investeringsmemorandum 2 e serie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "investeringsmemorandum 2 e serie"

Transcriptie

1 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap wordt via een baanbrekend leaseconcept het gebruik Stille Maatschap van 123Energie investeringsmemorandum 2 e serie van zonnepanelen aan woningbezitters aangeboden. Zij leasen voor een vast maandbedrag een zonnepanelensysteem. De maandelijkse leasetermijn is lager dan wat zij betalen bij het energiebedrijf, hierdoor verdient de gebruiker vanaf de eerste dag dat het zonnepanelensysteem op zijn of haar dak is geïnstalleerd. Door te beleggen in onze obligaties draagt u bij aan de realisatie van duurzame energieprojecten in Nederland. Het rendement op de obligaties bestaat uit een rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie. De obligaties worden vanaf jaar 1 uit de exploitatie afgelost. Aflossing geschiedt lineair in 8 jaar op verzoek of doormiddel van loting. U verstrekt in feite een lening aan de projectvennootschap, waarover u rente ontvangt. De rentevergoeding bedraagt 7% per jaar, welke u per kwartaal ontvangt. Het bedrijf bundelt de kracht van alle specialismen: ontwikkeling, financiering, verzekering en beheer van duurzame energieprojecten. Wij staan voor het vergroenen van het energieverbruik van onder meer particulieren, aan huis gebonden bedrijven en verenigingen van eigenaren. Ook andere vormen van duurzame energie worden nauwlettend gevolgd om zodra er sprake is van proven technology, werk van nieuwe ontwikkelingen te kunnen maken. Sutor Fonds Beheer De komende decennia is duurzaam beleggen meer en meer dé beleggingsvorm voor financiële instellingen en particuliere beleggers. Sutor Fonds Beheer biedt investeerders en beleggers de mogelijkheid om duurzaam te investeren en te beleggen in door haar geïnitieerde duurzame energieprojecten. Daarmee wordt een directe bijdrage geleverd aan een duurzame, stabiele en onafhankelijke energiehuishouding in Nederland. Een verantwoorde investering en belegging met een aantrekkelijk rendement. Niet alleen voor de investeerder en belegger, maar ook voor ons milieu. Indien u zich inschrijft en uw deelnamebedrag stort voor 30 november 2013 ontvangt u 1% cash bij deelname tot en met Investeert u voor een bedrag van of meer dan ontvangt u zelfs Mogelijkheid tot deelname 2 e serie Stille Maatschap 2% cash retour! 123Energie, via maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- elk Met gebruik van Energie Investeringsaftrek Gemiddeld rendement 13,8% op jaarbasis of 144 Obligaties van 5.000,- elk (minimumafname: 2 Obligaties) Gemiddeld rendement 7,2% op jaarbasis Een initiatief van Sutor Fonds Beheer per 15 maart 2013 en geactualiseerd per 17 oktober

2 2

3 inhoud 1. Samenvatting 5 2. Disclaimer 8 3. Risico s 8 4. Initiatiefnemer Investeren in een Stille Maatschap van 123Energie Financieel voordeel voor investeringen in duurzame energie Juridische structuur Fondsinvestering Rendement Kosten Deelnemen Fiscale aspecten Mededelingen Initiatiefnemer Algemene gegevens Definitielijst 29 Bijlagen: - Fiscaal Memorandum RSM belastingadviseurs - Ruling belastingdienst Zuid-Oost Brabant - Maatschapsovereenkomst - Model-overeenkomst voor toetreding tot Maatschap - Statuten Beheerder - Statuten Bewaarder - Trustakte 3

4 4 zonder INvEStERING, overstappen op SchoNE EN duurzame zonne-energie

5 Vandaag investeren, morgen profiteren! 1. Samenvatting 1.1 Doelstelling Investeren in duurzame energie met een aantrekkelijk rendement is mogelijk door deelname in een Stille Maatschap van 123Energie (hierna: de Maatschap ). Doelstelling van de Maatschap is om particulieren in de gelegenheid te stellen, zonder investering, over te stappen op schone en duurzame zonne-energie. Dit kan door een uitgebalanceerd leaseconcept waarbij alle zorg voor installatie en technisch onderhoud bij de particuliere gebruiker wordt weggenomen. De Maatschap zorgt voor de aanschaf en de installatie van zonnepanelen voor de woning, waarbij de Maatschap het economische eigendom van de Systemen verwerft, de financiering beschikbaar stelt, onderhoud en het beheer van de installaties. De Participant, die investeert in de Maatschap door ofwel toe te treden als Maat, ofwel minimaal twee Obligaties afneemt, ontvangt daarvoor een aantrekkelijk rendement. Een Maat profiteert bovendien van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de reguliere afschrijvingen. De investering wordt fiscaal gefaciliteerd. Het verwacht rendement voor de Maten gedurende de eerste acht jaren bedraagt gemiddeld 13,8% per jaar, uitgaande van een inkomstenbelastingdruk van 52%. Dit verwachte rendement staat los van het exploitatieresultaat van de Maatschap, waardoor het totaal rendement hoger kan zijn. De Obligatiehouders ontvangen een rente van 7% op jaarbasis, welke per kwartaal wordt uitgekeerd, zodat het effectief rendement 7,2% per jaar bedraagt. 1.2 Deelname De investering betreft het nemen van participaties in de Maatschap. In totaal zijn maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- beschikbaar en worden maximaal 144 Obligaties van 5.000,- elk uitgegeven. Daarnaast zal Sutor Fonds Beheer B.V. (de Beheerder en tevens Initiatiefnemer ) of een nader te noemen meester een bedrag van maximaal ,- als achtergestelde rentedragende lening (de Achtergestelde Lening ) beschikbaar stellen aan de Maatschap. Deelname kan al vanaf één Maatschapsaandeel of twee Obligaties. Door deel te nemen zult u ofwel Maat worden van de Maatschap waardoor u recht heeft op een grote fiscale aftrekpost, ofwel houder van Obligaties waarop een rente van 7% uitgekeerd per jaar wordt uitgekeerd. Voor de Maten is door de Belastingdienst op 13 december 2012 een Ruling (landelijk geldende vaststellingsovereenkomst) afgegeven, zie ook de bijlagen bij dit Investeringsmemorandum. De Maatschap heeft een looptijd van naar verwachting acht jaar. Het ondernemersdeel van de participatie in de Maatschap wordt gedurende de looptijd in beginsel niet afgelost. De Obligatieleningen worden in acht jaar lineair afgelost, of eerder in geval van een herfinanciering binnen die acht jaar. Voor de berekening wordt uitgegaan van een ontvangen rendement over een periode van acht jaar. Het kapitaal van de Maatschap wordt aangewend voor de aankoop van de zonnepanelensystemen. 123Energie Administratie B.V. is verantwoordelijk voor verkoop, administratie, installatie en technisch onderhoud, garanties en verzekeringen van de zonnepanelen. De Installaties worden via een leaseovereenkomst ter beschikking gesteld aan particuliere woningbezitters. 1.3 Beleggen in duurzame energie Nederland is achtergebleven met de productie van duurzame energie ten opzichte van Europa en van de rest van de wereld. De productie neemt wel gestaag toe maar is nog steeds minder dan 10% van het totaal aan energieproductie. De komende jaren zal het gebruik van duurzame energie verder toenemen. Doelstelling van de Nederlandse overheid is om in 2020 meer dan 14% duurzame energie te gebruiken en in 2050 zelfs een ruime meerderheid van het gebruik te laten bestaan uit duurzame energie. Dit cijfer is in december 2012 door kabinet Rutte II zelfs naar 16% bijgesteld. 5

6 Dit vergt dus enerzijds dat de productie van duurzame energie toe moet nemen en anderzijds dat gewerkt wordt aan meer energieneutrale huishoudens. Eén van de aspecten die op beide terreinen een belangrijke rol speelt is het gebruik van zonne-energie. Nu de technische capaciteit en het rendement van de panelen beter wordt, ook bij minder zonuren, en de productie ervan steeds goedkoper, wordt het in meer gevallen aantrekkelijk om zonnepanelen te installeren. Omdat het financieel rendement toeneemt, is ook het beleggen in deze ontwikkeling momenteel aantrekkelijk. 1.4 Risico s Aan iedere vorm van ondernemen zijn risico s verbonden. Deze risico s hebben betrekking op de deelname zelf en/ of op het onderliggende Systeem (de zonnepanelen). Neem daarom kennis van de beschrijving van de risico s zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van dit Investeringsmemorandum. 1.5 Rendement De Maatschap kent twee soorten Participanten: Maten die deelnemen als ondernemer in de Maatschap en afhankelijk zijn van de bedrijfswinst, en Obligatiehouders. Het rendement voor de Maten betreft een verwacht voordeel van gemiddeld 13,8% over het door hen ingebrachte kapitaal. Dit is afhankelijk van het werkelijk gerealiseerde exploitatieresultaat en het fiscale voordeel (inclusief het voordeel van de EIA) zoals dit voor iedere Maat apart geldt. Voor de Obligatiehouders, die participeren als belegger, is het gemiddeld effectief totaalrendement 7,2% per jaar. 1.6 Juridische structuur De Maatschap is een zogenaamde stille maatschap. Dat wil zeggen een contractuele verbintenis tussen een aantal maten waarvan één maat naar buiten optreedt als Beheerder. De Maten van de Maatschap zijn ondernemers en delen in het resultaat van de Maatschap. De Maatschap verkrijgt het economisch eigendom van maximaal 315 Systemen (uitgaande van een gemiddeld Systeem) van meerdere zonnepanelen en stelt deze ter beschikking aan de gebruikers, particuliere woningbezitters, via een leaseovereenkomst. 123Energie Administratie B.V. verkoop administratie, installatie en technisch onderhoud, garanties en verzekeringen van de zonnepanelen. Voor de financiering van de aankoop heeft de Maatschap naast eigen vermogen behoefte aan vreemd vermogen. Dit wordt gerealiseerd door de plaatsing van Obligaties bij beleggers en door de Achtergestelde Lening verstrekt door de Initiatiefnemer. De Beheerder is Sutor Fonds Beheer B.V., een 100% dochteronderneming van Sutor Invest B.V. De Beheerder is tevens Initiatiefnemer. Toezicht wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust 123Energie. 1.7 Fiscale aspecten De leden van de Maatschap (Maten) kwalificeren als ondernemer aldus de Ruling en zij kunnen gebruik maken van fiscaal gunstige regelingen zoals de Energie Investeringsaftrek ( EIA ). Voor de Obligatiehouders geldt een gunstige fiscale behandeling, omdat zij vallen onder Box III van de Inkomstenbelasting (IB) en dus geen belasting betalen over het feitelijk gerealiseerde rendement maar over een fictief rendement Toezicht Voor de Maatschap bestaat geen prospectusplicht. De Maatschap noch de Beheerder vallen onder toezicht van de AFM. Er worden wel effecten aangeboden zodat artikel 5:1 Wft van toepassing is maar omdat de aanbieding een waarde heeft die lager is dan ,- per kalenderjaar is de vrijstellingsregeling van artikel 53 Vrijstellingregeling Wft van toepassing. Dit Investeringsmemorandum is uitgegeven noch getoetst conform de eisen van de Wft. Voorts zal het balanstotaal van de Maatschap voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan en zullen bovendien minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen, zodat er op grond van artikel 4 van de Vrijstellingsregeling Wft een vrijstelling van de vergunningplicht is. Sinds 22 juli 2013 is de AIFM Richtlijn van toepassing. Voor deze emissie geldt geen vergunningplicht en geen prospectusplicht aangezien sprake is van een lopende aanbieding voor een bestaand fonds. In dit geval geldt voor deze serie, de tweede van maximaal 15 series, een coulanceperiode tot 21 juli 2014 zodat de Beheerder de tijd heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen zoals deze per 22 juli 2013 gelden door de invoering van de AIFM Richtlijn.

7 1.9 Deelname Deelname is eenvoudig. Door het insturen van het deelnameformulier geeft u als volgt aan dat u Participant wilt worden: - ofwel als Maat (ondernemer) te willen toetreden tot de Maatschap volgens de maatschapsovereenkomst (bijlage I); - ofwel als Obligatiehouder met minimaal twee Obligaties van 5.000,- elk waarop een rente van 7% per jaar wordt uitgekeerd. De rente wordt jaarlijks in vier termijnen (per kwartaal) uitgekeerd, zodat het effectief rendement 7,2% bedraagt. Als u als Maat wilt participeren verzenden wij u na ontvangst van uw inschrijfformulier hiervan een bevestiging, met een verzoek tot storting. Of in het geval u als obligatiehouder wilt participeren verzenden wij na ontvangst van het ingevulde en ondertekende deelnameformulier voor de Obligaties, een bevestiging van deelname. Indien vervolgens het nominale bedrag op uw Participatie (zijnde ieder Maatschapsaandeel of iedere Obligatie waarmee u wilt deelnemen) wordt voldaan door storting op onze Bankrekening, zal uw toetreding als Maat of uw deelname als obligatiehouder worden bevestigd Kenmerken 2 e serie Obligaties 144 van 5.000,- elk. Minimale afname: 2 Maatschapsaandeel 126 van 5.000,- elk. Minimale afname: 1 Looptijd Rendement Maatschapsaandeel Rendement Obligatie Zekerheden Activiteit Onbepaald, naar verwachting 8 jaar Gemiddeld 13,8% op jaarbasis Effectief 7,2% op jaarbasis ruling Belastingdienst, juridisch eigendom van de Systemen blijft bij Stichting. Financiering van de aankoop, administratie, installatie en onderhoud van maximaal 315 Systemen voor zonnepanelen. 7

8 2. Disclaimer De informatie in dit Investeringsmemorandum is opgesteld op basis van de gegevens zoals die momenteel bij de Initiatiefnemer bekend zijn. Voordat besloten wordt tot deelname wordt u verzocht kennis te nemen van het volledige Investeringsmemorandum en de bijlagen. De Initiatiefnemer kan niet garanderen dat deze informatie volledig is en in alle gevallen juist is weergegeven. Daarom zal de Maatschap en/of de Initiatiefnemer geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van de deelname. De Maatschap of de Beheerder staat niet onder toezicht van de AFM. Dit investeringsmemorandum is niet uitgegeven noch getoetst conform de eisen van de Wft. Deze aanbieding valt niet onder de Wft. omdat de totale omvang van de plaatsing valt onder de vrijstellingsgrens van , - conform de Vrijstellingsregeling Wft. Sinds 22 juli 2013 is de AIFM Richtlijn van toepassing. Voor deze emissie geldt geen vergunningplicht en geen prospectusplicht aangezien sprake is van een lopende aanbieding voor een bestaand fonds. In dit geval geldt voor deze serie, de tweede van maximaal 15 series, een coulanceperiode tot 21 juli 2014 zodat de Beheerder de tijd heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen zoals deze per 22 juli 2013 gelden door de invoering van de AIFM Richtlijn. 3. Risico s Indien u overweegt in te schrijven op de Participaties wordt aanbevolen kennis te nemen van het hele Investeringsmemorandum en in ieder geval de hier genoemde risico s goed te bestuderen. Hoewel het investeren in de Systemen (de zonnepanelen) met de meeste zorg en op deskundige wijze plaats heeft, dient een Participant zich toch bewust te zijn van de gebruikelijke risico s. Investeren brengt altijd risico s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die de verwachte rendementen negatief beïnvloeden. Dat geldt ook voor de Participaties in deze Maatschap. De risico s kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardemutaties optreden of dat de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs leiden tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering. Het maximale verlies is het bedrag van uw storting op uw Participatie en de betaalde kosten. Onderstaande opsomming is niet uitputtend en betreft risico s die zich mogelijk kunnen voordoen. Het is niet in te schatten in welke mate deze risico s zich voordoen en wanneer. Tevens kan een cumulatie van risico s optreden. De marktontwikkeling De waardeontwikkeling van de Systemen (zonnepanelen) wordt bepaald door de technische ontwikkeling, fiscale stimuleringsmaatregelen en de ontwikkelingen op de energiemarkt. Tevens wordt de waarde beïnvloed door algemene economische ontwikkelingen. De exploitatieresultaten kunnen ten gevolge van marktontwikkelingen aan veranderingen onderhevig zijn. Deze invloed zal echter beperkt zijn omdat lange termijn contracten worden afgesloten met gebruikers en overige partijen, met vaste maandelijkse betalingen. Inflatie Door inflatie neemt de reële waarde van uw deelname af. Een oplopende inflatie kan tot gevolg hebben dat het rendement in de tijd achterblijft bij de aanvankelijke rendementsverwachting. 8 Risico s verbonden aan de Participaties: Terugbetaling kapitaal/obligatielening Op het kapitaal van de Maten, waarover een fiscale teruggave wordt genoten, wordt in beginsel niet afgelost. De Obligaties worden gedurende acht jaar, vanaf jaar 1, lineair afgelost volgens een systeem van uitloting zoals nader beschreven in de Trustakte. Het staat Initiatiefnemer vrij om de Obligaties eerder af te lossen.

9 Waardering en verhandelbaarheid Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Participaties de waarde niet op ieder moment nauwkeurig of objectief vastgesteld kan worden, omdat geen openbare koers voorhanden is. Tevens bestaat het risico dat in de markt een waarde wordt toegekend die niet overeenkomt met de werkelijke waarde van de Participaties. Op het moment dat het wenselijk is de Participaties te verkopen, bestaat het risico dat zij beperkt of niet verhandelbaar zijn. Het is mogelijk dat er geen koper gevonden zal worden. Aansprakelijkheid De waarde van de Participatie kan geheel of gedeeltelijk teniet gaan. Dit deelnamerisico is inherent aan het investeren via een Participatie in een Maatschap. De Maatschap en/of de Beheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dit risico, behoudens in geval van grove onzorgvuldigheid, grove schuld, onbehoorlijk bestuur of opzet. Risico s verbonden aan de Beheerder en/of de Maatschap: Beheer- en management De Beheerder is Sutor Fonds Beheer B.V. Feitelijk is het functioneren en opereren van Beheerder afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de natuurlijke persoon die de directie van Beheerder vormt. Spreidingsrisico De Maatschap investeert uitsluitend in duurzame energieprojecten. Eventuele ongunstige ontwikkelingen kunnen niet gecompenseerd worden uit andere activiteiten. Dit risico is met name afhankelijk van de marktontwikkeling. Door het aangaan van contracten met een lange looptijd is sprake van continuïteit en stabiliteit. Overige risico s: Wijzigingen in regelgeving Door wijzigingen in de regelgeving of geheel nieuwe regelgeving kan de financiële of fiscale positie van de Maatschap of de Maten wijzigen. Fiscale risico s Het risico bestaat dat door wijziging in de fiscale regelgeving het resultaat anders uitvalt dan op dit moment voorzien. Eventuele veranderingen in inzicht van de Belastingdienst of in de fiscale wetgeving, besluiten en jurisprudentie (en de uitleg hiervan) komen voor rekening en risico van de Participanten. Met de belastingdienst is een Ruling afgesloten om de Risico s zoveel als mogelijk te beperken. Politieke risico s Politieke besluitvorming kan een negatief effect hebben op de belangen van de Maatschap of de Participanten. Conflicterend belang De Maatschap zal producten en diensten afnemen van gelieerde ondernemingen. Dit zal plaatsvinden tegen onderling afgesproken prijzen welke zijn vastgelegd in het Investeringsmemorandum en/of welke normaal zijn in het handelingsverkeer tussen onafhankelijke partijen. Het risico van een conflicterend belang tussen de Maatschap en deze ondernemingen is aanwezig. 9

10 4. Initiatiefnemer De Initiatiefnemer, Sutor Fonds Beheer B.V., is actief op het gebied van vastgoedbeleggingen en projectontwikkeling van met name commercieel vastgoed in Nederland. Nu heeft Sutor Fonds Beheer B.V. zich actief gericht op de opzet van een structuur voor verkoop, beheer en monitoring van zonnepanelen via de Stille Maatschap van 123Energie. Sutor heeft het voornemen om de 2 e serie van deze Maatschap in de markt te brengen en om deze activiteiten te laten financieren deels door investeerders, deels door het verstrekken van de Achtergestelde Lening aan de Maatschap. Sutor Fonds Beheer B.V. is de Beheerder en tevens de Initiatiefnemer. Zij is gevestigd te Hapert op het adres Oude Provincialeweg 48 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer De directie wordt gevoerd door Sutor Invest B.V. Sutor Invest B.V. is de enig aandeelhouder van de Initiatiefnemer. Zij is gevestigd te Hapert op het adres Oude Provincialeweg 48 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer Het enige doel en momenteel de enige activiteit is het houden van de aandelen in Beheerder. Alle aandelen worden indirect gehouden door de heer M. Schoenmakers. De directie wordt gevoerd door de heer M. Schoenmakers. Duurzaam investeren met een comfortabele fiscale rugdekking 5. investeren in een stille maatschap van 123Energie B.V. 5.1 de belegging Zonne-energie moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom heeft 123Energie een baanbrekend Zonne-Leaseproduct ontwikkeld. Hierdoor kan - zonder investering vooraf - een zonnepanelensysteem van 123Energie worden geïnstalleerd. Door de gebruikers van de Systemen wordt een aanzienlijke besparing op de energiekosten gerealiseerd. De Maatschap verkrijgt het economisch eigendom van de Systemen en biedt de particuliere woningbezitters de mogelijkheid om de Systemen te leasen. In plaats van ineens betalen voor de aanschaf van een Systeem voor zonnepanelen moet de klant dus een beperkt leasebedrag per maand betalen (gemiddeld 37,- exclusief btw en afhankelijk van omvang). Service, verzekering en technisch onderhoud zijn daarbij inbegrepen. Dit bedrag is kleiner dan of gelijk aan de verwachte besparing op de energiekosten. Na afloop van de contractperiode van de lease kan de gebruiker het Systeem tegen een beperkte vergoeding overnemen. De levensduur van de panelen is 30 jaar, waarbij door de leverancier een opbrengstgarantie wordt gegeven tot in het 25 e jaar. De vraag van consumenten naar zonne-energie is enorm. Ongeveer gezinnen willen over op zonne-energie. Toch hebben de laatste jaren maar zo n huishoudens gekozen voor zonne-energie. De markt kent, onder meer hierdoor, een enorme potentie. 123Energie biedt met haar leaseconcept de totaaloplossing voor de problemen waar consumenten tegen aan lopen. Er is op dit moment nog geen enkele partij die een vergelijkbaar concept heeft. Er zijn wel enkele partijen die naar de mogelijkheden kijken, echter zijn deze nog niet zover en zijn ze nog niet actief in de markt. Je kunt stellen: het concept van 123Energie is uniek voor Nederland. In onder meer Amerika is het leasen van zonnepanelen voor particulieren al jaren een business met een enorme omvang. 10 Om de zonnepanelen en de installatie, verzekering en onderhoud daarvan te kunnen financieren heeft 123Energie kapitaal nodig. Deelname aan de Maatschap betreft dus een investering in Systemen voor het opwekken van duurzame energie. Goed voor het milieu en goed voor het resultaat.

11 Het kapitaal dat de Maatschap nodig heeft, bedraag ,-. Dit zal bijeengebracht worden door enerzijds de Participanten en anderzijds de door Initiatiefnemer verstrekte Achtergestelde Lening van maximaal ,-. De Participaties bestaan uit maximaal 144 Obligaties van 5.000,- elk, dus totaal maximaal ,-, en uit maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- elk, dus totaal maximaal ,-. Het kapitaal wordt grotendeels aangewend voor de aanschaf van de Systemen (zonnepanelen) en de installatie, verzekering en onderhoud daarvan. Het economische eigendom van de Systemen wordt gehouden door de Maatschap terwijl het juridische eigendom wordt gehouden door de Bewaarder, de onafhankelijke Stichting Trust 123Energie. In de Maatschap worden de Maten mede-ondernemer waardoor zij het recht genieten om de EIA te kunnen verrekenen met hun belastbaar inkomen, zodat een aantrekkelijk rendement ontstaat. Daarnaast verstrekken de Participanten de Obligatieleningen, de Maatschap geeft de Obligaties uit en elke Obligatiehouder dient minimaal twee Obligaties af te nemen van 5.000,- elk met een rente van 7% per jaar. Dit resulteert in onderstaand rendementsoverzicht. Een top rendement met een duurzame visie! Wat is het verwachte rendement? Obligaties Het rendement op de Obligaties is 7,2% effectief op jaarbasis. De rentevergoeding is 7% per jaar en wordt per kwartaal uitgekeerd, op deze wijze heeft u een effectief rendement van 7,2% per jaar. Brutorendementsberekening Obligaties Box III (minimale afname: 2 Obligaties van elk) Totaal Inleg Box III Aflossing Totaal Maatschapsaandeel Een groot deel van het rendement op de Maatschapsaandelen is gebaseerd op gebruikmaking van fiscale aftrekposten en vrijstellingen. Hierdoor wordt het risico van uw Maatschapsaandeel sterk beperkt. Om te komen tot een aantrekkelijk rendement, dient u voldoende aanspraak te maken op de fiscale aftrekposten. Wij adviseren u hiertoe uw fiscale positie te toetsen en eventueel navraag te doen bij uw belastingadviseur. Onderstaande berekening maakt duidelijk wat het rendement voor u is, er van uitgaand dat u in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting valt (thans: 52%). Uw investering: 5.000, zijnde het Maatschapsaandeel. Het voordeel over uw Maatschapsaandeel kan als volgt worden berekend: Teruggave van de belastingdienst in jaar 1: 4.956,46 11

12 Uw investering van fiscaal geeft u recht op afschrijving over een bedrag van in jaar 1. Van dit bedrag mag u 25% van de boekwaarde afschrijven en tevens de EIA (Energie Investeringsaftrek), 41,5%, in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. ( * 66,5% * belastingtarief 52%) * 86% (zijnde 100% minus 14% MKB-winstvrijstelling) De jaren 2 tot en met 8 ontvangt u via uw inkomstenbelastingaangifte een gecombineerd totaalbedrag terug van 4.842,50. U heeft in de jaren 2 tot en met 8 recht op de aftrek van de reguliere afschrijving, deze bedraagt 25% van de boekwaarde en na jaar 8 resteert nog 10% restwaarde. De jaarlijkse belastingteruggave kan als volgt worden weergegeven: boekwaarde van het voorgaande jaar * 25% afschrijving * 86% * belastingtarief 52% Het fiscaal rendement is voor de Maten als volgt weer te geven: Brutorendementsberekening Box I Totaal Inleg Retour van belasting Totaal Box I Minus inleg R rendement In deze berekening is uitgegaan van het brutoresultaat en de aftrek in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting van 52%. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheid van MKB-winstvrijstelling, die een negatief effect op uw aftrekpost kan hebben, welke voor veel van de Maten zal gelden. Raadpleeg hierbij altijd uw fiscaal adviseur voordat u besluit te beleggen. Het rendement wordt niet gegarandeerd. Op de kapitaaldeelname van de Maten wordt in beginsel niet afgelost. De vaststellingsovereenkomst, waarin de landelijke goedkeuring (Ruling) van de Belastingdienst voor deze aftrekposten is neergelegd, is afgegeven door de Belastingdienst regio Oost-Brabant, kantoor s-hertogenbosch, op 13 december Dit proces is begeleid door RSM belastingadviseurs Eindhoven, Maastricht, Venlo, Heerlen en Roermond. Door de Initiatiefnemer zal steeds worden toegezien op de verhouding tussen fiscaal geïnvesteerd vermogen (30%) en Obligaties en Achtergestelde lening (70%). De EIA (Energie Investeringsaftrek) is een stimuleringsmaatregel van de overheid die dient ter bevordering van investering in duurzame energieopwekking. 123Energie wordt door deze constructie in staat gesteld een interessant leaseconcept aan te bieden. Vanaf de dag van installatie zal de energierekening van de gebruiker gaan dalen (of gelijk blijven aan) de huidige energierekening. De leasetermijnen staan voor de gehele leaseovereenkomst vast. Bij stijging van de energieprijzen, zal het voordeel jaarlijks steeds groter worden. 12 Uit de cijfers van het CPB blijkt dat de energieprijzen de komende jaren met 7% zullen stijgen. Hoe hoger de energieprijs, hoe hoger de besparing voor de gebruiker van de Systemen (de zonnepanelen). Via de website kunnen potentiële gebruikers zelf uitrekenen hoe groot de besparing is. Op deze site kunt u ook nadere informatie over het product vinden. 123Energie heeft afspraken met leveranciers van goedgekeurde Systemen, aannemers voor de montage en onderhoudsmonteurs voor het technisch onderhoud. Hierdoor heeft de gebruiker geen zorgen over het installeren en functioneren van het systeem en geen tussentijdse kosten. De gebruiker betaalt alleen de vaste leaseprijs per maand.

13 5.2 Ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen De groei van de wereldbevolking en de toename van het energiegebruik veroorzaken problemen, waaronder uitputting van fossiele brandstoffen. De wereld verbruikt per dag ongeveer 95 miljoen vaten olie. Het olieverbruik steeg de afgelopen jaren met 2%, de verwachting is dat dit de komende jaren harder gaat stijgen door opkomende landen zoals China en India. Daarnaast hebben we het punt bereikt waarop het verbruik groter is dan de middelen die kunnen worden aangeboord. Aan een oplossing voor deze problemen wordt gewerkt door bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen en aanbieden voor milieuproblemen. Eén van deze oplossingen is de productie van duurzame energie. De interesse van Nederlandse consumenten in zonnepanelen is groot: negen van de tien Nederlanders willen meer zonne-panelen in Nederland en de helft wil graag panelen op het eigen dak (bron: onderzoek Motivaction 2011, in opdracht van Natuur & Milieu). Consumenten willen hiermee een bijdrage leveren aan een beter milieu, geld besparen of minder afhankelijk zijn van andere landen of energiebedrijven. Hoewel veel consumenten bereid zijn zonnepanelen aan te schaffen, doen zij dat niet vanwege aanschafkosten en het gedoe dat bij aanschaf en installatie komt kijken. Nederland heeft dan ook erg weinig zonnepanelen: uit de analyse blijkt dat ons land op de elfde plaats van totaal dertien onderzochte landen staat. (bron: Natuur en Milieu) Naast de hoge aanschafkosten kijken veel consumenten ook tegen het enorme aanbod van zonnepaneelsystemen op. De consument wordt overspoeld met aanbiedingen en kan hierdoor zonder schifting geen goede keuze maken. 123Energie helpt de consument hierbij. Het is nooit eerder zo interessant geweest voor woningeigenaren om zelf zonne-energie te gaan produceren. Dit komt met name door de combinatie van de relatief hoge energieprijs voor consumenten en de grote prijsdaling van de zonnepanelen zelf. De prijs per kwh elektriciteit voor consumenten is in Nederland relatief hoog en bedraagt ongeveer 0,25 (CBS energieprijsontwikkeling 1e kwartaal 2012). Dat komt omdat in Nederland relatief veel energiebelasting wordt geheven op kleinverbruikers vergeleken met andere Europese landen, 60% van de stroomprijs voor consumenten bestaat momenteel uit energiebelasting en BTW. Naar verwachting zal de stroomprijs voor consumenten de komende jaren stijgen. Hierdoor wordt de besparing van de klanten van 123Energie elk jaar groter. De leaseprijs is namelijk voor de gehele leasetermijn gelijk, zonder indexering. De Systemen (zonnepanelen) zullen gemiddeld circa 70% van het verbruik van een gemiddeld huishouden opwekken, dus tel uit je winst. Over stroom die wordt opgewekt met zonnepanelen op eigen dak, en die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet, hoeven huishoudens in Nederland tot 5000 kwh per jaar geen energiebelasting en BTW te betalen. Dit betekent voor de klant dat indien hij of zij minder verbruikt dan dat zij opwekt, over het meerdere de volledige prijs van de energiemaatschappij kan ontvangen. De prijs van zonnepanelen is de laatste tien jaar in Nederland met ruim 80% gedaald. Deze spectaculaire daling is een gevolg van mondiale massaproductie aangedreven door een gesubsidieerde vraag uit landen zoals Duitsland, efficiëntere productiemethoden en een verbetering van het energetisch rendement van de zonnecellen. De levensduur van onze Systemen (zonnepanelen) en de vermogensgarantie van de leverancier is thans 25 jaar. De meeste 13

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie