Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009"

Transcriptie

1 r Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009

2

3 1 Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal Definities acceptant: bank: betaalbevestiging: ideal-betaling: klant: degene die ter voldoening van een betalingsverplichting in euro s van een klant een ideal-betaling accepteert op basis van de overeenkomst; de Rabobank waarmee de acceptant de overeenkomst heeft gesloten; de elektronische bevestiging van de bank, die voldoet aan de voorschriften van de bank, waarin de bank de acceptant mededeelt dat de idealbetaling uitgevoerd zal worden; een door een klant met gebruikmaking van ideal ten gunste van de acceptant verrichte betaling in euro s; degene die, ter voldoening van een betalingsverplichting in euro s aan de acceptant, een idealbetaling verricht; Rabobank ideal: het op de ideal standaarden gebaseerde product van de bank, waarmee de acceptant ideal-betalingen van klanten kan accepteren; overeenkomst: de tussen de bank en de acceptant gesloten overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen, inzake de acceptatie van ideal-betalingen, waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard; rekening: de in de overeenkomst vermelde rekening van de acceptant of van een derde waarop ideal-betalingen worden bijgeschreven; site: www;rabobank.nl; transactie: de overeenkomst tussen klant en de acceptant, waarbij de klant aan zijn betalingsverplichting voldoet door middel van een ideal-betaling; website: het in de overeenkomst vermelde internetadres van de acceptant, waarop de acceptant de idealbetalingen kan accepteren. 2 Looptijd overeenkomst 1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De acceptant en de bank zijn ieder bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. 2 De bank is voorts bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder tot vergoeding van schade of restitutie van tarieven gehouden te zijn, te beëindigen: - indien de acceptant tekortkomt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of de door de bank gehanteerde voorschriften; - in geval van (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surseance van betaling, ondercuratelestelling en/of overlijden van de acceptant; - bij beheer en/of onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de acceptant; - bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de acceptant; - bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) het bedrijf van de acceptant; - indien de acceptant een rechtspersoon is: bij ontbinding, fusie en/of splitsing van de acceptant; - indien de relatie tussen de bank en de acceptant of het gebruik van Rabobank ideal door de acceptant naar de mening van de bank schade toebrengt of kan toebrengen aan reputatie van de bank en/of het imago van Rabobank ideal. 3 De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen zoals -maar niet beperkt tot- het bepaalde in artikelen 12, 14, 15 en Rabobank ideal 1 Rabobank ideal is bedoeld voor gebruik in Nederland. De kenmerken van Rabobank ideal zijn beschreven op de site. De bank is altijd bevoegd om de kenmerken van Rabobank ideal te wijzigen en zal de acceptant informeren over zulke wijzigingen, danwel de acceptant via de site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 2 De bank is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het aantal klanten dat ideal-betalingen kan verrichten. Eventuele informatie of cijfers die de bank of (een onderdeel van) de Rabobank Groep hierover (heeft) verstrekt of publiceert, zijn uitsluitend indicatief en binden de bank niet. 4 Gebruik Rabobank ideal, algemeen 1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de acceptant met Rabobank ideal ideal-betalingen accepteren via de in de overeenkomst beschreven website voor de in de overeenkomst beschreven activiteiten van de acceptant op/via die website. Indien de acceptant (ook) ideal-betalingen wil kunnen accepteren via een andere website moet de acceptant daarvoor een nieuwe (additionele) overeenkomst sluiten met de bank. Indien de acceptant ideal-betalingen wil accepteren bij/voor andere activiteiten op/via de website dan die welke in de overeenkomst zijn vermeld, is daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank nodig. 2 De acceptant staat er voor in dat de acceptant geen ideal-betalingen zal accepteren via websites, bij transacties en/of voor goederen of diensten: - die in strijd zijn, of in strijd handelen, met dwingende Nederlandse of buitenlandse wet- of regelgeving; - waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is in Nederland of in het buitenland; - die inbreuk maken op rechten van derden; - die om andere redenen onrechtmatig zijn in Nederland of in het buitenland; - indien daardoor aan de reputatie van de bank of onderdelen van de Rabobank Groep en/of het imago van Rabobank ideal schade toegebracht wordt of kan worden; - indien daardoor hinder ontstaat bij klanten of de financiële instellingen waaraan die klanten hun opdrachten tot idealbetalingen verstrekken; - indien de acceptant daarbij handelt in strijd met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de voorschriften van de bank. De bank is, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van schade gehouden te zijn, bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen het verlenen van mogelijkheid voor de acceptant om ideal-betalingen te accepteren, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten indien en zolang de acceptant naar de mening van de bank het in de vorige zin bepaalde niet nakomt of daarover verschil van mening tussen de acceptant en de bank of tussen de acceptant en derden bestaat. Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van de bank, daaronder het recht om vergoeding van schade te verlangen en/of de overeenkomst te ontbinden, onverlet. 3 In de voorschriften van de bank is beschreven op welke plaats(en) en wijze(n) de acceptant de mogelijkheid om ideal-betalingen te verrichten, presenteert op de website. In geen geval zal de acceptant de presentatie van de mogelijkheid om ideal-betalingen te verrichten een ondergeschikte plaats geven, bijvoorbeeld door de positie op de website, de grootte van de presentatie, de mate van gebruiksvriendelijkheid of impliciete of expliciete aanbevelingen, ten opzichte van eventuele andere betalingsmethoden. 4 De acceptant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per 14 dagen, op de site controleren of er nieuwe informatie over Rabobank ideal, daaronder mede begrepen informatie over voorgenomen wijzigingen in de kenmerken (artikel 3.1), limieten (artikel 4.7), benodigde goederen en diensten (artikel 6.1), voorschriften (artikel 7.2) en tarieven (artikel 10.2) van Rabobank ideal, ter beschikking is gesteld.

4 2 5 Indien de acceptant de betaalbevestiging heeft ontvangen, zal de acceptant de uitvoering van de transactie niet uitstellen, opschorten of anderszins frustreren op grond van de stelling dat de klant de acceptant (nog) niet heeft betaald. 6 De bank zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om de acceptant gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag in staat te stellen ideal-betalingen te kunnen accepteren. De bank is, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, bevoegd om het door de acceptant accepteren van ideal-betalingen geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten. De bank zal de acceptant zo mogelijk van tevoren via de site of op andere wijze in gelegenheid stellen kennis te nemen van het (voornemen tot) opschorting, tenzij de bank dit onwenselijk vindt in verband met bijvoorbeeld fraudepreventie of detectie of belangen van derden. 7 De bank is bevoegd om aan het accepteren van ideal-betalingen door de acceptant limieten te stellen, daaronder begrepen limieten voor het aantal per periode door de acceptant te accepteren ideal-betalingen of het per periode door de acceptant in totaal te ontvangen bedrag aan ideal-betalingen. De bank kan voornoemde limieten altijd instellen of wijzigen en zal de acceptant hierover informeren danwel de acceptant via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 8 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden of de voorschriften van de bank zal de acceptant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank, in publicaties (daaronder begrepen de website ) of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met de bank noch de (merk)naam of het logo/beeldmerk van Rabobank of ideal gebruiken. 9 Op de (merk)naam en het beeldmerk/logo van Rabobank en ideal, en op de voor uitvoering van de overeenkomst door de bank gebruikte en/of aan de acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden, rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten) van de bank en haar leveranciers. Behoudens voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of is toegestaan in deze voorwaarden, mag de acceptant de (merk)naam en het beeldmerk/logo van Rabobank en ideal, en de voor uitvoering van de overeenkomst door de bank gebruikte en/of aan de acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden, niet gebruiken, verveelvoudigen/ kopiëren, wijzigen, openbaar maken of aan derden (onder welke titel ook) ter beschikking stellen. 10 De acceptant verbindt zich tegenover de bank en de bank bedingt ten behoeve van iedere klant die een ideal-betaling verricht, dat de acceptant de door hem in het kader van de uitvoering van de ideal-betaling ontvangen gegevens inzake de klant uitsluitend zal gebruiken voor zijn eigen administratieve afhandeling van de ideal-betaling en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen terzake de bescherming van persoonsgegevens. 11 De acceptant verleent de bank het recht om, indien de bank redelijke gronden heeft om te twijfelen aan de correcte nakoming door de acceptant of door hem ingeschakelde derden van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of de voorschriften, de administratie en (computer)systemen van de acceptant door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken. De acceptant zal deze partij alle medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van de bank, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de acceptant of een door hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in de nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval is de acceptant gehouden de redelijke kosten van het onderzoek aan de bank te vergoeden. 5 Rabobank ideal, URLinked 1 Het product URLinked is een onderdeel van Rabobank ideal, waarvan de kenmerken zijn beschreven op de site. In de overeenkomst is bepaald, welk type link van het product URLinked de acceptant in de elektronische rekeninginformatie van bij de Rabobank internetbankierende klanten die ideal-betalingen hebben verricht ten gunste van de acceptant, wil laten opnemen. 2 De acceptant zal bij het gebruik van URLinked de voorschriften van de bank in acht nemen. De acceptant staat er jegens de bank voor in, dat klanten geen hinder ondervinden of schade lijden als gevolg van het gebruik van de door de acceptant in het kader van URLinked aan de bank opgegeven link. 6 Gebruik Rabobank ideal, technisch 1 De acceptant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate beveiliging en het naar behoren functioneren van de voor het accepteren van ideal-betalingen benodigde goederen en (telecommunicatie)diensten, zoals beschreven op de site. De bank is bevoegd om de specificaties van de benodigde goederen en/of (telecommunicatie)diensten te wijzigen, en zal de acceptant van zulke wijzigingen op de hoogte stellen, danwel de acceptant via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 2 De acceptant zal het computersysteem dat hij inzet voor Rabobank ideal voor eigen rekening en risico, en met inachtneming van de voorschriften van de bank, geschikt maken en houden voor Rabobank ideal. De acceptant kan ideal-betalingen niet eerder accepteren, dan nadat hij met inachtneming van de voorschriften van de bank heeft vastgesteld en aan de bank heeft medegedeeld dat het computersysteem geschikt is voor ideal-betalingen. 3 De acceptant zal de voor het gebruik van Rabobank ideal benodigde beveiligingssleutels voor eigen rekening en risico, en met inachtneming van de voorschriften van de bank, aanmaken en uitwisselen met de bank. De acceptant zal deze beveiligingssleutels, met inachtneming van de voorschriften van de bank, zorgvuldig behandelen, volstrekt geheimhouden, uitsluitend gebruiken voor Rabobank ideal en zodanige maatregelen nemen dat onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik daarvan niet mogelijk is. De acceptant zal informatie met betrekking tot de beveiligingsaspecten van ideal-betalingen geheimhouden. 4 De acceptant is, met uitsluiting van de bank, verantwoordelijk voor het gebruik van de beveiligingssleutels en jegens de bank gebonden aan berichten en (rechts)handelingen die zijn beveiligd, verstuurd danwel verricht met gebruikmaking van die beveiligingssleutels. 5 Indien de acceptant weet of vermoedt dat één of meer beveiligingssleutels bij een onbevoegde derde bekend zijn of door een onbevoegde derde worden gebruikt, is de acceptant verplicht dit onverwijld aan de bank te melden met inachtneming van de voorschriften van de bank. De bank zal de mogelijkheid voor de acceptant om ideal-betalingen te accepteren met behulp van de betreffende beveiligingssleutels beëindigen zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is nadat de acceptant de bank daarvan conform het hiervoor bepaalde op de hoogte heeft gesteld. 7 Voorschriften ideal 1 Op het gebruik van Rabobank ideal zijn de door de bank gehanteerde voorschriften van toepassing. Deze voorschriften zijn opgenomen op de site of worden op andere wijze door de bank aan de acceptant bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. De acceptant is gehouden om deze voorschriften van de bank na te leven. Het is de acceptant niet toegestaan van Rabobank ideal gebruik te maken indien de voorschriften van de bank niet worden nageleefd. 2 De bank is bevoegd de in artikel 7.1 bedoelde voorschriften te wijzigen, en zal de acceptant informeren over zulke wijzigingen, danwel de acceptant via de site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 8 Bijschrijven ideal-betalingen 1 De bank garandeert dat indien de bank voor een ideal-betaling een betaalbevestiging ter beschikking heeft gesteld én deze betaalbevestiging tevens conform de voorschriften van de bank door de acceptant op elektronische wijze bij de bank is opgehaald, deze ideal-betaling op de rekening wordt bijgeschreven. Deze bijschrijving vindt plaats nadat de bank het bedrag van de idealbetaling van de financiële instelling van de klant heeft ontvangen.

5 3 Normaliter vindt bijschrijving plaats binnen twee werkdagen na de datum van de ideal-betaling. De acceptant is verplicht om door de bank afgegeven betaalbevestigingen met inachtneming van de voorschriften van de bank onmiddellijk op te halen. 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 is de bank het bedrag van de ideal-betaling, ondanks de betaalbevestiging, niet aan de acceptant verschuldigd of mag de bijschrijving ervan op de rekening opschorten: - als er naar de mening van de bank sprake is of kan zijn van onregelmatigheden of fraude, of; - als er naar de mening van de bank sprake is geweest van een onbedoelde dubbele ideal-betaling of fouten in de idealbetaling als gevolg van storingen, of; - zolang de acceptant naar de mening van de bank zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of de voorschriften niet nakomt of daarover verschil van mening tussen de acceptant en de bank, of; - als Currence Holding B.V. of Currence ideal B.V., beide gevestigd te Amsterdam, de bank gebiedt het bedrag van de idealbetaling niet aan de acceptant ter beschikking te stellen. 3 De acceptant zal steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na de datum waarop de betaalbevestiging door de bank is afgegeven, controleren of deze ideal-betalingen zijn bijgeschreven op de rekening. Indien de acceptant van mening is dat een ideal-betaling niet, niet volledig of niet tijdig is bijgeschreven op de rekening, zal de acceptant dat steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de datum waarop de betaalbevestiging door de bank is afgegeven, conform de voorschriften van de bank aan de bank mededelen. De bank is niet verplicht om zulke klachten van de acceptant na de in de vorige zin vermelde periode in behandeling te nemen. 4 De acceptant kan uitsluitend een zakelijke, voor normaal euro betalingsverkeer geschikte, Nederlandse rekening bij een Rabobank als rekening aanwijzen in de overeenkomst. De acceptant staat er voor in, dat hij de juiste rekening als rekening aanwijst in de overeenkomst. Indien de acceptant een andere rekening als vervanger van de rekening aan wil wijzen, dienen de acceptant en de bank daartoe een nieuwe overeenkomst te sluiten en wordt de overeenkomst beëindigd. 5 Ook indien de rekening niet door de acceptant maar door een derde wordt aangehouden, geldt bijschrijving van een idealbetaling op de rekening als bevrijdende betaling door de bank aan de acceptant. 9 Terugbetaling ideal-betaling 1 De acceptant is verplicht het bedrag van een ideal-betaling onmiddellijk aan de bank terug te betalen als de bank het bedrag van de ideal-betaling op de rekening van de acceptant heeft gecrediteerd en één of meer van de in artikel 8.2 beschreven situaties zich voordoet. 2 Op eerste verzoek van de bank zal de acceptant de door de bank geschikt geachte zakelijke (pandrecht en/of hypotheekrecht) en/ of andere zekerheden stellen als zekerheid voor de in artikel 9.1 bedoelde terugbetalingen aan de bank. 10 Tarieven en betaling 1 De tarieven op grond waarvan de door de acceptant aan de bank verschuldigde bedragen worden berekend, zijn vermeld in de overeenkomst. 2 De bank is bevoegd om de (hoogte van de) tarieven, de berekenings- en afrekenperiode en de berekenings- en afrekenmethode daarvan te wijzigen, en om nieuwe tarieven in rekening te brengen. De bank zal de acceptant ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van wijzigingen van tarieven, de berekenings- en afrekenperiode of de berekenings- danwel afrekenmethode, of het in rekening brengen van nieuwe tarieven daarvan op de hoogte stellen, danwel de acceptant via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 3 Indien in de overeenkomst ten aanzien van een tarief is bepaald, dat de op grond van dat tarief berekende en door de acceptant verschuldigde bedragen bij een derde in rekening worden gebracht, staat de acceptant jegens de bank er voor in, dat die derde desgevraagd een volmacht geeft voor het afschrijven van zulke bedragen van de rekening-courant van de derde en dat het saldo of de kredietruimte op die rekening-courant steeds toereikend is om deze afschrijvingen mogelijk te maken. De inhoud van de volmacht wordt door de bank voorgeschreven. Indien een verschuldigd bedrag niet kan worden afgeschreven van de rekening-courant van de derde, is de bank bevoegd om, zonder tot ingebrekestelling of kennisgeving gehouden te zijn, dat bedrag af te schrijven van een rekening-courant van de acceptant. 11 Gegevens acceptant 1 De acceptant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan de bank bekend gemaakte gegevens. De acceptant zal de bank onmiddellijk en conform de voorschriften informeren als de door hem aan de bank bekend gemaakte gegevens wijzigen. 2 De bank heeft het recht de gegevens over de acceptant en zijn gebruik van ideal, welke gegevens de bank van de acceptant heeft ontvangen en/of die de bank zelf heeft verzameld of samengesteld, te verstrekken aan derden die direct of indirect zijn betrokken bij ideal-betalingen als dat naar de mening van de bank nodig of wenselijk is. 12 Relaties met derden 1 De bank is geen partij bij de transactie. De bank is jegens de acceptant niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen van klanten. De acceptant vrijwaart de bank voor alle vorderingen van klanten die verband houden met een transactie en het gebruik van Rabobank ideal, en vergoedt de bank de schade die de bank lijdt als gevolg van zulke vorderingen. 2 De acceptant zorgt er voor dat transacties op correcte wijze en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand komen, en zorgt er voor in dat hij zijn verplichtingen jegens klanten uit hoofde van transacties zorgvuldig nakomt. De acceptant zal geschillen met klanten in verband met transacties voor eigen rekening en risico op redelijke wijze oplossen. 3 De bank is, voor eigen rekening en risico, bevoegd om gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de overeenkomst. De bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 4 De acceptant is, voor eigen rekening en risico, bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De acceptant zorgt ervoor dat de door de acceptant ingeschakelde derden volledig op de hoogte zijn van, en gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de acceptant en/of derden uit de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en de voorschriften voortvloeien. De acceptant zorgt ervoor dat deze derden zulke verplichtingen correct nakomen, en zal op eerste verzoek van de bank de nakoming van die verplichtingen in rechte afdwingen. De acceptant is zich er van bewust dat de inschakeling van derden risico s met zich meebrengt. De acceptant zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 13 Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere acceptanten Is de acceptant een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma of een commanditaire of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid of is de overeenkomst aangegaan door meer acceptanten, dan wordt iedere bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat of acceptant geacht volmacht met het recht van substitutie te hebben om alle (rechts)handelingen, waaronder mede begrepen beschikkingshandelingen, te verrichten ter uitvoering van of in verband met de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en de voorschriften. Aan de bank kan het einde van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat zij daarvan een schriftelijke mededeling heeft ontvangen. 14 Aansprakelijkheid 1 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden en de algemene bankvoorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij ontstaan als direct gevolg van haar opzet of

6 4 grove schuld, is de bank niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit: - het niet naleven door de acceptant van het bepaalde in de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of door de bank gehanteerde voorschriften; - internationale conflicten; - gewelddadige of gewapende acties; - maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; - maatregelen van een toezichthoudende instantie; - boycotacties; - arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; - storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatie-diensten of -verbindingen, of in apparatuur of programmatuur van de bank of van door de bank ingeschakelde derden; - tekortkomingen door derden die de bank inschakelt bij de uitvoering van de overeenkomst, indien de bank aantoont, dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze van die derde. 2 In geen geval is de bank aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade. 3 De aansprakelijkheid van de bank is voorts beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst aan de bank betaalde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van door de bank in die periode van 12 maanden al aan de acceptant verschuldigde schadevergoedingen in verband met de betreffende overeenkomst. 15 Bewijs De door de bank of door haar ingeschakelde derden geregistreerde gegevens met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en de voorschriften, daaronder mede begrepen het gebruik van beveiligingssleutels, strekt tegenover de acceptant tot volledig bewijs, behoudens door de acceptant geleverd tegenbewijs. 16 Voorwaarden acceptant, toepasselijk recht, bevoegde rechter 1 De voorwaarden van de acceptant zijn niet van toepassing op de overeenkomst. 2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen welke verband houden met de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en de voorschriften, kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. 3 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing de artikelen 516 tot en met 519, 520, eerste lid, 522, tweede lid, tweede zin, 527, 529 tot en met 531, 534, 543, 544 en 545 boek 7 Burgerlijk Wetboek en is de regelgeving gebaseerd op Titel III van de richtlijn als bedoeld in artikel 7:514 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. 17 Wijziging De bank is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. De bank zal de acceptant ten minste dertig dagen voor de ingangsdatum van een aanvulling, wijziging of vervanging hieromtrent op de hoogte stellen, danwel de acceptant via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. Indien de acceptant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit onder opzegging van de overeenkomst binnen genoemde dertig dagen schriftelijk aan de bank mede te delen. 19 Kosten Alle kosten waartoe de overeenkomst aanleiding geeft daaronder begrepen de kosten van de bank van de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de acceptant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, met een minimum van vijfhonderd euro ( 500,-). Voor zover de bank aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volledig ten laste van de acceptant. 20 Onregelmatigheden Indien zich ten aanzien van de (uitvoering van de) overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of de voorschriften een onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, is de acceptant verplicht op verzoek van de bank al hetgeen te doen of na te laten wat de bank redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met die (dreigende) onregelmatigheid. 21 Fusie/splitsing 1 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie c.q. na juridische splitsing van de bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) van de bank. Overal waar in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst het woord bank is vermeld dient na fusie c.q. splitsing (ook) begrepen te worden de rechtsopvolger(s) van de bank. 2 De bank is bevoegd ingeval van bedrijfsfusie (waaronder wordt begrepen overdracht van (een gedeelte van) haar activiteiten direct of indirect aan andere instelling(en)) de rechtsverhouding(en) waarin de bank tot de acceptant staat met de daaraan verbonden nevenrechten, over te dragen aan de instelling(en) die (een gedeelte van) het bedrijf van de bank direct of indirect voortzet(ten). Door ondertekening van de overeenkomst verleent de acceptant de bank bij voorbaat toestemming hiervoor. 22 Partiële nietigheid en vernietigbaarheid Een nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, noch van enige andere bepaling daarvan. 23 Woonplaats De acceptant, die niet zijn feitelijke woonplaats heeft in een gemeente in Nederland, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de bank, alwaar alle stukken, exploten enzovoort(s) voor hem bestemd, door de bank bezorgd of betekend kunnen worden. 24 Citeertitel Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal Rabobank Nederland 18 Belastingen Alle belastingen, die ter zake van de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of de voorschriften verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de acceptant.

7 5

8 19044 aug-2009

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 1 Definities Acceptant: Bank: Betaalbevestiging: Beveiligingscode: Certificaat: Betaalverzoek: DPSP: Handleiding: ideal-betaling:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën.

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 02 Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 1. DEFINITIES 4 2. VOORWAARDEN 4 3. DB IDEAL 4 4. VOORSCHRIFTEN DB IDEAL

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal Rabobank Juli 2015 1 1 Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 via SWIFT MyStandards.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

De sluitingsdagen van Target worden beschreven in de Voorschriften.

De sluitingsdagen van Target worden beschreven in de Voorschriften. Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2011 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2010. 1.2 Bank: de Rabobank waarmee de Incassant

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Rabo SmartPin

Huurvoorwaarden. Rabo SmartPin Huurvoorwaarden Rabo SmartPin 1 1. Definities die van toepassing zijn op de Rabo SmartPin, en de door Rabobank aangewezen vervangers van die voorschriften. In de Huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014

Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014 Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014 1 Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt. 1 Acceptant: de partij die de Overeenkomst met Rabobank

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank Europees pinnen 2013

Algemene voorwaarden Rabobank Europees pinnen 2013 Algemene voorwaarden Rabobank Europees pinnen 2013 1. Definities 1.1 Acceptant: de partij die de Overeenkomst met de Bank heeft gesloten. 1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.3 Bank:

Nadere informatie

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo Corporate Connect

Algemene voorwaarden Rabo Corporate Connect Algemene voorwaarden Rabo Corporate Connect 2014 Algemene bepalingen 1. Definities In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanvraagformulier: een door Rabobank aangewezen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparen 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparen Rente Over het saldo op de rekening ontvangt u een

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; Algemene Voorwaarden Van Winkoop Reclame B.V. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert en de Algemene Voorwaarden gebruikt, te weten Van Winkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Artikel 1 / Definities a) 3minds web/design+: 3minds web/design+ v.o.f. tevens handelend onder de naam PLESKprovider.nl en megahost. b) Cliënt:

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

De mogelijkheid voor een Consument om te annuleren, waardoor de Financiële Instelling de gelden terughaalt bij Reorder of Webshop.

De mogelijkheid voor een Consument om te annuleren, waardoor de Financiële Instelling de gelden terughaalt bij Reorder of Webshop. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Webshop (webwinkelier) Artikel 1: Definities Betaling(en): Het proces waarbij aan Webshop gelden worden overgemaakt in het kader van de door Webshop verrichte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie