Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015"

Transcriptie

1 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar 2014 tussentijds geëvalueerd door de gemeente op activiteiten en doelstellingen. Eind 2015 / begin 2016 wordt bekeken of een vervolg op het milieubeleidsplan noodzakelijk is. In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is een aantal bestuursopdrachten opgenomen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de Duurzaamheidsagenda. Afhankelijk van hoe het proces met de agenda verloopt, wordt een besluit genomen over het milieubeleidsplan. Daarom is er nu een programma voor 2015 opgesteld enerzijds voor de uitvoering van het milieubeleidsplan en anderzijds voor de uitvoering van deze bestuursopdrachten. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. Pijlers milieubeleid Het milieubeleidsplan is gebaseerd op twee pijlers, duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Duurzame ontwikkeling komt onder andere tot uitdrukking bij onze ambities op het gebied van klimaatbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij het realiseren van een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit gaat het om het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving op minimaal het wettelijk niveau. Denk hierbij aan bodem, water, lucht, geluid en externe veiligheid. Samenleving voorop / rol gemeente Het Leusdense milieubeleid heeft als uitgangspunt de Samenleving voorop. De uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid komt steeds meer bij andere partijen te liggen. Denk hierbij aan: - de Stichting Energieakkoord Leusden voor de uitvoering van het Energieakkoord Leusden; - de Stichting De Groene Belevenis voor natuur- en milieueducatie, milieubewustwording en het ondersteunen van duurzame initiatieven uit de samenleving; - de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) voor een aantal wettelijke milieutaken. De gemeente heeft voornamelijk de regierol voor de uitvoering van milieutaken en faciliteert en verbindt duurzame initiatieven uit de samenleving. Bestuursopdrachten CUP In het CUP zijn de volgende bestuursopdrachten opgenomen die rechtstreeks betrekking hebben op milieu en duurzaamheid: Duurzaamheidsagenda (3.1), Uitvoering Energieakkoord (3.2/3.3), Afvalinzameling en initiatieven (3.5/3.6), Fair Trade (3.7) en Elektrisch rijden (4.2). Deze bestuursopdrachten hebben een plek gekregen in dit programma voor Duurzaamheidsagenda November 2014 is de opdracht voor de Duurzaamheidsagenda in het college besproken. De Samenleving voorop is het belangrijkste uitgangspunt voor de Duurzaamheidsagenda. Begin 2015 wordt de procesaanpak verder uitgewerkt met een aantal Kern stakeholders en wordt de communicatie over de Duurzaamheidsagenda gestart. De samenleving wordt gevraagd welke onderwerpen zij op de agenda wil zetten en welke initiatieven zij wil gaan uitvoeren. De gemeente maakt ook onderdeel uit van deze samenleving en heeft een eigen rol in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De agenda is dynamisch van karakter. Vanuit een eerste verkenning zijn de volgende aandachtsgebieden in beeld: duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen (inclusief duurzame landbouw), duurzaam consumeren, duurzaam(heids) onderwijs, duurzame gebouwen en ruimtelijke ordening en ecologie. Duurzame energie en energiebesparing vormen ook een onderdeel van de agenda, hiervoor is de samenleving al in actie via het Energieakkoord Leusden. De Duurzaamheidsagenda heeft raakvlakken met een groot andere aantal bestuursopdrachten uit het CUP. Deze zijn geïnventariseerd bij het plan van aanpak voor de Duurzaamheidsagenda. Deze andere bestuursopdrachten worden gezien als kansen om mede invulling te geven aan de agenda. 1

2 Prioriteiten In dit programma ligt de prioriteit vooral bij het uitvoeren van de bestuursopdrachten die hierboven genoemd zijn, met nadruk op de Duurzaamheidsagenda en het omgekeerd inzamelen. Daarnaast ligt prioriteit op het inbrengen van duurzaamheid en milieu bij andere (bestuurs)opdrachten die in dit programma zijn vermeld, zoals de structuur- en woonvisie, de gemeentelijke gebouwen en het Fietsplan. Het op adequaat niveau houden van de uitvoering van wettelijke taken is een derde prioriteit. Indien er keuzes moeten worden gemaakt in verband met de beperkte capaciteit (zie bijlage 1), zal er vooral worden gekeken om kleinere bestuursopdrachten door te schuiven, zoals elektrisch rijden. Daarnaast kan de keuze worden gemaakt om going concern taken, bijvoorbeeld op het gebied van afval, minder of later in de tijd uit te voeren. 2

3 Een beter klimaat De gemeente Leusden wil eind kton CO 2 minder uitstoten dan in Voor 2020 is de doelstelling 11 kton CO 2 -besparing. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord Leusden dat de gemeente begin 2014 met lokale organisaties heeft gesloten. De uitvoering van dit Energieakkoord ligt bij de Stichting Energieakkoord Leusden. De Stichting communiceert onder de naam Ik Wil Watt. Acties 2015 In 2015 wordt ingezet op de uitvoering van het Energieakkoord Leusden, waaronder de realisatie van een energieloket en acties voor inwoners en bedrijven. Voor de volledige uitvoering van het Energieakkoord komt de Stichting Energieakkoord Leusden met een voorstel. Dit is de uitwerking van één bestuursopdrachten uit het CUP. Voor de uitvoering van het Landelijke Energieakkoord is de gemeente Leusden aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband van zes omliggende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest, Woudenberg en Leusden). Het samenwerkingsverband ontvangt van het VNGondersteuningsprogramma een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt regionaal en lokaal ingezet voor de realisatie van lokale energieloketten en coalitievorming bij bedrijven en organisaties. De gemeente Leusden gaat met de Stichting Energieakkoord Leusden aansluiten bij de Greendeal Stroomversnelling Koop. Deze landelijke deal richt zich op het verduurzamen van bestaande particuliere woningen volgens het Nul-op-de-meter-concept. Dit houdt in dat woningen binnen 10 werkdagen gerenoveerd worden naar een woning met 0-energierekening waarbij de voormalige energielasten worden ingezet voor de financiering van de renovatie. De gemeente heeft de Stichting Energieakkoord Leusden gevraagd zorg te dragen voor de communicatie richting woningeigenaren en het in stelling brengen van lokale partijen. De gemeente richt zich op het versoepelen van procedures, het verbinden van partijen en het ontwikkelen van een regionale / provincie brede coalitie (regie). De tweede tranche van het fonds duurzaamheidslening is in 2014 verlengd voor twee jaar. Door het revolverend karakter van het fonds is er in beschikbaar voor verduurzaming van particuliere woningen. Aan de hand van de uitkomsten van de trajecten van de duurzaamheidsagenda en de woonvisie wordt een besluit genomen over de inzet en het doel van het fonds. De uitvoering van het Landelijke Energieakkoord gericht op handhaving en vergunningverlening bij bedrijven komt te liggen bij de RUD Utrecht. Hierover worden nog afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat lokale partijen ook betrokken worden bij de uitvoering van dit deel van het akkoord. In 2015 wordt het Plan Openbare Verlichting Leusden aan de raad voorgelegd. Eén van de beleidsuitgangspunten is het bijdragen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van energiebesparing (20% in 2020 en 50% in 2030 ten opzichte van 2013) en het beperken van lichthinder. Het vervangen van de huidige verlichting door energiezuinige varianten is een onderwerp voor de Duurzaamheidsagenda. Een andere bestuursopdracht uit het CUP is het stimuleren van elektrisch rijden. De gemeente faciliteert en stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Daarnaast bevordert de gemeente samen met inwoners en bedrijven een toename van het aantal openbare laadpunten en een efficiënter gebruik van de bestaande laadpunten in de gemeente. Voor het realiseren van openbare laadpalen is de gemeente aangehaakt bij een Europese aanbesteding van de provincies Noord- Holland, Flevoland en Utrecht. Naar verwachting is het aanbestedingsresultaat medio mei 2015 bekend. Andere bestuursopdrachten over mobiliteit waarbij vanuit duurzaamheid aangehaakt kan worden, zijn de opdrachten inzake het Fietsplan en Wandel- en fietsgemeente. 3

4 Afval bestaat niet Gemeenten zijn vanuit de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. In het gemeentelijk afvalstoffenplan is beschreven hoe er wordt omgegaan met het huishoudelijk afval in de gemeente Leusden. Doelstelling vanuit het milieubeleidsplan is om een afvalscheidingspercentage van 71% te behalen. Vanaf 2015 zet het kabinet met het meerjarenprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) in op hogere ambities met betrekking tot huishoudelijk afval. Doelstelling is om een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 te realiseren. De gemeente Leusden blijft streven naar maatregelen om het milieurendement te verbeteren (meer afvalscheiding en CO 2 -besparing), de kosten te verlagen en de dienstverlening voor inwoners te verbeteren. kosten milieu uitvoering service Acties 2015 Eén van de bestuursopdrachten op het gebied van afval is het onderzoek naar omgekeerd inzamelen. Dit is een manier van inzamelen waarbij de nadruk nog meer ligt op recyclebare materialen in plaats van op restafval. Van groot belang bij omgekeerd inzamelen is het draagvlak van onze inwoners. In 2015 wordt aan de hand van scenario s onderzocht op welke wijze deze manier van inzamelen in Leusden kan worden ingevoerd en wordt een plan van aanpak opgesteld. In het plan wordt ook onderzocht of en hoe verenigingen en organisaties meer financieel profijt kunnen krijgen van het inzamelen van oud papier of andere recyclebare materialen. De verwachting is dat de feitelijke herinrichting van het buitenterrein op t Spieghel in 2015 zal starten. De milieustraat en de gemeentewerf zijn zomer 2013 deels samengevoegd op de locatie van t Spieghel. Wat nog moet gebeuren, is het herinrichten van het buitenterrein en het realiseren voldoende loodsopslag. Dit is nodig voor de opslag van materialen en om de bedrijfsauto s en machines te stallen. Een aantal contracten worden in 2015 geactualiseerd, waaronder het contract met het Kringloopcentrum Leusden en het contract inzake de huur van de containers op t Spieghel. De Afvalverwijdering Utrecht (AVU) verzorgt voor de gemeente de contracten op het gebied van verwerking en transport van het huishoudelijk afval. De gemeente heeft een regietaak op deze verbonden partij. Ook in 2015 continueren we de voorlichting over de herbruikbare afvalstromen zoals textiel, glas, papier en kunststof verpakkingsafval. De voorlichting vindt voornamelijk plaats via en afvalwijzerapp van AddComm. De communicatie richt zich in 2015 voornamelijk op de bestuursopdracht omgekeerd inzamelen. De gemeente Leusden heeft voor de aanpak van zwerfafval bij Nedvang een vergoeding aangevraagd. Deze vergoeding wordt ingezet voor de uitvoering van het plan van aanpak zwerfafval Leusden door de organisatie Duurzaam Energiek Leusden en de Stichting De Groene Belevenis. 4

5 Samen met inwoners Voor het versterken van een duurzame ontwikkeling zijn we in belangrijke mate afhankelijk van onze inwoners. De gemeente streeft er naar om een toename te krijgen van duurzame initiatieven uit de samenleving, milieuvriendelijk gedrag en waardering voor natuur en milieu bij onze inwoners. Acties 2015 De nieuw opgerichte organisatie, Stichting De Groene Belevenis, gaat vanaf 2015 een aantal milieutaken uitvoeren in Leusden. Het betreft onder meer: - Natuur- en duurzaamheidseducatie voor kinderen via de scholen, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten; - Het uitvoeren van milieubewustwordings- en duurzaamheidsacties voor alle inwoners; - Het geven van milieuvoorlichting; - Het aanwakkeren en ondersteunen van duurzame initiatieven uit de samenleving, waaronder de uitvoering van de Regeling duurzame initiatieven; - Deelname aan het Energieakkoord en de Duurzaamheidsagenda Leusden. Met de Stichting De Groene Belevenis wordt in 2015 voor het eerst een subsidierelatie aangegaan, de gemeente heeft een regietaak op de uitvoering. De stichting moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een duurzaamheidsknooppunt voor Leusden. In de uitvoeringsovereenkomst voor 2016 zal dit vorm moeten krijgen. In 2017 vindt een evaluatie plaats van deze relatie. Onze inwoners zullen ook nadrukkelijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst(en) met de samenleving over de Duurzaamheidsagenda (zie pagina 1). Het doel van de agenda is het in gang zetten en versterken van duurzame ontwikkeling en initiatieven in onze samenleving op zodanige wijze dat er een positieve spiraal ontstaat. Hierbij zijn onze inwoners van cruciaal belang. De bestuursopdracht inzake Fair Trade is de 2 e helft 2014 van start gegaan en heeft al tot resultaat geleid. De gemeente heeft het maatschappelijk initiatief om van Leusden een erkende fairtrade gemeente te maken ondersteund. De gemeentelijke organisatie kan voor 2015 voldoen aan criteriaset 2 om de status van Fairtrade gemeente aan te vragen. Dit houdt in de vervanging van de koffieautomaten, inkoop van fairtrade thee en minimaal 4 overige fairtrade producten in de gemeentelijke organisatie. De gemeente zal zich met de werkgroep inspannen voor behoud van de status fairtrade gemeente. Hiervoor wordt een implementatieplan opgesteld. 5

6 De gemeente als voorbeeld (MVO) De gemeente wil haar beleid uitdragen en zelf het goede voorbeeld geven. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor en door de gemeente een belangrijk speerpunt. Daarbij wordt ingezet op de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke gebouwen. Gemeentelijke organisatie De gemeente heeft zich in 2009 aangesloten bij de provinciale kopgroep van klimaatneutrale organisaties en sinds 2010 is de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal. Dit wordt behaald door het gebruik van groene stroom en de compensatie van CO 2 uitstoot afkomstig van verwarming en het gemeentelijk wagenpark. In 2015 levert een nieuwe energiemaatschappij elektra (met garanties van oorsprong Nederlandse wind) en gas aan de gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen. Het gasverbruik wordt gecompenseerd met CO 2 certificaten. Daarnaast wordt milieuvriendelijker vervoer voor de eigen organisatie gestimuleerd. Toezichthouders stappen over van eigen vervoer naar vier kleine, zuinige (deels elektrisch) auto s. De gemeentelijke organisatie is overgestapt op Fairtrade koffie, thee en nog enkele fairtradeproducten. De werkgroep Fairtrade Leusden en de gemeentelijke organisatie zetten in op behoud van de status Fairtrade gemeente. Duurzaam Inkopen is één van de pijlers van het inkoopbeleid in de gemeente Leusden. Het inkoopbeleid heeft tot doel om in 2015 volledig duurzaam in te kopen. Dit betekent dat bij aanbestedingen de landelijke criteria voor duurzaam inkopen worden gehanteerd. De unit duurzame leefomgeving adviseert zo nodig over het opnemen van duurzame eisen en criteria, bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer. In 2015 wordt met de aanbestedende afdelingen duurzaam inkopen verder doorgevoerd. De regelgeving op het gebied van onkruidbestrijding wijzigt en het middel Round Up mag niet meer worden gebruikt. Dit is meegenomen in de woonomgevingsbestekken. De gemeente blijft inzetten op de verankering van duurzaamheid en wettelijke verplichtingen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit geldt onder andere voor het omgaan met grondstromen en gemeentelijke afvalstromen (zie het hoofdstuk fysieke leefomgeving). Gemeentelijke gebouwen In het CUP is een groot aantal bestuursopdrachten opgenomen die betrekking hebben op de gemeentelijke gebouwen. Denk daarbij aan het gemeentehuis, de MFC s, de overige basisscholen, de 2 e sporthal en het accommodatiebeleid. Daarnaast zijn er andere vraagstukken bijvoorbeeld met betrekking tot het zwembad. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van deze (bestuurs)opdrachten en heeft betrekking op alle milieuaspecten. Voor de nieuwbouw van scholen hanteren we voor het binnenmilieu het uitgangspunt pakket Frisse scholen B. Dit is een invulling van de doelstelling uit het milieubeleidsplan om te komen tot een gezond binnenmilieu op scholen. Het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak duurzame energie gemeentelijke gebouwen, heeft een afhankelijkheid met het accommodatiebeleid. In 2015 worden aanvragen voor SDE+ voorbereid voor zonne-energie op gemeentelijke daken (bijvoorbeeld De Korf). Daarnaast worden als onderdeel van het accommodatiebeleid de mogelijkheden van Energieservice Companies verder onderzocht. Het MFC Atlas wordt gerealiseerd inclusief bodemenergiesysteem, zonnepanelen en slim ventilatiesysteem. De gemeente blijft streven naar jaarlijks 2% besparing op het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen (locatie t Spieghel en gemeentehuis). Investeringen in bijvoorbeeld verlichtingsregelingen en in gebouwisolatie zijn gekoppeld aan de toekomst van het gemeentehuis. Het algemene beeld is dat het gasverbruik de laatste jaren afneemt, maar het elektriciteitsverbruik stijgt door de toenemende automatisering. 6

7 Fysieke Leefomgeving Een belangrijke pijler van het Leusdense milieubeleid is het realiseren van een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit. Hierbij gaat het om het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving op minimaal het wettelijk niveau, denk aan bodem, water, lucht, geur, geluid en externe veiligheid. Gebiedsontwikkelingen worden integraal en gebiedsgericht ingestoken (zie het onderdeel ruimtelijke ordening). De gemeente heeft vooral een wettelijke taak en handhavende rol. Een veilige en gezonde leefomgeving is ook één van de speerpunten uit de Landelijke Aanpak Modernisering Milieubeleid. Acties 2015 Bedrijven De uitvoering van de wettelijke milieutaken, het milieudeel van de omgevingsvergunning en handhaving en het Besluit bodemkwaliteit, ligt bij de RUD Utrecht. De gemeente heeft een regietaak richting deze verbonden partij. De RUD is per 1 juli 2014 gestart met de uitvoering van deze milieutaken en heeft een ontwikkelagenda opgesteld waarvan een deel in 2015 gerealiseerd moet worden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een producten- en diensten catalogus. Ook wordt voor de eerste keer een kadernota voor de begroting 2016 en een handhavingsprogramma voor 2015 opgesteld. Landelijk is er een handhavingsstrategie ontwikkeld die nog moet worden geïmplementeerd door de RUD en de gemeente. De uitvoering van deze milieutaken lag tot 1 juli 2014 bij het Servicebureau gemeenten. In 2015 moet de financiële afwikkeling plaatsvinden voor de beëindiging van de uitvoering van deze taken. Kwaliteitscriteria Het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is gewijzigd. Gemeenten en provincies gaan gezamenlijk kwaliteitseisen opleggen aan hun omgevingsdiensten. Er wordt gewerkt aan een modelverordening. Verwachting is dat er medio 2015 meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor de RUD Utrecht en de gemeente. Omgevingswet Het wetsontwerp voor de nieuwe Omgevingswet is medio 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Omgevingswet worden 60 afzonderlijke wetten, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, samengevoegd naar 1 wet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking. In de Omgevingswet wordt uitgegaan van één omgevingsplan voor de gehele fysieke leefomgeving binnen een gemeente. De gemeente en de RUD Utrecht volgen deze ontwikkelingen actief. Bodem en asbest Leusden is een qua bodem een vrij schone gemeente. Het vervoer en de toepassing van grondstromen bij civiele projecten blijft een aandachtspunt. De handhaving van het Besluit Bodemkwaliteit is een basistaak die per 1 juli 2014 wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. In 2015 wordt een praktische opfriscursus georganiseerd voor de gemeentelijke medewerkers die in hun dagelijks werk te maken hebben met grondstromen. Geluid In het convenant tussen Pon en de gemeente naar aanleiding van de milieuvergunning uit 2004 is afgesproken dat er ten behoeve van de losplaats van Pon een zuidelijke toegang zou worden gerealiseerd via de Ben Ponbaan. Hiermee wordt het geluidprobleem aan de Zuiderinslag grotendeels opgelost. In de planvorming van de wijk Tabaksteeg is hiermee rekening gehouden. Om deze ontsluiting mogelijk te maken is het derde spoor noodzakelijk. De verwachting is dat er in 2015 wordt begonnen met de aanleg van het derde spoor, waarna de zuidelijke ontsluiting gerealiseerd kan worden. De Nota geluidbeleid wordt uitgevoerd en indien nodig worden hogere grenswaarden vastgesteld. Bij bouwaanvragen, bestemmingsplannen, ruimtelijke- en verkeersprojecten, evenementen- en APVvergunningen wordt geluidadvies verstrekt of plannen getoetst. 7

8 Externe veiligheid Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van risico s op een calamiteit met gevaarlijke stoffen waardoor slachtoffers kunnen vallen. Het zwaartepunt voor de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) ligt bij de omgevingsdiensten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht. De provincie vervult een regiefunctie. De belangrijkste doelen in het PUEV voor zijn: Het beschikken over voldoende externe veiligheidsspecialisten en het in stand houden van het provinciaal en landelijk kennisnetwerk; Het versterken van de borging van externe veiligheid in het gemeentelijk beleid, zowel in ruimtelijke plannen en als bij vergunningverlening en handhaving; Het actueel houden van het Risicoregister. Bij ruimtelijke plannen wordt advies gegeven over het Plaatsgebonden Risico en Groepsrisico. Daarnaast worden er ontheffingen van de Route Gevaarlijke Stoffen verleend voor het transport van gevaarlijke stoffen (vuurwerk en propaan). Water In december 2014 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) door de raad vastgesteld, de planperiode van dit GRP loopt tot en met In 2015 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zoals het relinen. Dit is een sleufloze vervangingstechniek waarbij een nieuwe buis in de oude wordt gebracht en kan technisch gezien worden beschouwd als een nieuw riool. Een aantal watergangen aan de zuidkant van Leusden centrum kent weinig tot geen doorspoeling. In 2015 is een project voorzien waarin met enkele eenvoudige ingrepen de doorspoeling van deze watergangen wordt verbeterd. In 2015 worden er een aantal zuiveringseilanden geplaatst. Dit zijn drijvende helofytenfilters die voorzien zijn van een pomp waardoor water actief door het filter wordt geleid. Deze filters zijn visueel attractief en verbeteren de waterkwaliteit. Verkeer De verbreding van de A28 is afgerond. De voorbereidingen voor de aanpak van het knooppunt Hoevelaken zijn in volle gang. Waar nodig levert de gemeente inbreng vanuit milieu. Naast deze grote projecten zijn er ook lokale verkeersaanpassingen waar milieu haar inbreng levert. Voor 2015 is dit onder andere de realisatie van de rotonde op de Arnhemseweg bij de Mof. Ruimtelijke plannen Belangrijke bestuursopdrachten uit het CUP zijn het actualiseren van de woonvisie, het opstellen van een structuurvisie Leusden, de visie werklocaties en het vestigingsbeleid detailhandel. In 2015 zal vanuit duurzaamheid worden aangehaakt bij deze bestuursopdrachten. Bij ruimtelijke projecten worden wettelijke eisen ingebracht op gebied van bodem, geluid, lucht, geur, externe veiligheid en milieuzonering. Het gaat onder meer om projecten zoals De Biezenkamp, de Plantage en de Buitenplaats. Hiervoor worden milieu onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten zijn van belang voor een goede ruimtelijke onderbouwing van de plannen. Bij kleine ruimtelijke projecten en bouwplannen gaat het om toetsing aan de regelgeving. Belangrijk aandachtspunt blijft het actualiseren van de milieu-informatie, met name als projecten een lange doorlooptijd hebben en er tussentijds wijzigingen zijn in gegevens of regelgeving. Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor de energieprestatie (EPC) in het Bouwbesluit aangescherpt. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4 in plaats van de tot nu toe geldende EPC-eis van 0,6. Voor utiliteitsfuncties wordt de EPC-eis met 50% aangescherpt ten opzichte van de eisen van Deze wettelijke eisen zijn vanaf 2015 uitgangspunt voor de ruimtelijke plannen. Dit is een aanpassing ten opzichte van het milieubeleidsplan. 8

9 Ecologie en biodiversiteit In het milieubeleidsplan is als doel opgenomen om de ecologie en biodiversiteit in Leusden te versterken. Milieubeleid moet leiden tot herstel en ontwikkeling van biodiversiteit. De rol van de gemeente is er één van faciliteren en ondersteunen van kansen en initiatieven om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te versterken. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie werd begin 2013 vastgesteld, de EHS in Leusden is flink gekrompen. Grote gebieden die tot de EHS behoorden, zijn Groene Contour geworden. De provincie stimuleert en faciliteert initiatieven van gebiedspartijen om binnen de Groene Contour nieuwe natuur te ontwikkelen. Acties 2015 De gemeente Leusden is actief betrokken bij een aantal gebiedsprocessen om de natuurverbinding, het Groene Valleilint, te realiseren. Dit lint wil een verbinding maken tussen de bosgebieden van landgoed Den Treek-Henschoten, landgoed De Boom, de natuurmonumenten Schoolsteegbosjes en Groot Zandbrink en de natuurzone in wording bij de Modderbeek. Binnen landgoed Den Treek-Henschoten zal in 2015 de volgende fase voor omvorming van een flink aantal hectare landbouwgrond naar natuur worden uitgevoerd. De uitvoering van het convenant De Boom zet in op de realisatie van 55 hectare EHS en uitvoering van het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan binnen het landgoed. Het saneren van de intensieve veehouderij binnen het landgoed krijgt inhoud door het saneren van de varkenstak van een zestal gemengde veehouderijen. Dit gaat hand in hand met het versterken van de melkrundveehouderij en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Het onderzoek naar de mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering bij huurders en pachters van Stichting De Boom wordt afgerond. Begin 2015 wordt de balans voor het vervolg opgemaakt. Het Langesteeg gebied behoort tot de Groene Contour en daarvoor is geen EHS-geld beschikbaar. Een groene versterking van het Langesteeggebied zal bijdragen aan het functioneren van het Groene Valleilint. In 2015 worden de financieringsmogelijkheden voor zo'n groene versterking onderzocht (waarbij extra rood in de vorm van woningbouw in het gebied geen optie is). De gemeente vervult een stimulerende en ondersteunende rol. De mate van groene versterking wordt door initiatieven van grondeigenaren en andere betrokken partijen bepaald. Meer natuur draagt bij aan de uitwisseling van flora en fauna, waar het natuurmonument Schoolsteegbosjes van profiteert. De nieuwe Natuurbeschermingswet voegt 3 bestaande natuurwetten samen: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet en treedt naar verwachting in 2015 in werking. De RUD Utrecht brengt de gevolgen voor de omgevingsvergunning in kaart. Door de kavelruil in het gebied De Ruif/Stoutenburg is de landbouw versterkt en kan natuur worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het bosgebied bij kasteel Stoutenburg richting de Hessenweg die in 2015 wordt gerealiseerd. De kavelruil voor het vrijspelen van een 40 meter brede natuurzone bij de Modderbeek is op vrijwillige medewerking van de boeren gebaseerd. De bestemmingsplanprocedure voor de natuurzone loopt in 2015, waarna de uitvoering kan plaatsvinden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om (het geld voor) hectare bos- en natuurcompensatie vanwege de aanpak van knooppunt Hoevelaken naar het Leusdense buitengebied te halen. De gemeente Leusden zet de uitvoering van het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan voort. Voor het Centraal Buitengebied van de Groene Agenda (het Heiligenbergerbeekdal nabij de A28) wordt uitvoering gegeven aan natuur- en landschapsversterking. Dit is mogelijk door de uitplaatsing van de geitenhouderij aan de Maanweg en realisatie van het nieuw landgoed Groot Schutterhoef. De Lokale OntwikkelingsStrategie voor het Leader-gebied (voor de thema s recreatie, voedsel en educatie) moet nog worden gemaakt. In het 1 ste kwartaal 2015 moet er meer duidelijkheid komen. Hiermee kan Europees en provinciaal geld beschikbaar komen voor plattelandsontwikkeling. De agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee nam het initiatief om met veel partijen ideeën te bedenken voor het aanhalen van de band tussen stad en platteland. 9

10 Bijlage 1 Middelen uitvoering milieu- en duurzaamheidsprogramma Hieronder wordt ingegaan op de formatie en de budgetten van de gemeente Leusden voor het taakveld duurzaamheid en milieu. De uitvoering van het Milieuprogramma ligt deels bij de samenleving (zie pagina 1) en deels bij de gemeentelijke organisatie. De formatie en budgetten zijn beperkt en in beginsel taakstellend, hierdoor kunnen beperkingen ontstaan in de uitvoerbaarheid van dit programma. Aan de voorkant zijn daarom een aantal prioriteiten benoemd (zie pagina 2). Formatie In het Organisatie & Formatieplan van de afdeling Beleid is 2,5 fte opgenomen voor beleidsadviseurs van de unit Duurzame Leefomgeving. De uitvoering van het Milieuprogramma ligt deels bij andere afdelingen van de gemeente, zoals de afdeling Dienstverlening. Er worden afspraken gemaakt tussen de afdelingen om de uitvoering van dit programma en het voldoen aan milieuregelgeving te borgen. Taak Formatie Omschrijving en opmerkingen Milieu- en klimaatbeleid 0,75 fte Fte milieu-, duurzaamheids,- en klimaatbeleid, waarvan 0,16 fte tijdelijk voor regievoeren klimaatbeleid. Milieuhandhaving 1,2 fte Fte regievoeren wettelijke milieutaken, RUD Utrecht etc. Milieugedrag / NME 0,1 fte Fte onderhouden subsidierelatie Stichting De Groene Belevenis. Afval 0,45 fte Fte regievoeren afvalbeleid, uitvoering bij afdeling Dienstverlening. Dekking fte afvalbeleid via afvalstoffenheffing. Totaal 2,5 fte Dit is aan directe loonkosten o.b.v per fte en aan overhead o.b.v per fte. Budgetten In de begroting 2015 is structureel budget toegekend voor de wettelijke verplichte milieutaken. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor het milieudeel van de omgevingsvergunningverlening en handhaving. Deze taken worden door de RUD Utrecht uitgevoerd. Een deel van dit budget ( ) bestaat uit gelden die zijn overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds door de wijziging van het bevoegd gezag. Voor de uitvoering van het milieubeleid heeft de gemeente structureel beschikbaar (werkbudget milieubeleidsplan en werkbudget gemeentelijke organisatie 2.500). De uitvoering van het klimaatbeleid wordt voornamelijk gefinancierd vanuit incidenteel budget, namelijk eerder verkregen subsidie vanuit het rijk (SLOK-gelden) Deze gelden zijn middels een projectsubsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Energieakkoord Leusden. Bij het opstellen van het akkoord hebben de deelnemende partijen aangegeven dat voor de uitvoering van gehele akkoord aanvullende middelen nodig zijn. In 2015 zal de Stichting Energieakkoord Leusden een voorstel doen. De nieuwe organisatie Stichting De Groene Belevenis heeft een aanvraag voor subsidie ingediend voor Deze aanvraag is onder meer gebaseerd op bestaande budgetten inzake de taken voor natuur- en milieueducatie en milieugedrag. De raad heeft op 18 december 2014 ingestemd met het voorstel tot verzelfstandiging van het Natuur- en milieucentrum De Schoolsteeg. De Stichting De Groene Belevenis gaat per 1 januari 2015 van start (zie pagina 4). Taak Omschrijving Budget S / I Opmerkingen Milieu- en Werkbudget milieubeleidsplan S klimaatbeleid Werkbudget eigen organisatie S Duurzaamheidslening - I Via revolverend fonds totaal voor leningen aan woningeigenaren. Energieakkoord I I SLOK-gelden Energieakkoord Leusden Aanvullend Raadsvoorstel voorjaar 2015 Duurzaamheidsagenda I CUP 3.1 begeleiding proces. Milieuhandhaving Milieudeel omgevingsvergunning en handhaving S Dienstverleningsovereenkomst met RUD Utrecht. Bodem S Milieugedrag en NME Subsidie Stichting De Groene Belevenis S Subsidie-uitvoeringsovereenkomst met stichting. 10

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie