De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen."

Transcriptie

1 Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, :52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen (die forfaitair op 0,15 EUR per afgelegde kilometer worden bepaald) in geval van een terbeschikkingstelling door de werkgever van een voertuig voor persoonlijk gebruik, nooit meer mogen bedragen dan de volledige waarde van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard, eventueel verhoogd met de eigen bijdrage van de verkrijger. De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Basisbedrag Inkomsten 2014 Inkomsten 2013 Inkomsten EUR 380 EUR 380 EUR 370 EUR Fiche bedrijfsleiders Het voordeel van alle aard moet worden vermeld in het vak 9, rubriek c) Voordelen van alle aard Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare beroepskost verbonden aan het voordeel van alle aard Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde wagen, wordt vanaf 2012 berekend door een CO 2 -coëfficiënt toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van de wagen. 17 % van het aldus berekende voordeel alle aard in hoofde van de werknemer 144 maakt voor de werkgever een verworpen uitgave uit. 145 Niet-aftrekbare beroepskost verbonden aan de wagenkosten Zie verder, IV, 3 Aftrekbaarheid van autokosten in hoofde van de werkgever. 3 Voordelen van alle aard en btw 3.1 Toepassing btw In de mate dat geleverde goederen en diensten gebruikt worden voor de economische activiteit van een btw-plichtige, kan deze btw-plichtige de btw die hij heeft betaald voor deze goederen en diensten, recupereren via zijn btw-aangifte Het effectieve voordeel alle aard (netto, dus na aftrek eigen bijdrage werknemer) Art. 198, 1 e lid, 9 WIB 92 en art. 223 en 225 WIB

2 Beter verlonen 2014.book Page 120 Thursday, September 4, :52 PM Beter verlonen Indien goederen en diensten ook voor andere dan economische doeleinden worden gebruikt, zoals privédoeleinden van het personeel, is er sprake van gemengd gebruik. Op basis van het bestemmingsprincipe zal de btw-plichtige de btw desgevallend slechts ten belope van het gebruik voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen. In de situatie van voordelen van alle aard doet zich in principe steeds gemengd gebruik voor: de voordelen zullen immers ook gebruikt worden voor de privédoeleinden van de werknemers en/of bedrijfsleiders. Bijgevolg zullen voordelen van alle aard toegekend door een btw-plichtige aan diens personeel of bedrijfsleiders, steeds gevolgen hebben op vlak van btw. In de praktijk zal deze terbeschikkingstelling leiden tot ofwel een beperking van het recht op aftrek, 146 ofwel zal het gebruik voor privédoeleinden worden gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel Historiek De Europese Btw-richtlijn Met ingang van 1 januari 2011 werd de Belgische btw-reglementering zoals van toepassing op de voordelen van alle aard, aangepast aan de nieuwe Europese Btw-richtlijn. 148 Deze aanpassing betrof het invoeren van een nieuwe aftrekbeperking voor bedrijfsmiddelen die zowel voor professionele als privédoeleinden gebruikt worden of, met andere woorden, voor bedrijfsmiddelen die gemengd gebruikt worden. De voornoemde Europese Btw-richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijk btw-stelsel na te streven in de Europese unie. De Raad van 22 december had enkele wijzigingen aangebracht aan deze Btw-richtlijn teneinde een gelijke behandeling van belastingplichtigen te garanderen wanneer de uitgaven met betrekking tot onroerende goederen en, in voorkomend geval, roerende goederen met een duurzaam karakter die aan de normale beroepsactiviteit van de belastingplichtige, bestaande uit belaste handelingen, zijn toegekend niet uitsluitend voor de daarmee verband houdende doelstellingen worden gebruikt. Daarnaast werd door middel van deze aanpassing beoogd om de rechtsgevolgen van het zogeheten Seeling-arrest op Europees niveau te regelen Art. 45, 1 W.Btw of art. 45, 1quinquies W.Btw Art. 19, 1 W.Btw Art. 168bis Richtlijn 2006/112/EG Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december Seeling arrest (H.v.J., 8 mei 2003, zaak C-269/00) maakte duidelijk dat btw-plichtigen die een onroerend goed bestemmen tot het vermogen van de onderneming, recht op aftrek verkrijgen voor het gehele goed, ook al wordt een gedeelte bestemd voor privédoeleinden. In het verleden dienden zij jaarlijks een factuur aan zichzelf uit te reiken voor het privégebruik van het onroerend goed. Op deze wijze werd alsnog de btw geheven ten laste van de eindverbruiker. Sinds de Programmawet van 27 december 2006 moet de aftrek voor het privégebruik niet langer worden gecorrigeerd door een factuur aan zichzelf uit te reiken maar via een jaarlijkse herziening van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw. 120

3 Beter verlonen 2014.book Page 121 Thursday, September 4, :52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut De aanpassing aan de Btw-richtlijn bepaalt dat indien een onroerend goed deel uitmaakt van het vermogen van het bedrijf van een belastingplichtige en door de belastingplichtige zowel voor de activiteiten van het bedrijf als voor zijn privégebruik of voor het privégebruik van zijn personeel, of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, de btw over de uitgaven in verband met dit onroerend goed slechts aftrekbaar is naar evenredigheid van het gebruik ervan voor de bedrijfsactiviteiten van de belastingplichtige. De lidstaten kunnen dit principe eveneens toepassen met betrekking tot de btw op uitgaven in verband met andere door hen gespecificeerde goederen die deel uitmaken van het bedrijfsvermogen. 151 België heeft deze aftrekbeperking ingevoerd voor de onroerende en roerende goederen met een duurzaam karakter die tot het vermogen van de onderneming behoren Wijzigingen vanaf 1 januari Aftrekbeperking in functie van het werkelijk gebruik In navolging van deze aanpassing aan de Europese Richtlijn is met ingang van 1 januari 2011 de btw over de uitgaven in verband met investeringsgoederen nog slechts aftrekbaar naar evenredigheid van het gebruik ervan voor de bedrijfsactiviteiten van de belastingplichtige. 153 Er wordt geen aftrek meer toegestaan in de mate dat bedrijfsmiddelen worden gebruikt voor de privédoeleinden van het personeel. Dit bestemmingsprincipe is voortaan van toepassing voor de goederen die eigendom zijn van de btw-plichtige en die beoogd worden in artikel 45, 1quinquies W.Btw en andere goederen en diensten die beoogd worden in artikel 45, 1 W.Btw (vaak gehuurde of geleasede goederen). Voor de leveringen die onder het toepassingsgebied van artikel 45, 1quinquies W.Btw ressorteren, geeft het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik bijgevolg geen aanleiding (meer) tot het belasten van een gelijkgestelde dienst. 154 Vloeit uit het privégebruik van de beoogde goederen of diensten een voordeel van alle aard voort, dan moet daarop voortaan geen btw meer worden aangerekend. 155 Zie verder 3.3 Toepassingsgebied van de aftrekbeperking Art. 1, 12 Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december Art. 45, 1quinquies W.Btw, gewijzigd door art.12 van de Wet van 29december 2010 (BS, 31 december 2010, 4 de editie) Art. 45, 1quinquies W.Btw Art. 19, 1 W.Btw Aangepast art. 19, 1 W.Btw. 121

4 Beter verlonen 2014.book Page 122 Thursday, September 4, :52 PM Beter verlonen Herziening Indien de aftrekbeperking naar evenredigheid van het professioneel gebruik niet correct werd ingeschat, moet het verschil in het privégebruik worden verwerkt via het stelsel van de herzieningen van de btw op bedrijfsmiddelen. 156 Zie verder Herziening Btw op het voordeel alle aard Voor de goederen die: aangekocht werden door de btw-plichtige voor 2011; bij aanschaf volledig voor professionele doeleinden werden gebruikt door de btwplichtige, zal het voordeel alle aard evenwel nog wel gelijkgesteld worden met een levering van een dienst. Desgevallend werd bij aanschaf geen aftrekbeperking toegepast. De btw-heffing zal bijgevolg plaatshebben op een later tijdstip, namelijk op het moment dat het goed voor andere dan professionele doeleinden wordt gebruikt. Zie verder 3.4 Toepassingsgebied van de btw-onderwerping van het privégebruik van bedrijfsgoederen Te belasten verhuur Wanneer een belastingplichtige een goed onder bezwarende titel ter beschikking stelt van een zaakvoerder, bestuurder of personeelslid, betreft het een te belasten verhuur als bedoeld in artikel 18, 1, tweede lid, 4 W.Btw, behalve wanneer het een krachtens artikel 44, 3, 2 W.Btw vrijgestelde onroerende verhuur betreft. 157 Zie verder 3.5 Terbeschikkingstelling met bijdrage door de gebruiker (verhuur) Inwerkingtreding Volgens de Beslissing btw nr. ET van 20 oktober 2011 zou de nieuwe regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 moeten worden toegepast. De onverwacht brede toepassing en de retroactiviteit gaven echter aanleiding tot heel wat protest. 158 In een persbericht dat amper twee weken na de publicatie van deze beslissing 156. Zie o.m.: JVD, Gemengd gebruikte gebouwen: onmiddellijk beperking aftrek, Fiscoloog, nr. 1189, p. 1-2; MASSIN, I., Terbeschikkingstelling privéwoning: aftrek definitief uitgesloten, Fiscoloog, nr. 1224, p en BOULANGE, T., Voordelen van alle aard, Nieuwsbrief btw-brief, nr. 11/ Beslissing btw nr. ET /2 van 23 december 2011, nr VERMOOTE, K., Privégebruik bedrijfsmiddelen. Verhoogde btw-kost voor alle bedrijfswagens, Fisc. Act. 2011, nr. 20,

5 Beter verlonen 2014.book Page 123 Thursday, September 4, :52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut verscheen, erkende de Btw-administratie dat dit in bepaalde gevallen praktische problemen met zich kon meebrengen. Het bericht kondigde ook aan dat werd gewerkt aan een addendum met daarin de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de nieuwe regeling. Daarom werd de uitvoering van de beslissing tijdelijk, tot nader order, opgeschort. 159 Uiteindelijk werden de praktische uitvoeringsmodaliteiten op 11 december 2012 gepubliceerd. 160 Deze uitvoeringsmodaliteiten bevestigen de toepassing van de nieuwe regeling en brengen onder meer verduidelijking over het bepalen van de verhouding beroeps-privégebruik. Voor het jaar 2012 kon de retroactieve werking van deze beslissing praktische problemen met zich meebrengen. Daarom werd voor 2012 de keuze gelaten aan de belastingplichtige om voor roerende goederen de oude of de nieuwe regeling toe te passen. De belastingplichtigen die in 2011 echter al opteerden voor toepassing van de nieuwe regeling hadden in 2012 geen keuze meer. Zij moesten de nieuwe regeling meteen toepassen. Voor onroerende goederen was deze tolerantie niet van toepassing en moesten de nieuwe regels meteen vanaf 1 januari 2011 worden toegepast Toepassingsgebied van de aftrekbeperking Aftrekbeperking met herziening (artikel 45 1quinquies W.Btw) Beoogde goederen en diensten De regeling waarbij de btw-aftrek bij aanschaf in functie van het beroepsmatig gebruik wordt toegepast, geldt voor: de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die aan de herziening zijn onderworpen; 163 voor zover zij behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige; en die zowel gebruikt worden voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor zijn privédoeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit MASSIN, I., Nieuwe aftrekbeperking bedrijfsgoederen tijdelijk opgeschort, Fiscoloog nr. 1271, p. 9-10; BEHEYDT, B., Gemengd gebruik van bedrijfsmiddelen en btw: de beslissing, De vennootschap, 2011, nr. 11, p ; VERMOOTE, K., Privégebruik bedrijfsmiddelen. Verhoogde btw-kost voor alle bedrijfswagens, Nieuwsbrief btw-brief. 2011, nr. 20-2; X. Btw en voordelen van alle aard: nieuwe beslissing opgeschort, Fisc. Act. 2011, nr. 39, p Beslissing btw nr. ET /3 van 11 december Beslissing btw nr. ET /2 van 23 december 2011, nrs Beslissing btw nr. ET van 20 oktober 2011, nrs Goederen en diensten die aan de herziening zijn onderworpen op grond van art. 48, 2 W.Btw. 123

6 Beter verlonen 2014.book Page 124 Thursday, September 4, :52 PM Beter verlonen Concreet betreft het onder meer: 164 gebouwen, bouwwerken en installaties; exploitatiematerieel, machines en gereedschap met uitzondering van klein gereedschap; vervoermaterieel (voertuigen en toestellen, daaronder begrepen de containers); kantoormeubilair en -materieel; zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen; immateriële vaste activa die worden afgeschreven of een waardevermindering ondergaan (licentierechten of rechten op de productie, fabrieks- of handelsmerken, industrietekeningen, auteursrechten of andere intellectuele rechten, cliënteel, octrooien ) Niet-beoogde goederen en diensten De gehuurde goederen (leasing) worden niet beoogd aangezien ze in hoofde van de huurder niet als bedrijfsmiddelen worden aangemerkt. 165 De aftrek van voorbelasting gebeurt dan krachtens artikel 45, 1 W.Btw en, in voorkomend geval, krachtens artikel 45, 2 W.Btw. De belasting geheven van leveringen van goederen en diensten (herstelling, onderhoud, brandstof, enz.) met betrekking tot bedrijfsmiddelen, wordt evenmin beoogd Opname in het bedrijfsvermogen van het bedrijfsmiddel Opdat artikel 45, 1quinquies W.Btw van toepassing zou zijn, is het nodig dat het bedrijfsmiddel deel uitmaakt van het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige. In dat opzicht behoort het tot de vaste administratieve doctrine dat bedrijfsmiddelen die een rechtspersoon verkrijgt enkel kunnen behoren tot het bedrijfsvermogen aangezien een rechtspersoon geen privévermogen heeft. 166 Een belastingplichtige natuurlijke persoon daarentegen, heeft de keuze om het bedrijfsmiddel geheel of gedeeltelijk op te nemen in zijn bedrijfsvermogen of zelfs om het er niet in op te nemen. 167 De bedoeling om een bedrijfsmiddel op te nemen in het bedrijfsvermogen impliceert wel dat dit goed in de bedrijfsboekhouding moet zijn opgenomen BTW-handleiding, punt BTW-handleiding, Punt Circulaire nr. AOIF 5/2005 van 31 januari 2005, punt H.v.J., 8 maart 2001, zaak C-415/98, arrest Laszlo Bakcsi tegen Finanzamt Fürstenfeldbruck Circulaire nr. AOIF 5/2005 van 31 januari 2005, punt

7 Beter verlonen 2014.book Page 125 Thursday, September 4, :52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut In het geval van gedeeltelijke opname in het bedrijfsvermogen door een belastingplichtige natuurlijke persoon behoort enkel dat deel dat werd opgenomen in het bedrijfsvermogen tot het toepassingsgebied van de btw. Dit betekent dat elke aftrek of herziening uitgesloten is met betrekking tot het gedeelte dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen alsook dat, bij een (weder)verkoop van het bedrijfsmiddel, het daarmee overeenstemmend deel van de prijs in principe geen deel uitmaakt van de maatstaf van heffing Beoogd gebruik Artikel 45, 1quinquies W.Btw bepaalt dat de belastingplichtige de belasting geheven van de beoogde goederen en van diensten met betrekking tot die goederen, niet in aftrek kan brengen in de mate dat ze worden gebruikt voor zijn privédoeleinden of die van zijn personeel, of meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit. Het privégebruik van een transportmiddel omvat ook het woonwerkverkeer van de belastingplichtige of van zijn personeel. Het gebruik van het bedrijfsmiddel behorend tot het bedrijfsvermogen moet vanaf het begin gemengd zijn. Dit wil zeggen dat het zowel gebruikt moet worden voor beroepsdoeleinden als voor andere doeleinden (privégebruik, gebruik voor behoeften van het personeel, enz.). In het omgekeerde geval, namelijk wanneer het bedrijfsmiddel behorend tot het bedrijfsvermogen vanaf het begin enkel wordt gebruikt voor uitsluitend beroepsdoeleinden, is artikel 45, 1quinquies W.Btw niet van toepassing. De aftrek dient in dat geval uitgeoefend te worden volgens andere ter zake geldende regels en als later een wijziging optreedt in het gebruik, zal het privégebruik van de bedrijfsgoederen onderworpen worden op basis van artikel 19 1 W.Btw Beoogde overeenkomsten Uitsluitend de overeenkomsten op grond waarvan de bedrijfsmiddelen gratis ter beschikking worden gesteld van de gebruikers worden beoogd. Wanneer de gebruiker gehouden is een huur te betalen, betreft het een terbeschikkingstelling onder bezwarende titel, in concreto gaat het om een te belasten verhuur. De aftrek van voorbelasting gebeurt dan op grond van de algemeen geldende regels conform artikel 45, 1 en 45 2 W.Btw Praktische toepassing Om de belastingplichtige het gebruik van de aftrekbeperking op een correcte wijze te laten toepassen, heeft de Btw-administratie een aantal beslissingen gepubliceerd. 169 Deze 169. Beslissing nr. ET van 20 oktober 2011, Beslissing nr. ET /2 van 23 december 2011, Beslissing nr. ET /3 van 11 december 2012 en Beslissing nr. ET /4 van 9 september

8 Beter verlonen 2014.book Page 126 Thursday, September 4, :52 PM Beter verlonen beslissingen bevatten enkele concrete richtlijnen om het beroepsgebruik vast te stellen, alsook om de normale waarde 170 van ter beschikking gestelde goederen 171 te bepalen. Samengevat komen deze richtlijnen erop neer dat voor het bepalen van het beroepsgebruik van vervoermiddelen wordt voorzien in: het voeren van een rittenadministratie; een semiforfaitaire formule; een algemeen forfait van 35 %. Een afzonderlijke regeling is van toepassing op de fiscale lichte vrachtwagens. Ten aanzien van de andere roerende goederen wordt in de mogelijkheid voorzien het beroepsmatig gebruik vast te stellen ofwel per goed individueel ofwel middels een algemeen forfait van 75 %. Tot slot wordt ook voor de onroerende goederen een regeling voorzien Herziening De bedrijfsmiddelen die onderworpen zijn aan de herziening betreffen de lichamelijke goederen, de zakelijke rechten 172 en de diensten die bestemd zijn om op een duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen. Worden evenwel niet bedoeld, verpakkingsmiddelen, klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften, wanneer die goederen voldoen aan de door de minister van Financiën gestelde criteria. 173 De belasting waarvan de aftrek onderworpen is aan herziening betreft de belasting geheven op de aankoop, de intracommunautaire verwerving, de invoer of de handelingen die strekken of bijdragen tot de totstandkoming, het omvormen of het verbeteren van voormelde bedrijfsmiddelen. 174 Worden evenwel niet onderworpen aan de herziening: 1. de belasting die wordt geheven op herstellings- of onderhoudswerk aan bedrijfsmiddelen, alsmede de belasting die wordt geheven op de aankoop, de intracommunautaire verwerving of de invoer van reserveonderdelen die voor zulk werk bestemd zijn; 2. de belasting die wordt geheven op de huur van bedrijfsmiddelen en, meer algemeen, op de overdracht van het genot van bedrijfsmiddelen of het verlenen van rechten op dat genot Normale waarde zoals bedoeld in art. 32 W.Btw Terbeschikkingstelling zoals bedoeld in art. 33, 2 W.Btw Zakelijke rechten bedoeld in art. 9, tweede lid, 2 W.Btw Art. 6 KB nr. 3 van 10 december Art. 7 KB nr. 3 van 10 december

9 Beter verlonen 2014.book Page 127 Thursday, September 4, :52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut De BTW-handleiding bepaalt dat het basiskenmerk van een bedrijfsmiddel is dat het op duurzame wijze in de onderneming wordt gebruikt als werkinstrument of als exploitatiemiddel. Op die wijze wordt het zeer duidelijk onderscheiden van de hulpstoffen (stookolie, elektriciteit, bepaalde chemische producten, enz.) die tenietgaan bij het eerste gebruik dat ervan gemaakt wordt. Bij de beoordeling van de gebruiksduur moet worden uitgegaan van de aard van het goed en niet van het min of meer intensief gebruik dat de verkrijger ervan maakt Aftrekbeperking voor goederen andere dan een bedrijfsmiddel (artikel 45, 1 W.Btw) Voor de ter beschikking gestelde goederen en diensten die niet beoogd worden in artikel 45, 1quinquies W.Btw en niet onder de toepassing vallen van artikel 19, 1 W.Btw, wordt de algemene aftrekbeperking volgens het bestemmingsprincipe toegepast. De voornaamste categorieën die hiertoe behoren zijn de gehuurde of geleasede goederen. Zij vallen immers niet onder de aftrekbeperking van artikel 45, 1quinquies W.Btw omdat ze geen eigendom zijn van de btw-plichtige en bijgevolg niet kwalificeren als bedrijfsmiddelen. Vroeger werd omwille van de fiscale neutraliteit aanvaard dat ten aanzien van gehuurde of geleasede goederen dezelfde regels golden als ten aanzien van bedrijfsmiddelen. Maar deze tolerantie is volgens de beslissing van 20 oktober 2011 niet langer gerechtvaardigd zodat vanaf 1 januari 2011 enkel nog de regels die gelden voor aftrek van toepassing zijn. Met andere woorden, ook voor gehuurde goederen moet de btwaftrek voortaan onmiddellijk worden beperkt ten belope van het privégebruik. Alleen kan dit niet op grond van artikel 45, 1quinquies W.Btw. De beslissing grijpt hiervoor terug naar de algemene bepaling van artikel 45, 1, en voor wagens in combinatie met artikel 45, 2 W.Btw. 176 Voor het vaststellen van de verhouding privé- en beroepsgebruik van deze goederen mogen ook de richtlijnen, zoals toegelicht in Praktische toepassing, worden toegepast BTW-handleiding punten 386 tot 391, alsook Circulaire AFZ 3/2007 van 15 februari 2007, punt Zie voorbeeld 1 en 2 bij Voertuigen gehuurd door de werkgever/vennootshcap. Zie ook: MASSIN, I., Privégebruik bedrijfsgoederen: hogere kost voor bedrijfswagens, Fiscoloog nr. 1270, 9-10 en OPREEL, J., Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen: toch nog een copernicaanse hervorming, Fisc. Act. 2011, p Beslissing btw nr. E.T /3. 127

10 Beter verlonen 2014.book Page 128 Thursday, September 4, :52 PM Beter verlonen 3.4 Toepassingsgebied van de btw-onderwerping van het privégebruik van bedrijfsgoederen Beoogde goederen (artikel 19, 1 W.Btw) Artikel 19, 1 W.Btw beoogt momenteel zowel de roerende als de onroerende goederen (wat vroeger niet het geval was), maar enkel indien die goederen niet beoogd worden door artikel 45, 1quinquies W.Btw. Dit wil zeggen wanneer het gaat om een bedrijfsmiddel dat de aftrekbeperking van artikel 45, 1quinquies niet heeft ondergaan, hetzij omdat het belastbaar feit met betrekking tot dat goed heeft plaatsgevonden na 2010 en het goed vanaf het begin uitsluitend voor beroepsdoeleinden werd gebruikt, hetzij omdat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden voor Het nieuwe artikel 19, 1 W.Btw kan dus in principe niet toegepast worden ten aanzien van goederen die een beperking van het recht op aftrek ondergaan hebben volgens artikel 45, 1quinquies. In het omgekeerde geval, namelijk voor goederen die de aftrekbeperking van artikel 45, 1quinquies W.Btw niet hebben ondergaan, moet zoals vroeger artikel 19, 1 worden toegepast om het gebruik voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit te belasten Bedrijfsmiddelen gekocht voor 1 januari 2011 De regeling die geldt vanaf 1 januari 2011 is niet van toepassing op de bedrijfsmiddelen die zijn gekocht voor 1 januari Zij blijven onderworpen aan de oude regeling die in principe blijft doorwerken. Dit houdt in dat het privégebruik bij voortduur zal worden belast op grond van een gelijkgestelde dienst Niet-gemengd gebruik bij aanvang Het privégebruik zal eveneens nog met een dienst worden gelijkgesteld wanneer het bedrijfsmiddel niet vanaf het begin gemengd is gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever aanvankelijk de bedoeling had om het bedrijfsmiddel volledig voor zijn economische activiteit te gebruiken, maar na verloop van tijd het bedrijfsmiddel gratis ter beschikking stelt van een personeelslid Beslissing nr. ET van 20 oktober 2011; MASSIN, I., Privégebruik bedrijfsgoederen: hogere kost voor bedrijfswagens, Fiscoloog nr. 1270, p en OPREEL, J., Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen: toch nog een copernicaanse hervorming, Fisc. Act. 2011, p Art. 19, 1 W.Btw. Zie ook voorbeeld bij Bepaling van de verschuldigde btw Zie MASSIN, I., Privégebruik bedrijfsgoederen: hogere kost voor bedrijfswagens, Fiscoloog nr. 1270, p en OPREEL, J., Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen: toch nog een copernicaanse hervorming, Fisc. Act. 2011, p

11 Beter verlonen 2014.book Page 129 Thursday, September 4, :52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Gehuurde goederen niet beoogd Omwille van de fiscale neutraliteit werd in het verleden de toepassing van dezelfde regels als deze voorzien voor bedrijfsmiddelen aanvaard. Er werd geen kritiek geuit wanneer gehuurde goederen, die gebruikt werden voor de privébehoeften van de belastingplichtige, of voor die van zijn personeel, of meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit, niet onderworpen werden aan een pro-ratabeperking van het recht op aftrek, maar dat in plaats daarvan het gebruik belast werd op basis van artikel 19, 1 W.Btw. Deze tolerantie is niet langer gerechtvaardigd zodat vanaf 1 januari 2011 enkel nog de regels die gelden voor aftrek van toepassing zijn (artikel 45, 1 W.Btw en, in voorkomend geval, artikel 45, 2 W.Btw) Specifieke regeling voor voertuigen Rekening houdend met de principes van fiscale neutraliteit zal voor de voertuigen bedoeld in artikel 45, 2 W.Btw, die geen aftrekbeperking van artikel 45, 1quinquies hebben ondergaan (omdat het gebruik oorspronkelijk niet gemengd was of omdat het belastbaar feit zich heeft voorgedaan voor 1 januari 2011), artikel 19, 1 W.Btw enkel toegepast worden wanneer het gebruik voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit 50 % overschrijdt en enkel ten belope van die overschrijding. De regels die van toepassing zijn op bedoelde voertuigen worden meer gedetailleerd uiteengezet onder 3.6 Terbeschikkingstelling van een voertuig hierna. In geval van toepassing van artikel 19, 1 W.Btw moet de maatstaf van heffing bepaald worden volgens artikel 33, 1, 2 W.Btw, zijnde de door de belastingplichtige gedane uitgaven. Teneinde de belastingplichtigen die een voertuig huren zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen als de belastingplichtigen die een voertuig kopen en opnemen in hun bedrijfsvermogen, heeft de Administratie beslist de facultatieve berekeningswijze om de maatstaf van heffing te bepalen in het geval een voordeel van alle aard 181 wordt weerhouden inzake inkomstenbelastingen, niet langer toe te passen. De oude regeling van voor 2011 voor het bepalen van de maatstaf van heffing en btw is volledig komen te vervallen en bijgevolg moet de maatstaf van heffing ook voor voertuigen uitsluitend bepaald worden rekening houdend met het bedrag van de door de belastingplichtige gedane uitgaven Aanschrijving nr. 4 van 9 mei 1996, hoofdstuk VI Beslissing btw nr. ET van 20 oktober 2011, punt B. 129

12 Beter verlonen 2014.book Page 130 Thursday, September 4, :52 PM Beter verlonen 3.5 Terbeschikkingstelling met bijdrage door de gebruiker (verhuur) De terbeschikkingstelling onder bezwarende titel van een in het bedrijfsvermogen van de onderneming opgenomen bedrijfsmiddel, is een te belasten verhuur, 183 tenzij het een onroerende verhuur betreft. 184 Die verhuur wordt dan als een onderdeel van de economische activiteit van de btw-plichtige beschouwd, waardoor de beperking van artikel 45, 1quinquies W.Btw niet speelt omdat het bedrijfsmiddel volledig wordt gebruikt voor de uitoefening van de economische activiteit. 185 In dat geval kan de aftrek worden verricht volgens de gewone regels. Als gepoogd wordt de btw-heffingsregeling buitenspel te zetten door het vragen van een (zeer) lage vergoeding, zal de btw op de verhuur onder de voorwaarden van artikel 33, 2 W.Btw worden geheven over een maatstaf van heffing die minstens gelijk zal zijn aan de normale waarde van de terbeschikkingstelling. 186 Indien het bepalen van de berekeningsbasis voor bepaalde handelingen verricht tegen een tegenprestatie die lager is dan de normale waarde, ernstige moeilijkheden oplevert, heeft de Administratie de mogelijkheid om gebruik te maken van een forfaitaire wijze van berekening of van eenvoudige en evenwichtige criteria. De normale regels inzake de aftrek van de voorbelasting zijn desgevallend van toepassing. Voor het bepalen van de normale waarde van ter beschikking gestelde voertuigen zoals bedoeld in artikel 45, 2 W.Btw wordt verwezen naar 3.6 Terbeschikkingstelling van een voertuig hierna. Voor de regeling inzake onroerende goederen wordt verwezen naar 3.8 Terbeschikkingstelling van gebouwen hierna. 3.6 Terbeschikkingstelling van een voertuig Algemene aftrekbeperking voor voertuigen Ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van autovoertuigen bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg, 183. Verhuur in de zin van art. 18, 1, tweede lid, 4 W.Btw Handeling vrijgesteld op grond van art. 44, 3, 2 W.Btw OPREEL, J., Voordelen van alle aard niet langer onderworpen aan btw?, Fisc. Act., 2010/35, p. 3-4 en OPREEL, J., Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen: toch nog een copernicaanse hervorming, Fisc. Act. 2011, p Zie art 33 W.Btw, Beslissing nr. E.T /2 van 28 september 2009 en Beslissing nr. ET van 20 oktober 2011; zie ook: BEHEYDT, B., Gemengd gebruik van bedrijfsmiddelen en btw: de beslissing, De vennootschap, 2011, nr. 11, p. 14 en OPREEL, J., Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen: toch nog een copernicaanse hervorming, Fisc. Act. 2011, p

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel Actua btw de btw Etugest & Partners 1 maart 2012 Jurgen Opreel Aftrek Artikel 45, 1quinquies Wbtw Beslissing nr. E.T. 119.650, 20/10/2011 Aftrek beperken ten belope van beroepsgebruik voor: Gemengd gebruikt

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000. Voorbeeld. Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel?

Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000. Voorbeeld. Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel? Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000 Indien uw onderneming klein materieel, klein gereedschap of kantoormaterieel aankoopt, dan moet u de keuze maken om deze goederen als gewone

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 123 www.moorestephens.be Onderwerp De BTW-aftrek op personenwagens: hoe moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? Datum 17 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013

BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013 BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013 Sinds 1 januari 2011 moet de BTW-aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen onmiddellijk worden beperkt ten belope van het werkelijke privégebruik.

Nadere informatie

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire De btw-administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het de btw-positie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 15 februari 2013 (OR. en) 6486/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0043 ( LE) FISC 30

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 15 februari 2013 (OR. en) 6486/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0043 ( LE) FISC 30 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 15 februari 2013 (OR. en) 6486/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0043 ( LE) FISC 30 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 13 februari 2013 Nr. Comdoc.: COM(2013)

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1.1 Waarom een invoering van de btw-eenheid? De invoering van de btw-eenheid is nog niet zolang van kracht. Met ingang van 1 april 2007 voerde

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie