SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF"

Transcriptie

1 april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed bedrijfsvoering voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt sociaal domein

2 VOORWOORD Met trots presenteer ik u dit magazine Smal pad, breed perspectief van BMC. Het magazine is gewijd aan de ambities van het huidige kabinet en de oplossingen die onze adviseurs samen met opdrachtgevers onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Als gevolg van de maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen moet er volgens het kabinet op diverse beleidsterreinen een herontwerp van de beleidsinterventies plaatsvinden. Dat heeft gevolgen voor iedere burger en elk gezin, voor elke leerling en voor elke cliënt van maatschappelijke instellingen. De praktijk laat een paradox zien: in de publieke sector zoeken organisaties naar kansen om het met minder geld toch beter te doen en tegelijkertijd neigen zij ernaar zich terug te trekken op kerntaken vanwege de afnemende middelen en het spanningsveld tussen centraal en decentraal beleid. Het risico is eilandvorming en minder gezamenlijke opbrengsten voor de inwoners van Nederland. BMC beschouwt het als een van haar belangrijke taken de verbinding tussen organisaties en hun activiteiten tot stand te brengen, gericht op synergie en verduurzaming van de resultaten van de publieke sector voor alle inwoners van Nederland. BMC heeft de trend naar de huidige ontwikkelingen vroegtijdig gesignaleerd en werkt al geruime tijd met opdrachtgevers aan passende vernieuwing, verbetering en borging van oplossingen voor vele maatschappelijke vraagstukken. Wij ontwikkelen en gebruiken onze expertise om innovatief en creatief resultaten te realiseren. Met enthousiasme en kennis van zaken participeren wij in het maatschappelijk debat, altijd in nauwe verbinding met onze opdrachtgevers en de professionals in hun organisatie. In dit magazine worden enkele voorbeelden uitgelicht van de passie waarmee wij die oplossingen realiseren. Bovendien laten we een aantal opinieleiders aan het woord over hun visie op de actuele kansen voor de publieke sector. Onze bijdrage is gericht op versterking van het openbaar bestuur, vooral op lokaal niveau. Met evenveel ambitie zetten wij ons in voor grote en kleine organisaties en voor de bevordering van de maatschappelijke participatie door blijvende kwaliteitsverbetering van onderwijs, zorg, dienstverlening aan burgers en krachtige wijken met goede woningen. Samen met de publieke sector investeren wij in een permanent leerproces in allerlei vormen van expertise en vakmanschap. Want het enige dat zeker blijft in de toekomst is de permanente verandering. Dit magazine is een invulling én expressie van ons motto Samen naar beter. Ik hoop van harte dat de inhoud ook ú zal inspireren. Johan van Triest, directeur BMC 2

3 6 We zijn alvast begonnen Regeren is vooruitzien. Dit geldt zowel voor het realiseren van politieke ambities als voor het ontwikkelen van dienstverlening. 10 We leven in een fantastisch spannende tijd Burgemeester Henk Aalderink ziet de toekomst in het initiatief van de burger, de gezamenlijkheid van de regio en de stimulans van Europa. 14 Loslaten en vertrouwen? Bestuurskracht onder Rutte II: de brug slaan van bestuurskracht naar burgerkracht. 18 Den Haag gaat er niet meer over Oud-VNG-voorman Ralph Pans heeft onwrikbaar vertrouwen in kracht van gemeenten. 22 Met schaalvergroting meer ruimte voor burgers Misschien is grotere afstand tussen burger en bestuur zo gek nog niet. 24 Andere dingen oppakken en het anders doen Secretarissen WGR+-regio bespiegelen kabinetsplannen voor gemeenten. 26 Als volwassenen jegens elkaar Nieuw beleid vergt andere verwachtingen en houdingen van organisaties en burgers. 28 Besparen door samenwerking Ik ben van het geld verdienen voor opdrachtgevers, beweert Peter Beumer vanuit zijn ervaringen met effectieve samenwerking tussen gemeenten. Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC 3

4 30 Besparen en verbeteren Regeren is vooruitzien. Dit geldt zowel voor het realiseren van politieke ambities als voor het ontwikkelen van dienstverlening. 32 Wijkverpleegkundige moet van geen wijken weten Onderzoeker Egbert van der Meer zegt dat het succes van de wijkverpleegkundige afhangt van hoe zij in het stelsel wordt ondergebracht. 35 Een schoon aanrecht in plaats van handelingen en uren tellen Met sturend bestek creëert de gemeente nieuwe ordening. Het gaat niet om het aantal uren geboden hulp, maar om een schoon en leefbaar huis! 37 Ambitie, positie en bedrijfsvoering: vier scenario s Oud-VNG-voorman Ralph Pans heeft onwrikbaar vertrouwen in kracht van gemeenten. 40 Regels overwoekeren het smalle paadje René Paas bespiegelt de kabinetsplannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 42 Participatie: innovatie tot op het bot De doelstelling van de Participatiewet is de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel te laten stijgen. Het kabinet zet in op een inclusieve arbeidsmarkt, waarin plek is voor iedereen. Dat vraagt om een ongekende innovatieslag. 46 We zijn te veel verslaafd geraakt aan de overheid Dr. Rienk Janssens, algemeen secretaris van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, constateert dat de samenleving zelf weer het heft in handen moet nemen. 49 Onderwijs vormgeven met hart en ziel VO-raad bestuurders Hein van Asseldonk en Dirck van Bennekom beschouwen de nabije toekomst van het RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen). 52 Beter met minder In dit tijdgewricht hebben veel scholen de grootste moeite hun exploitatie sluitend te krijgen. Zij hebben last van zogenoemde stille bezuinigingen. In de beleving van schoolleiders en docenten worden er hogere eisen aan het onderwijs gesteld zonder dat daar extra middelen tegenover staan. 4 Smal pad, breed perspectief

5 55 Zorgen dat het kind er beter van wordt Kwaliteitsverbetering Basisonderwijs Amsterdam met gedreven critical friends. 58 Onderwijskwaliteit? Dan moet u bij de schoolbesturen zijn... Rolvastheid en toch kunnen variëren in bestuursstijl. 61 Professionele netwerken in de school 62 De nieuwe school is multifocaal De verworvenheden van het speciaal onderwijs blijven onmisbaar in passend onderwijs. 64 Passend Onderwijs: stilte voor de storm In het regeerakkoord lijkt passend onderwijs nauwelijks een thema, maar in het maatschappelijke en onderwijsdebat is passend onderwijs nog steeds een heel belangrijk onderwerp. 67 Zijn onze leerlingen klaar voor passend onderwijs? 68 Werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de docent Wat wij missen in alle discussies is expliciete aandacht voor de rol van de docent: hij of zij is immers degene die van grote betekenis is voor de kwaliteit van het onderwijs. 72 Een verrassende leeromgeving 73 Doen wat de bedoeling is Pleidooi voor toepassing professionele beheerssystemen in de zorg. 76 VGS-voorzitter Marcel Meijs: Over een paar jaar ken je de gemeente niet meer terug Marcel Meijs, voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen VGS, kan zich goed vinden in de lijn die het kabinet heeft gekozen voor de komende regeerperiode: Deze brug naar de toekomst biedt een stevige basis voor de gemeente nieuwe stijl, die bijdraagt aan de leefkwaliteit van de burger. 80 De vierde man in het nieuwe speelveld van lokale informatievoorziening De scheids en zijn grensrechters kunnen het niet meer aan. 82 Regio s hebben de toekomst Informatietechnologie kan overheden vleugels geven. 84 Het gaat niet om de grootte, maar om netwerken. Alternatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. 87 Nieuw woonakkoord: nieuwe arrangementen 90 Verdubbelt het zorgvastgoed werkelijk? Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC 5

6 We zijn alvast begonnen Nieuwe schaarste, nieuwe relaties, nieuwe publieke sector Coen Derickx Regeren is vooruitzien. Dit geldt zowel voor het realiseren van politieke ambities als voor het ontwikkelen van dienstverlening. Binnen de adviespraktijk van BMC werd in 2009 gesignaleerd, dat de aansluiting van de beleidsontwerpen op de maatschappelijke problematieken de vragen van de burger, cliënt, leerling of bewoner steeds stroever verliep. De klassieke roep om meer geld of aandacht leek niet de oplossing. Wij vermoedden dat de oorzaken dieper in de beleidssystemen geworteld zaten. BMC voerde in 2010 een oriëntatie uit naar de effectiviteit van het beleidsontwerp binnen de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting en werk en inkomen. De centrale vraag in het onderzoek was: in hoeverre moeten de levenswijzen van overheid, markt, maatschappelijk middenveld en individuele burger worden aangepast om te blijven voldoen aan de steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven? 6 Smal pad, breed perspectief

7 Nieuw perspectief: een activerende overheid De beleidsontwerpen hebben succes gehad bij de ondersteuning van de concepten opbouwstaat en verzorgingsstaat. Het beleid heeft gezorgd voor een toegankelijke gezondheidszorg, een vangnet voor de sociale zekerheid, een goede basiskwaliteit van woningen en voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Vervolgens kwamen de beleidsontwerpen vanaf de jaren tachtig in de knel vanwege de (maatschappelijke) betaalbaarheid en moesten ze na circa 2005 de aansluiting vinden bij het concept van de civil society. Dit concept gaat uit van de (relatief) zelfredzame en maatschappelijk actieve burger, die zijn weg weet te vinden naar de juiste overheidsloketten of zelfstandig vorm kan geven aan de noodzakelijke arrangementen met verschillende partijen. De aandacht van de overheid kan nu niet alleen uitgaan naar de verwerking van de crisis, maar moet ook worden gericht op de vormgeving van de toekomst. In die toekomst staat duurzaamheid centraal en is het zelforganiserend vermogen in de samenleving de kracht voor continuïteit en verandering. De nieuwe overheid is een activerende overheid. Het zelforganiserend vermogen ligt bij mensen zelf, bij onderlinge netwerken en in het maatschappelijk ondernemerschap van organisaties en bedrijven. Dienstverlening vanuit de overheid is aanvullend en aansluitend. Het vierluik De herpositionering van de overheid en het optimaal mobiliseren van de uitvoeringskracht bij de maatschappelijke partners werkt door in vier dimensies. Deze dimensies ondersteunen de analyse van de maatschappelijke vraagstukken en faciliteren vensters naar het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Vanaf 2010 gebruikt BMC in haar adviespraktijk de dynamiek binnen de dimensies in dit vierluik. De financiële en personele schaarste leidt tot een zoektocht naar nieuwe wegen om publieke doelstellingen te blijven waarborgen. Dat is een kader waarbinnen de andere maatschappelijke en bestuurlijke processen plaatsvinden. We noemen dit het eerste luik: nieuwe schaarste. Effecten worden zichtbaar in de maatschappelijke werkelijkheid van het dagelijkse leven, waar participatie en vernieuwing vorm krijgen. Mensen groeien op en doorlopen verschillende levensfasen binnen sociale verbanden. Deze relatie tussen mens en maatschappij onderscheiden we als het tweede luik. Kenmerkend voor deze relatie is de voortdurende toename van diversiteit tussen mensen. Dat vraagt om beleidssystemen die kunnen aansluiten bij verschil tussen mensen qua context en organiserend vermogen. Ook de omgevingscontext verandert. Stedelijke en landelijke omgevingen hebben een eigen dynamiek, waarbij processen van groei en krimp tegelijk optreden. Deze ruimtelijke en economische component heeft een plaats gekregen in het derde luik: de omgeving. De bestuurlijke werkelijkheid heeft met die maatschappelijke en ruimtelijk-economische context te maken. Daar probeert de overheid met interventies veranderingen in aan te brengen. Dat is de motivatie voor het vierde luik: bestuur en samenleving. Van regelen naar regie De complexe opgave naar een activerende overheid gekoppeld aan forse bezuinigingsprogramma s gaat de politieke en maatschappelijke agenda de komende jaren in hoge mate bepalen. Een overgang naar een andere overheid, waarbij de beleidsontwerpen uit de tijd van de opbouw van de verzorgingsstaat ingrijpend worden hervormd. Die ontwikkeling was ingezet en de crisis werkt als katalysator. Door deze ontwikkeling te herkennen kunnen we het overgangsproces in positieve zin beïnvloeden. Daarin ligt voor vele beleidsmakers, bestuurders en de adviespraktijk van BMC een belangrijke uitdaging. Het vierluik is een Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC 7

8 Mens en maatschappij Differentiatie van eindgebruikers Nieuwe arrangementen Antwoorden op vragen in verschillende leeftijdsfasen Potentieel aanspreken Nieuwe schaarste Personeelstekorten, minder publieke middelen en natuurlijke hulpbronnen Sociaal contract Outsourcen Publiek-private symbiose Zelforganiserend vermogen: Duurzaamheid Uitvoeringskracht Omgeving Concentratie kerngebieden, tweedeling, krimp Creatieve verbindingen Hergebruik en herbestemming Alternatief voor groeifilosofie Bestuur en samenleving Thorbecke in revisie, eenzijdige verticale sturing ineffectief Netwerksturing Horizontalisering Van regelen naar regulering hulpmiddel bij het ontwerpen van nieuwe concepten, omdat het uitgaat van een samenleving waarin de overheid publieke waarden wil realiseren, aansluitend bij private initiatieven in combinatie met het zelforganiserend vermogen van maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Dat is de paradigmashift. Het is de overgang naar een nieuwe periode met een noodzakelijke verschuiving binnen de sturingselementen: van het aansturen van de publieke sector naar het borgen van publieke waarden; van public management naar management van de publieke zaak; van een overheidsbestel naar nieuwe bestuurs- en organisatievormen, deinstitutionalisering en hybride uitvoering; van groei naar duurzaamheid; van compenseren naar participeren; van regelen naar regie. De kaders uit het regeerakkoord Het stelsel Werk en inkomen is omgebogen van een beschermend stelsel (verzorgingsstaat) naar een activerend stelsel. Daarbij stelt de (landelijke) overheid beleidsuitgangspunten vast en werkt deze uit in prestatieafspraken. Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt per vervangen door een nieuwe Participatiewet. Het onderwijs ondervindt een toenemende de polarisatie tussen hoogen laagopgeleiden, waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt voor de laatste groep (te) groot wordt. Het kabinet wil kwaliteitsverbetering van de gehele onderwijsketen en de groei van goed naar excellent onderwijs stimuleren. De investeringen in het onderwijsbeleid werken door in het welvaartsniveau van de samenleving als geheel en stimuleren de mobiliteit tussen bevolkingsgroepen. Binnen strakke kaders en minimumgaranties krijgen burgers de ruimte om zelf te sturen op de kwaliteit van zorg die zij willen afnemen. De betaling verschuift langzaam van een collectief naar een individueel verzekeringsmodel, waarin het zelforganiserend vermogen van mensen steeds meer wordt aangesproken. Private en publieke zorgaanbieders moeten aansluiten bij de vraag van cliënten. De huisvestingssector heeft een verschuiving ondervonden van sociale huisvesting naar het ideaal iedereen een eigen woning. De woningbouwcorporaties zijn zelfstandig geworden. Vervolgens lijkt de afstand tussen huren en kopen te groot te worden door een gebrek aan geschikte woningen en de beperkte mogelijkheden voor inkomenscompensatie. Woningbouwcorporaties moeten nu weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Ze gaan (weer) functioneren onder directe aansturing van gemeenten. We zijn alvast begonnen Het middenbestuur (Provincie) wordt opgeschaald en beleidsinhoudelijke en functioneel afgebakend. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, met taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. Wat de gemeenten betreft, kiest het 8 Smal pad, breed perspectief

9 kabinet voor schaalvergroting en taakdifferentiatie. De drang tot schaalvergroting wordt mede veroorzaakt door het verder decentraliseren van beleidsuitvoering binnen het sociaal domein en de zorg naar gemeenten. Bij de decentralisaties wordt het volledig uitvoeren van het takenpakket gericht op de schaal van gemeenten. Onder deze omvang zijn er allerlei prikkels tot samenwerking. De vraag naar een passende bedrijfsvoering en governance neemt als gevolg van deze beweging toe. BMC helpt, in samenwerking met de opdrachtgevers, vorm te geven aan de aan de maatschappelijke verandering en de noodzakelijk beleidstransities, op basis van onze expertise en praktijkervaring. De afgelopen drie jaar heeft BMC geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de expertise en het vergroten van het oplossend vermogen binnen de beleidssectoren vanuit de activerende overheidsrol. Met deze investering in de publieke sector willen we betekenis toevoegen aan de oplossing van de actuele maatschappelijke vraagstukken. BMC staat klaar voor de hoogwaardige ondersteuning van de opdrachtgevers bij het realiseren van de doelstellingen van het regeerakkoord. In dit magazine een kijkje in de BMC-keuken op de actuele thema s Samenwerking, Zorg dichtbij, Sociaal Domein, Duurzame schoolontwikkeling, Onderwijs & arbeidsmarkt en Bedrijfsvoering. We zijn binnen de sectoren alvast begonnen met die ontwikkeling door voor te sorteren op het beleidsontwerp-nieuwe-stijl en de bijpassende uitvoeringskracht. C. L Derickx MBA is senior adviseur bij BMC Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC 9

10 INTERGEMEENTELIJKE samenwerking We leven in een fantastisch spannende tijd Burgemeester Henk Aalderink ziet de toekomst in het initiatief van de burger, de gezamenlijkheid van de regio en de stimulans van Europa 10 Smal pad, breed perspectief

11 Er staan vreemde dingen in het regeerakkoord, zegt Henk Aalderink, Burgemeester van Bronckhorst, voorzitter van de groep grote plattelandsgemeenten P10 en lid van het VNG-bestuur. Het gaat over geld en nog eens geld, alsof het niet over mensen gaat. We zijn wel erg ver afgedwaald van waar het allemaal om te doen zou moeten zijn. Het zou moeten beginnen met bekijken wat er nodig is om goed te zorgen voor de mensen die dat nodig hebben, zoals ouderen en kinderen. Als dan blijkt dat we tekortkomen, gaan we kijken hoe we dat samen kunnen oplossen. Nu gebeurt het omgekeerde. Maar Aalderink zet met zijn collega s in de Achterhoek de schouders eronder en slaagt erin een kansrijke weg naar 2020 uit te stippelen. INTERVIEW Bemoeizucht Henk Aalderink, die regelmatig gebruik maakt van advies en ondersteuning door BMC, getuigt van een grote betrokkenheid bij zijn burgers: Je kunt toch niet tegen een oude man, die al jaren is aangewezen op huishoudelijke hulp, zomaar zeggen dat hij die hulp voortaan niet meer krijgt? Een tweede eigenschap die Aalderink kenmerkt is zijn onvermoeibare zoeken naar andere mogelijkheden. Maar eerst nog een inventarisatie van de problemen die creatief en innovatief moeten worden aangepakt: Kleine gemeenten hebben geen grondbedrijf meer om inkomsten uit te halen. De OZB is nog de enige weg om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de tekorten die het Rijk bij de gemeenten dumpt, want inkrimpen op de gemeentelijke organisatie, dat is allang gedaan. Maar een grote OZB-stijging kun je de burgers toch ook niet aandoen. Bronckhorst, een dunbevolkte grote plattelandsgemeente, krijgt een uitbreiding van de begroting met zo n 50% naar circa 90 miljoen, maar voor de extra taken die uitgevoerd moeten worden, is dat lang niet toereikend. Waar ik dan echt boos van word, is de bemoeizucht vanuit het landelijke bestuur. Of je stoot taken af en houdt je mond, of je doet het zelf. Verademing én desastreus De decentralisaties, die ons de ruimte geven om bijvoorbeeld de wijkzuster weer in te voeren, zijn een verademing voor het platteland. Wij kunnen deze taken beter uitvoeren dan het Rijk, want we weten wat de mensen hier willen en wat ze nodig hebben. Maar de consequenties van de afnemende middelen zijn desastreus en grijpen diep in. Het regent hier bijvoorbeeld faillissementen van kinderopvanggelegenheden. Niet alleen is dat desastreus voor kinderen en gezinnen, maar ook ideële zaken als vrouwenemancipatie worden zó weer een eind teruggeworpen. We dreigen terecht te komen in de situatie dat hele groepen worden uitgesloten en dat we mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, in de kou moeten laten staan. Laat het Rijk dat dan zelf ook maar hier komen uitleggen. Nog een ander essentieel Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC 11

12 INTERGEMEENTELIJKE samenwerking punt: we werkten uitstekend samen met de woningcorporatie. Zij hielpen zorgen voor huizen die levensloopbestendig zijn, waar extramurale zorg geboden kan worden. Het is goed dat de extreme verdiensten van de corporaties worden afgeroomd, maar als dat zo rigoureus gebeurt dat zij niets meer kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de woningmarkt en daarmee aan de kwaliteit van de samenleving, dan is dat toch een heel verkeerde ontwikkeling. Agenda 2020 Onder aanvoering van Henk Aalderink zoekt Bronckhorst naar oplossingen. Om te beginnen legt hij zich niet zomaar neer bij de aanwijzingen die het Rijk geeft voor de financiële huishouding van de gemeente. De Wet HOf, het gebod tot schatkistbankieren, het afschaffen van het BTWcompensatiefonds: ik moet nog zien of Nederland daarmee wegkomt in de Raad van Europa. Nederland heeft daar al vaker een ferme tik op de vingers gekregen vanwege maatregelen die haaks staan op het beginsel van de gemeentelijke autonomie. Aalderink benadrukt dat het belang van Europa steeds belangrijker wordt, net zoals de inbreng van de burgers. We weten al lang dat we de problemen niet alleen kunnen oplossen. Wij hebben hier samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers de Agenda Achterhoek 2020 opgesteld. We willen hier vitaal blijven en zoeken naar oplossingen om dat voor elkaar te krijgen, wetende dat ook hier het aantal inwoners terugloopt. Henk Aalderink noemt aan aantal voorbeelden. Er zijn hier veel agrarische bedrijven. Die betalen allemaal forse bedragen om de biomassa te laten afvoeren, naar bedrijven elders, die er vervolgens energie mee opwekken. Voor de gezamenlijke bedragen die dat kost hebben we nu zelf de Achterhoekse Energiemaatschappij opgericht. Er is een programma ter verduurzaming van bestaande woningen. Er komen in het buitengebied zo n 2000 boerderijen leeg Binnenlands Bestuur riep Henk Aalderink uit tot beste bestuurder van te staan. Maar het buitengebied moet wel aantrekkelijk blijven, anders zakt het toerisme, de tweede kurk waar de economie op drijft, ook in elkaar. Daarom bevorderen we dat kleine bedrijfjes zich vestigen in die boerderijen, maar dan moeten we wel zelf investeren in glasvezelverbindingen en dergelijke, want de grote maatschappijen zien daar geen brood in. Lage rente De Achterhoekse gemeenten willen niet als krimpregio worden aangemerkt, hoewel het aantal zorgbehoevende 65-plussers tot 2025 met meer dan de helft toeneemt en tot 2020 de helft van de boeren hun bedrijf sluit. We zoeken onze eigen oplossingen. Zo hebben we maar liefst woningen op de planning ingeleverd. Dat kost ons een klap geld aan inkomsten. En dan komt 12 Smal pad, breed perspectief

13 het belang van de factor Europa in zicht. We zijn naar Brussel gestapt en hebben daar veel geld losgekregen, tegen een zeer lage rente. Het plan van onze agenda 2020 sluit namelijk naadloos aan bij de Europese doelstellingen. Zo kunnen we die voorzieningen, allemaal consequent gericht op mobiliteit en duurzaamheid, heel gunstig financieren. We werken daarbij trouwens zoveel mogelijk samen met andere partijen, ook met de regio over de Duitse grens, die vergelijkbare problemen heeft en vergelijkbare oplossingen zoekt. Ook dat heeft Brussel graag. Schoon genoeg van het geneuzel van de overheid Naast Europa is de burger de factor van de toekomst, volgens Henk Aalderink. Hoewel de oppositie aanvankelijk het College verweet geen visie te hebben, zijn we de problemen gaan uitleggen bij de inwoners en hebben we naar hun oplossingen gevraagd. Dus niet eerst een eigen visie vaststellen en die dan ter inspraak aanbieden, maar met open vizier de mensen stimuleren eigen oplossingen te bedenken. We hebben niet alleen naar ideeën gevraagd, maar vooral naar wat de mensen zelf wilden doen. We hebben in vijf bijeenkomsten met 500 mensen gesproken. Mensen zijn betrokken, goed opgeleid en zien de mogelijkheden zelf het best. Dat heeft geleid tot allerlei plannen die veel kosten besparen, variërend van het zelf onderhouden van het openbaar groen in de wijk, tot een vijftal scholen die zich gaan verenigen in een nieuw kindcentrum voor volledige dagopvang. Ondernemers schieten elkaar te hulp vanuit ieders corebusiness en er komen nieuwe combinaties van maatschappelijke organisaties tot stand. We zijn hier nog maar twee jaar geleden mee begonnen en er is al heel veel concreets uit voortgekomen. Overigens vergt het integraal werken bij de gemeente zelf ook een omslag die diep ingrijpt in de ambtelijke organisatie. Dat is wel even wennen, zegt de burgemeester in het lichte en volledig duurzaam gebouwde gemeentehuis. Niet de crisis in laten praten Van de coöperatieve Agenda 2020 wordt nu een concreet en volledig gebiedsgericht uitvoeringsprogramma gemaakt. We hebben als openbaar bestuur de burger veel te lang passief gelaten. Veel mensen hebben schoon genoeg van het geneuzel van de overheid. Dan eindigt het verhaal toch heel positief: Ik kan van zulke dingen, al die nieuwe oplossingen, enorm genieten. We leven in een fantastisch spannende tijd! We moeten ons niet verder de crisis in laten praten, maar kijken wat je met creativiteit wel kunt binnenhalen. Het kabinet wil bruggen slaan. Dat doet denken aan een gevestigde uitdrukking uit de wereld van de mediation: Hoe groter de kloof, des te mooier de brug., aldus de doorgewinterde bestuurder. Voor andere gemeenten heeft Aalderink een even eenvoudig als krachtig drieledig advies: verenig je in de regio, maak een samenhangend bovenlokaal programma en financier de kosten samen met de provincie, met Europa en waar mogelijk met het Rijk. De Achterhoek Agenda 2020 heeft vier thema s die elk in een werkplaats (met elk een bestuur en adviseur) worden uitgewerkt in afzonderlijke projecten: Innovatieve & duurzame economie (waaronder arbeidsmarktprojecten, een Groene Energiemaatschappij en een Biogasnetwerk) Slim & snel verbinden (waaronder de voorbereiding van nieuwe spoor- en wegverbindingen en glasvezelnetwerk) Vitale leefomgeving (waaronder een project voor vernieuwende sportarrangementen en factfinding toekomst voorzieningen) Kansrijk platteland (waaronder rendabele bestemming van vrijkomende agrarische gebouwen, de ontwikkeling van recreatieve accommodaties met zorg op maat en de ontwikkeling van de toeristische kwaliteit van rivieren) De stuurgroep bestaat uit drie personen: vertegenwoordigers van de drie O s, nl. ondernemers, maatschappelijke organisaties en de samenwerkende lokale overheden. Alle ontwikkelingen zijn inzichtelijk via en er is een Meedoenersloket. In totaal zijn tientallen organisaties en bedrijven bij de Agenda betrokken, ieder met een eigen taak die voorkomt uit hun expertise. De provincie Gelderland en het Ministerie van BZK steunen de Achterhoekse ambities. Over de publieke sector tijdens de regeerperiode en de bijdragen van BMC 13

14 INTERGEMEENTELIJKE samenwerking Loslaten en vertrouwen? Bestuurskracht onder Rutte II: de brug slaan van bestuurskracht naar burgerkracht Noor Lourens Loslaten en vertrouwen, zo luidde de titel van ons laatste bestuurskrachtonderzoek, maar het had ook zó de titel kunnen zijn van de passage over lokaal bestuur in het regeerakkoord Rutte II. Het is immers opvallend dat het Rijk (op papier) een zo groot vertrouwen heeft in gemeenten en hun bestuurskracht én hoeveel het Rijk wil loslaten. Er wordt stevig gas gegeven op de decentralisaties, maar gelijktijdig op de rem getrapt bij de overdracht van middelen. Allemaal vanuit de sterke overtuiging dat gemeenten meer maatwerk en integraliteit kunnen bereiken in de uitvoering van deze taken, omdat zij dichter bij de burger staan. Het idee is dat er zo meer betrokkenheid met de burger tot stand komt en minder geld nodig is om hetzelfde te doen met een beter resultaat. Het vertrouwen in de bestuurskracht van gemeenten lijkt nog nooit zo groot geweest als nu, maar is dat ook zo? Paradox maatwerk en schaalgrootte De intenties van het Rijk zijn op zich een positieve zaak. Ze zijn bovendien terecht, want er is veel kwaliteit en betrokkenheid binnen het lokaal bestuur op grote én kleine schaal. Als eerste overheid kennen de gemeenten inderdaad beter de behoeften van hun burgers en ze organiseren de dienstverlening dicht bij de burger. In één adem met de constatering dat gemeenten betere kwaliteit tegen lagere kosten kunnen realiseren, stelt Rutte II echter ook dat voor de gedecentraliseerde taken een passende schaal nodig is. Dit zegt echter nog niets over hoe groot die schaal moet zijn of de wijze waarop die moeten worden bereikt en evenmin over de andere gemeentelijke taken dan de decentralisaties. Des te opmerkelijker is het dat het kabinet op lange(re) termijn wil streven naar gemeenten met ten minste inwoners. Waarom deze omvang? Moeten we dit lezen als een motie van wantrouwen tegen gemeenten met minder inwoners? Het is op z n minst paradoxaal dat het kabinet aan de ene kant maatwerk en burgernabij bestuur wil en aan de andere kant aanstuurt op grotere gemeenten van ongeveer gelijke omvang. Het zet in ieder geval het vermoede vertrouwen in een ander daglicht. Wat zegt dit over hoe zij tegen de lokale bestuurskracht aankijken? Wat zegt omvang überhaupt over de mate van bestuurskracht? Bestuurskracht is bovendien een abstract begrip en voor velerlei interpretatie vatbaar. Welke betekenis heeft het eigenlijk in de huidige dynamiek van het (lokale) openbaar bestuur? Verband bestuurskrachtschaalgrootte? BMC heeft inmiddels meer dan 200 bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd, niet zelden met een (in-) direct verband met schaaldiscussies of de wens tot behoud van autonomie. Het verband tussen schaalgrootte en 14 Smal pad, breed perspectief

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet DE EERSTE OVERHEID VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet Den Haag, juni 2007 0947.1018_Binnenwerk_WT.indd 1 18-05-07 15:20:39 Inhoud VOORWOORD 1. DE GEMEENTE EERST 2. RUIMTE OM TE DOEN: VERSTERKING VAN

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht

Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht Pleidooi voor het organiseren van veerkracht in lokale gemeenschappen Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) & Vereniging voor Bestuurskunde (VB) Colofon Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie