien, en verteld hoe ik hier op duurzame wijze de restauratie heb aangepakt. Er is gewerkt met een integrale benadering. Dak, gevel, vloer en installaties zijn deskundig beoordeeld op hun bouwtechnische en bouwfysische kwaliteiten, en vervolgens verbeterd. De kennis over deze aanpak is beschikbaar. Maatwerk is bij oudere (unieke) gebouwen de belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam en blijvend resultaat. Daar kan Koninginnebuurt Duurzaam bij helpen! > p4 N 5 DEC 2012 MEEUWENNESTEN Op onze oproep in de vorige Willemien om te melden waar meeuwennesten in de buurt zitten zijn behoorlijk wat reacties binnengekomen. Overal zijn de meeuwennesten gespot. (Op foto Koninginneweg 40). Maar het beeld is nog niet compleet. Graag zouden we nog meer reacties zien. Want de bestrijding in het voorjaar werkt pas als we alle nesten in het vizier hebben. En dat is nu nog niet het geval. Grijp de pen, computer, tablet of smartphone en meld waar de nesten zitten. Het adres is Ook uw ervaringen met de meeuwen zijn welkom. In de volgende Willemien komen we er uitvoerig op terug. Auke Douma NIEUWJAARS BORREL Wijkraad Koninginnebuurt Zondag 6 januari uur In De Baan Nauwe Geldelozepad 17 Alle wijkbewoners zijn van harte welkom! 1

2 BESTEMMINGSPLAN. VERVOLG VAN PAGINA 1 Het bestemmingsplan wordt nl. niet aangemerkt als beschermend bestemmingsplan als bedoeld in de Monumentenwet. Omdat het de tweede keer was bij hetzelfde bestemmingsplan - het plan werd in 2003 ook al vernietigd omdat de regels voor het Beschermd Stadsgezicht niet deugden - is op dat aspect ook uitgebreid ingegaan in de uitspraak. Kort gezegd komt de uitspraak op het volgende neer: Het artikel van de planregels van het beschermd stadsgezicht regelt biedt onvoldoende duidelijkheid om te kunnen dienen als toetsingsnorm bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het bouwen, aangezien deze bepalingen slechts een toelichting bevatten op het beschermd stadsgezicht en de waarderingskaart. Verder constateerde de Raad van State geen verband tussen opgenomen normen en de waarden waarvoor de binnenstad van Haarlem en de Haarlemmerhout zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Voorts geldt ook in deze situatie de eis dat normen die in de planregels worden opgenomen voldoende duidelijkheid moeten bieden om te kunnen dienen als toetsingsnorm. Men kon niet zien hoe de criteria schaal, 'parcelering' en 'verschijningsvorm' etc. zullen worden toegepast. Derhalve vond men deze criteria onvoldoende duidelijk om te kunnen dienen als toetsingskader. De gemeente bleek abusievelijk een artikel over de hoogte van de daken zo geformuleerd te hebben, dat die maximaal 3,5 mtr. zouden mogen zijn, terwijl was nagelaten de werkelijke situatie in ogenschouw te nemen, waar zoals bewoners weten, de meeste daken in onze buurt veel hoger zijn. Waarmee het stadsgezicht dus onvoldoende werd beschermd. Wijkraad zijn eigen deel. Dat zal vooral om de belangrijkste pijnpunten gaan. Voor Welgelegen is dat de geplande nieuwbouw op het Alditerrein (tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat), voor de Koninginnebuurt gaat het om de uitbreiding van de Bos en Vaartschool aan het Floraplein, een mogelijk hotel aan de Fonteinlaan en de bestemming van de grond onder het voormalige Vitae Vesper aan de Wagenweg. Want met het overgrote deel van het bestemmingsplan is niets mis. Na de uitspraak is onmiddellijk belet gevraagd bij verantwoordelijke wethouder Cassee om te bespreken hoe het nu verder moet. Want de Wijkraad - die niet tot de groep hoorde die in beroep is gegaan bij de Raad van State constateert met zorg dat er nu stokoude bebouwingsplannen als zogenaamde bestemmingsplannen fungeren. Het plan uit 1912 heeft net het eeuwfeest gevierd! Ook zijn de gemeenteraadsfracties uitgenodigd op de vergadering van de Wijkraad van 14 november. Raadsleden van vier partijen - VVD, D66, PvdA en het CDA - waren daar aanwezig. De wethouder op zijn beurt stuurde op 15 november een brief aan de Raadscommissie waarin werd aangegeven hoe hij het verdere proces ziet. Dat kwam neer op: Geen samenvoeging van de bestemmingsplannen Koninginnebuurt west en oost; Een periode van ruim een jaar voor het opstellen van een revisie van het vernietigde plan; De nieuwbouw op het Alditerrein in een apart postzegelplan plaatsen; Een eventueel hotel aan de Fonteinlaan kan meelopen in de nieuwe procedure; Voor de uitbreiding van de Bos en Vaartschool staan de wethouder drie opties voor ogen: a. In dit bestemmingsplan houden; b. Uit het bestemmingsplan halen en onderbrengen in een apart postzegelplan ; c. De noodzaak tot uit uitbreiding van de school aan het Florapark heroverwegen. Over wat te kiezen zal de wethouder met de schooldirectie overleggen. Na het overleg met de Raadsleden is een uitgebreide brief aan de leden van de Commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad gestuurd, waarin het standpunt van de Wijkraden op een rij werd gezet: 1. Eén bestemmingsplan voor de hele Koninginnebuurt, dat wordt opgesteld door een deskundige externe partij mede geselecteerd door de Wijkraden, waarbij geen ambtenaren of voormalig ambtenaren van de gemeente Haarlem betrokken zijn. 2. Geen gebruik maken van zogenaamde postzegelplannen. Dat komt de samenhang in de beschermende werking niet ten goede. 3. Een bestemmingsplan dat nu en in de toekomst een adequate bescherming biedt aan het unieke karakter van deze prachtige en rustieke monumentale 19e eeuwse woonbuurt. 4. Een open en toegankelijk proces met tussentijdse ijkmomenten met de wethouder en de commissie Ontwikkeling. Met de wethouder is op 29 november gesproken. Met dezelfde standpunten werd het overleg ingegaan. Dat bracht ons niet veel verder. Een kort overzicht: Het eerste punt was onbespreekbaar. Er kon niet worden getwijfeld aan de deskundigheid van de ambtenaren, alhoewel die na 16 jaar nog geen steek waren opgeschoten. Ook de samenvoeging was onbespreekbaar. Dan Eventuele postzegelplannen? Links het Aldi terrein en rechts de uitbreiding Bos en Vaartschool aan het Florapark Ook bij de postzegelplannen vingen we bot. Die waren noodzakelijk, want anders duurde alles veel te lang. Dat lag vooral aan de inspraaktermijnen! Nadat we meldden dat er in de wet slechts twee voorgeschreven inspraaktermijnen staan van ieder 6 weken (raadpleging van de wettelijke partners en inspraak voor de burgers), die toch niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een doorlooptermijn van ruim een jaar, kwam geen duidelijke reactie. In het derde punt konden we elkaar helemaal vinden, maar hoe we dat doel moeten bereiken blijft onduidelijk. Alleen over het proces zijn enkele afspraken gemaakt. Er worden een aantal ijkmomenten nader afgesproken om te zien hoever we zijn en of het proces nog wel volgens wederzijds goedvinden loopt. Op het moment van schrijven van dit stuk is opnieuw een brief in voorbereiding aan de commissieleden, die het bestemmingsplan Koninginnebuurt voor 13 december hebben geagendeerd.daarin is ons standpunt over de voorgaande punten als volgt: 1. Leidend voor de inhoud en vorm van het bestemmingsplan zal zijn de bescherming en tuinlaantje instandhouding van het monumentale karakter van de buurt ook in zijn onderlinge samenhang en waaraan alle toekomstige ontwikkelingen zullen worden getoetst. 2. De wijkraden schakelen zelfstandig een externe deskundige partij in om een adequate beschermingsconstructie en clausulering in het bestemmingsplan te verkrijgen. 3. De voorkeur om geen postzegelplannen te maken laat de wethouder ter besluitvorming aan de Raad. 4. Het vierde punt beschouwen we als opgelost. Het overleg loopt nog volop, dus we kunnen u op dit moment helaas niet meer vertellen. Maar één ding is zeker, het is nog niet afgelopen. Dus in de volgende Willemien gaan we verder! Auke Douma NIEUWJAARS BORREL!De Nieuwjaarsborrel van Wijkraad Koninginnebuurt is op zondag 6 januari vanaf uur in DE BAAN Nauwe Geldelozepad 17 Alle wijkbewoners zijn van harte welkom! Tenslotte bleek de gemeente een wijziging van de Monumentenwet over het hoofd te hebben gezien, zodat in de planregels een verkeerd juridisch verband werd gelegd, dat in beroepszaken ongetwijfeld weer tot een nieuwe vernietiging had geleid. Naar aanleiding van deze uitspraak is door de Wijkraden Welgelegen en Koninginnebuurt afgesproken om voor wat betreft de procedure gezamenlijk verder te gaan. Dat was nodig omdat een deel van het bestemmingsplan Koninginnebuurt onder de Wijkraad Welgelegen valt. Inhoudelijk behandelt iedere moest alles weer over! Op onze tegenwerping dat een jaar toch wat veel was terwijl in feite alles er al lag kwam de tegenwerping dat nu eenmaal alles weer over moest. Later in het gesprek bleek men de nieuwe inhoud van het juridische artikel over het beschermd stadsgezicht wel degelijk extern wilde laten toetsen

3 bij men oude panden.graag bieden we advies laten komen. Vanuit diverse niveaus wijk / veren van buren contacten zorgt voor een Advies op maat over de plaatsing en terugverdientijd van zon- dorp / stad en provincie is men bezig met grotere sociale adhesie. Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn nepanelen, alsmede de eisen vanuit de ge- duurzaam beleid en projecten. Steeds vaker Veiligheid voor het uitvoeren van maatregelen bij een meente t.a.v. plaatsing op een monument of worden initiatieven vanuit de burger ontwik- Veiligheid in huis, rondom het huis en ook op monument of binnen het beschermd stadsge- binnen het beschermd stadsgezicht. Vergelij- keld en ondersteund door gemeente of provin- straat verder in de wijk kan door buren rela- zicht vereist tijd en specialistische kennis. De ken van offertes en beoordelen van geschikte cie. Deze power to the people initiatieven ties verbeterd worden. Dit geldt zowel voor gemeente ondersteunt bij Maatwerkadvie- installateurs kan een dienst zijn die de werk- volgen we met veel belangstelling. ouderen als andere bewoners. Gezamenlijk zen. De kennis hierover kan gedeeld worden groep de buurt kan leveren. Er is via duurzame maken we de omgeving veiliger bijvoorbeeld binnen de wijk. Ook kunnen we gezamenlijk Collectieve aanpak energie / beleid / een en ander te lezen. met meldingen over bestrating, sleutelplan- diensten of producten inkopen, denk dan bij- Dit kan veel meerwaarde opleveren qua kos- Tussen 2000 en 2010 verdubbelde de gas- nen of het vegen en sneeuwvrij houden van voorbeeld aan advieswerk of LED-verlichting. ten. Hierbij kan gezamenlijk ingekocht wor- prijs. Als die trend doorzet, en de tarieven stij- stoepen. Samenwerken met de buurtgenoten die zich den, of gezamenlijk advies worden gevraagd. gen verder met 6 tot 8 procent jaarlijks, dan Gezondheid verdiepen in opwekking van energie heeft Dat helpt mensen soms over de streep. Kosten is een investering nu, in eigen energie, zeker De gezondheid van ouderen kan verbeterd hierbij zeker ook meerwaarde. worden gedeeld, en daardoor is de instap naar lonend. Terugverdientijd zonnepanelen ligt nu worden door initiatieven op het gebied van Financiën energieopwekking wellicht sneller haalbaar. al onder tien jaar. Dus is de kwestie: betaal je ontspanning, bewegen en welzijn. Ideeën en Aangezien de gemeente vanuit haar doelstel- Op de langere termijn zouden we wellicht aan de energiemaatschappij of investeer je in voorstellen over bovenstaande punten wor- lingen baat heeft bij de stappen die wij parti- een Energiecorporatie kunnen oprichten? isolatie, zonnepanelen en je eigen wijk? den verder onderzocht. culieren zetten met verduurzaming van de Wordt de Koninginnebuurt Duurzaam een BUUV BUURT DUURZAAM. VERVOLG VAN PAGINA 1 Rijksmonument duurzaam gerestaureerd, voorzien van energie opwekking middels buiten het zicht geplaatste zonneboiler en PV-cellen. Op monumenten en in het beschermd stadsgezicht is een vergunning verplicht. Koninginnebuurt Duurzaam Vier initiatiefgroepen. De vraag op 17 oktober was: Hoe ziet u duurzaamheid? En wat is voor u een manier om Energiebesparing- en opwekking, Verduurzamen van oude panden ermee aan de gang te gaan? individueel of collectief De meest directe reactie was, dat bij de oude Ouderen in de wijk panden in de wijk het vaak moeilijk is om te Groen en bomen. isoleren. Deze bewoners geven ook aan dat de Op 28 november kwamen de groepen verslag hoeveelheid energieverbruik een grote zorg is, doen van hun eerste gesprekken. Onderstaand een verkorte weergave van die avond. en dat het huis daardoor niet altijd zo comfortabel is. Men zoekt hulp, en dit vraagt om specialistische kennis. Gezamenlijk onderzoeken is geïnteresseerden en deskundigen. Er is binnen de werkgroepen plaats voor meer een wens. Ook waren er een flink aantal mensen die graag energie gaan opwekken, of dat Werkgroep Verduurzamen van oude panden al doen, en verder willen. Sommigen hadden Bij de oude (+80 jaar, vaak grote) panden in zonnepanelen besteld via de gemeente, en de Koninginnebuurt is een gemeenschappelijk hebben vragen over hoe te installeren. Men probleem het hoge energieverbruik, gekoppeld aan een vaak laag comfort en een ge- hoopt op samenwerking hierbij, en ook steun van de gemeente. Vragen over vergunningen brek aan inzicht hoe die situatie te verbeteren moeten nader worden uitezocht. Hierbij helpt is, aangezien isoleren moeilijk is. Omdat dit het om kennis te delen. Belangrijk was ook de op langere termijn duurzaam te verbeteren reactie van bewoners die graag werken aan de moeten er veelal grotere investeringen worden gedaan dan bij een gemiddelde Neder- sociale duurzaamheid in de buurt. Het samen aanpakken van dingen in de woonomgeving landse woning. (VvE) of het bijdragen aan een initiatief waarbij Inzicht je voelt dat je een band krijgt met mensen om Om buurtbewoners deskundig te ondersteunen met advies wil deze werkgroep eerst star- je heen. Het samendoen wordt heel positief gezien! Daarbij word er aandacht gevraagd ten met het verkrijgen van inzicht over het voor de oudere bewoners in de wijk. Hoe kan energieverbruik van deze woningen. Tussen de wijk sociaal duurzaam functioneren voor iedereen, en kunnen jong en oud elkaars kennis gaan vergelijken wat het effect is van reeds vergelijkbare panden kunnen we onderling en kunde vinden en gebruiken. uitgevoerde maatregelen, en daarmee strategische keuzes maken wat betreft de aanpak Veel belang wordt gehecht aan het behoud van de groene omgeving in de wijk, de parken, voor de woningen die nog iets moeten gaan (monumentale) bomen en groenstructuur is doen. Een eerste start met enquête wordt gemaakt langs de Hazepaterslaan, Floraplein en een onderwerp waar bewoners al langer mee bezig zijn. Echter, sommige straten ogen erg Florapark. Voor andere straten zijn we op kaal zonder bomen. Hoe zou dat kunnen verbeteren? Hier wil men ook aan gaan werken. pen bij het enquête onderzoek. (meld aan zoek naar straatambassadeurs die willen hel- via woning heeft Haarlem een duurzaamheidslening in het leven geroepen. Bewoners kunnen in aanmerking komen voor deze lening van ,= met een looptijd van 15 jaar en een rentekorting van 3%. Voor de aanvraag van deze lening is een maatwerkadvies voor uw woning nodig. Dit maatwerkadvies kan door een specialistische duurzaamheidsexpert uitgevoerd worden, de gemeente kan helpen bij het vinden van een specialist, en sponsort ook dit maatwerkadvies gedeeltelijk. Momenteel is er een huis aan huis actie van de gemeente Haarlem genaamd, Watt voor Watt, ook in de Koninginnebuurt heeft men deze kaarten verspreid. Graag vragen we ook hier uw aandacht voor. De informatie hierover en ook over vele acties vanuit de gemeente en andere wijken in Haarlem (Ramplaan, Garenkokerskwartier enz.) zijn te vinden op de website Haarlem klimaat neutraal. Werkgroep Energiebesparing- en opwekking, individueel of collectief Deze werkgroep heeft gesproken over drie verschillende scenario s bij opwekking van energie. Per huis, wat zijn de mogelijkheden nu, wat kan de werkgroep bijdragen. Collectief, hoe doen we ons voordeel door samen te werken mogelijkheden voor de langere termijn. De groep heeft behoefte aan inzicht in de wensen van de bewoners t.a.v. hun eigen woning en de wens om te participeren in gezamenlijke projecten m.b.t. energieopwekking. Wij denken als eerste stap aan een enquête op maat voor de wijk, waarbij we met zoveel mogelijk bewoners deelnemen om goede gegevens boven tafel te krijgen. Deze enquête zal plaatsvinden i.s.m. de groep verduurza- nieuwe nutsvoorziening? Voor andere duurzame energievoorzieningen dan zonnepanelen, is collectieve aanpak beslist noodzakelijk. Want daar is meestal een grotere nieuwe infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld bij de benutting van aardwarmte; de lage warmte van grondwater met warmtepomp opwaarderen en via leidingennet verspreiden naar huishoudens klinkt misschien eenvoudig, maar is in de stedelijke praktijk toch ingewikkeld. De wijk heeft dan een nieuw leidingnet nodig. Warmtepompen eisen grote aanpassingen om het geringe temperatuurverschil uit te nutten, via laagtemperatuur verwarming (bv vloer- of wandverwarming) binnenshuis. Ofschoon die opties op dit moment nog niet veel toegepast worden in oudere wijken, is het wel een goede zaak kansen voor de aanleg van een nieuwe buurtinfrastructuur aan te grijpen, als bijvoorbeeld de straat opengelegd wordt voor rioolwerkzaamheden. Warmte / koude-opslag Hierbij gaat het om in de zomer warm water op te slaan in de bodem, om s winters te benutten. Dit is afhankelijk van wel/niet aanwezige aquifer (watervoerende laag). Er zijn meer kennisintensieve onderwerpen die wij in kaart willen gaan brengen, denk dan bijvoorbeeld aan: Geothermie (in de diepere aardlagen), warmteterugwinning uit het riool of windenergie op afstand (niet in de wijk) Bij gerenoveerd kantoorgebouw Provincie (Houtplein) wordt Warmte Koude Opslag (WKO) toegepast. Of dit ook op buurt of straatniveau een optie is, willen we graag onderzoeken. De Provincie Noord-Holland Op 21 november zijn we aanwezig geweest bij een provincie bijeenkomst, waarbij men allerlei initiatieven in de provincie aan bod heeft Werkgroep Ouderen in de wijk De doelstelling van de werkgroep zien wij als: het bevorderen van de participatie van ouderen in de wijk door middel van voorlichting, nieuwe initiatieven en het faciliteren van initiatieven voor groepen bewoners die hier behoefte aan hebben. Waardoor het voor ouderen mogelijk wordt langer in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. De werkgroep zou op het gebied van voorlichting als doorgeef luik willen fungeren naar de wijkbewoners. Via de wijkkrant en andere publicaties, maar ook door middel van een bijeenkomst voor alle oudere bewoners van de wijk, waarbij bv aanbieders van zorg, Haarlem effect en het loket wonen worden uitgenodigd. Ook kan het via de website van de wijkraad Koninginnebuurt. Oudere bewoners (vanaf 50 jaar) kunnen via adressen die bekend zijn bij de gemeente persoonlijk benaderd worden. Daarbij gaat het om ondersteuning met betrekking tot thuiszorg, het aanpassen van de woning, vervoer, welzijn,financiën en zorg. (info bij Loket Haarlem. Ouderen kunnen via de werkgroep hulp vragen bij computeren, klusjes in huis, administratie enz. Ook kan de werkgroep informatie gaan verstrekken over domotica (slimme technologie in huis, alarmering inbraakbeveiliging, duurzaam inrichten van je huis, cursussen enz.). Voor thuiszorg zou kunnen gelden dat het voor een straat of flat misschien voordeliger is om gezamenlijk een aanbieder te nemen waardoor er betere afspraken zijn te maken. Dit kan een vraag zijn naar de aanbieder van zorg. Sociale adhesie Het verbeteren van het sociale klimaat en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen in de wijk Koninginnebuurt via intensi- Een mooi voorbeeld is Buuv, het Haarlemse project in de wijken waar bewoners diensten ruilen met elkaar, de buurtmarktplaats van Haarlem. Naast hulp voor een oudere, kan ook de oudere zelf een dienst aanbieden, zie opvang kinderen, koken, tuin onderhoud etc. doe eens wat voor elkaar!! Het faciliteren van acties en initiatieven en het verstrekken van informatie is een vervolgstap van alle voorgenoemde acties in het vervolg van deze start van de werkgroep en de bijeenkomsten in het kader van het project duurzaam in de Koninginnebuurt. Werkgroep Duurzaam groen en bomen Er zouden om het groen in de wijk te stimuleren op openbare plaatsen nog wel initiatieven kunnen worden ontwikkeld denk aan geveltuintjes, eilandjes in de Leidsevaart, op braakliggende terreinen groentetuintjes door de buurt. Men heeft onderzocht in welke straten er wel/of geen bomen zijn. Hierbij blijkt het noordelijke deel veel minder groen dan de rest van de wijk. Op de vorige jaarvergadering is het groen in de wijk behandeld, deze verslagen zijn nog aanwezig, maar het heeft tot nu toe nog geen vervolg gekregen.de monumentale bomen in de wijk welke in kaart zijn gebracht moeten beschreven en op de plankaart in het bestemmingsplan staan. Men pleit hier ten sterkste voor en men vind ook dat er te weinig respect is voor de flora en fauna in de wijk vanuit de gemeente. Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of wilt u meer informatie over de Koninginnebuurt Duurzaam initiatieven stuur een naar 4 5

4 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE Nieuwe parkeergarage in de buurt Eigenlijk heel stilletjes zal onze buurt over een oude situatie of het hele plein gaat op de schop en wordt opnieuw ingericht volgens de heeft de invoering en het gebruik van de digitale bezoekersparkeervergunning geëvalueerd. Via een vragenlijst konden de gebruikers van de digitale bezoekersparkeervergun- ning aangeven wat hun ervaring met de digitale parkeervergunning is. De evaluatie Daarom roepen we u op om de stoepen vegen als het gesneeuwd heeft, of zoutstrooien en ijsvrij maken als het ijzig is. En kunt u het zelf niet dan is er wel die buur die het wel kan en doet, en/of bent u dan die buur die het nu juist wel kan en doet om dan ook even OM WONEN AAN HET DIACONESSENPLEIN LEUKER TE MAKEN tijdje een nieuwe parkeergarage rijker zijn. tekeningen die we al eens in de Willemien heeft de volgende conclusies opgeleverd: de stoep van de buren meenemen. Dat Werkgroep Het Plein van en voor bewoners Het gaat om de nieuwe garage onder het hebben laten zien. Maar zoals bekend is het 75% van de respondenten is (zeer) tevre- noemde men dan burenplicht. En kunt u dan van het Diaconessenplein is in 2010 gestart Provinciehuis, waarvan de bouw onlangs be- geld bij de gemeente Haarlem min of meer op den over het gebruik van de digitale bezoe- ook zorg dragen dat alle fietsen geparkeerd om mensen met elkaar in contact te brengen. gonnen is. Eigenaar van de garage is de pro- en de snelste besparing is op dit soort wer- kersparkeervergunning; op de stoepen ergens anders geparkeerd wor- Want veel bewoners van het plein kennen el- vincie Noord-Holland, maar de gemeente ken. Weliswaar zou de provincie een aanzien- Ruim twee derde van de gebruikers geeft den. kaar niet. We willen mensen graag dichter bij Haarlem huurt de garage in zijn geheel en gaat de exploitatie verzorgen en verhuurt weer een deel aan de provincie. De nieuwe garage krijgt in totaal 240 plaatsen. 25 Plaatsen zijn permanent voor de provincie, en op werkdagen zijn nog eens 95 plaatsen voor de provincie gereserveerd. De overige plaatsen zijn voor algemeen gebruik. In het weekend en op koopavond zijn alle plaatsen vrij. Vernieuwing Houtplein De kans dat de vernieuwing van het Houtplein doorgaat wordt steeds kleiner. Zoals iedereen kan zien is het gerenoveerde kantoor van de provincie aan het Houtplein bijna klaar. Op dat moment wordt ofwel het oude trottoir en de weg weer hersteld volgens de lijk deel van de vernieuwing meefinancieren, maar de gemeente moest toch ook enkele miljoenen bijleggen. Het is de vraag of dat voorlopig nog zal gebeuren. 30 km in de Schouwtjeslaan In de Schouwtjeslaan mag maximaal 30 km gereden worden. Lang niet iedereen doet dat ook, maar er af en toe op controleren is de politie niet van plan te doen. Waarom niet? Lees de onnavolgbare politielogica: Aangezien destijds is gekozen voor een aanleg die niet geheel overeenkomt met de eisen die de politie stelt aan de inrichting van een 30 km gebied (de bewoners wilden immers geen drempels i.v.m. met trillingen van de slappe ondergrond door verkeer en dus schade aan de huizen) handhaaft de politie niet op snelheidsovertreding. Mensen die harder dan 30 km / uur rijden worden dus niet beboet. En wij maar denken dat de politie er is om de wet te handhaven Bushaltes Schouwtjeslaan Vanaf 9 december komen de bushaltes in de Schouwtjeslaan te vervallen, omdat lijn 90 niet langer meer naar Haarlem rijdt. De gemeente heeft laten weten dat de haltes ontmanteld worden. Dat betekent dat de abri s worden weggehaald en het haltebord. Het verhoogde trottoir blijft voorlopig liggen. Wie na 9 december naar bijvoorbeeld Noordwijk wil vanuit onze buurt krijgt het moeilijk. Hij zal eerst met bus 80 naar station Heemstede moeten, daar op de stoptrein naar station Hillegom en daar weer overstappen op jawel bus 90 (maar dan van Arriva) naar aan de digitale bezoekersparkeervergunning voldoende gebruiksvriendelijk te vinden. Het huidige percentage van het aantal digitale bezoekersparkeervergunningen ligt, na een aanvankelijke daling, nu stabiel op 31%. De totale kosten van de digitale bezoekersvergunning zijn vooralsnog wat hoger dan verwacht. Vooral de gebruikskosten van aanmeldingen via SMS zijn hoog, voornamelijk dankzij een kleine groep grootgebruikers. 30 De verwachting is dat de handhavingsefficiëntie de komende tijd zal verbeteren en de digitalisering op de langere termijn een oplopende kostenbesparing zal realiseren. De digitale bezoekersparkeervergunning en de papieren parkeerschijf blijven beide bestaan. Met kleine aanpassingen maakt de gemeente de digitale bezoekersparkeervergunning steeds gebruiksvriendelijker. Zo is er al een website ontwikkeld die aangepast is voor gebruik op mobiele telefoons en kunnen gebruikers een bevestiging per ontvan- SNEEUW IN AANTOCHT OPROEP AAN BEWONERS! Een goed gebruik en plicht in een straat / wijk is, te zorgen dat alle stoepen vrij van alle obstakels en goed begaanbaar zijn. En wat zou het mooi zijn als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid hierin neemt! De tijd is nu erg gunstig om te snoeien, dus wat dacht u van alle overhangende takken, zodat het niet meer tot overlast is voor de voetgangers. Ook al bent u misschien een bedrijf, een school etc, ook U en uw medewerkers hebben de plicht uw stoep vrij en goed begaanbaar te houden. Als we dat nu samen doen, iets wat eigenlijk toch zo van zelfsprekend is en vroeger wettelijk geregeld was, dan hebben we in onze wijk een schone en ruim begaanbare stoep zelfs in barre wintertijden. Henny Vos NOG LEUKER elkaar brengen, zegt penningmeester Dennis Vis daarover. Dankzij de inspanningen van de werkgroep is het aanzien van het plein veranderd. In de zomer van 2011 en 2012 kregen bewoners geraniums om in plantenbakken aan hun balkon te hangen. Daardoor zag het plein er vrolijker uit met bloembakken met rode en witte bloemen. In de portieken hangen foto s van het oude Diaconessenhuis. Interieurs van het oude ziekenhuis worden afgewisseld met foto s van de statige gevels van de oude gebouwen. Al hebben in sommige portieken onbekenden die foto s weer weggehaald. Afgelopen zomer zijn er geveltuintjes aangelegd. Plannen die de werkgroep kon uitvoeren, met hulp van woningcorporatie Ymere, die het plan om plantenbakken aan de balkons te hangen in 2011 beloonde met de Betere Buurtprijs. Ymere is een belangrijke partner voor de werkgroep. De kerstborrel voor buurtbewoners die 19 december in de Tapuit wordt gehouden, is mede mogelijk gemaakt door de corporatie. Ook de gemeente doet een duit in het zakje. De gemeente vindt het ook belangrijk, dat mensen in de buurt elkaar beter leren kennen, zegt Dennis erover. Om nieuwe plannen uit te voeren, is wel vers bloed in de werkgroep nodig. Dennis: We zouden graag meer willen doen als werkgroep, maar daar hebben we wel mensen voor nodig. We zijn ooit gestart met zes mensen, maar door verhuizingen en gezondheidsproblemen zijn dat er nu nog maar twee. Dat is te weinig om echt iets te kunnen doen. Het afgelopen jaar is een deel van de appartementen verkocht aan de huurders en aan nieuwe bewoners op het plein. We willen die nieuwe bewoners ook graag bij onze activiteiten betrekken. Al is dat lastig, want zij werken Noordwijk. Door de twee keer overstappen gen als zij hun bezoek via de website vaak overdag en dan is het toch moeilijk om wordt de reis waarschijnlijk wel langer. aanmelden. (persbericht gemeente Haarlem) ze te bereiken. We zoeken mensen met ideeën Digitaal bezoekersparkeren Auke Douma en die kunnen organiseren. Dennis hoopt dat in 2013 de werkgroep met een frisse start De digitale bezoekersparkeervergunning is door kan gaan om het plein nog leuker te bijna een jaar geleden in Haarlem geïntrodu- maken. Als mensen interesse hebben dan ceerd na een zwaar bevochten strijd met heel kunnen ze een briefje in mijn brievenbus veel bewoners. Daardoor bleef de papieren doen, bij nummer 19. bezoekersschijf ook bestaan. De gemeente Annemieke Windt 6 7

5 THEATER NIEUW VREDENHOF De beeldbepalende kapel aan de van Oldenbarneveltlaan was een aantal jaren geleden de Haarlemse Stadsschouwburg. Veertig jaar Muilenburg is de befaamde toneelmeester van ten dode opgeschreven. Sloop dreigde, de was hij achter de Bühne de spin in het web, na projectontwikkelaar wilde snel gaan bouwen, want groot geld lonkt altijd. Maar: de in het atelier. Tot diep in de nacht. Muilenburg: afloop van de voorstelling bouwde hij decors toestemming tot sloop werd niet verleend. Na mijn pensionering ben ik op zoek gegaan De buitenkant van de kapel bleek van monumentale waarde. En Theo Muilenburg sloeg de kapel terecht, hij stond al een jaar leeg en naar een atelier en opslagruimte. Ik kwam bij toe en redde naast Monumentenzorg dit bijzondere object. flits wist ik, ik wil geen opslagruimte maar een was al aardig aan het verloederen maar in een eigen theater. En dit is het. Zo werd theater Nieuw Vredenhof geboren. Aanvankelijk werd aan kopen gedacht maar de banken deden moeilijk dus werd tot huren besloten. De eigenaar, de Hervormde Gemeente Heemstede, stemde toe. Maar alleen op jaarbasis om een eventuele, zeer gewenste verkoop, niet te belemmeren. Heel jammer, zegt Muilenburg, Want nu kunnen we geen lange termijn producties boeken. Waarom een eigen theater, waarom al die sores die daar bij horen? Muilenburg lacht en zegt: Toen Peter Lohr directeur van de Stadsschouwburg was gaf hij mij de gelegenheid om Theo voor zijn Theater Nieuw Vredenhof twee eigen producties op het toneel te brengen: Irma la Douce en Anne Frank met tekst van Lou Steenbergen, acteur bij Toneelgroep Centrum. Het waren twee hoogtepunten uit mijn leven. Ik ben besmet met het toneel virus want mijn overgrootvader, grootvader en vader waren werkzaam in deze tak van kunst. Ook een van mijn twee zoons is op het toneel opgegroeid. Hij is het voorbeeld van onderaan de ladder beginnen met schoonmaken. Nu werkt hij bij een facilitair bureau voor de grote theater en musical producties in het land. Toneelvoorstellingen, vergaderingen, ballet lessen, Irish dance, Tai Chi, Bio danza, musicals, een huwelijk. Alles is mogelijk in theater Nieuw Vredenhof. Tel: , e mail: Ook feestjes mogen er gehouden worden, maar dan wel alleen tot elf uur s-avonds vanwege eventuele geluidsoverlast. De attributen voor de voorstelling van vanavond staan opgestapeld in de hal. Muilenburg laat me nog even de aan de kapel aangebouwde ruimtes zien die verhuurd worden aan scholen met een kunstzinnige opleiding. En hij wijst trots naar een zwart houten bord met grote witte letters: Dienstbord der Artiesten, Dat heb ik in 1997 gered uit een vuilnisbak bij de Schouwburg. En nu hangt het hier! Jaat Nederhorst GROOTSCHEEPSE AANPASSINGEN AAN DE FONTEINLAAN In de panden aan de Fonteinlaan 9 en 11 komt in de huursector een voorziening voor kapitaalkrachtige senioren. Er worden meer dan 28 mini-appartementjes ingebouwd en ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten, een receptie en diverse dienstverleners. Alvorens het zover is heeft men vrijwel de hele achterzijde van de panden gesloopt evenals delen van het dak. Met de vergunningverlening is de gemeente wat laks omgegaan. Er is de zogenaamde lichte procedure gevolgd, normaal voor een dakkapel e.d., zodat inspraak bijvoorbeeld weggelaten kon worden. Bepaald niet bedoeld voor een zo grondige verandering van een gemeentelijk monument. Uiteindelijk is men er na veel overleg met omwonenden uitgekomen, maar dit is voor de Wijkraad opnieuw een voorbeeld hoe de gemeente met zijn eigen regels omgaat. Wél voor de burgers, maar niet voor zichzelf. 8 9

6 SLOOP ZWIERSVLEUGEL PROVINCIEHUIS De zogenaamde Zwiersvleugel uit de 50-er jaren (naar de naam van de architect) van het Provinciehuis aan de Dreef is afgelopen maand geheel tegen de vlakte gegaan. Eronder komt een parkeergarage in twee verdiepingen voor Fysiotherapie Algra De Jong Gallandat Huet Tel: Voor alle behandelingsmogelijkheden zie F O T O : E R I K H A V E R K O R N 240 auto s. Het gebouw wordt weer nieuw opgetrokken met de nagebouwde oude voorgevel ervoor. Het enige verschil zal dan een klein glazen gebouwtje voor de ingang naar de garage zijn. Ook het parkeerterrein verdwijnt. LEZERS SCHRIJVEN Geachte heer Douma, In uw commentaar op de berichtgeving over lijn 90 in de Willemien beticht u Connexxion van het achteloos omgaan met belastinggeld. U richt uw pijlen op de verkeerde instantie. Het verdwijnen van lijn 90 heeft te maken met het feit dat vanaf 9 december Arriva het busvervoer van Connexxion overneemt in het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Lijn 90 behoort tot deze concessie en Arriva heeft in haar voorstel lijn 90 opgeheven. Mogelijk als gevolg van de eisen van de provincie Zuid- Holland maar in ieder geval met instemming van de provincie Zuid-Holland. Feit blijft dat de halte waarschijnlijk in de nieuwe dienstregeling ongebruikt blijft. Maar het is niet terecht Connexxion te betichten van het over de balk smijten van belastinggeld. Met vriendelijke groet, Herman Opmeer, PR & Communicatie (namens Connexxion) Stijlvolle en kleurrijke schoenen voor meisjes en vrouwen Girls love shoes!xx Gedempte Oude Gracht 116 Haarlem Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van , zaterdag van Nu ook online te bestellen: INTEGRAAL BEHEERPLAN HAARLEMMERHOUT MET INVENTARISATIE EN TOEKOMSTVISIE BEHEREN, HERSTELLEN, ONDERHOUDEN, MONITOREN Het college van B & W heeft een beheerplan vastgesteld voor de Haarlemmerhout. In deze nota worden een aantal zaken omtrent het stadsbos geïnventariseerd. Daarnaast is er een plan om het stadsbos te onderhouden en waar nodig te herstellen. Wist u dat er in 1330 ook al eens een hek om de Haarlemmerhout stond? OVER DE HOUT Dit artikel dreigt natuurlijk een formeel en oersaai verhaal te worden met enkel feitelijkheden. Dat willen we proberen te vermijden, maar je kunt natuurlijk niet om enkele vastgestelde feiten heen. Daar beginnen we dan maar even mee. Enkele besluitpunten: 1. Het college besluit het beheerplan Haarlemmerhout vast te stellen. 2. Het college besluit de komende zes jaar euro extra per jaar voor dagelijks onderhoud beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de hiervoor toegekende BRIM-subsidie van euro. 3. De kosten voor het Hildebrandmonument (euro ) worden gedekt uit een aparte post voor de renovatie van grootschalig groen. Het beoogde resultaat is het duurzaam in stand houden van de Haarlemmerhout als Rijksmonument en het afstemmen van het beheer hier op. Vanuit de Monumentenwet heeft de gemeente een verplichting /zorgplicht om het bos in goede staat te houden. De beheer- en onderhoudsmaatregelen omvatten zaken als maaien, bomenonderhoud, onderhoud verhardingen, het legen van afvalbakken enzovoort. Deze uitgaven zijn integraal opgenomen in de reguliere begroting van Dagelijks Beheer en bedragen jaarlijks in totaal euro ,00 (exclusief BTW). De gemeente Haarlem heeft voor zes jaar (tot 2017) een subsidiebedrag ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit bedrag wordt conform de doelstelling van de BRIMsubsidie gebruikt als aanvulling op het regulier onderhoud. Dat is dus die euro bij bovenstaand punt 2. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Rob van Doorn. Bij de totstandkoming van deze nota is ook de Adviescommissie Haarlemmerhout betrokken, die bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van wijkraden en belangenorganisaties. Het nieuwe beheerplan borduurt voort op het Beheerplan 1990, waarin al ideeën over het functioneren en beheren van het stadsbos werden vastgelegd. Dan volgt een uitgebreide beschrijving van de Haarlemmerhout, die zijn onderverdeeld in drie segmenten. De Kleine Hout (met het Vlooienveld en de Hertenkamp), de Grote Hout (met het boskarakter, tussen Dreefzicht en Wagenweg), en Eindenhout (tussen Wagenweg en Leidsevaart). De Haarlemmerhout gaat ontelbare Haarlemmers aan het hart, vooral de bewoners van de wijken Welgelegen, Zuiderhout, Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt die er regelmatig wandelen en hun hond uitlaten. Fotograaf Chris Hoefsmit bracht in 2002 het fotoboek De Hout uit, waarin de veranderingen van de vier seizoenen werden vastgelegd. Ook komen bezoekers aan het woord. Zoals Renee : Ik kan met elke dag weer verheugen op mijn wandeling door de Haarlemmerhout. Je kunt hier in het bos de seizoenen zo mooi volgen. Vroeger liep ik hier elke dag met onze kinderen. Die wonen nu op kamers, maar als ze thuis zijn vinden ze het nog steeds fijn om even in De Hout te wandelen. De Haarlemmerhout is de laatste jaren een punt van discussie. Er zijn belangengroeperingen die zich inzetten voor de zorg en het beheer van De Hout, er zijn Haarlemmers die ijveren voor de terugkeer van het roemruchte Hildebrandmonument (met de beelden uit de Camera Obscura van beeldhouwer professor Bronner), en er is jaarlijks een pittige discussie over het fenomeen 'Bevrijdingspop'. Vooral het feit dat er tijdens het 5 mei Bevrijdingspopfestival hoge hekken om het festivalterrein worden geplaatst (tot en met het Florapark aan toe) is vele Haarlemmers een doorn in het oog. Wist u trouwens dat er in 1330 ook al eens hekken om het stadsbos stonden? Dit hek was bedoeld ter bescherming tegen grazend vee. De Hout was in die periode in gebruik voor de jacht, het kappen van hout en voor het houden van varkens. Albrecht van Beieren (wie kent hem niet) wees in 1392 een deel van de Haarlemmerhout aan als klootschietbaan. Vanaf de 18de eeuw was de recreatieve rol van het stadsbos steeds meer in opkomst. Tuinarchitecten als Springer en Zocher ontwierpen nieuwe structuren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond massale houtroof plaats, en was er door de Duitsers dwars door de Hout een tankgracht gegraven. Het overblijfsel daarvan kan men thans nog zien aan de rand van de hertenkamp, waar zich nog steeds water bevindt. Het is niet echt een heel mooie vijver. Het water ligt meestal vol bladeren en troep. Wie weet is het eens een aardig idee om na te denken over een mooi gestructureerde vijver zoals je ze in Londense parken ziet. Het door professor Bronner vervaardigde Hildebrand Monument en de beeldengroep uit de Camera Obscura is in de loop der tijden ten prooi gevallen aan vandalisme. De oorspronkelijke beeldengroep is vanwege de kwetsbaarheid verplaatst naar Heino, waar de groep nu zielig staat te wezen in een beeldentuin. Een tijd lang stonden er replica's op dezelfde plek, maar ook deze groep beelden (van polyester) werd door vandalen mishandeld en in brand gestoken. Er wordt momenteel gediscussieerd om het monument in ere te herstellen, hetgeen een wens is van vele Haarlemmers. Of dit daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden is de vraag, omdat handhaving een probleem zal blijven. De nota leert dat er jaarlijks werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, die niet behoren tot het dagelijks regulier onderhoud. Dit kunnen herstelwerkzaamheden zijn, of grootschalig plantwerk en wat dies meer zij. Alles is er op gericht om het achterstallig onderhoud terug te dringen en de Haarlemmerhout in ere te herstellen. Daarnaast kan de uitstraling van de Haarlemmerhout als recreatiebos worden vergroot en wordt het meubilair hersteld en herzien. Ook de informatievoorziening wordt verbeterd. Wellicht is het een overweging om zogeheten parkbeheerders' aan te stellen die dagelijkse controles uitvoeren, voor zover dit nog niet gebeurt. een soort veldwachters die de boel in de gaten houden en rapport uitbrengen, of monitoren, zoals men dat tegenwoordig noemt. Paul Lips

7 GEEN PLAATS IN DE HERBERG Haarlem is gastvrij en wil met deze roep iedereen lokken. Juist in deze periode voor de Kerst wordt je daaraan herinnerd, als weer het verhaal de ronde doet: Het geschiedde in die dagen... en er was geen plaats in de Herberg. Ja, waar beval je dan? Dat onze buurt bevalt, weten we. Makelaars kramen in volzinnen uit hoe goed het hier toeven is in deze karakteristieke 19eeuwse wijk, welgelegen tussen de oude binnenstad en het buitenbos. En dat is al langer bekend. Aan de rand van de Hout, nu de Koningin Wilhelminalaan, stonden eertijds herbergen waar men zich aangenaam kon verpozen. Nu domineren er slechtgeparkeerde auto s. Vele van honden- V A N D E V O O R Z I T T E R uitlaters. Een enkele nog voor verpozing, zoals wijkbewoner L.H. Wiener in zijn laatste meesterwerk beschreef. Maar de meeste voor de kindbezorgers. Want voor een huis in onze buurt maak je vele uren en dan is het handig dat er opvang is. Met die bestemming kon villa Lommerrijk behouden blijven. Aan de Wagenweg geeft een oude bank nu onderdak en fruithapjes aan de ukkies. Door deze aanwas verjongt de buurt. PréWonen ziet al af van de ombouw van Vitae Vesper tot seniorenwoningen. Zo moet de Bosch en Vaartschool wel uitbreiden. De Raad van State stak daar een stokje voor en vernietigde het bestemmingsplan, dat met een draagtijd van 9 jaar al een zware bevalling was voor de Gemeente. Dus even geen beschuit met muisjes. De Raad leek wel op een engeltjesmaker, waarvoor in de populaire TV-serie van MAX opnamen zijn gemaakt aan het Olieslagersplein. Gelukkig ging die Revue wel door en kon de boreling lachend zijn vader in de radio horen. Wij leven in een tijd van multimedia. Voor onze bestemming zijn we verder in de tijd teruggezet dan waarin de TV-serie speelde. Het is heel aantrekkelijk om bekende straten autoloos te zien en ook om mensen te zien reageren op nieuwe technische verworvenheden als een elektrische eierkoker als ware het een ipad4. Maar de Wijkraad wil zijn accent op het19eeuwse karakter niet koppelen aan een ouderwetse bescherming. Al opent het de mogelijkheid tot nieuwe herbergen. Ik wens u allen een gastvrij 2013 toe. De Willemien is de wijkkrant voor de Koninginnebuurt. De krant verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Wijkraad Koninginnebuurt en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie. Voor artikelen van de Wijkraad draagt de redactie geen verantwoordelijkheid. Oplage : Redactie: Auke Douma tel COLOFON Paul Lips tel Jaat Nederhorst tel Annemieke Windt Jacques Overtoom Redactieadres: tel (vormgeving) Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem Bestuur Wijkraad: Voorzitter: Ruthger Smit tel Penningmeester en waarnemend secretaris: Auke Douma tel Wijkraadadres: Olieslagerslaan 16, Haarlem Secretariaat: Leden: Casper van Boltaringen tel Ruud de Haas tel Sonja Kagie tel Joop Roozeboom tel Henk Sloos tel Anneke Volbeda tel Henny de Vos tel Wijkraadvergaderingen: woensdag 9 januari woensdag 13 februari Gebouw Stichting De Baan Nauwe Geldelozepad 17 Kijk ook eens op onze website: Aanvang uur. MEER WETEN? BEZOEK ONZE WEBSITE: Emmaplein 34 t.o. Kathedraal St. Bavo 2014 VA Haarlem Tel De volgende Willemien verschijnt eind februari 2013 Kopij is welkom vóór 4 februari,

WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem

WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem VERSLAG van de openbare vergadering van de Wijkraad op dinsdag 1 juni 2010 om 20.00 uur in de Tapuit tel. 023-5324368 E-mail: info@koninginnebuurt.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/326

Raadsvoorstel 2004/326 Raadsvoorstel 2004/326 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Samenleving en Welzijn Datum 28 september 2004/27299 Samenvatting Het inmiddels bijna 140 jaar Oude Raadhuis dient enerzijds

Nadere informatie

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent:

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent: VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012 Anne Opent: Wij krijgen Kippen is een project dat is gestart om proces en systeeminnovatie voor elkaar te krijgen. We hebben een prachtige lijst met 50 initiatieven,

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen.

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Datum: 12 april 2011 Kenmerk: Schuttersbosch Behandeld door: de heer Wil Geenen Onderwerp: Informatie toekomstvisie Schuttersbosch

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Parkeervergunningen in Haarlem

Parkeervergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 14 023 Gemeente Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De gemeente

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

PV-BOMEN EN PV-BLOEMEN

PV-BOMEN EN PV-BLOEMEN Ruimtelijke onderbouwing inzake zonnebomen PRO N329 Inleiding PRO N329 is de bouwcombinatie die de werkzaamheden aan de N329 uitvoert en daarbij een energieneutrale weg wil realiseren. Direct langs de

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

TE KOOP Voorstraat 429 te Dordrecht Markant woon- winkelpand met uitzicht op de Grote Kerk

TE KOOP Voorstraat 429 te Dordrecht Markant woon- winkelpand met uitzicht op de Grote Kerk TE KOOP Voorstraat 429 te Dordrecht Markant woon- winkelpand met uitzicht op de Grote Kerk Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Johan de Wittstraat 40 3311 KJ Dordrecht telefoon 078 614 43 33 web:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door wethouder Watt Nu: mogelijkheden energie opwekken Hoom: mogelijkheden energie besparen Maatregelen:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Ik buurt mee!-lezing op 8 februari 2014 8,4 Dat is het gemiddelde cijfer waarmee u en uw buurtgenoten de buurt hebben beoordeeld. * De enquête is door 125 mensen ingevuld

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

BEZWAAR. Aan het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem Afdeling Bezwaar en Beroep Postbus PB HAARLEM

BEZWAAR. Aan het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem Afdeling Bezwaar en Beroep Postbus PB HAARLEM BEZWAAR Aan het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem Afdeling Bezwaar en Beroep Postbus 511 2003 PB HAARLEM Omgevingsvergunning Dreef fiets- voetpad, 2017-04820 Geachte College,

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Koningin Emmaplein 12 3016 AB Rotterdam Contactpersoon info@parc.nl 010 4365 700 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 16.000,- per Jaar Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar In overleg Oppervlakten

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Reacties Duivendaal 20 januari 2016

Reacties Duivendaal 20 januari 2016 Reacties Duivendaal 20 januari 2016 Model 1 Forum -/negatief Wat een lelijk blok. Veel te massief. Gebouw aan de LA naast bodemkunde is te hoog, te massief. Bebouwing Forum te overheersend? Onduidelijkheid

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Agenda 17 november Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Welkom Grote opkomst Groot plezier! Eerste bijeenkomst Eerste stap,

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

1. Naar aanleiding van welk krantenartikel heeft het College het nodig gevonden om een memo aan de raad te moeten schrijven?

1. Naar aanleiding van welk krantenartikel heeft het College het nodig gevonden om een memo aan de raad te moeten schrijven? Vragen en beantwoording 1. Naar aanleiding van welk krantenartikel heeft het College het nodig gevonden om een memo aan de raad te moeten schrijven? De memo is opgesteld in het kader van de actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Het Getfert in woord en getal

Het Getfert in woord en getal Het Getfert in woord en getal Een onderzoek van de SP afdeling Enschede naar de meningen en wensen van bewoners van Het Getfert met betrekking tot de sloopplannen van wooncorporatie De Woonplaats. Aanleiding

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven Per 1 oktober 2010 is de nieuwe omgevingsvergunning van kracht. Wie wil bouwen, verbouwen, een boom wil kappen of een nieuwe oprit wil aanleggen

Nadere informatie

Muizenkrabbel oktober 2015 nummer 4. OBS De Hazelmuis

Muizenkrabbel oktober 2015 nummer 4. OBS De Hazelmuis Beste ouders, Deze weken staan in het teken van het thema: Raar maar waar op school, deze sluit aan bij de kinderboeken week. En over de kinderboeken week gesproken, we krijgen een heuse kinderboekenschrijfster

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest Programma Opening - Janet Wetser Doelen en vragen van deze avond - Janet Wetser Wat wil ik met zonnepanelen? - Yvonne Feuerhahn (Energieambassade) - Korte pauze - Technische werking - Wim Troost (Adviseur

Nadere informatie

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk SECURITAS Beveiliging in het 1000 eilandenrijk Het bestuur van BGO heeft onderzocht hoe de beveiliging van Securitas tot op heden functioneert. Daartoe is een enquête gehouden onder de leden die een contract

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 9 december 2016

Nieuwsbrief 15 9 december 2016 Nieuwsbrief 15 9 december 2016 Alles wat je zegt dient waar te zijn. Maar niet alles wat waar is dient gezegd te worden Kerstavond op woensdag 21 december ziet er als volgt uit: De kinderen kunnen vanaf

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00044 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Voorhout-Oost - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie