Activiteitenverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2009"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2009

2 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010

3 2 Activiteitenverslag Intergem 2009

4 Inhoud Woord vooraf 6 Voorstelling van de distributienetbeheerder Identiteit 10 Contactmogelijkheden 11 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding 20 Activiteiten in Inventaris van de vrijgemaakte markt 21 Meerjarentarieven distributie 21 Injectietarief 21 Bonus-malus Aanpassingen in de regelgeving 22 Marktmodel VREG 22 Clearing House 22 Stand van zaken in het IT-stappenplan 23 Indexis als fi liaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores 23 Algemeen beleid 24 Smart metering/slimme meters 24 Rapportering kwaliteit dienstverlening 25 Statutenwijziging en kapitaalverhoging 25 Samenwerkingsovereenkomst Elia distributienetbeheerders: voorstel tot verlenging 25 Bedrijfsspecifi eke overeenkomst Intergem-OVAM 26 Overeenkomsten met Telenet 26 Aanpassing reglementen verkavelingen 27 Dubbelzijdig aanleggen van lagedruknet aardgas 28 Samenwerkingsovereenkomst koppelpunten distributienetten 28 Intergem in de samenleving 29 Energie en armoede 29 De budgetmeter: nieuwe termijnen voor plaatsing 29 Budgetmeter aardgas 30 Recupereren van schuld via de budgetmeter 31 Opzegtermijn bij drop gewijzigd 31 Evolutie sociale openbaredienstverplichtingen 31 Onze contacten met de klanten 32 Activiteitenverslag Intergem

5

6 Rationeel energiegebruik en milieu 33 Energiediensten voor lokale besturen 33 REG-samenwerkingsprotocol 34 REG-actieplan REG-actieplan Aardgasfonds 36 Huishoudelijke energiescans 36 Actieverplichting: kortingbon energiezuinige koelkast/wasmachine 37 Standaardmateriaal openbare verlichting 37 Forfaitprijzen onderhoud openbare verlichting 37 Harmonisatie brandprogramma s openbare verlichting 37 Project dimming openbare verlichting (status 2009) 38 Project ledverlichting (status 2009) 38 Earth Hour en Nacht van de Duisternis 38 Aangesloten installaties hernieuwbare energie 38 De ecologische voetafdruk 40 Elektrische voertuigen 40 Investeringsprogramma s 41 Gerealiseerde investeringen in Budget Driejaarlijkse investeringsplannen Eandis 43 Eandis offi cieel erkend als werkmaatschappij 43 Bekroningen 43 Klantentevredenheid 43 Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website 43 Eerste Aannemersprijs Eandis e werknemer 43 Open Bedrijvendag 44 Verslag Corporate Governance Comité 45 Beknopte jaarrekening Inleiding 50 Balans per 31 december Resultatenrekening elektriciteit Resultatenrekening aardgas Dividenden openbare deelnemers 54 (Uitgebreide fi nanciële gegevens kunt u terugvinden in het Financieel verslag 2009 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 57 Activiteitenverslag Intergem

7 Woord vooraf Geachte lezer, Het energielandschap heeft zich de afgelopen jaren zeer snel gewijzigd. Sinds de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, nu alweer zeven jaar geleden, is een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd, zodat de context waarin we onze activiteiten ontplooien, de besluitvorming en de manier van werken grondig zijn hertekend. Inmiddels is Vlaanderen meer en meer vertrouwd geraakt met de verschillende marktspelers en het distributienetbeheer heeft in de gehele marktwerking onmiskenbaar zijn plaats verworven. De evolutie naar een optimaal werkende energiemarkt is evenwel niet afgelopen. Het gaat om een geleidelijk proces dat bovendien rekening moet houden met continue veranderingen op zowel politiek, economisch als ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Europese richtlijn. Die moet leiden tot minder CO2-uitstoot, grotere energie-effi ciëntie en meer hernieuwbare energie tegen het jaar Dat is een gigantische uitdaging. Het spreekt voor zich dat onze opdrachthoudende vereniging eveneens in alle geledingen zal meedenken en mee-evolueren om te beantwoorden aan deze objectieven van de samenleving van de toekomst. Die samenleving van de toekomst is er één waarin de energiegebruikers meer comfort mogen verwachten van de technologische vooruitgang, met groeiende aandacht voor REG en milieubewustzijn. Energiegebruikers evolueren meer en meer naar prosumenten, eindgebruikers die zowel energie produceren als consumeren. Slimme meters en slimme netten zijn het antwoord op een technische uitdaging waarmee we willen meebouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen. Deze slimme technologieën vormen een maatschappelijke noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen in verband met het energieverbruik, broeikasgassen en hernieuwbare energie. Daarnaast vormen ze een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen ingevolge de lokale productie, op een kosteneffi ciënte manier te kunnen beheersen. De algemene invoering van een slim netwerk vergt zware investeringen. Deze extra kosten zijn evenwel onafwendbaar om te kunnen beantwoorden aan de Europese doelstellingen en om tot een positieve eindbalans te kunnen komen voor de hele maatschappij. Naast onze rol in de ontwikkeling van de slimme technologie, blijven we ons als distributienetbeheerder ten volle inzetten om uitvoering te geven aan het REG-beleid waarin diverse acties en besparingsdoelstellingen vervat zitten. Zo zal er in 2010 bijzondere aandacht uitgaan naar dakisolatie en samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De actie huishoudelijke energiescans wordt voortgezet en aangevuld met opvolgscans, waarbij de beschermde afnemers bij uitstek tot de doelgroep behoren. Nieuw is ongetwijfeld het project Energiediensten aan Lokale Besturen dat vorig jaar door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis is ontwikkeld. Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden voor energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, met als doel energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Zo kunnen onze steden en gemeenten niet alleen totaalprojecten van energiebesparing realiseren, maar onderstrepen ze ook hun voorbeeldfunctie naar de bevolking en de bedrijven. 6 Activiteitenverslag Intergem 2009

8 Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we niet voorbij aan de opmerkelijke toename van het aantal klanten sociale leverancier, vermoedelijk door het effect van de economische crisis en de groeiende werkloosheid. De dienstverlening sociale leverancier vereist een specifi eke ingesteldheid en expertise, zowel op vlak van beleid als bij de uitvoering. Zo wordt er steeds een grote bereidheid getoond voor bevredigende oplossingen en is schorsen nooit een doel op zich. Het is en blijft onze intentie om in deze problematiek een maximale effi ciëntie na te streven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. In het nieuwe decennium van deze eenentwintigste eeuw, kondigt ook 2010 zich als een boeiend werkjaar vol uitdagingen aan. We zullen doeltreffende antwoorden moeten vinden in strategische dossiers zoals een vlotte vrije marktwerking, de oprichting van een clearing house en de gewijzigde opdrachten voor Indexis, nieuwe opdrachten in het kader van gasuitbreidingen, REG en sociale openbaredienstverplichtingen Kortom de lijst wordt aanzienlijk en de uitdagingen al evenzeer. Onze dienstverlening evolueert, onze klanten vormen een permanente waardemeter voor onze werking. Competente, dynamische en gemotiveerde medewerkers zijn daartoe cruciaal. Ze geven vorm aan onze dienstverlening, onze resultaten, onze toekomst. Naast de expertise en gemotiveerdheid van de directie en de medewerkers van Eandis in hun job, wil ik graag in de verf zetten, dat de realisatie van alle doelstellingen ook het resultaat is van de constructieve samenwerking van alle bestuurders en de deelnemers in onze opdrachthoudende vereniging. Daarvoor aan al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot de verwezenlijkingen, initiatieven en samenwerking in het voorbije jaar, mijn hartelijke dank. Paul Van de Casteele Voorzitter Uiteraard kunnen we, samen met de collega s van de andere zes Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die vele beleidsbeslissingen niet alleen tot een goed einde brengen. Een cruciale hefboom, meer nog, de absoluut noodzakelijke, betrouwbare en duurzame motor van onze activiteiten is ongetwijfeld ons distributienetbedrijf Eandis en haar ruim medewerkers. Het is een absolute uitdaging voor Eandis om als onderneming voortdurend mee te denken en mee te zijn voor een nog krachtiger beheer en een nog betere beheersing van de kosten. Tegelijk moet er permanent worden geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en dat alles binnen het kader van ethisch ondernemen. Activiteitenverslag Intergem

9

10 Voorstelling van de distributienetbeheerder Activiteitenverslag Intergem

11 Identiteit Benaming Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen - afgekort tot INTERGEM Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel Administratief Centrum Frans Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht op 15 september 1980 na Koninklijke Machtiging van 14 augustus 1980 Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september Oprichtingsakte - Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei 1981 nr Statuten Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 december Belgisch Staatsblad van 25 februari Omzetting in opdrachthoudende vereniging door de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 6 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari 2009 Laatst gewijzigd door de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 17 december Bijlage tot het Belgisch Staats blad van 24 februari 2010, nr Goedgekeurd bij MB van 26 maart Ondernemingsnummer BTW BE RPR Dendermonde 10 Activiteitenverslag Intergem 2009

12 Contactmogelijkheden Algemeen telefoonnummer Op dit nummer kunt u terecht voor vragen over: - nieuwe aansluitingen - verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters - rationeel energiegebruik - budgetmeters - opneming van meterstanden Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kunt u terecht met meldingen over storingen en defecten op het elektriciteits- en aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Ombudsdienst Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur - Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle - Eandis>Ombudsdienst Eandis Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Klantenkantoren - Aalst, Dendermondsesteenweg 75A - Sint-Niklaas, Heistraat 88 - Geraardsbergen, Kaai 15 Website - Infrastructuurgebieden Infrastructuurgebied Schelde-Waas, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas Infrastructuurgebied Zenne-Dender, Groeneweg 5 B, 9320 Aalst-Erembodegem Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg Melle Activiteitenverslag Intergem

13 Deelnemers 23 gemeenten, Provincie Oost-Vlaanderen en Electrabel nv. Gemeente Elektriciteit Aardgas Aalst x x Affl igem x x Bever x x Beveren x x Brakel x x Buggenhout x x Denderleeuw x x Dendermonde x x Erpe-Mere x x Geraardsbergen x x Haaltert x x Hamme x x Herzele x x Kruibeke x x Lebbeke x x Lierde x x Ninove x x Sint-Gillis-Waas x x Sint-Niklaas x x Stekene x x Temse x x Waasmunster x x Zottegem x x 12 Activiteitenverslag Intergem 2009

14 Distributiegebied Stekene Sint- Gillis- Waas Beveren Sint-Niklaas Waasmunster Kruibeke Temse Hamme Dendermonde Buggenhout Lebbeke Infrastructuurgebieden Schelde-Waas Zenne-Dender Brakel Zottegem Herzele Ninove Lierde Geraardsbergen Aalst Erpe- Mere Haaltert Affligem Denderleeuw Bever Activiteitenverslag Intergem

15 Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Voorzitter Paul Van de Casteele - Hamme Ondervoorzitters Mike Nachtegael - Sint-Niklaas André Sarens - Electrabel Leden Alfred Becquaert Electrabel Marc Heynderickx Sint-Niklaas Robert Blommaert Beveren Willy Impens Haaltert Wiske Bosteels Affl igem Griet Heyvaert Electrabel Saskia Bressinck (begin 18/03/2010) Kruibeke Hilaire Liebaut Provincie Oost-V Veerle Boute Electrabel Freddy Merckx Stekene Piet Buyse Dendermonde Rudy Mortier Lierde Pierre Caudron (14/12/2009) Dendermonde Eric Spitaels Geraardsbergen Davy Coppez Geraardsbergen Johan Stylemans Aalst Patrick Daubie Bever Marc Torrekens Ninove Renaat Decorte Waasmunster Wilfried Tortelboom Brakel Jo De Cuyper Sint-Niklaas Marcel Van Daele (10/05/2010) Herzele Chris De Groof Electrabel Gaston Van De Keer (begin 22/04/2010) Erpe-Mere Iwein De Koninck (einde 04/2010) Aalst Ann Van de Steen Aalst Willy De Meulenaere Zottegem Marleen Van Driessche Lebbeke Willy De Rudder Sint-Gillis-Waas Freddy Van Eeckhout Ninove Betty De Schampheleer Denderleeuw René Van Marcke (begin18/03/2010) Dendermonde Ivan Duvillers Electrabel Johan Van Vaerenbergh (einde 04/2010) Erpe-Mere Roger Heirwegh Beveren Freddy Verbeke Temse Geert Hermans Buggenhout Leden met raadgevende stem Erik Maes - Sint-Gillis-Waas Paul Quintelier - Lebbeke Marcel Vermeir (22/09/2009) Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Geert Craeynest Luc De Bruycker Luc Desomer Paul Lauwers Vertegenwoordiging Eandis Guy Peeters Luc Van Landeghem Flor Vandekerckhove 14 Activiteitenverslag Intergem 2009

16 Directiecomité Voorzitter Paul Van de Casteele Corporate Governance Comité Ondervoorzitters Mike Nachtegael André Sarens Voorzitter Willy De Rudder Leden Alfred Becquaert Robert Blommaert Jo De Cuyper Chris De Groof Griet Heyvaert Hilaire Liebaut Eric Spitaels Ann Van de Steen Freddy Van Eeckhout Ondervoorzitter Piet Buyse Leden Robert Blommaert Willy De Meulenaere Johan Stylemans Marcel Van Daele (10/05/2010) Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Jan Hermans Vertegenwoordiging Eandis Geert Craeynest Luc De Bruycker Paul Lauwers Guy Peeters Flor Vandekerckhove Luc Van Landeghem Vertegenwoordiging Eandis Frank Demeyer Paul Lauwers Marc Spelier Commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren BCVBA Vertegenwoordigd door P.P. BERGER Activiteitenverslag Intergem

17 Regionaal Adviescomité Aalst Regionaal Adviescomité Beveren Regionaal Adviescomité Dendermonde Voorzitter Voorzitter Voorzitter Ann Van de Steen Aalst Robert Blommaert Beveren Paul Van de Casteele Hamme Leden Leden Leden Wiske Bosteels Iwein De Koninck (einde april 2010) Dirk De Meerleer Marleen Lambrecht Johan Stylemans Gaston Van de Keer (begin april 2010) Sam Van de Putte Johan Van Vaerenbergh (einde april 2010) Affl igem Aalst Provincie Erpe-Mere Aalst Erpe-Mere Aalst Erpe-Mere Saskia Bressinck Heidi Beck (begin mei 2010) Mirèse Deckers Roger Heirwegh Erna Van Wauwe (einde januari 2010) Alfons Verhelst Kruibeke Beveren Provincie Beveren Beveren Kruibeke Piet Buyse Pierre Caudron ( ) Dendermonde (14/12/2009) Dendermonde Dirk De Cock Lebbeke Leen Dierick Dendermonde Geert Hermans Buggenhout Marleen Van Driessche Lebbeke Frans Van Gaeveren Provincie René Van Marcke Dendermonde Tom Waterschoot Hamme Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordiging Eandis Frederik Hindryckx Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans Vertegenwoordiging Eandis Frederik Hindryckx Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans 16 Activiteitenverslag Intergem 2009

18 Regionaal Adviescomité Geraardsbergen Regionaal Adviescomité Ninove Regionaal Adviescomité Sint-Niklaas Voorzitter Voorzitter Voorzitter Eric Spitaels Geraardsbergen Freddy Van Eeckhout Ninove Jo De Cuyper Sint-Niklaas Leden Davy Coppez Geraardsbergen Patrick Daubie Bever Willy De Meulenaere Zottegem Jenne De Potter Zottegem Daniël De Vuyst Provincie Véronique Fontaine Geraardsbergen Rudy Mortier Lierde Wilfried Tortelboom Brakel Leden Georgette De Kegel Ninove Walter De Mezel Herzele Jan De Nul Denderleeuw Betty De Schampheleer Denderleeuw Marc De Schutter Haaltert Willy Impens Haaltert Hilaire Liebaut Provincie Marc Torrekens Ninove Marcel Van Daele Herzele (10/05/2010) Leden Willy De Rudder Sint-Gillis-Waas Renaat Decorte Waasmunster Eddie Gosselin Temse Marc Heynderickx Sint-Niklaas Freddy Merckx Stekene Mike Nachtegael Sint-Niklaas Ingeborg Temmerman Stekene Nicole Van Duyse Provincie Urbain Vercauteren St-Niklaas Freddy Verbeke Temse Egide Vonck Sint-Gillis-Waas Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordiging Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordiging Eandis Frederik Hindryckx Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans Activiteitenverslag Intergem

19 In memoriam Pierre Caudron Op 14 december 2009 overleed het Dendermondse gemeenteraadslid Pierre Caudron op 71-jarige leeftijd. Hij was pas sinds mei 2009 lid van de Raad van Bestuur van Intergem en zetelde ook in het Regionaal Adviescomité van Dendermonde. Pierre Caudron gaf tientallen jaren les aan het atheneum van Dendermonde. Hij was lange tijd voorzitter van de SP.a van Sint-Gillis Dendermonde, maar nam pas in 2000 voor het eerst deel aan de verkiezingen. Dat leverde hem meteen 733 voorkeurstemmen op. Hij werd schepen van Onderwijs, Sport en Feestelijkheden, een functie die hij uitoefende tot eind Intergem verliest met hem een gedreven bestuurslid. Marcel Vermeir Intergem nam vorig jaar afscheid van Marcel Vermeir, gemeenteraadslid van Lebbeke. Hij overleed na een slepende ziekte op 22 september Sinds december 2007 zetelde hij in de Raad van Bestuur van Intergem als lid met raadgevende stem. Marcel Vermeir was daarnaast ook bijzonder actief: hij richtte de Vlaamse Club en de Volksunie op in zijn gemeente, en dirigeerde het kerkkoor. Hij werd voor het eerst verkozen in de Lebbeekse gemeenteraad voor de Volksunie in Nadien koos hij voor de NVA. Marcel Van Daele Op 10 mei 2010 overleed gemeenteraadslid Marcel Van Daele op 73-jarige leeftijd. Hij zetelde in de Raad van Bestuur en het Corporate Governance Comité van Intergem en was lid van het Regionaal Adviescomité Ninove. Marcel Van Daele was technisch ingenieur van opleiding en gaf tientallen jaren les. Hij werd in 1971 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad in het toen nog zelfstandige Steenhuize. Na de gemeentefusies maakte hij de overstap mee naar de gemeenteraad van Herzele, waar hij tot de dag van zijn overlijden actief was als gemeenteraadslid. Van 1983 tot 1994 was hij burgemeester en drukte hij met zijn rustige aanpak een grote stempel op de gemeente Groot- Herzele. Zijn rustige en constructieve aanpak was vaak de manier om heftige discussies tot bedaren te brengen. In 2001 kreeg hij de titel van ere-burgemeester. 18 Activiteitenverslag Intergem 2009

20 Verslag van de Raad van Bestuur Activiteitenverslag Intergem

21 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Intergem tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In het laatste trimester van 2009 is een belangrijke bijkomende activiteit, namelijk Energie Diensten voor Lokale Besturen opgestart, die een verdere ontplooiing zal kennen vanaf Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden inzake energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, teneinde energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Dit aanbod is in de eerste plaats gericht aan de publieke deelnemers van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, meer bepaald voor gebouwen van gemeenten, steden en provincies. De Algemene Vergadering heeft op 17 december 2009 een wijziging aan de statuten van de vennootschap goedgekeurd. Deze wijziging betrof de creatie van aandelen E. Hierdoor beschikt de Raad van Bestuur over de keuzemogelijkheid om, naast de gewone kapitaalaandelen A, gebruik te maken van een aparte aandelencategorie voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen. Deze aandelen E, waarop de deelnemers vrij zullen kunnen inschrijven, worden vergoed met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen en alsof het leningen zijn in de mate dat het eigen vermogen boven de 33 %-grens ten opzichte van de GIK (geïnvesteerde kapitalen) uitkomt. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 februari Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vereniging heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 16 van de statuten heeft het Corporate Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwde mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het Corporate Governance Comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2009, en de winstverdeling. De balans sluit per 31 december 2009 af met een totaal van ,02 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,34 euro voor het boekjaar De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel Verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via De vereniging heeft tot op heden geen beroep gedaan op het publieke spaarwezen. De vereniging gebruikt geen afgeleide fi nanciële instrumenten ( derivaten ) op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, fi nanciële positie en resultaat. De Raad van Bestuur 22 april Activiteitenverslag Intergem 2009

22 Activiteiten in 2009 Inventaris van de vrijgemaakte markt Meerjarentarieven Distributie De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een weerspiegeling van alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hadden, conform het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven, hun tariefvoorstellen voor elektriciteit en gas voor de periode , tijdig ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door de CREG vooropgestelde rapporteringmodel. Het directiecomité van de CREG heeft op 4 juni 2009 haar goedkeuring verleend aan de tariefvoorstellen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor de regulatoire periode Daardoor kon het meerjarentarief pas ingang vinden vanaf 1 juli De goedkeuring was bovendien gekoppeld aan de intrekking van de nog lopende gerechtelijke procedures tegen eerdere tariefbeslissingen van de CREG. De tarieven zijn vastgesteld in één keer voor de volgende vier jaar. Het tarief evolueert van jaar tot jaar onder meer in functie van de indexering en de voorziene investeringen. De meerjarentarieven zijn van groot belang omdat ze voor de consument stabiliteit en transparantie bieden. Bovendien vormen meerjarentarieven de basis voor een stabiele begroting. Voor Eandis, als werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, is dat het vertrekpunt voor een verder goed beheer van de netten en een optimale dienstverlening in het kader van de toenemende maatschappelijke taken. Uit vergelijking van de meer jaren tarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijkt dat voor een typeklant Dc (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag), Dd (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag) en T2 (= klant met een jaarverbruik gas van kwh) de meerjaren tarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in globaliteit zowel voor elektriciteit als voor aardgas tot de goedkoopste van België behoren. Injectietarief Het injectietarief, dat sinds 1 juli 2009 van toe pas sing is, voorziet dat de decentrale producenten een vergoe ding betalen aan de distributienetbeheerders per geproduceerde MWh die ze in het net injecteren. Energie die voor eigen toepassingen wordt gebruikt, is dus niet onderhevig aan het injectietarief. Het hui dige injectietarief wordt enkel toegepast op grotere (met een vermogen boven 10 kw) de cen trale productieinstallaties (voorzien van injectie-ean). Bonus-Malus 2008 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2008 de malus van Intergem in de activiteit elektriciteit ,01 euro bedroeg. Voor aardgas bedraagt de malus ,82 euro. De malus is integraal overdraagbaar. Activiteitenverslag Intergem

23 Aanpassingen in de regelgeving - Het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking voert het maximum participatiepercentage van één of meer provincies binnen een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging op van 20 % tot 30 % zonder dat het stemgewicht groter mag zijn dan 25 %. - Het decreet van 8 mei 2009 brengt een aantal wijzigingen aan het Elektriciteitsdecreet aan. De tarieven en de looptijd voor minimumsteun voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie werden gewijzigd. - Op 5 juni 2009 wijzigde de Vlaamse Regering het groenestroombesluit. Daardoor wordt de aanvangsdatum voor de toekenning van groenestroomcertifi caten voor kleinschalige produc tie-installaties aangepast en wordt de toekenning van minimumsteun voor zonne panelen in de toekomst afhankelijk gesteld van dakisolatie. Aan de netbeheerder wordt een mandaat gegeven om op verzoek van de VREG controles uit te voeren in het kader van de uitbetaling van de minimumsteun. - In 2009 werd de wetgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen ingrijpend gewijzigd. Op 1 juli 2009 werd namelijk het nieuwe besluit tot regeling van de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt van kracht. Marktmodel VREG Onder impuls van de Vlaamse energieregulator VREG werd in 2009 verder nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van het marktmodel voor de vrije energiemarkt in Vlaanderen. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis hebben steeds hun actieve medewerking verleend aan dit onderzoek. Met de vernieuwing van het marktmodel wil men in Vlaanderen een aantal pijnpunten in de huidige marktwerking elimineren en tegelijk de energiemarkt voorbereiden op de grote aanpassingen die op til zijn: de introductie van de slimme meters als een hoeksteen voor een slim distributienet, de spectaculaire groei van allerlei decentrale productie-eenheden, de ambitieuze milieudoelstellingen waarin het energiebeleid een essentiële plaats inneemt, de vraag van de eindgebruikers naar transparante en eenvoudige processen, Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders is het essentieel dat zowel de fi nanciële haalbaarheid als de effi ciëntie daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Clearing House In het kader van de gesprekken over de toekomstige marktspelregels (MIG 5 en 6) en de voorbereiding daarvan, is er de studie rond het oprichten van een (federaal) Clearing 22 Activiteitenverslag Intergem 2009

24 House. Deze centrale verrekeningskamer zal fungeren als uitwisselingsplatform waar alle gegevens samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. In het kader van deze gesprekken is er onder meer een overeenkomst gesloten tussen Synergrid en de netbeheerders. Die heeft als voorwerp om naast een studie inzake nieuwe marktprocessen (MIG 5 en 6) ook een beschrijving op te maken van de behoeften voor een Clearing House. Voor de besluitvorming werden een beleidscomité en een stuurgroep opgericht. Stand van zaken in het IT-stappenplan In het kader van het met de VREG afgesproken IT-stappenplan werd ook in 2009 een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot een scheiding en bijgevolg een onafhankelijke werking van de informatica-applicaties van de netbeheerders en Eandis. Zo draait voortaan de infrastructuur volledig autonoom, is een infrastructuur uitgebouwd voor documentmanagement via het intranet, is het beheer van alle wettelijke archiefdocumenten volledig in eigen beheer, is de printshop (facturen) overgegaan en zijn enkele gedeelde netwerkschijven losgekoppeld. Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores Indexis staat in voor een aantal gespecialiseerde informatica-gebonden diensten met betrekking tot de processen van de vrije energiemarkt. De activiteiten van Indexis bestrijken twee domeinen: het verwerken en het doorsturen van meetgegevens, zowel van elektriciteits- als van gasverbruiken. Indexis is federaal georganiseerd (Vlaanderen en Wallonië) en beheert de verbruiksgegevens op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier. Kwaliteit en snelheid staan hierbij voorop. Bij de fusie in 2006 van de voormalige operatoren tot Eandis bleef Indexis, het meterbedrijf van de distributienetbeheerders als organisatie voor het informaticaplatform bestaan. De vertegen woordigers van Vlaanderen en Wallonië hebben in die context beslist om de samen werking verder te zetten, maar onder een andere constructie. Daarom is beslist Indexis om te vormen tot een fi liaal van Eandis en van Ores, de onafhankelijke werkmaatschappij van de Waalse gemengde distributienetbeheerders. Eandis participeert voor 70 % in het kapitaal van Indexis. Deze nieuwe constructie is operationeel sinds 1 januari De werkmaatschappijen staan in voor de meteropnemingen en validatie. De volledige onafhankelijkheid op het vlak van informatica wordt volgens planning gerealiseerd tegen uiterlijk 1 juli Activiteitenverslag Intergem

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

maart Piloot slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax

maart Piloot slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax maart 2014 Piloot slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoudsopgave 0 Management Summary... 6 0.1 Doelstellingen Piloot 6 0.2 Materialen en systemen 7 0.2.1 Slimme meter componenten... 7 0.2.2 Slimme

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief

Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie