Windmolens Lage Weide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windmolens Lage Weide"

Transcriptie

1 Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering, zeespiegelstijging en vergrote kans op extreem weer. Het zal mijn tijd wel duren, maar de meesten van u, jonger dan ik, zullen moeten leven met een toenemende kans op een zondvloed. U weet ongetwijfeld ook dat het gros van de wetenschappers een verband legt met het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom is het voor u, meer nog dan voor mij, van belang dat u heel hard gaat inzetten op duurzaam opgewekte stroom. Binnen de Nederlandse normen is er ruimte voor 20 windturbines op industrieterrein Lage Weide. Het zal de provincie Utrecht niet meevallen om de toch al bescheiden doelstelling voor duurzaam opgewekte stroom te halen. Daarom is het nodig om waar het maar kan wind- en zonne-energie te benutten. Dat zou dus pleiten voor 20 windturbines op Lage Weide. Toch is het goed om ook de belangen van de omwonenden mee te wegen, en zo valt te billijken dat u zou besluiten het aantal turbines, zeg, te halveren, hoewel dat de gestelde doelen al moeilijk bereikbaar maakt. Maar in de voorliggende structuurvisie is het aantal teruggebracht tot 6. Dat is veel te weinig om een deukje in pakje boter te slaan. Mijns inziens moet u dan ook deze structuurvisie afwijzen. Ervoor in de plaats moet er één komen met 10 à 12 turbines. Daarmee komt u ruim tegemoet aan de belangen van omwonenden, zonder het windpark helemaal uit te kleden. Er zijn mensen die menen dat een windpark vervangen kan worden door bijvoorbeeld zonnestroom. Een eenvoudige berekening laat echter zien dat u echt alles op alles zult moeten zetten om de klimaatverandering niet uit de hand te laten lopen. Zonnestroom is nodig, maar daarnaast moet u het maximale uit de wind gaan halen. Dus niet óf óf maar én én. Doe dus wat u kunt doen om een zondvloed te vermijden, en wijs deze uitgeklede structuurvisie af. Mocht u desondanks de huidige structuurvisie toch vaststellen, mag ik u dan suggereren een donatie te doen op bankrekening 555. Wellicht sust dat uw geweten enigszins. Saskia Kluit, Energie-U Samenvatting: Energie-U wil haar ideeën tav de structuurvisie delen met de raadsleden. Spreektekst: Beste raadsleden, We zullen niet aan u vragen om de huidige structuurvisie vast te stellen. Het huidige plan, een aangepaste versie tov voor de zomer, maakt een coöperatief windpark op Lage Weide eigenlijk onmogelijk. Wat ik hierna zal zeggen, gaat vooral over de maatschappelijke energie van Energie-U, die een douw heeft gekregen. We willen niet stoppen, we willen graag door. Maar dan zult u ons tegemoet moeten willen komen want zoals het nu gaat, krijgt de energieke samenleving in Utrecht geen voet aan de grond. Afgelopen jaar, en met name ook afgelopen maanden, hebben mij duidelijk laten zien dat we als samenleving niet klaar zijn voor de opgave die met duurzame energie en klimaatbeleid samenhangt. De technologie van duurzame energie (en windturbines in het bijzonder) maken mensen bang. Onbekend maakt onbemind. De onrust die daardoor rondom het windpark is ontstaan, hebben jullie als politiek onzeker gemaakt. Zelfs zo onzeker dat een aantal van de partijen het niet heeft aangedurfd om een open gesprek over het windpark te voeren in de Commissie S&R. Dat vind ik ontzettend jammer. Zo is de samenleving de mogelijkheid ontnomen om te leren van de inhoudelijke argumenten

2 die er voor- of tegen het plan op Lage Weide aan te voeren zijn. Een gemiste kans in een gemeenschap waar de kennis over duurzame energie zo beperkt is maar waar de opgave enorm is. We waarderen dat u vasthoudt aan de ambitie en dat PvdA en D66 hebben aangegeven op zoek te willen gaan naar alternatieven. We hopen echter dat u naast de ambitie ook ons niet loslaat. Want duurzame energie en een plan voor duurzame energie waar wij onze coöperatieve ideeën mee kunnen realiseren, is niet automatisch hetzelfde. Door individuele huiseigenaren te helpen met zonnepanelen kunnen wij geen duurzame en lokale energieproducent worden. Die huiseigenaren produceren immers voornamelijk voor zichzelf. Wij willen een coöperatieve energieproducent worden. Hierdoor kunnen we de winst die op een basisvoorziening als energie wordt gemaakt, in de stad houden en inzetten om deze energiebesparing en duurzame opwekking te versnellen. Nu zult u misschien zeggen Dat is jullie plan en niet het mijne. De crux van de participatiesamenleving zit precies daar: Als de politiek aangeeft initiatieven te faciliteren en stimuleren, dan moet je wel en ook open willen staan voor ideeën vanuit de samenleving die niet de jouwe zijn. En niet die niet strenger gaan beoordelen dan normale activiteiten in de stad, zoals nu bij het windpark gebeurd. En overigens ook bij zonprojecten en energiebepsaringsprojecten die we afgelopen jaren hebben opgestart. De ontwikkeling naar een duurzame samenleving is een zoektocht. Wij kunnen en willen tijd, geld, kennis en kunde organiseren zodat we samen meer bereiken. Maar we willen wel betere afspraken met u maken over hoe u dat wilt doen. Zodat we niet nog een keer zo hard teruggefloten worden. We willen u daarom vragen om vaart te maken en de zoektocht naar draagvlak voor windenergie en andere manieren om duurzame energie op te wekken meteen te starten. Misschien is er wel geen betere tijd dan de verkiezingstijd om met de hele stad het gesprek aan te gaan over duurzame en onafhankelijke energie: Kan draagvlak vergroot worden? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben mensen nodig? Wat hebben bedrijven nodig? Wat is realistisch? Wat is haalbaar? We willen u vragen daarbij nadrukkelijk ook te zoeken naar nieuwe projecten waarmee Energie-U betaalbaar en grootschalig stroom kan opwekken. Zonder een dergelijk project kunnen wij ons plan voor een duurzame en lokale energieleverancier nl niet realiseren. Energie-U is een voorloper in de participatiesamenleving waarin mensen zelf initiatief nemen en risico dragen. Omdat dit een nieuwe ontwikkeling is, is het niet meer dan begrijpelijk dat we tegen grenzen aanlopen. Het is echter zeer zorgwekkend dat van de 5 grootste activiteiten waar we mee bezig zijn alleen die onderdelen lopen waar we niet afhankelijk van de overheid zijn. Wij hebben enorme behoefte aan meer perspectief op resultaat. Om duurzame energieprojecten vanuit de samenleving effectief te laten zijn, zult u als overheid ruimte moeten maken voor onze initiatieven. Simone Maase, werkgroep van vrijwilligers "Wij-de de-wind" van Energie-U Samenvatting: we werken binnen de werkgroep nog aan de exacte inhoud van onze inspraak. Spreektekst: Geachte leden van de gemeenteraad, De afgelopen weken is er veel te doen geweest over draagvlak voor het windpark op Lage Weide. Beeldvorming is daarbij van groot belang en in dit geval volgens ons niet gebaseerd op feiten, maar op emotie. De afgelopen drie jaar heb ik me en met mij tientallen leden van Energie-U op vrijwillige basis ingezet voor de ontwikkeling van het windpark. We hebben mensen vroegtijdig geinformeerd, een hand uitgestoken, zijn het gesprek aan gegaan in de stad en hebben iedereen uitgenodigd om mee te doen en mee te denken over het windpark. De media en een tijdens een van onze eigen eerste informatieavonden (Energie-U cafés specifiek over het windpark) in 2011 geformeerde groep van felle tegenstanders is het helaas gelukt de beeldvorming sterk negatief te beinvloeden. En we begrijpen het nog ook; als je al veel overlast ondervindt van industrieterrein Lage Weide en er door de gemeente vaak niet gehandhaafd wordt, is het nu eenmaal eenvoudiger om NEE te zeggen tegen iets nieuws dan JA. Het plan zoals dat nu in de structuurvisie aan u wordt voorgelegd is van 11 naar 6 naar 6 turbines met extreem strenge eisen gereduceerd. Dat je op basis van deze strenge eisen het windpark werkelijk nauwelijks nog zult horen, wordt in de media niet vermeld. Van slagschaduw zal geen sprake zijn en

3 ja, windturbines zijn groot: hun wieken reiken net tot aan de punt van de Nuon-toren. Maar... een socialer en coöperatiever windparkplan als dit bestaat eenvoudigweg niet. De vraag voor ons als actieve burgers van Utrecht is wat u, gemeenteraadsleden, gaat doen aan het creëren van draagvlak voor windturbines binnen onze stadsgrenzen. Maar er is meer aan de hand: Er wordt namelijk maar even niet gesproken over het verlies van een slordige 1,5 tot 2,5 mln euro aan lokale baten, ieder jaar opnieuw, 20 jaar lang. Geen windpark = 50 miljoen euro laten verdampen. Met 6 turbines op Lage Weide kunnen gezinnen elk jaar 100 tot 250 euro op hun energierekening besparen. Van de winst van het windpark wordt door Energie-U een duurzaamheidsfonds met tot euro per jaar gevuld. Ieder jaar ontvangt de gemeente meer dan euro aan OZB voor de turbines. Alle burgers die financieel participeren in het windpark ontvangen ieder jaar zo n euro aan rente. En dan vergeten we maar even de stimulans voor lokale werkgelegenheid rondom het realiseren en beheren van de windturbines zelf en de besteding van het geld uit het Energie-U fonds: Strukton, Joulz, zonnepaneel-leveranciers, etc. kunnen allemaal een graantje meepikken van alles wat er komt kijken bij een windpark. In de structuurvisie die nu voor u ligt zijn met name de geluideisen nog verder aangescherpt t.o.v. de structuurvisie die deze zomer ter inzage lag. Het rijk en de provincie hebben gekozen voor windenergie op Lage Weide, juist vanwege het industriële karakter. De gemeente heeft in 2011 de uitvraag gedaan en partijen uitgenodigd een plan voor te leggen. Energie-U werd met name om haar coöperatieve karakter gekozen om het windpark op Lage Weide te ontwikkelen. We zijn een coöperatie en we willen het samen doen. Samen met andere burgers en samen met de gemeente. Echter, het windpark is in de huidige structuurvisie door aanvullende eisen zo ver uitgehold dat we onze beloften rondom een coöperatief windpark niet meer waar kunnen maken. Er blijft nl. niets meer over om een fonds mee te vullen en de risico s zijn onevenredig hoog geworden. We vragen u, leden van de gemeenteraad, daarom deze structuurvisie niet goed te keuren maar terug aan te passen aan de versie die deze zomer ter inzage lag en die versie als geldende structuurvisie aan te nemen. Luuk van der Werf, Energie-U Samenvatting: Het is hard nodig dat er windmolens in de stad Utrecht komen. Het industrieterrein Lage Weide is daar heel geschikt voor omdat er weinig mensen wonen. Spreektekst: Het is hard nodig dat er windmolens in de stad Utrecht komen. De energiekosten voor bedrijven en particulieren stijgen hard en de verwachting is dat deze energiekosten verder zullen stijgen. Het klimaatprobleem begint voelbaar te worden en het opwarming van de aarde gaat sneller dan wetenschappers hebben voorspeld. De gevolgen zijn navenant. Als je het nieuws hierover volgt, zul je onder de indruk raken. Op vele daken komen zonnepanelen. De energie van zonnepanelen gaat mee met de zonneschijn. Als er een wolk voorbij komt, dan zakt de opbrengst van zonnepanelen direct weg. Voor continuïteit van elektrische energie levering zijn er andere duurzame energiebronnen nodig zoals windmolens. Alleen grote windmolens zoals op Lage Weide gepland zijn, kunnen een behoorlijke hoeveelheid energie leveren. Een windmolentje op een dak van een woning is zinloos. In de stad Utrecht is industrieterrein Lage Weide heel geschikt voor plaatsing van windmolens. De afstand naar de bewoners van de stad is groot genoeg om er weinig last van te hebben. Er wonen weinig mensen op of vlakbij dit industrieterrein. De afstand naar de huizen is klein genoeg om met weinig verliezen energie te kunnen leveren. In deze stad hebben we de windmolens gewoon hard nodig.

4 Lot van Hooijdonk, adjunct-directeur directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht Samenvatting: Natuur en Milieufederatie Utrecht licht visie op het voorstel over windmolens op Lage Weide toe. Spreektekst: Inschrijving via de site inclusief pleidooi volgt. Wilfried van Sark Samenvatting: Mijn stelling is dat een windmolen park een zeer nuttige manier is om duurzame energie op te wekken, en veel schoner dan de energie centrale aan het kanaal. Daarnaast zullen omwonenden een economische of ander voordeel moeten hebben van het windpark. Spreektekst: De stad Utrecht heeft uitgesproken in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat is al over 17 jaar. Haast is geboden dit te realiseren. Maar haastige spoed is zelden goed. Daarom moet zorgvuldig overwogen worden wat de beste manier is om dit te bereiken. Energiebesparing eerst, maar met behoud van comfort. Daarna overstappen op duurzaam opgewekte energie, zoveel mogelijk opgewekt in de gemeente of regio. Alle bronnen zijn nodig: zon, wind, water, biomassa en aardwarmte. Studies geven aan dat heel Nederland in 2050 op duurzame energie kan draaien, en vele gemeentes hebben vergelijkbare doelstellingen als wij in Utrecht. Er zijn er veel zonnepanelen in Utrecht geïnstalleerd. Volgens energieleveren.nl waren er in juli dit jaar in de gemeente Utrecht al 1500 installaties met in totaal een vermogen van 3.2 Megawatt. Die leveren op jaarbasis stroom voor ongeveer 750 huishoudens. Er is een sterke groei en zonnepanelen vliegen over de toonbank als warme broodjes omdat ze zo goedkoop zijn. De zes windmolens van Lage Weide zouden een vermogen hebben van 15 MW, en zouden op jaarbasis stroom leveren voor zo n huishoudens. Iedere bewoner kan meedoen in het windpark en daarvan profiteren. Sterker nog, alle Upas houders zouden van de gemeente een deelname certificaat moeten krijgen. Jaarlijks organiseert Energie-U een publieksactiviteit op Lage Weide, voor alle bewoners van de stad. Het jaarlijkse U-wint festival, gratis, want betaald door de wind. En, natuurlijk, de Tour de France start van 2015 vindt op Lage Weide plaats. Tegelijkertijd heeft de Provincie Utrecht in haar Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie opgenomen dat zij in overleg met het Rijk 65.5 Megawatt aan windenergie moet realiseren. De 15 Megawatt op Lage Weide zijn daarin hard nodig. Wind energie in de stedelijke omgeving vindt de provincie toelaatbaar. Uitgebreide effect rapportages door de gemeente laten zien dat er minimale overlast is voor omwonenden. Not in my backyard, tja, maar waar dan wel. In de backyard van de buren? Dan zie je de windturbines ook. Was er niet een plan voor een megalomaan project genaamd Belle van Zuylen toren? Als mens zijn we bang te veranderen, maar in dit geval staat alles bij het zelfde houden gelijk aan ontwikkelingen die uiteindelijk zullen leiden tot Utrecht aan Zee. Daarom: met wind wint Utrecht van het klimaat, alle bewoners profiteren van de windhandel (in stroom), kortom: de ideale wind-wint situatie! Lucree van den Heuvel Spreektekst: Geachte aanwezigen, Hartelijk dank voor de uitnodiging voor de RIA Windmolenplan. Hoewel ik het prettig vind dat ik me als burger kan uitspreken voor de raad over mijn visie, had ik daar liever vanaf gezien. Dit is voor mij de 4e of 5e keer dat ik mijn, onveranderde, mening kom geven. Ik heb al eerder op een RIA over windmolens in Utrecht ingesproken, mijn visie uitgebracht op het provinciaal structuurplan, en recentelijk weer op het onderhevige gemeentelijke plan. Mijn mening is niet veranderd. Ik kan mijn visie dan ook niet veranderen: ik ben voor Windenergie, voor windenergie in Utrecht, voor windenergie op Lage Weide en voor participatie door burgers. zo snel mogelijk, zo lokaal mogelijk, zo groot mogelijk.

5 Ik hoop dat er een mogelijkheid is voor u en/of de raad om mijn eerder gedane inspraken, en deelnames aan RIA etc. ook nu weer mee te wegen, zonder dat ik u nog verder met mijn herhaling van hetzelfde hoef lastig te vallen. Ik verwijs dan ook naar mijn eerdere reacties, en inspraakmomenten. Wellicht nog interessant te weten: ik ben per vandaag verhuisd naar Zuilen en verheug me erop dat ik mee kan genieten van de windmolens die ongetwijfeld in mijn blikveld zullen verrijzen. Het zien van het effect van mijn investering, het zien dat het waait en het realiseren dat er duurzame energie geproduceerd wordt, geeft steun aan het besluit voor lokale duurzame energie te kiezen. Reden afmelding: ik heb me zojuist via de website ' aangemeld' als meeprater op onder genoemde RIA. Ik zal er echter niet zijn, om reden vermeld in het tekstveld van de aanmelding. Ik heb me wel aangemeld, in de hoop dat mijn mening dan toch bij de raadsleden onder de aandacht gebracht wordt. Op deze wijze hoop ik te voorkomen dat u een stoel en tijd voor mij reserveert zonder dat ik er gebruik van zal maken. Ik ben blij dat ik als burger in kan spreken. Ik word er echter wel wat moe van om 4 of 5 keer hetzelfde te moeten zeggen. Tegensprekers vinden dat ongetwijfeld geen probleem, maar als meeprater kost het me wel wat veel energie, om iedere keer maar weer aan te geven dat ik het een heel goed idee vind dat er windmolens in Utrecht komen. Vooral als ik dat drie maal in hetzelfde gremium moet doen. Vandaar mijn aanmelding (vanwege de tekst en verslaglegging), en vandaar ook mijn afmelding om uw tijd en ruimte te sparen. H.J. de Bruin Samenvatting: windmolenpark is nodig voor de transitie naar duurzame energie systemen. Spreektekst: Geachte raadsleden, Met pijn in mijn hart las ik in het stadsblad van 6 november dat de fracties van D66 en PvdA hun standpunt, een NEEN tegen de windmolens, niet meer zullen veranderen. Nu ik hier sta vraag ik mij af waarom burgers in de gelegenheid worden gesteld via deze RIA de raad te informeren te meer als je weet dat alle onderzochte zaken aangeven dat het windmolenpark haalbaar is binnen de gestelde normen. Hoe is het mogelijk vraag ik mij af dat 8oo tegenstemmers in staat blijken te zijn om het oude energie systeem in stand te houden ten koste van de ontwikkelingen naar duurzame systemen. Immers het gaat hier niet om een wijk-belang maar om een veel groter belang. Het belang van transitie naar duurzame energie. Omdat bekend is dat de oude politiek nog te vaak kiest voor het oude energie systeem ben ik met enthousiasme lid geworden van Energie-U. Een coöperatie opgericht vanuit de civil society die doormiddel van een burgerinitiatief de weg naar duurzaamheid, het windmolenpark, zorgvuldig heeft bewandeld waarbij tegenstanders voldoende ruimte kregen hun inbreng te hebben. Er zijn vele rapporten gemaakt i.v.m. de gehoorde kritieken en uit al die rapporten blijkt dat een windmolenpark mogelijk is, mogelijk binnen de gestelde eisen en normen. Nog sterker aan het te bouwen windmolenpark zijn strengere eisen gesteld dan landelijk voorgeschreven. Ik moet helaas constateren dat dat niet heeft gewerkt bij de politiek. De voorstanders hebben de eerste slag verloren maar gezien de veerkracht van de opkomende civil society blijf ik geloven in de transitie naar duurzaamheid. Gezien het grote belang van het windmolenpark bij deze gewenste omslag naar duurzaamheid roep ik Energie-U op naar politieke partners te zoeken die deze transistie mogelijk maken. I have a dream: dat in de toekomst de politiek hand in hand met de burgers en samen op weg gaan naar een verduurzaming van onze mooie stad. Misschien komt mijn droom sneller uit dan verwacht, in maart 2014?

6 Paul van Seters Samenvatting: Nieuwe burgerinitiatieven voor duurzame energie zijn van groot belang voor de stad Utrecht. Dit vergt van de politiek een nieuwe rol: het creëren van de voor deze burgerinitiatieven noodzakelijke ruimte. Een afwijzing van het windmolenpark Lage Weide door de gemeenteraad op formele gronden (gebrek aan draagkracht) doet afbreuk aan die nieuwe rol. In plaats daarvan moet de gemeenteraad samen met voor- en tegenstanders van het windmolenpark streven naar een inhoudelijke beoordeling van de plannen. Spreektekst: Volgt later Erwin Lindeijer Samenvatting: Als de gemeenteraad tegen het windpark stemt onder de huidige condities, is dat onbehoorlijk bestuur. Spreektekst: De inspraaknota heeft adequaat antwoord gegeven op de inspraakreacties. Deze antwoorden zijn juist, gezien de uitgevoerde onderzoeken en het college heeft hiermee terecht ingestemd. Het is dan ook onbehoorlijk bestuur als zonder draagvlakmeting de verhouding voor- en tegeninsprekers gebruikt wordt om te concluderen dat er onvoldoende draagvlak is voor het windpark en er -ondanks akkoord op de rationele beantwoording middels de inspraaknota- door 2 raadsfracties binnen een halve dag na verschijnen van die inspraaknota besluiten tegen hun zelf gevraagd windpark te zijn. Joris Hogenboom, Natuur en Milieufederatie Utrecht Samenvatting: De Natuur en Milieufederatie Utrecht is zeer teleurgesteld dat de meerderheid van de raad afwijzend staat tegenover de Structuurvisie voor windmolens op Lage Weide. Voor ons zijn de volgende punten daarbij bepalend: Spreektekst: De Natuur en Milieufederatie Utrecht is zeer teleurgesteld dat de meerderheid van de raad afwijzend staat tegenover de Structuurvisie voor windmolens op Lage Weide. Voor ons zijn de volgende punten daarbij bepalend: 1. Door deze afwijzing zijn de eigen ambities van de gemeente voor een duurzame energievoorziening en in het bijzonder de doelstelling voor 20% duurzame energie in 2020 en een klimaatneutrale gemeente in 2030 niet te realiseren. Studies in opdracht van de gemeente zelf wijzen uit dat een bijdrage door windenergie daarbij noodzakelijk is, naast een heel grote inzet op zon, biomassa en bodemwarmte. Er zijn geen andere locaties voor windenergie in de gemeente voorhanden. Uit studies van de gemeente kwam Lage Weide als de beste naar voren. Rijnenburg wordt nu genoemd, maar de kans van slagen daar is gering, gezien de andere ambities voor dit gebied. Daar komt bij dat wellicht beide locaties nodig zijn voor de gemeentelijke energiedoelen. Kortom, de stelling die wij horen dat de duurzaamheidsdoelen van de gemeente langs andere weg zullen worden bereikt is niet reëel. 2. Het plan voor de locatie Lage Weide houdt zeer veel rekening met omwonenden. De belasting voor de omgeving blijft fors onder de wettelijke norm. Het aantal molens is geringer dan wettelijk mogelijk is. Aan nagenoeg alle wensen van de klankbordgroep is voldaan. Wat betreft leefbaarheid is in ruime mate rekening gehouden met alle mogelijke vormen van hinder, geluidshinder en nachtelijk geluid, visuele effecten, slagschaduw. Er zal in Nederland niet snel een plan te vinden zijn dat zo goed tegemoet komt aan belangen voor de leefomgeving. 3. Voor heel Nederland ligt er een opgave voor een verdriedubbeling van de windenergie, tot Wij vinden het een heel slecht signaal als zelfs de gemeente Utrecht, met haar eigen ambitieuze doelen en een geschikte locatie, geen bijdrage levert aan deze doelstelling. 4. Tot slot is het zo dat wanneer de gemeente het plan afwijst, de provincie en eventueel het Rijk aan zet zijn. Lage Weide is in de provinciale verordening een ruimtelijk afgewogen en vastgelegde locatie. Initiatiefnemers kunnen dus van de provincie eisen dat deze locatie wordt gerealiseerd, via een aanwijzing of inpassingsplan. De gemeente kan dan denken dat de zwarte piet bij de provincie ligt.

7 Maar de gemeente zou daarmee ook de eigen sturing uit handen geven. Dit zou de mogelijkheden voor meedenken en participatie vanuit de omgeving, en de speelruimte voor bijstelling van het plan fors kunnen beperken, zeker wanneer een initiatiefnemer de maximale ruimte binnen de wettelijke normen wil benutten. Wanneer de raad serieus vindt dat optimaal rekening gehouden moet worden met omwonenden en mogelijkheden voor participatie is het zaak ook de uitwerking in eigen hand te houden. Bob Schulte, Weidewind Samenvatting: Weidewind verzoekt de Raad om de SV in deze vorm niet vast te stellen maar om de SV zoals die voor de zomer ter inzage is gelegd vast te stellen. Belangrijkste reden: wij vinden de beperkingen die met de huidige SV worden opgelegd aan het windpark onnodig streng. De Ontwerp SV zoals die voor de zomer ter inzage was gelegd, was nog net financieel haalbaar Spreektekst: Weidewind is de ontwikkel-bv voor het windpark Lage Weide. Energie-U is de eigenaar van het windpark maar wordt tijdens de ontwikkeling ondersteund door 3 professionele bedrijven: Ecofys, Renewable Energy Factory en BLIX. Deze 3 bureaus houden gezamenlijk 50% van de aandelen in de ontwikkel-bv gedurende het ontwikkelproces. Deze inspraak is namens Weidewind. Weidewind verzoekt de Raad om de SV in deze vorm niet vast te stellen maar om de SV zoals die voor de zomer ter inzage is gelegd vast te stellen. Belangrijkste reden: wij vinden de beperkingen die met de huidige SV worden opgelegd aan het windpark onnodig streng. De Ontwerp SV zoals die voor de zomer ter inzage was gelegd, was nog net financieel haalbaar: - Geluidsnorm Lden 47 db en Lnight 41 db - Deense norm voor LF geluid - Geluidsniveau windpark blijft gemiddeld onder het achtergrondgeluidniveau - Extra stilstand op stille momenten (20-30 zomeravonden/zondagochtenden), nog uit te werken hoe dat precies werkt - Volledig voorkomen slagschaduw op woningen Dit zou een zeer acceptabel windpark opleveren zonder hinder van betekenis op de omgeving. En de maatregelen leiden gezamenlijk tot maximaal 3% opbrengstverlies en dat kan opgevangen worden uit de exploitatie. Let wel dat dit ten koste gaat van de winst en dus ook het Energie-U fonds verlaagt. Vuistregel: Elke procent stilstand levert een daling van de netto winst op van 5-10% Nu is er na de ter inzage legging een extra beperking opgelegd (zonder overleg en zonder instemming van EU) die tot substantieel extra opbrengstverlies kan leiden zonder dat dit bijdraagt aan de vermindering van de hinder: - Het windpark moet altijd onder het achtergrondgeluidniveau blijven. Onduidelijk is nog hoe dit in de praktijk geregeld moet worden - De Nota van beantwoording en de OSV zijn bovendien onduidelijk op dit punt. Op verschillende plekken staan verschillende normen beschreven (het windpark moet niet, nooit, of gemiddeld onder het achtergrondniveau blijven). - Met deze extra maatregel komt de financiële haalbaarheid van het windpark te veel onder druk. Conclusie: - We verzoeken de raad om de SV zoals die voor de zomer ter inzage is gelegd vast te stellen - Uit de planmer blijkt objectief dat een windpark volgens deze SV kan gerealiseerd kan worden zonder te veel hinder op de omgeving. Sam Theisens - We willen allemaal wat aan het klimaat en energie probleem doen - Windmolens op land zijn daartoe het meest effectieve middel. Zonnepanelen zijn geen realistisch alternatief.

8 - De zorgen over daling van woongenot en dus huizenprijzen is reëel, maar valt in het niet bij de financiële voordelen die het windpark ons buurtbewoners biedt. - Buurtbewoners van Lage Weide ondervinden straks zowel de eventuele hinder als de voordelen van zelf je stroom opwekken. Spreektekst: Als bewoner van Zuilen heb ik de discussie over het windmolenpark op Lage Weide de afgelopen twee jaar op de voet gevolgd. Behalve dat ik zodoende een hoop heb geleerd over duurzame energie en gemeentelijke besluitvormingsprocessen, ben ik er van overtuigd geraakt dat windmolens op het industrieterrein naast de wijk waar ik woon een goed idee zijn. In eerste instantie omdat het klimaat probleem en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bij de belangrijkste problemen van de toekomst horen. Vrijwel iedereen zal het met deze constatering eens zijn en ook dat we daar dus iets mee moeten. De vragen die overblijven zijn: waarom windmolens en waarom Lage Weide. Om met de eerste vraag te beginnen: Waarom leggen we geen zonnepanelen neer? Daar heeft immers niemand last van? Ter vergelijking: om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als het geplande park op Lage Weide, moeten er extra zonnepanelen op de daken van huizen gelegd moeten worden. Bovendien kost dit per gezin 3x zoveel geld per KWh. Windmolens op land zijn nou eenmaal de meest rendabele vorm van duurzame energieopwekking. Ik citeer hier dan ook graag de energie expert die door actiegroep de burgen van Lage Weide was uitgenodigd voor een discussieavond: Ten aanzien van duurzame energie is de vraag niet wel of geen windmolens, maar WAAR we ze plaatsen. Zonnepanelen zijn dan ook een goed alternatief naast maar niet in plaats van windmolens. Dan is er nog de vraag: Waarom windmolens op Lage Weide? Dit is slecht voor ons woongenot en dus voor de waarde van ons huis. Ten eerste, (dit moet ik even kwijt): wat me in ieder geval ongunstig lijkt voor de huizenprijzen is angst voor het windmolenpark aan te wakkeren, zoals belangenvereniging de buren van Lage Weide heeft gedaan. De foldertjes die ik van hen door de bus kreeg toonden gruwelijke beelden van gigantische molens die dreigend boven de huizen uittorenden, ook nog nadat er door Haskoning inmiddels echte compositietekening waren gemaakt die een heel ander beeld lieten zien. Ondanks dit zouden de windmolens een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de huizen in wijken rondom het industrieterrein. Dit lijkt me een reële zorg. In het kader van de MKBA is hier onderzoek naar gedaan. De conclusie is dat er een klein effect te verwachten valt in de orde van grootte van 1 miljoen verdeeld over alle huizen van de buurt. Met name in de eerste paar jaar. De verwachting is dat de prijs na verloop van tijd normaliseert. Dit is per woning weliswaar niet veel, maar ook niet volledig verwaarloosbaar. Het lijkt me dan ook redelijk als er een vorm van compensatie is voor de buurtbewoners. Van de opgewekte duurzame energie profiteert namelijk heel Utrecht. Gelukkig is er onlangs een energieakkoord gesloten dat voorziet in een compensatie voor buurtbewoners in hun energierekening. Het gaat om een bedrag tussen de 1 en 2.5 miljoen euro per jaar. Dit compenseert dus ruimschoots de eventuele waardedaling van huizen. Als bewoners van Zuilen, Elinkwijk en Terwijde kunnen we trots zijn op de bijdrage aan het energie en klimaat probleem die we op deze manier leveren. De windmolens kunnen ons misschien wat hinder opleveren, maar dus ook financieel voordeel. We gebruiken straks stroom die we zelf hebben opgewekt, een prettig idee. Persoonlijk heb ik liever dat de opbrengst van onze energieopwekking de bewoners van Zuilen ten goede komt, dan de staatskas van Rusland of Saudi Arabië. Roland Pereboom, Stichting Milieucentrum Utrecht Samenvatting: Waarom het MCU de windmolens op industrie terrein Lage Weide ondersteunt Milieucentrum Utrecht is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de plan en ideevorming rond het plaatsen van windmolens in Utrecht.

9 Die betrokkenheid was ook zichtbaar in onze deelname aan de Klankbordgroep Windmolens Lage Weide. Ook hebben we eerder ingesproken in het belang van en voor windmolens in Utrecht en de Utrechtse transitie naar duurzame energie. Nu de inspraakreacties verzamelt zijn en het college verdeeld blijkt over het plaatsen van de windmolens maken wij ons als voorstanders zorgen over de realiseerbaarheid van windmolens in Utrecht, nu en in toekomst. Emoties en angst voor de naar onze mening beperkte nadelige effecten van windmolens lijken nu na alle zorgvuldige en zuivere analyses van de afgelopen twee jaar de overhand te nemen. Met de gemeenteraad-verkiezingen op komst lijkt een open en eerlijke afweging voor de gemeenteraad onmogelijk te worden. Spreektekst: Waarom het MCU de windmolens op industrie terrein Lage Weide ondersteunt Milieucentrum Utrecht is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de plan en ideevorming rond het plaatsen van windmolens in Utrecht. Die betrokkenheid was ook zichtbaar in onze deelname aan de Klankbordgroep Windmolens Lage Weide. Ook hebben we eerder ingesproken in het belang van en voor windmolens in Utrecht en de Utrechtse transitie naar duurzame energie. Nu de inspraakreacties verzamelt zijn en het college verdeeld blijkt over het plaatsen van de windmolens maken wij ons als voorstanders zorgen over de realiseerbaarheid van windmolens in Utrecht, nu en in toekomst. Emoties en angst voor de naar onze mening beperkte nadelige effecten van windmolens lijken nu na alle zorgvuldige en zuivere analyses van de afgelopen twee jaar de overhand te nemen. Met de gemeenteraad-verkiezingen op komst lijkt een open en eerlijke afweging voor de gemeenteraad onmogelijk te worden. Een aantal aspecten die pleiten voor het plaatsen van windmolens op Lage Weide hebben wij de afgelopen maanden naar onze achterban aangedragen in de hoop dat deze meer Utrechters zouden overtuigen van de haalbaarheid en van nut en noodzaak om op Lage weide windmolens te plaatsen. Deze argumenten gelden nog steeds. Hieronder hebben we ze ook als onze eigen argumenten nog eens onverkort opgenomen. De Utrechtse klimaat en energietransitie opgave en de noodzaak daar als stad zelf iets aan te doen. Afgelopen jaar (2012) is de CO2 uitstoot in Nederland opnieuw gestegen. Utrecht, samen met zijn bewoners heeft als stad de ambitie om in het jaar % minder CO2 te produceren. Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De beste remedie tegen de zeespiegel stijging is het tegengaan van het klimaatprobleem door over te stappen op klimaatneutrale energie. Het is goed dat Utrecht de komende jaren met diverse projecten en inspanningen waaronder het plaatsen van windmolens een serieus begin aan de transitie naar duurzame energie gaat maken. Zoektocht naar meerdere locaties in Utrecht. Utrecht heeft in totaal vijf locaties onderzocht op geschiktheid voor plaatsing van Windmolens. Daarbij is zorgvuldig gekeken naar ruimtelijke inpasbaarheid, leefbaarheid in de wijken en rendement van de molens. De twee beste en aan de strenge criteria getoetste locaties zijn Industrieterrein Lage Weide en de nog in te vullen nieuwbouwlocatie Rijnenburg. Plaatsing van windmolens op Lage Weide voldoet aan alle wettelijke eisen, is rendabel, is een duurzame bijdrage aan de stad en gezien de klimaatproblematiek noodzakelijk. Als dan, waar dan? Juist op een industrieterrein binnen de bebouwde kom. Juist Lage Weide is één van de weinige locaties waar met minimale hinder windmolens in (provincie) Utrecht geplaatst kunnen worden. Zowel visueel als wat betreft de geluidseffecten scoort Lage Weide goed. De aanwezigheid van achtergrondgeluid (geluidsmaskering) en industriële bebouwing (horizonvervuiling) maken Lage Weide aantrekkelijk voor plaatsing. Molens zijn niet voor de eeuwigheid. Het is heel goed mogelijk om na de ontwikkeling van meer efficiënte kleinschalige energie netwerken en systemen een deel van de molens op het vaste land te verwijderen.

10 Het zorgvuldig plaatsen van de molens met behoud van leefbare wijken in Utrecht en het voldoen aan de wettelijke eisen. De mogelijke plaatsing van windmolens is zorgvuldig onderzocht door de Gemeente en Energie U. De onafhankelijke klankbordgroep Windmolens heeft een streng nee tenzij advies afgeven. De gemeente heeft in haar voorkeursvariant van zes molens alle adviezen op één na kunnen overnemen. Het windmolen plan op lage weide voldoet ruimschoots aan alle gestelde wettelijke eisen. Wat betreft leefbaarheid is ruim voldoende rekening gehouden met alle mogelijke vormen van hinder, geluidshinder en nachtelijk geluid, visuele effecten, slagschaduw en stroboscopische lichteffecten. Voor laagfrequent geluid zijn de Deense laagfrequent geluidsnormen overgenomen. Utrecht doet er goed aan om een bewoners en belanghebbenden pannel een adviesrol te geven bij afregeling en beheer van het windpark. Ondernemerschap en vestigingsvoorwaarden op een bedrijventerrein. Energie U is een burger energiemaatschappij zonder winstoogmerk, een vereniging met 400 leden. Het is positief dat juist de bewoners van Utrecht zelf een bijdrage willen leveren aan de Utrechtse energietransitie en zelf klimaatneutrale energie gaan opwekken. Voor Lage Weide is het initiatief van Energie U ook te beoordelen als dat van een bedrijf dat binnen de wettelijk gestelde voorwaarden duurzame energie wil opwekken op Lage Weide. Het Windmolenplan Lage Weide is als bedrijfsplan vele malen strenger beoordeeld als welk ander bedijfsvestigingsvoorstel voor Lage Weide ooit. Voordelen van het Energie U Windmolenplan Lage Weide. De energie uit Lage Weide komt van een onafhankelijke energieproducent met een gunstige stroomprijs. De zes windmolens leveren stroom voor minimaal huishoudens. Utrechters kunnen zelf tegen een goed rendement aandeelhouder worden in de opwekking van duurzame stroom. Energie U heeft het voornemen om jaarlijks tot te investeren in buurtprojecten. Hans Altevogt, Greenpeace Samenvatting: Wij begrepen dat de opzet van de raadsinformatieavond is veranderd. Daarom hieronder een samenvatting en duiding van onze inbreng. Spreektekst: Samenvatting en duiding zienswijze Greenpeace. 1. wij bepleiten een totaalbeoordeling en weging. Niet alleen op basisi van uw perceptie van het lokale draagvlak. 2. totaalbeoordeling behelst meewegen bovenlokale belangen, zoals: a. maatschappelijke consensus over groei wind op land van naar megawatt (MW), getuige het Energieakkoord, getekend door 40 organisaties, waaronder VNG en IPO. b. politieke consensus: - bijdragen aan geaccordeerde EU-verplichting, voortvloeiend uit Richtlijn voor Hernieuwbare Energie - Regeerakkoord PvdA / VVD - akkoord tussen IPO en 12 provincies - coalitieakkoord gemeentebestuur Utrecht. 3. Overige bovenlokale belangen van meer wind op land: a. tegengaan klimaatverandering b. meer importonafhankelijkheid c. energieprijsstabiliteit (koopkrachtzekerheid) 4. Nut en noodzaak van meer wind op land zijn onomstreden. 5. Lage Weide is keer op keer de geschiktste locatie gebleken. 6. Beoordeling proces van 'organisatie' draagvlak: hoeveel meer consultaties, kennis en procedures zijn nodig alvorens u als gemeentelijk volksvertegenwoordiger een zelfstandige afweging maakt en durft te kiezen. 7. Uw keuze tegen Lage Weide betekent dat u: a. uw verantwoordelijkheid overdraagt aan de provincie.

11 b. een gevaarlijk en ongewenst precedent schept ten aanzien van realisering van windprojecten in andere provincies. Deze samenvatting en duiding zijn gebaseerd op onze eerder ingediende zienswijze. Joost Brinkman Samenvatting: Ik zou graag mijn mening geven over het plan om windmolens in utrecht te plaatsen en daarmee een stap te zetten in de duurzaamheidsambities van de gemeente Spreektekst: Het klimaat verandert. Sneller en impactvoller dan het overgrote deel van Nederland zich realiseert. Om extreme klimaatverandering (dit in 2009 gedefineerd is als max 2C gemiddelde temperatuurstijging tov pre industrieel tijdperk) zullen we met name onze energievoorziening verduurzamen. De termijn waarop dit moet gebeuren is ongekend kort: we hebben nog 25 jaar... (Voetnoot: gebaseerd op CO2 concentratie die onder de 450ppm moet blijven, en momenteel 400 is en jaarlijks met 2p stijgt) Electriciteit uit windenergie is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. En eenieder die van mening is dat windmolens alleen op subsidies draaien: in het recente rapport van de international energy agency wordt voorgerekend dat de fossiele industrie jaarlijks 5 (vijf) keer zoveel subsidie ontvangt dan duurzame energiebronnen. 25 jaar: Dit lijkt godsonmogelijk. Zolang een ieder zijn eigen belang prevaleert boven het algemeen belang zal dit inderdaad onmogelikk blijken. Utrecht heeft een uitgelezen kans om wind energie op verantwoorde manier binnen haar stadsgrenzen te ontwikkelen waarbij de overlast tot een minimum beperkt wordt. 'We have all the technology to face this challenge, What we need is a change in will'. Ik hoop daarom van harte dat de utrechtse politiek in dit geval de lange termijn en het algemeen belang laat prevaleren boven de hectiek van elke dag, leiderschap toont en een voorbeeld en inspiratie kan zijn voor heel Europa. Tegen R. Ruimschoot Samenvatting: Windmolens zijn economisch niet levensvatbaar. Wij als burgers subsidiëren daarom onze eigen geluidsoverlast, landschapsvervuiling e.d. Er zijn vele locaties in Utrecht (bv Rijnenburg), provincie Utrecht en Nederland waar windmolens niet tussen woonwijken geplaatst hoeven te worden. Windmolens zijn gevaarlijk. Bekijk maar eens filmpjes op Youtube (rondvliegende delen) Waarde vermindering woning 15 tot 30%. Stelling/Vraag: Er zijn 2 gelijke woningen. 1 woning is vrijgelegen. De andere woning heeft op 500 mtr afstand één of meerdere windmolen staan. Welke woning zal bij verkoop het meeste opleveren? Spreektekst: Ik zal een tekst een tekst uitspreken van maximaal 2 A4tjes. Die tekst zal bestaan uit een uitreksel van de argumenten die ik heb ingezonden in de inspraakperiode H.A. van Es Samenvatting: Plaatsing van windturbines op een terrein dat aan alle kanten is omgeven met woonwijken zou een grote vergissing zijn. Ten onrechte wordt in de berekeningen over de economische levensvatbaarheid de waardedalingen van de omliggende woningen buiten beschouwing gelaten. Deze schade kan worden gevorderd als planschade en de gemeente Utrecht is daarvoor volledig aansprakelijk. Los van de al geconstateerde negatieve gevolgen voor de leefbaarheid neemt Utrecht hiermee ook een groot financieel risico.

12 Spreektekst: De business case is niet goed doorgerekend. Het rapport Windmolenparken en woningwaarde, raming effecten windmolenpark lage weide is volstrekt ondeugdelijk. De financiële effecten voor de gemeente Utrecht zijn slechts summier en onrealistisch positief beoordeeld, waarbij uiteindelijk is afgegaan op een handjevol makelaars, die bovendien lokaal zijn gevestigd (en dus niet snel negatieve zaken zullen melden over huizen van hun mogelijke klanten). De financiële effecten zijn ook onvoorspelbaar want plaatsing windturbines tegen de zin van bewoners is relatief nieuw. Het financiële effect kan dramatisch voor Utrecht uitpakken. Men is doof voor worst case scenario's. Als uit wordt gegaan van een daling van de woningwaarde van meer dan 10%, dan loopt de schade in de tientallen miljoenen. Dat sprake zou zijn van "gewenning" na een aantal jaren is klinkklare onzin. In ieder geval is hier geen sprake van bij potentiële kopers, zodat de daling van de waarde van woningen een feit is. Tijdens de informatieavond heeft een bewoner aangegeven dat een onafhankelijk makelaar/taxateur zijn woning als gevolg van de voorgenomen plaatsing van windmolens op maar liefst 38% waardedaling heeft getaxeerd. Dit zijn zeer verontrustende feiten. Ditzelfde geldt voor de belastinginkomsten van de gemeente Utrecht. De Woz-effecten zijn niet doorgerekend. Bij voormelde daling zal duurzaam sprake zijn van substantieel lagere belastinginkomsten. Er wordt gesuggereerd dat Energie-U alle mogelijke schade zal betalen, maar dit gaat niet op. Deze stichting biedt geen/nauwelijks verhaal. Energie-u kan niet eens de eigen onderzoekskosten dragen, deze zijn namelijk door de Gemeente Utrecht betaald. De gemeente is primair aansprakelijk, vrijwaring is dus grotendeels zinloos. Ook op de vastgoedportefeuille kan de gemeente Utrecht een substantiële tegenvaller tegemoet zien. Binnen de staal van 500 m heeft de gemeente Utrecht het kubuseiland in ontwikkeling. Hier liggen 41 vrije kavels al 3 jaar te koop vanaf euro tot euro per kavel. Als het windmolenpark er komt zal de verkoopbaarheid van deze kavels drastisch afnemen en deels onverkoopbaar worden. De gemeente zal dan sterk moeten afboeken op de grondexploitatie, een risico van meer dan 12 miljoen euro! Daarnaast zal het niet inrichten van het kubuseiland grote gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van de wijk Terwijde. Ook is het onbegrijpelijk dat de gemeente niet beter luistert naar inwoners van Houten en Heerhugowaard die ook een schriftelijke reactie hebben ingestuurd. Zij ondervinden nu al de negatieve gevolgen van een windmolenpark dicht bij de bebouwing. Dit is praktijkinformatie die duidelijk maakt dat windmolens bouwen zo dicht op een woonwijk gewoonweg niet kan. Ten slotte is het onbegrijpelijk dat het bezwaar van de gemeente Stichtse Vecht (Maarssen) zomaar wordt genegeerd. Zij heeft immers met de woonwijk Op Buren ook directe hinder van de geplande windmolens. Ook daar zullen kavels onverkoopbaar blijken hetgeen leidt tot onnodige schadeclaims van de gemeente Stichtse Vecht aan het adres van de gemeente Utrecht. C. Berkhout Samenvatting: Het is wetenschappelijk bewezen dat windturbines leiden tot grote schade aan de gezondheid van omwonenden. Wetenschappers en artsen bevelen een minimum afstand aan van 2000 meter tussen windturbine en woonhuis, hetgeen niet het geval is bij het plan van de gemeente. Verder was het proces waarop de gemeente Utrecht keuzes maakte over gezondheid gebrekkig. Zij heeft een geluidsexpert aangezocht terwijl het beter is een onafhankelijke arts te vragen. Spreektekst: Geachte raadsleden, Diverse wetenschappelijke studies hebben vastgesteld dat de plaatsing van windmolens leidt tot een verslechtering van de gezondheid van omwonenden. Een paar voorbeelden van gezondheidsklachten die optreden als gevolg van windturbines, zijn: slaapverstoring, hoofdpijn, misselijkheid, visuele vervaging, concentratieverlies, evenwicht- en balans problemen, paniek aanvallen. Volgens een wetenschappelijke studie van Nissenbaum schrijven artsen aan meer dan een kwart van de

13 omwonenden van windturbines slaappillen voor. Dit in vergelijking met slechts 10% aan de groep die op meer dan 3500 meter afstand van de windturbines woont. In de medische wetenschap is bewezen dat er een causaal verband is tussen een windturbine en gezondheidsklachten. Dit kan als volgt worden toegelicht. Diverse studies beschrijven dat omwonenden de gezondheidsklachten pas krijgen op het moment dat windturbines worden geplaatst. Andere studies beschrijven dat de klachten verdwijnen als de omwonenden zich 10 kilometer ver van de windturbine verwijderden. Op het moment dat deze mensen weer in het gebied met windturbines komen, krijgen ze de gezondheidsklachten weer terug. Een vaak gemaakte vergissing bij windturbine projecten is om een geluidsexpert te beschouwen als arts. In de wetenschappelijke rapporten wordt steeds gewezen op het grote verschil in de expertise en wijze van onderzoek tussen artsen en geluidsexperts. Geluidsexperts meten het HUIDIGE geluidsniveau, ze laten effecten buiten beschouwing die ze niet of nauwelijks kunnen meten zoals meteorologische omstandigheden, en ze onderzoeken niet de relatie tussen geluid en gevolgen voor het lichaam. Resultaat van de werkwijze van geluidsexpert is een puur theoretisch model hetgeen niets zegt over gezondheid. Tenslotte, wijzen studies van professor Thorne uit dat de voorspelde geluidsbelasting voor de toekomstige situatie met windturbines nog 7 db hoger kan uitvallen. En 7dB betekent dat het geluidsniveau nog vier keer hoger kan uitvallen dan de gemeente Utrecht al in haar theoretische modellen laat zien. Maar dat meldt de gemeente Utrecht helaas niet erbij in haar rapporten. In tegenstelling tot geluidsstudies staat bij medische studies de mens centraal. Diverse medische studies beschrijven hoe artsen bij omwonenden gezondheidsklachten vaststellen. De constatering is dan ook grimmig dat waar artsen spreken over gezondheidsklachten, geluidsexperts dit hinder noemen. Een studie van Peutz heeft uitgewezen dat er reeds nu een zeer grote belasting van laag frequent geluid in Utrecht Noord-West is. Het is daarom schrijnend dat de gemeente Utrecht heeft nagelaten om enig medisch onderzoek in Utrecht uit te voeren. Ook heeft de gemeente Utrecht geen inspanningen verricht om de meest recente medische en wetenschappelijke kennis op te nemen in haar rapporten. Wat de gemeente Utrecht opvoert als gezondheidsstudie is een verslag met de persoonlijke mening van 1 geluidsexpert die in dienst is van de gemeente Amsterdam. Tenslotte, heeft de gemeente Utrecht nagelaten contact op te nemen met medische experts die windturbine patiënten hebben behandeld en veldonderzoek hebben gedaan. Vaak verwijst de gemeente Utrecht naar het feit dat zij de Deense norm toepast. Als de gemeente Utrecht echt de Deense norm wil toepassen, betekent dit ook dat zij de conventie van Arhüs zou moeten toepassen. Op basis van onderzoek van professor Møller van de universiteit van Arhüs houdt Denemarken een minimale afstand van 2000 meter aan tussen windturbine en woonhuis om de gezondheid van omwonenden te waarborgen. Het is compleet onduidelijk waarnaar de gemeente Utrecht verwijst als zij spreekt over het toepassen van de Deense norm. De oppervlakkige handelwijze van de gemeente Utrecht staat in schril contrast met de aandacht die bijvoorbeeld de Belgische overheid geeft aan de relatie tussen windturbine en gezondheid. De Belgische Gezondheidsraad heeft in april 2013 een reeks aanbevelingen gepubliceerd, zoals grote betrokkenheid van plaatselijke huisartsen, grote zeggenschap en het veto-recht van omwonenden. Op dit moment is de staat van de medische wetenschap zodanig is dat er geen pil is voor alle ziekteverschijnselen als gevolg van windturbines. Het enige medicijn tegen windturbines is om ze minstens 2000 meter van een woonhuis te plaatsen. Daarom passen windturbines niet op Lage Weide. Dank voor uw aandacht. Industrievereniging Lage Weide Samenvatting: Standpunt ILW inzake windturbines op Lage Weide, introductie alternatief middels grootschalige plaatsing van zonnepanelen op de daken van de bedrijven (ca m2) van Lage Weide.

14 Spreektekst: Geachte leden van de Gemeenteraad, Hierdoor berichten wij u, dat de Industrievereniging Lage Weide op de Raads Informatie Avond van 19 november 2013 niet vertegenwoordigd zal zijn tijdens de gedachtewisseling aangaande de structuurvisie windmolens Lage Weide. In de structuurvisie wordt de plaatsing en exploitatie van 6 windturbines in Lage Weide met een capaciteit van 2-2,5 MW, een maximale ashoogte van 100 m en een maximale rotordiameter van 100 m haalbaar verondersteld, dit alles in het kader van de ambitie om de stad Utrecht in 2030 klimaatneutraal te doen zijn. Ons bestuur heeft bij meerdere gelegenheden waardering voor deze ambitie te realiseren door onder meer toepassing van vormen van duurzame energie uitgesproken. Wij zijn echter na ampel beraad tot de conclusie gekomen, dat het industrieterrein Lage Weide minder geschikt is voor de plaatsing en exploitatie van voormelde windturbines. Dat is ook de reden geweest, dat ons bestuur zich uit de klankbordgroep ter zake de voorbereiding van de onderhavige structuurvisie heeft teruggetrokken. Wij hebben ons immers steeds op het standpunt gesteld, dat oprichting en in werking houding van windturbines, er niet toe mag leiden, dat de ondernemingen van Lage Weide in hun bedrijfsactiviteiten en toekomstplannen worden beperkt, of anderszins worden benadeeld. In de eerste plaats geldt voor turbines van deze omvang een gevarencirkel c.q. zone volgens het Besluit externe veiligheid (Bevi). Hoewel in structuurvisie wordt opgemerkt, dat bij bedrijven in de zware milieucategorieën geen sprake mag zijn van overdraai over de percelen, is echter geen rekening gehouden, welke bedrijfsvestiging volgens het huidige bestemmingsplanregime mogelijk is en met de toekomstplannen van de ondernemers. Er is slechts gekeken naar de huidige bedrijfsvestiging en de huidige bedrijfsomvang. Slagschaduwen leveren een serieus gezondheidsrisico op. Wij zijn er niet van overtuigd geraakt, dat toepassing van zonneschermen een afdoende voorziening zijn tegen slagschaduwen bij de kantoren binnen de invloedssfeer van de turbines. In de structuurvisie wordt niets gezegd over de vrije windvang van windturbines met directe gevolgen voor de maximale bouwhoogten van de bedrijven binnen de invloedssfeer van de turbines. Volgens het gestelde in art. 1 b lid 2 van de Wet geluidhinder blijft de geluidproductie van windturbines buiten beschouwing bij de bepaling van de belasting van industrielawaai op geluidgevoelige objecten en functies. In de klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van omwonenden gewezen op de geluidbelasting van de turbines op hun woon- en leefmilieus. Dit heeft geleid tot het advies van de klankbordgroep een strenger terugregelregime toe te passen van 8 tot 13 db onder het achtergrondniveau (L95). Deze aanbeveling is door het college van burgemeester en wethouders niet overgenomen. Gelet op het voorgaande zijn wij er niet van overtuigd, dat bij klachten van omwonenden betreffende de totale geluidbelasting van industrie en turbines later compensatie (o.a. in kader goede ruimtelijke ordening bij Wro procedures) zal worden gezocht in de milieuruimte, die de bedrijven nu nog hebben. Wij stellen ons voorts op het standpunt, dat beperking van gebruiksmogelijkheden en bouwhoogte van bedrijfspercelen zullen leiden tot waardevermindering van de onroerende zaken, waarvan in de structuurvisie ten onrechte wordt aangegeven, dat deze verwaarloosbaar zullen zijn en geen aanleiding zullen geven tot een verplichting om planschade uit te keren. Overigens zitten bedrijven niet te wachten op jarenlange procedures voor de verkrijging van planschade. Ten onrechte wordt bovendien op geen enkele wijze in de besluitvorming betrokken, dat de waarde van de bedrijfspercelen en de bebouwing in hoge mate worden bepaald door de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Vermindering daarvan levert direct een soms aanzienlijke waardevermindering van de onroerende zaken op. Hertaxatie van de percelen door de bank kunnen vervolgens leiden tot herziening van het aan de ondernemer verleende kredietmaximum. Wat betreft de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA): Windturbines zijn ongeacht het aantal tot op heden niet rendabel, wanneer niet van Rijkswege een aanzienlijk investerings-, dan wel

15 exploitatiesubsidie wordt verstrekt. Wij sluiten ons aan bij de kritische opmerkingen daaromtrent, die door meerdere partijen in de Tweede Kamer van de Staten Generaal zijn gemaakt, alsmede bij de zienswijze van het Centraal Plan Bureau. Tenslotte: Ons bestuur heeft herhaaldelijk erop gewezen, dat een goede ruimtelijke ordening meebrengt, dat ontwikkelingen, die binnen de werkingsduur van een bestemmingsplan zullen plaatsvinden in het ontwerp van dat plan moeten worden meegenomen. Dat klemt temeer, wanneer die ontwikkelingen ruimtelijk relevante milieubelasting meebrengen, te weten: geluid-, geur- en stofbelasting alsmede gevaar. Dit is het geval bij de locatiekeuze voor de plaatsing van windturbines. In het bestemmingsplan kunnen alsdan in onderlinge samenhang deze belastingen worden afgewogen in het kader van de bescherming van de relevante woon- en leefmilieus, hetgeen door de voorgestane procedure niet zal plaatsvinden. In het vorenstaande hebben wij kenbaar gemaakt, dat ons bestuur waardering heeft voor het werken aan de ambitie van de klimaatneutraliteit van de gemeente Utrecht door gebruik van vormen van duurzame energieopwekking. In verband daarmee is ons bestuur een onderzoek gestart onder de leden naar hun interesse en bereidheid op de daken van hun bedrijfsgebouwen, voor zover geschikt, zonnepanelen te plaatsen. De voorlopige resultaten zijn uiterst bemoedigend. Wij gaan er vanuit, dat ongeveer 50% van het (bedrijfsdak)oppervlak (d.w.z. ca. 50 % van m²) geschikt is voor plaatsing van panelen. Indien en voor zover ongeveer panelen kunnen worden geplaatst zou dat een productie van 27 Megawatt opleveren. Bij plaatsing van panelen kan ervan worden uitgegaan, dat zich de hiervoor besproken milieu- en gevarenproblematiek niet voordoet en bedrijven in hun bedrijfsactiviteiten nu en in de toekomst niet zullen worden gehinderd. Bovendien mag ervan worden uitgegaan, dat in verband daarmee het risico van planschadevergoeding verwaarloosbaar zal zijn. Uiteraard is ons bestuur bereid in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders de financiële haalbaarheid door middel van een MKBA te onderzoeken Wij verwachten met het voorgaande een positieve bijdrage te hebben geleverd bij het bereiken van een klimaat neutrale gemeente Utrecht in het jaar De heren Bosman en de Boer, eigenaren collectief Lage Weide Samenvatting: Toelichten gezondheidsrisico's,werknemers Problemen bij verhuur en verkoop bedrijfspanden op Lage Weide Waardedaling onroerend goed Verslechtering concurrentie positie en vestigings klimaat op Lage Weide. Onderzoeken kloppen niet, waardoor raadsleden verkeerd worden voorgelicht Edwin Friedenberg, Team buren van Lage Weide -bewoner Kantonnaleweg Samenvatting: Geen windturbines tussen woonwijken en op Lage Weide Eric Hol, Stichting Milieugroep ep Zuilen Samenvatting: Standpunt toelichten van de Milieugroep Zuilen ten opzichte van Windmolens op Lage Weide. MGZ is tegen omdat toename van hinder niet kan worden uitgesloten Spreektekst: Geachte raadsleden; Als milieugroep Zuilen willen we eerst nadrukkelijk weergeven dat wij in principe niet tegen windmolens zijn. De plaatsing daarvan moet dan wel overeenkomstig onze statutaire uitgangspunten zijn en die zijn hierover heel duidelijk: De leef- en woonkwaliteit van de wijk Zuilen en omstreken moet ten minste gelijk blijven en liefst verder verbeteren. Aan de hand van de huidige uitwerking van het voornemen tot plaatsen van 6 windmolens op Lage Weide zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is. Ons belangrijkste redenen ter verwerping van het collegevoorstel zijn de volgenden:

16 Bij terugregeling tot het achtergrondniveau is er nog steeds sprake van geluidsoverlast. Er zijn dan volgens de uitkomsten van het MER nog steeds gemiddeld 30 personen die hier ernstige hinder van ondervinden. Deze hinder heeft plaats in de nachtperiode. De nachtperiode is voor rust in een wijk die toch al te maken heeft met industrielawaai zeer belangrijk en daar kan dan ook niet aan getornd worden. Deze hinder kan volgens het advies van de GG& GD eenvoudig ondervangen worden door het geluidniveau tot 13 db onder achtergrondniveau terug te regelen. Als blijkt dat de modelmatige onderbouwing qua geluid in de praktijk klopt, kan daarna de geluidbelasting, eerst als experiment en met gedegen begeleiding en evaluatie, worden verhoogd om te bepalen of er bij hogere belasting ook geen hinder optreedt. De Milieugroep Zuilen heeft in de loop van haar bestaan slechte ervaringen opgedaan met het afdwingen van handhavende maatregelen als gevolg van klachten door hinder van verschillende bedrijven op Lage weide. In veel gevallen blijken hindersituaties inherent niet of slecht handhaafbaar. Met als gevolg dat het herstellen van de situatie maanden, soms jaren duurt dan wel in geheel niet wordt geïmplementeerd. De insteek van het project moet dus zijn dat het project á priori geen ruimte geeft voor mogelijke hinder en overlast. Een constructie met advies- en evaluatiecommissies die zich met klachten bezig gaat houden zien wij dus vanuit deze eerdere ervaringen niet zitten. Het proces van upsizen van de geluidsbelasting, inclusief een gedegen begeleiding en evaluatie, dat wij hier voorstellen sluit dan ook beter aan bij ons standpunt en is ook veel beter werkbaar. Er is in de uitwerking nog geen rekening gehouden met veroudering van windmolens. Ervaringen elders leren dat de mogelijkheid bestaat dat de geluidbelasting als gevolg van slijtage toeneemt. De mogelijke effecten van slijtage dienen dan ook nog te worden bepaald alvorens tot besluitvorming kan worden overgegaan. Dank u wel voor uw aandacht. Ruud Wienk namens team "Buren van Lage Weide Samenvatting: Ons team bestaat uit 6 personen die elk hun eigen specialiteit inbrengen. We zullen de vragen van de voorzitter en van raadsleden zo goed mogelijk proberen te beantwoorden, evt ondersteund met dia's. Martijn Mandey Samenvatting: Ik ben tegen het plan windmolens op LW. Er is geen draagvlak, er is al veel hinder, geen sprake van omwonenden participatie. En ernstige hinder snachts. En daling woningwaarde. De keuze is: of ernstige daling woongenot, of je verlies nemen (a ). Dit moet niet mogen zonder fatsoenlijke compensatie. Het is plan is bovendien niet rendabel, en lijkt onder politieke druk er doorgedrukt te moeten worden. Spreektekst: Laat ik eerlijk zijn: ik ben voor groene energie en voor duurzaamheid. Maar in principe niet voor een windmolenpark tussen woonwijken. Ik heb dan ook alle rapporten van de gemeente opgevraagd en bestudeerd (MER, deel 1 en 2 en samenvatting; MKBA, hoofdrapport en samenvatting; Gezondheidsadvies GG&GD; advies Klankbordgroep). Na het lezen van alle stukken en het volgen van het totale proces kan ik maar tot een conclusie komen: ik ben tegen een windmolenpark op lage Weide. Via onderstaande argumenten zal ik aangeven welke redenen en argumenten ik hiervoor heb. Ik zal de inhoudelijke bespreking over laten aan experts. Ook de discussie over het 1.Geen draagvlak. Een van de allerbelangrijkste zaken van goed bestuur is het creëren van een draagvlak, zeker als het gaat om grote en moeilijke beslissingen. Ruim 700 tegenreacties heeft de gemeente Utrecht gekregen. En binnen no-time werden al deze meningen van tafel geveegd. Groen Links was zelfs voor de raadpleging al voorstander, voor hen telt draagvlak en de mening van de burger minder. Onlangs is er nog een wijkraadpleging van de wijkraad Leidsche Rijn geweest. Maar liefst 85% (!!) is tegen het plan om windmolens te plaatsen op Lage Weide. Er is dus nauwelijks draagvlak onder omwonenden. De gemeente heeft gepoogd draagvlak te creëren door een klankbordgroep in te stellen. Ook binnen de klankbordgroep heerste grote verdeeldheid. Ook het instellen van de klankbordgroep

17 heeft niet geleid tot draagvlak. De gemeente Utrecht en ook Energie hebben gefaald in het creëren van een draagvlak. Inspraak organiseren is niet meteen draagvlak creëren. 2.Geen dialoog met omwonenden en houding gemeente en Energie-U In het verlengde van het ontbreken van draagvlak past het argument dat er nooit een echt gesprek met omwonenden is gevoerd waarin door de gemeente of Energie-U een handreiking is gedaan. Nooit is de vraag hoe we duurzamer konden worden in Utrecht, maar telkens was de windmolen op LW uitgangspunt. Er is nooit sprake geweest van een discussie en een dialoog waarbij omwonenden gehoord werden en er oprecht interesse werd getoond. Er is geen sprake geweest van participatie en meedenken over andere oplossingen, hooguit sporadisch informeren over genomen besluiten. 3.Het is geen bewonersinitiatief. Inderdaad is het een initiatief van Energie-U, en dat zijn slechts 450 bewoners van Utrecht. En er zijn slechts heel weinig leden omwonenden van het windmolenpark. Het overgrote merendeel van de leden zijn mensen die geen hinder zullen ondervinden van het windmolenpark. Het windmolenpark is daarmee een initiatief van Utrechtse burgers voor een groene toekomst willen zorgen (ik ook!) maar de overlast, hinder en problemen bij andere burgers neerleggen.het lijkt er op dat een kleine, fanatieke, groep kan bepalen of duizenden omwonenden overlast gaan krijgen. Dat lijkt me geen initiatief van bewoners. Een dergelijk ingrijpend plan zou een initiatief moeten zijn van dan wel belangrijke participatie moeten hebben van OMWONENDEN. 4.Advies Klankbordgroep: er ontbreekt veel info In het stelt de kg letterlijk in het rapport: er ontbreekt nog te veel info om een goed oordeel te geven. Inmiddels is er wel aanvullende informatie, maar veel te laat om te kunnen spreken van normale procedure (nl. niet meegenomen in MER, in klankbord, in inspraak).het is voor mij dan ook onbestaanbaar en getuigt van matig bestuur dat het college op basis van halve informatie dit besluit heeft kunnen nemen. Ook wordt in het rapport van de klankbord gemeld dat er onder hoge druk gewerkt moet worden. Let wel: dit zijn mensen die dit in hun vrije tijd doen. 5.Advies klankbordgroep: nee tenzij Als de gemeenteraad de klankbordgroep serieus neemt, neemt het de aanbevelingen over. Een van de voorwaarde van de klankbordgroep is, mede op basis van advies van de GG&GD, over het slecht te maskeren zwiepende geluid: GEEN HINDER.Het college weigert deze voorwaarde over te nemen. Terwijl men de klankbordgroep serieus wil nemen, draagvlak wil creëren, gezondheidsproblemen wil voorkomen. Zie Houten. Zie dan doet u maar een raam dicht. 6. Woningwaarde De gemeente stelt dat er op korte termijn een woningwaarddaling mogelijk is. Maar op lange termijn de effecten niet merkbaar zijn. Men baseert zich op het MKBA rapport en de verklaringen van diverse makelaars. Er is echter wel degelijk een groot effect op de woningwaarde: - Twee van de genoemde makelaars herkennen zich niet in het beeld - Uit jurisprudentie blijkt dat er bij plaatsing windmolens wel degelijk een negatief effect is op woningwaarde (tussen de 5 en 50%!) - Uit eigen gesprekken met andere lokale makelaars blijkt dat zij wel een negatief effect zien op woningwaarde. Zo noemt Emile van den Hoorn (Van den Hoorn Makelaars) een percentage van 10%. - De verkoopbaarheid van huizen staat al onder druk. De groep met kopers neemt af als er een windmolen in de achtertuin staat. Hiermee ontstaat een drukkend effect (want minder vraag) op de prijs Daarnaast is onzekerheid zeer slecht voor de huizenmarkt. En zolang er geen besluit is, is er onzekerheid. Inclusief beroepsprocedures kan het nog wel 5 jaar duren voordat de molens er staan. In totaal een periode van 8 jaar van onzekerheid en dus zeer moeilijk te verkopen woningen voor omwonenden. En dat in een periode waarin de woningmarkt al slecht is. Uit gesprekken en ervaring merk ik dat naast een restschuld (minimaal ) het plan van de gemeente hier minimaal bij doet aan schade. De gemeente doet er het beste aan het plan meteen af te keuren. Of men moet bewoners serieus nemen en schadeloos stellen.

18 PS makelaars vertelde me in gesprekken dat zij liever niet melden dat windmolens slecht zijn voor de woningmarkt. Dat is namelijk slecht voor hun eigen markt en portemonee. Maar eigenlijk is het wel zo vertrouwden ze me toe. 7. Veel overlast Er is al veel overlast in dit gebied qua geluid. Te denken valt aan de A2, de Zuilense Ring. Daarnaast geregeld stankoverlast van Lage Weide en geluid van de motorcrossbaan. Het is een keer genoeg. Het zwiepende geluid, visuele hinder en dalende woningwaarde: het is een keer genoeg voor deze wijken en omwonenden! 8.Niet rendabel Windmolens in dit gebied van Nederland zijn niet rendabel. Er is weinig wind. Er is veel subsidie nodig. De opbrengsten zijn niet haalbaar met dalende energieprijzen. De berekeningen gaan uit van de oude situatie, als alles zou kunnen draaien. Kosten van woningwaardedaling zijn niet goed meegenomen. 9. Paniekvoetbal? Alternatieven onderzoeken! De uitdaging om te komen tot duurzame energievoorziening is het goed tegen elkaar afwegen van alle alternatieven. Op dit moment spelen we echter paniekvoetbal. Onderzoek ook echt de alternatieven die wellicht minder opleveren maar niet ten koste gaan van duizenden inwoners. En waarom kunnen we niet groen inkopen? En speelt politieke druk een grote rol: Onder grote druk moet het plan nu af. De klankbordgroep werd onder hoge tijdsdruk geplaatst. Want dan is het plan er door voordat de verkiezingen er zijn. Een politieke keuze, maar geen goede keuze voor Utrecht. Laat het desnoods inzet zijn van verkiezingen, maar druk het er niet doorheen onder politieke druk. Als laatste: emoties U dient als gemeenteraad te oordelen over de feiten. Echter er spelen ook gevoelens mee. Bij mij en bij velen. Een groot gevoel van boosheid, van machteloosheid. Het plaatsen van de windmolens zal een grote inbreuk vormen op het leven en de leefomgeving. Ik merk nu al dat het voornemen al gevoelens van boosheid en ergernis te weeg brengen bij mij.. Want de keuze is: wonen met een gederfd woongenot. Of verhuizen, maar dan wel een extra verlies van minimaal 10%. In ons geval zal dat neerkomen naast een restschuld, vanwege de slechte huidige woningmarkt een EXTRA verlies van tot In beiden gevallen een ernstige overlast en een groot probleem. Mensen staan met de rug tegen de muur en kunnen letterlijk geen kant op. Een dergelijk plan moet niet mogen. Duurzaam: ja, maar niet zo over de rug van de omwonenden. Alternatief: Vereniging eigen huis De Vereniging Eigen Huis biedt op zich wel een alternatief: Bouw windmolens alleen daar waar huiseigenaren er geen last van hebben: zo veel mogelijk op zee en verder zo ver mogelijk uit de buurt van bewoond gebied. Zijn er toch plannen voor windmolens in de buurt van woningen, onderzoek dan vooraf of daar voldoende draagvlak voor is onder omwonenden. Zijn de plannen voor de windmolens onvermijdelijk, dan moeten huiseigenaren schadeloos worden gesteld voor een eventuele waardedaling. Bovendien moeten zij de gelegenheid krijgen om te participeren en van de voordelen te profiteren Kern: ver van woningen, draagvlak onder omwonenden en schadelooststellen indien er echt noodzaak is. Ik verzoek de gemeente deze voorwaarden in acht te nemen. Rick van der Linden, team Buren van Lage Weide Spreektekst: Ik wil graag in gaan op de daadwerkelijke geluidsproductie van windmolens, gebaseerd op realistische geluidsberekeningen. Dit wil ik afzetten tegen de wettelijk voorgeschreven rekenwijze. Ook wil ik benadrukken welke optimistische aannames ten grondslag liggen aan de wettelijke rekenwijzen. Ook wil ik uitleggen hoe deze combinatie van optimistische aannames nooit in praktijk zal optreden en dat de daadwerkelijke geluidsproductie altijd de wettelijke norm zal overschrijden. Tot slot wil ik

19 toelichten tot welke absurde situaties (bv ARBO gerelateerd) de daadwerkelijke geluidsproductie zal leiden. W. van Oudheusden, den, WIMBY Windmolens voorstel Proefplaatsingen Samenvatting: Maarssen, zo. 17 november 2013 Plaatsing grote driebladige NIMBY Windmolens is een achterhaald proces. Omwonenden willen graag schone energie opwekking maar geen overlast gevende en horizonvervuilende NIMBY Windmolens. Alternatief voor Gemeente Utrecht: Stimuleer proefplaatsingen bewonersvriendelijke minder zichtbare WIMBY Windmolens. Lage Weide is daarvoor een uitstekend gebied!!!! Spreektekst: WIMBYWINDMOLENS: BEGIN TE LAGE WEIDE!! Anno Bos Samenvatting: Het plan voor de plaatsing van windmolens op Lage Weide (of op andere plaatsen in een gebouwde omgeving) is een slecht plan. - Bewoners of werknemers hebben last van de windmolens (geluid, slagschaduw) - Er is onvoldoende afstand qua veiligheid bij calamiteiten. - Als gevolg hiervan treedt een behoorlijke waardedaling op voor eigenaren van opstallen binnen een straal van 1500 meter. Spreektekst: De indieners en voorstanders van dit plan hebben de bovenstaande punten, die door diverse personen naar voren zijn gebracht, in de MER/MKBA, of in de inspraaknota, onvoldoende beantwoord en/of onderzocht. Dat kan men (energie-u en de voorstanders in de raad zoals Groen- Links) ook niet en daarom is het een slecht plan met te weinig draagvlak in de omgeving, bovendien is de economische onderbouwing zeer matig en dun en gaat het de gemeente en de omwonenden heel veel geld kosten, die niet opweegt tegen het (in de praktijk) tegenvallende resultaat Wijnanda Pijper Samenvatting: Ik ben bewoner van de Kantonnaleweg, een woonstraat in Lage Weide, en ik heb tevens deelgenomen aan de Klankbordgroep. Ik ben één van die personen, die tegen het plan is, en mijn zorgen zijn tijdens het proces niet weggenomen. Ik vind dat windmolens thuishoren in de polder of op zee, waar veel wind is, en waar ze niemand kunnen hinderen. Windmolens horen niet op een vol industrieterrein. Spreektekst: Geachte raadsleden, Ik ben bewoner van de Kantonnaleweg, een woonstraat in Lage Weide, en ik heb tevens deelgenomen aan de Klankbordgroep. Ik ben één van die personen, die tegen het plan is, en mijn zorgen zijn tijdens het proces niet weggenomen. Ik vind dat windmolens thuishoren in de polder of op zee, waar veel wind is, en waar ze niemand kunnen hinderen. Windmolens horen niet op een vol industrieterrein. Ondanks alle onderzoeken vrees ik voor mij en mijn gezin hinder door (laagfrequent) geluid, en mogelijk zelfs slagschaduw. Er zijn diverse onderzoeken te lezen die wijzen op de nadelige gevolgen van (laagfrequent) geluid en slagschaduw. De recente perikelen rondom de windturbines in Houten (met betrekking tot geluid én slagschaduw) versterken bij mij de vrees voor hinder. Ik vrees waardedaling van onze woning. Ik vrees voor gezondheidseffecten, vooral slaapproblemen kunnen niet worden uitgesloten volgens de heer Van de Berg. Ik ben niet overtuigd dat windturbines de CO2 reductie zullen opleveren die in de onderzoeken zijn voorgerekend. Er zijn deskundigen die duidelijk aangeven dat het bij moeten springen met gas en/of kolen om elektriciteit te waarborgen op het moment dat er onvoldoende capaciteit van de molens komt, juist weer zorgt voor een extra CO2 uitstoot. Dat het financieel rendabel is ben ik ook nog steeds niet overtuigd, zeker niet als je bekijkt hoe afhankelijk het plan is van subsidie. Ik vind eveneens de post vermeden kosten klimaatregelen zeer discutabel. Ik vind het niet correct dat er niet met een worst case scenario is gerekend.

20 Ik heb moeite met het proces. Als klankbordgroeplid voel ik mij niet serieus genomen, als een nee, tenzij wordt uitgelegd als een ja, mits. Ik betreur het ten zeerste dat de commissiemer niet het negatieve advies van de klankbordgroep heeft ontvangen, dat toen al wel voorhanden was, terwijl eerdere inspraakreacties wel aan deze commissie waren overlegd. Ik had liever gezien dat de klankbordgroep advies had gegeven over een volledig doorgerekende voorkeursvariant met ook de laatst uitgevoerde onderzoeksrapporten en advies had mogen uitbrengen over de ontwerp structuurvisie. Er was expliciet door gemeente aangegeven dat de waarden vanuit het handboek voor externe veiligheid hard zijn, hier is niet aan voldaan. Vervolgens is in aanvullende onderzoeken naar oplossingen gezocht. Mag ik het belangenverstrengeling vinden, dat een adviesbureau dat aandelen heeft in de BV Weide Wind, en dat is de BV die windpark voor Energie U ontwikkelt, hetzelfde adviesbureau is dat de nader onderzoeken heeft gedaan op het gebied van veiligheid? Hoe onafhankelijk kan dat nadere onderzoek dan zijn? Mijn advies aan de raadsleden is om de moeite te nemen zeer kritisch naar de uitgevoerde onderzoeken te laten kijken, om dan hopelijk met mij te concluderen dat Lage Weide niet geschikt is als windmolenlocatie. A.P. Bosman, bestuur van de Vereniging Eigenaren Collectief van Lage Weide, Geachte gemeenteraad, Namens het bestuur van de Vereniging Eigenaren Collectief van Lage Weide ontvang u deze brief, waarin wij onze bezwaren samenvatten tegen de plaatsing van windmolens op Lageweide. U wordt verzocht de inhoud van deze brief te betrekken bij de gedachtenwisseling, die tijdens de raadsinformatieavond (RIA) op 19 november 2013 over dit onderwerp zal plaatsvinden. Zonodig verzoeken wij u die als herhaald en ingelast te beschouwen. Wij kunnen deze avond om agendatechnische redenen niet bijwonen. Samengevat is en blijft voor ons het volgende aan de orde: 1.De provinciale structuurvisie, vastgesteld op 4 februari 2013 is recent aangepast. Ondermeer op het aspect van duurzame energie en windmolens. Dat is verwoord in de ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Die ligt nog tot en met 2 december 2013 ter inzage. Wij zullen separaat hierop reageren naar Provinciale Staten van Utrecht. Naar u, als gemeenteraad, merken wij op dat ook de provincie nadrukkelijk stelt (paragraaf , Windenergielocatie) dat voor alle (windmolen)locaties geldt dat een voorkeur bestaat voor realisatie met draagvlak van het gemeentebestuur. Wij merken op dat dit draagvlak binnen uw raad niet bestaat. Dat standpunt juichen wij van harte toe. In die zin gaan wij er van uit dat u in dit standpunt in de komende raadsvergadering volhardt en dat u uw verantwoording neemt om uw standpunt als zodanig ook in te brengen bij Provinciale Staten van Utrecht. Immers, uw standpunt wordt versterkt indien dit door provinciaal planologisch beleid wordt gedragen. In die zin verzoeken wij u dan ook, al dan niet middels een motie, het college van burgemeester en wethouders op te dragen bij Provinciale Staten vóór 2 december 2013 een zienswijze in te brengen, waaruit niet alleen uw zienswijzen met betrekking tot de windmolens blijken maar waarin u de provincie ook om moverende redenen verzoekt de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (en Verordening) aan te passen aan uw standpunt. In de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie wordt ook nog verwoord dat een voorkeur bestaat voor de plaatsing van windmolens in een in de omgeving passende combinatie van meerdere windmolens boven solitaire plaatsingen. Gezien de plaatsingsopties van windmolens op Lageweide is sprake van solitaire plaatsing, hetgeen door de provincie niet als voorkeur wordt gedragen. Vanwege het niet bestaan van draagvlak in Stichtse Vecht en Woerden voor het plaatsen van windmolens worden nu nieuwe locaties aan het zoekbeleid toegevoegd, waaronder de polder

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 1 Inhoud Coöperatieve vereniging Energie-U Zonder grond een park ontwikkelen

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart Business Case Windpark Lage Weide Raadsinformatie avond 20 maart 1 Doelstelling presentatie Aspecten het sociaal ondernemen Energie-U Inzicht in de algemene financiële haalbaarheid van een windpark Inzicht

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Wie is die burger? Elke groep zijn eigen aanpak. Simone Maase, Energie-U Mart Scheepers, WesselinkVanZijst

Wie is die burger? Elke groep zijn eigen aanpak. Simone Maase, Energie-U Mart Scheepers, WesselinkVanZijst Wie is die burger? Elke groep zijn eigen aanpak Simone Maase, Energie-U Mart Scheepers, WesselinkVanZijst 18 september 2014 Coöperatieve Vereniging dóór Utrechters vóór Utrechters ir.simone Maase vice-voorzitter

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeentehuis Utrecht Minrebroederstraat 2

Raadsvergadering gemeentehuis Utrecht Minrebroederstraat 2 22-11-11 Raadsvergadering gemeentehuis Utrecht Minrebroederstraat 2 Vooraf werden er drie introducties gehouden vanuit gemeente, Energie- U en GGD Amsterdam. De introductie nam bijna 30 minuten in beslag

Nadere informatie

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE 19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE Deze presentatie Aanpak Draagvlak windenergie Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid windenergie

Nadere informatie

Tegen tenzij : de argumenten?

Tegen tenzij : de argumenten? turbines Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen? Tegen tenzij : de argumenten? Bijeenkomst Dorpsraad Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Rob Rietveld NLVOW NLVOW presentatie Windmolens in de Haarlemmermeer:

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Windenergie in Pijnacker-Nootdorp

Windenergie in Pijnacker-Nootdorp Windenergie in Pijnacker-Nootdorp J. H. Fred Jansen www.nkpw.nl Opbrengst windenergie in Nederland en Pijnacker-Nootdorp Bruto en netto opbrengst Geluidnorm windturbines Hinder door windturbinegeluid Waardedaling

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

Windenergie in Steenbergen

Windenergie in Steenbergen Windenergie in Steenbergen J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet Aan Provinciale Staten Noord-Holland Commissie RWW t.a.v de commissieleden en betrokkenen voor het inloophalfuur van 30 november 30 november 2015, Dorpsraden H.meer Zuid, Inspreker Hr. R. Hoogendoorn,

Nadere informatie

DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN!

DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN! COMITÉ HOU FRIESLAND MOOI DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN! Wat is er aan de hand? Na de verkiezingen in 2011 gingen CDA, PvdA en FNP samen de provincie besturen op basis van een Coalitieakkoord. Over windenergie

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op Verslag bijeenkomst windpark Koningspleij 11 januari 2017 Op 11 januari vond in Showroom Arnhem de bijeenkomst plaats ter afsluiting van windconsultatie. Voor de bijeenkomst waren de deelnemers van de

Nadere informatie

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen.

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen. INLEIDING De enquête van oktober stond in het teken van Windenergie op Noord-Beveland. Aanleiding was de presentatie die het Windpark Camperwind recentelijk in de Gemeenteraad gaf over hun voornemen om

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

"We zetten stappen om Lelystad bekend te laten staan als stad met een duurzaam profiel, kansrijk

We zetten stappen om Lelystad bekend te laten staan als stad met een duurzaam profiel, kansrijk Vergunningen Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad 150011008 Gemeente Lelystad Ingekomen 0 6 MEI 2015 Kopie aan: Betreft : Zienswijze Ontwerp-Welstandsnota 2015 gemeente

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Windenergie in Utrecht

Windenergie in Utrecht Windenergie in Utrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 11 April 2017 In deze nieuwsbrief: Elf varianten in milieuonderzoek voor windmolens A16 Kwart toekomstige windmolens A16 in eigendom lokale gemeenschap Eerste kenniscafé

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen,

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Ik wil u in vogelvlucht meenemen hoe de gehele huidige situatie van windenergie is ontstaan. Vervolgens zal ik aangeven waar we nu staan en wat

Nadere informatie

Windenergie en geluid:

Windenergie en geluid: Windenergie en geluid: Hinderbeleving en communicatie GTL-congres 4 november 2015 Steven Velthuijsen Achtergrond Windenergie Windenergie en geluid Windenergie en geluidsbeleving Hoofdthema s: 1) Geluidsnorm

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Windenergie. Verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn

Windenergie. Verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn Windenergie Verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn dea juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Facts & Figures Windenergie 3 3 Geografische mogelijkheden 5 4 Participatiemodellen

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas

Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas Nr. 111505 3 juli 2017 Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2016/744190 Documentnummer: 1894/2017/1107534

Nadere informatie

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Tegenwind Alblasserdam De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Stelling 1) De aan de gemeenteraad gepresenteerde Lokatiestudie is niet correct. De studie geeft een volledig vertekend beeld van de werkelijkheid.

Nadere informatie

Van Parijs naar de Pottendijk

Van Parijs naar de Pottendijk Van Parijs naar de Pottendijk Een lokaal initiatief voor de oplossing van een mondiaal vraagstuk J.H.J. eddens A.W. Stapel Februari 2016 Van Parijs naar de Pottendijk Mondiaal probleem; lokale oplossing,

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Windenergie in Winterswijk

Windenergie in Winterswijk Windenergie in Winterswijk J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Zijn windturbines op land nodig? Het doel van duurzame energie is terugdringen van het verbruik van fossiele brandstof

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1 Q1 Heeft u in de afgelopen tijd gehoord van de plannen over windmolens in de Eempolder? Toelichting: enkele bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier maken zich al enkele jaren hard om 100 procent

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

De betekenis van Windenergie

De betekenis van Windenergie De betekenis van Windenergie Bron: http://members.casema.nl/bakker1624/windenergie.htm De Nederlandse overheid verstrekt door lobby van belanghebbenden veel subsidiegeld aan de bouw van windmolens. Maar

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie