info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007"

Transcriptie

1 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem

2 VOORWOORD INHOUD Beste inwoners, Ik begin mijn voorwoord met u om begrip te vragen voor de ongemakken die u dagdagelijks ondervindt door de werken van Aquafin en vele andere. Zo start ook begin november de aannemer de werken voor de aanleg van een tweede fietspad langsheen de Vilvoordse steenweg. En het stopt nog niet. Ook de gemeente gaat de jarenlang opgelopen achterstand aanpakken. In een vastgelegde meerjarenplanning zal de totaliteit van haar openbaar domein stelselmatig worden hersteld en onderhouden voor meer veiligheid en netheid. Er wordt in deze eerste fase 787.OOO euro voorzien. Te weten euro voor het nu reeds gunnen van werken aan verschillende aannemers voor herstellingen van vele fietspaden, betonwegen, asfalteringswerken, voor aanleg van nieuwe voetpaden in Rossem, Kleinen Dries, een deel in de Mankevosstraat, Krogstraat en Kouterbaan. Ten tweede werden er aanbestedingen uitgeschreven voor zowat 435.OOO euro voor oeverbescherming Westrodebeek, voor goten, greppels en waterslikkers voor enkele straten in Rossem, voor de aanleg van een parking aan het kerkhof te Wolvertem, eveneens voor herstelling van de Koninklijke Kasteeldreef, het laatste stuk Kapellebaan richting Nieuwenrode en voor werken aan de trage wegen, aan landbouwwegen en ook voor het terugplaatsen van kruis en haan op de kerktoren van de kerk van Meise,voor de kroonlijsten van de kerk van Meuzegem en de scheidingsmuur van de kerk van St.-Brixius, tot vreugde van deze parochiegemeenschappen. Vele kleinere werken zullen door onze puik presterende gemeentearbeiders worden uitgevoerd. Hun kader werd daartoe met een achttal uitgebreid. Ik wens hen hierbij welkom in de groep. In een volgende fase worden andere werken voorzien in de meerjarenbegroting van 2OO8-2O12 die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd op 25 oktober. Wij informeren u daarover opnieuw. De gemeente proper houden is daarenboven een zware taak voor de technische dienst. Wij gebruiken praktisch geen bestrijdingsmiddelen meer, zo wordt bv. op de kerkhoven het vuil verbrand met soms een niet al te mooi ogend resultaat. In de straten zal stelselmatig het zwerfvuil geruimd worden. Graag vraag ik ook een beetje begrip voor de landbouwers die s avonds of zelfs s nachts hun oogst en vruchten van het land moeten binnen halen, zij moeten dit soms op een zeer korte periode doen omwille van de weersomstandigheden. Ik wil besluiten met een oproep om a.u.b. mee te werken aan een propere en mooie gemeente. Dank u. Jos Emmerechts Schepen van openbare werken,regies,woonbeleid en landbouw. Mankementenmeldpunt en info: GSM : O of 2 Voorwoord Jos Emmerechts 2 Gemeenteraad Gemeenteraad van 30 augustus Algemeen Correcte schrijfwijze van plaatsnamen 3 Verdraagzaamheid op het platteland 3 Zitdag zelfstandigen 5 Amnesty International 5 Sinte Maarten 6 Ontbijt- en brunchactie 6 Activiteitenkalender 6 Lekker 7 Kamerkoor Helicante 8 Heeft u recht op een verwarmingstoelage? 9 KAV Meise 10 KAV REL 10 Tweedehandsbeurs 10 VTB-cultuur en St.-Elooitrotters retro-fuif 11 Jeugd Speelpleinwerking 12 Verloren voorwerpen 13 Chiro Eversheim 13 Sinterklaasshow 14 Milieu en Duurzaamheid 15 Spaarzaam omspringen met energie loont 15 Zoneringsplannen: wie zuivert 16 Ontwerp zoneringsplan 17 Sport Volleybalclub Knodde 14 Openingsuren zwembad Wachtdiensten 19 Hulpdiensten 19 Gemeentediensten 20 infokrant meise wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Meise en verschijnt in een oplage van exemplaren, gedrukt op chloorvrij papier MEDEWERKERS INFOKRANT redactiecomité: Pol Aerts Marcel Belgrado Frans De Koker Jürgen Noens Jan Olemans Marie Poldervaart Guido Van den Troost Carl Van der Auwera Jeanne De Buyser Etienne Van Moer Liliane Mullie - Balcaen Dirk Snauwaert eindredactie: Jeanne De Buyser cultuurbijlage: Guido Van den Troost

3 ALGEMEEN DE DIENST BEVOLKING ZAL GESLOTEN ZIJN OP : Donderdag 01 november 2007: Allerheiligen Vrijdag 02 november 2007: Allerzielen En ZATERDAG 03 NOVEMBER 2007 (Voor dringende gevallen vind je een noodtelefoonnummer op de deur van het gemeentehuis van Wolvertem) correcte schrijfwijze van plaatsnamen Dikwijls ziet men nog in publicaties en teksten Imde en Meuzegem op de oude wijze geschreven als Impde en Meusegem. Ook de gemeentelijke overheid is niet vrij te pleiten van zonden, want zelfs in officiële documenten of bewegwijzering ziet men de oude schrijfwijze nog opduiken en voor verwarring zorgen. Reeds in de jaren 80 werd door de toenmalige straatnamencommissie voorgesteld om de oude schrijfwijze aan te passen, een voorstel dat door de provincie werd goedgekeurd. Het is logisch dat de schrijfwijze van onze plaatsnamen werd aangepast, we schrijven immers ook niet meer Schaerbeeck of Raemsdonck. Dus voor alle duidelijkheid Imde en Meuzegem. verdraagzaamheid op het platte land Iedereen heeft het deze zomer spijtig genoeg ondervonden. Het weer zat ons niet mee. Het was grillig, somber, en soms moeilijk te voorspellen. Ook voor de landbouwers was het een aartsmoeilijke opdracht om de graanoogst optimaal binnen te halen. Na een lange regenperiode in juli, waren de weergoden iets gunstiger gezind tijdens het eerste weekend van augustus en werd alle hens aan dek geroepen om snel te oogsten. Ook op zondag en zelfs bij nacht gingen de oogstwerkzaamheden voort. Sommige mensen die op de rand van het plattenland wonen hebben dit vooral moeten ondervinden... Wij als landbouwers van de gemeente Meise, willen langs deze weg onze medeburgers bedanken voor hun verdraagzaamheid en hun begrip. Het is namelijk niet altijd evident om bij zulke omstandigheden, de oogst van landbouwgewassen te plannen. Binnenkort komen ook de aardappel-, witloof-, mais- en bietenoogst eraan. Het ziet ernaar uit dat het weerom in minder goede omstandigheden zal moeten gebeuren: na een regenbui zijn de velden soms niet onmiddellijk bereikbaar en sommige teelten moeten droog geoogst worden (zaden en granen). Door de modernisatie worden er veel werkzaamheden uitbesteed aan loonwerkers met gespecialiseerde machines. Zij kunnen echter niet overal tegelijk oogsten waardoor zij verplicht zijn om ook s avonds door te werken. Kortom, wij willen hiermee nog een keertje beroep doen op de solidariteit van de Meisenaren. Wij als landbouwers zullen natuurlijk ook ons uiterste best doen om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Laat ons hopen dat we ook wat kunnen rekenen op een zachte en rustige nazomer. En denk eraan, ieder jaar opnieuw, zetten wij ons in voor de beste granen, de lekkerste aardappelen, en het mooiste witloof. Te zorgen voor voeding van de bovenste plank, dat is onze regel, dat is onze grootste wens. En, het is tof om te weten dat we er allemaal samen aan werken... Dank u wel!! Namens de Landbouwraad van Meise. 3

4 GEMEENTERAAD gemeenteraad van 30 augustus 2007 Samenvatting van de gemeenteraad, de volledige versie vindt u op de gemeentelijke website: De raad wijst 2 provinciale ambtenaren aan voor het opleggen van administratieve boetes. De beleidsverklaring wordt goedgekeurd. Van het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Meise worden de punten die betrekking hebben op kermissen en markten aangepast. De raad keurt belastingsreglementen goed op de verkooppunten van friet en aanverwante eetwaren, op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen, op bewegwijzering naar bedrijven en instellingen en op constructies voor het dragen van reclame. Voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 wordt een gemeentebelasting geheven op: - tweede verblijven ( 500); - het weghalen en bewaren van goederen; - niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling; - niet bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust; - bijzondere plannen van aanleg en /of ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust; - het opruimen van sluikstorten; - het aansluiten op de riolering; - het bouwen en herbouwen van gebouwen; - het gebruik van openbaar domein ter gelegenheid van markten en kermissen; - het huis-aan-huis verspreiden van reclameblaadjes en drukwerken; - stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen; - het gebruik van het openbaar domein; - hinderlijke inrichtingen; - het afleveren van administratieve stukken en identiteitskaarten; Voor de dienstjaren 2008 tot 2013 wordt een verhaalbelasting geheven op: - de verwerving van de zate van de openbare weg; - de door de gemeente gedane kosten aan de wegenuitrusting; - het aanleggen van trottoirs en opritten; - het aanleggen van riolering; De gemeente heft voor de dienstjaren 2008 tot 2013 een retributie op: - de uitvoering van werken door de gemeente voor derden; - het samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. De raad keurt het bestek en de kostenraming van 5 500,00 goed voor de aankoop van een communicatieserver voor de gemeentelijke administratie. De raad geeft zijn toestemming voor de aankoop van een softwarepakket voor de opstellen van de meerjarenplanning. De kosten worden geraamd op 3 000,00. De raad keurt het bestek en de kostenraming goed voor de levering en installatie van een windowsserver. De kosten worden geraamd op De raad keurt het bestek en de kostenraming goed voor de levering en installatie van een AS 400- server, nodig voor een groot deel van de softwaretoepassingen in de gemeentelijke administratie. De kosten worden geraamd op De raad gaat principieel akkoord om het voormalig stationsgebouw in de Stationsstraat openbaar te verkopen. De raad geeft een toelage van 1000 aan Het Huis van het Nederlands VZW voor de organisatie van hun promotieavond in Meise. De vroegere ouderenadviesraad wordt omgevormd tot een gemeentelijke seniorenraad. De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten goed. De raad geeft zijn goedkeuring aan de tussentijdse uitbetaling van infrastructuurtoelagen aan jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Chiro Westrode krijgt hierdoor een toelage van 1 868,14 en JH Knodde krijgt 1 810,36. 4

5 Slozen Sportief krijgt een toelage van voor de organisatie van een wielercriterium op 4 augustus Voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Neromhof en het onteigeningsplan, wordt het studiebureau BOB.361 aangeduid als ontwerper tegen een basisprijs van De intercommunale Haviland wordt aangeduid als ontwerper van het RUP Dienstenzone Veilinglaan met onteigeningsplan tegen de basisprijs van De raad benoemt de leden voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), deze zal bestaan uit 13 effectieve leden en 4 deskundigen. De raad gaat akkoord met het plaatsen van geluidsschermen en/of gronddammen langs de A12 ter hoogte van de wijk De Nekker. Deze overeenkomst maakt deel uit van het convenant mobiliteit, dat reeds vroeger werd afgesloten. De kosten voor de gemeente worden geraamd op De raad gaat akkoord met het lokaal Kyotoprotocol, dat is een engagementsverklaring waarin gemeenten en steden zich ertoe verbinden om een lokaal klimaatbeleid op te zetten en Kyoto-doelstellingen wensen te behalen. De raad overweegt om deel te nemen aan de oprichting van een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging voor afvalbeheer door gemeentevennoten van Haviland. Het retributiereglement op het verwijderen van laan- en straatbomen wordt gewijzigd. De raad gaat in principe akkoord met het ontwerp, dat een verkeerskundige oplossing wil geven voor het kruispunt Manke Vos, als gedeeltelijk uitvoeringsplan van mobiliteit rond Wolvertem. In het voorgestelde plan krijgt een deel van de Stationsstraat een éénrichtingsverkeer richting Vilvoorde. Voor de gemeentelijke technische dienst worden rekken voor paletten op te bergen aangekocht. De kosten hiervoor worden geraamd op ,25. De raad keurt volgende uit te voeren werken goed: - het kruis en de toren van de Sint Martinuskerk, kostenraming ; - de vernieuwing van de voetpaden in de Mankevosstraat, Rossemdorp, Kleinendries, Kouterbaan en Krogstraat, kostenraming ,48; - het project Oeverbescherming Westrodebeek, kostenraming ,15; - werken aan voetwegen in Rossem, Westrode en de Broekstraat, kostenraming ,75; - plaatsing van goten, greppels en waterslikkers in de Kleinendries, Grotendries en Robbeekstraat, kostenraming ; - werken aan landbouwwegen worden goedgekeurd, kostenraming ; - aanleg goed van de parking aan het kerkhof van Wolvertem, kostenraming ; - herstelling van Kapellelaan, kostenraming ; - herstelling Kasteeldreef, kostenraming ; - asfaltering in de Klepperstraat en een zijstraatje van de Barbierstraat, kostenraming ,60. De raad gaat akkoord met de uitbreiding van het waterleidingsnet in de Neromstraat, de kosten voor de gemeente worden geraamd op 5 999,40. In de raad wordt gevraagd om de correcte schrijfwijze van Imde en Meuzegem te gebruiken. zitdag zelfstandigen De zitdag voor pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen is op maandag 22 oktober van tot uur op het gelijkvloers van het gemeentehuis van Wolvertem - Gemeenteplein 21. amnesty international Wij schrijven opnieuw brieven om mensen te verdedigen die onrecht werd aangedaan. (opsluiting gewelddadige ondervraging mishandeling). Dit doen wij nu al enkele jaren op de 2de maandag van de maand in De Snipper - Brusselsesteenweg 74. Voor meer inlichtingen: Hélène Olemans de Bernardin 02/

6 sinte maartenfeest De ouderraad, directie en leerkrachten van de Sinte- Maartenschool nodigen u van harte uit op hun Sinte- Maartenfeest dat plaatsvindt op zaterdag 20 oktober. Vanaf 17 uur bent u welkom in de turn- en eetzaal van de school om er te genieten van een ruime keuze aan lekkere kazen, fijne vleeswaren en knapperige verse groenten bij een glaasje wijn of bier. Kaarten zijn op voorhand te verkrijgen in het secretariaat van de school of op de avond zelf. ontbijt- en brunch-actie Ten bate van de actie organiseren Cactus/Curieuskring, GROS en Wereldwinkel op zondag 11 november van 9.30 tot uur een ontbijt- en brunchbuffet in 't Moment, Brusselsesteenweg 40, Meise-Centrum. Frans ontbijt: 2,50 Ontbijt- en brunchbuffet: 10 (volw.) of 5 (kind). Graag reserveren voor 8 november: tel (Sonia) of (Gerda) per of tijdens de openingsuren in de Wereldwinkel. De Cactus/Curieuskring steunt de arbeidersorganisatie CGTP in Peru. LEKKER en 18 november gelegenheidsrestaurant W.Vandenberghecentrum-Meise CD&V Meise Za. 20 oktober vanaf uur Zo 21 oktober vanaf uur Eetfestijn Parochiezaal Wolvertem Sporting Oppem Zo 21 oktober van 12 tot 20 uur Mosselfeest W. Vandenberghecentrum Duikclub Silver Sharks Za 03 november vanaf uur Zo 04 november vanaf uur Steakfestijn Fr. Lathouwerstadion K. Wolvertem SC activiteitenkalender oktober Kookles: Belgische hamsoorten - KVLV Westrode Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Ontmoeting met Diane De Keyser Grimbergen KVLV Meuzegem Turnen KVLV Westrode Kookles te Wolvertem : Smakelijk lamsvlees van hier KVLV Oppem Bloemschikken ingetogen werk KVLV Westrode Kookles 2: Smakelijk lamsvlees van hier Parochiezaal Wolvertem KVLV Wolvertem Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Turnen KVLV Westrode Bloemschikken 1 De Lindenboom - Imde KVLV Imde 27 Optreden De Nieuwe Snaar De Muze KVLV Meuzegem Feestvergadering KVLV Wolvertem Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Bloemschikken voor dierbare overledenen Parochiezaal Imde KVLV Meuzegem november Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Crea: haken met parels De Snipper KAV Meise De geschiedenis van Ons Kookboek Gildenhuis Londerzeel KVLV Wolvertem en Meuzegem Kookcursus Feestmenu s met producten uit eigen grond W. Vandenberghecentrum KVLV Meise Turnen KVLV Westrode Koffietafel en gezellig samenzijn Zaal De Lindenboom Imde LBG Crea: modieuze sjaal De Snipper KAV Meise Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Turnen KVLV Westrode Train je geheugen t Moment KAV Meise Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Blijf diabetes één stap voor" door Mevr. Lut Rottiers met steun van CM De Lindenboom - Imde KVLV Imde KAV Meise turnt elke dinsdagmorgen van tot uur in de judozaal van het W. Vandenberghecentrum en elke 3e dinsdag van de maand is er nordic walking om uur vertrek aan carpoolparking 6

7 Millenniumdoelstellingen niet in zicht Togo België Levensverwachting 54,5 jaar 79,1 Kindersterfte van kinderen onder de vijf jaar 140 per per 1000 Alfabetiseringsgraad 53,2% ( vrouwen: 38,5%) 99% Human Development Index wereldrangorde 147ste plaats 13de plaats Bruto Binnenlands Product per persoon 344 $ $ Boeren in Togo : de landbouwsector Togo is een klein land maar dat belet niet dat er een grote verscheidenheid is in klimaat en landbouwmogelijkheden. Aan de kust zijn er vier seizoenen, in het binnenland twee, een droog en een regenseizoen. De boeren telen vooral voor eigen gebruik. Opbrengstgewassen zijn er weinig. In de economie is de landbouwsector heel belangrijk. In de periode was hij goed voor 38% van het BBP en leverde meer dan 20% van de inkomsten uit export, vooral door katoen. En erg belangrijk: twee derden van de bevolking leeft van de landbouw. Als voedingsgewassen telen boeren voornamelijk granen- met maïs op kop, gevolgd door sorghum en in kleinere mate ook gierst en rijst. Ook yams en maniok zijn populair. Savanneregio De Savannestreek in het noorden van Togo is een van de armste regio s van het land. Het weg. Onder andere daardoor is de grond uitgeput en erg onderhevig aan erosie. Maar ook de grote bevolkingsdichtheid legt zware druk op het milieu. Meer dan 90% van de grond is in gebruik. Het droog seizoen duurt hier zeven maanden, van november tot april, en dan groeit er amper iets. Toch leeft meer dan 90% van de bevolking van de landbouw. De laatste jaren is de groenteteelt sterk ontwikkeld. Tomaten, watermeloen, uien en kool kunnen worden geteeld in het droge seizoen door gebruik te maken van het water in de grond. De maatschappij is traditioneel georganiseerd. klimaat is zeer hard. Er valt wel voldoende neerslag maar bij gebrek aan waterbekkens en andere infrastructuur vloeit het water zomaar 7

8 Grote families leven samen rond een erf. De oudste is de chef en hij (of zij ) moet zorg dragen voor het familiebezit: beslissingen over wat er geplant wordt, wanneer geoogst en verkocht, wat er kan gekocht worden of geïnvesteerd in het erf. Maar dit model is in evolutie. Jongeren willen zelfstandig worden en zelf hun inkomen beheren, de overlevingslandbouw maakt plaats voor een op de markt gerichte landbouw. partners uit Togo De twee organisaties die we in de vitrine zetten zijn partners van Vredeseilanden; de ene een boerenbeweging, de andere een NGO die de boeren ondersteunt. Ze zijn allebei actief in de Savannestreek, met hoofdstad Dapaong. kamerkoor helicante Vrijdagavond 16 november om uur Concert in de kerk van Nieuwenrode toegang 12 (vvk), 15 (kassa) Kamerkoor Helicante uit Meise brengt op vrijdagavond 16 november een concert met oude vocale muziek. Op het programma staan Weep, O Mine Eyes van John Bennett, Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell, Sestina van Claudio Monteverdi en de Messa Breve La Stella van Domenico Scarlatti. Een passend programma voor donkere herfstdagen, want zoals de titel Weep, O Mine Eyes (Huil, o mijn ogen) al aangeeft, gaat het hier om droevige, maar daarom niet minder prachtige muziek. Helicante wordt begeleid door enkele solisten, waaronder Gunter Carlier, directeur van de Akademie voor Muzische Kunsten in Meise (trombone). Het geheel staat onder de leiding van dirigent Rik Ghesquière. Een uniek concert om niet te missen! Kaarten zijn te verkrijgen via cd-en boekhandel De Cuyper, Brusselsesteenweg 53, 1860 Meise, tel 02/ , via de koorleden of via Cv Helicante Kamerkoor Helicante is een amateurensemble dat bestaat uit een dertigtal enthousiaste zangers, waaronder enkele semi-professioneel of professioneel opgeleide musici. Het overgrote deel van de groep zong samen bij het in 1978 in de Academie voor Muzische Kunsten in Meise opgerichte Helicon Vocaal Ensemble. Na het plotse vertrek van hun dirigent startten de zangers een nieuw koor, en sinds september 2005 slaat het Kamerkoor Helicante nieuwe muzikale wegen in onder leiding van Rik Ghesquière. Helicante beschikt over een gevarieerd repertoire dat zich vooral toespitst op het a capella-musiceren in kamerkoorformatie. Er werd resoluut gekozen voor het klassieke koorrepertoire. Helicante beperkt zich echter niet tot een bepaalde periode, maar beweegt zich doorheen de hele muziekgeschiedenis: van polyfonie via Bach en Mozart, over de romantiek tot meer hedendaagse werken. De zangers verleenden in het verleden ook reeds hun medewerking aan grotere producties, zoals de Carmina Burana van Carl Orff, het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven, het Schicksalslied van Brahms,... Helicante organiseerde in 2005 twee Kerstconcerten rond de Ceremony of Carols van Benjamin Britten en de Dancing Day van John Rutter, gecombineerd met bekende Kerstliederen. In juni 2006 brachten zij een zomers programma met een aantal romantische liederen van Robert Schumann en de Japanese Folk Songs van Vic Nees. In oktober 2006 zongen zij het Requiem van John Rutter en het Requiem van Gabriel Fauré, dit laatste in samenwerking met Alauda (Ekeren) en het Mechels Kathedraalkoor. Voor het najaar van 2007 bereiden zij een repoductie voor rond de Sestina van Claudio Monteverdi en de Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell. 8

9 heeft u recht op een verwarmingstoelage? Onlangs heeft de overheid beslist om net zoals vorige winter aan de meest hulpbehoevenden een verwarmingstoelage toe te kennen. Vanaf 1 september 2007 tot en met 30 april 2008 kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen op de sociale dienst van het OCMW. Opgelet uw aanvraag dient binnen een termijn van 60 dagen na leveringsdatum van de brandstof ingediend te worden! Om in aanmerking te komen voor deze verwarmingstoelage dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. 1. Uw woning moet verwarmd worden met één van volgende brandstoffen: huisbrandolie in bulk huisbrandolie aan de pomp verwarmingspetroleum aan de pomp bulkpropaangas Wanneer u uw woning verwarmt met aardgas via een aansluiting op het stadsdistributienet of met propaangas en butaangas in gasflessen, komt u niet in aanmerking. 2. Uw brandstof dient geleverd te worden tussen 1 september 2007 en 30 april 2008 en de prijs die op de factuur vermeld wordt is hoger of gelijk aan 0,49/liter (BTW inbegrepen). 3. U behoort tot één van volgende categorieën: categorie 1 : U of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. U ontvangt deze tegemoetkoming in de hoedanigheid van: WIGW (weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees) persoon met een OMNIO-statuut kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen of op het gewaarborgde inkomen voor bejaarde (IGO of GIB) gerechtigde op een uitkering voor personen met een handicap leefloongerechtigde gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon. Daarenboven is uw gezinsinkomen lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen. categorie 2 : Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager 9 of gelijk aan ,18 verhoogd met 2.501,47 per persoon ten laste. (Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 2.660). Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing. Voor de berekening van dit inkomen wordt er rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning. categorie 3 : U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling Bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u niet in staat bent om uw verwarmingsfactuur te betalen. Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage? Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter. Hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Zolang de prijs per liter lager ligt dan 0,49, komt het fonds niet tussen. Voor brandstoffen geleverd in bulk kan de toelage schommelen tussen 0,03 en 0,13 per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot liter per winter en per gezin dat in dezelfde woning verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan 195! Voor brandstoffen gekocht aan de pomp is een forfaitaire toelage van 100 voorzien. Welke documenten brengt u mee? In ieder geval uw leveringsfactuur ( Indien u in een gebouw woont met meerdere appartementen, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft) en het bewijs van de betaling van deze factuur en indien u behoort tot : categorie 1 : identiteitskaart klevertje van de mutualiteit het bewijs van het gezinsinkomen ( het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering.) gezinssamenstelling categorie 2 : identiteitskaart het bewijs van het gezinsinkomen ( het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche,

10 het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering.) het bewijs van het kadastraal inkomen van een andere dan de eigen woning ( het meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing) gezinssamenstelling categorie 3 : identiteitskaart de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht. gezinssamenstelling Waar en wanneer aanvragen? Op de sociale dienst van OCMW Meise, Stationsstraat 27, 1861 Meise. Enkel op donderdag van tot uur tijdens de periode van 1 september 2007 tot 30 april 2008! Wenst u meer informatie dan kan u contact opnemen met de sociale dienst van OCMW Meise op het nummer 02/ of bellen naar het gratis nummer 0800/ kav meise Haken met parels op 6 november om uur. Moderne halsketting, gemakkelijk te maken. Om iedereen de keuze te laten de halsketting te maken in de kleur van eigen voorkeur, vragen we dit keer zelf al het materiaal mee te brengen. Dunne zilver- of goudkleurige metalen draad Facetparels (n 4) 2 tubes verschillende kleur Haakpen (n 3), slotje Je mag ook resten van parels meebrengen Bijdrage 2,5 per persoon MODIEUZE SJAAL op 13 november vanaf uur. Ben jij ook weg van creatieve nieuwigheden? Ontdek dan de verrassende mogelijkheden met wateroplosbaar vlies. Verwerk je wolrestanten en sta verbaasd over het resultaat, een modieuze sjaal aangepast aan het seizoen en aan je garderobe. Beide activiteiten vinden plaats in de Snipper. Doe je mee, geef een seintje aan: Hilda Demuynck tel tweedehandsbeurs Ook dit najaar organiseert de Gezinsbond van Meise, op zondag 18 november van tot uur een tweedehandsbeurs van winterkledij (0-16j) veel merkkledij, speelgoed of babymateriaal. De tweedehandsbeurs vindt plaats in zaal De Linde, Potaardestraat 3 te St.-Brixius-Rode. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Ben je geïnteresseerd om zelf winterkledij, speelgoed kav-rode-eversem-limbos Een dessertenbuffet tijdens de Brixius 100 feesten met meer dan 120 taarten, een receptenboekje, samengesteld door onze leden, waar ze 100 familierecepten doorgeven,de ledenwervingsactie, het jaarthema 'KAV wereldt',...kav is brandend actueel! Wie benieuwd is wat KAV-rel dit jaar in petto heeft voor alle vrouwen, kan eens gaan rondneuzen op: Staat een activiteit je aan, boeit een onderwerp jou? Wil je meer weten of deelnemen aan een workshop? Dan ben je van harte welkom! Alle activiteiten vinden plaats in de Linde, Potaardestraat 1, tenzij anders vermeld. Op 14 november vertelt een deskundige ons over het ideale gewicht van je kind. Veel info en kindvriendlijke recepten, tijd om vragen te stellen, het wordt een leerrijke avond. We starten om 20 uur. Op 15 november organiseren de 50- plussers een spelnamiddag, iedereen mag komen meespelen, ambiance verzekerd. Meer info bij Fernanda op 02/ of babymateriaal te verkopen, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in via: met de vermelding van je lidnummer van de Gezinsbond. Wees er snel bij want het aantal lijsten is beperkt. Info via: Of via tel. 02/ ( uur, niet op woensdag). Geen telefonische inschrijvingen. 10

11 vtb-cultuur en sint-elooitrotters LEER UW GEMEENTE KENNEN.. met de Sint-Elooitrotters De Sint-Elooitrotters richten dit wandeljaar ( ) 10 geleide wandelingen in zodat heel onze gemeente bewandeld wordt. Zeer interessant voor al wie zijn gemeente niet goed kent (en dat zijn er velen!). Aan de deelnemers wordt telkens een wandelbeschrijving met wandelkaartje meegegeven zodat later deze wandelingen nog eens kunnen overgedaan worden. zo 4 november: geleide wandeling (Sint-Medarduspad) met vertrek aan de Sint-Medarduskerk te Rossem om uur o.l.v. Paul en Hilde De Schutter zo 9 december: geleide wandeling (Sint-Elooipad) met vertrek aan de Sint-Martinuskerk van Meise, o.l.v. Smidje Smee Louis en M. Clerbout retro-fuif Al voor de zevende maal op rij organiseert OUD-CHIRO Westrode haar gekende Retro Fuif. DJ Johan (ex-zebedeüs), voor de kenners zeker geen onbekende, staat garant voor een avond (nachtje) luister-en dansplezier. Wegens succes, net als vorige jaren, speelt een coverband live (van tot 1.00 uur). Dit jaar kozen we voor de coverband Frozen Days met rock- n -roll van Bad Company tot Therapy. Je bent welkom op zaterdag 20 oktober vanaf uur in het Parochiehuis te Westrode (Wolvertem). Kaarten te koop bij de bestuursleden van de Oud-Chiro in VVK 3,00, aan de kassa betaal je 4,00 11

12 JEUGD speelpleinwerking Herfstvakantie Van 29 oktober t.e.m. 2 november is de speelpleinwerking wederom actief met uitzondering van donderdag 1 november zijn we er van maandag tot vrijdag van tot uur. Deze keer ontdekken we de herfst. Wat biedt deze periode ons buiten mooie kleuren en geuren? Waar staat het knibbel knabbel huisje? Als er paddestoelen groeien wil dit ook zeggen dat er kabouters zijn? Kan je met je schaduw spelen of beter nog kan je iemand schaduwen? Een spel:wie is wie, wat is dat juist? Hoeveel uurtjes licht zijn er nog dagelijks? En hoe kunnen we die maximaal benutten? Betaling De betaling gebeurt via een factuur opgesteld door het gemeentebestuur volgens volgende prijzen. Woon je in Meise: Woon je niet in Meise 1ste kind 3,50 5,00 2de kind 3,00 4,50 3de kind 2,50 3,50 en volgende warme maaltijd grote portie 2,50 4,00 kleine portie 1,50 2,00 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst Jeugd bij Nicole Budé (tel. 02/ ) of Anke De Schouwer (tel. 02/ ), Brusselsesteenweg 44 te 1860 Meise. Vele, vele vragen waar we samen een antwoord op moeten zoeken. Dringend hulpgezocht van pientere creatieve professoren van 2,5 tot 12 jaar op speelplein De Spin, De Biest 8 in 1861 Meise Wolvertem, telefonisch te bereiken op nummer 02/ ! Werking speelplein Je schrijft je in voor een hele of een halve dag tussen en uur of van tot uur. Gelieve met de inschrijvingsuren rekening te houden. De deuren sluiten onverbiddelijk om en om uur. De kinderen hebben speelkledij aan, dat voorzien is van een naam en bij regenweer geef je regenlaarsjes mee. Voor de allerkleinsten graag reservekledij voorzien. Op vrijdag 2 november gaan we allemaal zwemmen, vergeet dus je zwemgerief niet!! Foto s Foto s van de speelpleinwerking zijn te bekijken via de website van de gemeente, bij Jeugd. Dagindeling tot uur inschrijvingen en opvang van de kinderen tot uur activiteiten, kinderen worden gegroepeerd volgens leeftijd tot uur middagmaal tot uur inschrijvingen en ophalen van kinderen tot uur activiteiten tot uur opvang en ophalen van kinderen 12

13 verloren voorwerpen Tijdens de voorbije vakantie zijn verschillende kinderen hun jas, trui, zwemgerief, schoenen vergeten in de spin. Deze verloren voorwerpen worden een tijdje bijgehouden in het gemeentehuis van Meise op de dienst Jeugd. Ouders kunnen deze spullen komen ophalen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Opgelet alles wordt maar een aantal weken bijgehouden nadien wordt de kledij meegegeven met spullenhulp. chiro eversheim Verstoppertje spelen? Op heksentocht gaan? Je verkleden in een prinses? Jezelf in de knoop leggen? Piramides maken? Chinees spreken? De oceaan over roeien? Fotozoektochten beleven? Vertrouwensspelletjes ondergaan? Of verveel je je thuis op zondag? Dan is het hoog tijd om eens naar de Chiro te komen. Want in de Chiro kan, echt waar, alles! Of toch bijna... Met een boel kinderen en jongeren uit de buurt vliegen we er in en amuseren we ons de hele namiddag. Dus trek je schoenen aan en kom op zondag eens kijken. Je zal je zeker niet vervelen. Chiro is meer dan enkel spelletjes spelen op een zondagnamiddag. Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Dit gebeurt door middel van originele spelen en boeiende activiteiten, tochten, weekends en natuurlijk jaarlijks een bivak ergens in België. Chiro is een plek die kinderen en jongeren op een boeiende manier samenbrengt, waardoor niet enkel vriendschap en teamgeest zich ontplooien, maar waar ook plaats is voor fantasie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, inspraak,.... Chiro is niet voor niets de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Chiro Eversheim is er elke niet-eerste zondag van de maand, voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, van 14u30 tot 18u op Potaardestraat 3. Zondag 21 oktober is het de jaarlijkse foto-en filmnamiddag. Meer infohierover vind je op onze website Meer info, kan je bekomen via onze groepsleiding: Bert ( ) en Maarten ( ) bij de jongens; Julie ( ), Annelies ( ) en Karen ( ) bij de meisjes. 13

14 volleybalclub knødde W. Vandenberghecentrum Meise - Thuiswedstrijden op zaterdag te uur. Heren 1 (eerste provinciale) 03/11 - Haacht 17/11 - Lot Dames (derde provinciale) 03/11 - Lennik Heren 2 (tweede provinciale) 03/11 - Grimbergen 17/11 - Erps-Kwerps A-meisjes (eerste provinciale) 27/10 - Tervuren 03/11 - Gooik 17/11 - Leuven 14

15 MILIEU EN DUURZAAMHEID spaarzaam omspringen met energie loont Zuinig omspringen met energie is, of zou toch moeten zijn, een taak voor eenieder. De gemeente heeft hieromtrent een belangrijke rol te vervullen en dit door het goede voorbeeld te geven, door stimulansen uit te werken die milieuvriendelijke acties financieel ondersteunen en door burgers en bedrijven te overtuigen van het nut en de noodzaak ervan De gemeente neemt zelf maatregelen met het oog op een vermindering van het eigen energieverbruik: vervanging van bestaande straatlampen door energiezuinigere lampen invoering van een energieboekhoudsysteem zodat het energieverbruik kan opgevolgd en bijgestuurd worden laten uitvoeren van energieaudits, zodat de knelpunten meteen duidelijk worden voorzien van milieuverantwoorde energievoorziening in nieuwe gebouwen, bvb warmtepompen in het nieuw administratief centrum enz. Een ander nieuw gemeentelijk subsidiereglement voorziet in een tegemoetkoming voor groendaken bij woongebouwen en aanhorigheden Ten slotte heeft de gemeente een belangrijke sensibiliserende en informerende taak: zo vind je bij de milieudienst eerstelijnsinfo m.b.t. rationeel energiegebruik en de diverse andere subsidiekanalen: fiscale voordelen via gewest of staat, subsidies van provincie of subsidies van de energiemaatschappijen of derden. In een volgend infoblad zal hier zeker op ingegaan worden, maar een interessante tip is zeker het surfen naar de websites - subsidies, en Burgers die overstappen op een zuinigere en milieuvriendelijkere levenswijze worden financieel ondersteund: Met ingang van 1 januari 2007 werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd waarbij het gebruik van alternatieve energiebronnen wordt aangemoedigd. Het betreft zowel thermische zonne-installaties (zonneboilers en zonnecollectoren), fotovoltaïsche zonneinstallaties (zonne-cellen) als warmtepompen. de milieudienst beschikt over verschillende brochures die talloze tips geven gericht op het beperken van het energiegebruik in het huishouden. Gratis uitlenen van energiemeettoestellen Heb jij je ook al eens afgevraagd hoeveel elektriciteit een koffiezetapparaat, koelkast, strijkijzer of stofzuiger in feite verbruiken. Zijn de spaarlampjes van televisietoestellen en computerschermen wel zo onschuldig als beweerd wordt? 15

16 Loont het wel de moeite om een kruimeldief aan te schaffen en hoeveel betaal je voor het opladen van oplaadbare batterijen? Interessante vraagjes waar je op zeer eenvoudige wijze een antwoord op kan krijgen door bij de milieudienst van de gemeente één van de energiemeettoestellen uit te lenen. Het zijn eenvoudige toestellen die je tussen het stopcontact en het toestel plaatst en waarvan je meteen het ogenblikkelijk stroomgebruik maar ook het verbruik per etmaal enz. kan aflezen. Het uitlenen is niet alleen gratis, personen die het toestel uitlenen, krijgen er nog een spaarlamp bovenop. Laat je gerust verrassen door de resultaten. En denk je dat het verbruik allemaal wel meevalt, toch even dit. In een particulier huishouden werd via een energiemeettoestel het verbruik van slapende toestellen nagegaan, met het volgende als resultaat: 2 nachtlampjes elk 2 W 1 leeslamp 2 W 1 CD- en radioketen 19W 1 TV 10 W 1 DVD-speler 16 W 1 wasmachine 10 W 1 PC 23 W TOTAAL 84 W/uur Zijnde 2 KW per dag (2.016) hetgene overeenstemt met 736 kw per jaar Bij een gemiddelde kostprijs van 0,15 /kw geeft dit 110,4 per jaar. Als je er dan rekening mee houdt dat energieproductie (welke vorm ook) zeer milieubelastend is en dat maar een beperkt deel van de geproduceerde energie ook effectief uit het stopcontact komt zoneringsplannen: wie zuivert Nagenoeg iedereen is er van overtuigd dat de kwaliteit van de waterlopen zeer slecht is en beter moet. Europa heeft de landen van de E.U. de tijd gegeven tot eind 2015 om voor alle grond- en oppervlaktewateren een goede waterkwaliteit te verkrijgen. Concreet houdt dit in dat alle afvalwater dienen gezuiverd te worden vooraleer ze geloosd worden in de oppervlaktewateren (grachten, beken, rivieren). Als u nu denkt dat dit uitsluitend de taak is van de gemeente, dan heeft u het volledig fout. Er zijn in deze 3 belangrijke spelers: Aquafin (en de VMM) die de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties bouwt en exploiteert en de collectoren aanlegt die het verzamelde afvalwater naar de zuiveringsinstallaties brengt. De gemeente die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de openbare riolering. De burgers die instaan voor het gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater en soms zelf dienen in te staan voor de waterzuivering, met name wanneer er geen riolering voorzien is. Tot op heden was het voor bouwers niet steeds duidelijk wie nu moest instaan voor de waterzuivering: was een individuele installatie voor de behandeling van afvalwater vereist (IBA) of zou er riolering komen waardoor het water zou geleid worden naar een kleinschalige (KWZI) of grote waterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de bestaande septische putten niet volstaan als IBA, maar dienen aangepast of vervangen te worden. Binnenkort zal de situatie voor iedereen wel duidelijk worden, want momenteel loopt het openbaar onderzoek rond de ontwerp zoneringsplannen. De zoneringsplannen geven voor elke woning aan op welke wijze gezuiverd dient te worden: ofwel ter plaatse door middel van een IBA (momenteel ca. 100 woningen te Meise) ofwel door aan te sluiten op reeds aanwezige riolering ofwel door aan te sluiten op rioleringsinfrastructuur die de gemeente zal aanleggen. Eenmaal de definitieve zoneringsplannen goedgekeurd zijn, zal voor elke individuele woning en elke wijk of woonzone ondubbelzinnig vastliggen op welke wijze de zuivering zal gebeuren. 16

17 Het (ontwerp)zoneringsplan (zie kaart) voorziet 3 zones: het centrale gebied, zeg maar de woonkernen die uiteraard zullen aansluiten op collectieve voorzieningen [oranje gearceerd gebied], het collectief te zuiveren buitengebied (dus het buitengebied waar riolering de aansluiting op KWZI of RWZI zal verzekeren), [op kaart aangeduid in een groene kleur] en het individueel te zuiveren buitengebied [in rode kleur]. ontwerp zoneringsplan Gezien het grote belang van deze plannen, wordt de bekendmaking zo breed mogelijk georganiseerd. - Het openbaar onderzoek loopt van 14 september tot 12 november Een grootschalige kaart met aanduiding van alle zones kan ingekeken worden bij de milieudienst van de gemeente. Meer info vind je ook op de website van de gemeente of de VMM en bij de technische dienst of de dienst ruimtelijke ordening. Beken waarin vissen voorkomen, lang geleden een vanzelfsprekendheid, is opnieuw geen utopie meer, maar een proces dat geleidelijk en met de hulp en medewerking van eenieder dient gerealiseerd te worden. De zoneringsplannen zijn hierin alvast een belangrijke stap. - Tevens kan je op de gemeentehuizen de folder waterzuivering: uw zaak verkrijgen die het ganse project toelicht. - Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren en opmerkingen formuleren, bij voorkeur bij de milieudienst. - Bezwaren en opmerkingen kunnen ook per mail per fax (02/ ) of brief (College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 23, 1861 Meise) bezorgd worden tijdens deze periode. Tevens wordt op dinsdagavond 30 oktober om 20.00u in de Muze in Meise een informatievergadering georganiseerd waarin de opmaak en inhoud van de zoneringsplannen wordt geschetst. Iedereen is van harte uitgenodigd om hier op aanwezig te zijn. 17

18 SPORT openingsuren zwembad Vanaf 16 oktober 2007 zullen de openingsuren van het zwembad voor het publiek gewijzigd worden: dinsdag uur woensdag uur donderdag uur nieuw!! vrijdag uur nieuw!! zaterdag uur zondag uur Met Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S ), kregen de vrijwilligers de reeds lang gevraagde, betere bescherming. De nieuwe wet bepaalde immers dat de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk werd voor schade veroorzaakt door de vrijwilligers én dat de organisatie hiervoor een verzekering diende af te sluiten. Een gratis verzekering vrijwilligerswerk wordt aangeboden door de provincies én gesubsidieerd door de Nationale Loterij. Inspiratiebron en uitgangspunt voor dit initiatief, vormde de Provinciale Vrijwilligersverzekering die in West- Vlaanderen reeds sedert 2005 bestaat en waarvan al meer dan West-Vlaamse organisaties dankbaar gebruik maakten. Elke provincie werkte een reglement uit, waarbij elke organisatie recht heeft op 100 vrijwilligersdagen (in West-Vlaanderen voorlopig nog 80). De organisatie kan met dit contingent naar eigen goeddunken haar activiteiten verzekeren (vb. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). Elke vrijwilligersorganisatie, uit om het even welke sector, kan een aanvraag doen. Enkel vrijwilligerswerkingen ingericht door een openbaar bestuur, worden uitgesloten. De verzekering biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. De procedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een vrijwilligersorganisatie vraagt eerst haar erkenning aan bij het Provinciebestuur, of bij de gemeente en kan dan, na erkenning, haar activiteiten aanmelden bij de verzekeraar. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor alle informatie terecht in het provinciaal steunpunt. Meer info vindt u op sportkalender november 03 19u00 Volleybalwedstrijd Haacht - heren 1-1ste prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 03 19u00 Volleybalwedstrijd Lennik dames 3de prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 03 19u00 Volleybalwedstrijd Grimbergen heren 2-2de prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 03 19u00 Volleybalwedstrijd Gooik A-Meisjes W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 17 19u00 Volleybalwedstrijd Lot - heren1 1ste prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 17 19u00 Volleybalwedstrijd Erps Kwerps - heren 2 2de prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 17 19u00 Volleybalwedstrijd Leuven A meisjes W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 18 Vlaamse zwemweek Zwembad De Wauwer Sportdienst 22 14u00 Koffietafel OKRA - Cas 25 8u-15u Herfsttocht Fusieschool Wolvertem Wandelclub Cracks oktober 25 14u00 Koffietafel OKRA -CAS 18

19 WACHTDIENSTEN HULPDIENSTEN huisartsen politie-zone Wanneer u in de weekends, van vrijdagavond uur tot uur maandagmorgen en bij feestdagen van de vooravond uur tot de ochtend na de feestdag uur, voor een dringend geval een dokter wilt bereiken, belt u naar het centrale telefoonnummer. U wordt dan automatisch doorverbonden met de huisarts van wacht. Het centrale nummer is: 02/ Het centrale nummer is: 0900/ tandartsen bibliotheek apothekers De wachtdienst begint op vrijdagavond om uur en eindigt op de daaropvolgende vrijdag. dierenartsen Voor raadplegingen tijdens de weekeinden dient u contact op te nemen met uw dierenarts. Voor de wachtdienst van de tandartsen is er een centraal oproepnummer waar de mensen kunnen naartoe bellen om zo te vernemen wie de tandarts van wacht is. Het centraal oproepnummer voor Vlaams-Brabant is: 070/ ziekenwagendienst Meditra 0497/ vredegerecht wolvertem Gemeenteplein 15 02/ openingsuren: ma-vr: 8.30 tot uur & tot uur Hoofdbibliotheek-Meise, Brusselsesteenweg 44 bus 1, 1860 Meise - 02/ maandag & vrijdag uur, dinsdag & woensdag uur, zaterdag 9-13 uur Uitleenpost Westrode, J.Hammeneckerstraat 44, 1861 Meise - 052/ woensdag van 17 tot 19 uur - vrijdag van 16 tot 18 uur TIJDENS DE VAKANTIEMAANDEN ENKEL OPEN OP WOENSDAG VAN 17 tot 19 uur Archief en Bibliotheek BERLA - (De Snipper 3) Brusselsesteenweg Meise 1ste woensdag van de maand van 14 tot 17 uur en de 3de dinsdag van de maand van 20 tot 22 uur (behalve op feestdagen en tijdens schoolvakanties) Stripotheek De Negende Kunst - Brusselsesteenweg Meise 0485/ Maandag van tot 20 uur - woensdag van 15 tot 17 uur en zaterdag van 9.30 tot 13 uur Algemeen oproepnummer: 0800/ Administratieve diensten: 052/ Post: Meise B Hoogstraat Meise Diensten: onthaal: ma - wo - vr: tot uur di - do: tot uur Wijkwerking Meise Recherche Post : Londerzeel Brusselsestraat Londerzeel Diensten: Korpschef Wijkwerking Londerzeel algemeen secretariaat onthaal: ma - vr: uur za: uur uur interventie 24/24 : tel : 0800/ in uitzonderlijke en hoogst dringende gevallen vorm 101 brandweer Mechelsestraat Londerzeel 052/ / Landelijke Kinderopvang Hilde Vanderstappen (Wolvertem) ma. 9-12u. 052/ Natalie Jacobs (Meise) do. 9-12u. 052/ pwa: Stationsstraat Meise Monique Belgrado 02/ Lucia Coffé 02/ ma.,di.,woe, do.,8-12u. of na afspraak containerpark Winkelveldbaan 1861 Meise 02/ openingsuren maandag: en uur dinsdag : en uur woensdag: uur donderdag : gesloten vrijdag : en uur zaterdag: en uur Het containerpark is gesloten op wettelijke feestdagen. Opgelet: de bezoekers worden tot het containerpark toegelaten tot een kwartier voor sluitingstijd. 19

20 GEMEENTEDIENSTEN Wolvertem Gemeenteplein, 1861 Meise algemeen oproepnummer 02/ fax 02/ burgemeester M. Belgrado 02/ /80 secretaris Linda Verbesselt 02/ secretariaat: Nadine Sergoynne 02/ personeelsdienst: Linda Verbesselt 02/ Linda De Donder 02/ dienst onderwijs: Carine Lammens 02/ Inge Eeckhout 02/ bevolking: Isabelle Moyson 02/ Kim Thielemans 02/ Sonia Wouters 02/ Ingrid Meert 02/ Carine Simal 02/ Hilde Van Praet 02/ ruimtel. ordening & stedebouw Hedwige Verbelen 02/ Greta Van Malderen 02/ Els De Nil 02/ Inge Vancampenhoudt 02/ Nathalie Goovaerts 02/ leefmilieu Leo Vander Kerken 02/ Marc Bogaert 02/ Cindy Buelens 02/ (middenstand/tewerkstelling) technische dienst/openbare werken Victor Emmerechts 02/ Gerda Van Ruysevelt 02/ Wim Roelants 02/ Jef Scheers Eddy Scheers Leon Broché 02/ middenstand/landbouw/tewerkstelling Greta Moerenhout 02/ Meise Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise algemeen oproepnummer 02/ fax 02/ financiën: ontvanger: Cedric De Ridder 02/ Georges Timmermans 02/ Brigitte Verhasselt 02/ Karin Talboom 02/ Luc Meert 02/ cultuur Guido Van den Troost 02/ Greet Van Hemelrijck 02/ Luc Van den Troost 02/ Monika Van den Brande 02/ Marijn Geeroms 02/ Anny Peeters 02/ De Muze van Meise 02/ informatie Jeanne De Buyser 02/ jeugd/gezin/vak.speelpl./sport Miranda Van Lint 02/ Nicole Budé 02/ Dany Geysels 02/ Lieven Van Campenhout 02/ patrimonium/sociale zaken Gerda De Smedt 02/ Lydia Lauwers 02/ Veronique Brys 02/ De reglementen die gepubliceerd worden in de infokrant zijn dikwijls slechts een deel van een groter geheel of een samenvatting ervan. Voor de volledige tekst dient u zich te wenden tot de betreffende dienst. zitdagen burgemeester en schepenen De zitdagen worden in het gemeentehuis gehouden, op onderstaande uren of na afspraak Burgemeester Marcel Belgrado 02/ / burgerlijke stand, personeel, politie, veiligheid, onderwijs, begraafplaatsen gemeentehuis Meise: elke dinsdag van tot uur en volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke voormiddag van tot uur en volgens afspraak Schepen Jos Emmerechts 02/ / openbare werken en regies, woonbeleid en landbouw gemeentehuis Meise: enkel volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke dinsdag van tot uur Schepen Marie-Jeanne Thaelemans 02/ / leefmilieu/duurzaamheid, mobilieit, verkeersleefbaarheid, gelijke kansen, integratie, senioren gemeentehuis Meise: elke maandag van tot uur en volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke dinsdag van tot uur en volgens afspraak Schepen Joos Vereertbrugghen 02/ / financiën, cultuur, toerisme, volksgezondheid enkel volgens afspraak Schepen Dirk Snauwaert 052/ / ruimtelijke ordening, monumenten, patrimonium, inspraak en informatie, communicatie, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking gemeentehuis Wolvertem: enkel volgens afspraak Schepen Wim Verbeke 0478/ sport, jeugd en gezin, tewerkstelling, middenstand, feestelijkheden enkel volgens afspraak (ook overdag) ocmw gemeentehuis openingsuren: - werkdagen: 8 tot 12 uur - dinsdagavond: tot uur Meise Godshuisstraat Wolvertem Tel. 02/ Fax 02/ Voorzitter OCMW : Sonja Becq 0478/ / (kantoor Brussel) zitdag volgens afspraak Secretaris: Caroline De Ridder Tel. 02/ Rustoord Wolvertem: Rustoorddirecteur: Joris Peeraer GSM: 0478/ Sociale Dienst Rustoord: Rita Verbelen en Wim Gruyaert, maatsch. werkers tel. 02/ / Sociale Dienst Wolvertem: Stationsstraat 27, Tel. 02/ Fax: 02/ Klusjesdienst gezinszorg poetsdienst warme maaltijden noodoproeptoestellen: Christa De Buyser en Bea Verhaeghe 02/ Permanentie: Maandag tot uur Dinsdag tot uur en van tot uur Woensdag geen Donderdag tot uur Vrijdag tot uur Buiten deze uren kan u enkel terecht op afspraak. Telefonisch staat de dienst elke werkdag van tot uur en van tot uur tot uw beschikking. Home Jan Van Gysel: Krogstraat 111, 1860 Meise vzw sport en recreatie alle reservaties: uitsluitend op 02/ W. Vandenberghecentrum, Brusselsesteenweg 71a, / Fax 02/ openingsuren: werkdagen: tot uur vrijdag tot uur - zwembad - 02/ openingsuren voor publiek: di: uur; woe: uur; do: uur; vrij: uur; za: uur; zo: uur OPENINGSUREN TIJDENS VAKANTIEMAANDEN: ma, di, do: uur; woe: uur; za: uur; zo: uur; gesloten op 21 juli & 15 augustus - Sporthal Ten Dries Wolvertem (Sportschuur) - reservaties: 02/ cafetaria : 02/ Sporthal Meise - reservaties: 02/ Cafetaria 0477/ Openluchtsportvelden de Nekker/ten Dries/Westrode/Frans Lathouwersstadion: reservaties 02/ Zitdagen - voorzitter: Rita Verbesselt - volgens afspraak / ondervoorzitter: Valérie De Knop - volgens afspraak / directrice: Tina Van Nuffel - 02/ Infokrant Meise is er op de 15de van elke maand verschijnt niet in januari en augustus Inleveren teksten ten laatste: novembernummer: 22/10/07 decembernummer: 19/11/07 dienst bevolking te Wolvertem: Ook open op zaterdagmorgen van tot uur Inleveren teksten bij: Dienst Informatie, Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise.

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT VOORWOORD Het doel van de seniorenadviesraad van Kampenhout (Senioka) is het seniorenbeleid

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie