26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!"

Transcriptie

1 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van de borgtocht en de hoofdelijke aansprakelijkheid in de financieringspraktijk een belangrijke rol. Banken zullen bij het verstrekken van krediet aan het midden- en kleinbedrijf vaak verlangen dat de directeur-grootaandeelhouder zich garant' stelt voor de verplichtingen van zijn of haar onderneming uit hoofde van het krediet. Ook bij de grotere kredieten aan (internationale) concerns eisen banken meestal dat de moeder- of houdstervennootschap, eventueel samen met andere groepsvennootschappen, een dergelijke garantie afgeeft. Hoewel veel over de overeenkomst van borgtocht is geschreven, is er nog steeds onduidelijkheid over sommige kenmerken van deze bijzondere overeenkomst. Met name de vraag of iemand zich hoofdelijk heeft verbonden of dat (slechts) sprake is van een overeenkomst van borgtocht, leidt nog steeds tot discussie en geschillen. In dit artikel zal de figuur van de borgtocht worden besproken, waarbij de overeenkomsten, maar ook de verschillen met de hoofdelijke aansprakelijkheid (ook wel hoofdelijkheid) worden behandeld. Hierbij besteden we tevens aandacht aan de vraag of het mogelijk is voor een partij die heeft aangegeven zich hoofdelijk te verbinden, om later te stellen dat er slechts' sprake is van een borgtocht. 1. Kenmerken borgtocht De overeenkomst van borgtocht is een zogenoemde benoemde overeenkomst en is geregeld in titel 14 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Art. 7:850, lid 1 BW geeft een omschrijving van wat onder een overeenkomst van borgtocht moet worden verstaan, namelijk "borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen". Zoals onder meer uit de parlementaire geschiedenis blijkt, zijn zowel de hoofdschuldenaar als de borg gehouden om dezelfde schuld te voldoen en vloeit binnen het systeem van het Burgerlijk Wetboek uit de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt de schuld van een ander te voldoen, een vorm van hoofdelijkheid voort. 1 De wetgever is er dan ook van uitgegaan dat de borgtocht een bijzondere vorm van hoofdelijkheid is, hetgeen ook volgt uit art. 6:6, lid 2 BW. Dit artikel bepaalt immers dat schuldenaren hoofdelijk 1 TM, Parl. Gesch. Titel 14, p juni 2010 Sdu Uitgevers

2 ftv 26 verbonden zijn indien uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat de schuldenaren ten aanzien van eenzelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, hetgeen bij de overeenkomst van borgtocht het geval is. De wetgever heeft er echter voor gekozen om dit ook expliciet in de titel over borgtocht op te nemen. Art. 7:850, lid 3 BW bepaalt dan ook dat - voor zover daar in titel 14 van Boek 7 BW over de borgtocht niet van wordt afgeweken - de bepalingen met betrekking tot hoofdelijkheid op de overeenkomst van borgtocht van toepassing zijn. Zoals de tekst van art. 7:850, lid 3 BW al doet vermoeden, wijken de bepalingen met betrekking tot borgtocht in een aantal gevallen af van die met betrekking tot hoofdelijkheid. De belangrijkste verschillen zetten we op een rij Afhankelijkheid Art. 7:851, lid BW bepaalt dat de borgtocht afhankelijk (ofwel accessoir) is van de verbintenis van de hoofdschuldenaar, waarvoor zij is aangegaan. Dit impliceert onder meer dat de borgtocht komt te vervallen, zodra er geen hoofdverbintenis meer is. Deze afhankelijkheid speelt niet bij hoofdelijkheid. Weliswaar geldt bij hoofdelijkheid dat nakoming (bijvoorbeeld door middel van betaling) door een hoofdelijk schuldenaar ook zijn medeschuldenaren bevrijdt (art. 6:7, lid 2 BW), maar voor het overige is het uitgangspunt dat de vorderingsrechten van de schuldeiser op de hoofdelijk schuldenaren zelfstandige (en dus geen afhankelijke) vorderingsrechten zijn. In de parlementaire geschiedenis wordt hierover opgemerkt dat "de zelfstandigheid van de vorderingsrechten tegen de verschillende schuldenaren blijkt uit het feit, dat - zoals overal aanvaard wordt - de schuldeiser over elk dezer vorderingsrechten afzonderlijk kan beschikken door een overdracht of een afstand om niet of baat. Het uitgangspunt van het ontwerp is dan ook dat de lotgevallen van het vorderingsrecht tegen de één de vorderingsrechten tegen de andere niet beïnvloeden, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit". 2 Het afhankelijke karakter van de borgtocht brengt ook met zich mee dat de borg zich kan beroepen op de verweermiddelen die de hoofdschuldenaar jegens de schuldeiser heeft (art. 7:852, lid 1 BW). Voorwaarde hierbij is wel dat de verweermiddelen betrekking hebben op het bestaan, de inhoud of het tijdstip van de nakoming van de verbintenis. De borg kan zich niet beroepen op verweermiddelen die uitsluitend betrekking hebben op de rechtsvordering. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de hoofdschuldenaar surseance van 2 TM, Parl. Gesch. Boek 6, p. 95. betaling is verleend. De borg kan zich er in dat geval dus niet op beroepen dat aan de hoofdschuldenaar uitstel van betaling is verleend. 3 Daarnaast brengt het afhankelijke karakter van de borgtocht mee dat de borg bevoegd is nakoming van zijn verbintenis op te schorten zolang de hoofdschuldenaar zich op een opschortingsrecht kan beroepen (art. 7:852, lid 3 BW) en dat de borgtocht tenietgaat op het moment dat de rechtsvordering tot nakoming van de verbintenis van de hoofdschuldenaar is verjaard (art. 7:853 BW) Subsidiariteit Het tweede (hoofd)kenmerk van de borgtocht is dat deze verbintenis een subsidiair karakter heeft. Dit komt tot uitdrukking in art. 7:855 BW, waarin is bepaald dat de borg niet is gehouden tot nakoming voordat de hoofdschuldenaar in de nakoming van zijn verbintenis is tekortgeschoten. Hierbij is het niet van belang of de tekortkoming aan de hoofdschuldenaar kan worden toegerekend; er is immers geen verzuim van de hoofdschuldenaar vereist. Wel wordt van de schuldeiser verlangd dat hij het nodige heeft gedaan om te constateren dat de hoofdschuldenaar niet tot betaling overgaat. 4 Ook dit subsidiaire karakter is niet aanwezig bij de hoofdelijke aansprakelijkheid, vanwege de zelfstandigheid van de vorderingsrechten van de schuldeiser op de hoofdelijk schuldenaren Regres Voorts wijkt de regeling met betrekking tot regres bij borgtocht af van de algemene regel bij hoofdelijkheid. Art. 7:866 BW bepaalt dat indien de borg heeft betaald onder de overeenkomst van borgtocht, de borg een regresvordering verkrijgt op de hoofdschuldenaar en de overige hoofdelijk schuldenaren. Voor die regresvordering zijn de overige hoofdelijk schuldenaren jegens de borg hoofdelijk aansprakelijk. Kortom, de borg kan elk van hen aanspreken voor het gehele bedrag dat door de borg is voldaan, ongeacht of de desbetreffende hoofdelijk schuldenaar de schuld intern ook aangaat. Indien echter sprake is van hoofdelijkheid en de schuld wordt ten laste van een hoofdelijk schuldenaar gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem in de onderlinge relatie tussen de hoofdelijk schuldenaren aangaat, dan verkrijgt die hoofdelijk schuldenaar 3 Art. 241 Faillissementswet (hierna: Fw) luidt: De surseance werkt niet ten voordele van borgen en andere medeschuldenaren. De ratio hierachter is dat - net als bij het akkoord in artikel 160 Fw - niet zozeer sprake is van een uitstel van betaling of kwijtschelding, maar veeleer van een regeling van een wijze van buitengerechtelijke voldoening. 4 MvT, Parl. Gesch., p Sdu Uitgevers juni

3 26 ftv conform art. 6:10, lid 2 BW een vordering op de overige hoofdelijk schuldenaren voor het bedrag van dit meerdere, maar telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de desbetreffende mede hoofdelijk schuldenaar in die onderlinge relatie aangaat. Dus stel dat die mede hoofdelijk schuldenaar de schuld in de onderlinge relatie tussen de hoofdelijk schuldenaren slechts voor een bepaald percentage of in het geheel niet aangaat, dan kan de hoofdelijk schuldenaar die de regresvordering heeft, zich slechts tot dat percentage of in het geheel niet op die mede hoofdelijk schuldenaar verhalen. In dat geval is er dus geen sprake van een hoofdelijke regresvordering. Daarnaast is de regeling van art. 6:13 BW - indien regres op een mede hoofdelijk schuldenaar niet mogelijk blijkt - niet van toepassing op de borg. Dit betekent dat indien een hoofdelijk schuldenaar die de schuld in de onderlinge verhouding tussen de hoofdelijk schuldenaren niet aangaat, wordt aangesproken, terwijl de overige hoofdelijk schuldenaren geen verhaal bieden, deze schuldenaar zich niet voor een deel of het geheel kan verhalen op de borg (als die er is). In hetzelfde geval zou de aangesproken borg andersom de hoofdelijk schuldenaar (ook als de schuld hem in de interne relatie tussen de hoofdelijk schuldenaren niet zou aangaan) wel voor het geheel kunnen aanspreken. Daarnaast kan de borg - in het geval de hoofdelijk schuldenaren geen verhaal bieden - op grond van art. 7:869 BW het onverhaalbaar gebleven gedeelte omslaan over zichzelf, eventuele mede-borgen en andere niet-schuldenaren die "voor de verbintenis aansprakelijk waren" (bijvoorbeeld derde pand- of hypotheekgevers). De borg heeft dus meer verhaalsmogelijkheden dan de hoofdelijk schuldenaar. 2. Borgtocht of hoofdelijkheid? Gezien het vorenstaande kan het voor een schuldenaar van belang zijn om zich op het standpunt te stellen dat hij zich niet hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld, maar dat slechts' sprake is van een borgtocht. Dit speelt nog meer wanneer de schuldenaar een particulier is. Van de bepalingen met betrekking tot het afhankelijke en subsidiaire karakter van de borgtocht kan niet ten nadele van de particuliere borg worden afgeweken (art. 7:862 BW). Daarnaast geldt een aantal specifieke dwingendrechtelijke bepalingen voor de particuliere borg waarvan voor de praktijk het meest relevant zijn dat: - indien bij het aangaan van de borgtocht het bedrag van de hoofdverbintenis nog niet vaststond, een maximumbedrag moet zijn overeengekomen tot welk bedrag de borgtocht geldt (art. 7:858 BW); - de borgtocht op schrift moet zijn gesteld (hetgeen ook geldt voor de overeenkomst die tot het aangaan van de borgtocht verplicht) (art. 7:859 BW); en - voor zover de borgtocht is aangegaan voor toekomstige verbintenissen, deze opzegbaar is en aan beperkingen is gebonden (art. 7:861 BW). 3. Particuliere borg Art. 7:857 BW bepaalt dat sprake is van een zogenoemde particuliere borg' indien een natuurlijk persoon een borgtocht is aangegaan die noch handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de nv of bv waarvan hij bestuurder is en alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen heeft. Dit artikel komt overeen met de uitzondering die is geformuleerd in art. 1:88, lid 5 BW. De memorie van toelichting stelt over deze uitzondering: "Degene die een zelfstandig beroep uitoefent of door een eenmansonderneming of vennootschap onder firma aan het zakenleven deelneemt, draagt daarvoor de volle aansprakelijkheid, volgens de onderhavige bepaling ook als hij in de normale uitoefening van dat beroep een borgtocht aangaat. Deze persoonlijke aansprakelijkheid kan in beginsel worden uitgesloten door het beroep of bedrijf door middel van een besloten of naamloze vennootschap uit te oefenen, doch de enkele aansprakelijkheid van deze vennootschap wordt in de praktijk niet ten onrechte veelal onvoldoende geacht bij belangrijke transacties zoals geldleningen. Gebruikelijk is dan ook dat de wederpartij hier extra zekerheid verlangt door middel van bij voorbeeld een borgtocht. Het is daarom gerechtvaardigd deze borgtochten gelijk te stellen met de borgtochten die de borg in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf aangegaan is." 5 Hieruit blijkt dat een borgtocht afgegeven door een directeur-grootaandeelhouder die strekt tot zekerheid van een doorlopend krediet dat dient ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die bv, niet als een particuliere borgtocht' kwalificeert. Het is dus van belang om vast te stellen of sprake is van een particuliere borg, omdat alleen voor de particuliere borg de eerdergenoemde dwingendrechtelijke (beschermings)bepalingen gelden. 4. Borgtochtverweer Hiervoor is een aantal kenmerken van de borgtocht besproken op basis waarvan het voor degene die wordt aangesproken op grond van hoofdelijkheid interessant 5 MvT Inv., Parl. Gesch., p juni 2010 Sdu Uitgevers

4 ftv 26 kan zijn zich er op te beroepen dat er sprake is van borgtocht. Bij de beoordeling van een dergelijk borgtochtverweer is van belang of in het geval partijen een hoofdelijkheidsverklaring hebben ondertekend waaruit blijkt dat het de bedoeling is dat de schuldenaar zich jegens de schuldeiser hoofdelijk verbindt, dan niet ook per definitie sprake is van hoofdelijkheid of dat het in een dergelijk geval nog steeds mogelijk is dat de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar kwalificeert als een borgtocht. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt het volgende: "Het antwoord op de vraag of, bij twee of meer hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren, zich al of niet de bijzondere vorm van borgtocht voordoet, moet dus gezocht worden in de rechtsverhouding tussen elk der schuldenaren en de schuldeiser: heeft tegenover de laatstgenoemde een schuldenaar zich aangediend als iemand wie de schuld niet aangaat, die zich aansprakelijk stelt voor de schuld van een ander, de hoofdschuldenaar - en voor de interpretatie van die overeenkomst kan wel van belang zijn maar is niet beslissend of het woord borg' of borgtocht' is gebruikt -, dan zijn de bepalingen omtrent borgtocht van toepassing." 6 Daarnaast heeft de wetgever art. 6:863 BW opgenomen, dat van toepassing is op de particuliere borgtocht en bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot borgtocht van overeenkomstige toepassing zijn indien een particulier zich verbindt tot een bepaalde prestatie voor het geval een derde een bepaalde verbintenis met een andere inhoud jegens de schuldeiser niet nakomt. De wetgever heeft hiermee beoogd om de voorschriften omtrent borgtocht van overeenkomstige toepassing te laten zijn op (garantie)overeenkomsten waarbij iemand zich verplicht tot een bepaalde prestatie voor het geval dat een schuldenaar van de schuldeiser zijn verplichting van een andere aard niet nakomt. Als onderbouwing wordt aangegeven: "Zodanige garanties, in het maatschappelijk verkeer ook als borgtocht beschouwd, kunnen even onereuze gevolgen hebben voor degene die zich garant stelt als een eigenlijke borgtocht zoals deze in het ontwerp is omschreven. Hoewel ook zonder uitdrukkelijke bepaling verschillende voor de borgtocht gegeven voorschriften wel analogisch zouden worden toegepast op de hier bedoelde garantieovereenkomsten, is met name twijfel mogelijk ten aanzien van het voorschrift dat de verbintenis tot een in geld uitgedrukt maximum moet worden aangegaan (...) en ten aanzien van het bewijsvoorschrift (...)" Dit artikel is echter alleen van toepassing voor zover iemand zich verbindt jegens de schuldeiser voor het 6 TM, Parl. Gesch. Boek 7, p geval de derde zijn verbintenis jegens de schuldeiser niet nakomt. Een garantie die bijvoorbeeld wordt afgegeven voor de schade die de schuldeiser lijdt als een derde iets niet doet zonder dat die derde verplicht is om datgene te doen, valt niet onder deze bepaling en op een dergelijke garantie zijn dan de bepalingen omtrent borgtocht niet van toepassing. 7 Zoals de toelichting ook aangeeft, is er juridisch gezien een belangrijk verschil tussen beide garanties, omdat een garantie die valt onder art. 7:863 BW accessoir (afhankelijk) zal zijn, terwijl indien dit niet het geval is, er sprake zal zijn van een zelfstandige (onafhankelijke) overeenkomst. 8 Volgens de toelichting brengt deze bepaling met zich mee "dat een overeenkomst waarbij een particulier aan de schuldeiser garandeert dat de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen zal nakomen, eveneens aan de bepalingen van deze afdeling onderworpen is en dus (...) slechts als een gewone borgtocht zal gelden" Het borgtochtverweer in de jurisprudentie De door partijen gekozen bewoordingen zijn niet bepalend voor de juridische kwalificatie van hun relatie. Volgens Wessels zou de bedoeling van partijen' als maatstaf moeten dienen en zou de vertrouwensleer van art. 3:35 BW dienen te gelden. Klaassen geeft in haar artikel aan dat zij dat gezien de overwegingen uit de parlementaire geschiedenis betwijfelt. 10 Wij menen met Klaassen dat de parlementaire geschiedenis suggereert dat ook als zowel degene die zich hoofdelijk heeft verbonden als de schuldeiser welbewust voor de hoofdelijke verbondenheid heeft gekozen, toch de wettelijke regeling van borgtocht op hen van toepassing is als de schuldenaar zich heeft aangediend als iemand wie de schuld niet aangaat en die zich aansprakelijk stelt voor de schuld van een ander. In 2004 oordeelde de Rechtbank Breda over de vraag of vier particulieren die zich volgens de tekst van de kredietovereenkomst hoofdelijk hadden verbonden, moesten worden aangemerkt als borg. De rechtbank overweegt: "Naar het oordeel van de rechtbank dient de hoofdelijke verbondenheid van Migchelbrink c.s. (...) te worden gekwalificeerd als borgtocht. Niet in geschil is dat Migchelbrink c.s. zich jegens ABN AMRO bank slechts hebben verbonden tot zekerheid en niet - naast Quality Time Events - tot kredietnemer. Gesteld noch gebleken is 7 TM, Parl. Gesch. Boek 7, p TM, Parl. Gesch. Boek 7, p MvT, Parl. Gesch. Boek 7, p C.J.M. Klaassen, Hoofdelijkheid of borgtocht, wat zal het wezen?, WPNR 98/6316. Sdu Uitgevers juni

5 26 ftv voorts dat Migchelbrink c.s. in hun relatie tot Quality Time Events ook draagplichtig zijn voor de schuld van Quality Time Events aan ABN AMRO bank. Nu niet is gebleken van feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel moeten leiden, dient het er gelet op de redactie van de kredietovereenkomst ervoor worden gehouden dat ook ABN AMRO bank van dit een en ander op de hoogte was." 11 Van Andel geeft in zijn noot bij deze uitspraak aan dat hij van mening is dat anders dan de parlementaire geschiedenis suggereert, niet doorslaggevend zou moeten zijn of iemand zich presenteert als iemand die de schuld aangaat en die slechts zekerheid verstrekt voor de schuld van een ander. Als kritiek op die argumentatie voert hij aan dat deze ziet op de dwingendrechtelijke bepalingen die alleen gelden voor de particuliere borg. Hij meent dat niet valt in te zien waarom een professionele borg voor wie de bepalingen omtrent de overeenkomst van borgtocht van regelend recht zijn, niet voor de normale hoofdelijkheid zou kunnen kiezen, ook als hem de schuld intern niet zou aangaan en ook als hij zich als een niet-draagplichtige schuldenaar jegens de bank zou hebben gepresenteerd. 12 In hoger beroep oordeelt het Hof Den Bosch 13 dat hoewel tekst en opmaak van de kredietovereenkomst niet beslissend zijn voor de vraag of er sprake is van gewone' hoofdelijkheid of borgtocht, zij wel degelijk van belang is voor de interpretatie van de rechtsverhouding. Vervolgens citeert het hof de overweging uit de parlementaire geschiedenis zoals hiervoor in paragraaf 4 is opgenomen en komt dan tot de conclusie dat uit dit citaat volgt "dat het enkele feit dat de vier heren in de Kredietovereenkomst als hoofdelijk medeaansprakelijk worden aangemerkt niet impliceert dat zij daarmee per definitie hoofdschuldenaar zijn. Ook een borg is immers hoofdelijk medeaansprakelijk". 14 Ten aanzien van de vraag of sprake is van gewone' hoofdelijkheid of borgtocht heeft het hof vervolgens een bewijsopdracht gegeven waarbij het hof aangeeft: "Het gaat er, in de bewoordingen van de Toelichting Meijers, om of de vier heren zich tegenover de bank hebben aangediend als personen die zich aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van een ander (...)" De eisende partij wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld te bewijzen "dat de vier heren en de Bank zijn overeengekomen dat de vier heren inzake de Kredietovereenkomst als hoofdschuldenaar zouden gelden". Het voorgaande lijkt erop te wijzen dat het hof de bedoeling van partijen (immers: er moet worden bewezen "dat de vier heren en de Bank zijn overeengekomen") als maatstaf hanteert voor de vraag of een persoon zich presenteert als iemand die zich aansprakelijk stelt voor de schuld van een ander of als hoofdschuldenaar. De Rechtbank Haarlem 15 overweegt in juli 2009 ten aanzien van dit onderwerp dat "vaststaat dat Baars zich jegens de bank niet aansprakelijk heeft gesteld voor een eigen schuld; hoofdschuldenaar bij de kredietovereenkomst met de bank is Allcon Drill en gesteld noch gebleken is dat Baars zich bij de bank heeft gepresenteerd als partij met interne draagplicht" en lijkt de strikte bewoording uit de parlementaire geschiedenis te volgen. De rechtbank overweegt dat omdat er één kredietnemer was (niet zijnde Baars) en Baars niet draagplichtig was, deze rechtsverhouding als een borgtocht kwalificeert. De Rechtbank Roermond lijkt echter eveneens de bedoeling van partijen meer als maatstaf te hanteren voor de vraag of sprake is van gewone' hoofdelijkheid of borgtocht. Een bank had een kredietovereenkomst gesloten met Angar B.V. en onder het kopje zekerheden' stond onder meer Hoofdelijke medeaansprakelijkheid van X'. Tevens was er een ondertekende verklaring van X beschikbaar met daarin de verklaring van hoofdelijke medeaansprakelijkheid. De bank vordert hoofdelijke veroordeling voor een bedrag van Angar B.V. en X stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een borgtocht. De rechtbank overweegt als volgt: "Van borgtocht is sprake als iemand zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis van een derde. Een borg is dus iemand die slechts zekerheid aan een schuldeiser wil verschaffen en die in zijn relatie tot de hoofdschuldenaar niet draagplichtig is. Voor het antwoord op de vraag wanneer van borgtocht sprake is, is niet van doorslaggevend belang welke bewoordingen in de overeenkomst zijn gebruikt. Het standpunt van de bank dat geen sprake is van borgtocht, omdat in de overeenkomst is opgenomen dat X zich hoofdelijk aansprakelijk stelt, is dan ook onjuist. 16 Wel van doorslaggevend belang is of de schuldeiser ten tijde van het aangaan van de overeenkomst wist dat slechts beoogd werd zekerheid te stellen dan wel dat dit niet duidelijk was, bijvoorbeeld omdat sprake is van twee kredietnemers die beiden gebruik kunnen maken van het krediet." Rb. Breda 22 december 2004, JOR 2005/ W.J.M. van Andel, noot bij Rb. Breda 22 december 2004, JOR 2005/ Hof Den Bosch 8 september 2009, JOR 2010/ Hof Den Bosch 8 september 2009, JOR 2010/ Rb. Haarlem 8 juli 2009, JOR 2010/ Rb. Roermond 23 december 2009, NJF 2010/ Rb. Roermond 23 december 2009, NJF 2010/ juni 2010 Sdu Uitgevers

6 ftv In casu komt de rechtbank tot het oordeel dat de bank moet hebben geweten dat slechts beoogd werd om zekerheid te verschaffen, omdat het ging om een kredietovereenkomst met één kredietnemer en X niet draagplichtig was. Hoewel de rechtbank de interne draagplicht in dit geval van belang achtte, lijkt er wel ruimte voor de bedoeling van partijen en is niet gezegd dat er geen omstandigheden te bedenken zijn op basis waarvan ondanks dat er sprake is van een niet-draagplichtige hoofdelijk schuldenaar, toch uit de bedoeling van partijen moet worden afgeleid dat partijen gewone' hoofdelijkheid zijn overeengekomen en geen borgtocht. Wellicht dat de soep toch niet zo heet gegeten wordt en dat de vrees - met name bij professionele hoofdelijk schuldenaren - dat de bedoeling van partijen niet van belang zou zijn, toch ongegrond is. Wij hopen dat de uitspraak van het Hof Den Bosch hier nog meer duidelijkheid in zal verschaffen. 6. Kan een particulier zich hoofdelijk aansprakelijk stellen? Voornoemde uitspraken hadden alle geen betrekking op de vraag of een natuurlijk persoon die zou kwalificeren als een particuliere borg zich gewoon' hoofdelijk aansprakelijk had gesteld of dat er sprake was van een overeenkomst van borgtocht. Gezien de overwegingen uit de parlementaire geschiedenis zoals hiervoor weergegeven, menen wij dat indien er sprake is van een particuliere borg die de nakoming van een verplichting van een ander garandeert, de kans dat (op grond van de bedoeling van partijen) een hoofdelijkheidsverklaring niet zal worden geherkwalificeerd tot een borgtocht, gering is. Immers, bij een persoon die valt onder de reikwijdte van art. 7:857 BW zal het voor een schuldeiser bijna altijd duidelijk zijn dat een dergelijke persoon zich aandient als iemand die de schuld niet aangaat en zich aansprakelijk stelt voor de schuld van een ander, de hoofdschuldenaar. 7. Conclusie Voor partijen die niet kwalificeren als particuliere borg in de zin van art. 7:857 BW is het borgtochtverweer een optie. De parlementaire geschiedenis lijkt in eerste instantie te suggereren dat een dergelijk verweer in bepaalde situaties eenvoudig is te voeren. Echter, uit recente rechtspraak lijkt te volgen dat dit verweer wellicht toch minder makkelijk te voeren is en dat de bedoeling van partijen' daarbij een grotere rol kan spelen dan aanvankelijk werd aangenomen. Mr. A.T.G.M. Venrooy Werkzaam als advocaat bij Houthoff Buruma Sdu Uitgevers juni

» Samenvatting. JOR 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, HA ZA 09-1895; LJN BP9039. ( mr. Van Andel mr. Hermans mr.

» Samenvatting. JOR 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, HA ZA 09-1895; LJN BP9039. ( mr. Van Andel mr. Hermans mr. JOR 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, HA ZA 09-1895; LJN BP9039. ( mr. Van Andel mr. Hermans mr. Schoenmakers ) Mr. K.C. Mensink te s-gravenhage, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement

Nadere informatie

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden?

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2015: De Hoge Raad heeft gesproken: DLL/Van Logtestijn 16 oktober 2015 en Ingwersen/ING 16

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 M r. J. A. H e u r k e n s * Inleiding Gezien de uitgesproken verwachting van de staatssecretaris van Justitie,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37728

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37707

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

» Samenvatting. » Uitspraak. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr.

» Samenvatting. » Uitspraak. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr. Hoekzema ) A. Visser te Amsterdam, appellant, advocaat: mr. M.E. van der Werf, tegen Rabo

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:1091

ECLI:NL:RBOVE:2015:1091 ECLI:NL:RBOVE:2015:1091 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 11-02-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer C/08/141378 / HA ZA 13-482 en C/08/153089 / HA ZA 14-128 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING Mr. drs. M.J. van Paridon is 20 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2009 bij RWV Advocaten te Leiden. 1 Standaard is financiering met zekerheden. De

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-242 d.d. 29 juli 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-274 d.d. 11 september 2013 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER)

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) en DE HEER ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA (ALS BORG) DE ONDERGETEKENDEN,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitpraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-311 d.d. 29 oktober 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. C.E. Polak, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74159

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-311 d.d. 22 augustus 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot bankiers N.V., gevestigd te Den Bosch, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot bankiers N.V., gevestigd te Den Bosch, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-149 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mevrouw mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn c.s. Advocaten Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn Advocaten 1 Kühn c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Toestemming andere echtgenoot op grond van art. 1:88 BW

ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Toestemming andere echtgenoot op grond van art. 1:88 BW JOR 2016/229 Rechtbank 's-gravenhage, 11-05-2016, HA ZA 15-745, ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Toestemming andere echtgenoot op grond van art. 1:88 BW vereist in verband met borgstelling, Uitzondering van art.

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-146 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br-

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br- G) hr^ bi - br- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR IJ] (E) M {jb / O) De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 ÈH DEN HAAG G.) S> C>> Datum 3 november 2015 Kenmerk 668160

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inco 92 B.V. Horsterweg AC Maastricht

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inco 92 B.V. Horsterweg AC Maastricht ALGEMENE VOORWAARDEN Inco 92 B.V. Horsterweg 31 6199 AC Maastricht ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Inco 92: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inco

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter en mr. J.J. Guijt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter en mr. J.J. Guijt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter en mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Klacht tegen (de rechtsopvolger van) de kredietverstrekker.

Nadere informatie

de Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen Aangeslotene,

de Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-328 d.d. 16 september 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Theunissen : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de vennootschap

Nadere informatie

Juridische fusie/splitsing van banken en de gevolgen daarvan voor bestaande bankhypotheken

Juridische fusie/splitsing van banken en de gevolgen daarvan voor bestaande bankhypotheken Juridische fusie/splitsing van banken en de gevolgen daarvan voor bestaande bankhypotheken M r. R. F l u i t * Inleiding Door de wereldwijde crisis op de kredietmarkt zijn vele banken gedwongen om te reorganiseren,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 1 van 6 4-8-2014 13:53 ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 Instantie Datum uitspraak 04-06-2014 Datum publicatie 24-06-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2522573 UC EXPL 13-18318 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Artikel 1. Algemeen 1. Racing Experience Dongen is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Dongen, met de volgende activiteiten: Het organiseren van race-evenementen.

Nadere informatie