STAGEWIJZER Mediastages BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV"

Transcriptie

1 STAGEWIJZER 2015 Mediastages BV

2 INHOUDSOPGAVE Wat is een stage?... 2 Stages bij verschillende opleidingsniveau s... 2 MBO... 2 HBO... 2 WO... 3 Stagiairs zoeken en vinden... 3 Regelgeving en verzekeringen... 3 Gezagsverhouding... 3 Werktijden... 4 Terugkomdagen en vakantie... 4 Ziektekosten... 4 Sociale verzekeringen... 4 WA-verzekering... 4 Verzekeringen vervoersmiddelen... 4 Reisverzekering buitenland... 4 Identificatieplicht... 5 Stage-overeenkomst... 5 Stageverslag... 5 Aanvullende documenten... 5 Begeleiding op de werkvloer... 5 Niet naar behoren functioneren... 5 Buitenlandse studenten... 6 Studenten buiten de EU... 6 Contact en advies... 7 Bijlage 1: Voorbeeld stage-overeenkomst Mediastages... 8 Bijlage 2: Checklist stage

3 Wat is een stage? Je kunt spreken van een stage wanneer een student in het kader van een erkende vervolgopleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau werkervaring opdoet bij een organisatie. Kenmerken stage: Tijdens de periode ligt er een duidelijke focus op leren De student wordt tijdens de stage begeleid door professional(s) De student is boventallig (boven de bezetting) Er wordt een bescheiden vergoeding betaald Er is sprake van een (stage)overeenkomst tussen opleider, stagiair en stagebedrijf Als één of meer van deze elementen ontbreken, dan kan er een vermoeden ontstaan van een arbeidsrelatie waarvoor andere regels gelden. Stages bij verschillende opleidingsniveaus MBO In het Middelbaar Beroepsonderwijs bestaan er twee soorten leerwegen, namelijk de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In het geval van een BOL gaat de leerling fulltime naar school en loopt daarnaast één of meer periodes stage. Gedurende deze stageperiode(s) ontvangt de BOL-leerling een stagevergoeding. Bij een BBL wordt leren en werken gecombineerd. In de meeste gevallen betekent dat dat de leerling één dag in de week naar school gaat en de rest van de week bij een leerbedrijf werkt. In de mediasector gaat het meestal om BOL-stages. Erkend leerbedrijf Om een stage aan te kunnen bieden aan een MBO-leerling moet je als organisatie ingeschreven staan als erkend leerbedrijf. In principe betekent dat dat een bedrijf voldoet aan alle voorwaarden om een kwalitatief goede stage te kunnen bieden. De aanvraag om erkend leerbedrijf te worden wordt over het algemeen gedaan door de afdeling HR van een bedrijf. Bij welk kenniscentrum je een erkenning moet aanvragen hangt af van de opleiding van de leerling. Nederland telt zeventien kenniscentra die een bepaalde sector/branche representeren en onderwijs en bedrijfsleven in deze sector bij elkaar brengen. Verder erkennen en begeleiden ze bijvoorbeeld leerbedrijven, onderhouden ze de kwaliteitsstructuur in de sector en stemmen ze vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af. In de mediasector heb je in het geval van MBO-stages meestal te maken met de kenniscentra GOC (Grafisch en Nieuwe Media), ECABO (Economisch, Administratief en ICT) of Savantis (Afbouw, Onderhoud, Presentatie en Communicatie). HBO De lengte en de inhoud van de stages van HBO-opleidingen verschillen nogal van elkaar. Veelal vinden stageperiodes plaats in het derde of vierde jaar maar ook zijn (korte) stages in het tweede jaar gebruikelijk. Meestal duren stages 3 tot 4 maanden, maar 10 weken en 10 maanden komen bijvoorbeeld ook voor. Veruit de meeste studenten starten in september en februari aan hun stage. In het geval van HBO-stages is het meestal zo dat er voorafgaand aan de stage door de student een stageplan wordt opgesteld waarin de leerdoelen van de stage zijn geformuleerd. Het is gebruikelijk om deze overeenkomst over de inhoud van de stage als bedrijf te 2

4 ondertekenen. Daarnaast krijgt de student vaak een stagebegeleider toegewezen die tijdens de stage één of meerdere malen op bezoek komt om de voortgang te bespreken. Bij sommige HBO-opleidingen moeten studenten tijdens hun laatste stage een onderzoeksopdracht uitvoeren. Het gaat in de meeste gevallen om een concrete onderzoeksvraag waarvoor ze gegevens willen verzamelen bij het stagebedrijf. De onderzoeksvraag kan in de meeste gevallen samen met het stagebedrijf worden vormgegeven. Mocht je een student selecteren die tijdens de stageperiode (deels) aan een onderzoeksopdracht werkt, maak dan van te voren duidelijke afspraken over hoeveel tijd de student tijdens de stage aan de opdracht kan werken en hoeveel tijd de student meedraait met de dagelijkse werkzaamheden. WO Het is niet bij alle WO-opleidingen verplicht om stage te lopen. Toch is het zo dat het aantal WO-studenten dat op zoek gaat naar een stage in de mediasector steeds groter wordt. Soms is deze stage ingepland in het curriculum, maar het soms is het ook zo dat de studenten zelf kiezen om tijdens hun studie ruimte in te plannen voor een stage. Stagiairs zoeken en vinden De stageperiodes van de meeste media gerelateerde opleidingen starten in september en februari. Als je een stageplaats aanbiedt die in één van deze periodes begint, kun je dan dus ook de meeste reacties verwachten. In de rest van het jaar zijn er echter ook altijd studenten op zoek naar een stage. Het is goed om te weten dat studenten al enkele maanden voor de start van hun stage op zoek gaan naar een stagebedrijf. Je maakt dus meer kans om een geschikte kandidaat te vinden als je een vacature een aantal maanden voor de startdatum plaatst. Je kunt als stagebedrijf zelf contact opnemen met relevante opleidingen bij jou in de buurt, maar je kunt ook een vacature plaatsen op een vacaturesite voor stages. Als stageplatform voor de media kan Mediastages je helpen met het vinden van een geschikte student. Kijk voor meer informatie over deze mogelijkheid op Regelgeving en verzekeringen Gezagsverhouding Het is belangrijk om te weten dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de stagiair en het stagebedrijf. Meestal zijn stagiairs niet in echte dienstbetrekking. Maar als een stagiair een reële beloning krijgt zoals bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, is het wel in echte dienstbetrekking. In dat geval gelden de gewone regels voor de loonheffingen en zijn de stagiairs verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Je moet dan premies werknemers verzekeringen berekenen en ook de werkgeversheffing Zvw betalen. Is er geen echte dienstbetrekking, maar de stagiairs krijgen wel een beloning (stagevergoeding) dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. Je hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. Je moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zvw betalen. Omdat er tijdens een stage sprake is van een zogenaamd fictief dienstverband, betekent dit dat je als stagebedrijf de regels over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling moet naleven tegenover de stagiair. 3

5 Werktijden Voor aanvang van de stage maak je als stagebedrijf afspraken met de stagiair over de werktijden. Vaak wordt van het zelfde aantal fulltime uren uitgegaan als bij de medewerkers van het bedrijf en daarnaast heeft een stagiair recht op twee vrije dagen per week, welke meestal in het weekend zullen zijn. In principe gelden voor de stagiair gewoon de regels zoals die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet (Atb). Meer informatie hierover vind je via de volgende links: Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit, Vraag en antwoord Werktijden. Is een stagiair jonger dan 18 jaar dan gelden er speciale regels. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld maar 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen daarnaast ook niet 's nachts werken, oproepdiensten draaien en overwerken. Daarnaast hebben zij rechtop extra rusttijden. Meer informatie hierover vind je via de volgende links: Arbeidstijdenwet jonger dan 18 jaar, Werktijden 16 en 17 jarige. Terugkomdagen en vakantie Het stagebedrijf is verplicht een stagiair vrij te geven voor terugkomdagen van de onderwijsinstelling. Als de stagiair daarnaast nog vrije dagen wil opnemen, dan gebeurt dit in overleg met de stagebegeleider. Als je een stageperiode i.v.m. een korte vakantie (bijvoorbeeld in de zomermaanden) wil onderbreken, dan is het mogelijk om in overleg met de stagiair de stagevergoeding tijdelijk stop te zetten. Het een en ander hangt ook af van de duur van de stage, bij een korte stage van minder dan 3 maanden worden vaak geen vrije dagen afgesproken. Ziektekosten Een stagiair is verplicht om zich te verzekeren voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Als een student studiefinanciering ontvangt mag hij of zij niet langer meeverzekerd zijn met ouders. Sociale verzekeringen De stagiair is wel verzekerd voor de Wajong en de Ziektewet maar niet voor de WW en de WIA. Daarbij moet het stagebedrijf op de stagevergoeding de bijdrage Zvw inhouden welke betaald wordt aan de Belastingdienst. Het stagebedrijf geeft de stagiairs vervolgens een vergoeding voor deze bijdrage Zvw. WA-verzekering In geval van schade veroorzaakt door een stagiair binnen stagetijd zal in eerste instantie de WA-verzekering van het stagebedrijf worden aangesproken. Zorg er dus voor dat je als stagebedrijf een WA-verzekering hebt afgesloten voor je medewerkers. Het is voor studenten zelf niet verplicht om een WA-verzekering af te sluiten, maar wij raden studenten wel aan deze af te sluiten. Ook onderwijsinstellingen hebben in de regel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor (stagelopende) leerlingen of studenten. Verzekeringen vervoersmiddelen De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever altijd aansprakelijk is voor schade die bestuurders van motorrijtuigen veroorzaken tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Omdat we bij stages spreken van een fictief dienstverband, gelden hierbij dezelfde regels als bij werknemers. Het is dus belangrijk dat het stagebedrijf een goede (allrisk) verzekering heeft voor de auto s als er door stagiairs mee gereden wordt. Reisverzekering buitenland Bedrijven waarbij stage wordt gelopen in het buitenland moeten zelf een reisverzekering afsluiten voor de stagiairs. 4

6 Identificatieplicht Het stagebedrijf is verplicht om bij de start van een stage de identiteit van de stagiair vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast is een student altijd verplicht om een identiteitsbewijs bij zich te hebben op zijn stageplek. Stage-overeenkomst In een stage-overeenkomst staan onder andere de afspraken die gemaakt zijn over de uren, de vergoeding en de auteursrechten. Een stage-overeenkomst wordt ondertekend door werkgever en door student. Sommige opleidingen hebben een eigen stage-overeenkomst voor hun studenten, maar deze bevat meestal vooral informatie over de inhoud van deze stage. Deze overeenkomst vanuit school kan i.p.v. een stage-overeenkomst vanuit de werkgever bestaan. Mochten er bepaalde zaken in dit document echter niet genoemd worden, dan kun je als werkgever ook zelf nog een overeenkomst afsluiten. Stageverslag In de meeste gevallen moeten de studenten van de opleiding een stageverslag over de stageperiode maken. Als dit zo is dan heeft de stagebegeleider het recht om dit te lezen en te beoordelen voordat de definitieve versie bij de onderwijsinstelling wordt ingeleverd. Dit in verband met de vertrouwelijkheid en rechten van bepaalde materialen. Aanvullende documenten Om de stagevergoeding uit te kunnen betalen zijn er naast het contract ook andere documenten nodig. Zo moet de student een kopie van zijn of haar paspoort of identiteitskaart, een verklaring loonheffing en een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling inleveren bij het stagebedrijf. Als stageverloningsbureau voor mediabedrijven kan Mediastages je helpen met het stagecontract, de administratieve rompslomp en de uitbetaling van stagevergoedingen. Voor meer informatie ga naar Begeleiding op de werkvloer Bij elke stageplaats hoort een stagebegeleider. Deze professional maakt de stagiair wegwijs op de werkvloer en treedt tijdens de stage op als coach en aanspreekpunt. De stagebegeleider hoeft geen vaste medewerker te zijn maar moet wel over de professionele skills beschikken om een stagiair inhoudelijk op een bepaald vakgebied te begeleiden. Verder voert de stagebegeleider functionerings- en/of evaluatiegesprekken op de door de opleiding vastgestelde tijdstippen. Vanuit de opleiding wordt er in de meeste gevallen ook een begeleider aangewezen. Voordat de stage begint, hoort de stagebegeleider van de student wie deze docentbegeleider is. Hij of zij zal het evaluatiegesprek voeren en is daarnaast aanspreekpunt voor de stagebegeleider als een stage niet naar behoren verloopt. Niet naar behoren functioneren Als een stagiair na herhaaldelijke gesprekken niet naar behoren functioneert, is het mogelijk om de stage stop te zetten. Het is de bedoeling dat dit altijd in goed overleg met de opleiding gebeurt. 5

7 Buitenlandse studenten Als je een student selecteert die niet uit Nederland komt, zullen er een aantal extra zaken geregeld moeten worden voordat de student aan de slag kan. Welke stappen er gezet moeten worden is afhankelijk van het land waar de student vandaan komt en waar de student studeert (buitenland of Nederland). Voor iedere stagiair geldt sowieso dat hij of zij ingeschreven moet staan bij een onderwijsinstelling. Studenten buiten de EU Het is belangrijk om te weten dat studenten van buiten de EU minimaal de helft van het minimumloon moeten ontvangen als zij aan een buitenlandse opleiding verbonden zijn. Dit geldt ook voor studenten die slechts tijdelijk aan een Nederlandse opleiding studeren en die hier geen einddiploma voor ontvangen. Studenten van buiten de EU die de gehele studie in Nederland volgen (en hier dus een diploma gaan behalen) hoeven niet de helft van het minimumloon te ontvangen, zij ontvangen de reguliere stagevergoeding die binnen het bedrijf geldt. Meer informatie over stages voor buitenlandse studenten, vind je op de site van de Nuffic. 6

8 Contact en advies Mediastages is hét stagebureau voor de media. arlijks verzorgen we meer dan succesvolle stages voor publieke en commerciële omroepen, productiehuizen en communicatie- en marketingorganisaties. Wij plaatsen stagevacatures, geven voorlichting aan studenten en verzorgen zowel de administratie als de betaling van de stagevergoedingen. Voor een kleiner aantal bedrijven plaatsen wij alleen vacatures. Wij hebben als doel om zoveel mogelijk talentvolle studenten een goede start te geven in de media. Om dit te bereiken functioneren wij als bruggenbouwer tussen opleidingen, studenten en de mediawereld. Graag bieden wij de helpende hand aan al onze samenwerkingspartners. Mediastages in cijfers: We werken samen met >120 mediabedrijven We hebben contacten bij >185 opleidingen Per jaar plaatsen we >1.000 stage vacatures Per jaar betalen we een stagevergoeding uit aan >1.400 stagiairs Per jaar verwelkomen we > unieke bezoekers op onze website Per week ontvangen >8.000 studenten onze stage alert We worden gevolgd door >4.000 studenten via social media In onze database bevinden zich >6.000 (ex)stagiairs, >2.000 contactpersonen in het werkveld en > 500 contactpersonen bij opleidingen. Wil je advies of heb je een vraag dan kun je mailen naar of bellen naar

9 Voorbeeld stage-overeenkomst Mediastages De ondergetekenden: (bedrijf) gevestigd te (vestigingsplaats) en ten deze vertegenwoordigd door nnerieke Hommenga hoofd Mediastages hierna te noemen: Mediastages en (stagair(e)) wonende (adres) te (woonplaats) hierna te noemen als stagiair. In aanmerking nemende: dat de stagiair in het kader van de opleiding binnen het studieprogramma praktijkervaring wil opdoen of c.q. een studieopdracht wil uitvoeren bij (bedrijf) dat (bedrijf) door het beschikbaar stellen van een onbezoldigde stageplaats aan deze evengenoemde wens wil tegemoetkomen. Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Art. 1: De stagiair(e) zal gedurende de periode van (begindatum stage) t/m (einddatum stage) een stage (functienaam) vervullen bij (bedrijf), hierna te noemen als de 'stageverlener'. Gedurende deze stageperiode zal als stagebegeleider (stagebegeleider) optreden. Art. 2: Gedurende deze stageperiode ontvangt de stagiair een onkostenvergoeding van Euro (bedrag) per maand waarop de noodzakelijke belastingen/premies worden ingehouden. Art. 3: De dagelijkse leertijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijd welke geldt voor de medewerkers van de stageverlener. De stagiair dient de door of vanwege de leiding gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot de tijdstippen van aanwezigheid, na te volgen. Er wordt rekening gehouden met contactdagen, terugkomdagen en schoolexcursies. De stagiair heeft recht op twee vrije dagen per week, bij voorkeur zaterdag en zondag. De werkweek zal een gemiddelde van 40 uur niet overschrijden. In principe heeft de student tijdens de stage geen recht op betaalde vakantiedagen, tenzij anders wordt overeengekomen volgens de bij de stageverlener geldende regels Art. 4: Gedurende de stageperiode dient de stagiair zich te kunnen legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Art. 5: De stagiair is zich ervan bewust dat zijn/haar handelen of nalaten gevolgen kan hebben voor de productie en/of anderen en stagiair zal voor zover van toepassing bij het nemen van beslissingen steeds de veiligheid van zichzelf, zijn/haar collega's en overige deelnemers aan producties voorop stellen. Art. 6: De stagiair is verplicht om alle informatie, die op de stageverlener, zijn leveranciers danwel afnemers betrekking heeft, als vertrouwelijk te beschouwen en deze informatie zowel tijdens als na beëindiging van de stage geheim te houden. De stagiair zal geen dossiers, modellen en/of geschriften van de stageverlener al dan niet in kopie meenemen. Art. 7: Voor alle publicaties die voortvloeien uit de stage, waaronder scripties, verslagen en audio-visuele produkties dient de stagiair toestemming van de stageverlener te verkrijgen. De stagiair zal alle rechten, waaronder auteursrechten en naburige rechten onmiddelijk overdragen aan de stageverlener. Zie artikel 13. Art. 8: De stageverlener is gerechtigd na overleg met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling de stage te beëindigen indien de stagiair naar het oordeel van de leiding de geldende algemene regels, alsmede de door de leiding aangegeven aanwijzingen onvoldoende in acht neemt. Art. 9: Na beëindiging van de stageperiode dient de stagiair de aan de stageverlener toebehorende eigendommen terug te geven. Art. 10: Verzuim ten gevolge van ziekte dient de stagiair zo spoedig mogelijk te melden aan de stagebegeleider bij de stageverlener. Art. 11: Mediastages is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, of geleden door de stagiair gedurende zijn of haar stageperiode. Het is aan te bevelen dat de stagiair zelf of via de opleiding beschikt over een WA verzekering. Art. 12: Indien de produktie/opdracht waar de stagiair voor is aangenomen eindigt voor de in de stage-overeenkomst genoemde einddatum, kan de stagiair geen aanspraak maken op zijn/haar onkostenvergoeding voor de resterende maanden volgend op de maand van beëindiging van de produktie/opdracht. Bovenstaand geldt niet wanneer de stageverlener in redelijkheid een voor de stagiair toepasselijke andere produktie/opdracht had kunnen vinden. 8

10 Art. 13: Overdracht intellectuele eigendomsrechten De stagiair draagt hierbij - zo mogelijk bij voorbaat - alle rechten en (vergoedings)aanspraken op de door de stagiair te leveren prestatie en op de fysieke dragers daarvan over aan de stageverlener (o.a. auteurs-, naburige- en merkrechten). De stageverlener heeft dus het exclusieve, overdraagbare en alles omvattende recht om de prestatie of delen daarvan wereldwijd en voor onbepaalde tijd, al dan niet gelijktijdig en/of on demand en/of interactief en al dan niet in bewerkte vorm via alle huidige en toekomstige technische middelen, zelf of door derden te (doen) gebruiken, in ieder geval inhoudende verveelvoudiging, vastlegging, bewerking, openbaarmaking, beschikbaarstelling en distributie in de ruimste zin van het woord, alsmede om gelden te ontvangen die voortvloeien uit dit gebruik. De overdracht omvat tevens delen van de prestatie die niet in het uiteindelijke programma zijn opgenomen, maar die wel in het kader van deze overeenkomst tot stand zijn gekomen (restmateriaal). Indien en voor zover genoemde rechten niet (bij voorbaat) geleverd kunnen worden, verleent de stagiair hierbij aan de stageverlener met uitsluiting van ieder ander en zichzelf de onherroepelijke last en volmacht deze rechten uit te oefenen. De stagiair zal alle medewerking verlenen aan nader te verrichten handelingen voor de overdracht en uitoefening van rechten en vergoedingsaanspraken. De bovengenoemde rechtenverlening omvat mede, maar niet uitsluitend: - de (on)gecodeerde openbaarmaking of (on demand) beschikbaarstelling voor een algemeen of een bijzonder publiek of voor individuele personen, via etherzenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv s, pc s, handhelds, telefoons e.d. en edere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten; - gebruik voor culturele, liefdadige, educatieve en wetenschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld vertoning op festivals en ten behoeve van onderwijsinstellingen, musea en archieven (waaronder het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid); - gebruik voor informatieve, promotionele en publicitaire doeleinden, waaronder (elektronische) programmagidsen, trailers, (omroep)promo s, voorvertoningen en vertoning door de STER ten behoeve van adverteerders; - hergebruik van (delen van) de prestatie in andere (omroep)producties; - gebruik via abonnee-, pay per view- of conditional accessystemen; closed circuits; zaalvertoning; groepsvertoning; verkoop of licentiering van (uitzend)rechten; marketing, verkoop, verhuur of ander aanbod van vastleggingen (beeld- en/of geluidsdragers, downloads, boeken, foto s e.d.), alsmede van alle soorten producten en diensten, die titel, karakters, personages, scripts, teksten, scènes of situaties uit de prestatie bevatten; - het recht om muziekcomposities en/of liedteksten en/of opnamen te exploiteren, ondermeer door middel van een muziekuitgaveovereenkomst met een door de De stageverlener aan te wijzen muziekuitgever; - het recht de prestatie vast te leggen, te verveelvoudigen en bewerken waaronder digitaliseren, interactief maken, inkorten, vertalen, ondertitelen en nasynchroniseren - alsmede de prestatie (al dan niet in archieven) te bewaren. De stagiair garandeert dat hij de vrije beschikking heeft en behoudt over alle rechten die hij op grond van deze overeenkomst aan de stageverlener dient te verlenen en vrijwaart de stageverlener van alle aanspraken van derden ter zake. De stagiair doet afstand van reprorechtvergoedingen die de stageverlener verschuldigd zou zijn. Art. 14: Publiciteit en contacten met de media in verband met de stage, de werkzaamheden en de samenwerking tussen partijen vinden alleen plaats met schriftelijke toestemming van de stageverlener. Aldus in tweevoud opgemaakt te Hilversum d.d. (datum) Stagiair: (naam stagiair(e)) Namens: (bedrijf) J.R. Hommenga, Mediastages 9

11 Checklist stage Staat de potentiele stagiair ingeschreven bij een erkende opleiding (MBO/HBO/WO)? Mag iemand met behoud van uitkering stage lopen? Er is geen stage mogelijk. Er moet een arbeidsovereenkomst worden aangeboden. Volgt iemand een MBO opleiding? Is het stagebedrijf een stichting of een vereniging? Er is geen stage mogelijk, maar eventueel wel een vrijwilligersovereenkomst Volgt de student een HBO of WO opleiding? Staat de organisatie ingeschreven als erkend leerbedrijf? Schrijf je in bij een kenniscentrum Heeft de student de Nederlandse identiteit? Is er voldoende begeleiding op de werkvloer? Helaas is het in dit geval niet mogelijk om een stagiair aan te nemen Sluit een stageovereenkomst af Ga naar voor meer informatie over de regelgeving voor buitenlandse studenten 10

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs De POK en de praktijk De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs Inhoud Inleiding 3 H.1 Wettelijke criteria met betrekking tot de praktijkovereenkomst 5 H.2 Rechtspositie,

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie