Duurzaamheid Sloterdijk III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid Sloterdijk III"

Transcriptie

1 Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, april 2013

2 2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

3 Duurzaamheid Sloterdijk III Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 1 Quick scan Sloterdijk III 11 2 Operationalisatie duurzaamheid 13 3 Duurzaamheid bedrijven Sloterdijk III Toelichting op het onderzoek Motivatie duurzaam ondernemen Planet Profit People Samenwerking en toekomstplannen 35 Conclusie 37 Bijlage 1 Open antwoorden 39 Bijlage 2 Vragenlijst 45 3

4 4 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

5 Duurzaamheid Sloterdijk III Samenvatting In opdracht van Projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken heeft O+S de duurzaamheid van de bedrijven op het bedrijventerrein Sloterdijk III in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van een enquête onder de bedrijven in het gebied. De enquête richtte zich op drie aspecten van duurzaamheid: Planet, Profit en People. Bij Planet gaat het om de activiteiten van bedrijven die gericht zijn op behoud van het milieu en de natuur. Duurzaamheid die valt onder Profit is vooral gericht op de innovativiteit en milieuvriendelijkheid van geleverde producten en diensten. Bij People gaat het om datgene wat bedrijven doen op sociaal-maatschappelijk vlak. Alle bedrijven in Sloterdijk III zijn telefonisch benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Bedrijven die niet via de telefoon mee konden of wilden doen is de optie geboden om de vragenlijst online in te vullen. In totaal hebben 98 van de 350 bedrijven meegedaan (een respons van 28%) waardoor een redelijk beeld gegeven kan worden van de bedrijven op Sloterdijk III. De respons lijkt qua grootteklasse en sectorindeling op de totale populatie. Het aantal respondenten maakt een vergelijking naar sector of bedrijfsgrootte echter niet mogelijk. Hieronder wordt kort besproken wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. Motivatie De grootste motivatie voor bedrijven om duurzaam te ondernemen is kostenbesparing (34%). In tweede instantie worden redenen zoals toekomstige generaties en het milieu (28%) genoemd door de ondernemers die aan het onderzoek meededen. Aspecten als de concurrentiepositie (9%) en omzetvergroting (6%) spelen een veel kleinere rol. De ondervraagde bedrijven in het gebied merken over het algemeen niet dat er veel vraag is vanuit de markt naar duurzaamheid. Zes procent van de bedrijven geeft aan dat klanten weleens vragen naar de duurzaamheid van het bedrijf en of het product/dienst. Planet Bedrijven op Sloterdijk III zijn relatief vaak bewust bezig met afval(stromen). Vier op de vijf bedrijven in het gebied Sloterdijk III doet aan een vorm van afvalscheiding. De meeste voorkomende vorm van afvalscheiding is aparte inzameling van papier (56%). Een op de vijf bedrijven doet niet aan afvalscheiding. Andere veel voorkomende duurzaamheidsmaatregelen die te maken hebben met afval zijn het verminderen van papiergebruik (79%) en het gebruik van recyclede producten (46%). Een op de tien bedrijven geeft aan cradle to cradle producten te verkopen of te gebruiken. De bedrijven die meededen aan het onderzoek geven aan vrij weinig gebruik te maken van schone energie. Zo wekt geen van de bedrijven zelf energie op. Verder gebruikt 30% van de bedrijven groene stroom en maakt 9% gebruik van stadswarmte. Maar bedrijven doen wel veel aan energiebesparing. Zo doen alle bedrijven bijvoorbeeld s nachts het licht uit. Andere energiebesparende maatregelen die veel voorkomen zijn extra isolatie (72%), led verlichting (68%) en de aanschaf van energiezuinige machines (55%). 5

6 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Uit het onderzoek blijkt dat kostenbesparing de voornaamste reden is om duurzaam te ondernemen. Energiebesparing is een mogelijkheid om de kosten te drukken. In dit kader is het opvallend dat 77% van de bedrijven niet weet welk energielabel het bedrijfspand heeft. Een op de tien bedrijven weet het wel en de rest (13%) heeft er geen. Vervanging van fossiele grondstoffen voor hernieuwbare grondstoffen (biobased economy) komt nog niet veel voor bij de ondervraagde bedrijven in het gebied. Waarschijnlijk omdat dit een relatief nieuwe ontwikkeling is. De term biobased economy is onder bedrijven nauwelijks bekend (14% kent het). Na uitleg van dit begrip ziet een kwart van de bedrijven mogelijkheden voor hun bedrijf op het gebied van biobased economy. Bedrijven die denken een bijdrage te kunnen leveren noemen vooral vervanging van de bedrijfsauto s voor een schonere variant, afvalscheiding en gebruik van of opwekking van schone energie. De meeste bedrijven (93%) hebben bedrijfsauto s die uitsluitend rijden op fossiele brandstof (benzine, diesel of gas). Vijf procent van de bedrijven heeft bedrijfsauto s die hybride (combinatie van fossiele brandstof en elektriciteit) zijn en 2% van de bedrijven heeft bedrijfsauto s die uitsluitend rijden op elektriciteit. Iets meer dan de helft (55%) van de bedrijven weet dat er een subsidieregeling is voor schone bedrijfsauto s. Een op de tien bedrijven heeft gebruik gemaakt van deze regeling. Ongeveer een kwart van de bedrijven zoekt samenwerking met andere bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dit gebeurt vooral op het gebied van inkoop (44%) en transport (22%). Profit Twee derde van de bedrijven in Sloterdijk III hecht waarde aan de duurzaamheid van de keten hun product/dienst. Ruim de helft (58%) van de bedrijven die dit belangrijk vinden heeft ook daadwerkelijk zicht op de duurzaamheid van hun leveranciers. Ongeveer een derde van hen heeft hier nauwelijks of geen zicht op. Op de duurzaamheid van bedrijfsmatige klanten heeft men iets minder goed zicht. Bijna de helft (46%) van de bedrijven heeft hier heel veel of een beetje zicht op. Het ontbreekt bij de bedrijven op Sloterdijk III vaak aan een objectieve graadmeter voor de duurzaamheid van het bedrijf en het geleverde product/dienst. Een klein deel van de bedrijven heeft een milieucertificaat/keurmerk voor de bedrijfsvoering (13%) en/of de producten/diensten die men levert (14%). De helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat men klanten helpt om duurzamer te worden en 43% is bezig met het vervangen van materialen en middelen voor duurzame varianten. Bedrijven in het gebied lijken relatief veel innovatieve eindproducten te ontwikkelen. Zo is de helft (52%) van alle omzet afkomstig van producten die in de afgelopen drie jaar zijn ontwikkeld. Dit is relatief veel in vergelijking met het landelijk gemiddelde (23%). Een andere indicator voor de innovativiteit van een eindproduct is of een bedrijf snel groeit. Als een bedrijf snel groeit levert het waarschijnlijk een innovatief product. Het gebied kent relatief weinig snelgroeiende bedrijven. Bij vier procent van de bedrijven is de werkgelegenheid in de afgelopen 3 jaar met meer dan 60% toegenomen. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde (6%). 6

7 Duurzaamheid Sloterdijk III Ondanks dat er volgens de bedrijven weinig vraag is naar duurzaamheid vanuit de markt promoot een substantieel deel (28%) van hen dit wel op hun website. Deze promotie is vaak gericht op de milieuvriendelijkheid van het eindproduct. People De meeste bedrijven houden zich bezig met een vorm van maatschappelijk ondernemen. Zo biedt bijna driekwart van de bedrijven opleidingsmogelijkheden voor het personeel en ruim de helft (57%) werkt met stagiaires. Gemiddeld werken er 2 stagiaires per bedrijf in het gebied. Verder besteden veel bedrijven aandacht aan goede doelen (63%) en diversiteit onder de werknemers qua herkomst, geslacht en leeftijd (60%). Een kwart van de bedrijven heeft kwetsbare groepen werknemers in dienst (bijv. gehandicapten). Wat iets minder vaak voorkomt in het gebied is het stimuleren van werknemers om met het OV of de fiets naar het werk te komen (33%) en de promotie van sporten/beweging onder werknemers (33%). Toekomstplannen De helft (52%) van de bedrijven in Sloterdijk III die aan het onderzoek hebben meegedaan geeft aan toekomstplannen te hebben op het gebied van duurzaamheid. Dit varieert van concrete plannen voor zonnepanelen tot niet gespecifieerde aandacht voor duurzaamheid. Een groot deel van de plannen heeft te maken met schone energie (bijv. zonnepanelen, stadswarmte, etc.) en vervanging van fossiele brandstof (vervanging wagenpark). Dit zijn gebieden waar nu nog minder aan duurzaamheid wordt gedaan dan op andere gebieden. Conclusie Aan de hand van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bedrijven die gevestigd zijn in Sloterdijk III op verschillende terreinen bezig zijn met duurzaamheid. Dit komt voornamelijk naar voren bij de aspecten People (opleidingsmogelijkheden, werken met stagiaires etc.) en Planet (afval scheiding en energiebesparing). Bij Profit is dit iets minder het geval. Veel bedrijven geven aan waarde te hechten aan de duurzaamheid van de keten van hun product maar het ontbreekt vaak aan een objectieve graadmeter zoals een duurzaamheidskeurmerk. Op een aantal gebieden is nog veel ruimte voor verduurzaming. Gedacht kan worden aan duurzaamheidsmaatregelen die gepaard gaan met grote investeringen zoals de aanschaf van elektrische bedrijfswagens of het zelf opwekken van energie. 7

8 8 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

9 Duurzaamheid Sloterdijk III Inleiding Het bestuur van Amsterdam zet deze collegeperiode in op duurzaamheid. Na het formuleren van de strategieën van de verschillende ontwikkelingsgebieden heeft de projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken voor 2013 de ambitie het thema duurzaamheid stevig te verankeren in de gebiedsontwikkeling en performance van het gebied. De projectorganisatie Westpoort Sloterdijken pakt dat op door als eerste in het deelgebied Sloterdijk III een pilot uit te voeren. De pilot bestaat uit een programma van projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Onderdeel van deze pilot is een inventarisatie van de duurzaamheid van de bedrijven die gevestigd zijn in dit gebied. De duurzaamheidspilot voor Sloterdijk III zal onderdeel vormen van een EFRO-project dat thans wordt aangevraagd door de AIM (Amsterdamse Innovatiemotor). In dit project werken meerdere belangrijke stakeholders (overheden, bedrijven en kennisinstituten) uit de Metropoolregio (MRA) actief samen om gezamenlijk een biobased economy in de MRA op te bouwen. Indien dit project wordt gehonoreerd zal Sloterdijk III fungeren als Living Lab voor biobased economy. Projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken heeft O+S gevraagd onderzoek te doen naar de duurzaamheid van bedrijven die gevestigd zijn op Sloterdijk III. Dit onderzoek moet in eerste instantie antwoord geven op de vraag hoe duurzaam de bedrijven zijn die op Sloterdijk III gevestigd zijn. Dit onderzoek is hiermee te beschouwen als een pilot binnen een pilot, vanwege het moeilijk te definiëren begrip duurzaamheid. Op basis hiervan kan bepaald worden of het zinvol is om deze exercitie te herhalen voor andere delen van Westpoort. De duurzaamheid van de bedrijven wordt in dit onderzoek bepaald voor de bedrijven die op Sloterdijk III gevestigd zijn, dus niet voor de hele keten waar ze onderdeel van uitmaken. In het vervolg van dit rapport wordt gestart met een overzicht van de duurzaamheid van het gehele Sloterdijk III gebied. Dit wordt gedaan aan de hand van een onderzoek van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Daarna verschuift de aandacht van het hele gebied naar de bedrijven op Sloterdijk III en de mate waarin zij aan duurzaamheid doen. Allereerst komt de operationalisatie van duurzaamheid aan bod. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek besproken. Dit gebeurt per deelgebied van duurzaamheid. Tot slot wordt aan de hand van de resultaten een conclusie getrokken met betrekking tot de hoofdvraag van dit onderzoek. 9

10 10 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

11 Duurzaamheid Sloterdijk III 1 Quick scan Sloterdijk III De focus van dit onderzoek zijn de bedrijven die zijn gevestigd in Sloterdijk III. Om dit in perspectief te plaatsen wordt hier kort weergeven welke duurzaamheidsinitiatieven en mogelijkheden er zijn in het hele gebied. Dit doen we aan de hand van een quick scan die is uitgevoerd door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht in opdracht van het Projectteam Westpoort/Sloterdijken. Deze quick scan is onderdeel van de Visie Sloterdijk III en had als doel te kijken waar er mogelijkheden liggen om het bedrijventerrein Sloterdijk III verder te verduurzamen. Binnen deze scan wordt onderscheid gemaakt tussen de thema s energie/klimaat, mobiliteit/verbeteren luchtkwaliteit en materialen. Hieronder zal kort per thema worden besproken welke initiatieven en mogelijkheden qua duurzaamheid er volgens deze quick scan in het gebied aanwezig zijn. Figuur 1 Westpoort en Sloterdijk III Klimaat/energie Op Sloterdijk III gebeurt veel qua duurzame energieproductie. Bij Waternet en AEB worden biogas, warmte en duurzame elektriciteit geproduceerd. Verder wordt er in de openbare ruimte duurzame energie opgewekt aan de hand van windturbines. Daarnaast worden er vier stappen onderscheiden waarmee verdere CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Deze zijn: 1. Besparen: dit kan o.a. gerealiseerd worden door onnodige verlichting aan te pakken, klimaatneutraal te bouwen bij nieuwbouw projecten en toe te zien op naleving van Wet milieubeheer (voornamelijk bij de grote bedrijven in het gebied). 2. Warmte (en stoom): bestaande stadswarmtenetwerk verder uitrollen en ook de warmte die vrijkomt bij bedrijven zoals bakkerijen, wasserijen en de Sligro hiervoor inzetten. 11

12 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 3. Duurzame elektriciteit: windturbines uitbreiden qua aantal en vermogen, opwekking van elektriciteit en warm water aan de hand van zonnepanelen en zonnecollectoren (dit is nog niet aanwezig). 4. Productie biomassa: het produceren van biomassa voor energieopwekking en ontwikkeling van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld afbreekbaar plastic. Mobiliteit/verbeteren luchtkwaliteit In het gebied Sloterdijk III vindt biogasproductie plaats die wordt ingezet voor mobiliteit, schone bedrijfsauto s en gemeentelijke bedrijven. Verder worden er elektrische bestelauto s en vrachtauto s geleverd. Ook maakt een aantal bedrijven gebruik van verschillende subsidies om te (gaan) rijden met elektrische voertuigen. Tot slot worden er een aantal mogelijke maatregelen voorgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren: Zichtbaar maken van subsidieregeling voor elektrische vervoermiddelen; Het creëren van een duurzame hub waar goederen worden overgeladen van vrachtvoertuigen op worden schonere voertuigen; Toevoegen fietsroutes naar Sloterdijk III; Creëren parkeerplekken voor fietsen (bijvoorbeeld bij doet het zelfzaken); Fietsdepot verplaatsen naar een plek in de nabijheid van een ov-knooppunt. Materialen Er is geen zicht op de duurzaamheid van het huidige materiaal dat wordt gebruikt door de gemeente, Rijkswaterstaat of de bedrijven. Wel worden een aantal maatregelen voorgesteld. Deze variëren van gemeentelijk duurzaam inkopen tot hoogwaardig recyclen van fietsbanden. Op basis van deze quick scan concludeerde de DMB dat er al veel gebeurt op het vlak van duurzaamheid in Sloterdijk III. Met name op het gebied van duurzame energieopwekking en gebruikmaking van elektrisch vervoer. Veel van deze initiatieven zijn echter onzichtbaar, noch expliciet onder de noemer duurzaam Sloterdijk III gecommuniceerd. Ook in de toekomst zijn er volgens DMB kansen om Sloterdijk III als duurzaam energieproductielandschap verder te versterken. Bijvoorbeeld door opwekking van wind- en/of zonne-energie en de productie van biomassa. Daarnaast ziet het DMB ook de luchtkwaliteit als thema voor de toekomst. Dit kan deels gerealiseerd worden stimulatie van een schoner wagenpark. In de rest van deze rapportage zal de focus uitsluitend liggen op de duurzaamheid van de bedrijven in het gebied Sloterdijk III. 12

13 Duurzaamheid Sloterdijk III 2 Operationalisatie duurzaamheid Er is een grote verscheidenheid aan literatuur te vinden over het onderwerp duurzaamheid. Een definitie van duurzaamheid die vaak wordt gebruikt (duurzaamheidbalans Brabant 2010 en Monitor duurzaamheid 2011) en ook in dit onderzoek wordt gehanteerd is: Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht Duurzaamheid is daarmee breder dan alleen duurzaamheid op het gebied van milieu en natuur. Duurzaamheid heeft bij deze definitie ook een maatschappelijke component. Maatschappelijke duurzaamheid houdt in dat de maatschappij ook in de toekomst op eenzelfde niveau kan blijven functioneren en dat bepaalde groepen niet worden uitgesloten (niet-westerse allochtonen, gehandicapten etc.). In dit onderzoek wordt er gekeken naar zowel ecologische duurzaamheid die gericht is op het instant houden van de natuur en het milieu als maatschappelijke duurzaamheid die gericht is op het instant houden van kennis en algemene welvaart binnen de maatschappij. Een indeling van duurzaamheid die aan deze criteria voldoet en concreet toepasbaar is op de duurzaamheid van bedrijven is die van de drie P s: People, Planet en Profit. Bij People gaat het om activiteiten van bedrijven die gericht zijn op sociaal-maatschappelijk vlak. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de mate waarin bedrijven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden en goede doelen te steunen. Bij Planet gaat het om in hoeverre bedrijven bezig zijn met het milieu en de natuur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het energieverbruik, afvalscheiding en grondstofgebruik van bedrijven. Tot slot is duurzaamheid die valt onder Profit vooral gericht op economische activiteiten van een bedrijf die zijn gericht op het behalen van winst. Voorbeelden hiervan zijn de milieuvriendelijkheid van producten en diensten die aangeboden worden door de bedrijven en de mate van innovativiteit van de eindproducten. Op basis van de drie P s en eerder onderzoek hebben we indeling gemaakt van manieren waarop bedrijven met duurzaamheid bezig kunnen zijn. Op basis hiervan is de vragenlijst opgesteld. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek besproken per deelgebied van duurzaamheid. 13

14 14 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

15 Duurzaamheid Sloterdijk III 3 Duurzaamheid bedrijven Sloterdijk III 3.1 Toelichting op het onderzoek Officieel zijn er 412 bedrijven gevestigd in het gebied Sloterdijk III. In de praktijk blijkt echter dat het in sommige gevallen gaat om één bedrijf met meerdere inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Het aantal unieke bedrijven valt dus iets lager uit. In totaal zijn 350 bedrijven in het gebied telefonisch uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Bedrijven die aangaven niet telefonisch mee te willen doen is de optie geboden om de vragenlijst online in te vullen. Van de 350 benaderde bedrijven hebben er 98 meegedaan met het onderzoek (86 telefonisch en 12 online). Dit is een respons van 28%. Figuur 3.1 Verspreiding van respondenten in Sloterdijk III Bij de bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek werken gemiddeld 19 personen. Bij het grootste deel (40%) van de bedrijven werken twee tot vijf personen. Bij ruim een kwart van de ondervraagde bedrijven werken 10 tot 49 personen. Veertien procent van de ondervraagde bedrijven zijn eenmanszaken. In vergelijking met de gehele populatie van bedrijven in Sloterdijk III komt de verdeling qua grootteklasse grotendeels overeen. 15

16 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.2 Grootteklasse bedrijven ten opzichte van populatie, procenten (n=98) 45 % 40 onderzoek (n=98) populatie (n=350) persoon 2-5 personen 6-9 personen personen personen 100+ personen Van de bedrijven die hebben meegedaan valt het grootste gedeelte (36%) onder de sector groot- en detailhandel. Op de tweede plaats staat bouwnijverheid (12%). De vertegenwoordiging van de verschillende sectoren in het onderzoek komen redelijk overeen met het hele gebied. Tabel 3.3 Bedrijven naar sector, procenten onderzoek (n=98) populatie (n=412) Groot- en detailhandel; reparatie van auto Bouwnijverheid Vervoer en opslag Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 9 9 Industrie 8 6 Cultuur, sport recreatie 5 2 Informatie en communicatie 4 3 Overige dienstverlening 4 2 Verhuur van roerende goederen 4 6 Onderwijs 2 1 Verhuur van en handel in ontroerend goed 2 1 Financiële instellingen 1 5 Logies-, maaltijd en drankverstrekking 1 1 Openbaar bestuur, overheidsdiensten 1 <1 gezondheids- en welzijnszorg <1 1 Winning en distributie van water <1 <1 Totaal

17 Duurzaamheid Sloterdijk III De 98 bedrijven die hebben meegedaan zijn dus qua grootteklasse en bedrijfssectoren een goede afspiegeling van het gehele terrein. Daarom is het goed mogelijk om aan de hand deze steekproef een eerste beeld te schetsen van de duurzaamheid van de bedrijven op het terrein. Vanwege het lage aantal respondenten is het niet mogelijk om de resultaten uit te splitsen naar sectoren en bedrijfsgrootte. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de motivatie van bedrijven om duurzaam te ondernemen. Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek per aspect van duurzaamheid (Planet, Profit, People) besproken. Tot slot wordt kort ingegaan op de toekomstplannen die bedrijven hebben qua duurzaamheid. 3.2 Motivatie duurzaam ondernemen De meest voorkomende reden bij bedrijven in het gebied Sloterdijk III om duurzaam te ondernemen is kosten besparing. Voor een derde van de bedrijven is dit een reden om op duurzaamheid te letten. Op de tweede plaats staat met 28% het algemeen belang (milieu en toekomstige generaties). Zaken zoals de concurrentiepositie (9%) en omzetvergroting (6%) spelen een veel kleinere rol. Tabel Redenen om duurzaam te ondernemen, procenten ( meerdere antwoorden mogelijk, n=98) kosten besparing 34 toekomstige generaties / milieu 28 vraag vanuit de markt 13 versterking concurrentie positie 9 omzet vergroting 6 anders, namelijk 14 weet ik niet 7 geen reden wij doen niet aan duurzaamheid 21 totaal 134 De bedrijven in Sloterdijk III hebben nauwelijks te maken met klanten die vragen om duurzaamheid. Ruim driekwart van de bedrijven heeft (bijna) nooit te maken met een klant die vraagt om duurzaamheid. Volgens 12% van de bedrijven is hier af en toe vraag naar. Bij een zeer klein deel (6%) van de bedrijven komt dit vaak tot regelmatig voor. 17

18 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur Vraag van klanten naar duurzaamheid, procenten (n=98) vaak vragen van klanten naar de duurzaamheid van bedrijf \ producten \diensten regelmatig af en toe (bijna) nooit weet ik niet % 3.3 Planet Activiteiten van bedrijven die vallen onder Planet zijn voornamelijk gericht op het milieu en de natuur. Binnen deze categorie onderscheiden we in dit onderzoek 3 subcategorieën, namelijk: afval, energie en grondstoffen. Hieronder wordt per subcategorie besproken in hoeverre de bedrijven doen aan duurzaamheid. Afval Vier op de vijf bedrijven doet aan een vorm van afvalscheiding. Een op de vijf bedrijven doet niet aan scheiding van afval. De meest genoemde vorm van afscheiding is het apart inzamelen van papier. Ruim de helft (56%) van de bedrijven doet dit. Op de tweede plaats staan het scheiden van plastic (17%) en chemisch afval (17%). Bijna een kwart (23%) van de bedrijven scheidt een andere vorm van afval dan de gegeven antwoordopties. Het gaat dan voornamelijk om metalen (n=9), restafval (n=5), hout (n=4) en karton (n=3). 18

19 Duurzaamheid Sloterdijk III Figuur Voorkomende type afvalscheiding, procenten (meerdere antwoorden mogelijk, n=98) papier plastic chemisch afval batterijen, accu s en elektrische apparaten glas cartridges banden groente-, fruit- en tuinafval textiel (bijv. bedrijfskleding) anders namelijk: doen niet aan afvalscheiding weet ik niet % Wat veel voorkomt bij de ondervraagde bedrijven is vermindering van het papier gebruik (bijv. papiervrije organisatie). Vier op vijf bedrijven in het gebied zegt dat men hier aandacht aan besteedt. Verder maakt 46% van de bedrijven gebruik van gerecyclede producten en beperkt 35% actief de CO2 uitstoot van het bedrijf. Figuur Frequentie van afval gerelateerde duurzaamheidsmaatregelen, procenten (n=98) Vermindering papiergebruik ja Gebruik van gerecyclede producten nee weet niet Beperking CO2 uitstoot %

20 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Energie Geen van de ondervraagde bedrijven wekt zelf energie op. Verder maakt ongeveer een op de tien bedrijven gebruik van stadswarmte. Het merendeel van de bedrijven (85%) maakt hier geen gebruik van en een klein deel van de bedrijven weet het niet (6%). Figuur Gebruik van stadswarmte, procenten (n=98) 6% 9% ja nee weet ik niet 85% Groene stroom wordt iets vaker afgenomen dan stadswarmte. Drie op de tien bedrijven neemt groene stroom af van een energiemaatschappij. Ruim de helft (54%) doet dit niet en de overige bedrijven (17%) weten het niet. Figuur Gebruik van groene stroom, procenten (n=98) 17% 29% ja nee weet ik niet 54% 20

21 Duurzaamheid Sloterdijk III Ruim driekwart (77%) van de bedrijven weet niet welk energielabel het bedrijfspand heeft. Ongeveer een op de tien bedrijven weet dit wel. De overige bedrijven hebben geen energielabel voor hun bedrijfspand (13%). Veel bedrijven doen al een vorm van energie besparing (zie figuur 2.6). Zo doen alle ondervraagde bedrijven s nachts het licht uit. Veder heeft bijna driekwart (72%) van de bedrijven het bedrijfspand extra geïsoleerd. Meer dan de helft van de bedrijven maakt gebruik van spaarlampen of led verlichting (68%) en/of heeft bewust energiezuinige machines aangeschaft (55%). Figuur Frequentie energiebesparende maatregelen in het gebied, procenten (n=98) Verlichting gaat 's nachts uit Extra isolatie van het bedrijf Gebruik van spaarlampen of LED verlichting ja nee Aanschaf van energiezuinige machines weet niet Bewegingsdetectoren voor lampen % Grondstoffen Het begrip biobased economy is de laatste tijd sterk in opkomst. Een biobased economy is een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur. Bijvoorbeeld door toepassing van biomassa of groene grondstoffen. Het gaat dus om het vervangen van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen. Het ministerie van Economische Zaken zet sterk in op innovatie in de biobased economy. De meeste bedrijven in het gebied (82%) zijn niet bekend met het begrip biobased economy. Veertien procent van de bedrijven is wel bekend met het begrip en 4% weet niet of ze ermee bekend zijn. 21

22 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Na uitleg van het begrip ziet bijna een kwart (24%) van de bedrijven mogelijkheden voor hun bedrijf om een bijdrage te leveren aan een biobased economy. Vijfenveertig procent ziet niet of nauwelijks mogelijkheden om bijdrage te leveren en 32% weet het niet. Bedrijven die denken een bijdrage te kunnen leveren noemen vooral vervanging van de bedrijfsauto s voor een schonere variant, afvalscheiding en gebruik van of opwekking van schone energie. Figuur Ingeschatte mogelijkheden bijdrage aan Biobased Economy, procenten (n=98) ja, heel veel ja, een beetje mogelijkheden bedrijf om bijdrage te leveren aan Biobased Economy nee, nauwelijks nee, helemaal niet weet ik niet % De meeste bedrijfsauto s in het gebied rijden op een fossiele brandstof. Bijna alle (94%) bedrijven in het gebied hebben een bedrijfsauto die rijdt op diesel. Op de tweede plaats staat benzine (22%). Een zeer klein deel van de bedrijven heeft een bedrijfsauto die hybride is (7%) of rijdt op uitsluitend elektriciteit (2%). Tabel Gebruikte brandstof voor bedrijfsauto, procenten (meerdere antwoorden mogelijk, n=98) Diesel 94 Benzine 22 Hybride 7 LPG 5 Elektrisch 2 totaal

23 Duurzaamheid Sloterdijk III Sinds 1 oktober 2012 is er een subsidieregeling voor de aanschaf van schone bedrijfsauto s. Een deel van het aankoopbedrag wordt bij de aanschaf van een schone bedrijfsauto vergoed. Ruim de helft van de bedrijven (55%) heeft voorafgaand dit onderzoek van deze subsidieregeling gehoord. Vier op de tien bedrijven in het gebied is niet bekend met de regeling en 5% weet het niet. Ongeveer een op de tien bedrijven geeft aan gebruik gemaakt te hebben van de regeling. Figuur Bekendheid subsidieregeling voor aanschaf schone bedrijfsauto, procenten (n=98) nee, we zijn niet op de hoogte van deze regeling ja, op de hoogte en gaan deze niet gebruiken ja, op de hoogte en gaan deze mogelijk gebruiken ja, op de hoogte en hebben regeling gebruikt weet ik niet % Conclusie Binnen de categorie Planet zijn veel bedrijven al bezig met afval(management) en energiebesparing. Het zelf opwekken van energie en de overstap van fossiele grondstoffen op hernieuwbare grondstoffen komt echter minder vaak voor. Dit komt mogelijk doordat dit relatief nieuwe ontwikkelingen zijn die niet eenvoudig zijn gerealiseerd. Een nieuw schoon wagenpark is bijvoorbeeld een flinke investering. 3.4 Profit Onder Profit valt de duurzaamheid van producten en diensten die bedrijven leveren en de innovativiteit van het eindproduct. Allereerst wordt hieronder ingegaan op de waarde die bedrijven hechten aan de duurzaamheid van de keten van hun producten/diensten. Vervolgens komt de daadwerkelijke duurzaamheid van de geleverde producten/diensten aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de innovativiteit van het eindproduct. 23

24 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Duurzaamheid keten De meeste bedrijven hechten waarde aan de duurzaamheid van de keten van hun product/dienst. Twee derde van hen hecht hier heel veel of een beetje waarde aan. Een klein deel van de bedrijven (16%) hecht hier geen of nauwelijks waarde aan. Figuur Belang duurzaamheid keten van product/dienst, procenten (n=98) heel veel een beetje waarde die bedrijven hechten aan de duurzaamheid van de totale keten van hun product\dienst nauwelijks helemaal niet weet ik niet \ niet van toepassing % Bedrijven die aangaven waarde te hechten aan de duurzaamheid van de keten van hun product/dienst is gevraagd in welke mate men hier ook zicht op heeft. Meer dan de helft van de bedrijven (57%) geeft aan dat men veel of enigszins zicht heeft op de duurzaamheid van de leveranciers. Een derde van de bedrijven heeft hier niet of nauwelijks zicht op. Op de duurzaamheid van bedrijfsmatige klanten hebben de bedrijven iets minder zicht dan bij de leveranciers. Iets minder dan de helft (46%) heeft zicht op de duurzaamheid van deze klanten. De andere helft (49%) geeft aan hier niet of nauwelijks zicht op te hebben. 24

25 Duurzaamheid Sloterdijk III Figuur Zicht op duurzaamheid van leveranciers en bedrijfsmatige klanten, procenten (n=66) zicht op de duurzaamheid leveranciers heel veel zicht op een beetje zicht op nauwelijks zicht op helemaal geen zicht op zicht op duurzaamheid bedrijfsmatige klanten weet ik niet\ niet van toepassing % Duurzaamheid product/dienst De meeste bedrijven in Sloterdijk III hebben geen duurzaamheidscertificaat. Dat geldt zowel voor de bedrijfsvoering als voor de producten/diensten die worden geleverd. Dertien procent van de bedrijven heeft een milieucertificaat voor de bedrijfsvoering en 14% voor het product/dienst die men levert. Ondervraagde bedrijven met duurzaamheidcertificaten vallen voornamelijk onder de sector groot- en detailhandel. Negen van de dertien bedrijven die aangeven een milieucertificaat voor de bedrijfsvoering te hebben vallen onder de sector groot- en detailhandel. Ook bij de bedrijven die aangeven een milieucertificaat te hebben voor geleverde producten/diensten komt deze sector het vaakst voor (8 van de 14). Figuur Aandeel bedrijven met een milieucertificaat voor de bedrijfsvoering en het geleverde product/dienst, procenten (n=98) bedrijfsvoering 9% 13% product/dienst 14% 14% ja nee weet ik niet 78% 72% Veel bedrijven in het gebied geven wel aan bezig te zijn met de duurzaamheid van hun producten/diensten. Zo geeft bijna driekwart van de bedrijven aan dat men producten 25

26 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek ontwikkelt met een zo n lang mogelijke levensduur / houdbaarheid. Verder helpt iets meer dan de helft (53%) van de bedrijven naar eigen zeggen de klant duurzamer te worden. Ook stimuleren veel bedrijven hun klanten om in grotere hoeveelheden te bestellen. Beleid om in te kopen bij duurzame bedrijven komt het minder vaak voor. Ruim de helft (56%) van de bedrijven zegt dit niet te doen. Figuur Duurzaamheid van bedrijven op verschillende aspecten, procenten (n=66) stimuleert klanten minder frequent en in grotere hoeveelheden te bestellen (n=49) helpen klantenom duurzamer te worden (n=62) dat doen we continu ontwikkeling producten met een zo lang mogelijke levensduur / houdbaarheid (n=47) ontwikkeling duurzame producten (n=56) beleid om in te kopen bij duurzame bedrijven (n=81) daar wordt aan gewerkt of doen we soms het is overwogen maar (nog) niet uitgevoerd beperking volume van product zodat geen lucht wordt getransporteerd (n =41) dit doen we niet middelen/materialen vervangen door een duurzame variant (n=74) % Innovativiteit eindproduct Een indicator voor de innovativiteit van bedrijven is het aandeel van de omzet dat wordt behaald uit (relatief) nieuwe producten (ontwikkeld in afgelopen 3 jaar). De bedrijven op Sloterdijk III geven aan gemiddeld de helft van hun omzet uit nieuwe producten te halen. Dit is relatief veel in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In heel Nederland wordt gemiddeld 23% van de omzet behaald door nieuwe producten (bron: Telos). Ruim een derde van de bedrijven geeft aan dat concurrentiepositie is verslechterd in de afgelopen 5 jaar. Dit betekent dat voor de meerderheid van de bedrijven de concurrentiepositie niet is veranderd (29%) of is verbeterd (25%). Door het ontbreken van referentiegegevens is het moeilijk deze ontwikkeling te duiden. 26

27 Duurzaamheid Sloterdijk III Figuur Ontwikkeling concurrentiepositie in de afgelopen 5 jaar, procenten (n=98) ontwikkeling concurrentiepositie in de afgelopen 5 jaar heel erg verbeterd verbeterd gelijk gebleven verslechterd heel erg verslechterd weet niet % Een andere indicator voor de innovativiteit van een eindproduct is de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen een bedrijf. Als de werkgelegenheid sterk toeneemt betekent dit er waarschijnlijk een toenemende vraag is naar de geleverde producten/diensten. Dit is een aanwijzing voor de innovativiteit van een product/dienst. Het aandeel snelgroeiende bedrijven in het gebied is relatief laag. Vier procent van de bedrijven geeft aan dat de werkgelegenheid binnen het bedrijf in de afgelopen drie jaar is toegenomen met minimaal 60%. In heel Nederland is dit 6% (bron: Telos). De werkgelegenheid bij de bedrijven in het gebied is voor de grootste groep de afgelopen jaren onveranderd. Ongeveer vier op de tien bedrijven geeft aan dat werkgelegenheid binnen het bedrijf de afgelopen drie jaar niet is veranderd. Ruim een kwart (27%) geeft aan dat de werkgelegenheid is toegenomen. Dit gebeurde gemiddeld met 41%. Tot slot gaf 28% van de bedrijven aan dat de werkgelegenheid binnen het bedrijf is gedaald. Dit gebeurde gemiddeld met 27%. In het hele gebied is het aantal werkzame personen de afgelopen drie jaar met 6% gedaald. In 2010 werkte er nog personen in het gebied. In 2013 zijn dat er (bron: O+S). In heel Amsterdam is het aantal werkzame personen de afgelopen jaren juist gestegen. 27

28 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur Ontwikkeling werkgelegenheid in de afgelopen 3 jaar, procenten (n=98) toegenomen ontwikkeling werkgelegenheid binnen bedrijf in afgelopen drie jaar gelijk gebleven afgenomen weet ik niet % Conclusie De meerderheid van de bedrijven hechten waarde aan de duurzaamheid van de keten van hun product of dienst. Men heeft hier echter niet altijd zicht op. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat bedrijven en producten vaak geen milieucertificaat hebben. Door het ontbreken van een objectief certificaat/keurmerk is het ook moeilijk vast te stellen of bedrijven die claimen met de duurzaamheid van hun product bezig te zijn dit ook daadwerkelijk doen. Tot slot zijn het met name bedrijven in de sector groot- en detailhandel die wel een milieucertificaat hebben. 28

29 Duurzaamheid Sloterdijk III Promotie duurzaamheid Veel bedrijven geven aan waarde te hechten aan de duurzaamheid van hun product/dienst. Tegelijkertijd is hier volgens hen weinig vraag naar vanuit de markt. Toch kan het benadrukken van duurzaamheid gebruikt worden als manier om de omzet van het bedrijf te vergroten. Het is interessant om te zien in welke mate bedrijven duurzaamheid gebruiken als promotie voor hun bedrijf/product. Om dit vast te stellen is gekeken of en op welke manier bedrijven dit promoten op hun website. Op basis van de drie p s is een inventarisatie gemaakt in welke mate aandacht wordt besteed aan duurzaamheid op de websites van de vestigingen in het gebied. In totaal zijn 102 websites bekeken. Dit is 25% van alle vestigingen in het gebied. Figuur Voorbeeld van promotie van duurzaamheid op de website van een bedrijf uit Sloterdijk III Bron: Van de 102 bekeken websites wordt op 29 websites (28%) aandacht besteedt aan een vorm van duurzaamheid. De aandacht voor duurzaamheid verschilt nauwelijks tussen de soort bedrijven. Er is vooral aandacht voor duurzaamheid die valt onder Profit (83%). Hierbij beschrijft men met name de milieuvriendelijkheid van geleverde producten/diensten (bijv.: CO2 neutrale verhuizingen). Op de tweede plaats (72%) komt duurzaamheid die valt onder de categorie Planet. Hier promoot men vooral zuinig energieverbruik, afvalscheiding en beperking van CO2 uitstoot. Duurzaamheid die valt onder People komt het minst vaak voor op de bekeken websites (41%). Binnen deze categorie is de aandacht vooral gevestigd op opleidingsmogelijkheden. Conclusie Ondanks dat er weinig vraag is naar duurzaamheid vanuit de markt promoot een substantieel deel van de bedrijven dit wel op hun website. Deze promotie van duurzaamheid is vaak gericht op de milieuvriendelijkheid van het eindproduct. Wat verder opvalt is dat met name grote bedrijven zoals bijvoorbeeld PostNL vaker aandacht besteden aan duurzaamheid. Hierbij komen ook vaker alle drie de categorieën van duurzaamheid aan bod. 29

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V.

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 3.D. Actieve deelname initiatieven (2016.001)website.docx Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Actieve deelname initiatief...

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe 1 CO2-uitstoot hoofdsectoren 1.1 Inleiding In deze rapportage wordt de CO2-uitstoot van uw gemeente weergegeven, voorzover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Samenvatting Projectnummer: 12141 In opdracht van: In opdracht van de Samenwerkende

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Klimaatneutraal product

Klimaatneutraal product Klimaatneutraal product U heeft het voornemen om een klimaatneutraal product op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

dwrdwrdw Dwars Visiestuk circulaire economie Commissie Energie en grondstoffen zomercongres 2017

dwrdwrdw Dwars Visiestuk circulaire economie Commissie Energie en grondstoffen zomercongres 2017 dwrdwrdw Dwars z Visiestuk circulaire economie Commissie Energie en grondstoffen zomercongres 2017 1. Inleiding Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Ondernemerspanel Amsterdam

Ondernemerspanel Amsterdam Ondernemerspanel Amsterdam Eerste meting: ergernissen Projectnummer: 11203 Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers Een nieuwe kijk op kunststof en rubber Feiten & cijfers PRODUCTIE & PROCES -40% Economie NL 2014 bedrijven werknemers jaaromzet Innovaties en optimalisaties van de productieprocessen, hebben er in de afgelopen

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

EcoScan. CO 2 -reductie: wat doet Roelofs eraan?

EcoScan. CO 2 -reductie: wat doet Roelofs eraan? Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen van afval. Het gaat juist ook om de vermindering van afval en verlaging van afvalkosten. Dat doen we door betere scheiding aan de bron, door optimalisatie

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie