Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar Pagina 1

2 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren art. 16 t/m 18 Vrijstelling art. 19 Gespreid examen art. 20 t/m 21 Bewaartermijnen. art. 22 II. HET SCHOOLEXAMEN Inrichting art. 23 t/m 32 Het examendossier art. 33 t/m 38 Cijfergeving en beoordelingen art. 39 t/m 47 Herkansing toetsen van het schoolexamen art. 48 Herexamen voor één vak van het schoolexamen art. 49 Verlenging van de periode van het schoolexamen art. 50 t/m 52 III. CENTRAAL EXAMEN Het landelijk examen art. 53 De normering art. 54 Vaststelling eindcijfers art. 55 t/m 56 Uitslag art. 57 t/m 60 Herkansing art. 61 t/m 63 Diploma en cijferlijst art. 64 t/m 66 Getuigschrift art. 67 Gang van zaken tijdens het centraal examen art. 68 t/m 77 Einde van de examenzitting art. 78 t/m 80 IV. SLOTBEPALINGEN art. 81 t/m 83 Pagina 2

3 I. Algemene bepalingen 1) Het examen bestaat uit twee gedeelten: - het schoolexamen - het centraal examen, voor zover in het examenprogramma is bepaald. 2) Dit reglement is door het bevoegd gezag vastgesteld conform het eindexamenbesluit VWO - HAVO - VMBO. 3) Afnemen eindexamen. a. De sectordirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van de centrale directie het eindexamen af. b. De sectordirecteur heeft mandaat van het bevoegd gezag gekregen om als eindverantwoordelijke op te treden. c. De sectordirecteur wijst een of meerdere leden van het personeel van de school aan tot secretaris(sen) van het eindexamen. Jaarlijks wordt het schoolexamen schriftelijk vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting. De centrale directie verstrekt voor 1 oktober aan de inspecteur en iedere kandidaat een (digitaal) exemplaar. 4) Deelname aan een toets voor het schoolexamen of aan een examenzitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. Is er voor de aanvang sprake van zeer bijzondere omstandigheden (bv. ernstige ziekte of overlijden in de familie) of van eigen ziekteverschijnselen, dan dient de kandidaat zich voor aanvang bij de sectordirecteur te melden. 5) Waar in dit reglement sprake is van de commissie van beroep wordt hiermee bedoeld: de commissie zoals die is samengesteld door het bevoegd gezag en die beschreven wordt in de schoolgids van de school. De schoolgids wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen verstrekt. Afwezigheid. 6) Afwezigheid bij een toets die onderdeel uitmaakt van het schoolexamen of centraal examen is slechts toegestaan in hoge uitzonderingsgevallen. Afwezigheid, ook bij ziekte, moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de sectordirecteur. Bij een geldige reden, ter beoordeling aan de sectordirecteur, neemt de kandidaat zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende docent(e) om af te spreken waar, hoe en wanneer de toets van het schoolexamen kan worden ingehaald. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de sectordirecteur verhinderd is bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak van het centraal examen tegenwoordig te zijn, wordt hem/haar de gelegenheid gegeven het centraal examen op een door de school te bepalen moment te voltooien. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij/zij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld op een door de school te bepalen moment zijn eindexamen te voltooien. Pagina 3

4 7) Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van een zitting van het schoolexamen of het centraal examen worden toegelaten. Hij/zij levert zijn werk in op het tijdstip dat is aangegeven voor het einde van de zitting. Kandidaten, die meer dan een half uur na de aanvang van de zitting binnenkomen, kunnen niet meer deelnemen aan de zitting. Bij een geldige reden, ter beoordeling aan de sectordirecteur, kunnen zij - indien dit het centraal examen betreft dit examen inhalen of voor dit vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Op de overige zittingen van het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. 8) Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende het examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 9) Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de sectordirecteur of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. Onregelmatigheden. 10) Indien een kandidaat de door de examinator aangegeven termijn voor het inleveren van een praktische opdracht overschrijdt, zonder dat daarvoor een geldige reden was naar beoordeling van de sectordirecteur of van een daartoe door de sectordirecteur aangewezen functionaris, moet de kandidaat met ingang van de inleverdatum na lestijd op school blijven om de opdracht binnen een week alsnog af te ronden. Blijft de kandidaat niet op school en/of levert hij de opdracht niet binnen deze week in, dan dient de kandidaat binnen drie weken een geheel nieuwe praktische opdracht in te leveren. Wordt deze nieuwe termijn ook niet gehaald, dan wordt dit als een onregelmatigheid conform artikel 11 van dit reglement gezien en wordt voor de praktische opdracht het cijfer 1 toegekend. Indien een kandidaat bij een handelingsdeel in gebreke blijft, kan aan hem/haar geen diploma worden uitgereikt. 11) Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen of centraal examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de sectordirecteur maatregelen nemen. De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen worden, zijn: a. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; d. Bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de betreffende sectordirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat het examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 12) Alvorens een beslissing ingevolge artikel 11 wordt genomen, hoort de sectordirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De sectordirecteur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in artikel 13. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. Pagina 4

5 13) De kandidaat kan tegen een beslissing van de sectordirecteur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag ingestelde commissie van beroep. Het beroep dient binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk aan de kandidaat is medegedeeld, schriftelijk en aangetekend bij de commissie van beroep ingediend te worden. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan: Commissie van beroep inzake schoolexamen, postbus 63, 5480 AB Schijndel. Een afschrift van het beroepsschrift dient te worden gezonden aan de sectordirecteur. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 11. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de sectordirecteur en aan de inspectie. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle partijen. 14) Een examinator kan passende maatregelen van minder vergaande aard aan de sectordirecteur voorstellen ten aanzien van de kandidaat die zich tijdens het schoolexamen niet gedraagt als redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. De sectordirecteur besluit over de te nemen maatregel. De kandidaat, die niet instemt met de maatregel, kan zich binnen 5 dagen na bekendmaking van de maatregel tot de sectordirecteur wenden; de sectordirecteur beslist daarop. 15) Indien een kandidaat in beroep gaat tegen een uitsluiting van het schoolexamen c.q. het centraal examen of een gedeelte daarvan of tegen een door de examinator genomen maatregel, dan is hij gerechtigd - hangende de uitspraak van de commissie van beroep en/of de sectordirecteur - aan nog volgende zittingen van het schoolexamen of het centraal examen deel te nemen. Afwijkende wijze van examineren. 16) Indien een kandidaat van mening is dat hij door een lichamelijke of geestelijke handicap niet in staat is geheel of gedeeltelijk op een normale wijze aan het examen deel te nemen, kunnen zijn/haar ouders (of bij meerderjarigheid de kandidaat zelf) bij de sectordirecteur een schriftelijk verzoek indienen om het examen aan te passen aan de mogelijkheden van de kandidaat. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, dient dit verzoek te worden ondersteund door een deskundigenverklaring van een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog. De sectordirecteur bepaalt daarna de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De aanpassing voor het centraal examen kan in ieder geval bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 30 minuten. Een andere aanpassing kan slechts worden toegestaan voor zover daar in de genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van de kandidaat een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit op de begeleidingsadviezen uit de deskundigenverklaring. 17) Voor een kandidaat die met inbegrip van het eindexamenjaar ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, bestaat de mogelijkheid dat de sectordirecteur voor het vak Nederlands of voor enig ander vak waar het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, afwijkt van de normale examenprocedure. Voor wat betreft het centraal examen kan de afwijking slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de toets met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 18) De ouders - of in geval van meerderjarigheid de leerling zelf - dienen, indien men van mening is dat artikel 16 of 17 van toepassing is, hiertoe voor 1 oktober in het eindexamenjaar een schriftelijk verzoek in bij de sectordirecteur. Pagina 5

6 Vrijstelling. 19) In het Vmbo kan een kandidaat die reeds in het bezit is van een diploma (zoals vermeld in het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO) en als leerling is toegelaten tot het hoogste leerjaar van de school, door het Bevoegd gezag vrijstelling worden verleend van het afleggen van het eindexamen in die vakken waarin hij/zij blijkens de bij zijn/haar diploma behorende cijferlijst reeds examen volgens een overeenkomstig programma heeft afgelegd en waarvoor hij/zij tenminste het cijfer 6 heeft behaald. Verzoek tot vrijstelling wordt schriftelijk ingediend bij het Bevoegd Gezag van de school waaraan examen wordt afgelegd. Indien de gevraagde vrijstelling wordt verleend, verstrekt de sectordirecteur de kandidaat een schriftelijk bewijs van het/de vak(ken) met het/de bijbehorende programma( s). Gespreid examen. 20) Voor kandidaten die door langdurige ziekte belemmerd worden om zich voor te bereiden op een geheel eindexamen is het mogelijk om gespreid examen af te leggen. Zij dienen net als kandidaten die in één schooljaar een geheel examen afleggen te voldoen aan de geldende slaag-/zakregeling. De ouder(s)/verzorger(s), of in geval de kandidaat meerderjarig is de kandidaat zelf, dienen zo mogelijk vóór de aanvang van het eindexamen, doch uiterlijk vóór 1 april in het eindexamenjaar een schriftelijk verzoek in bij de sectordirecteur. Dit verzoek dient te worden ondersteund door een verklaring van een medisch specialist. Bij de beslissing om een gespreid examen toe te staan, wordt vastgelegd in welk jaar de kandidaat voor welk vak examen aflegt. Voor elk vak mag maar in één jaar examen worden afgelegd. 21) Bij een gespreid examen kan de kandidaat in het eerste examenjaar in één vak aan de herkansing van het centraal examen deelnemen, en in het tweede examenjaar eveneens in één vak herkansen. Het recht op herkansing in het eerste examenjaar ontstaat op het moment waarop de eindcijfers van de in dat examenjaar afgelegde vakken voor de eerste maal zijn vastgesteld. Na voltooiing van het eindexamen in het tweede jaar wordt dezelfde uitslagregel toegepast die geldt voor kandidaten die in één jaar voor al hun vakken examen doen. Bewaartermijnen. 22) Schoolexamen: Voor de toetsen, praktische opdrachten en de handelingsopdrachten geldt, dat de opgaven, de beoordelingsnormen - zo die er zijn - en de voor elk werk toegekende cijfers/beoordelingen bewaard worden tot zes maanden na afloop van het centraal examen van de kandidaat. De examinator is daarbij verantwoordelijk voor de archivering van alle cijfers/beoordelingen en van de opgaven. Na afloop van de genoemde periode worden de opgaven, de beoordelingsnormen van de kandidaten - behoudens in bijzondere gevallen - vernietigd. De kandidaat is houder van de praktische opdrachten en verantwoordelijk voor het beheer daarvan. Centraal examen: De opgaven, het werk van de kandidaten en de beoordelingsnormen worden op school bewaard tot zes maanden na afloop van het centraal examen. Pagina 6

7 II. Het schoolexamen Inrichting. 23) Het schoolexamen strekt zich in de Vmbo-sector uit over het derde en het vierde leerjaar. In leerjaar 3 zijn er vier periodes en in leerjaar 4 zijn er drie periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een Eldeweek/toetsweek. In deze week kunnen herkansbare SE-toetsen worden afgenomen. 24) Het schoolexamen bestaat uit: a. Toetsen met gesloten en/of open vragen; b. Praktische opdrachten; c. Handelingsopdrachten; 25) In het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt per leerweg beschreven: a. De onderdelen van het examenprogramma die bij het schoolexamen worden getoetst; b. De verdeling van de examenstof over de onderdelen van het schoolexamen; c. De wijze waarop het betreffende onderdeel van het schoolexamen plaatsvindt; d. De relatieve zwaarte van het betreffende onderdeel. 26) Per kandidaat worden de resultaten van het schoolexamen vastgelegd in een examendossier. Het examendossier omvat het geheel van onderdelen van het schoolexamen, vorm gegeven door het bevoegd gezag zoals beschreven in artikelen 33 tot en met ) Voor het afnemen van de onderdelen van het schoolexamen worden door de school periodes georganiseerd. De mogelijkheid bestaat, dat ook buiten deze weken onderdelen worden getoetst. 28) In bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat bij een mondelinge toets naast de examinator een andere docent van de school en/of andere kandidaten die in hetzelfde vak eindexamen afleggen aanwezig is/zijn. 29) Met inachtneming van de door de Minister bepaalde termijnen van melding van eindcijfers van het schoolexamen wordt door het bevoegd gezag vastgesteld op welke datum het schoolexamen moet zijn afgesloten. Minstens een week voor de aanvang van het centraal examen deelt de sectordirecteur aan de kandidaat schriftelijk mede welke eindcijfers en eindbeoordelingen hij/zij heeft behaald voor het schoolexamen in de vakken waarin hij/zij tevens centraal examen aflegt. Tevens wordt medegedeeld wat de eindcijfers zijn van de afgelegde schoolexamens waarvoor geen centraal examen wordt afgelegd alsmede van de vakken waarvoor geen eindcijfer wordt vastgesteld. Elke kandidaat dient de berekening per vak te controleren. D.m.v. de handtekening op de lijst met definitieve cijfers bevestigt de leerling (en voor minderjarige leerlingen de ouder/ verzorger van de kandidaat) dat deze cijfers juist zijn vastgesteld en verklaart hij/zij zich daarmee akkoord. 30) Voor een vak waarin geen centraal examen wordt afgelegd bepaald het bevoegd gezag het tijdstip waarop het schoolexamen wordt afgesloten. Pagina 7

8 31) Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien: a. De praktische opdrachten en toetsen van de vakken uit het algemeen gedeelte als aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen EN b. De vakken kv-1 en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met voldoende of goed EN c. De handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken "naar behoren" zijn afgerond EN d. De Maatschappelijke Stage (MaS) is beoordeeld met voldoende of goed. 32) Een kandidaat kan niet aan het Centraal Examen deelnemen indien de genoemde onderdelen a en/of b niet voldoende zijn afgerond. Een kandidaat krijgt geen diploma uitgereikt indien de genoemde onderdelen c en/of d niet voldoende dan wel niet naar behoren zijn afgerond. Het examendossier. 33) Het examendossier wordt gevormd door een beoordelingsoverzicht alsmede de verder in de artikelen 34 tot en met 38 genoemde onderdelen. 34) Het beoordelingsoverzicht bevat, voor zover van toepassing: a. De behaalde cijfers voor toetsen en praktische opdrachten, alsmede de behaalde cijfers voor eventuele herkansingen; b. Beoordelingen van de handelingsopdrachten; 35) De examinator meldt binnen een termijn van een week na bespreking van een toets of praktische opdracht het resultaat per kandidaat op een door de sectordirecteur aangegeven wijze. 36) Het gestelde in artikel 35 is tevens van toepassing op: a. Een in het Programma van Toetsing en Afsluiting opgenomen handelingsopdracht; b. Een door de kandidaat afgelegde herkansing; 37) De examinator bewaart tot een half jaar na het verlaten van de school door de betrokken kandidaat een exemplaar van de opgaven van elke voor het schoolexamen meetellende toets of praktische opdracht met de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. 38) De kandidaat is houder van de uitgewerkte praktische opdrachten. Indien de kandidaat een of meer nog te beoordelen onderdelen van een praktische opdracht niet kan overleggen, dan wordt deze opdracht als niet voltooid beschouwd. Pagina 8

9 Cijfergeving en beoordelingen. 39) De docent die belast is met het verzorgen van onderwijs aan een kandidaat in enig jaar waarover het schoolexamen zich uitstrekt treedt in dat jaar op als examinator. 40) Van iedere beoordeling, die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat binnen een termijn van uiterlijk twee weken in kennis. 41) De kandidaat heeft er recht op zijn/haar schriftelijk werk te zien, nadat het door de examinator is beoordeeld. De wijze van beoordeling wordt hem door de docent medegedeeld. 42) Bij een praktische opdracht en een opdracht uit de handelingsdelen worden de beoordelingscriteria vooraf schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld. 43) De examinator drukt zijn eindoordeel over een toets of praktische opdracht van een kandidaat in elk vak uit in een cijfer. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers van 1 t/m 10 de volgende betekenis toe: 1 = zeer slecht 6 = voldoende 2 = slecht 7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 8 = goed 4 = onvoldoende 9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 10 = uitmuntend 44) Indien een kandidaat in een vak door twee of meer examinatoren is geëxamineerd, bepalen deze examinatoren in onderling overleg de beoordeling voor het onderdeel van het schoolexamen. Als de beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer en de docenten niet tot overeenstemming komen, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordeling van ieder van hen. 45) Elk cijfer, of gemiddelde van cijfers, met twee of meer decimalen wordt als volgt afgerond op één decimaal. Indien de tweede decimaal (voor afronding) 5 of hoger is, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd. 46) Het eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de in het Programma van Toetsing en Afsluiting genoemde toetsen en praktische opdrachten. Het gemiddelde wordt bepaald op een decimaal nauwkeurig. De leerlingen van de GL en TL krijgen gedurende het derde en het vierde leerjaar te maken met een voortschrijdend gemiddelde over de beide leerjaren heen. In de rapportcijfers van leerjaar 4 zijn dus ook de cijfers van leerjaar 3 verwerkt. Indien in een vak geen centraal examen wordt afgenomen, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. In dat geval wordt het gewogen gemiddelde cijfer van toetsen en praktische opdrachten afgerond op een geheel getal, waarbij een decimaal van 5 of meer naar boven wordt afgerond. 47) De vakken kv-1 en lichamelijke opvoeding moeten met de beoordeling voldoende of goed worden afgesloten. De Maatschappelijke Stage (MaS) beoordeeld met voldaan. Pagina 9

10 Herkansing toetsen van het schoolexamen. 48) De mogelijkheid tot herkansing geldt alleen voor een toets van het schoolexamen die is beoordeeld met een cijfer en welke in het PTA staat omschreven als herkansbaar. Een kandidaat heeft het recht aan de herkansing deel te nemen. Deze mogelijkheid tot deelname aan een herkansing is aan de volgende voorwaarden gebonden: a. De kandidaat geeft vóór een door de school gesteld tijdstip schriftelijk te kennen welke toets uit die periode wordt herkanst. b. De kandidaat dient de herkansing af te leggen op het tijdstip dat de school daarvoor bepaalt. c. In leerjaar 3 en 4 zijn in totaal zeven herkansingsmomenten. d. De kandidaat mag geen herkansingen sparen. e. In zeer bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag het aantal malen dat aan een of meer toetsen van het schoolexamen kan worden deelgenomen vaststellen op een hoger getal. Het hoogste cijfer behaalt bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets. Herexamen voor één vak van het schoolexamen. 49) Voor één vak waarin alleen een schoolexamen wordt afgelegd (lichamelijke opvoeding / kv-1/ maatschappijleer-1) kan een kandidaat opnieuw schoolexamen afleggen indien hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen bevat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het schoolexamen, waarbij in individuele gevallen rekening gehouden kan worden met reeds voldoende onderdelen. De examinator stelt vast hoe het cijfer van het herexamen wordt bepaald indien voldoende cijfers van het eerder afgelegde schoolexamen bij de beoordeling van het herexamen worden betrokken. Het hoogste van de cijfers van het herexamen en het eerder behaalde cijfer van het schoolexamen geldt als eindcijfer voor dat vak. Het herexamen vindt indien mogelijk plaats in het schooljaar waarin het vak is afgesloten. De kandidaat heeft echter het recht de herkansing uit te stellen totdat het laatste vak met alleen schoolexamen afgesloten is. Het herexamen omvat een toets. Indien nodig strekt de toets zich over meerdere zittingen uit. Verlenging van de periode waarover het schoolexamen zich uitstrekt. 50) Aan het einde van het schooljaar wordt voor alle kandidaten die aan het schoolexamen hebben deelgenomen in het derde leerjaar door de vergadering van aan de kandidaat lesgevende docenten een bindende uitspraak gedaan over het al dan niet vervolgen van het schoolexamen van de kandidaat in het volgende schooljaar. 51) Indien een kandidaat doubleert in het in artikel 50 genoemde leerjaar, heeft dit tot gevolg dat alle reeds behaalde beoordelingen vervallen en de kandidaat opnieuw start met de opbouw van het examendossier. De docent bepaalt in hoeverre de kandidaat reeds verzameld materiaal opnieuw mag gebruiken. 52) Als een kandidaat doubleert in het laatste leerjaar (definitief afgewezen voor het diploma), blijven de volgende onderdelen van het examendossier geldig: a. Behaalde cijfers en beoordelingen uit leerjaar 3; a. Eindcijfers of beoordelingen voor afgeronde vakken die alleen een schoolexamen kennen; Pagina 10

11 III. Het Centraal Examen Het landelijk examen. 53) De kandidaten voor het examen (gemengd) theoretische leerweg nemen deel aan het CE (centraal examen). De kandidaat neemt ook deel aan het CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen) indien hij/zij het vak Technologie en/of Beeldende vakken, Tekenen in het vakkenpakket heeft. De normering 54) Het centraal examen kent een door het CvTE vastgestelde bindende normering. Deze N-term is de omzetting van het resultaat van een gemaakt examen - de score - in een cijfer. Vaststelling eindcijfer centraal examen 55) Voor de kandidaten wordt het eindcijfer van het centraal examen bepaald door het rekenkundig gemiddelde van het SE en het CSE. Dit cijfer wordt afgerond op één decimaal. Hierbij geldt dat als de tweede decimaal vijf of hoger is, dan wordt de eerste decimaal een punt verhoogd, is de tweede decimaal lager dan vijf dan wordt de eerste decimaal niet aangepast. 56) Indien de kandidaat de vakken Technologie en/of Beeldende Vakken, Tekenen in het vakkenpakket heeft, wordt het eindcijfer van het SE en het CSPE berekend zoals in artikel 55 is toegelicht. Pagina 11

12 Uitslag. a. Eindcijfer eindexamen 57) Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. Het eindcijfer voor de vakken waarin geen centraal examen wordt afgelegd, wordt bepaald volgens artikel 49 (zie hoofdstuk II "Het Schoolexamen"). b. Vaststelling Uitslag 59) Voor de (gemengd) theoretische leerweg geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen. 60) De kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het artikel 58, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel ) De kandidaat die eindexamen Vmbo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd, indien hij: a. Het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal examen (CE) (onafgerond) tenminste 5,5 is, en b. Voor het vak Nederlands en de Rekentoets VO 2F beide ten minste het eindcijfer 5 heeft behaald, en c. Voor ten hoogste één van zijn/haar examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn/haar overige examenvakken een 6 of hoger, of d. Voor ten hoogste één van zijn/haar examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn/haar overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of e. Voor twee van zijn/haar eindexamenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn/haar overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, en Pagina 12

13 Herkansing. 61) Nadat de uitslag door de examencommissie is vastgesteld, wordt deze tezamen met de eindcijfers aan iedere kandidaat schriftelijk medegedeeld. a. De kandidaat heeft voor één CE-vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, het recht in het tweede tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. b. Herkansing van het CSPE betekent dat de kandidaat het CSPE geheel, of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Van de onderdelen, die in de herkansing worden afgelegd, komen alle scores in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens het CSPE heeft behaald. Het is niet toegestaan dat per onderdeel de hoogste score wordt genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. Elk onderdeel mag slechts éénmaal worden herkanst. c. De kandidaat stelt het bevoegd gezag vóór een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het recht op herkansing. Indien de kandidaat dit nalaat, vervalt zijn recht op herkansing. 62) Door het vragen van een herkansing krijgt de uitslag een voorlopige status. De kandidaten die herkansing vragen, leveren samen met het verzoek (een kopie van) de cijferlijst in bij het examensecretariaat. 63) Het tweede tijdvak vindt plaats op de door het CvTE vastgestelde data. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en telefonisch aan de kandidaat medegedeeld. Diploma en cijferlijst. 64) Voor elk examenvak wordt een eindcijfer op de cijferlijst vermeld. 65) De sectordirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit waarop zijn vermeld: - de cijfers voor het schoolexamen - de cijfers voor het centraal examen - de beoordeling van de vakken kv-1, Maatschappijleer en lichamelijke opvoeding - de beoordeling van de Maatschappelijke Stage (MaS). - de eindcijfers voor de examenvakken - het eindcijfer voor de Rekentoets (op een bijlage van de cijferlijst) - de uitslag van het eindexamen. 66) De sectordirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, (mits voldaan is aan het gestelde in artikel 31). Duplicaten van diploma s worden niet verstrekt. Pagina 13

14 Getuigschrift 67) Aan een definitief afgewezen kandidaat die de school verlaat wordt eenmalig een getuigschrift uitgereikt. Het getuigschrift vermeldt het vak of de vakken waarvoor de kandidaat in het examenjaar waarin hij/zij de school verlaat een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald. Het getuigschrift vermeldt tevens de eindcijfers en de cijfers, behaald voor het schoolexamen en voor het centraal examen. De kandidaat kan van dit getuigschrift gebruik maken om in het avondonderwijs en/of bij de staatsexamens alsnog een diploma te behalen. Gang van zaken tijdens het centraal examen. 68) De centrale examens vinden plaats in sporthal De Dioscuren en enkele lokalen van het Elde College. Alle kandidaten dienen bij een examen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van dit examen aanwezig te zijn bij de voor hen bestemde ruimte. 69) Voor het centraal examen ontvangt de kandidaat een overzicht van de bij de examens toegestane hulpmiddelen of de zaken die elke kandidaat bij een bepaald examen bij zich dient te hebben. Eventueel met toestemming te gebruiken hulpmiddelen worden voor aanvang van de zitting gecontroleerd. Het meenemen van andere dan toegestane hulpmiddelen is verboden. 70) Voor de zitting wordt gecontroleerd of elke kandidaat aanwezig is. Een kandidaat die te laat is, heeft het recht deel te nemen aan het examen indien hij / zij zich binnen 30 minuten na aanvang van het examen in de examenzaal heeft gemeld. Deze kandidaat mag echter niet langer doorwerken dan de vastgestelde officiële eindtijd. Een kandidaat die meer dan 30 minuten na aanvang van het examen bij de examenzaal arriveert, mag niet deelnemen aan het betreffende examenvak. Hij/zij behoudt wel het recht om aan de overige examens deel te nemen. 71) Er mogen geen tassen, jassen en mobieltjes in de examenzaal aanwezig zijn. De kandidaat dient zich te legitimeren met zijn schoolpas of identiteitskaart in het computerlokaal. 72) Kandidaten mogen geen papier meenemen naar de examenzaal. 73) De kandidaat noteert voor aanvang van het examen zijn examennummer, naam, vak, jaar en niveau. 74) Tijdens de voorbereiding en afname van het examen dient er rust in de examenzaal te zijn. 75) Na het openen van de verzegeling van het examen is het verboden enige inhoudelijke mededeling of inlichting over het werk aan de kandidaten te verstrekken, behalve als er een erratum is bijgevoegd. Pagina 14

15 76) Toezichthouders maken proces-verbaal op over het verloop van het examen en leveren dit samen met het examenwerk in bij de sectordirecteur. Elk proces-verbaal bevat: a. de namen van de kandidaten die aanwezig moeten zijn; b. per kandidaat het examenprogramma dat wordt afgelegd; c. de namen van de afwezige kandidaten; d. als er sprake is van een aparte regeling voor gehandicapte of allochtone kandidaten: een aantekening welke kandidaten dit betreft; e. een aantekening van kandidaten welke later begonnen zijn en/of het lokaal eerder verlaten (tijdstip); f. de handtekeningen van de aanwezige toezichthouders. 77) Er dient per 25 kandidaten een toezichthouder (met een minimum van twee) in de examenzaal aanwezig te zijn tijdens de afname van het examen. Einde van de examenzitting. 78) De kandidaat levert het gemaakte examen zelf in bij de toezichthouder. Na het verlaten van het examenlokaal mag de kandidaat niet meer worden toegestaan nog aan het desbetreffende examen te werken. 79) Tijdens de eerste klokuur van het examen mag geen enkele kandidaat de examenruimte verlaten, ook al zou hij zijn werk volledig af hebben. Aan het einde van de zitting geeft een toezichthouder het sein dat de kandidaten het examenlokaal kunnen verlaten. 80) Kandidaten die voor het einde van de zitting de examenzaal verlaten, mogen geen informatie over het examen op papier mee naar buiten nemen. IV. Slotbepalingen 81) Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het schoolexamen en/of centraal examen en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 82) Waar in dit reglement wordt genoemd "de sectordirecteur" kan ook worden gelezen "of zijn plaatsvervanger". 83) In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de sectordirecteur. Pagina 15

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro EXAMENREGLEMENT Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg van de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro Zwolle, september 2014 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016

Examenreglement 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Tentamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het tentamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo 2015-2016 pagina 2 Inhoud INLEIDING 4 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 2 SCHOOLEXAMEN (SE) 6 2.1 Regels

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4 Examenreglement schooljaar 2012-2013 leerjaar 3 en 4 Hanze College is onderdeel van Scholengroep Kwadrant / rk scholengemeenschap voor vmbo, Bouwlingstraat 74, 4902 AK Oosterhout Nb., tel. 0162-453581

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO COHORT 2015-2017 LEERJAAR 3 SCHOOLJAAR 2015-2016. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT VMBO COHORT 2015-2017 LEERJAAR 3 SCHOOLJAAR 2015-2016. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT VMBO COHORT 2015-2017 LEERJAAR 3 SCHOOLJAAR 2015-2016 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen Inhoud Inleiding... 2 1. Voorwoord... 2 2. Examencommissie... 3 3. Commissie van beroep... 3

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 VMBO-HAVO-VWO (2 e versie, 15.1.2015) Eindexamenreglement vmbo-havo-vwo pagina 1 van 15 VOORWOORD Voor iedere leerling is de examentijd een spannende periode, die de afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl.

Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl. Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begripsbepalingen De Wet: de Wet op het Voortgezet Onderwijs 1 augustus 1998 (staatsblad 512). Besluit:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016. Zwolle, september 2015

EXAMENREGLEMENT 2015-2016. Zwolle, september 2015 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 Zwolle, september 2015 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen de examenreglementen uit de voorgaande cursusjaren 1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit reglement

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2014-2015

Examenreglement Marne College 2014-2015 Examenreglement Marne College 2014-2015 VMBO 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO.

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO. EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO. CITADEL COLLEGE 2015 2016 Leerjaar 3 Basis beroepsgerichte leerweg 1 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING vmbo. SCHOOLJAAR

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-HAVO-VWO Ingangsdatum: 30 september 2014

EXAMENREGLEMENT VMBO-HAVO-VWO Ingangsdatum: 30 september 2014 Examenreglement vmbo, havo, vwo pagina 1 van 13 EXAMENREGLEMENT VMBO-HAVO-VWO Ingangsdatum: 30 september 2014 VOORWOORD Voor iedere leerling is de examentijd spannend. Met het examen sluit je een lange

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO

EXAMENREGLEMENT VMBO CHR. SCHOOL VOOR VMBO HAVO ATHENEUM en GYMNASIUM in Heerenveen en Joure EXAMENREGLEMENT VMBO Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Theoretische leerweg 1 oktober 2014 Geldig voor: vmbo-3/4: 2014-2016

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Examenboek 2015-2016

Examenboek 2015-2016 Examenboek 2015-2016 Datumoverzicht PTA Examenreglement Vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg Huygens College Umbriëllaan 3 1702 AJ Heerhugowaard Tel. (072) 5400205 info@huygens.nl

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL / KBL 2015/2016

Examenreglement VMBO BBL / KBL 2015/2016 Examenreglement VMBO BBL / KBL 2015/2016 Examenreglement CSG versie 2015-2016 zie website: http://www.csg.nl/regelingen/examenreglement en vervolgens: Algemeen examenreglement CSG 2015-2016 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND MAVOTOP. Examenreglement MAVO (VMBO-TL) 2015 2016

MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND MAVOTOP. Examenreglement MAVO (VMBO-TL) 2015 2016 MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND MAVOTOP Examenreglement MAVO (VMBO-TL) 2015 2016 Vastgesteld: september 2015 Verzonden aan de inspectie: september 2015 Uitgereikt aan kandidaten: september 2015 Voorwoord Beste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Examenreglement. Vwo

Examenreglement. Vwo SWP 5.08 Examenreglement Vwo Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 artikel 1 - Indeling eindexamen

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2012 2013 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2012 2013 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2012 2013 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

Niekée facilitair onderwijs- en activiteitencentrum

Niekée facilitair onderwijs- en activiteitencentrum versie: 01/10/2014 Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, versie

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen 2014 2015 EXAMENREGLEMENT vmbo Helicon VMBO Den Bosch Helicon VMBO Eindhoven Helicon VMBO Kesteren Helicon VMBO Nijmegen Onder verantwoordelijkheid van: College

Nadere informatie