stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak"

Transcriptie

1 stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

2

3 Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

4

5 Voorwoord De energiemarkt bevindt zich aan de vooravond van grote veranderingen. Toenemende bewustwording rondom klimaatverandering wordt versterkt door de voorbereidingen aan de opvolger van het Kyoto protocol dat einde dit jaar in Kopenhagen overeengekomen gaat worden. Dit legt druk op de lock-in die er is in de huidige energie infrastructuur. Transitie is dé term van dit moment en marktpartijen investeren dan ook miljoenen in technologische innovaties op het gebied van duurzame energie. Maar hoe gaan we om met de mensen die de verandering moeten bewerkstelligen? Wat is de stand van zaken op het gebied van stakeholder samenwerking en hoe gaan medewerkers, klanten en NGO s om met de noodzakelijke overgang naar duurzame energie? En kunnen we naast technologische innovaties ook simpele en efficiënte procesinnovaties toepassen die direct bijdragen? Bijvoorbeeld de groene waterkoker die Philips introduceerde, waar in plaats van deciliters, het waterreservoir het aantal koppen aangeeft waardoor gebruikers tot 66% besparen. Het voorliggende rapport is door Between-us geschreven vanuit het oogpunt dat een duurzame energievoorziening een sleutelvoorwaarde is voor een duurzame samenleving. Het is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners van SAM - samensteller van de Dow Jones Sustainability Indexes, GfK Growth for Knowledge - marktleider op het gebied van consumer panel research en IMD International Business School in Lausanne. Ik hoop dat dit rapport u inspireert tot mooie mensgerichte oplossingen die werken. We moeten het tenslotte samen doen. Met hartelijke groet, Jan van der Kaaij Managing Partner Between-us Breda, 9 september 2009 stakeholder value

6

7 Management samenvatting Europees gezien zijn de doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van CO 2 uitstoot de afgelopen jaren niet gehaald. Om de ambities voor 2050 waar te maken is er dringend behoefte aan een trendbreuk. Om deze trendbreuk tot stand te brengen zullen stakeholders gezamenlijk moeten werken aan een versnelling van de energietransitie. De sleutel hiervoor ligt in het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van mensen én organisaties. Uit voorliggende sectoranalyse, wereldwijde benchmarking en consumentenonderzoek blijkt het volgende: De Nederlandse consument is verward en nonchalant over energie als product en de duurzaamheid ervan: - 23% noemt Milieuvriendelijkheid als belangrijk koopargument maar 50% van de Nederlandse consumenten denkt dat duurzaamheid in betere handen is bij andere energiebedrijven dan bij hun eigen leverancier. - Er blijken grote verschillen te bestaan tussen de perceptie van consumenten over de duurzaamheid van de eigen energieleverancier en de daadwerkelijke CO 2 -uitstoot per KWh van die leverancier. - Ruim 90% van de Nederlanders weet niet wat ze voor energie betalen terwijl Prijs door 73% wordt aangewezen als belangrijk koopargument. De belangrijkste oorzaak van dit consumentengedrag lijkt een gebrek aan transparantie te zijn. Onduidelijkheid over subsidies, complexe prijsstructuren en een veelheid aan technocratische discussies zorgen voor inertie bij de consumenten. Hoewel er een stijging is van ongeveer 1,5 procentpunt per jaar, switchte in 2008 nog slechts 8,6% van energieleverancier. Binnen de energiesector is er deels nog sprake van een kolen-cultuur. Harde lange termijn doelstellingen voor CO 2 -uitstoot ontbreken veelal. En in een aantal van de onderzochte cases wordt non renewable energy getypeerd als gewone stroom. In sectordiscussies wordt veel nadruk gelegd op de business case voor groene energie terwijl de business case voor niet duurzame energie op termijn onhoudbaar is. Uit wereldwijde benchmarking van beursgenoteerde energiebedrijven blijkt nu reeds dat duurzame energieleveranciers het niet significant beter of slechter doen dan hun minder duurzame collega s. Energietransitie vergt naast technologische innovaties zoals derde generatie biobrandstoffen ook een andere cultuur bij de verschillende stakeholders in de energiesector. Daarom moet de nadruk meer komen te liggen op toenemend bewustzijn en procesinnovaties zoals de digitale energie coach die in 2009 door woningcorporaties in de markt gezet zal gaan worden. Transparantie bij verschillende stakeholders is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Management samenvatting Versnelling duurzame energie noodzakelijk De Europese energiesector in vogelvlucht Drijfveren voor een duurzamere energievoorziening De faciliterende overheid Subsidiëring en vergunningen in Europa Investeringen in duurzame energie Vertraagde cultuuromslag in een veranderde markt Barrières voor innovatie Het nieuwe energie tijdperk Benchmarking en best practices wereldwijd Inleiding Dow Jones Sustainability Indexes Waardecreatie wereldwijd Vier gebieden van waardecreatie Meest relevante sector issues: klimaatverandering en biodiversiteit De invloed van een goede Governance Leidt vergroenen tot een lager of hoger financieel rendement? Lange termijn CO 2 -doelstelling ontbreekt nog Stakeholdermanagement De markt voor duurzame energie Waarde en waardecreatie Lage switch op basis van groene propositie Redenen om te switchen Veranderend bewustzijn Milieuvriendelijkheid verhoogt klanttevredenheid Dé duurzame consument bestaat niet meer Ontwikkeling van de duurzame consument GfK Roper Consumer Styles levensstijl typologie in de energiesector Duurzame energie en klimaatvriendelijkheid Marketing communicatie versus Uitstoot: Walking the Talk Minder CO 2 door minder verbruik Verbeteren consumentenproducten Energiebesparingen in de woning Woningcorporaties als voorlopers Conclusies 32 Bijlage 1 - Bibliografie 33 Bijlage 2 - Gewone stroom 34 Bijlage 3 - Verantwoording 35 Over onze partners 35 Over Between-us 35 Disclaimer 35

9 1 - Versnelling duurzame energie noodzakelijk De Europese Unie (EU) heeft als doelstelling om in 2010, 21% van de totale energiebehoefte van middels duurzame bronnen te produceren. Voor Nederland is de doelstelling vastgesteld op 9%. De resultaten blijven vooralsnog achter: In 2006 was 15,72% van de brandstof in de EU duurzaam, in Nederland 7,93%. Gemiddeld is er in de EU sprake van een groei van duurzame energie met 35,21% ten opzichte van het referentiejaar Uit recente ontwikkelingen binnen de sector blijkt dat de strategische risico s en kansen vooral gekoppeld zijn aan het thema klimaatverandering. Op 18 maart 2009 is door de CEO s van 61 energiebedrijven die samen 70% van de totale Europese energieproductie voor hun rekening nemen, commitment afgegeven om in 2050 een carbonneutrale sector te zijn (1). Analyse van de prestaties op dit gebied over de afgelopen jaren en genoemde doelstellingen leert dat er op dit moment dringend behoefte is aan een trendbreuk. Dit geldt zowel op het gebied van CO 2 -reductie als op het gebied van het aandeel hernieuwbare energie. Er is bijsturing vereist om de gestelde doelen te realiseren teneinde klimaatverandering te voorkomen. De snelheid van transitie zoals deze nu plaatsvindt schiet tekort ten opzichte van de benodigde veranderingen om de doelstellingen te realiseren De Europese Energiesector in vogelvlucht De energiesector in Europa is een markt van 3,3 miljoen GWh. Met duurzame energie is een omzet van 40 miljard gemoeid en er zijn meer dan mensen werkzaam in deze sector (2). Door de toegenomen liberalisering is er sprake een fusiegolf. Binnen de sector worden de volgende redenen om in te zetten op duurzame energie herkend: - Het verbetert de stabiliteit van de energievoorziening op lange termijn; - Het voorkomt de schadelijke gevolgen door de emissie van broeikasgassen door de CO 2 en renewables - werkelijke ontwikkeling versus doelstelling EU % 80% 60% 40% 20% 0% % renewable fuel EU-27 werkelijk CO 2 -reductie EU werkelijk CO 2 -reductie EU doelstelling CO 2 -reductie EU doelstelling EU-27 zijn de 27 deelnemende landen aan de Europese Unie Bron: Eurostat, CESifo, EEA

10 Meer samenwerking, meer weerstand Interview met Ruud de Bruijne, Secretaris Transitieplatform Duurzame Elektriciteit Het Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening heeft als taak om een visie te ontwikkelen voor de Nederlandse energievoorziening, de transitiepaden waarlangs die visie gerealiseerd kan worden en concrete eerste stappen aan te geven. Dit kabinet heeft hoge ambities en ook veel in gang gezet om de energievoorziening te verduurzamen. Het Platform constateert dat de werkpaarden voor een duurzame elektriciteitsvoorziening, windenergie en biomassa, nog niet op de gewenste snelheid komen. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag: Bij wind op land is veel problematiek rond het verkrijgen van vergunningen, bij wind op zee blijkt de locatiekeuze en -toekenning veel complexer dan aanvankelijk verondersteld en biomassa worstelt met discussies rond duurzaamheid en het ontbreekt aan afspraken tussen overheid en elektriciteitssector over bij- en meestoken.daarnaast speelt de perceptie dat duurzame energie duur is een rol. Het Platform vindt dat het principe de vervuiler betaalt niet consequent en volledig wordt toegepast, waardoor de tarieven van wind op land nu nog niet marktconform zijn. Het is van cruciaal belang dat op korte termijn de politieke knelpunten opgelost worden, zodat de verduurzaming nog deze kabinetsperiode op een hoger tempo komt en dat is een grote uitdaging. Op de vraag waarom dit zo n uitdaging is zegt De Bruijne: De overheid zorgt dat de verduurzaming tot stand kan komen en heeft daar ook veel geld voor vrijgemaakt. De transitie is een proces waarbij de hele maatschappij betrokken is. Het is een veranderingsproces, en daarin ontstaat natuurlijk ook weerstand. Het Platform constateert dualisme in de maatschappij: enerzijds nieuwe initiatieven voor nieuwe fossielgestookte centrales en het schaden van bestaande belangen als gevolg van de realisatie van duurzame projecten. Voor een verdere uitrol van de transitie is een bredere maatschappelijke coalitie een vereiste. energiesector; - Het levert op individueel niveau een bijdrage aan het concurrerend vermogen binnen de energie sector. Energie efficiency staat momenteel hoog op de nationale en internationale politieke agenda. In december 2009 vindt in Kopenhagen de volgende internationale VN-conferentie over het klimaat plaats. Meer dan deelnemers vanuit de hele wereld nemen deel om de reductie van CO 2 -emissies te bespreken. De conferentie heeft als kerntaak een internationaal akkoord te bereiken dat het Kyotoprotocol dat eind 2012 afloopt, moet vervangen voor de periode van 2013 tot Het International Energy Agency voorspelt dat meer dan 50% van de reductie in CO 2 -emissies afkomstig zal moeten zijn van innovatie met betrekking tot energie efficiency. Sinds de oliecrisis van de jaren 70 zijn de prestaties op dit gebied jaarlijks verbeterd, het tempo waarin deze plaatsvinden neemt echter af. Momenteel blijven de efficiency winsten op ongeveer o,8% per jaar (3) steken. De ambitie van de Neder- 8

11 landse overheid is om dit niveau te verhogen naar 2% per jaar in De liberalisering heeft in Nederland een aantal nieuwe spelers doen toetreden die een beperkt marktaandeel hebben. Binnen de Nederlandse markt hebben Nuon, Essent en Eneco, De Grote 3, een gezamenlijk marktaandeel van 78% en de overige incumbents een aandeel van 11%. De groenen zijn bescheiden aanwezig met een stabiel marktaandeel van 9% terwijl die challengers blijven steken op 2%. De capaciteit van duurzame energieopwekking exclusief hydro is tussen 1997 en 2006 toegenomen met ruim 330%. Deze groei komt Invloed mens onderbelicht in energietransitie voornamelijk voor rekening van de toename van windenergie. Op dit moment is bijna 70% van de duurzame brandstof afkomstig van waterkrachtcentrales. (4) Duurzame energie opwekking in de EU-27 in 97 en (TWh) 2006 (TWh) Bron: Eurostat data 2006 (met genormaliseerde hydro) Wind zee Wind land Getijde & Golf Thermische zonne-energie PV Cellen Geometrische energie Bio-afval Biomassa Biogas Hydro kleinschalig Hydro grootschalig Marktaandelen Nederlandse energieleveranciers % 2% Grote drie 9% 9% 11% 11% Overige incumbent Challengers 78% 78% 100% groen Bron: GfK Marktaandelen & Switch Rapport 2008 De voorspelde marktconsolidatie begint zich verder af te tekenen, zoals de overname van Essent door RWE en Nuon door Vattenfall voor de Nederlandse markt illustreren. Energiebedrijven richten zich in toenemende mate op het versterken van de thuismarkten om nieuwe spelers op de lokale energiemarkt, toetreders vanuit het buitenland en lokale challengers zoals Green- Choice of Oxxio, het hoofd te kunnen bieden. Door het verdwijnen van barrières in de liberaliserende markt kunnen afnemers makkelijker van leverancier wisselen. Hoewel consumenten nog slechts in beperkte mate switchen is het gevecht om de klant inmiddels in alle hevigheid uitgebarsten Drijfveren voor een duurzamere energievoorziening De centrale missie van energiebedrijven is om klanten te voorzien van betaalbare en betrouwbare energie. Aangezien rendementen voornamelijk beïnvloed worden door de hoeveelheid geleverde energie kan concurrentieel voordeel behaald zijn met schaalgrootte, efficiëntie in de processen en optimale capaciteitsbenutting, sleutelbegrippen in de exploitatie. Regulering door de overheid bepaalt in belangrijke mate de winstgevendheid van de sector als geheel en bevordert het slagingspercentage van grote investeringsprojecten. Deze samenhang heeft lobby activiteiten door de energiebedrijven bij zowel de landelijke en Europese overheid, als gevolg. 9

12 Krachtenveld energieketen Energie opwekking Distributie Kolen Gas Consument Nucleair Winning Consumptie Biomassa Conversie Transport Klein zakelijk Water Lithosfeer Biosfeer Wind Zonnecel Grootverbruik Aanbod Toenemende risico s in de winning van fossiele brandstoffen Toenemende schaarste van fossiele brandstoffen Toegenomen concurrentie Industrie Hoge exit barrières Hoge vaste kosten Capaciteitsaanpassing geschied in grote eenheden Lage differentiatie Meerdere nieuwe toetreders Vraag Toenemende vraag naar energie Opkomende markt voor duurzaamheid Meer transparantie Elektriciteit wordt mobieler/decentraler Overheid Toenemende druk op CO 2 -reductie Liberalisering energiemarkt 2004 Belangrijke rol door verlenen vergunningen & beleidsdoelstellingen Bron: Between-us Uit onderzoek van IMD naar de business case voor duurzaamheid dat sinds 2003 loopt, blijkt een homogeniteit in de strategische agenda s van Europese energiebedrijven. Deze is gericht op winstgevende groei, geografische diversificatie die primair binnen Europa plaatsvindt en een verbeterde concurrentiepositie. De Europese energiebedrijven zijn voornamelijk gericht op de geliberaliseerde Europese markt en uitbreiding naar andere OESO- landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Kernactiviteiten van energiebedrijven zijn hard coal en bruinkool extractie, energie opwekking, distributie via netwerken en het vermarkten van energie. Door de liberalisering van de energiemarkt en het daarmee samenhangende wegvallen van natuurlijke monopolies is de druk op de winstmarges en daarmee op netwerkefficiëntie toegenomen. Hoge exit barrières, hoge vaste kosten en lage differentiatie leiden in de geliberaliseerde Europese gas en elektriciteitsmarkt tot een significante toename van de concurrentie. In de meeste OESO landen waren marges tot boven de 20% geen uitzondering. Als gevolg van afnemende marges bestaat er een sterke focus op financiële prestaties. Een aantal belangrijke trends in de energiesector zijn: Het toegenomen investeringsrisico door klantmobiliteit. Klanten kunnen snel van leverancier switchen wat betekent dat loyaliteit in belang toeneemt, waarbij differentiatie op basis van prijs niet meer voldoende is. Opkomst van kleinschalige energieopwekking door micro-power (wind en Hydro), zonnedaken en wanden. 10

13 Toegenomen onzekerheden over leverantie van energie en daardoor een toename van het belang van betrouwbaarheid voor de individuele energie leveranciers. Toenemende aandacht voor de herkomst en hoeveelheid gebruikte energie en druk van afnemers op leveranciers om hier openheid over te kunnen geven. De maatschappelijke kritiek op de beleidsfocus op het gebruik van fossiele brandstoffen neemt toe, evenals een groeiende roep om de externe kosten van het gebruik van fossiele brandstoffen te internaliseren. In juli 2009 is vastgesteld dat de G8 het doel ondersteunt om de industrielanden hun broeikasgas emissies reduceren met minimaal 80% in 2050 ten opzichte van Toegenomen transparantie door carbon footprinting De Britse supermarktketen Tesco vermeldt sinds augustus 2009 op haar verpakkingen hoe groot de CO 2 -uitstoot van het betreffende product is. Eind 2009 wil de supermarkt ongeveer 500 producten voorzien van een etiket met CO 2 -voetafdruk. Uit recent onderzoek van Tesco blijkt dat vijftig procent van de consumenten begrijpt wat de term carbon footprint betekent. Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 32 procent De faciliterende overheid De overheid, in het bijzonder de Europese autoriteiten, is de belangrijkste promotor van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de energiesector. Door het nemen van verscheidene maatregelen zoals verplichte bedrijfsrapportage in Frankrijk, emissie handel binnen de EU en het sluiten van sectorakkoorden wordt de ontwik-keling van de sector sterk beïnvloed. De overheid heeft ook een voorbeeld rol als inkoper van groene elektriciteit. Daarbij zet zij bedrijven in toenemende mate onder druk door milieuwetgeving inzake de uitstoot van emissies. Het voornaamste initiatief op dit gebied is de CO 2 -emissiehandel van de Europese Unie. Bedrijven zijn op zoek naar richtlijnen van de overheid om zich aan op te trekken. Zolang er sprake is van een level playing field gelooft 56% van de bedrijven dat er meer regulering van de overheid vereist is. (5) De doelstellingen voor de Nederlandse energiemarkt zoals omschreven in het overheidsprogramma Schoon en Zuinig (6) zijn 30% vermindering van broeikasgassen in 2020 vergeleken met 1990, het tempo van energiebesparing verhogen naar 2% per jaar en het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen naar 20% van het totale energiegebruik. Sectorakkoordje? Eind 2008 is door de Nederlandse overheid en verschillende spelers in de energiesector een sectorakkoord energie overeengekomen. Eneco is een partij die ervoor gekozen heeft het akkoord niet te ondertekenen. Niet omdat de eisen te streng zijn, maar omdat het in de ogen van Eneco niet ver genoeg gaat in termen van het principe de vervuiler betaalt. Gevolg hiervan is dat inefficiënte, vervuilende technieken nog steeds (teveel) bevoordeeld blijven worden ten opzichte van energiebesparende, schone en duurzame energietoepassingen aldus Eneco Subsidiëring en vergunningen in Europa Eén van de best practices voor overheden om duurzame energie te stimuleren is het bieden van stabiliteit op langere termijn door ondersteunende maatregelen zoals subsidies en een soepel vergunningen beleid. In haar rapportage The Renewable Energy Progress Report van april 2009 constateert de Europese Commissie dat Nederland 11

14 achterblijft bij de haar omringende landen. De ondersteunende maatregelen van de Nederlandse overheid worden gecategoriseerd als middelmatig doordat deze te weinig rekening houden met het veilig stellen van lange termijn investeringen. De Minister van Economische Zaken kan jaarlijks aanpassingen doorvoeren op de budgettering. Als gevolg hiervan wordt het investeringsklimaat voor duurzame energie in Nederland als ongunstig beoordeeld. Nederland komt hiermee terecht in de groep van landen met onder meer Litouwen en wordt gepasseerd door onder meer Frankrijk, Duitsland en Engeland maar ook Portugal, Griekenland en Hongarije. Vincent van den Brekel, directeur van de Nederlandse windturbinebouwer Darwind, zegt in een interview in de Volkskrant van 22 augustus 2009 het volgende: Elk land beschermt zijn eigen industrie. In Denemarken is Vestas marktleider, in Duitsland Siemens en Enercon, in Spanje Gamesa. Alleen wij hebben geen thuismarkt. Nederland beschermt zijn eigen industrie niet. Als je dat zegt tegen Economische Zaken, zeggen ze: industrie is niet belangrijk, wij zijn een kennisland... Maar die kennis kun je alleen betalen als er een industrie is die het geld verdient voor de investeringen. Darwind, een voormalig onderdeel van het failliete Econcern, Groei windenergie vooral buiten Europa De productie van windenergie in de wereld groeit sterk. De jaarlijkse capaciteit geleverd door nieuwe windmolens zal de komende tien jaar met een factor vijf stijgen, volgens het Duitse windenergie-instituut (DEWI). In 2008 kwam er 20 gigawatt (GW) aan windenergie bij. De jaarlijkse nieuwe capaciteit bedraagt in GW, verwachten de onderzoekers. De totale door windmolens geproduceerde energie gaat daarmee van 94 GW nu naar 718 GW in Vooral in Noord- Amerika en Azië neemt het aantal windmolens relatief snel toe. De VS breidden de capaciteit zelfs 45 procent uit, volgens de Global Wind Energy Council (GWEC). In Europa dat nog steeds meer dan de helft van alle windmolens in de wereld heeft, bouwt Spanje veel nieuwe installaties. Bron: ANP, 28 mei 2008 De gemiddelde tijd voor het realiseren van off-shore windenergie projecten in Europa bedraagt meer dan 45 maanden, waarvan ruim minder dan de helft (19) betrekking heeft op de aanleg ervan. De doorlooptijd tussen aanvraag bouwvergunning en de start van de bouw van een windproject bedraagt in Nederland circa 3 à 4 jaar. (7) De doorlooptijd is sterk van invloed op de investeringen die gedaan worden in de sector, omdat elke maand vertraging een toename veroorzaakt in het investeringsrisico. Dit risico komt voort uit mogelijke nadelige beleidsveranderingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Doorlooptijd voor energieprojecten uitgedrukt in maanden Wind land Wind zee Aanleg Biogas Biomassa Hydro Bron: Promotion and growth of renewable energy sources and systems Ecofys et al. PV cellen Technische energie Getijde & Golf Totaal incl. vergunningsprocedure 12

15 Win-win bestaat niet voor de energiesector Interview met Donald Pols, Hoofd Klimaat & Energie bij het Wereld Natuur Fonds Nederland Het WNF is met donateurs het grootste, groene doel van Nederland. Als één van zijn strategieën om natuurbeschermingsresultaat te bereiken, zoekt het WNF samenwerking met bedrijven om deze samen te ontwikkelen en te implementeren. Op dit moment zijn wij bezig een scenario te schrijven over de ontwikkeling van de Nederlandse energievoorziening, inclusief mijlpalen aldus Pols. Met betrekking tot het thema klimaat en energie wordt ingezet op het mobiliseren van steun en het lobbyen voor beleidsvorming met als doelstelling een CO 2 -arme economie in De speerpunten hierbij zijn het vergroten van het aandeel clean energy technologie in het BNP, een standaard voor CO 2 -kwaliteit voor nieuwe elektriciteitscentrales (350 gr / kwh CO 2 intensiteit) en een Europees aansluitend stroomnetwerk voor decentrale energieproductie. Over de belangrijkste obstakels in de transitie naar een duurzame energievoorziening heeft Pols de volgende visie: Onvoldoende prioritering bij de overheid van duurzame ontwikkeling leidt tot onvoorspelbaar gedrag. Er is veel afstemming nodig door gespreide verantwoordelijkheid over de ministeries en gebrekkige communicatie. Daarbij komt dat er een intieme relatie bestaat tussen de fossiele energie sector en de Nederlandse overheid waardoor doorpakken niet gebeurt. Nederland verdient geld aan gas. De toenmalige directeur van Shell leidde de commissie die de eerste transitievisie voor Nederland opstelde. Waar de wetenschappelijke consensus op dat moment was dat een vermindering 80% aan uitstoot van CO 2 noodzakelijk is, stelde de commissie een doelstelling van 50% voor. De gevestigde belangen bepalen. Het is belangrijk dit te benoemen, zodat er iets aan gedaan kan worden. Er zullen winnaars en verliezers zijn in de omslag. Win-win bestaat niet in dit geval voor de energiesector. Win-win bestaat wel voor de samenleving en we moeten ons hierbij richten op de winnaars. is inmiddels verkocht aan het Chinese Xemc, evenals Darwind leveranciers van tandwielloze windturbines. Een voorbeeld van een land waar overheidsmaatregelen een positief effect sorteren is Duitsland. Waar een goede stimulering toe kan leiden blijkt uit de werkgelegenheidscijfers in de Duitse energiesector. Terwijl er in Nederland slechts sprake is van een arbeidsplaatsen zijn er zo n mensen werkzaam in duurzame energie in Duitsland en heeft het zijn Europese doelstelling voor 2010 (12,5% duurzame energie) als enige land binnen de EU reeds bereikt. De Duitse markt voor duurzame energie loopt internationaal op veel gebieden voorop door onder meer de volgende programma s (8): Erneuerbare Energien Gesetz (EEG): garandeert (hoge) prijzen voor duurzame elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net door consumenten en bedrijven waarmee het een stabiele lange termijnmarkt voor duurzame 13

16 energie creëert en op deze manier investeringen stimuleert. Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE- WärmeG). In deze wet, die sinds begin 2009 van kracht is, wordt vastgelegd dat 14 procent van de warmtevoorziening in 2020 uit duurzame bronnen afkomstig dient te zijn. De wet legt huiseigenaren de verplichting op om duurzame energie voor een deel van de warmtevoorziening te gebruiken, hiervoor zijn subsidies vastgelegd en is het MAP-budget verhoogd. Ook zorgt de wet ervoor dat de uitbreiding van warmtenetten voor gemeenten eenvoudiger wordt. Marktanreizprogramm zu Gunsten erneuerbarer Energien (MAP): vult het EEWG aan. In het kader van MAP kunnen subsidies aangevraagd worden voor bijvoorbeeld de installatie van zonnecollectoren voor het verhitten van water en/of voor verwarmingsdoeleinden. Leningen: De KfW-bank (eigendom van de Duitse Staat) verstrekt leningen voor investeringen in duurzame energie; Subsidieregelingen in Duitse deelstaten: deelstaten hebben vaak eigen decentrale regelingen. Informatie wordt meestal verstrekt door de handelsbevorderingsorganisaties van de deelstaten. groeien boven die van het recordjaar 2008, waarin in totaal 25,5 miljard geïnvesteerd werd in CleanTech. (9) De totale investeringen in duurzame energie in 2008 bedroegen 120 miljard (10), een toename van 500% ten opzichte van Wat de invloed van de dalende olieprijzen en het invoeren van kosten van CO 2 is op de ontwikkeling van duurzame energiebronnen is lastig te voorspellen. In een recente scenariostudie concludeert het Energie Onderzoek Centrum Kolencultuur vertraagt vergroening Nederland (ECN) dat de CO 2 -uitstoot bij afwezigheid van een CO 2 -prijs zou kunnen dalen over de middellange termijn maar sterk zou kunnen stijgen over de lange termijn door toenemende inzet van kolen. Daarentegen kunnen een sterk klimaatbeleid en hoge CO 2 -kosten (gemodelleerd als een 100 $/tco 2 -prijs) resulteren in duidelijk lagere CO 2 -emissies, vooral na (11) Investeringen in duurzame energie Sinds 2005 is er een sterke toename in het aantal fondsen dat CleanTech investeringen in haar portfolio heeft. CleanTech is een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing. Vormen van CleanTech zijn onder andere zonne-energie, windenergie, biobrandstof uit algen en warmtekrachtkoppeling. Volgens expert opinie heeft deze markt een sterk groeipotentieel met bijbehorende hoge winstmarges in de toekomst. Waar er in 2004 wereldwijd nog 30 CleanTech fondsen waren kende 2008 er 117. De verwachting is dat de totale investeringen in 2009 nog verder door Vertraagde cultuuromslag in een veranderde markt De mentaliteit binnen de energiebedrijven is historisch gevormd door de sterke betrokkenheid van de overheid en daaruit voortvloeiende monopolie positie. Hierdoor hebben merkwaarde en reputatie van de afzonderlijke energiebedrijven slechts een beperkte rol gespeeld. Dit heeft geleid tot een conservatieve mentaliteit met daarbij een sterke regionale, korte termijn en interne focus. Illustratief hiervoor is de impliciete aanname dat energieopwekking gelijk staat aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Er is sprake van een 14

17 diepgewortelde non-renewables mindset. Een voorbeeld hiervan is het voorlopig stroometiket 2008 van Essent met de aanduiding gewone stroom versus groene stroom (2). Duurzame energie wordt hiermee gepositioneerd als een product ter differentiatie om een specifieke klantengroep te bedienen. Zolang binnen de sector groene stroom gezien wordt als iets anders dan gewone stroom dan zal de overgang naar ongewone stroom, een randvoorwaarde voor een CO 2 -arme sector, op cultuurbarrières blijven stuiten. De invloed van de liberalisering, de toegenomen concurrentie, de toegenomen transparantie en stakeholderdruk in de markt zijn nog niet volledig geïnternaliseerd. Verschillende spelers investeren op dit moment in een cultuuromslag om dit proces te versnellen. Zowel Delta als Eneco hebben bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd op 9 september 2009, de dag van de duurzaamheid, rondom dit thema. Op internationaal niveau worden initiatieven uitgerold waaruit een hernieuwde kijk op de energievoorziening blijkt. Sprekende voorbeelden hiervan zijn Desertec en het Renewables-Grid-Initiative, die in onderstaand kader verder worden beschreven. Groene energie uit de woestijn Zes uur zon uit de woestijn zou meer energie kunnen produceren dan de mensheid in een heel jaar kan verbruiken, stelde de Club van Rome in een recente studie. Vanuit dit oogpunt heeft een consortium van twintig van de grootste Duitse bedrijven op 13 juli 2009 haar plannen gepresenteerd voor het allergrootste gecentraliseerde zonne-energie project aller tijden, genaamd Desertec. Desertec is een consortium dat in de Afrikaanse woestijn de zon moet gaan ontginnen met behulp van zonthermische krachtcentrales. Het project zal ongeveer 400 miljard euro kosten en over tien jaar de eerste zonnestroom gaan leveren. Met deze investering zal 15% van de Europese elektriciteitsbehoefte gedekt kunnen worden. Het plan is ontwikkeld door de Club van Rome en het TREC Initiative en wordt gesteund door o.a. Siemens, Deutsche Bank, E-On en RWE. De groep streeft ernaar binnen twee tot drie jaar concrete plannen te presenteren. Verwacht wordt dat Desertec binnen 10 tot 15 jaar concurrerend zal kunnen opereren. Voor het plan om 15% te kunnen dekken van de Europese elektriciteitsbehoefte is slechts een oppervlakte nodig van 130 km2. Een nog uit te bouwen transportnet zal de geproduceerde energie vanuit Noord-Afrika onder de Middellandse Zee door naar Europa vervoeren en daar distribueren. Van de totale investering van 400 miljard is tien tot twintig miljard nodig voor de aanleg van dit stroomtransportnet. Vanuit het oogpunt van energiezekerheid worden de centrales op verschillende locaties gebouwd. De bedrijven achter het Desertec-project stellen dat er weliswaar een enorme investering nodig is om de plannen te verwezenlijken, maar dat de gekozen techniek zich in de praktijk al heeft bewezen. Voor Duitsland zelf heeft Desertec als voordeel dat het zijn expertise op het gebied van zonne-energie verder kan uitbouwen en de omstreden winning van bruinkool kan worden teruggeschroefd. Bron: Desertec Press Release, 13 juli zie bijlage 2 15

18 1.5 - Barrières voor innovatie De belangrijkste barrières voor een overgang naar duurzame energie zijn: Hoge sunk costs door hoge voorinvesteringen. Door de lange levensduur van energiegerelateerde productiemiddelen en het hoge innovatie gehalte van de investeringen zijn er verhoogde risico s op een nadelige technologische lock-in; Beperkte externe druk voor verandering vanuit klanten en investeerders; Klimaatverandering is een bedreiging èn kans op de lange termijn, waarbij de effecten moeilijk kwantificeerbaar zijn. Klimaatverandering en energieschaarste vereisen technologieën, expertise en business modellen die sterk afwijken van de huidige kernactiviteiten en vaardigheden, zoals bijv. het aanbieden van energie management services in plaats van betaling in geleverde kwh s; (Te) grote onzekerheid over het toekomstige ondernemingsklimaat door veranderingen in technologie, regelgeving, klimaatverandering. De noodzaak om te innoveren is door beperkte druk op de license-to-operate en de reputatie van energiebedrijven (nog) niet maximaal dat dit financiële risico s met zich meebrengt. Innovatie voor een duurzame energievoorziening is momenteel beperkt tot pilot projecten en de voorzichtige ontwikkeling van voornamelijk gesubsidieerde, en daardoor winstgevende, technologieën. De huidige business case voor duurzaamheid is hoofdzakelijk gebaseerd op operationeel management van risico s en kansen en leidt tot beperkte innovatie van huidige processen en activiteiten. beschouwt. Naast toegenomen regeldruk dienen de beslissers de kansen te identificeren op basis waarvan positieve investeringsbeslissingen ten aanzien van duurzame energie genomen zullen worden. Samenvattend zijn de belangrijkste voorwaarden voor het opwekken en leveren van duurzamere energie: Een gunstig en stabiel investeringsklimaat met lage barrières dat door een stimulerende overheid op langere termijn wordt gefaciliteerd; Sterke druk door afnemers op de energiesector om schoner te produceren waardoor opkomende challengers en volgers door de markt beloond worden; Regelgeving rondom CO 2 -emissies die van invloed is op toekomstige opwekkingskosten. De investeringen zullen zowel technologische als procesinnovatie betreffen met oog voor te behalen winsten op het gebied van energie efficiëntie. De sleutel is het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van consumenten, werknemers en beleidsmakers. Samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen krijgen een nieuw karakter. Nieuwe captains of industry zullen zich presenteren, maar pas nadat switch plaats heeft gevonden van de gevestigde orde naar de challengers Het nieuwe energie tijdperk Voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen voor 2050 is een mentaliteitsverandering die hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstof als primaire energiebron 16

19 2 - Benchmarking en best practices wereldwijd Inleiding Dow Jones Sustainability Indexes Duurzaamheid als thema heeft in het bedrijfsleven de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de jaren negentig een onderwerp was voor de happy few begint de integratie van duurzame ontwikkeling in de kern van de bedrijfsvoering serieuze vormen aan te nemen. Professionele monitoring van en sturing op basis van prestaties op dit gebied begint ook op de beursvloer een verschil te maken. Een belangrijk instrument op dit snijvlak is de Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI). De DJSI is een samenwerking tussen de Dow Jones Indexes, STOXX Limited en SAM. De indices bieden portfolio-managers objectieve benchmarks voor het beheer van duurzaamheidfondsen. De DJSI World is in 1999 geïntroduceerd als de eerste index die de financiële prestaties volgt van de meest vooraanstaande ondernemingen wereldwijd die duurzaamheid tot een speerpunt hebben gemaakt. De index beoordeelt bedrijven op hun economische, ecologische en sociale prestaties. Nederland presteert de laatste jaren relatief goed in de DJSI. In de laatste ranking ( ) voert TNT de overall wereldwijde ranglijst aan en zijn Unilever en AirFrance/KLM leider in hun specifieke categorie ( supersector leader ). Daarnaast staan onder meer Akzo Nobel en Philips in de index en heeft KPN zich ten doel gesteld in 2009 in de DJSI opgenomen te worden. De analyse in het volgende hoofdstuk is hoofdzakelijk gebaseerd op de onderliggende data van de SAM voor de energiesector Op basis van deze data worden de deelnemers aan de DJSI geselecteerd. Tussen juni en augustus 2009 zijn er in de energie sector 26 leiders in duurzaamheid geïdentificeerd en geanalyseerd. Deze zijn afkomstig uit 13 verschillende landen. Grupo Iberdrola uit Spanje is dit jaar de supersector leider voor energie. DJSI Electricity sector leiders in duurzaamheid Bron: DJSI website update 3 maart

20 2.2 - Waardecreatie wereldwijd Vier gebieden van waardecreatie In algemene zin zijn er vier gebieden te onderscheiden waarin waardecreatie uit duurzaamheid mogelijk is. Uitgesplitst naar oriëntatie en houding worden de volgende kwadranten zichtbaar: Issue management (intern en reactief) met als doel de license-to-operate zo goed mogelijk in stand te houden. Zo wordt de license-tooperate van sommige transportbedrijven bedreigd door minimum eisen aan vrachtwagens te stellen om in een bepaald gebied te mogen opereren. Reputatie management (extern en reactief) hiertoe worden zowel het imago bij klanten als het aantrekken en behouden van personeel gerekend. MVO maakt in toenemende mate deel uit van wetenschappelijke modellen om reputatie te meten. Efficiency (intern en proactief) bestaat voornamelijk uit de winst die voortkomt uit het optimaliseren van de procesvoering zoals brandstofbesparingen en verminderingen van hoeveelheden afval. Deze verbeteringen met betrekking tot het milieu worden gerealiseerd door dezelfde output te generen met minder input. Innovatie (extern en proactief) staat voor de commerciële toepassing van een vernieuwing van techniek, proces of aanpak. Hiertoe behoren onder meer nieuwe zonnecel technologieën en procesverbeteringen waardoor restwarmte wordt teruggewonnen. Duurzaamheid biedt wisselend nieuwe kansen en bedreigingen. Het effectief inspelen hierop leidt tot waardecreatie. Voorwaarde om dit potentieel te benutten is het opnemen van duurzaamheid in de primaire organisatieprocessen Meest relevante sector issues: klimaatverandering en biodiversiteit De mogelijke waardecreatie hangt sterk af van Vier gebieden van waardecreatie uit MVO voor de energiesector INTERN ORIENTATIE EXTERN Reputatie Management Relevantie klanttevredenheid toegenomen na liberalisering Van invloed op de informele license-to-operate Historisch gezien belangrijkste sector thema Van invloed op de formele license-to-operate Issue Management REACTIEF Bron: Between-us HOUDING Innovatie Speelt een sleutelrol in de verduurzaming van de energiesector Toegenomen relevantie na liberalisering en door crisis Behaalde resultaten zijn relatief eenvoudig meetbaar Groot verbeteringspotentie op korte termijn Efficiency PROACTIEF interne en externe factoren in de context van de sector en het individuele energiebedrijf. Ten eerste is de aansluiting van activiteiten op het gebied van duurzaamheid met de organisatiecultuur van groot belang. Ten tweede dienen de verschillende activiteiten waardevol te zijn voor klanten en ten derde dient het onderscheidend te zijn van wat de concurrentie op dit gebied onderneemt. Last but not least moet er een heldere business case zijn: wat zijn de belangrijkste redenen voor een organisatie om MVO te omarmen? De meeste Europese energiebedrijven zijn hoofdzakelijk actief in landen met relatief weinig sociale problemen. De thema s gezondheid en veiligheid maken al lange tijd een essentieel onderdeel uit van de bedrijfsvoering in de energiesector en er is een gedegen beleid op de onderwerpen. De focus van energiebedrijven ligt vooral op milieu gerelateerde issues. De laatste jaren is de sector onder een vergrootglas komen te liggen door een toenemende interesse in klimaatverandering. De link naar 18

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. Masterthesis Economische Geografie Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988 Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. 2 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis:

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Investeren in windenergie:

Investeren in windenergie: Investeren in windenergie: Over de invloed van overheidsbeleid op de marktacceptatie van windenergie Bachelorscriptie Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Managementwetenschappen Juli, 2011 Colofon

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie