Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015"

Transcriptie

1 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar 2014 tussentijds geëvalueerd door de gemeente op activiteiten en doelstellingen. Eind 2015 / begin 2016 wordt bekeken of een vervolg op het milieubeleidsplan noodzakelijk is. In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is een aantal bestuursopdrachten opgenomen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de Duurzaamheidsagenda. Afhankelijk van hoe het proces met de agenda verloopt, wordt een besluit genomen over het milieubeleidsplan. Daarom is er nu een programma voor 2015 opgesteld enerzijds voor de uitvoering van het milieubeleidsplan en anderzijds voor de uitvoering van deze bestuursopdrachten. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. Pijlers milieubeleid Het milieubeleidsplan is gebaseerd op twee pijlers, duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Duurzame ontwikkeling komt onder andere tot uitdrukking bij onze ambities op het gebied van klimaatbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij het realiseren van een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit gaat het om het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving op minimaal het wettelijk niveau. Denk hierbij aan bodem, water, lucht, geluid en externe veiligheid. Samenleving voorop / rol gemeente Het Leusdense milieubeleid heeft als uitgangspunt de Samenleving voorop. De uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid komt steeds meer bij andere partijen te liggen. Denk hierbij aan: - de Stichting Energieakkoord Leusden voor de uitvoering van het Energieakkoord Leusden; - de Stichting De Groene Belevenis voor natuur- en milieueducatie, milieubewustwording en het ondersteunen van duurzame initiatieven uit de samenleving; - de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) voor een aantal wettelijke milieutaken. De gemeente heeft voornamelijk de regierol voor de uitvoering van milieutaken en faciliteert en verbindt duurzame initiatieven uit de samenleving. Bestuursopdrachten CUP In het CUP zijn de volgende bestuursopdrachten opgenomen die rechtstreeks betrekking hebben op milieu en duurzaamheid: Duurzaamheidsagenda (3.1), Uitvoering Energieakkoord (3.2/3.3), Afvalinzameling en initiatieven (3.5/3.6), Fair Trade (3.7) en Elektrisch rijden (4.2). Deze bestuursopdrachten hebben een plek gekregen in dit programma voor Duurzaamheidsagenda November 2014 is de opdracht voor de Duurzaamheidsagenda in het college besproken. De Samenleving voorop is het belangrijkste uitgangspunt voor de Duurzaamheidsagenda. Begin 2015 wordt de procesaanpak verder uitgewerkt met een aantal Kern stakeholders en wordt de communicatie over de Duurzaamheidsagenda gestart. De samenleving wordt gevraagd welke onderwerpen zij op de agenda wil zetten en welke initiatieven zij wil gaan uitvoeren. De gemeente maakt ook onderdeel uit van deze samenleving en heeft een eigen rol in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De agenda is dynamisch van karakter. Vanuit een eerste verkenning zijn de volgende aandachtsgebieden in beeld: duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen (inclusief duurzame landbouw), duurzaam consumeren, duurzaam(heids) onderwijs, duurzame gebouwen en ruimtelijke ordening en ecologie. Duurzame energie en energiebesparing vormen ook een onderdeel van de agenda, hiervoor is de samenleving al in actie via het Energieakkoord Leusden. De Duurzaamheidsagenda heeft raakvlakken met een groot andere aantal bestuursopdrachten uit het CUP. Deze zijn geïnventariseerd bij het plan van aanpak voor de Duurzaamheidsagenda. Deze andere bestuursopdrachten worden gezien als kansen om mede invulling te geven aan de agenda. 1

2 Prioriteiten In dit programma ligt de prioriteit vooral bij het uitvoeren van de bestuursopdrachten die hierboven genoemd zijn, met nadruk op de Duurzaamheidsagenda en het omgekeerd inzamelen. Daarnaast ligt prioriteit op het inbrengen van duurzaamheid en milieu bij andere (bestuurs)opdrachten die in dit programma zijn vermeld, zoals de structuur- en woonvisie, de gemeentelijke gebouwen en het Fietsplan. Het op adequaat niveau houden van de uitvoering van wettelijke taken is een derde prioriteit. Indien er keuzes moeten worden gemaakt in verband met de beperkte capaciteit (zie bijlage 1), zal er vooral worden gekeken om kleinere bestuursopdrachten door te schuiven, zoals elektrisch rijden. Daarnaast kan de keuze worden gemaakt om going concern taken, bijvoorbeeld op het gebied van afval, minder of later in de tijd uit te voeren. 2

3 Een beter klimaat De gemeente Leusden wil eind kton CO 2 minder uitstoten dan in Voor 2020 is de doelstelling 11 kton CO 2 -besparing. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord Leusden dat de gemeente begin 2014 met lokale organisaties heeft gesloten. De uitvoering van dit Energieakkoord ligt bij de Stichting Energieakkoord Leusden. De Stichting communiceert onder de naam Ik Wil Watt. Acties 2015 In 2015 wordt ingezet op de uitvoering van het Energieakkoord Leusden, waaronder de realisatie van een energieloket en acties voor inwoners en bedrijven. Voor de volledige uitvoering van het Energieakkoord komt de Stichting Energieakkoord Leusden met een voorstel. Dit is de uitwerking van één bestuursopdrachten uit het CUP. Voor de uitvoering van het Landelijke Energieakkoord is de gemeente Leusden aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband van zes omliggende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest, Woudenberg en Leusden). Het samenwerkingsverband ontvangt van het VNGondersteuningsprogramma een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt regionaal en lokaal ingezet voor de realisatie van lokale energieloketten en coalitievorming bij bedrijven en organisaties. De gemeente Leusden gaat met de Stichting Energieakkoord Leusden aansluiten bij de Greendeal Stroomversnelling Koop. Deze landelijke deal richt zich op het verduurzamen van bestaande particuliere woningen volgens het Nul-op-de-meter-concept. Dit houdt in dat woningen binnen 10 werkdagen gerenoveerd worden naar een woning met 0-energierekening waarbij de voormalige energielasten worden ingezet voor de financiering van de renovatie. De gemeente heeft de Stichting Energieakkoord Leusden gevraagd zorg te dragen voor de communicatie richting woningeigenaren en het in stelling brengen van lokale partijen. De gemeente richt zich op het versoepelen van procedures, het verbinden van partijen en het ontwikkelen van een regionale / provincie brede coalitie (regie). De tweede tranche van het fonds duurzaamheidslening is in 2014 verlengd voor twee jaar. Door het revolverend karakter van het fonds is er in beschikbaar voor verduurzaming van particuliere woningen. Aan de hand van de uitkomsten van de trajecten van de duurzaamheidsagenda en de woonvisie wordt een besluit genomen over de inzet en het doel van het fonds. De uitvoering van het Landelijke Energieakkoord gericht op handhaving en vergunningverlening bij bedrijven komt te liggen bij de RUD Utrecht. Hierover worden nog afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat lokale partijen ook betrokken worden bij de uitvoering van dit deel van het akkoord. In 2015 wordt het Plan Openbare Verlichting Leusden aan de raad voorgelegd. Eén van de beleidsuitgangspunten is het bijdragen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van energiebesparing (20% in 2020 en 50% in 2030 ten opzichte van 2013) en het beperken van lichthinder. Het vervangen van de huidige verlichting door energiezuinige varianten is een onderwerp voor de Duurzaamheidsagenda. Een andere bestuursopdracht uit het CUP is het stimuleren van elektrisch rijden. De gemeente faciliteert en stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Daarnaast bevordert de gemeente samen met inwoners en bedrijven een toename van het aantal openbare laadpunten en een efficiënter gebruik van de bestaande laadpunten in de gemeente. Voor het realiseren van openbare laadpalen is de gemeente aangehaakt bij een Europese aanbesteding van de provincies Noord- Holland, Flevoland en Utrecht. Naar verwachting is het aanbestedingsresultaat medio mei 2015 bekend. Andere bestuursopdrachten over mobiliteit waarbij vanuit duurzaamheid aangehaakt kan worden, zijn de opdrachten inzake het Fietsplan en Wandel- en fietsgemeente. 3

4 Afval bestaat niet Gemeenten zijn vanuit de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. In het gemeentelijk afvalstoffenplan is beschreven hoe er wordt omgegaan met het huishoudelijk afval in de gemeente Leusden. Doelstelling vanuit het milieubeleidsplan is om een afvalscheidingspercentage van 71% te behalen. Vanaf 2015 zet het kabinet met het meerjarenprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) in op hogere ambities met betrekking tot huishoudelijk afval. Doelstelling is om een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 te realiseren. De gemeente Leusden blijft streven naar maatregelen om het milieurendement te verbeteren (meer afvalscheiding en CO 2 -besparing), de kosten te verlagen en de dienstverlening voor inwoners te verbeteren. kosten milieu uitvoering service Acties 2015 Eén van de bestuursopdrachten op het gebied van afval is het onderzoek naar omgekeerd inzamelen. Dit is een manier van inzamelen waarbij de nadruk nog meer ligt op recyclebare materialen in plaats van op restafval. Van groot belang bij omgekeerd inzamelen is het draagvlak van onze inwoners. In 2015 wordt aan de hand van scenario s onderzocht op welke wijze deze manier van inzamelen in Leusden kan worden ingevoerd en wordt een plan van aanpak opgesteld. In het plan wordt ook onderzocht of en hoe verenigingen en organisaties meer financieel profijt kunnen krijgen van het inzamelen van oud papier of andere recyclebare materialen. De verwachting is dat de feitelijke herinrichting van het buitenterrein op t Spieghel in 2015 zal starten. De milieustraat en de gemeentewerf zijn zomer 2013 deels samengevoegd op de locatie van t Spieghel. Wat nog moet gebeuren, is het herinrichten van het buitenterrein en het realiseren voldoende loodsopslag. Dit is nodig voor de opslag van materialen en om de bedrijfsauto s en machines te stallen. Een aantal contracten worden in 2015 geactualiseerd, waaronder het contract met het Kringloopcentrum Leusden en het contract inzake de huur van de containers op t Spieghel. De Afvalverwijdering Utrecht (AVU) verzorgt voor de gemeente de contracten op het gebied van verwerking en transport van het huishoudelijk afval. De gemeente heeft een regietaak op deze verbonden partij. Ook in 2015 continueren we de voorlichting over de herbruikbare afvalstromen zoals textiel, glas, papier en kunststof verpakkingsafval. De voorlichting vindt voornamelijk plaats via en afvalwijzerapp van AddComm. De communicatie richt zich in 2015 voornamelijk op de bestuursopdracht omgekeerd inzamelen. De gemeente Leusden heeft voor de aanpak van zwerfafval bij Nedvang een vergoeding aangevraagd. Deze vergoeding wordt ingezet voor de uitvoering van het plan van aanpak zwerfafval Leusden door de organisatie Duurzaam Energiek Leusden en de Stichting De Groene Belevenis. 4

5 Samen met inwoners Voor het versterken van een duurzame ontwikkeling zijn we in belangrijke mate afhankelijk van onze inwoners. De gemeente streeft er naar om een toename te krijgen van duurzame initiatieven uit de samenleving, milieuvriendelijk gedrag en waardering voor natuur en milieu bij onze inwoners. Acties 2015 De nieuw opgerichte organisatie, Stichting De Groene Belevenis, gaat vanaf 2015 een aantal milieutaken uitvoeren in Leusden. Het betreft onder meer: - Natuur- en duurzaamheidseducatie voor kinderen via de scholen, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten; - Het uitvoeren van milieubewustwordings- en duurzaamheidsacties voor alle inwoners; - Het geven van milieuvoorlichting; - Het aanwakkeren en ondersteunen van duurzame initiatieven uit de samenleving, waaronder de uitvoering van de Regeling duurzame initiatieven; - Deelname aan het Energieakkoord en de Duurzaamheidsagenda Leusden. Met de Stichting De Groene Belevenis wordt in 2015 voor het eerst een subsidierelatie aangegaan, de gemeente heeft een regietaak op de uitvoering. De stichting moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een duurzaamheidsknooppunt voor Leusden. In de uitvoeringsovereenkomst voor 2016 zal dit vorm moeten krijgen. In 2017 vindt een evaluatie plaats van deze relatie. Onze inwoners zullen ook nadrukkelijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst(en) met de samenleving over de Duurzaamheidsagenda (zie pagina 1). Het doel van de agenda is het in gang zetten en versterken van duurzame ontwikkeling en initiatieven in onze samenleving op zodanige wijze dat er een positieve spiraal ontstaat. Hierbij zijn onze inwoners van cruciaal belang. De bestuursopdracht inzake Fair Trade is de 2 e helft 2014 van start gegaan en heeft al tot resultaat geleid. De gemeente heeft het maatschappelijk initiatief om van Leusden een erkende fairtrade gemeente te maken ondersteund. De gemeentelijke organisatie kan voor 2015 voldoen aan criteriaset 2 om de status van Fairtrade gemeente aan te vragen. Dit houdt in de vervanging van de koffieautomaten, inkoop van fairtrade thee en minimaal 4 overige fairtrade producten in de gemeentelijke organisatie. De gemeente zal zich met de werkgroep inspannen voor behoud van de status fairtrade gemeente. Hiervoor wordt een implementatieplan opgesteld. 5

6 De gemeente als voorbeeld (MVO) De gemeente wil haar beleid uitdragen en zelf het goede voorbeeld geven. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor en door de gemeente een belangrijk speerpunt. Daarbij wordt ingezet op de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke gebouwen. Gemeentelijke organisatie De gemeente heeft zich in 2009 aangesloten bij de provinciale kopgroep van klimaatneutrale organisaties en sinds 2010 is de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal. Dit wordt behaald door het gebruik van groene stroom en de compensatie van CO 2 uitstoot afkomstig van verwarming en het gemeentelijk wagenpark. In 2015 levert een nieuwe energiemaatschappij elektra (met garanties van oorsprong Nederlandse wind) en gas aan de gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen. Het gasverbruik wordt gecompenseerd met CO 2 certificaten. Daarnaast wordt milieuvriendelijker vervoer voor de eigen organisatie gestimuleerd. Toezichthouders stappen over van eigen vervoer naar vier kleine, zuinige (deels elektrisch) auto s. De gemeentelijke organisatie is overgestapt op Fairtrade koffie, thee en nog enkele fairtradeproducten. De werkgroep Fairtrade Leusden en de gemeentelijke organisatie zetten in op behoud van de status Fairtrade gemeente. Duurzaam Inkopen is één van de pijlers van het inkoopbeleid in de gemeente Leusden. Het inkoopbeleid heeft tot doel om in 2015 volledig duurzaam in te kopen. Dit betekent dat bij aanbestedingen de landelijke criteria voor duurzaam inkopen worden gehanteerd. De unit duurzame leefomgeving adviseert zo nodig over het opnemen van duurzame eisen en criteria, bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer. In 2015 wordt met de aanbestedende afdelingen duurzaam inkopen verder doorgevoerd. De regelgeving op het gebied van onkruidbestrijding wijzigt en het middel Round Up mag niet meer worden gebruikt. Dit is meegenomen in de woonomgevingsbestekken. De gemeente blijft inzetten op de verankering van duurzaamheid en wettelijke verplichtingen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit geldt onder andere voor het omgaan met grondstromen en gemeentelijke afvalstromen (zie het hoofdstuk fysieke leefomgeving). Gemeentelijke gebouwen In het CUP is een groot aantal bestuursopdrachten opgenomen die betrekking hebben op de gemeentelijke gebouwen. Denk daarbij aan het gemeentehuis, de MFC s, de overige basisscholen, de 2 e sporthal en het accommodatiebeleid. Daarnaast zijn er andere vraagstukken bijvoorbeeld met betrekking tot het zwembad. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van deze (bestuurs)opdrachten en heeft betrekking op alle milieuaspecten. Voor de nieuwbouw van scholen hanteren we voor het binnenmilieu het uitgangspunt pakket Frisse scholen B. Dit is een invulling van de doelstelling uit het milieubeleidsplan om te komen tot een gezond binnenmilieu op scholen. Het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak duurzame energie gemeentelijke gebouwen, heeft een afhankelijkheid met het accommodatiebeleid. In 2015 worden aanvragen voor SDE+ voorbereid voor zonne-energie op gemeentelijke daken (bijvoorbeeld De Korf). Daarnaast worden als onderdeel van het accommodatiebeleid de mogelijkheden van Energieservice Companies verder onderzocht. Het MFC Atlas wordt gerealiseerd inclusief bodemenergiesysteem, zonnepanelen en slim ventilatiesysteem. De gemeente blijft streven naar jaarlijks 2% besparing op het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen (locatie t Spieghel en gemeentehuis). Investeringen in bijvoorbeeld verlichtingsregelingen en in gebouwisolatie zijn gekoppeld aan de toekomst van het gemeentehuis. Het algemene beeld is dat het gasverbruik de laatste jaren afneemt, maar het elektriciteitsverbruik stijgt door de toenemende automatisering. 6

7 Fysieke Leefomgeving Een belangrijke pijler van het Leusdense milieubeleid is het realiseren van een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit. Hierbij gaat het om het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving op minimaal het wettelijk niveau, denk aan bodem, water, lucht, geur, geluid en externe veiligheid. Gebiedsontwikkelingen worden integraal en gebiedsgericht ingestoken (zie het onderdeel ruimtelijke ordening). De gemeente heeft vooral een wettelijke taak en handhavende rol. Een veilige en gezonde leefomgeving is ook één van de speerpunten uit de Landelijke Aanpak Modernisering Milieubeleid. Acties 2015 Bedrijven De uitvoering van de wettelijke milieutaken, het milieudeel van de omgevingsvergunning en handhaving en het Besluit bodemkwaliteit, ligt bij de RUD Utrecht. De gemeente heeft een regietaak richting deze verbonden partij. De RUD is per 1 juli 2014 gestart met de uitvoering van deze milieutaken en heeft een ontwikkelagenda opgesteld waarvan een deel in 2015 gerealiseerd moet worden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een producten- en diensten catalogus. Ook wordt voor de eerste keer een kadernota voor de begroting 2016 en een handhavingsprogramma voor 2015 opgesteld. Landelijk is er een handhavingsstrategie ontwikkeld die nog moet worden geïmplementeerd door de RUD en de gemeente. De uitvoering van deze milieutaken lag tot 1 juli 2014 bij het Servicebureau gemeenten. In 2015 moet de financiële afwikkeling plaatsvinden voor de beëindiging van de uitvoering van deze taken. Kwaliteitscriteria Het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is gewijzigd. Gemeenten en provincies gaan gezamenlijk kwaliteitseisen opleggen aan hun omgevingsdiensten. Er wordt gewerkt aan een modelverordening. Verwachting is dat er medio 2015 meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor de RUD Utrecht en de gemeente. Omgevingswet Het wetsontwerp voor de nieuwe Omgevingswet is medio 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Omgevingswet worden 60 afzonderlijke wetten, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, samengevoegd naar 1 wet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking. In de Omgevingswet wordt uitgegaan van één omgevingsplan voor de gehele fysieke leefomgeving binnen een gemeente. De gemeente en de RUD Utrecht volgen deze ontwikkelingen actief. Bodem en asbest Leusden is een qua bodem een vrij schone gemeente. Het vervoer en de toepassing van grondstromen bij civiele projecten blijft een aandachtspunt. De handhaving van het Besluit Bodemkwaliteit is een basistaak die per 1 juli 2014 wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. In 2015 wordt een praktische opfriscursus georganiseerd voor de gemeentelijke medewerkers die in hun dagelijks werk te maken hebben met grondstromen. Geluid In het convenant tussen Pon en de gemeente naar aanleiding van de milieuvergunning uit 2004 is afgesproken dat er ten behoeve van de losplaats van Pon een zuidelijke toegang zou worden gerealiseerd via de Ben Ponbaan. Hiermee wordt het geluidprobleem aan de Zuiderinslag grotendeels opgelost. In de planvorming van de wijk Tabaksteeg is hiermee rekening gehouden. Om deze ontsluiting mogelijk te maken is het derde spoor noodzakelijk. De verwachting is dat er in 2015 wordt begonnen met de aanleg van het derde spoor, waarna de zuidelijke ontsluiting gerealiseerd kan worden. De Nota geluidbeleid wordt uitgevoerd en indien nodig worden hogere grenswaarden vastgesteld. Bij bouwaanvragen, bestemmingsplannen, ruimtelijke- en verkeersprojecten, evenementen- en APVvergunningen wordt geluidadvies verstrekt of plannen getoetst. 7

8 Externe veiligheid Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van risico s op een calamiteit met gevaarlijke stoffen waardoor slachtoffers kunnen vallen. Het zwaartepunt voor de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) ligt bij de omgevingsdiensten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht. De provincie vervult een regiefunctie. De belangrijkste doelen in het PUEV voor zijn: Het beschikken over voldoende externe veiligheidsspecialisten en het in stand houden van het provinciaal en landelijk kennisnetwerk; Het versterken van de borging van externe veiligheid in het gemeentelijk beleid, zowel in ruimtelijke plannen en als bij vergunningverlening en handhaving; Het actueel houden van het Risicoregister. Bij ruimtelijke plannen wordt advies gegeven over het Plaatsgebonden Risico en Groepsrisico. Daarnaast worden er ontheffingen van de Route Gevaarlijke Stoffen verleend voor het transport van gevaarlijke stoffen (vuurwerk en propaan). Water In december 2014 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) door de raad vastgesteld, de planperiode van dit GRP loopt tot en met In 2015 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zoals het relinen. Dit is een sleufloze vervangingstechniek waarbij een nieuwe buis in de oude wordt gebracht en kan technisch gezien worden beschouwd als een nieuw riool. Een aantal watergangen aan de zuidkant van Leusden centrum kent weinig tot geen doorspoeling. In 2015 is een project voorzien waarin met enkele eenvoudige ingrepen de doorspoeling van deze watergangen wordt verbeterd. In 2015 worden er een aantal zuiveringseilanden geplaatst. Dit zijn drijvende helofytenfilters die voorzien zijn van een pomp waardoor water actief door het filter wordt geleid. Deze filters zijn visueel attractief en verbeteren de waterkwaliteit. Verkeer De verbreding van de A28 is afgerond. De voorbereidingen voor de aanpak van het knooppunt Hoevelaken zijn in volle gang. Waar nodig levert de gemeente inbreng vanuit milieu. Naast deze grote projecten zijn er ook lokale verkeersaanpassingen waar milieu haar inbreng levert. Voor 2015 is dit onder andere de realisatie van de rotonde op de Arnhemseweg bij de Mof. Ruimtelijke plannen Belangrijke bestuursopdrachten uit het CUP zijn het actualiseren van de woonvisie, het opstellen van een structuurvisie Leusden, de visie werklocaties en het vestigingsbeleid detailhandel. In 2015 zal vanuit duurzaamheid worden aangehaakt bij deze bestuursopdrachten. Bij ruimtelijke projecten worden wettelijke eisen ingebracht op gebied van bodem, geluid, lucht, geur, externe veiligheid en milieuzonering. Het gaat onder meer om projecten zoals De Biezenkamp, de Plantage en de Buitenplaats. Hiervoor worden milieu onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten zijn van belang voor een goede ruimtelijke onderbouwing van de plannen. Bij kleine ruimtelijke projecten en bouwplannen gaat het om toetsing aan de regelgeving. Belangrijk aandachtspunt blijft het actualiseren van de milieu-informatie, met name als projecten een lange doorlooptijd hebben en er tussentijds wijzigingen zijn in gegevens of regelgeving. Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor de energieprestatie (EPC) in het Bouwbesluit aangescherpt. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4 in plaats van de tot nu toe geldende EPC-eis van 0,6. Voor utiliteitsfuncties wordt de EPC-eis met 50% aangescherpt ten opzichte van de eisen van Deze wettelijke eisen zijn vanaf 2015 uitgangspunt voor de ruimtelijke plannen. Dit is een aanpassing ten opzichte van het milieubeleidsplan. 8

9 Ecologie en biodiversiteit In het milieubeleidsplan is als doel opgenomen om de ecologie en biodiversiteit in Leusden te versterken. Milieubeleid moet leiden tot herstel en ontwikkeling van biodiversiteit. De rol van de gemeente is er één van faciliteren en ondersteunen van kansen en initiatieven om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te versterken. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie werd begin 2013 vastgesteld, de EHS in Leusden is flink gekrompen. Grote gebieden die tot de EHS behoorden, zijn Groene Contour geworden. De provincie stimuleert en faciliteert initiatieven van gebiedspartijen om binnen de Groene Contour nieuwe natuur te ontwikkelen. Acties 2015 De gemeente Leusden is actief betrokken bij een aantal gebiedsprocessen om de natuurverbinding, het Groene Valleilint, te realiseren. Dit lint wil een verbinding maken tussen de bosgebieden van landgoed Den Treek-Henschoten, landgoed De Boom, de natuurmonumenten Schoolsteegbosjes en Groot Zandbrink en de natuurzone in wording bij de Modderbeek. Binnen landgoed Den Treek-Henschoten zal in 2015 de volgende fase voor omvorming van een flink aantal hectare landbouwgrond naar natuur worden uitgevoerd. De uitvoering van het convenant De Boom zet in op de realisatie van 55 hectare EHS en uitvoering van het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan binnen het landgoed. Het saneren van de intensieve veehouderij binnen het landgoed krijgt inhoud door het saneren van de varkenstak van een zestal gemengde veehouderijen. Dit gaat hand in hand met het versterken van de melkrundveehouderij en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Het onderzoek naar de mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering bij huurders en pachters van Stichting De Boom wordt afgerond. Begin 2015 wordt de balans voor het vervolg opgemaakt. Het Langesteeg gebied behoort tot de Groene Contour en daarvoor is geen EHS-geld beschikbaar. Een groene versterking van het Langesteeggebied zal bijdragen aan het functioneren van het Groene Valleilint. In 2015 worden de financieringsmogelijkheden voor zo'n groene versterking onderzocht (waarbij extra rood in de vorm van woningbouw in het gebied geen optie is). De gemeente vervult een stimulerende en ondersteunende rol. De mate van groene versterking wordt door initiatieven van grondeigenaren en andere betrokken partijen bepaald. Meer natuur draagt bij aan de uitwisseling van flora en fauna, waar het natuurmonument Schoolsteegbosjes van profiteert. De nieuwe Natuurbeschermingswet voegt 3 bestaande natuurwetten samen: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet en treedt naar verwachting in 2015 in werking. De RUD Utrecht brengt de gevolgen voor de omgevingsvergunning in kaart. Door de kavelruil in het gebied De Ruif/Stoutenburg is de landbouw versterkt en kan natuur worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het bosgebied bij kasteel Stoutenburg richting de Hessenweg die in 2015 wordt gerealiseerd. De kavelruil voor het vrijspelen van een 40 meter brede natuurzone bij de Modderbeek is op vrijwillige medewerking van de boeren gebaseerd. De bestemmingsplanprocedure voor de natuurzone loopt in 2015, waarna de uitvoering kan plaatsvinden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om (het geld voor) hectare bos- en natuurcompensatie vanwege de aanpak van knooppunt Hoevelaken naar het Leusdense buitengebied te halen. De gemeente Leusden zet de uitvoering van het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan voort. Voor het Centraal Buitengebied van de Groene Agenda (het Heiligenbergerbeekdal nabij de A28) wordt uitvoering gegeven aan natuur- en landschapsversterking. Dit is mogelijk door de uitplaatsing van de geitenhouderij aan de Maanweg en realisatie van het nieuw landgoed Groot Schutterhoef. De Lokale OntwikkelingsStrategie voor het Leader-gebied (voor de thema s recreatie, voedsel en educatie) moet nog worden gemaakt. In het 1 ste kwartaal 2015 moet er meer duidelijkheid komen. Hiermee kan Europees en provinciaal geld beschikbaar komen voor plattelandsontwikkeling. De agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee nam het initiatief om met veel partijen ideeën te bedenken voor het aanhalen van de band tussen stad en platteland. 9

10 Bijlage 1 Middelen uitvoering milieu- en duurzaamheidsprogramma Hieronder wordt ingegaan op de formatie en de budgetten van de gemeente Leusden voor het taakveld duurzaamheid en milieu. De uitvoering van het Milieuprogramma ligt deels bij de samenleving (zie pagina 1) en deels bij de gemeentelijke organisatie. De formatie en budgetten zijn beperkt en in beginsel taakstellend, hierdoor kunnen beperkingen ontstaan in de uitvoerbaarheid van dit programma. Aan de voorkant zijn daarom een aantal prioriteiten benoemd (zie pagina 2). Formatie In het Organisatie & Formatieplan van de afdeling Beleid is 2,5 fte opgenomen voor beleidsadviseurs van de unit Duurzame Leefomgeving. De uitvoering van het Milieuprogramma ligt deels bij andere afdelingen van de gemeente, zoals de afdeling Dienstverlening. Er worden afspraken gemaakt tussen de afdelingen om de uitvoering van dit programma en het voldoen aan milieuregelgeving te borgen. Taak Formatie Omschrijving en opmerkingen Milieu- en klimaatbeleid 0,75 fte Fte milieu-, duurzaamheids,- en klimaatbeleid, waarvan 0,16 fte tijdelijk voor regievoeren klimaatbeleid. Milieuhandhaving 1,2 fte Fte regievoeren wettelijke milieutaken, RUD Utrecht etc. Milieugedrag / NME 0,1 fte Fte onderhouden subsidierelatie Stichting De Groene Belevenis. Afval 0,45 fte Fte regievoeren afvalbeleid, uitvoering bij afdeling Dienstverlening. Dekking fte afvalbeleid via afvalstoffenheffing. Totaal 2,5 fte Dit is aan directe loonkosten o.b.v per fte en aan overhead o.b.v per fte. Budgetten In de begroting 2015 is structureel budget toegekend voor de wettelijke verplichte milieutaken. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor het milieudeel van de omgevingsvergunningverlening en handhaving. Deze taken worden door de RUD Utrecht uitgevoerd. Een deel van dit budget ( ) bestaat uit gelden die zijn overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds door de wijziging van het bevoegd gezag. Voor de uitvoering van het milieubeleid heeft de gemeente structureel beschikbaar (werkbudget milieubeleidsplan en werkbudget gemeentelijke organisatie 2.500). De uitvoering van het klimaatbeleid wordt voornamelijk gefinancierd vanuit incidenteel budget, namelijk eerder verkregen subsidie vanuit het rijk (SLOK-gelden) Deze gelden zijn middels een projectsubsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Energieakkoord Leusden. Bij het opstellen van het akkoord hebben de deelnemende partijen aangegeven dat voor de uitvoering van gehele akkoord aanvullende middelen nodig zijn. In 2015 zal de Stichting Energieakkoord Leusden een voorstel doen. De nieuwe organisatie Stichting De Groene Belevenis heeft een aanvraag voor subsidie ingediend voor Deze aanvraag is onder meer gebaseerd op bestaande budgetten inzake de taken voor natuur- en milieueducatie en milieugedrag. De raad heeft op 18 december 2014 ingestemd met het voorstel tot verzelfstandiging van het Natuur- en milieucentrum De Schoolsteeg. De Stichting De Groene Belevenis gaat per 1 januari 2015 van start (zie pagina 4). Taak Omschrijving Budget S / I Opmerkingen Milieu- en Werkbudget milieubeleidsplan S klimaatbeleid Werkbudget eigen organisatie S Duurzaamheidslening - I Via revolverend fonds totaal voor leningen aan woningeigenaren. Energieakkoord I I SLOK-gelden Energieakkoord Leusden Aanvullend Raadsvoorstel voorjaar 2015 Duurzaamheidsagenda I CUP 3.1 begeleiding proces. Milieuhandhaving Milieudeel omgevingsvergunning en handhaving S Dienstverleningsovereenkomst met RUD Utrecht. Bodem S Milieugedrag en NME Subsidie Stichting De Groene Belevenis S Subsidie-uitvoeringsovereenkomst met stichting. 10

TUSSENTIJDSE EVALUATIE MILIEUBELEIDSPLAN 2009-2015

TUSSENTIJDSE EVALUATIE MILIEUBELEIDSPLAN 2009-2015 TUSSENTIJDSE EVALUATIE MILIEUBELEIDSPLAN 2009-2015 De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling

Nadere informatie

Lessen aan de raad Ruimte en Duurzaamheid

Lessen aan de raad Ruimte en Duurzaamheid Lessen aan de raad Ruimte en Duurzaamheid Programma 20.00 uur inleiding (Wouter van den Bedem) 20.05 uur ruimte en wonen (Wouter van den Bedem) 20.20 uur buitengebied en recreatie (Detlef Stolker) 20.35

Nadere informatie

Milieuprogramma 2014. Missie Milieubeleidsplan, gemeenteraad november 2009

Milieuprogramma 2014. Missie Milieubeleidsplan, gemeenteraad november 2009 Milieuprogramma 2014 De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die niet ten koste

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Terugblik milieu 2011

Terugblik milieu 2011 Terugblik milieu 2011 In deze terugblik kunt u lezen welke acties inwoners, organisaties en de gemeente het afgelopen jaar hebben uitgevoerd om doelstellingen uit het milieubeleidsplan 2009-2013 te halen.

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 11 maart Kerntakendiscussie - thema duurzaamheid en milieu

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 11 maart Kerntakendiscussie - thema duurzaamheid en milieu Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3.11 Kerntakendiscussie - thema duurzaamheid en milieu Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 1. Het college verzoeken voor het thema duurzaamheid en milieu

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening 1 In het milieuprogramma staan alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan. Het geeft een beschrijving van de activiteiten die in 2011 uitgevoerd worden. Het overzicht van

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Energie en duurzaamheid. Beleidsvoornemen gemeente Nuth

Energie en duurzaamheid. Beleidsvoornemen gemeente Nuth Energie en duurzaamheid Beleidsvoornemen gemeente Nuth Inhoud van de presentatie samenstelling werkgroep aanleiding kansen voorstel middelen procedure Samenstelling werkgroep portefeuillehouder dhr. F.

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

7 Volksgezondheid en milieu

7 Volksgezondheid en milieu 7 Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken? Binnen Volksgezondheid en milieu vallen de volgende doelstellingen die reeds vertaald zijn in bestaand beleid: Voormalig programma Stimulerend 2.7 Het

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

BijpraatsessieCommissie GGB

BijpraatsessieCommissie GGB BijpraatsessieCommissie GGB Duurzaamheid en Afvalstoffenbeleid 22 juni 2016 Agenda 1.Openingdoor wethouderbeintema 2.Duurzaamheidsbeleid: terugblik 2015 en jaarplan 2016. 3.Van afval naar grondstof: bijpraten

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Milieu-uitvoeringsprogramma 2013

Milieu-uitvoeringsprogramma 2013 Milieu-uitvoeringsprogramma 2013 De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die niet

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid Huib Bulthuis, huisvesting SCO Leiden, schoolbestuur Eveline Botter, Projectmanager Gemeente Leiden 2 Inhoud

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag.

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag. M E M O R A A D Aan: Van: de gemeenteraad college van Heusden Datum: 31 juli 2012 Onderwerp: Milieujaarverslag 2011 Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (periodiek)

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Verduurzaming afvalinzameling

Verduurzaming afvalinzameling Verduurzaming afvalinzameling Overzicht presentatie Wat doet Avri? Doelstellingen Avri 2011-2015 Waarom verduurzaming? Projecten Avri Beoogde resultaten 1 Wat doet Avri Afvalbeheer: Inzameling huishoudelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Energiebesparing bedrijven Soester Zakenkring

Energiebesparing bedrijven Soester Zakenkring Energiebesparing bedrijven Soester Zakenkring 9-9 - 2016 09-09-2016 1 Even voorstellen Michiel van Dalen Teamleider handhaving bedrijven RUD Utrecht Erik Wishaupt Adviseur energiebesparing en energiebeleid

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Midden-Delfland, september

Milieubeleidsplan gemeente Midden-Delfland, september 1 2 Milieubeleidsplan 2011 2014 gemeente Midden-Delfland, september 2010 3 ï Milieubeleidsplan 2011 2014 gemeente Midden-Delfland, september 2010 4 ë Milieubeleidsplan 2011 2014 gemeente Midden-Delfland,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken.

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken. VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 11 december 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort de heer R. de Vries (voorzitter) de heer M. Tigelaar Gemeente Baarn Mevrouw

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Programma 8. Grien en beheer

Programma 8. Grien en beheer Trojka: Programmahouder : G. Wiersma Donormanager : R. Heeringa Programmaregisseur : P. Westra 8.1 Hoofddoelstelling Samen met de burgers zorgen voor een kwalitatief goede fysieke leefomgeving (bodem,

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie Speerpunt/ onderwerp Doelstelling speerpunt Verantwoordelijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per jr

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 12 oktober 2017

Datum raadsvergadering 12 oktober 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 augustus 2017 Datum raadsvergadering 12 oktober 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-454 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8 Verslag burgerjury 21 maart 2012 1 Verslag Burgerjury bijeenkomst 21 maart 2012 Op woensdag 21 maart vond de tweede bijeenkomst van de burgerjury plaats in het MFC Fascinatio. Van de honderd burgerjuryleden

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening Leden van de Commissie EM Frank van Swol 22 januari 2016 Memo Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 december 2009 Onderwerp: Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2010-2011 Voorgesteld besluit: Wij stellen u

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Milieuwerkprogramma 2013-2016. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Milieuwerkprogramma 2013-2016. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Milieuwerkprogramma 2013-2016 Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Inhoud van het milieuwerkprogramma... 3 1.4

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem EffectenArena: Ecorys in gesprek met betrokken partijen. Stadhuis, Gorinchem 18 februari 2016 Agenda Introductie Voorstelronde Het onderzoek van Ecorys Algemeen beeld

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Datum: Onderwerp: Aanwezig: Notulist: 26 oktober 2009, 19.30-21.30 uur Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Henk Muis, wethouder

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Startnotitie invoering van de Omgevingswet in Haren

Startnotitie invoering van de Omgevingswet in Haren Startnotitie invoering van de Omgevingswet in Haren Inleiding De gemeente Haren staat voor de uitdaging om zich goed voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. De gemeente zal hiervoor diverse stappen

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Statenmededeling Onderwerp Mestbewerking in Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Aanleiding In maart 2014 hebben

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Effectindicator bron realisatie streefwaarde 2014 Het aantal saneringsgevallen op het gebied van externe veiligheid in Spijkenisse

Effectindicator bron realisatie streefwaarde 2014 Het aantal saneringsgevallen op het gebied van externe veiligheid in Spijkenisse Programma 12 Milieu 12.1 Inleiding Het programma 'Milieu' beslaat de beleidsvelden algemeen milieubeleid, afvalverwijdering en -verwerking, en beheer rioleringssysteem. Het algemeen milieubeleid richt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 14-09-2017 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:30 Voorzitter: dhr. J. van den Broek Griffier: mw. S. Dewkalie 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd: 20.00

Nadere informatie

BWT bij de ODMH. 4 april, Guido van der Waal

BWT bij de ODMH. 4 april, Guido van der Waal BWT bij de ODMH 4 april, Guido van der Waal Omgevingsdienst Midden-Holland Milieutaken in de hele regio: Bodegraven-Reeuwijk Alphen aan den Rijn Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Bouw- en woningtoezichttaken

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie