CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM"

Transcriptie

1 CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

2 Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012

3 Colofon Deze checklist met bijlagen is samengesteld door de stedelijke werkgroep aansprakelijkheid en verzekeringen, in opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van gemeente Amsterdam. Marco Stoute adviseur OOG onderwijs en jeugd, Amsterdam (opsteller en eindredactie) Met medewerking van: - Saskia van Vliet projectleider Schatkamer Amsterdam Nieuw-West - Margriet Batstra talentmakelaar Dynamo Amsterdam - Martijn Stegge hoofd Zakelijke Klantteams VGA Verzekeringen, Amsterdam DMO: 2

4 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen 6 Bijlagen A notitie Verzekering en aansprakelijkheid bij naschoolse activiteiten 14 in de Amsterdamse stadsdelen B overzicht verzekeringen per organisatie 27 C voorbeeldorganogrammen met de daarbij behorende gevolgen voor 29 de aansprakelijkheid D relevante bepalingen t.a.v. aansprakelijkheid op het inschrijfformulier 35 E relevante bepalingen t.a.v. aansprakelijkheid voor het af te sluiten 36 contract met de NSA aanbieder F model verklaring Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 38 G Veiligheid in de brede school, Handreiking voor professionals werkzaam 39 in de brede school Bronvermelding 44 3

5 Inleiding Opdracht De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) Amsterdam heeft OOG onderwijs en jeugd gevraagd een voorstel te ontwikkelen voor een meer uniforme benadering van het onderwerp verzekering en aansprakelijkheid rond de uitvoering van naschoolse activiteiten in de Amsterdamse stadsdelen. Vaak gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van de organisaties die talentmakelaars in dienst hebben. In het kader van de wijkgerichte dagarrangementen, naschoolse activiteiten en de brede school wordt wekelijks buiten schooltijd door diverse aanbieders een breeds scala aan programma s en cursussen georganiseerd. Gebleken is dat in de Amsterdamse praktijk nogal wat praktische vragen bestaan over verzekering en aansprakelijkheid. Tevens wordt geconstateerd dat dit in de verschillende stadsdelen en organisaties op verschillende wijze is geregeld. In besprekingen van het beleidsoverleg stadsdelen en de werkgroep talentmakelaars kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan een praktische checklist, zo mogelijk voorzien van formats die gebruikt kunnen worden voor inschrijfformulieren, overeenkomsten met aanbieders e.d. Dit document bevat de gevraagde checklist, met de volgende indeling: 1. Algemeen en afspraken tussen partijen 2. Afspraken met ouders 3. Afspraken met aanbieders van de naschoolse activiteiten 4. Diverse veiligheidsaspecten Waar dit van toepassing is wordt per onderwerp verwezen naar relevante bijlagen. Bestaande literatuur over dit onderwerp In het kader van het project Dagarrangementen en Combinatiefuncties Amsterdam (D&C) is over dit onderwerp al het nodige uitgezocht en op papier gezet. Bruikbare notities zijn bijvoorbeeld Randvoorwaarden dagarrangementen en Aandachtspunten verzekeren en aansprakelijkheid. Deze documenten zijn te downloaden via de website Op diezelfde website zijn ook de bevindingen uit een verkennend onderzoek van de Universiteit van Tilburg over het onderwerp Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs te vinden. Ook vanuit andere bronnen is de nodige informatie over dit onderwerp beschikbaar. Zeer gedegen is de notitie Juridische aspecten bij samenwerking (april 2008) door het JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. Dit stuk is te downloaden via Toelichting checklist De checklist is geschreven vanuit een tweetal, deels samenvallende, perspectieven: 1) vanuit de verantwoordelijke organisaties, die direct of indirect bij de uitvoering van de naschoolse activiteiten zijn betrokken. Hierbij kan worden gedacht aan het afsluiten van 4

6 een adequaat basispakket verzekeringen, het vastleggen van goede afspraken bij samenwerking e.d. 2) vanuit de functionaris die feitelijk betrokken is bij het op school- en wijkniveau organiseren, afstemmen en coördineren van naschoolse activiteiten in het kader van dagarrangementen. Concreet gaat het hierbij om het maken van de afspraken met de uitvoerders, het afstemmen met scholen, de inschrijvingen door de ouders e.d. Dit kan, afhankelijk van de wijze waarop het is georganiseerd, onderling verschillen. In de praktijk gaat het hierbij vaak om de talentmakelaar, in dienst van stadsdeel, welzijn of schoolbestuur (dat verschilt per wijkarrangement), de sportmakelaar in dienst bij sportbuurtwerk van het stadsdeel, de brede schoolcoördinator in dienst van de school. Omdat de checklist modulair is opgebouwd, kunnen betrokkenen het voor hen van toepassing zijnde deel opzoeken. 5

7 Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen 1. Algemeen en afspraken tussen partijen 1. Kennis van aansprakelijkheidsverdeling actie Zorg dat je kennis hebt van de algemene uitgangspunten rond aansprakelijkheid. bijlage(n) A - notitie Verzekering en aansprakelijkheid bij naschoolse activiteiten in de Amsterdamse stadsdelen toelichting Door voldoende kennis rond aansprakelijkheid wordt enerzijds voorkomen dat risico s onvoldoende worden afgedekt, maar anderzijds ook dat partijen te snel bepaalde activiteiten niet durven uit te voeren uit wellicht ongegronde angst voor mogelijke risico s. Aansprakelijkheid Voor aansprakelijkheid moet aan de volgende vijf vereisten zijn voldaan: - Er is een onrechtmatige daad gepleegd; - De onrechtmatige daad kan aan een persoon worden toegerekend; - Door de onrechtmatige daad is schade ontstaan; - Er is een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade; - De norm die is overschreden strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden (het vereiste van relativiteit). Hoofdregel aansprakelijkheid Degene aan wie de zorg is toevertrouwd en direct toezicht heeft draagt in principe de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen. Wanneer dit niet formeel is geregeld geldt dat de partij met wie de ouders een overeenkomst hebben afgesloten (inschrijving, contributie of lidmaatschap) verantwoordelijk is. Belangrijk is: Zijn ouders voldoende over de aard en organisatie van de activiteit geïnformeerd en hebben zij daarvoor expliciet toestemming verleend? Aansprakelijkheid partijen - Onder schooltijd - school, incl. schoolreisjes en zwemlessen en het vervoer dat daarvoor nodig is. - Tussen de middag - school - Na school in kader Brede school - school, tenzij anders geregeld - Na school in kader BSO - BSO-organisatie - Na school los van BSO of Brede school - ouders of aanbieders NSA - In de schoolvakanties - ouders of aanbieders NSA Risico s zijn niet uit te sluiten Het is onmogelijk op voorhand alle denkbare incidenten op voorhand af te dekken. Het gaat erom de onvermijdelijke risico s zo veel mogelijk te beperken door voldoende toezicht, protocollen e.d. Uiteindelijk gaat het om de vraag: is in redelijkheid alles gedaan om een ongeluk te voorkomen?

8 2. Check alle stappen voorafgaand aan start activiteiten actie Check dat alle hiernavolgende acties zijn afgerond voordat wordt gestart met de naschoolse activiteiten. bijlage(n) -- toelichting In de dagelijkse hectiek gebeurt het regelmatig dat de voorgaande stappen wel in gang worden gezet maar niet tijdig worden afgerond, met de nodige risico s ten aanzien van veiligheid en aansprakelijk van dien. Denk daarbij aan een goede dossiervorming van de gemaakte afspraken met bijbehorende documenten. 3. Adequaat verzekeringspakket actie Check het eigen verzekeringspakket en pas dit zonodig aan. bijlage(n) B overzicht verzekeringen per organisatie toelichting Dit betreft een aanbeveling voor de betrokken partijen (scholen, kinderopvang). - Van belang is dat alle bij de NSA betrokken partijen beschikken over een adequaat basisverzekeringspakket. - Kijk hierbij ook naar: 1) de hoogte van de verzekerde bedragen. Voor een WA verzekering moet worden uitgegaan van een minimale dekking van ,- per gebeurtenis; 2) de omvang van de verzekering (geen onaanvaardbare uitsluitingen!). - Zorg voor een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarin ook vrijwilligers, stagiairs en freelancers zijn meeverzekerd. - Sluit altijd collectieve ongevallenverzekering af (voor kinderen, leerkrachten, medewerkers, vrijwilligers stagiairs e.d.). Denk aan hoogte verzekerde bedragen. Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) van VGA Door de verzekeraar VGA is de collectieve Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) afgesloten. Dit is een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente Amsterdam. De AVV is geen vervanging voor de eigen WA- en ongevallenverzekering, die dan dus ook niet moeten worden opgezegd. De AVV geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het vrijwilligerswerk, daar waar de eigen verzekering tekortschiet. Zie: 7

9 4. De locatie van de NSA: verantwoordelijkheid voor het gebouw, terrein en roerende zaken actie Zorg voor een veilige omgeving en verzeker de risico s t.a.v. gebruik gebouw en roerende zaken. bijlage(n) -- toelichting De eigenaar van de opstal waar de naschoolse activiteiten plaatsvinden (school, buurthuis, etc.) is verantwoordelijk voor een veilige omgeving binnen de school en het bijbehorende terrein. Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bezitter van een opstal risicoaansprakelijk is voor een gebrekkige opstal. Daarnaast is, op grond van artikel 6:173 Burgerlijk Wetboek, de bezitter van een gebrekkige roerende zaak in beginsel aansprakelijk wanneer deze roerende zaak een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert. Denk hierbij aan gymnastiekmaterialen, buitenspelmateriaal etc. 5. De locatie van de NSA: de NSA vindt plaats in school actie Regel tussen partners op welk moment de verantwoordelijkheid overgaat van de school op de andere partner. bijlage(n) -- toelichting Wanneer er niets geregeld wordt, geldt in principe het volgende: 1) De kinderen lopen vanuit de klas naar de NSA --> De school is verantwoordelijk totdat de kinderen zijn overgedragen aan de aanbieder. 2) De kinderen bevinden zich bij de NSA --> De professionele aanbieder is aansprakelijk (tenzij calamiteit voortkomt uit gebrekkige opstal of roerende zaak). Bij inzet vrijwilligers of stagiair: De organisatie die hen aanstuurt is aansprakelijk. 3) De NSA is afgelopen --> De NSA is aansprakelijk tot het moment waarop de kinderen worden opgehaald. Wanneer met de ouders schriftelijk is overeengekomen dat het kind zelfstandig naar huis kan, zijn de ouders verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind naar buiten loopt. Vanzelfsprekend kunnen hierover tussen partijen afwijkende afspraken worden gemaakt. Altijd geldt: Welke partij aansprakelijk is zal uiteindelijk altijd afhangen van de concrete situatie, volgens de toelichting onder onderdeel 1 (vereisten aansprakelijkheid, hoofdregel aansprakelijkheid). 8

10 6. De locatie van de NSA: de NSA vindt plaats buiten school actie Regel tussen partners, inclusief eventuele vervoerder, op welk moment de verantwoordelijkheid overgaat van de school op de andere partner. bijlage(n) -- toelichting 1) De kinderen gaan naar de NSA toe --> a) De kinderen worden gebracht door de aanbieder: de aanbieder is aansprakelijk. b) De kinderen worden gebracht door een vrijwilliger: de organisatie die de vrijwilliger aanstuurt is aansprakelijk. c) De kinderen worden gebracht door een medewerker van school: de school is aansprakelijk. d) De kinderen worden gebracht met een busje: - De school is verantwoordelijk tot de kinderen in het busje zitten; - De vervoerder is verantwoordelijk tijdens het vervoer; NB: De partij die de NSA-overeenkomst met de ouders heeft afgesloten (school, BSO) heeft wel de plicht een verantwoorde keuze voor een vervoerder te maken. Het is dus noodzakelijk om de legitimiteit van het bedrijf te checken en of zij de benodigde verzekeringen hebben afgesloten, zoals een WA-, Auto- en inzittendenverzekering (Vraag altijd om kopie verzekeringen, inclusief voorwaarden). - Voor het lopen van het busje naar het gebouw dienen goede afspraken te worden gemaakt. Anders is de aansprakelijkheid afhankelijk van de concrete situatie. e) De kinderen gaan zelfstandig naar de NSA: - met schriftelijke toestemming van de ouders: de ouders zijn verantwoordelijk; - zonder schriftelijke toestemming van de ouders: de school is verantwoordelijk (nooit doen!) 2) De kinderen bevinden zich bij de NSA De professionele aanbieder is aansprakelijk (tenzij calamiteit voortkomt uit gebrekkige opstal of roerende zaak). Bij inzet vrijwilligers of stagiair: De organisatie die hen aanstuurt is aansprakelijk. 3) De NSA is afgelopen --> De NSA is aansprakelijk tot het moment waarop de kinderen worden opgehaald. Wanneer met de ouders schriftelijk is overeengekomen dat het kind zelfstandig naar huis kan, zijn de ouders verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind naar buiten loopt. Altijd geldt: Welke partij aansprakelijk is zal uiteindelijk altijd afhangen van de concrete situatie, volgens de toelichting onder onderdeel 1 (vereisten aansprakelijkheid, hoofdregel aansprakelijkheid). 9

11 7. Aansprakelijkheid van de bij de NSA betrokken partijen actie Schep helderheid over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken organisaties rond de coördinatie en uitvoering van de naschoolse activiteiten. Controleer of de verzekeringen van patijen aansluiten bij deze taken en verantwoordelijkheden. Leg zonodig specifieke afspraken vast. bijlage(n) C voorbeeldorganogrammen met de daarbij behorende gevolgen voor de aansprakelijkheid toelichting Bij de uitvoering van de NSA zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals de scholen, BSO, uitvoerders en stads-delen. Afhankelijk van hoe de NSA in een stadsdeel of een wijk is georganiseerd, kan het hierbij om verschillende rollen gaan, zoals die van uitvoerder, opdrachtgever, subsidieverstrekker, detacherende werknemer etc. Deze verschillen brengen verschillende verantwoordelijk- en aansprakelijkheden met zich mee. In de bijlage (D) worden drie, in de praktijk gehanteerde, organisatiemodellen weergegeven met de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling. Uiteraard zijn er veel tussenvarianten denkbaar, maar over het algemeen kunnen deze van de basismodellen worden afgeleid. In het algemeen geldt: - Inventariseer uit welke elementen het dagarrangement bestaat. Geeft bij elk onderdeel van het dagarrangement aan wie verantwoordelijk is en aansprakelijk kan worden gesteld. Leg dit schriftelijk vast. - Maak een samenwerkingscontract waarin de afzonderlijke en gedeelde verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. - Inventariseer welke verzekeringen de samenwerkende partners hebben afgesloten. - Controleer of de verzekeringen aansluiten bij de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties en pas die zonodig aan. - Maak een dossier waarin het samenwerkingscontract en de polissen van de verschillende verzekeringen worden verzameld. - Leg het dossier ter goedkeuring voor aan de verzekeraar(s). - Onderzoek de mogelijkheid van: - één verzekeringspakket voor het totale dagarrangement - uitbreidingsmogelijkheden WA- en ongevallenverzekering basisscholen tot bijv minuten na afloop van de naschoolse activiteit (i.p.v. direct na schooltijd). 10

12 2. Afspraken met ouders 8. Inschrijving NSA actie Leg duidelijke afspraken met de ouders vast over alle aspecten rond verantwoordelijken aansprakelijkheden. bijlage(n) D relevante bepalingen t.a.v. aansprakelijkheid op het inschrijfformulier toelichting Zorg dat de ouders op alle aspecten op bijlage E een verklaring ondertekenen. Uiteraard kunnen de formuleringen, afhankelijk van de specifieke situatie, naar behoefte worden aangepast. Laat geen onduidelijkheid bestaan over welke organisatie de contractpartner van de ouders is. Voorbeeld: Om de gezamenlijkheid van het activiteitenaanbod te benadrukken kiezen samenwerkende partijen er geregeld voor om bovenaan de inschrijfformulieren de logo s van al die partijen te vermelden. Vanuit oogpunt van aansprakelijkheid (het wekken van een gerechtvaardigd vertrouwen) is dat niet zonder juridische betekenis. Uiteraard kan onduidelijkheid over de aansprakelijkheid worden voorkomen door in het formulier zelf heel duidelijk aan te geven welke partij in beginsel verantwoordelijk is voor de naschoolse activiteiten. 3. Afspraken met aanbieders NSA 9. afspraken in contract actie Sluit een contract af met de NSA aanbieder, waarin afspraken over aansprakelijkheid en verzekeringen zijn vastgelegd. bijlage(n) E relevante bepalingen t.a.v. aansprakelijkheid voor het af te sluiten contract met de NSA aanbieder toelichting Naast de voorbeeldbepalingen, zoals genoemd in bijlage E, wordt aanbevolen de volgende elementen in het contract vast te leggen: - afspraken over toezicht, achterwacht, groepsgrootte, (veiligheids)protocollen. Overweeg hierbij per activiteit of deze een verhoogd risico op (letsel)schade geeft en pas daar het toezicht en de groepsgrootte op aan. - exact tijdstip overgang verantwoordelijkheden (overdrachtsmomenten). - eisen ten aanzien van de kwaliteit van het personeel (gediplomeerd). 11

13 10. verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering actie Leg contractueel vast dat de NSA aanbieder in het bezit is of komt van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. bijlage(n) F model verklaring Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering toelichting Het volgende wordt in dit kader aanbevolen: - Laat de NSA aanbieder een verklaring ondertekenen dat men in het bezit is of komt van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, volgens bijlage F. - Vraag de eerste keer een recente kopie van de polis op. - Overweeg om aanbieders van NSA op kleine schaal onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever te laten vallen. 11. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) actie Vraag van de NSA aanbieder een Verklaring omtrent gedrag (VOG). bijlage(n) -- toelichting - Vraag van alle personen die activiteiten met kinderen verrichten een VOG op, hetzij rechtstreeks van betrokkene zelf (freelancer, vrijwilliger) hetzij via de organisatie waarvoor deze personen werken. Zie voor een toelichting de website - Vraag om een originele VOG die, na kopiëren, desgewenst kan worden teruggegeven. - De kosten van de VOG (rond de 30,-) zijn in beginsel voor de NSA aanbieder. Wanneer het een vrijwilliger of stagiair betreft, ligt het in de rede dat de betreffende organisatie deze kosten zelf draagt. 12

14 4. Diverse veiligheidsaspecten actie 12. Bewustwording professionals NSA Zorg ervoor dat de professionals die binnen de NSA werkzaam zijn zich bewust zijn van alle veiligheidsaspecten rond naschoolse activiteiten, met gebruikmaking van de Handreiking Veiligheid in de brede school (bijlage G). bijlage(n) G Veiligheid in de brede school, Handreiking voor professionals werkzaam in de brede school toelichting Het is van belang dat alle professionals, die binnen de NSA werkzaam zijn, zich bewust zijn van alle veiligheidsaspecten rond de naschoolse activiteiten. Het gaat hierbij om zowel de fysieke als sociale veiligheid. Hoewel veiligheid primair de verantwoordelijkheid is van de directie / het management van de organisaties die bij de NSA zijn betrokken, is het van belang dat professionals zich steeds bewust zijn van de afspraken die zijn gemaakt (of niet zijn gemaakt) over veiligheid op alle momenten dat er een brede schoolprogramma is. Documenten / afspraken met het accent op fysieke veiligheid zijn bijvoorbeeld: - ontruimingsplan en planning brandoefeningen van de NSA locaties (moet je hebben); - checklists / logboeken voor het controleren van lokalen en speeltoestellen; - bedrijfshulpverleningsplan: Wie moet wanneer worden ingeschakeld? Zorg voor een lijstje met alle (mobiele) telefoonnummers van achterwachten, huisartsen en EHBO ers die je kunt inschakelen; - incidenten- en ongevallenregistratie; - protocol aanwezigheidsregistratie; - informatie over medische gevallen, medicijngebruik door kinderen; - protocol leerlingenvervoer (met name van belang voor transfermomenten); - protocol voor uitstapjes in binnen- en buitenschoolse situaties. Documenten / afspraken met het accent op sociale veiligheid zijn bijvoorbeeld: - huisregels (bijv. als het gaat om halen en brengen van kinderen, wat als er een kind kwijt is of wegloopt, niet rennen in de gang, je altijd melden bij een volwassene etc.); - pestprotocol; - protocol vervanging of opvang van kinderen bij ziekte van bijvoorbeeld begeleider, docent, vrijwilliger; - protocol gebruik internet en andere media. Zie verder de bijgaande Handreiking. 13

15 Bijlage A Beknopte notitie aansprakelijkheid en verzekeringen van naschoolse activiteiten in de Amsterdamse stadsdelen Inleiding In deze bijlage worden beknopt enkele achtergronden over aansprakelijkheid en verzekeringen aangestipt (1) en wordt de aansprakelijkheidskwestie vanuit verschillende invalshoeken belicht (2). Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om te komen tot een aantal uniforme afspraken binnen Amsterdam (3). De bijlage wordt afgesloten met een bronvermelding. 1 Achtergronden aansprakelijkheid en verzekeringen 1.1 Risico s zijn niet uit te sluiten Een belangrijke vraag bij het onderwerp aansprakelijkheid en verzekeringen is: hoe ver kunnen en willen we gaan in het dichttimmeren van de veiligheid? Met elkaar zal moeten worden vastgesteld wat acceptabel en verantwoord is. Als de eis wordt gesteld dat alle mogelijke denkbare incidenten op voorhand afgedekt moeten zijn, dan zou de conclusie wel eens kunnen zijn dat de uitvoering van naschoolse activiteiten op deze manier niet mogelijk zijn. Risico s zijn niet uit te sluiten. Zelfs is niet op voorhand helder te krijgen waar precies de eventuele grijze gebieden zitten omdat aansprakelijkheid in elk concreet geval afhankelijk is van veel factoren. Het is belangrijk te bedenken dat de vraag wie aansprakelijk is, afhankelijk is van de concrete situatie en de in die specifieke situatie geldende geschreven en ongeschreven rechtsregels. Deze verschillen van geval tot geval. Algemene richtlijnen zijn dan ook niet te geven. 1.2 Wettelijke aansprakelijkheid In het Nederlandse privaatrecht geldt als uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade draagt. In bepaalde situaties kan het echter onredelijk zijn dat de kosten van schade voor eigen rekening komen. Dit doet zich voor wanneer de schade door een ander is veroorzaakt. Op grond van de wet kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor de schade, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er ontstaat een plicht tot schadevergoeding wanneer er sprake is van: - een onrechtmatige gedraging (doen of nalaten); - toerekenbaarheid van de daad aan een persoon; - schade; - causaal verband tussen de daad en de schade, en - relativiteit 1. Hoe jonger een kind, hoe kleiner de kans dat de rechter het kind zelf aansprakelijk zal stellen voor onrechtmatig handelen. Is een kind jonger dan 14 jaar, dan is de ouder of voogd in beginsel (dus behoudens rechtvaardigingsgronden) aansprakelijk, nooit het kind zelf. Kinderen van 14 en 15 jaar kunnen, naast de ouder of voogd, ook zelf aansprakelijk zijn (indien die ouder of voogd niet kan worden verweten dat hij de gedragingen van het kind had moeten 1 Het vereiste van relativiteit houdt in dat de veroorzaker van de schade alleen aansprakelijk is voor schade, als de norm die hij overschreden heeft als doel heeft om het (aangetaste) recht van de benadeelde te beschermen. Er moet dus een relatie bestaan tussen de veroorzaakte schade en het beschermde belang.

16 voorkomen). Kinderen vanaf 16 jaar zijn in beginsel zelf aansprakelijk bij onrechtmatig handelen. 1.3 Verantwoordelijkheid bij (buiten)schoolse activiteiten Wie is er aansprakelijk als er een ernstig ongeluk gebeurt op school, tijdens de tussenschoolse opvang of tijdens naschoolse activiteiten of opvang? Een belangrijke hoofdregel is dat degene aan wie de zorg is toevertrouwd en direct toezicht heeft in principe de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen. Hoewel het van de situatie afhangt hoever de zorgplicht precies strekt, is het van groot belang hier als school, kinderopvang en aanbieder van naschoolse activiteiten voortdurend van bewust te zijn. Ouders mogen ervan uitgaan dat er toezicht op hun kinderen wordt gehouden zodra zij op school komen, of gedurende de periode dat zij worden opgevangen door de BSO of activiteiten volgen bij een aanbieder van NSA. In de BSO is er altijd sprake van een contract tussen de ouders en kinderopvang, waarin expliciet wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden. Bij de NSA is dit minder formeel geregeld. In het algemeen geldt hier dat ouders een overeenkomst hebben met de NSAaanbieder, in de vorm van een inschrijfformulier, een contributiebetaling en/of een lidmaatschap. Ingewikkelder wordt het wanneer een NSA-aanbieder, bijvoorbeeld een sportvereniging, een activiteit aanbiedt in opdracht van een andere partner, zoals een school of BSO organisatie. Deze andere partner is dan de opdrachtgever en de sportvereniging de opdrachtnemer. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn in dit geval hoofdelijk aansprakelijk voor wat er gebeurt tijdens de activiteit. Opdrachtgever is die organisatie die met de ouders een overeenkomst heeft afgesloten. Wie er in laatste instantie verantwoordelijk is bij een calamiteit hangt af van meerdere factoren, zoals de leeftijd van het kind, het soort activiteit (risico- of minder risicovol) en wat in redelijkheid van een toezichthouder kan worden gevraagd. Uiteindelijk zal de rechter zich vaak buigen over de vraag wie in een specifiek geval aansprakelijk is voor ontstane schade. 1.4 Risicoaansprakelijkheid voor medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en freelancers In de praktijk zijn veel personen betrokken bij de uitvoering van de diverse naschoolse activiteiten. De status van betrokkenen is divers. Vaak zijn het medewerkers van de uitvoerende organisaties, maar het kan ook gaan om vrijwilligers, stagiaires en freelancers. Voor de wijze waarop de risicoaansprakelijkheid binnen de verschillende verhoudingen is geregeld, wordt verwezen naar de eerdergenoemde notitie Juridische aspecten bij samenwerking (april 2008) door het JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 1.5 Contractuele aansprakelijkheid 2 In de notitie van de Universiteit van Tilburg, genoemd in de inleiding, wordt onder andere de contractuele aansprakelijkheid belicht: 2 Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs (Universiteit van Tilburg, 8 oktober 2007, mw. mr. dr. M.F.M. van den Berg, R.A.J. Buijssen) 15

17 Aanbieders De vraag of een aanbieder van een activiteit aansprakelijk is als een jongere bijvoorbeeld tijdens een activiteit ongelukkig terechtkomt, hangt af van de vraag of de ouders/wettelijke verzorgers een contractuele relatie met de aanbieder hebben en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Soms is een contractuele relatie vrij eenvoudig aan te tonen, bijvoorbeeld als het schoolbestuur zelf de aanbieder van de activiteiten is. In andere gevallen kan van een dergelijke relatie sprake zijn als de ouders aan de aanbieder voor de geboden activiteiten betalen of zelf met de aanbieder een overeenkomst sluiten. Indien een contractuele relatie aanwezig is en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, kan de aanbieder voor de geleden schade aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid kan in de meeste gevallen door de aanbieder niet in de algemene voorwaarden (door middel van een exoneratie) worden uitgesloten. Schoolbestuur / BSO organisatie Als de contractuele relatie tussen de aanbieder en de ouders niet kan worden vastgesteld, omdat de ouders bijvoorbeeld aan de school voor de activiteiten betalen of omdat het schoolbestuur de contracten met de aanbieders sluit, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk als de jongere door onvoldoende zorg van de aanbieder iets overkomt. Het schoolbestuur laat zich in dit geval namelijk bijstaan door derden en draagt de verantwoordelijkheid als de aanbieder zijn zorgplicht niet in acht neemt. Het schoolbestuur kan vervolgens wel proberen om de aansprakelijkheid door te schuiven naar de aanbieder. De ouders of de jongere hebben hier echter niets mee van doen. Keuzevrijheid ouders aansprakelijkheidsstelling Hoofdregel is dat ouders vrij zijn in hun keuze welke betrokken partij zij aansprakelijk stellen wanneer hun kind betrokken raakt bij een calamiteit. Dat kan de uitvoerder van de naschoolse activiteiten zijn maar ook de opdrachtgever van die uitvoerder (of daar weer de opdrachtgever van etc.). 1.6 Ter illustratie In de praktijk is de situatie niet ongebruikelijk dat de ouders een overeenkomst hebben afgesloten met de school, die vervolgens optreedt als opdrachtgever richting bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. Deze welzijnsorganisatie kan de activiteiten zelf uitvoeren, maar geeft in de praktijk vaak weer opdracht aan een uitvoerende organisatie of aan freelancers. school opdracht tot NSA inschrijving NSA welzijnsorganisatie opdracht tot NSA ouders uitvoerder NSA 16

18 Wanneer zich een calamiteit voordoet, mogen de ouders elk van deze partijen aansprakelijk stellen. De aansprakelijk gestelde partij kan de claim niet terugleggen bij de ouders of doorschuiven naar een andere organisatie, maar zal de kwestie zelf met de ouders moeten afhandelen. Iets anders is dat vervolgens partijen (of hun verzekeringsmaatschappijen) onderling, maar zonder dat de ouders daar verder bij worden betrokken, tot regres kunnen overgaan. Dit houdt in dat de vordering uiteindelijk terecht komt bij de schuldige partij, dus de veroorzaker van het ongeluk, Stel dat de ouders zich met een schadeclaim wenden tot de school, dan dient de school de schadeclaim met inschakeling van haar verzekeraar rechtstreeks met de ouders af te handelen. Daarna kan de school (lees: haar verzekeraar) zich wenden tot de (verzekeraar van de) partij die, volgens de op pagina 1 genoemde vijf principes, als aansprakelijke partij moet worden aangemerkt. In schema weergegeven: verzekeringsmaatschappij 1 verzekeringsmaatschappij 2 school regres regres verzekeringsmaatschappij 3 schadeclaim welzijnsorganisatie regres vergoeding uitvoerder NSA ouders In de praktijk is het verstandig als opdrachtgevende partijen in hun overeenkomsten met de uitvoerende organisaties een exoneratiebeding en een vrijwaringsbeding vastleggen. Een exoneratiebeding is een vrijwaring op grond waarvan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt. 17

19 Een exoneratiebeding mag niet verward worden met een vrijwaringsbeding. Een vrijwaringsbeding is een contractueel beding dat ertoe strekt dat een contractant dient in te staan voor de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid die de wederpartij kan oplopen tegenover derden. 2 Aansprakelijkheid vanuit verschillende invalshoeken 3 De vraag welke partij in welke situatie aansprakelijk is, kan vanuit verschillende invalshoeken worden belicht: - Aansprakelijkheid van uitvoerende organisaties voor buitenschoolse activiteiten; - Aansprakelijkheid van diverse betrokkenen bij de uitvoering van buitenschoolse activiteiten; - Aansprakelijkheid voor deelnemende organisaties aan buitenschoolse activiteiten; - Aansprakelijkheid voor overdrachtmomenten tussen schakels; - Kwaliteitseisen aan aanbieders. 2.1 Aansprakelijkheid van uitvoerende organisaties voor buitenschoolse activiteiten Om te bepalen welke organisatie in een bepaalde situatie aansprakelijk is, moet de vraag worden gesteld: Wie is de aanbieder van de activiteit? Wanneer de activiteit wordt uitgevoerd door bijv. een sportvereniging en de ouders hebben een overeenkomst met deze sportvereniging (in de vorm van een inschrijfformulier, een betaling van een geldbedrag of een lidmaatschap), dan is de sportvereniging aansprakelijk in geval van ongelukken. Opdrachtgever - opdrachtnemer Het kán zijn dat de sportvereniging de activiteit aanbiedt in opdracht van een andere partner, bijvoorbeeld een school of een BSO organisatie. Deze andere partner is dan de opdrachtgever en de sportvereniging de opdrachtnemer. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn in dit geval hoofdelijk aansprakelijk voor wat gebeurt tijdens de activiteit. Aandachtspunten - Maak als opdrachtgever goede afspraken met opdrachtnemers over de voorwaarden waaronder de activiteit wordt uitgevoerd: toezicht, achterwacht, leidsterkind ratio etc. - Maak gebruik van bestaande protocollen en standaarden van organisaties / verenigingen en controleer of deze voldoen in jouw specifieke situatie. Stem dit af met alle partners en leg het schriftelijk vast. - Controleer of opdrachtnemers voldoende verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. 3 Dit hoofdstuk is een weergave van delen uit het verslag van de bijeenkomst Aansprakelijkheid binnen het dagarrangement (D&C, Zwolle, 14 april 2008), aangevuld met elementen uit De Brede Scholen, verzekeren en aansprakelijkheid De Baarsjes (december 2009, AKROS Welzijn, Wendelmoet Nijland). 18

20 Informeren van ouders Zorg ervoor dat ouders voldoende geïnformeerd zijn over de aard van activiteiten. Ouders moeten zelf een afweging kunnen maken of zij het wel of niet verantwoord vinden voor hun kind om deel te nemen aan de activiteit. Aandachtspunten - Zorg dat voor ouders duidelijk is wíe de aanbieder van de activiteit is. - Bestaat er onduidelijkheid, dan geldt: degene die vanuit het perspectief van de ouders logisch gezien als aanbieder kan worden aangewezen, is aansprakelijk. - Informeer ouders over de wijze waarop de activiteit wordt georganiseerd. 2.2 Aansprakelijkheid van diverse betrokkenen bij de uitvoering van buitenschoolse activiteiten De belangrijkste vraag die hierbij dienen te worden gesteld zijn: - Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de personen die uitvoering geven aan een activiteit? - Onder welke voorwaarden voeren deze personen hun taak uit? - Zijn deze personen voldoende gekwalificeerd? - Zijn de personen voldoende verzekerd tegen aansprakelijkheid? Denk hierbij óók aan vrijwilligers, stagiaires en freelancers. Stagiaires / vrijwilligers Stagiaires en vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie waar zij voor werken. Er hoeft geen sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. Ook wanneer een begeleider van de sportvereniging iemand vraagt even bij te springen, valt deze invaller onder de verantwoordelijkheid van de sportvereniging. Verklaring omtrent gedrag (VOG) Specifieke aandacht verdient de Verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor vrijwilligers en freelancers, werkzaam voor de BSO of NSA, bestaat er geen verplichting een VOG over te leggen. Indien vrijwilligers of freelancers voor langere tijd aanwezig zijn en met kinderen omgaan is het verstandig om toch een VOG te vragen, hoewel dit natuurlijk geen garantiebewijs van goed gedrag is. Zie hiervoor de aanbeveling in Hoofdstuk 2 (onder ad 1). Aandachtspunten - Zorg als organisatie dat naast de vaste werknemers ook vrijwilligers, stagiaires en freelancers verzekerd zijn: collectieve ongevallen + bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. - Kijk goed naar stageovereenkomsten, CAO regels enz. Hierin staan de voorwaarden waaronder stagiaires hun activiteiten mogen uitvoeren: Mag men alleen voor een groep staan? Hoeveel kinderen mag een stagiair maximaal onder zijn hoede nemen? - Werkt u met freelancers? Maak afspraken over de voorwaarden waaronder de activiteit wordt uitgevoerd en leg deze schriftelijk vast. - Vraag van vrijwilligers en freelancers die voor langere tijd aanwezig zijn een origineel VOG. 19

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. DE BREDESCHOLEN VERZEKEREN EN AANSPRAKELIJKHEID INHOUD Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Partijen 1.2. Hoofdregel 1.3. Contractspartijen moeten in ieder geval verzekerd zijn voor 1.4. Welke verzekeringen moet

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Veilig van het schoolplein. Kennisdag Vereniging Sport en Gemeenten 11 december 2008 mr. Hein Taminiau

Veilig van het schoolplein. Kennisdag Vereniging Sport en Gemeenten 11 december 2008 mr. Hein Taminiau Veilig van het schoolplein Kennisdag Vereniging Sport en Gemeenten 11 december 2008 mr. Hein Taminiau DUO PRESENTATIE Presentatie Hein Taminiau Wettelijk systeem/ rechtspraak/ verantwoordelijkheden Behoefte

Nadere informatie

PROTOCOL AANSPRAKELIJKHEID SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG

PROTOCOL AANSPRAKELIJKHEID SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG PROTOCOL AANSPRAKELIJKHEID SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG Augustus 2004 PROTOCOL SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG (aug 2004) 1. Wet- en regelgeving Er bestaat geen wet- of regelgeving die specifiek

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard CK Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard CK Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard 19 9204 CK Drachten Registratienummer 448159880 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 26-06-2017

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Protocol vervoer Protocol vervoer BSO Veldzijde versie 0 juli 2016

Protocol vervoer Protocol vervoer BSO Veldzijde versie 0 juli 2016 Protocol vervoer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vervoer van school en naar de BSO... 3 3. Pedagogisch medewerkers en vervoer met eigen auto... 4 3.1 Verzekeringen... 5 3.2 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs

Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs 1. Algemeen In dit verkennend onderzoek worden de aansprakelijkheden binnen de Brede School bij

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang It Fûgelnêst (BSO) Binnendijk 13 8723 CV KOUDUM Registratienummer 769165199

Inspectierapport Buitenschoolse opvang It Fûgelnêst (BSO) Binnendijk 13 8723 CV KOUDUM Registratienummer 769165199 Inspectierapport Buitenschoolse opvang It Fûgelnêst (BSO) Binnendijk 13 8723 CV KOUDUM Registratienummer 769165199 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers in naschoolse activiteiten (brede school) Paul Duijvestijn, DSP-groep, mei 2008

Inzet van vrijwilligers in naschoolse activiteiten (brede school) Paul Duijvestijn, DSP-groep, mei 2008 Inzet van vrijwilligers in naschoolse activiteiten (brede school) Paul Duijvestijn, DSP-groep, mei 2008 1. Inleiding Diverse basisscholen bieden, in samenwerking met partnerorganisaties vanuit vooral sport

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TSO Kumari

Algemene voorwaarden TSO Kumari Kumari kinderdagverblijf BV Vestigingsadres: Kruis 21a 5591 LA Heeze 040-2266780 info@kumariheeze.nl www.kumariheeze.nl KvK Oost-Brabant 17128859 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Visie... 2 3. Belangrijke uitgangspunten...

Nadere informatie

Kinderopvang De Dag Door

Kinderopvang De Dag Door Kinderopvang De Dag Door Algemene voorwaarden en bepalingen 1. De Dag Door, gevestigd De Raetsingel 5, 5830 KC BOXMEER - levert opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar op locatie Weijerpark

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen

Nadere informatie

Protocol Vervoer Protocol Vervoer, Bso Marlon versie 1, januari 2015

Protocol Vervoer Protocol Vervoer, Bso Marlon versie 1, januari 2015 Protocol Vervoer Inleiding In de tijd dat kinderen Bso Marlon bezoeken zal het voorkomen dat kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers de locatie verlaten voor een uitstapje. We maken dan

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan RL ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan RL ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Vandaag Suderhiem (BSO) John F Kennedylaan 6 9203 JV DRACHTEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Vandaag Suderhiem (BSO) John F Kennedylaan 6 9203 JV DRACHTEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Vandaag Suderhiem (BSO) John F Kennedylaan 6 9203 JV DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 27-08-2015 Type

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - Locatie VV Drachten Peppel (BSO) Gauke Boelensstraat RK Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - Locatie VV Drachten Peppel (BSO) Gauke Boelensstraat RK Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag - Locatie VV Drachten Peppel (BSO) Gauke Boelensstraat 101 9203 RK Drachten Registratienummer 713894775 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 18-11-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Octopus (KDV) Robijnstraat VK Swalmen Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Octopus (KDV) Robijnstraat VK Swalmen Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf De Octopus (KDV) Robijnstraat 6 6071VK Swalmen Registratienummer 678060745 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Roermond Datum inspectie: 28-03-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Korendrager (BSO) Botniasteeg 16 8801 KJ FRANEKER Registratienummer 233089536

Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Korendrager (BSO) Botniasteeg 16 8801 KJ FRANEKER Registratienummer 233089536 Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Korendrager (BSO) Botniasteeg 16 8801 KJ FRANEKER Registratienummer 233089536 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: FRANEKERADEEL Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 01-12-2016

Nadere informatie

Protocol vervoer Protocol vervoer BSO de Saller versie 1 oktober 2015

Protocol vervoer Protocol vervoer BSO de Saller versie 1 oktober 2015 Protocol vervoer Inhoud: 1. Inleiding 2. Vervoer van en naar de BSO 3. Pedagogisch medewerkers en vervoer met eigen auto 3.1 Verzekering 3.2 Verantwoordelijkheden 3.3 Een kind raakt de groep kwijt tijdens

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Michaëlschool (BSO) Hercules Seghersstraat DG LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Michaëlschool (BSO) Hercules Seghersstraat DG LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Michaëlschool (BSO) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 692039971 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281

Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281 Inspectierapport Kinderdagveblijf De Wigwam (KDV) Dokter Stolteweg 68 74 8025AZ ZWOLLE Registratienummer 212745281 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 25-02-2015

Nadere informatie

Protocol reizen en excursies

Protocol reizen en excursies Protocol reizen en excursies Inhoudsopgave Voor de reis 3 Tijdens de reis 5 Wat te doen bij grote calamiteiten? 6 2 Voor de reis Wat zijn de regels: 1. Het programma van de reis is vooraf bekend bij leerlingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen Opgesteld door werkgroep Medisch Handelen Februari 2017/ versie 1.0 Vastgesteld door de Dr op 13 februari 2017 Leeswijzer Het protocol medicijnverstrekking

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Doolgaard (BSO) Doolgaardstraat 24 5961TS HORST Registratienummer 576240187

Inspectierapport Kindcentrum de Doolgaard (BSO) Doolgaardstraat 24 5961TS HORST Registratienummer 576240187 Inspectierapport Kindcentrum de Doolgaard (BSO) Doolgaardstraat 24 5961TS HORST Registratienummer 576240187 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Horst aan de Maas Datum inspectie:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. (KDV) Beukenlaan RA VELP NB Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. (KDV) Beukenlaan RA VELP NB Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. (KDV) Beukenlaan 6 5363RA VELP NB Registratienummer 234492387 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Grave Datum inspectie:

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Klokbeker (BSO) IJsselcentraleweg BK ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport BSO de Klokbeker (BSO) IJsselcentraleweg BK ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport BSO de Klokbeker (BSO) IJsselcentraleweg 65 8014BK ZWOLLE Registratienummer 572862738 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 26-09-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarderadeel Datum inspectie: 14-07-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer

Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat 108 1363BG ALMERE Registratienummer 177675524 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 12-06-2014 Type

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVANTJES KINDEROPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVANTJES KINDEROPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVANTJES KINDEROPVANG Artikel 1: toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten tussen Levantjes kinderopvang en de afnemers

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Brederostraat (BSO) Brederostraat 20 8913 HG LEEUWARDEN Registratienummer 110539205

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Brederostraat (BSO) Brederostraat 20 8913 HG LEEUWARDEN Registratienummer 110539205 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Brederostraat (BSO) Brederostraat 20 8913 HG LEEUWARDEN Registratienummer 110539205 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Draaitol (PSZ) Buitenom 1 8313AG RUTTEN

Inspectierapport De Draaitol (PSZ) Buitenom 1 8313AG RUTTEN Inspectierapport De Draaitol (PSZ) Buitenom 1 8313AG RUTTEN Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 18-11-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Speelweide (BSO) Raaigras 26 8935 GH LEEUWARDEN Registratienummer 336093998

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Speelweide (BSO) Raaigras 26 8935 GH LEEUWARDEN Registratienummer 336093998 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Speelweide () Raaigras 26 8935 GH LEEUWARDEN Registratienummer 336093998 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 24-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Leaf (BSO) Foareker AC Ureterp Registratienummer

Inspectierapport Leaf (BSO) Foareker AC Ureterp Registratienummer Inspectierapport Leaf (BSO) Foareker 54 9247 AC Ureterp Registratienummer 258398553 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie: 03-08-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Beleid veiligheid en gezondheid

Beleid veiligheid en gezondheid Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Beleid veiligheid en gezondheid 1. Inleiding De Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK) is gebaseerd op vier pijlers. Dat zijn: 1. De ontwikkeling van het

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 19-03-2015

Nadere informatie

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing.

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing. Artikel 1:Toepasselijkheid... pag. 1 Artikel 2:Begripsbepalingen... pag. 1 Artikel 3 Inschrijving... pag. 2 Artikel 4: Weigeringcriteria... pag. 2 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst... pag. 2 Artikel

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Balkbrug (BSO) De Omloop 2 7707DZ BALKBRUG Registratienummer 204664718

Inspectierapport Kindcentrum Balkbrug (BSO) De Omloop 2 7707DZ BALKBRUG Registratienummer 204664718 Inspectierapport Kindcentrum Balkbrug (BSO) De Omloop 2 7707DZ BALKBRUG Registratienummer 204664718 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 12-10-2015 Type

Nadere informatie

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017 Het doel van dit

Nadere informatie

Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer

Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat 108 1363BG ALMERE Registratienummer 177675524 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 07-08-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Buitenschoolse opvang Joy (BSO) Beethovenlaan BW ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Christelijke Buitenschoolse opvang Joy (BSO) Beethovenlaan BW ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Christelijke Buitenschoolse opvang Joy (BSO) Beethovenlaan 336 8031BW ZWOLLE Registratienummer 785076098 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers Aansprakelijkheid van ondernemers 19 juni 2014 1 Over Juridiq * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers * eerstelijn: voor alle vragen en problemen * specialisaties in Juridiq Netwerk * andere

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 15-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131

Inspectierapport nader onderzoek BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Inspectierapport nader onderzoek BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder: Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer BN Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer BN Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer 3 9205 BN Drachten Registratienummer 189828912 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Inspectierapport Het Noorderlicht (KDV) F. Domela Nieuwenhuisstraat WC HARLINGEN Registratienummer

Inspectierapport Het Noorderlicht (KDV) F. Domela Nieuwenhuisstraat WC HARLINGEN Registratienummer Inspectierapport Het Noorderlicht (KDV) F. Domela Nieuwenhuisstraat 81 8862 WC HARLINGEN Registratienummer 191284245 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 04-10-2016

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 12-06-2015 Type

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene eisen 3 Specifieke eisen : algemene leveringsvoorwaarden 3 Beperking van de aansprakelijkheid 4 Naar prestatie 4 Naar tijd 5 Naar bedrag

Nadere informatie

Bureaukosten De maandelijkse bijdrage die vraagouders dienen te betalen aan Hét Gastouderbureau gedurende de contractperiode.

Bureaukosten De maandelijkse bijdrage die vraagouders dienen te betalen aan Hét Gastouderbureau gedurende de contractperiode. Dé algemene voorwaarden ingaande per januari 2014 Van Hét Gastouderbureau gevestigd te Zutphen. Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT

Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 18-04-2013 In opdracht van gemeente: ZWARTEWATERLAND Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Inhoudsopgave 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam DMO Team Leerlingenvervoer 4 Voor wie? Voorwaarden en beleid

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat EG SCHEEMDA Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat EG SCHEEMDA Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang 'De Kaboutertjes' (KDV) Stationsstraat 96 9679EG SCHEEMDA Registratienummer 847539957 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 02-08-2016

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer]

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Toezichthouder: [naam GGD] In opdracht van gemeente: [naam gemeente] Datum inspectiebezoek: Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids (BSO) Buitenom AG Rutten Registratienummer

Inspectierapport Alles Kids (BSO) Buitenom AG Rutten Registratienummer Inspectierapport Alles Kids (BSO) Buitenom 1 8313AG Rutten Registratienummer 206180706 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 21-02-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 07-10-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Kopakker (BSO) Dijkgraafhof 2 8043EB ZWOLLE Registratienummer 165634923

Inspectierapport De Kopakker (BSO) Dijkgraafhof 2 8043EB ZWOLLE Registratienummer 165634923 Inspectierapport De Kopakker (BSO) Dijkgraafhof 2 8043EB ZWOLLE Registratienummer 165634923 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 20-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Okidoki (BSO) Lange Kavel LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer

Inspectierapport BSO Okidoki (BSO) Lange Kavel LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer Inspectierapport BSO Okidoki (BSO) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 229993370 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 19-08-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Inspectierapport Eb en Vloed (BSO) Oranjeweg CC HOLLUM Registratienummer

Inspectierapport Eb en Vloed (BSO) Oranjeweg CC HOLLUM Registratienummer Inspectierapport Eb en Vloed (BSO) Oranjeweg 30 9161 CC HOLLUM Registratienummer 554591856 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 29-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Toverlantaarn (BSO) Merwedestraat KA GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport SKSG Toverlantaarn (BSO) Merwedestraat KA GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport SKSG Toverlantaarn (BSO) Merwedestraat 41 9725KA GRONINGEN Registratienummer 306312414 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-06-2015 Type

Nadere informatie

mr. ing. R.O.B. Poort

mr. ing. R.O.B. Poort AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 17 maart 2011 mr. ing. R.O.B. Poort 17 maart 2011 www.bureaupoort.nl 1 OPBOUW WORKSHOP Beroepsaansprakelijkheid algemeen Wanprestatie (contractueel) Onrechtmatige

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Registratienummer 180446691

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Registratienummer 180446691 Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Registratienummer 180446691 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205

Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205 Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Beuningen Datum inspectie:

Nadere informatie

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die met betrekking tot kinderopvang worden aangegaan door Timboektoe v.o.f., Boxbergerweg 54 te (7412

Nadere informatie