Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services. - Om te bewaren - Definities In deze algemene voorwaarden betekent: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Anna en Anna-services. Anna: een door NLE geleverd smart home-product met thermostaatfunctie, bestaande uit een display, een ketelmodule, toebehoren, accessoires, randapparatuur, firmware, documentatie en (online) handleidingen. Anna-services: de verstrekking door NLE aan de Klant van toegang tot en besturing van alle (zelflerende) functionaliteiten en opties van Anna, de levering van digitale inhoud aan de Klant, waaronder nu en in de toekomst door NLE (of derden) te leveren diensten met betrekking tot Anna (zoals geo-fence, beheer en inzicht in verbruiksdata, verstrekking digitale content van NLE of derden), het faciliteren en mogelijk maken door NLE van (draadloze) uitwisseling van (verbruiks)- gegevens en informatie tussen Klant, Anna en NLE, het beschikbaar stellen van eventuele upgrades en updates van Programmatuur, de besturing van Anna op afstand (via webportal en/of apps), en de verlening door NLE van een (sub)licentie aan de Klant op de Programmatuur. Anna-contract: overeenkomst tussen de Klant en NLE op grond waarvan de Klant Anna in bruikleen ontvangt en Anna-services worden geleverd. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Klant: een Consument die een energie-contract met NLE heeft en onder dit energiecontract stroom en gas afneemt voor tenminste de door NLE op de Website aangegeven duur. NLE: De Nederlandse Energie Maatschappij B.V., gevestigd te Rotterdam (3012 CA), met KvK-nr Programmatuur: alle software, waar-onder firmware, die op Anna is geïnstalleerd en/of de Klant op instructie van NLE downloadt, en is vervat in de Anna-services, danwel door NLE aan de Klant ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de ontvangst, het gebruik en de levering van Anna-services. Website: de website en/of het door NLE voor de Klant beschikbaar gestelde persoonlijke online klantendomein Mijn NLE ( 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NLE met betrekking tot Anna en Anna-services, waaronder het Anna-contract. 1.2 Door aanvaarding door de Klant van de aanbieding van NLE met betrekking tot Anna en Anna-services, of door het aangaan van het Anna-contract, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 1.3 Naast de Algemene Voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van derden ingeschakeld door NLE voor de uitvoering van (delen van) het Anna-contract van toepassing, waaronder installatievoorwaarden, softwarelicentievoorwaarden, service- en garantievoorwaarden, en eventuele andere voorwaarden voor de afname van toekomstige diensten met betrekking tot Anna en/of Anna-services. Deze voorwaarden worden door NLE tijdig beschikbaar gesteld op de Website. Indien één van hiervoor genoemde voorwaarden afwijken of strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden. 1.4 Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met een toepasselijk rechtsvoorschrift, zal die bepaling worden vervangen door een door NLE vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de originele bepaling. 2. Aanbiedingen en totstandkoming Anna-contract 2.1 De beschrijving van Anna, Anna-services en alle door of namens NLE bij of in de aanbieding verstrekte prijzen, specificaties, functionaliteiten en (mondelinge) informatie zijn zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk gedaan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen, fouten of verschrijvingen in de aanbieding binden NLE echter niet. 2.2 Aanbiedingen met betrekking tot Anna en/of Anna-services zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zolang de voorraad strekt. 2.3 Tot de aanvaarding door de Klant van de aanbieding van NLE, behoudt NLE zich het recht voor om de vergoedingen en/of kosten voor Anna, Anna-services en/of Installatiewerkzaamheden te wijzigen. Prijsbescherming tegen prijsverlagingen en/of promotionele aanbiedingen na de totstandkoming van het Anna-contract wordt niet gegeven door NLE. 2.4 Het Anna-contract komt onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.5 van dit artikel tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaardt de Klant de aanbieding langs elektronische weg, dan bevestigt NLE onverwijld op het door de Klant opgegeven adres de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door NLE is bevestigd, kan de Klant het Anna-contract ontbinden. Het onverhoopt uitblijven deze bevestiging doet echter niets af aan de totstandkoming van het Anna-contract. 2.5 Elk Anna-contract komt tot stand onder de opschortende voorwaarden dat: (i) de Klant, ter redelijke beoordeling van NLE, aan zijn uit het Anna-contract voortvloeiende betalingsverplichtingen kan voldoen; (ii) de Klant op een verantwoorde wijze het Anna-contract aangaat; (iii) de Klant niet in verzuim is met de betaling van één of meer van zijn energienota s verschuldigd aan NLE uit hoofde van zijn energiecontract met NLE; (iv) Anna beschikbaar is (zolang de voorraad strekt); en (v) de randvoorwaarden, zoals opgenomen in artikel 3, zijn vervuld. 2.6 Indien NLE oordeelt dat één of meer opschortende voorwaarden niet zijn vervuld, is NLE gerechtigd het Anna-contract te ontbinden, de bestelling van Anna en/of Anna-services te weigeren, de uitvoering van het Anna-contract op te schorten, of aan de uitvoering van het Anna-contract bijzondere voorwaarden te verbinden, zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig jegens Klant te zijn. 3. Randvoorwaarden Anna en Anna-services 3.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of aan de randvoorwaarden als opgenomen in artikel 3.2 om de Anna en Anna-services te kunnen afnemen en (te blijven) gebruiken, is voldaan. 3.2 De Klant dient te beschikken over: een geschikte cv-ketel; een goed onderhouden cv-ketel die tenminste in de 24 maanden voor de ingangsdatum van het Anna-contract nog een (jaarlijkse) onderhoudsbeurt heeft gehad; een stopcontact in de buurt van de cv-ketel; toegang tot een breedband internetverbinding en afdoende WiFi-dekking bij de cv-ketel; een telefoon of tablet die beschikt over een ios- of Androidbesturingssysteem; voldoende kennis over zijn thuisnetwerk (en relevante (inlog) Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services 1

2 gegevens bij de installatie onder handbereik te hebben); en de Klant moet gerechtigd zijn de oude thermostaat te vervangen door Anna en de afstand tussen Anna en de cv-ketel mag niet groter zijn dan 50 meter. 3.3 Stelt NLE en/of de daar ingeschakelde installateur bij de installatie vast dat aan een van de voorwaarden in artikel 3.2 niet is voldaan, dan is NLE gerechtigd het Anna-contract te ontbinden conform artikel Herroepingsrecht 4.1 Zodra de (namens NLE ingeschakelde) installateur Anna uit haar verpakking heeft gehaald en met voorafgaande toestemming van de Klant met de installatie van Anna aanvangt, start (vrijwel gelijktijdig en automatisch) de uitvoering (levering) van Anna-services door NLE aan de Klant. Zonder Anna-services is het technisch onmogelijk Anna (volledig) te installeren. 4.2 NLE informeert de Klant nadrukkelijk voor de totstandkoming van het Anna-contract dat de voorafgaande toestemming als hierboven in artikel 4.1 vermeld eveneens de voorafgaande instemming van de Klant omvat om met de uitvoering van de Anna-services te beginnen en er aldus geen wettelijke bedenktermijn geldt waarbinnen de Klant het Anna-contract kosteloos kan ontbinden (herroepingsrecht). De toestemming als bedoeld in artikel 4.1 geldt hierbij als verklaring van de Klant dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht. 4.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2, heeft de Klant tot één (1) dag voor de met de Klant afgesproken installatiedatum, het recht het Anna-contract kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 5. Vergoedingen en betaling 5.1 Uit hoofde van het Anna-contract en de Algemene Voorwaarden kan de Klant onder meer de volgende vergoedingen verschuldigd zijn: maandelijkse vergoedingen voor gebruik van Anna-services, eenmalige, periodieke of incidentele vergoedingen, waaronder aanmanings- en incassokosten, afsluitkosten, voorrijkosten, en verhuiskosten, en overige verschuldigde vergoedingen, waaronder vergoedingen voor gebruik, herstel, vervanging en/of installatie van Anna. 5.2 Tenzij anders vermeld zijn alle vergoedingen en prijzen uitgedrukt in euro s en inclusief BTW en /of andere toepasselijke belastingen en/of heffingen. De vergoedingen voor het gebruik van Anna-services zijn opgenomen in het Anna-contract evenals de ingangsdatum waarop deze maandelijkse vergoedingen verschuldigd worden. Alle andere vergoedingen zijn vermeld in de Algemene Voorwaarden, en/ of op de Website. 5.3 De verschuldigde vergoeding voor de levering van Anna-services wordt door NLE via de energienota s maandelijks in rekening gebracht en geïnd via automatische incasso. Alle andere vergoedingen als bedoeld in lid 5.1 worden eveneens via de energienota s in rekening gebracht en geïnd via automatisch incasso nadat de vergoedingen verschuldigd zijn geworden, tenzij anders aangegeven door NLE. Over de verschuldigdheid van deze vergoeding(en) wordt de Klant geïnformeerd. Betalingen dienen te geschieden op een door NLE aangegeven bankrekening en binnen de door NLE aangegeven betalingstermijn. Voor de bepaling van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens van NLE beslissend, tenzij de Klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn. 5.4 Bij aanvaarding van de aanbieding met betrekking tot Anna en Anna-services geeft de Klant een machtiging tot automatische incasso aan NLE voor de inning van de vergoedingen als bedoeld in artikel 5.1 en de energienota s. Deze nieuwe machtiging vervangt de machtiging verleend door de Klant aan NLE onder zijn energiecontract vanaf de ingangsdatum van Anna-services zoals vermeld in het Anna-contract. 5.5 Indien en voor zover de Klant overstapt naar een andere leverancier, blijft de nieuwe machtiging benoemd in artikel 5.4 onverkort van kracht. Dat geldt ook voor het Anna-contract. 5.6 Alle voorwaarden die momenteel gelden met betrekking tot de betaling van energienota s, zoals vastgelegd in het energiecontract van de Klant en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit en gas kleingebruikers 2013, blijven ongewijzigd van kracht en zijn integraal van toepassing op de betaling van de vergoeding(en) vermeld in artikel 5.1. Vervalt het energiecontract als gevolg van een overstap van de Klant, dan gelden de volgende betalingscondities: de herinnering is altijd kosteloos. De eerste aanmaning kost 15,00. Bij de laatste aanmaning worden de kosten tot 40,00 verhoogd. Als een vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten. 5.7 NLE is gerechtigd de vergoedingen vermeld in artikel 5.1 (jaarlijks) aan te passen conform (de wijziging van) de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 6. Levering Anna 6.1 Onder voorbehoud dat aan de opschortende voorwaarden genoemd in artikel 2.5 hierboven is voldaan, wordt Anna met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden na totstandkoming van het Anna-contract, bij de Klant bezorgd, tenzij anders overeengekomen. Bij de bezorging wordt rekening gehouden met de door de Klant gewenste aflevertijd en datum. Door NLE afgegeven leveringsdata zijn echter indicatief en betreffen nimmer een fatale termijn. Bij vertraging van de bezorging of indien de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Tenzij er sprake is van overmacht van NLE, is de Klant in dat geval gerechtigd het Anna-contract kosteloos te ontbinden, zonder recht op een eventuele schadevergoeding. Bij overmacht wordt de datum van levering verlengd met de periode dat de overmacht duurt, of wordt door NLE met de Klant een nieuwe leveringsdatum overeengekomen. 6.2 Als plaats van levering geldt het adres waar de Klant gas van NLE krijgt beleverd uit hoofde van zijn energiecontract met NLE, tenzij anders bepaald. 6.3 De leveringsmethode wordt door NLE bepaald, tenzij anders overeengekomen. 6.4 NLE is bevoegd Anna en/of Anna-services in gedeelten af te leveren of te verrichten. 6.5 Indien in het Anna-contract is vermeld dat Anna en Anna-services worden geïnstalleerd, wordt Anna door een installateur bezorgd. Artikel 6.1 geldt ook voor de levering van de Anna door een installateur. 6.6 De Klant is voorrijkosten aan NLE verschuldigd als hij op de afgesproken datum en tijd niet op zijn leveringsadres aanwezig is en daardoor de installatie van Anna en de Anna-services niet kan worden uitgevoerd. De hoogte van de voorrijkosten is vermeld op de Website. 6.7 Het risico van beschadiging, verlies, vernietiging en/of vermissing van Anna gaat op de Klant over zodra Anna is geïnstalleerd en geactiveerd en de Klant de werkbon van de installateur heeft ondertekend voor oplevering. Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services 2

3 6.8 Anna wordt door NLE voor de duur van twee (2) jaar in bruikleen gegeven aan de Klant, waarbij deze duur start op de ingangsdatum van Anna-services. Direct na het verstrijken van deze duur verkrijgt de Klant Anna automatisch in eigendom, tenzij het Anna-contract voordien reeds is beëindigd, op welke grondslag ook. Bij het einde van het Anna-contract als bedoeld in de vorige zin, eindigt de bruikleen eveneens (per gelijke einddatum). 6.9 Nadat de eigendom van Anna in overeenstemming met artikel 6.8 is overgegaan op de Klant, komen alle kosten als gevolg van, of in verband met schade, herstel, reparatie en/of vervanging van Anna volledig voor rekening en risico van de Klant, ongeacht de oorzaak daarvan. Indien na de eigendomsoverdracht de inhoud van dit artikel tegenstrijdig is met één of meer andere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden en/of het Anna-contract, prevaleert dit artikel De Klant draagt als een goed huisvader zorg voor Anna die door NLE in bruikleen aan Klant ter beschikking is gesteld De Klant volgt alle instructies van NLE in verband met het gebruik en de installatie van Anna op, zoals onder meer vastgelegd in handleidingen, instructievideo s en andere door NLE aan de Klant ter beschikking gestelde documentatie De Klant mag Anna niet met (beperkte) rechten bezwaren, vervreemden, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking stellen De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van Anna. Doet een van deze omstandigheden zich voor, dan meldt de Klant dit onmiddellijk aan de klantenservice van NLE Alle kosten van reparatie, herstel of vervanging van Anna die het gevolg zijn van door, of in opdracht van de Klant veroorzaakte beschadigingen, verrichte reparaties of aangebrachte veranderingen, dan wel een handelen of nalaten van de Klant in strijd met het Anna-contract en/of de Algemene Voorwaarden, of die anderszins aan de Klant zijn toe te rekenen, worden volledig in rekening gebracht bij de Klant. Stelt NLE vast dat reparatie en/of herstel niet meer mogelijk is en Anna dient te worden vervangen (ter discretie van NLE), dan brengt NLE de vervangingswaarde van Anna ad 200,- bij de Klant in rekening. 7. Duur en beëindiging 7.1 Het Anna-contract wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij in het Anna-contract anders is bepaald. De Klant kan het Anna-contract te allen tijde schriftelijk of elektronisch opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 7.2 Als moment van opzeggen geldt de dag waarop NLE de opzegging heeft ontvangen. NLE informeert de Klant schriftelijk of elektronisch over de ontvangst van de opzegging en de datum waarop het Anna-contract wordt beëindigd. 7.3 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen uit het Anna-contract, is NLE gerechtigd (de uitvoering van) het Anna-contract per direct op te schorten, of zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nadat NLE de Klant schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en de Klant ook binnen de in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen niet nakomt. 7.4 Indien (de uitvoering van) het Anna-contract op grond van artikel 7.3 door NLE wordt opgeschort en/of ontbonden, heeft de Klant geen toegang meer tot de Anna-services en blijft de Klant gehouden te voldoen aan alle verplichtingen uit het Anna-contract, waaronder de betaling van de (periodieke) vergoedingen uit hoofde van het Anna-contract voor de resterende looptijd van het Anna-contract. NLE is gerechtigd voorwaarden te stellen aan het ongedaan maken van een opschorting, zoals de voldoening door Klant van (her)aansluitkosten en/of de vergoeding van schade en/of kosten die NLE heeft geleden als gevolg van niet-nakoming door de Klant. 7.5 NLE kan (de uitvoering van) het Anna-contract zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Anna-services per direct opschorten als: de Klant fraudeert met de Anna en/of de Anna-services; het faillissement van de Klant is aangevraagd; de Klant onder bewind of curatele is gesteld; de Klant betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met NLE (energiecontract) na ingebrekestelling niet nakomt; voor de Klant een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend; de Klant in strijd met de wet handelt, schade toebrengt aan een derde, of niet aan de uit het Anna-contract voortvloeiende verplichtingen zal voldoen en deze nietnakoming de beëindiging of opschorting rechtvaardigt. 7.6 De artikelen 7.4 en 7.5 laten de bevoegdheid van NLE tot het vorderen van schadevergoeding wegens niet-nakoming door de Klant onverlet. 7.7 Ontbinding en opschorting als bedoeld in artikel 7.4 en 7.5 maakt NLE niet schadeplichtig jegens de Klant. 7.8 Als een Klant overlijdt zijn de erfgenamen gerechtigd het Anna-contract met onmiddellijke ingang op te zeggen. In overleg met de nabestaanden kan ook een contractsovername worden overeengekomen. Hiervoor dient contact met NLE te worden opgenomen (telefonisch, schriftelijk of elektronisch). 7.9 Wanneer het Anna-contract eindigt, op welke grondslag ook, eindigt het gebruiksrecht beschreven in artikel 8 eveneens en wel op dezelfde dag als de einddatum van het Anna-contract Binnen 14 dagen na beëindiging dient Klant op eigen kosten Anna in goede staat op een door NLE aan te geven wijze te retourneren. Als de Klant Anna niet, niet volledig, niet op tijd, niet in goede staat of niet op de voorgeschreven wijze retourneert, brengt NLE de vervangingswaarde van Anna ad 200,- bij de Klant in rekening. Na incasso van deze vergoeding is de Klant niet meer verplicht Anna te retourneren. 8. Gebruiksrecht Anna-services en programmatuur 8.1 De Klant verkrijgt voor de duur van het Anna-contract een persoonlijk niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Programmatuur en Anna-services voor niet-zakelijk gebruik. 8.2 Het gebruiksrecht geeft recht op het (automatisch) ontvangen van updates en/of upgrades in de Programmatuur en/of de Anna-services. Voordat updates en/of upgrades kunnen worden geleverd, kan de Klant worden gevraagd (aanvullende) voorwaarden te aanvaarden (bijvoorbeeld bij updates en/of upgrades van de app waarmee Anna kan worden bediend en het gebruik van de Anna-services). 8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs-, model-, merk- en databankrechten, op de Programmatuur, de Anna en de Anna-services (blijven) berusten bij NLE en/of haar licentiegevers. Het is de Klant niet toegestaan de Programmatuur, de Anna en de Anna-services (of gedeeltes daarvan) openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te reverse engineeren, en/of aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit is toegestaan onder het Anna-contract en de Algemene Voorwaarden. 8.4 NLE vrijwaart de Klant tegen eventuele vorderingen Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services 3

4 wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik van de Programmatuur, de Anna en/of Anna-services, mits de Klant (i) NLE onmiddellijk informeert over de aanspraken van derden, (ii) de behandeling van aanspraken of geschillen volledig aan NLE en/of haar licentiegevers overlaat, (iii) NLE op haar verzoek van alle benodigde informatie voorziet, en (iv) de Programmatuur, de Anna en/of Anna-services in overeenstemming met het Anna-contract en Algemene Voorwaarden normaal gebruikt. 8.5 In de Programmatuur en de Anna-services zitten technische beveiligingen van NLE en/of haar licentiegevers om digitale informatie en content te beschermen. Deze beveiligingstechnologie vormt een integraal onderdeel van de Programmatuur en de Anna-services. Het is de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen. 8.6 De Klant zal alle instructies van NLE en/of haar licentiegevers bij het gebruiken van de Programmatuur en de Anna-services opvolgen, waaronder instructies vastgelegd in gebruikshandleidingen of instructievideo s. 8.7 Om de Anna-services te gebruiken, verstrekt NLE aan de Klant persoonlijke toegangsmiddelen, zoals een inlognaam en code. De Klant is niet gerechtigd op een andere wijze dan met gebruik van deze middelen toegang tot de Anna-services te verkrijgen. De Klant zal zorgvuldig omgaan met aan hem verstrekte toegangsmiddelen en onbevoegd gebruik daarvan voorkomen, alsmede deze toegangsmiddelen geheim houden en niet door onbevoegden laten gebruiken. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen en de kosten van ieder bevoegd en onbevoegd gebruik van de Anna-services. 8.8 NLE en/of haar licentiegevers zijn bevoegd op ieder tijdstip (delen van) de Programmatuur en/of Anna-services zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of de toegang tot (delen van) de Programmatuur en/of Anna-services (tijdelijk) stop te zetten en/of te beperken. Deze aanpassingen kunnen op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van NLE en/ of haar licentiegevers. Voor zover mogelijk en redelijk, zullen NLE en/of haar licentiegevers altijd proberen de Klant hierover vooraf te informeren. 8.9 NLE is gerechtigd de Anna-services (of een onderdeel daarvan) te beëindigen met inachtneming van een aankondigingstermijn van tenminste drie maanden, indien technische en/of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Aankondiging hiervan geschiedt via de Website. Beëindiging op grond van dit artikel maakt NLE niet schadeplichtig jegens de Klant. Indien mogelijk, zal NLE zich in dat geval inspannen aan de Klant een vervanging van de Anna-services (of onderdeel daarvan) aan te bieden Houdt de Klant zich niet aan de bepalingen van het Anna-contract en/of de Algemene Voorwaarden, of wanneer NLE redelijkerwijs vermoedt dat de Klant zich daar niet aan houdt, is NLE gerechtigd het gebruiksrecht als vastgelegd in dit artikel geheel of gedeeltelijk te (doen) beëindigen en/of de toegang tot (delen van) de Programmatuur en/of de Anna-services (al dan niet tijdelijk) te blokkeren. 9. Verhuizing 9.1 Als de Klant verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres telefonisch of elektronisch conform de instructies van NLE aan NLE door te geven. NLE stelt in overleg met de Klant vervolgens vast wanneer de verhuizing van de Anna en de levering van Anna-services op het nieuwe adres zal plaatsvinden. 9.2 Indien de Klant verhuist naar een adres waar de Klant aantoonbaar niet kan voldoen aan de randvoorwaarden als genoemd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden, is de Klant gerechtigd het Anna-contract op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, dit op zijn vroegst met ingang van de verhuisdatum. Bij zijn opzegging stuurt de Klant een bewijs mee van zijn inschrijving op het nieuwe adres. 9.3 Het Anna-contract loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. Tenzij anders overeengekomen, blijft de Klant gehouden de vergoedingen uit hoofde van het Anna-contract te betalen en de vergoedingen verbonden aan verhuizing van de Anna en Anna-services. Deze vergoedingen zijn vermeld op de Website. 9.4 De Klant neemt Anna mee naar het nieuwe adres en zorgt zelf voor demontage op het oude adres en installatie en aansluiting daarvan op het nieuwe adres. Op verzoek van de Klant kan de installatie en aansluiting op het nieuwe adres door een installateur van NLE worden uitgevoerd, tegen betaling van de daarvoor geldende vergoeding zoals vermeld op de Website. 9.5 Onverminderd het voorgaande, is de Klant ook gerechtigd het Anna-contract aan de nieuwe bewoner conform artikel 13 over te dragen. Voor de overdracht opgenomen in dit artikel dient de klant de (schriftelijke) instructies van NLE nauwgezet op te volgen en de van NLE ontvangen documentatie ten behoeve van deze overdracht compleet en volledig ingevuld te retourneren. 10. Overmacht 10.1 Een tekortkoming in de nakoming van het Anna-contract door NLE kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht als bedoeld in de wet (artikel 6:75 BW). Gedurende de duur van overmacht kan de Klant geen nakoming van het Anna-contract vorderen, waaronder de verplichting tot levering van de Anna-services. NLE is daarvoor aan de Klant geen schadevergoeding verschuldigd Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, storingen in elektronische communicatienetwerken of verbindingen, aanvallen en/of hacken door derden op de beveiliging van Anna en/of Anna-services, blikseminslag, de onmogelijkheid en/of weigering van een externe toeleverancier tot levering aan NLE van onderdelen, diensten, software, documentatie of andere informatie die noodzakelijk zijn voor Anna en de Anna-services en het gebruik daarvan, en alle storingen of invloeden die buiten de macht van NLE liggen en redelijkerwijs niet voorzienbaar of te voorkomen zijn Indien de overmacht langer duurt dan drie (3) maanden zijn NLE en de Klant ieder gerechtigd het Anna-contract te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 11. Aansprakelijkheid 11.1 NLE is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, voor zover de wet dat bepaalt, de aansprakelijkheid in artikel niet wordt beperkt of uitgesloten, en deze schade door de Klant redelijkerwijs niet voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade met opzet of bewuste roekeloosheid door NLE is veroorzaakt Eventuele schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan NLE te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn op de voorgeschreven wijze aan NLE is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant redelijkerwijs aannemelijk maakt dat een tijdige of schrif- Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services 4

5 NLE_Anna_AV_2014M09D14 telijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden NLE is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken (waarbij met gebreken, gebreken in Anna en/of Anna-services wordt verstaan) die: het gevolg zijn van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, bediening of behandeling van Anna en/of de Anna-services door de Klant; ontstaan zijn door niet stipte of onzorgvuldige naleving van de door NLE verstrekte handleidingen, gebruiks- en/ of installatievoorschriften en/of instructies, al dan niet via instructievideo s; ontstaan door normale slijtage; ontstaan door brand, kortsluiting, overstroming, of overbelasting van Anna of door invloed van abnormale of onvoorziene omstandigheden; het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de Klant in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Anna-contract en de Algemene Voorwaarden, het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld, en/of fraude van de Klant; ontstaan zijn door het doorgeven aan de Klant van door derden verstrekte informatie; ontstaan zijn door het eigenhandig openmaken van Anna, of door een niet door NLE ingeschakelde derde (met schade wordt hier ook nadrukkelijk letselschade bedoeld); redelijkerwijs onvermijdbaar zijn als gevolg van de plaatsing, en installatie van Anna, waaronder de gevolgen van hak-, boor-, en/of breekwerkzaamheden; ontstaan zijn door een (gesteld) hoger energieverbruik sinds de plaatsing, installatie, activering en ingebruikname van Anna; het gevolg zijn van verlies, verminking of het onbruikbaar worden van gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht; het gevolg zijn van een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie (waaronder wachtwoorden voor de Anna-services) op de systemen van NLE en/of door NLE ingeschakelde derden; die voor rekening van de fabrikant van Anna komen uit hoofde van productaansprakelijkheid; die verband houden met of het gevolg zijn van onderbrekingen in of blokkeringen van de toegang tot de server van een derde (waarmee deze derde informatie heeft opgeslagen en voor de Klant via de Anna-services toegankelijk maakt) of het internet; 11.4 In aanvulling op het voorgaande geldt dat NLE tegenover de Klant enkel aansprakelijk is voor directe schade, en alleen als deze meer bedraagt dan EUR 50,-. NLE is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade, gevolgschade en schade van derden Indien en voor zover NLE onherroepelijk gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de vervangingswaarde van de Anna zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, of in het geval de schade wordt gedekt door een verzekering van NLE en/of de door haar ingeschakelde derden, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in dit artikel gelden ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit het Anna-contract, de Algemene Voorwaarden, of de wet Alle rechtsvorderingen van de Klant op NLE uit hoofde van het Anna-contract, waaronder begrepen vorderingen tot vergoeding van schade, verjaren na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 12. Beschikbaarheid en storingen 12.1 NLE streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van Anna-services. NLE geeft ter zake echter geen garanties af Ten behoeve van onderhoud (waaronder tevens begrepen het uitvoeren van updates en upgrades) aan de Anna-services en/of Anna en voor door NLE te verrichten aanpassingen van de Anna-services, kan NLE Anna en/of de Anna-services tijdelijk buiten gebruik stellen, zonder dat de Klant hierdoor recht op schadevergoeding heeft. NLE zal dit tot een minimum beperken, en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is Ervaart de Klant een storing in de werking of het functioneren van Anna en/of de Anna-services, dan biedt NLE online ondersteuning via de Website, telefonische ondersteuning door de klantenservice van NLE of door bezoek van een servicemonteur. Storingen worden altijd zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan aan NLE gemeld. Indien door online en/of telefonische ondersteuning een storing niet kan worden verholpen, dan vindt in overleg met de Klant een bezoek door een servicemonteur plaats. Stelt de servicemonteur vast dat de storing wordt veroorzaakt door een gebrek in Anna, dan wordt Anna kosteloos vervangen, tenzij dit gebrek (i) het gevolg is van één van de omstandigheden genoemd in artikel 6 lid 14 of (ii) het gevolg is van onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen van de Klant. Constateert NLE dat er sprake is van een situatie als genoemd in (i) en/of (ii) dan is artikel 6 lid 14 integraal van toepassing Kosteloze vervanging als bedoeld in artikel 12 lid 3 vindt alleen plaats tijdens de duur van de bruikleenperiode als opgenomen in artikel 6.8. NLE is in geval van kosteloze vervanging niet gehouden een nieuw (ongebruikt) onderdeel van Anna of de nieuwste versie daarvan ter beschikking te stellen. Buiten deze periode, wordt Anna slechts vervangen tegen betaling van de nieuwprijs van Anna en installatiekosten. Deze vergoedingen zijn te vinden op de Website. De Klant dient deze vergoedingen te voldoen aan de servicemonteur, waarna deze met de installatie start. Door betaling wordt de Klant eigenaar van Anna. Op deze aanschaf van Anna zijn de garantie- en servicevoorwaarden van de fabrikant van Anna van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de verpakking van Anna of worden beschikbaar gesteld via de Website Bij een kosteloze vervanging tijdens de bruikleenperiode houdt de Klant de nieuwe Anna nog voor de resterende duur van de bruikleenperiode als bedoeld in artikel 6 lid 8 in bruikleen Stelt de servicemonteur vast dat de storing niet wordt veroorzaakt door een gebrek in Anna en/of de Anna-services, dan kan NLE geen verdere ondersteuning bieden. Op dat moment zal de Klant worden geadviseerd contact op te nemen met bijvoorbeeld zijn cv-installateur, internetprovider of anderszins (een en ander zal afhankelijk zijn van het vermoedelijke gebied waarop de storing ziet). Dit advies wordt naar beste weten verstrekt; er kunnen geen rechten aan worden ontleend De Klant verleent zijn medewerking aan het onderzoeken van de storing door NLE. NLE streeft ernaar storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is Onverminderd het bepaalde in artikel 12.4 is NLE gerechtigd bij de Klant in rekening te brengen de redelijke kosten Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services 5

6 voor het in behandeling nemen van een storingsmelding of verhelpen van een storing die niet aan NLE kan worden toegerekend, of het verhelpen van een storing veroorzaakt door niet door NLE ter beschikking gestelde apparatuur. Deze kosten bedragen in ieder geval de voorrijkosten van de servicemonteur. 13. Contractsoverneming 13.1 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het Anna-contract over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van NLE. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 14. Wijziging voorwaarden en vergoedingen 14.1 NLE kan de Algemene Voorwaarden, de Anna-services en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen. NLE maakt zulke wijzigingen minimaal één maand voor invoering daarvan via de Website bekend Wijzigingen gelden op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij NLE aangeeft dat dat niet het geval is Indien de Klant een wijziging niet wenst te accepteren, dan is de Klant gerechtigd het Anna-contract schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door NLE te zijn ontvangen. Indien NLE de opzegging niet of niet tijdig ontvangt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in het vorige lid: Indien de wijziging in het voordeel van de Klant is; Indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Klant; Indien de Klant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren; Indien de wijziging reeds bij het aangaan van het Anna-contract is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan een wijziging van de Consumentenprijsindex (CPI); Indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; In andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist Wanneer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet het recht van NLE alsnog strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te vorderen. De Klant kan geen rechten doen laten gelden op grond van de omstandigheid dat NLE de Algemene Voorwaarden eventueel coulant toepast Naast de hierboven genoemde wijzigingen is NLE is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen van de Anna en/of Anna-services te wijzigen om (i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. NLE spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant van de Anna en/of de Anna-services. De wijzigingen worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 14 lid 1. verrichten, veranderingen te (laten) aanbrengen aan Anna. Na installatie door NLE, is de Klant voorts niet gerechtigd Anna te (laten) verplaatsen, behoudens toestemming van NLE Rechten en verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het Anna-contract voort te duren, blijven na beëindiging, op welke grondslag dan ook, van het Anna-contract bestaan Anna is geen meetinrichting om de omvang van de geleverde energie vast te stellen. Het op de Anna weergegeven of via de Anna-services gecommuniceerde verbruik is dan ook slechts indicatief en de Klant kan hier aldus geen rechten aan ontlenen. Dat geldt eveneens voor de met Anna en Anna-services mogelijk te behalen besparing. Deze is enkel indicatief en wordt op geen enkele wijze gegarandeerd door NLE. 16. Toepasselijk recht en geschillen 16.1 Het Anna-contract, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, waaronder de Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht NLE en de Klant zullen zich altijd inspannen hun geschil minnelijk op te lossen Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomsten en verbintenissen genoemd in artikel 16 lid 1 en die niet minnelijk opgelost kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Versie 1.0. Laatst gewijzigd: 14 september Diversen 15.1 NLE is gerechtigd (delen van) het Anna-contract en/of Algemene Voorwaarden door derden te laten uitvoeren Uitsluitend NLE en door haar ingeschakelde derden zijn bevoegd reparatie- en/of installatiewerkzaamheden te (laten) Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services 6

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koning At

Algemene Voorwaarden Koning At Algemene Voorwaarden Koning At Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Identiteit van de ondernemer... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor DesignClaud

Algemene Voorwaarden voor DesignClaud Algemene Voorwaarden voor DesignClaud Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Naam ondernemer: Sharp Trading

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Naam ondernemer: Sharp Trading Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Algemene Voorwaarden GUUSVERSCHUREN.NL voor levering aan particuliere consumenten. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Juriaan Boogaard, SpecialStucco Eva Besnyostraat 103, 1087 KR Amsterdam Telefoonnummer: 06 22822221 E-mailadres: info@specialstucco.nl KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Manuka-Holland

Algemene Voorwaarden Manuka-Holland Algemene Voorwaarden Manuka-Holland Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Bloemenvaas.

Algemene Voorwaarden De Bloemenvaas. Algemene Voorwaarden De Bloemenvaas. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie