STAGEWIJZER Mediastages BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV"

Transcriptie

1 STAGEWIJZER 2015 Mediastages BV

2 INHOUDSOPGAVE Wat is een stage?... 2 Stages bij verschillende opleidingsniveau s... 2 MBO... 2 HBO... 2 WO... 3 Stagiairs zoeken en vinden... 3 Regelgeving en verzekeringen... 3 Gezagsverhouding... 3 Werktijden... 4 Terugkomdagen en vakantie... 4 Ziektekosten... 4 Sociale verzekeringen... 4 WA-verzekering... 4 Verzekeringen vervoersmiddelen... 4 Reisverzekering buitenland... 4 Identificatieplicht... 5 Stage-overeenkomst... 5 Stageverslag... 5 Aanvullende documenten... 5 Begeleiding op de werkvloer... 5 Niet naar behoren functioneren... 5 Buitenlandse studenten... 6 Studenten buiten de EU... 6 Contact en advies... 7 Bijlage 1: Voorbeeld stage-overeenkomst Mediastages... 8 Bijlage 2: Checklist stage

3 Wat is een stage? Je kunt spreken van een stage wanneer een student in het kader van een erkende vervolgopleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau werkervaring opdoet bij een organisatie. Kenmerken stage: Tijdens de periode ligt er een duidelijke focus op leren De student wordt tijdens de stage begeleid door professional(s) De student is boventallig (boven de bezetting) Er wordt een bescheiden vergoeding betaald Er is sprake van een (stage)overeenkomst tussen opleider, stagiair en stagebedrijf Als één of meer van deze elementen ontbreken, dan kan er een vermoeden ontstaan van een arbeidsrelatie waarvoor andere regels gelden. Stages bij verschillende opleidingsniveaus MBO In het Middelbaar Beroepsonderwijs bestaan er twee soorten leerwegen, namelijk de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In het geval van een BOL gaat de leerling fulltime naar school en loopt daarnaast één of meer periodes stage. Gedurende deze stageperiode(s) ontvangt de BOL-leerling een stagevergoeding. Bij een BBL wordt leren en werken gecombineerd. In de meeste gevallen betekent dat dat de leerling één dag in de week naar school gaat en de rest van de week bij een leerbedrijf werkt. In de mediasector gaat het meestal om BOL-stages. Erkend leerbedrijf Om een stage aan te kunnen bieden aan een MBO-leerling moet je als organisatie ingeschreven staan als erkend leerbedrijf. In principe betekent dat dat een bedrijf voldoet aan alle voorwaarden om een kwalitatief goede stage te kunnen bieden. De aanvraag om erkend leerbedrijf te worden wordt over het algemeen gedaan door de afdeling HR van een bedrijf. Bij welk kenniscentrum je een erkenning moet aanvragen hangt af van de opleiding van de leerling. Nederland telt zeventien kenniscentra die een bepaalde sector/branche representeren en onderwijs en bedrijfsleven in deze sector bij elkaar brengen. Verder erkennen en begeleiden ze bijvoorbeeld leerbedrijven, onderhouden ze de kwaliteitsstructuur in de sector en stemmen ze vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af. In de mediasector heb je in het geval van MBO-stages meestal te maken met de kenniscentra GOC (Grafisch en Nieuwe Media), ECABO (Economisch, Administratief en ICT) of Savantis (Afbouw, Onderhoud, Presentatie en Communicatie). HBO De lengte en de inhoud van de stages van HBO-opleidingen verschillen nogal van elkaar. Veelal vinden stageperiodes plaats in het derde of vierde jaar maar ook zijn (korte) stages in het tweede jaar gebruikelijk. Meestal duren stages 3 tot 4 maanden, maar 10 weken en 10 maanden komen bijvoorbeeld ook voor. Veruit de meeste studenten starten in september en februari aan hun stage. In het geval van HBO-stages is het meestal zo dat er voorafgaand aan de stage door de student een stageplan wordt opgesteld waarin de leerdoelen van de stage zijn geformuleerd. Het is gebruikelijk om deze overeenkomst over de inhoud van de stage als bedrijf te 2

4 ondertekenen. Daarnaast krijgt de student vaak een stagebegeleider toegewezen die tijdens de stage één of meerdere malen op bezoek komt om de voortgang te bespreken. Bij sommige HBO-opleidingen moeten studenten tijdens hun laatste stage een onderzoeksopdracht uitvoeren. Het gaat in de meeste gevallen om een concrete onderzoeksvraag waarvoor ze gegevens willen verzamelen bij het stagebedrijf. De onderzoeksvraag kan in de meeste gevallen samen met het stagebedrijf worden vormgegeven. Mocht je een student selecteren die tijdens de stageperiode (deels) aan een onderzoeksopdracht werkt, maak dan van te voren duidelijke afspraken over hoeveel tijd de student tijdens de stage aan de opdracht kan werken en hoeveel tijd de student meedraait met de dagelijkse werkzaamheden. WO Het is niet bij alle WO-opleidingen verplicht om stage te lopen. Toch is het zo dat het aantal WO-studenten dat op zoek gaat naar een stage in de mediasector steeds groter wordt. Soms is deze stage ingepland in het curriculum, maar het soms is het ook zo dat de studenten zelf kiezen om tijdens hun studie ruimte in te plannen voor een stage. Stagiairs zoeken en vinden De stageperiodes van de meeste media gerelateerde opleidingen starten in september en februari. Als je een stageplaats aanbiedt die in één van deze periodes begint, kun je dan dus ook de meeste reacties verwachten. In de rest van het jaar zijn er echter ook altijd studenten op zoek naar een stage. Het is goed om te weten dat studenten al enkele maanden voor de start van hun stage op zoek gaan naar een stagebedrijf. Je maakt dus meer kans om een geschikte kandidaat te vinden als je een vacature een aantal maanden voor de startdatum plaatst. Je kunt als stagebedrijf zelf contact opnemen met relevante opleidingen bij jou in de buurt, maar je kunt ook een vacature plaatsen op een vacaturesite voor stages. Als stageplatform voor de media kan Mediastages je helpen met het vinden van een geschikte student. Kijk voor meer informatie over deze mogelijkheid op Regelgeving en verzekeringen Gezagsverhouding Het is belangrijk om te weten dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de stagiair en het stagebedrijf. Meestal zijn stagiairs niet in echte dienstbetrekking. Maar als een stagiair een reële beloning krijgt zoals bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, is het wel in echte dienstbetrekking. In dat geval gelden de gewone regels voor de loonheffingen en zijn de stagiairs verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Je moet dan premies werknemers verzekeringen berekenen en ook de werkgeversheffing Zvw betalen. Is er geen echte dienstbetrekking, maar de stagiairs krijgen wel een beloning (stagevergoeding) dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. Je hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. Je moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zvw betalen. Omdat er tijdens een stage sprake is van een zogenaamd fictief dienstverband, betekent dit dat je als stagebedrijf de regels over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling moet naleven tegenover de stagiair. 3

5 Werktijden Voor aanvang van de stage maak je als stagebedrijf afspraken met de stagiair over de werktijden. Vaak wordt van het zelfde aantal fulltime uren uitgegaan als bij de medewerkers van het bedrijf en daarnaast heeft een stagiair recht op twee vrije dagen per week, welke meestal in het weekend zullen zijn. In principe gelden voor de stagiair gewoon de regels zoals die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet (Atb). Meer informatie hierover vind je via de volgende links: Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit, Vraag en antwoord Werktijden. Is een stagiair jonger dan 18 jaar dan gelden er speciale regels. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld maar 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen daarnaast ook niet 's nachts werken, oproepdiensten draaien en overwerken. Daarnaast hebben zij rechtop extra rusttijden. Meer informatie hierover vind je via de volgende links: Arbeidstijdenwet jonger dan 18 jaar, Werktijden 16 en 17 jarige. Terugkomdagen en vakantie Het stagebedrijf is verplicht een stagiair vrij te geven voor terugkomdagen van de onderwijsinstelling. Als de stagiair daarnaast nog vrije dagen wil opnemen, dan gebeurt dit in overleg met de stagebegeleider. Als je een stageperiode i.v.m. een korte vakantie (bijvoorbeeld in de zomermaanden) wil onderbreken, dan is het mogelijk om in overleg met de stagiair de stagevergoeding tijdelijk stop te zetten. Het een en ander hangt ook af van de duur van de stage, bij een korte stage van minder dan 3 maanden worden vaak geen vrije dagen afgesproken. Ziektekosten Een stagiair is verplicht om zich te verzekeren voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Als een student studiefinanciering ontvangt mag hij of zij niet langer meeverzekerd zijn met ouders. Sociale verzekeringen De stagiair is wel verzekerd voor de Wajong en de Ziektewet maar niet voor de WW en de WIA. Daarbij moet het stagebedrijf op de stagevergoeding de bijdrage Zvw inhouden welke betaald wordt aan de Belastingdienst. Het stagebedrijf geeft de stagiairs vervolgens een vergoeding voor deze bijdrage Zvw. WA-verzekering In geval van schade veroorzaakt door een stagiair binnen stagetijd zal in eerste instantie de WA-verzekering van het stagebedrijf worden aangesproken. Zorg er dus voor dat je als stagebedrijf een WA-verzekering hebt afgesloten voor je medewerkers. Het is voor studenten zelf niet verplicht om een WA-verzekering af te sluiten, maar wij raden studenten wel aan deze af te sluiten. Ook onderwijsinstellingen hebben in de regel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor (stagelopende) leerlingen of studenten. Verzekeringen vervoersmiddelen De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever altijd aansprakelijk is voor schade die bestuurders van motorrijtuigen veroorzaken tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Omdat we bij stages spreken van een fictief dienstverband, gelden hierbij dezelfde regels als bij werknemers. Het is dus belangrijk dat het stagebedrijf een goede (allrisk) verzekering heeft voor de auto s als er door stagiairs mee gereden wordt. Reisverzekering buitenland Bedrijven waarbij stage wordt gelopen in het buitenland moeten zelf een reisverzekering afsluiten voor de stagiairs. 4

6 Identificatieplicht Het stagebedrijf is verplicht om bij de start van een stage de identiteit van de stagiair vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast is een student altijd verplicht om een identiteitsbewijs bij zich te hebben op zijn stageplek. Stage-overeenkomst In een stage-overeenkomst staan onder andere de afspraken die gemaakt zijn over de uren, de vergoeding en de auteursrechten. Een stage-overeenkomst wordt ondertekend door werkgever en door student. Sommige opleidingen hebben een eigen stage-overeenkomst voor hun studenten, maar deze bevat meestal vooral informatie over de inhoud van deze stage. Deze overeenkomst vanuit school kan i.p.v. een stage-overeenkomst vanuit de werkgever bestaan. Mochten er bepaalde zaken in dit document echter niet genoemd worden, dan kun je als werkgever ook zelf nog een overeenkomst afsluiten. Stageverslag In de meeste gevallen moeten de studenten van de opleiding een stageverslag over de stageperiode maken. Als dit zo is dan heeft de stagebegeleider het recht om dit te lezen en te beoordelen voordat de definitieve versie bij de onderwijsinstelling wordt ingeleverd. Dit in verband met de vertrouwelijkheid en rechten van bepaalde materialen. Aanvullende documenten Om de stagevergoeding uit te kunnen betalen zijn er naast het contract ook andere documenten nodig. Zo moet de student een kopie van zijn of haar paspoort of identiteitskaart, een verklaring loonheffing en een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling inleveren bij het stagebedrijf. Als stageverloningsbureau voor mediabedrijven kan Mediastages je helpen met het stagecontract, de administratieve rompslomp en de uitbetaling van stagevergoedingen. Voor meer informatie ga naar Begeleiding op de werkvloer Bij elke stageplaats hoort een stagebegeleider. Deze professional maakt de stagiair wegwijs op de werkvloer en treedt tijdens de stage op als coach en aanspreekpunt. De stagebegeleider hoeft geen vaste medewerker te zijn maar moet wel over de professionele skills beschikken om een stagiair inhoudelijk op een bepaald vakgebied te begeleiden. Verder voert de stagebegeleider functionerings- en/of evaluatiegesprekken op de door de opleiding vastgestelde tijdstippen. Vanuit de opleiding wordt er in de meeste gevallen ook een begeleider aangewezen. Voordat de stage begint, hoort de stagebegeleider van de student wie deze docentbegeleider is. Hij of zij zal het evaluatiegesprek voeren en is daarnaast aanspreekpunt voor de stagebegeleider als een stage niet naar behoren verloopt. Niet naar behoren functioneren Als een stagiair na herhaaldelijke gesprekken niet naar behoren functioneert, is het mogelijk om de stage stop te zetten. Het is de bedoeling dat dit altijd in goed overleg met de opleiding gebeurt. 5

7 Buitenlandse studenten Als je een student selecteert die niet uit Nederland komt, zullen er een aantal extra zaken geregeld moeten worden voordat de student aan de slag kan. Welke stappen er gezet moeten worden is afhankelijk van het land waar de student vandaan komt en waar de student studeert (buitenland of Nederland). Voor iedere stagiair geldt sowieso dat hij of zij ingeschreven moet staan bij een onderwijsinstelling. Studenten buiten de EU Het is belangrijk om te weten dat studenten van buiten de EU minimaal de helft van het minimumloon moeten ontvangen als zij aan een buitenlandse opleiding verbonden zijn. Dit geldt ook voor studenten die slechts tijdelijk aan een Nederlandse opleiding studeren en die hier geen einddiploma voor ontvangen. Studenten van buiten de EU die de gehele studie in Nederland volgen (en hier dus een diploma gaan behalen) hoeven niet de helft van het minimumloon te ontvangen, zij ontvangen de reguliere stagevergoeding die binnen het bedrijf geldt. Meer informatie over stages voor buitenlandse studenten, vind je op de site van de Nuffic. 6

8 Contact en advies Mediastages is hét stagebureau voor de media. arlijks verzorgen we meer dan succesvolle stages voor publieke en commerciële omroepen, productiehuizen en communicatie- en marketingorganisaties. Wij plaatsen stagevacatures, geven voorlichting aan studenten en verzorgen zowel de administratie als de betaling van de stagevergoedingen. Voor een kleiner aantal bedrijven plaatsen wij alleen vacatures. Wij hebben als doel om zoveel mogelijk talentvolle studenten een goede start te geven in de media. Om dit te bereiken functioneren wij als bruggenbouwer tussen opleidingen, studenten en de mediawereld. Graag bieden wij de helpende hand aan al onze samenwerkingspartners. Mediastages in cijfers: We werken samen met >120 mediabedrijven We hebben contacten bij >185 opleidingen Per jaar plaatsen we >1.000 stage vacatures Per jaar betalen we een stagevergoeding uit aan >1.400 stagiairs Per jaar verwelkomen we > unieke bezoekers op onze website Per week ontvangen >8.000 studenten onze stage alert We worden gevolgd door >4.000 studenten via social media In onze database bevinden zich >6.000 (ex)stagiairs, >2.000 contactpersonen in het werkveld en > 500 contactpersonen bij opleidingen. Wil je advies of heb je een vraag dan kun je mailen naar of bellen naar

9 Voorbeeld stage-overeenkomst Mediastages De ondergetekenden: (bedrijf) gevestigd te (vestigingsplaats) en ten deze vertegenwoordigd door nnerieke Hommenga hoofd Mediastages hierna te noemen: Mediastages en (stagair(e)) wonende (adres) te (woonplaats) hierna te noemen als stagiair. In aanmerking nemende: dat de stagiair in het kader van de opleiding binnen het studieprogramma praktijkervaring wil opdoen of c.q. een studieopdracht wil uitvoeren bij (bedrijf) dat (bedrijf) door het beschikbaar stellen van een onbezoldigde stageplaats aan deze evengenoemde wens wil tegemoetkomen. Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Art. 1: De stagiair(e) zal gedurende de periode van (begindatum stage) t/m (einddatum stage) een stage (functienaam) vervullen bij (bedrijf), hierna te noemen als de 'stageverlener'. Gedurende deze stageperiode zal als stagebegeleider (stagebegeleider) optreden. Art. 2: Gedurende deze stageperiode ontvangt de stagiair een onkostenvergoeding van Euro (bedrag) per maand waarop de noodzakelijke belastingen/premies worden ingehouden. Art. 3: De dagelijkse leertijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijd welke geldt voor de medewerkers van de stageverlener. De stagiair dient de door of vanwege de leiding gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot de tijdstippen van aanwezigheid, na te volgen. Er wordt rekening gehouden met contactdagen, terugkomdagen en schoolexcursies. De stagiair heeft recht op twee vrije dagen per week, bij voorkeur zaterdag en zondag. De werkweek zal een gemiddelde van 40 uur niet overschrijden. In principe heeft de student tijdens de stage geen recht op betaalde vakantiedagen, tenzij anders wordt overeengekomen volgens de bij de stageverlener geldende regels Art. 4: Gedurende de stageperiode dient de stagiair zich te kunnen legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Art. 5: De stagiair is zich ervan bewust dat zijn/haar handelen of nalaten gevolgen kan hebben voor de productie en/of anderen en stagiair zal voor zover van toepassing bij het nemen van beslissingen steeds de veiligheid van zichzelf, zijn/haar collega's en overige deelnemers aan producties voorop stellen. Art. 6: De stagiair is verplicht om alle informatie, die op de stageverlener, zijn leveranciers danwel afnemers betrekking heeft, als vertrouwelijk te beschouwen en deze informatie zowel tijdens als na beëindiging van de stage geheim te houden. De stagiair zal geen dossiers, modellen en/of geschriften van de stageverlener al dan niet in kopie meenemen. Art. 7: Voor alle publicaties die voortvloeien uit de stage, waaronder scripties, verslagen en audio-visuele produkties dient de stagiair toestemming van de stageverlener te verkrijgen. De stagiair zal alle rechten, waaronder auteursrechten en naburige rechten onmiddelijk overdragen aan de stageverlener. Zie artikel 13. Art. 8: De stageverlener is gerechtigd na overleg met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling de stage te beëindigen indien de stagiair naar het oordeel van de leiding de geldende algemene regels, alsmede de door de leiding aangegeven aanwijzingen onvoldoende in acht neemt. Art. 9: Na beëindiging van de stageperiode dient de stagiair de aan de stageverlener toebehorende eigendommen terug te geven. Art. 10: Verzuim ten gevolge van ziekte dient de stagiair zo spoedig mogelijk te melden aan de stagebegeleider bij de stageverlener. Art. 11: Mediastages is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, of geleden door de stagiair gedurende zijn of haar stageperiode. Het is aan te bevelen dat de stagiair zelf of via de opleiding beschikt over een WA verzekering. Art. 12: Indien de produktie/opdracht waar de stagiair voor is aangenomen eindigt voor de in de stage-overeenkomst genoemde einddatum, kan de stagiair geen aanspraak maken op zijn/haar onkostenvergoeding voor de resterende maanden volgend op de maand van beëindiging van de produktie/opdracht. Bovenstaand geldt niet wanneer de stageverlener in redelijkheid een voor de stagiair toepasselijke andere produktie/opdracht had kunnen vinden. 8

10 Art. 13: Overdracht intellectuele eigendomsrechten De stagiair draagt hierbij - zo mogelijk bij voorbaat - alle rechten en (vergoedings)aanspraken op de door de stagiair te leveren prestatie en op de fysieke dragers daarvan over aan de stageverlener (o.a. auteurs-, naburige- en merkrechten). De stageverlener heeft dus het exclusieve, overdraagbare en alles omvattende recht om de prestatie of delen daarvan wereldwijd en voor onbepaalde tijd, al dan niet gelijktijdig en/of on demand en/of interactief en al dan niet in bewerkte vorm via alle huidige en toekomstige technische middelen, zelf of door derden te (doen) gebruiken, in ieder geval inhoudende verveelvoudiging, vastlegging, bewerking, openbaarmaking, beschikbaarstelling en distributie in de ruimste zin van het woord, alsmede om gelden te ontvangen die voortvloeien uit dit gebruik. De overdracht omvat tevens delen van de prestatie die niet in het uiteindelijke programma zijn opgenomen, maar die wel in het kader van deze overeenkomst tot stand zijn gekomen (restmateriaal). Indien en voor zover genoemde rechten niet (bij voorbaat) geleverd kunnen worden, verleent de stagiair hierbij aan de stageverlener met uitsluiting van ieder ander en zichzelf de onherroepelijke last en volmacht deze rechten uit te oefenen. De stagiair zal alle medewerking verlenen aan nader te verrichten handelingen voor de overdracht en uitoefening van rechten en vergoedingsaanspraken. De bovengenoemde rechtenverlening omvat mede, maar niet uitsluitend: - de (on)gecodeerde openbaarmaking of (on demand) beschikbaarstelling voor een algemeen of een bijzonder publiek of voor individuele personen, via etherzenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv s, pc s, handhelds, telefoons e.d. en edere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten; - gebruik voor culturele, liefdadige, educatieve en wetenschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld vertoning op festivals en ten behoeve van onderwijsinstellingen, musea en archieven (waaronder het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid); - gebruik voor informatieve, promotionele en publicitaire doeleinden, waaronder (elektronische) programmagidsen, trailers, (omroep)promo s, voorvertoningen en vertoning door de STER ten behoeve van adverteerders; - hergebruik van (delen van) de prestatie in andere (omroep)producties; - gebruik via abonnee-, pay per view- of conditional accessystemen; closed circuits; zaalvertoning; groepsvertoning; verkoop of licentiering van (uitzend)rechten; marketing, verkoop, verhuur of ander aanbod van vastleggingen (beeld- en/of geluidsdragers, downloads, boeken, foto s e.d.), alsmede van alle soorten producten en diensten, die titel, karakters, personages, scripts, teksten, scènes of situaties uit de prestatie bevatten; - het recht om muziekcomposities en/of liedteksten en/of opnamen te exploiteren, ondermeer door middel van een muziekuitgaveovereenkomst met een door de De stageverlener aan te wijzen muziekuitgever; - het recht de prestatie vast te leggen, te verveelvoudigen en bewerken waaronder digitaliseren, interactief maken, inkorten, vertalen, ondertitelen en nasynchroniseren - alsmede de prestatie (al dan niet in archieven) te bewaren. De stagiair garandeert dat hij de vrije beschikking heeft en behoudt over alle rechten die hij op grond van deze overeenkomst aan de stageverlener dient te verlenen en vrijwaart de stageverlener van alle aanspraken van derden ter zake. De stagiair doet afstand van reprorechtvergoedingen die de stageverlener verschuldigd zou zijn. Art. 14: Publiciteit en contacten met de media in verband met de stage, de werkzaamheden en de samenwerking tussen partijen vinden alleen plaats met schriftelijke toestemming van de stageverlener. Aldus in tweevoud opgemaakt te Hilversum d.d. (datum) Stagiair: (naam stagiair(e)) Namens: (bedrijf) J.R. Hommenga, Mediastages 9

11 Checklist stage Staat de potentiele stagiair ingeschreven bij een erkende opleiding (MBO/HBO/WO)? Mag iemand met behoud van uitkering stage lopen? Er is geen stage mogelijk. Er moet een arbeidsovereenkomst worden aangeboden. Volgt iemand een MBO opleiding? Is het stagebedrijf een stichting of een vereniging? Er is geen stage mogelijk, maar eventueel wel een vrijwilligersovereenkomst Volgt de student een HBO of WO opleiding? Staat de organisatie ingeschreven als erkend leerbedrijf? Schrijf je in bij een kenniscentrum Heeft de student de Nederlandse identiteit? Is er voldoende begeleiding op de werkvloer? Helaas is het in dit geval niet mogelijk om een stagiair aan te nemen Sluit een stageovereenkomst af Ga naar voor meer informatie over de regelgeving voor buitenlandse studenten 10

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTOVEREENKOMST PUBLIEKE MEDIA- INSTELLINGEN APRIL 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTOVEREENKOMST PUBLIEKE MEDIA- INSTELLINGEN APRIL 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTOVEREENKOMST PUBLIEKE MEDIA- INSTELLINGEN APRIL 2010 Artikel 1 Definities Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden buiten dienstbetrekking

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Stage lopen. bij Hof van Twente

Stage lopen. bij Hof van Twente Stage lopen bij Hof van Twente Versie 16 juni 2010 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Binnen de gemeente Hof van Twente wordt op diverse afdelingen stagiaires ingezet. Veelal vanuit de optiek dat leerlingen

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas.

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 118282 26 augustus 2016 Stageregeling gemeente Binnenmaas Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

deze stage tot doel heeft de stagiair praktijkervaring op HBO-niveau te laten opdoen bij een organisatie buiten De Haagse Hogeschool;

deze stage tot doel heeft de stagiair praktijkervaring op HBO-niveau te laten opdoen bij een organisatie buiten De Haagse Hogeschool; STAGEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1) De Haagse Hogeschool Opleiding: HBO-V Contactpersoon : Hierna te noemen: De Haagse Hogeschool 2) 1 Naam instelling: Praktijkopleider: Bezoekadres: Postadres: Postcode

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door STAGEOVEREENKOMST (voor een stage van minimaal 150 uur en langer dan 1 maand) Ondergetekenden, De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze

Nadere informatie

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Stage beleid Cavent KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Inleiding Cavent biedt leerlingen uit het (beroeps)onderwijs mogelijkheden om stage te lopen. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen en

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) ALGEMEEN Bij Triodus doen we ons werk met hart en ziel, omdat we van ons vak houden, maar ook omdat we onze eigen talenten blijven ontwikkelen en nieuwsgierig in het leven staan. Dialoog en participatie

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country Tussen voor beroepsopleiding van... Accreditatienr : indien relevant in rechte

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015 Beoordeling overeenkomst KUNST EN CULTUUREDUCATIE Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2726 15 februari 2012 Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten 3 februari 2012 Nr. 2012-0000062386

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Zoekt u een Particuliere hulp in de huishouding?

Zoekt u een Particuliere hulp in de huishouding? Zoekt u een Particuliere hulp in de huishouding? Bent u (tijdelijk) niet meer in staat om uw huishouden bij te houden door ziekte, handicap of na een ziekenhuisopname? Ontvangt u PGB voor huishoudelijke

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Stagebeleid Gemeente Halderberge

Stagebeleid Gemeente Halderberge Stagebeleid Gemeente Halderberge JANUARI 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 3 1. Onderwijssituatie... 3 5. Stagevergoeding... 5 6. Subsidies... 5 7. Financiële verantwoording Voor de stagevergoedingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Wet Vermindering Afdracht ( WVA)

Wet Vermindering Afdracht ( WVA) De overheid heeft via Wet en Regelgeving voor werknemers interessante fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Een van de achterliggende achtergronden is stimulering van onderwijs en onderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN Naam werknemer-student VOORBEELD Studentnummer Periode praktijkleerperiode ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN Ondergetekenden a. Naam organisatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20500 21 december 2010 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 14 december 2010 Nr. DGB2010/2202M

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Model Stageovereenkomst

Model Stageovereenkomst Model Stageovereenkomst 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum juli 2013 versie definitief status pagina 2 van 10 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de student/stagiair moet

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten

Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten de Ministers Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Albert Huizenga T (06) 31 62 25 74 Albert.Huizenga@minbzk.nl

Nadere informatie

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166)

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 60952 29 oktober 2014 Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014,

Nadere informatie

Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers

Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Arbeidsovereenkomst voor trainer-coach, werkzaam in het amateurvoetbal De ondergetekenden: 1. De vereniging... gevestigd te...overeenkomstig artikel... van haar statuten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie