BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013"

Transcriptie

1 BTW-aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode vanaf 2013 Sinds 1 januari 2011 moet de BTW-aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen onmiddellijk worden beperkt ten belope van het werkelijke privégebruik. Eind 2011 ver scheen hierover een administratieve toelichting. Maar die stuitte op heel wat kritiek, in het bijzonder voor bedrijfswagens. De toelichting werd daarom bijna onmiddellijk ~tot nader order opgeschort. De ~praktische uitvoeringsmodaliteiten van de regeling zouden in een ~addendum worden uitgewerkt. Dat ~addendum zal binnenkort worden gepubliceerd. Ondernemingen zullen voortaan kunnen kiezen uit drie methoden om de BTW-aftrek van gemengd gebruikte bedrijfswagens te bepalen. Bovendien moet de regeling pas vanaf 2013 worden toegepast (Beslissing nr. E.T /3, no,g niqt gqpubliceerd). Of daarmee alle problemen van de baan zijn, is maar de vraag. Lp~ ii. ~.2o ~. B Nieuwe aftrekbeperking egin 2011 werd in het BTW-Wetboek een nieuwe aftrekbeperking ingevoerd (art. 45, lquinquies BTW-Wetboek). De nieuwe regeling was oorspronkelijk bedoeld om een aftrekbeperking in te voeren voor gemengd gebruikte woningen (zie om., Fisc. nr. 1039, 7). Zoals geweten, heeft de Belgische wetgever de regeling echter uitgebreid tot alle bedrijfsmid delen (Fisc. nr. 1224, 8). Samengevat, komt de nieuwe regeling erop neer dat de aftrek van de BTW van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen niet meer mogelijk is ten belope van het werke lijke privégebruik. Tegelijk geeft het privégebruik geen aanleiding meer tot een gelijkgestelde dienst (art. 19, ~ 1 BTW-Wetboek). Met als gevolg dat er gççn BTW meer moet worden afgedragen op het voordeel van alle aard. De voorwaarden voor de toepassing van de ~) ~çgeling zijn de volgende: De nieuwe aftrekbeperking is alleen van toe passing op bedri%fsmiddelen die behoren tot het vermogen van de onderneming van de belas tingplichtige. Gehuurde of geleasede goederen zijn dus niet bedoeld. Ook de BTW geheven van leveringen van goederen en diensten met betrekking tot bedrijfsmiddelen (herstelling, onderhoud, brandstof, enz.) is niet bedoeld. Voor deze gevallen wordt de BTW-aftrek be paald volgens de gewone regels (art. 45, 1, en, voor wagens, art. 45, 2 BTW-Wetboek). Dat heeft echter evenzeer tot gevolg dat de BTWaftrek wordt verworpen ten belope van het privégebruik. De bedrijfsmiddelen moeten vanaf het begin gemengd worden gebruikt voor zowel beroepsals privédoeleinden. Indien het bedrijfsmiddel vanaf het begin enkel wordt gebruikt voor be roepsdoeleinden, is de nieuwe regeling niet van toepassing. Wordt het bedrijfsmiddel nadien toch deels privégebruikt, dan moet een regularisatie worden verricht door het belasten van een gelijkgestelde dienst. Dit is bv. het geval indien een bedrijfsmiddel eerst ter beschikking wordt gesteld van een werknemer tegen betaling van een vergoeding, en nadien wordt overgestapt op een stelsel van voordeel van alle aard, zonder vergoeding. De regeling werd toegelicht in de Beslissing nr. E.T van 20 oktober 2011 (Fisc. nr. 1270, 8). Maar de commentaar zorgde, zoals gezegd, voor heel wat kritiek. De bijkomende administra tieve last, de hogere fiscale kost en de retroactieve toepassing tot 1 januari 2011 waren voor velen een doorn in het oog. Vandaar dat de FOD Financiën deze commentaar bijna onmiddellijk opschortte, en aankondigde dat werd gewerkt aan een addendum met daarin de praktische uitvoeringsmodaliteiten (Fisc. nr. 1271, 9). Daardoor hoefde de regeling alvast voor 2011 niet te worden toegepast. Het addendum zou binnenkort worden gepubliceerd. Privégebruik bedrijfswagens zonder vergoeding Voor bedrijfswagens die het karakter van een bedrijfsmiddel hebben (zie hoger) en zonder vergoeding voor het privégebruik ter beschik king worden gesteld, De regeling hoefde alvast voor 2011 niet te worden toegepast Schommelingen in het privégebruik over de jaren heen moeten worden gecorrigeerd via de techniek van de herziening van de BTW gehe ven van bedrijfsmiddelen. moet het privégebruik in principe worden bepaald op grond van het werkelijk aantal ge reden privékilometers (de kilometers van het woon-werkverkeer inbegrepen); 5 FISCOLOOG

2 en wordt er geen B1W meer geheven van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van de bedrijfswagen. waarbij het forfaitair aantal werkdagen per jaar is, en het forfaitair bijkomende privéverkeer De BTW-aftrek kan in ieder geval niet hoger zijn dan 50% Dit heeft tot gevolg dat bedrijven in principe een administratie moeten bijhouden van het werke lijk aantal privékilometers dat werknemers en bedrijfsleiders jaarlijks met hun bedrijfswagens afleggen. Het addendum voorziet nu in twee alternatieven voor deze kilometeradministratie. Zodat bedrijven in feite kunnen kiezen tussen drie methoden. Deze methoden kunnen ook worden toegepast binnen een BTW-eenheid. Het addendum maakt geen enkel onderscheid tussen gekochte en gehuurde bedrijfsmiddelen. Voertuigen die louter bedoeld zijn voor bedrijfs gebruik (art. 45, 2, tweede lid, a) tot e) BTW- Wetboek; bv. zware vrachtwagens) en ook boten en vliegtuigen zijn in het addendum niet be doeld. Hiervoor wordt het beroepsmatig gebruik vastgesteld op basis van de feitelijke omstandig heden (vb. aard van het vervoermiddel dat ge bruik voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit uitsluit, enz.). Het aftrekpercentage dat wordt vastgesteld op basis van én van de methoden, moet onder meer toegepast worden op de BTW geheven van de aankoop en de huur van een voertuig, de aan koop van brandstof, de uitgaven voor herstelling en onderhoud en de aankoop van toebehoren. jde eerste methode houdt in dat de belasting plichtige via manuele invoer (bv. rittenboekje, softwareprogramma) of op een geautomatiseerde wijze (bv. aangepast GPS-systeem) een rittenadministratie bijhoudt. Een volledige rittenadministratie veronderstelt het bijhouden van volgende gegevens met betrekking tot de dage lijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden datum van de rit, beginadres, eindadres, afgeleg de kilometers per rit, totaal afgelegde kilometers per dag. Daarnaast dient de kilometerstand bij het begin en einde van de periode (in principe per kalenderjaar) te worden geregistreerd. Deze methode moet worden toegepast per vervoer middel van de onderneming. Wanneer de onderneming geen rittenadminis tratie wil bijhouden, maar toch rekening wil houden met het privégebruik van de wagen, aanvaardt de administratie, ter vereenvoudi ging, een/tweede methode, Çwaarbij het percen tç~gfirivégebruik als volgt wordt berekend: Afstand WoonWerk x 2 (heen en terug) x Ten belope van deze uitkomst kan de BTW dus niet worden afgetrokken. Ook deze methode moet per wagen worden toegepast. Het forfaitair bepaald aantal werkdagen in bovenstaande formule (200) houdt reeds reke ning met vakantiedagen, ziektedagen, dagen telewerk, het feit dat er occasioneel geen afstand tussen de woonplaats en de werkplaats wordt afgelegd, enz.. Wanneer een wagen maar tijdens een gedeelte van het jaar wordt gebruikt, dan moeten de parameters pro rata temporis worden berekend. Een onderneming mag naar eigen inzicht methode 1 combineren met methode 2. Dit wil zeggen dat men per bedriffswagen kan kiezen om een volledige rittenadministratie bij te houden (methode 1) of een formule te gebruiken om het werkelijk gebruik te ramen (methode 2). De keuze geldt voor het (lopende) kalenderjaar. Bovendien kan ook een globaal gemiddeld percentage van privégebruik worden berekend voor alle vervoermiddelen van dezelfde aard. Dit houdt in dat eerst het privégebruik per wagen wordt bepaald. Vervolgens worden de afzonder lijke percentages privégebruik per wagen opge teld, en gedeeld door het aantal wagens. Dit gemiddelde percentage kan dan op alle wagens van de zelfde categorie worden toegepast. Hoewel het addendum dit niet meer herhaalt, moet men er ook rekening mee houden dat de BTW-aftrek in ieder geval niet hoger kan zijn dan 50%. De aftrekbeperking van art. 45, lquin quies wordt immers begrensd door de algemene aftrekbeperking van art. 45, 2 BTW-Wetboek (zie punt , sub A. van Beslissing nr. E.T van 20 oktober 2011; Fisc. nr. 1270, 11). Voor sommige belastingplichtigen die beschik ken over meerdere vervoermiddelen kan het toe passen van methode 1 en zelfs van methode 2 een belangrijke administratieve last tot gevolg hebben. Vandaar dat het addendum ook voor ziet in een klerde methodejmet een algemeen forfait. Bij wijze van proef, mag een belasting plichtige die beschikt over minimaal 4 vervoermiddelen, het beroepsgebruik forfaitair vastleg gen op 35 %. Wat dus betekent dat de aftrek ook wordt beperkt tot maximaal 35 %. Opvallend is, dat door de de minimis -voorwaarde van vier bedrijfswagens, kleine ondernemingen meteen worden uitgesloten van deze regeling. J 6 FISCOL000 Totaal aantal gereden kilometers Deze methode moet ook voor alle bedrijfswa gens (aangekocht of gehuurd) van de onderne

3 ming worden toegepast. Ze kan dus niet worden gebruikt in combinatie met de twee andere methoden. Wanneer een BTW-eenheid kiest voor deze methode, dan geldt dit dus meteen voor al haar leden. Deze forfaitaire methode moet min stens toegepast worden gedurende een periode die eindigt op 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin ze voor het eerst werd toegepast. Jaarlijkse herziening Behalve in methode 3, zal de berekening van de BTW-aftrek steeds in twee stappen moeten gebeuren. Gedurende het lopende jaar kan het totale werkelijke privégebruik immers alleen maar worden geschat. Dit moet gebeuren onder toezicht van de administratie. Het echte werke lijke gebruik kan maar begin van het volgende jaar worden vastgesteld. De oorspronkelijke BTW-aftrek zal dan moeten worden herzien. Dit moet gebeuren uiterlijk in de periodieke BTW aa~~aif~e in te dienen op 20 april van het jaar vol g~d op het jaar van aankoop of huur van een goed. Deze herziene aftrek geldt dan weer als voorlopige aftrek voor het nieuwe jaar. Dit geldt zowel voor de gekochte bedrijfswagens (art. 8, 10 KB nr. 3) als voor de gehuurde bedrijfswa gens en de andere kosten (art. 5, 1~ KB nr. 3). Bovendien dient voor de gekochte bedrijfs wagens ook voor de resterende jaren van het herzieningstijdvak jaarlijks een herziening te worden verricht (art. 10, 1 KB nr. 3). Privégebruik bedrijfswagen tegen vergoeding De terbeschikkingstelling van een wagen tegen een vergoeding maakt een verhuur uit. Over de huurvergoeding moet dus BTW worden afge dragen. Hoewel het addendum hierover niets zegt, lijkt het logisch dat de aangerekende ver goeding BTW inclusief is. Deze vergoeding mag echter niet lager uitvallen dan de normale waarde van het privégebruik van de wagen (art. 33, 2 BTW-Wetboek). Het addendum voorziet in een concrete berekening van deze normale waarde. Voor een gekochte wagen is deze normale waarde gelijk aan (Aankoopprijs/5 + kosten) x (50 % - % beroepsgebruik) In de formule wordt dus gewoon uitgegaan van de werkelijke aankoopprijs, exclusief BTW. In tegenstelling tot de regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard in de inkomstenbelastingen, kan dus wel rekening worden gehou den met verkregen kortingen. De aankoopprijs is de maatstaf van heffing bij de aankoop van de wagen, en omvat dus niet het gedeelte niet-aftrek bare BTW in hoofde van de onderneming. Omdat ook hier rekening wordt gehouden met het percentage beroepsgebruik, moet de normale waarde jaarlijks worden herberekend. Voor een gehuurde wagen is de normale waarde gelijk aan: (Huurprijs + kosten) x (50 % - % beroepsgebruik) Beide formules hebben als gevolg dat indien het beroepsgebruik 50 % bereikt of overschrijdt, er geen normale waarde moet worden vastgesteld; de uitkomst van de berekening is dan nul. Het addendum preciseert verder dat een onderne ming die de bedrijfswagens verhuurt aan haar personeelsleden, in ieder geval niet als een ver huurbedrijf kan worden aangemerkt. Men moet er dus niet op rekenen dat hierdoor de BTW volledig kan worden afgetrokken (zie art. 45, ~ 2, tweede lid, i) BTW-Wetboek; zie ook beslissing nr. E.T van 7 november 2007; Fisc. nr. 1092, 3). Andere goederen Ook voor de andere roerende goederen dan ver voermiddelen (GSM s, laptops, tablet-pc s, enz.) die de belastingplichtige zowel voor zijn econo mische activiteit gebruikt als anderszins moet met het oog op het bepalen van het recht op aftrek, de verhouding tussen het privégebruik en het beroepsgebruik worden vastgesteld. Zoals voor wagens, zal dit in twee stappen moeten gebeuren. Het addendum voorziet ook voor deze bedrijfsgoederen bij wijze van proef in een algemeen forfaitair beroepsgebruik. Dit wordt vast~~gd op 75 %, zodat 25 % van de BTW niet kan worden gerecupereerd. De belastingplichtige is uiteraard niet verplicht dit forfait toe te passen. Indien hij evenwel ervoor opteert het forfait van 75 % toe te passen, is het zonder onderscheid verplicht van toepassing op alle roerende goede ren andere dan vervoermiddelen. In tegenstelling tot het forfait voor bedrijfswagens, zegt het addendum niets over de periode waarvoor deze keuze geldt. Kleine ondernemingen worden hier blijkbaar niet uitgesloten van het forfait. Wanneer een vergoeding wordt aangerekend voor het privégebruik, dan mag die ook weer niet lager zijn dan de normale waarde. De for mules ter berekening van de normale waarde zijn als volgt (Aankoopprijs/5 + kosten) x (100 % - % beroepsgebruï k) (Huurprijs + kosten) x (100 % - % beroepsgebruik) Voor onroerende goederen dient de verhouding beroepsmatig en privématig gebruik onder toe zicht van de administratie vastgesteld te worden Voor de andere roerende goederen geldt een algemeen forfaitair beroepsgebruik van 75% 7 FISCO [OOG

4 Voor onroerende goederen voorziet het addendum niet in een forfaitair alternatief 8 FISCOLOOG op basis van de feitelijke omstandigheden. Hier voorziet het addendum niet in een forfaitair alternatief. Wanneer een vergoeding wordt aan gerekend, is er sprake van een vrijgestelde onroe rende verhuur (art. 44, ~ 3, 2 BTW-Wetboek). In dit geval is de BTW-aftrek eveneens uitgesloten ten belope van de verhuur. VerpLichtingen Wanneer een bedrijfsmiddel tegen betaling ter beschikking wordt gesteld, moet in principe geen factuur worden uitgereikt. De ontvangsten moeten in dit geval in het dagboek van ontvang sten worden ingeschreven (art. 14, 2, 3 KB nr. 1), aan de hand van een verantwoordingsstuk (art. 15, ~ 2, KB nr. 1). Als wel een factuur wordt uitgereikt, dan moet de maatstaf van heffing wor den vermeld. Maar deze mag niet lager zijn dan de normale waarde (zie hoger). De adminis tratie aanvaardt evenwel dat op de factuur slechts de daadwerkelijk aan de medecontractant aange rekende prijs wordt vermeld. Maar dan moet de onderneming op een intern stuk het verschil tussen de aan de medecontractant aangerekende prijs en de normale waarde vermelden. Beide componenten moeten dan in de BTW-aangifte worden opgenomen. Wanneer de maatstaf van heffing nog niet volledig bepaald of bepaalbaar is op het tijdstip waarop de BTW opeisbaar wordt (inzonderheid in het geval dat het werke lijk gebruik nog niet definitief werd vastgesteld), wordt de belasting berekend over een voor lopige maatstaf van heffing die moet worden herzien zodra de definitieve maatstaf van heffing gekend is (in principe uiterlijk in de aangifte in te dienen op 20 april van het volgende jaar). GeLijkgestelde dienst Wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de aftrekbeperking, moet het privégebruik toch nog worden belast op basis van een gelijkgestelde dienst (bv. voor wagens die zijn gekocht v66r de inwerkingtreding van de nieuwe regeling). In dit geval is de maatstaf van heffing gelijk aan de gedane uitgaven (art. 33, ~ 1, 2 BTW-Wetboek). Men kan hier niet meer terugvallen op het bedrag van het voordeel van alle aard. De gemaakte uitgaven moeten dus fei telijk worden berekend, waarbij er eventueel rekening mee wordt gehouden dat bepaalde kos ten niet onderworpen zijn aan de BTW (bv. ver zekeringskosten). Het addendum verwijst hier voor naar de aanschrijving nr. 4/1996. Verkoop van bedrijfsmiddelen Het addendum herneemt de tolerantie dat l~ij_ de verkoop van bedrijfswagens, de maatstaf van heffing kan worden beperkt tot 50 %. Dit wordt zelfs uitgebreid tot de wagens die zijn gekocht véôr de inwerkingtreding van de nieuwe rege ling. Dit is in lijn met het eerdere antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van Senator TOMMELEIN (Pan. Vr. nr van 23 maart 2012, Fisc. nr. 1300, 13). Opvallend is wel dat in het adden dum geen sprake is van de voorwaarden die de minister aanhaalde in zijn antwoord. De toegeving is wel alleen maar van toepassing in de mate dat de onderneming BTW heeft kun nen aftrekken. Met andere woorden, de toe geving is niet van toepassing op de autovoer tuigen die werden aangekocht zonder toepassing van de BTW of waarvoor geen recht op aftrek kon worden uitgeoefend (bv. aankoop bij een particulier, aankoop met toepassing van de margeregeling van art. 58, ~ 4 BTW-Wetboek). De 50 % van de verkoopprijs moet worden ver meld in rooster [03] van de periodieke BTW-aan gifte; de verschuldigde BTW wordt opgenomen in rooster [54]. De andere 50 % moet worden aafigçgeven in rooster [001. Voor de BTW-aftrek in hoofde van de koper, gel den de normale regels. De koper wordt trou wens ontlast van zijn hoofdelijke aansprakelijk heid voor de voldoening van de BTW op de andere helft van de maatstaf van heffing (artikel 5lbis, ~ 1, 1 BTW-Wetboek) indien de verkoper deze regeling toepast. De factuur moet dan wel de volgende melding bevatten : Verminderde maatstaf, toepassing Beslissing nr. E.T van 20 oktober Inwerkingtreding De minister van Financiën heeft onlangs beves tigd dat de regeling maar van toepassing zal zijn vanaf 1 januari Dit om te vermijden dat de ondernemingen de zware administratieve last van het retroactief toepassen van de regeling moeten dragen (Kamercommissie Financiën, Integraal Verslag , COM 614, 30). Let wel, de regeling geldt al wel voor onroerende goederen; voor deze goederen geldt de schor sing van de eerdere beslissing immers niet. Maar de regeling kan ook al voor 2012 worden toegepast. Behalve wanneer een algemeen forfait wordt toegepast, kan het werkelijk gebruik van de roerende bedrijfsmiddelen dan worden geraamd op basis van de gegevens van de pe riode van 1 juli 2012 tot 31 december Indien men kiest voor het forfait van 35 % voor wagens en 75 ~ dan moet dit vanzelfsprekend voor het hele jaar 2012 worden toegepast. De regularisaties met b~~1~f1~ fa~~012 dienen te gebeuren uiterlijk in de periodieke BTW-aangifte in te die nen op 20 april Eerste commentaar Ook de nieuwe toelichting scheert gekochte en gehuurde bedrijfswagens over dezelfde kam. Wat

5 tot gevolg heeft dat voor gehuurde wagens een nieuwe aftrekbeperking wordt toegepast. Zoals al in een eerdere bijdrage is aangegeven, komt het ons voor dat dit in strijd is met de standstili regeling van de BTW-Richtlijn (Fisc. nr. 1270, 8). De grote nieuwigheid is dat de aanvullende toe lichting een forfaitaire aftrekbeperking mogelijk maakt. Hiermee wil de Administratie duidelijk tegemoetkomen aan de eerdere kritiek dat voor ondernemingen met een groot aantal wagens, de regeling zou leiden tot een zware bijkomende administratie. Kleinere bedrijven worden even wel uitgesloten van dit algemene forfait. Zij zul len dus wel een kilometeradministratie moeten bijhouden. De forfaitaire aftrekbeperking van 75 % voor andere roerende bedrijfsmiddelen, is dan blijkbaar weer wel mogelijk voor kleine ondernemingen. Wie deze forfaits niet wil of kan toepassen, zal nog steeds een gedetailleerde administratie moeten bijhouden. Hetzelfde geldt - voor de berekening van de normale waarde voor het geval de werknemer een bijdrage betaalt In casu had een vennootschap op rentegevende voorschotten in rekening-courant (haar toege staan door haar bedrijfsleiders) een interestvoet toegepast van 8,20 %; zijnde, de referentierente voet die voor het betrokken jaar bij KB was vastge steld om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit het toestaan van goedkope nietvoor de bedrijfswagen. Dat het werkelijk gebruik volgens de Administratie (behalve bij methode 3) steeds in twee stappen moet worden berekend, verhoogt bovendien de administratieve last. Ten gronde klampt de Administratie zich nog steeds vast aan een sterk bekritiseerbare benade ring. De nieuwe regeling gaat uit van de juiste omvang van het privégebruik. Dit wordt vastge steld onder toezicht van de administratie, en gestaafd met bewijskrachtige gegevens. Wat meteen ook tot gevolg heeft dat de omvang van het beroepsmatig gebruik evenzeer vaststaat. Maar voor wagens wordt de BTW-aftrek onher roepelijk beperkt tot 50 %. Zelfs wanneer het aldus bewezen is, dat het beroepsgebruik hoger is dan 50 %. Hetzelfde geldt ingeval het privégebruik volledig wordt afgedekt met een vergoe ding waarover BTW wordt betaald. De principes van fiscale neutraliteit en evenredigheid werken in dit geval dus blijkbaar niet door. Ivan Massin kort RECHTSPRAAK Selectie van overige recentelijk uitgesproken of gepubliceerde vonnissen en arresten Inkomstenbetastingen ART. 18 W~B 92 Hoeveel bedraagt de marktrente? Interesten van voorschotten die bepaalde perso nen (om. sommige bedrijfsleiders) aan hun ven nootschap toestaan, worden in dividenden geher kwalificeerd, in de mate dat de toegepaste inte restvoet of de voorschotten bepaalde grenzen overschrijden. Wat de interestvoet betreft, luidt het dat herkwalificatie plaatsvindt in de mate dat de marktrente overschreden wordt (art. 18, al. 1, 4 WIB 1992 dat hiertoe verwijst naar de marktrente bedoeld in art. 55 WIB 1992). hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (en die ook gebruikt wordt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit het via reke ning-courant verstrekken van voorschotten aan bedrijfsleiders); (cf. de referentierentevoet zoals vastgesteld voor de toepassing van art. 18 KB/WIB 1992). De Administratie was het daar niet mee eens en stelde de marktrentevoet in casu vast op ~ onder verwijzing naar het Belgostat -tarief voor het betrokken jaar (het gemiddelde tarief op de markt voor kredieten van maximaal EUR met een looptijd van minder dan én jaar). Maar de rechtbank van eerste aanleg te Bergen ziet in casu geen enkele reden om af te wijken van de voormelde referentierentevoet zoals die wordt gebruikt in het kader van de voordelen van alle aard het voordeel van alle aard uit voorschotten in rekening-courant toegestaan aan bedrijfsleiders wordt geteld voor de werkelijke waarde bij de verkrijger (cf art. 36, 1, al. 1 WIB 1992); de forfaitaire waardering van dat voordeel ge beurt onder verwijzing naar de marktrentevoet de te gebruiken referentierentevoet wordt immers elk jaar opnieuw vastgesteld en uit het antwoord van de minister van Financiën op een parlemen 9 FISCOL

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 123 www.moorestephens.be Onderwerp De BTW-aftrek op personenwagens: hoe moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? Datum 17 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel Actua btw de btw Etugest & Partners 1 maart 2012 Jurgen Opreel Aftrek Artikel 45, 1quinquies Wbtw Beslissing nr. E.T. 119.650, 20/10/2011 Aftrek beperken ten belope van beroepsgebruik voor: Gemengd gebruikt

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent,

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten Thema 1 : De facturering B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Bedrijfsvoertuigen en btw : vierde beslissing eindelijk gepubliceerd

Bedrijfsvoertuigen en btw : vierde beslissing eindelijk gepubliceerd BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Bedrijfsvoertuigen en btw : vierde beslissing eindelijk gepubliceerd p. 6/ Btw vrijstellings maximumomzet van 5 580 euro naar 25

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Snel op weg met de autofiscaliteit

Snel op weg met de autofiscaliteit Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Beukendreef 15 9080 Lochristi ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost.

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost. B10. Beroepslokalen Beroepslokalen zijn door de aard zelf van de lokalen voor 100% beroepsmatig en ze kunnen dan ook volledig afgeschreven worden. Een kantoor of een atelier gebruikt u voor uw beroep,

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie