Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart Van: College van B&W d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d."

Transcriptie

1 Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten Besluitronde 21 maart 2012 Van: College van B&W d.d. 7 februari 2012 Doel: Toelichting: Bespreken in besluitronde Doel van de bespreking / vervolg na de kamerbespreking Op 7 maart jl. is de brief van het college van B&W d.d. 7 februari 2012 over Informatie nieuwe parkeerautomaten in de kamer besproken. Tijdens deze bespreking heeft de wethouder een tweetal toezeggingen gedaan, te weten: 1. Wethouder Beerten laat een extern onderzoek naar de aanbesteding uitvoeren. De onderzoeksopzet wordt voor de eerstvolgende Politieke Avond aan raad gestuurd en het rapport wordt eind april/begin mei 2012 verwacht. 2. Wethouder Beerten laat het juridisch kader waarbinnen de aanbesteding heeft plaatsgevonden onderzoeken (o.a. de eventuele beperkingen t.a.v. het gebruik van de oude palen). Aanvraag van een debat - procedurele gang van zaken Op grond van artikel 42 lid 3 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad kunnen raadsleden een verzoek doen om een bepaald onderwerp in de besluitronde te bespreken. Dit verzoek dient gesteund te worden door tenminste 5 ander raadsleden. Ook dient er een schriftelijk stuk aan dit debat ten grondslag te liggen. Cor van Norel (SP) is in dit geval de aanvrager van het debat omdat hij een motie in wil dienen. Zijn aanvraag wordt gesteund door de fractie van de VSP. Als schriftelijk stuk heeft hij de brief van het college van B&W d.d. 7 februari 2012 Informatie nieuwe parkeerautomaten overlegd. Bijlagen: 1. Brief van het College van B&W d.d. 7 februari 2012 over Informatie nieuwe parkeerautomaten

2 Ingekomen stuk D2 (PA 7 maart 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 7 februari 2012 Ons kenmerk MB10/ Contactpersoon George van der Woude Onderwerp Informatie nieuwe parkeerautomaten Geachte leden van de raad, Datum uw brief n.v.t. Direct telefoonnummer Met deze brief informeren wij u over de nieuwe parkeerautomaten. In december 2011 zijn 260 oude parkeerautomaten in Nijmegen vervangen door nieuwe parkeerautomaten van de firma TMC. Deze vervanging was noodzakelijk in verband met de invoering van het nieuwe pinnen. In de eerste twee weken van januari vielen de nieuwe automaten echter op grote schaal uit. Ook in de weken erna had een aantal automaten nog steeds te kampen met storingen. Wij beschrijven de huidige stand van zaken en geven antwoord op de meest voorkomende vragen. Tijdens het vragenhalfuurtje van de Burgerronde van de Politieke avond van 18 januari jl. hebben wij reeds een aantal vragen van de fractie van het CDA over de parkeerautomaten beantwoord, gericht op o.a. de aard van de storingen, de gevolgen van het gratis parkeren op straat gedurende de eerste twee weken van januari en de mate waarin automaten voorafgaand aan de plaatsing in Nijmegen getest zijn. Tijdens deze vragenronde hebben wij u tevens toegezegd dat wij de aanbesteding van de automaten evalueren en u uiterlijk voor de zomer informeren over de resultaten van de evaluatie. Deze evaluatie zal plaatsvinden zodra alle automaten functioneren conform de door ons bij gunning van de opdracht aan TMC gestelde eisen, en er ook een financiële (en indien nodig ook juridische) afwikkeling met TMC heeft plaatsgevonden. Het spreekt vanzelf dat wij sinds 2 januari dagelijks overleg hebben met TMC, zowel op projectleiders- als op directieniveau. Dit overleg is gericht op een zo spoedig mogelijk bedrijfszeker functioneren van de parkeerautomaten, conform de eisen in het bestek. We hebben alle reden om aan te nemen dat onze juridische en financiële positie gewaarborgd is. Zoals wij u tijdens de vragenronde van 18 januari jl. al hebben geïnformeerd, begonnen de problemen met de parkeerautomaten meteen in de eerste week van januari. De eerste dagen (2 en 3 januari) leek het aantal automaten dat storingen vertoonde, af te nemen door de inzet van de monteurs van TMC ter plaatse. Woensdagmiddag 4 januari echter ontdekten wij dat het volgsysteem waarin de parkeerautomaten als defect of goed functionerend staan aangemeld, lang niet alle storingen doorgaf. Er bleken veel meer automaten in storing te staan. Dit gegeven werd onder-

3 1 steund door de vele klachten van parkeerders en onze eigen waarnemingen op straat (o.a. toezichthouders). Wij hebben toen besloten om tijdelijk gratis parkeren op straat en op het terrein van de Waalsprinter in te stellen. Hiermee wilden we voorkomen dat parkeerders en winkeliers de dupe zouden worden van de niet functionerende parkeerautomaten. Tijdens de tien dagen dat het betaald parkeren op straat was opgeschort, hebben wij vrijwel dagelijks op directieniveau overleg gevoerd met TMC. Dit overleg was gericht op nakoming van de overeenkomst en uitvoering van het plan van aanpak van TMC. TMC heeft in die weken vrijwel de hele landelijke buitendienst in Nijmegen aan het werk gehad en daarnaast een aantal monteurs en programmeurs uit Frankrijk laten overkomen. Onze sturing was erop gericht dat alle automaten naar behoren zouden functioneren op zaterdag 14 januari. Automaten die door TMC waren voorzien van nieuwe software, werden door ons daarna bezocht en gecheckt. De bevindingen koppelden wij terug naar TMC. Op 14 januari is het betaald parkeren op straat opnieuw van kracht geworden. Wij vinden het gezien de inspanningen in de eerste twee weken van januari zeer betreurenswaardig en verbazingwekkend dat wij sinds medio januari nog steeds problemen constateren bij de nieuwe automaten, zodanig dat de oplevering van de automaten (= overdracht van de automaten door de leverancier aan de gemeente) nog niet heeft plaatsgevonden. In de aanbestedingseisen en het bestek is geëist dat bij oplevering per 1 januari % van de automaten bedrijfszeker moet functioneren. Tot op dit moment is dit niet het geval en blijven wij bij TMC om nakoming vragen van hetgeen overeengekomen is. De problemen met de nieuwe parkeerautomaten hebben met name betrekking op de volgende zaken: Automaat start niet op Niet functionerende bedienknoppen Traag functionerende beeldschermen Wegvallende beeldschermen Vastlopen van beeldschermen Geen betaling met bankkaarten mogelijk Geen kaartuitgifte mogelijk Pincode invoeren niet mogelijk Het gaat sinds 14 januari 2012 om storingsmeldingen over veel minder automaten per dag dan de aantallen die we tussen 2 en 13 januari hadden, maar nog steeds over een te hoog aantal. Vanaf 14 januari hebben wij het volgende ondernomen om de overlast tot een minimum te beperken: de leverancier heeft een nieuw plan van aanpak geschreven dat door ons kritisch is getoetst om zo snel mogelijk de doelstelling van 98% bedrijfszeker functionerende automaten te behalen. Op deze doelstelling wordt dagelijks gestuurd aan de hand van een dagelijkse gezamenlijke analyse van de aard, omvang en duur van de storingen. Iedere storingsmelding die door de gemeente wordt ontvangen (via onder andere het gratis storingstelefoonnummer, eigen waarnemingen en testen van een daartoe belast gemeentelijke ambtenaar, waarnemingen van de gemeentelijke toezichthouders, twitterbe-

4 2 richtgeving, meldingen vanuit het signaleringsysteem) wordt direct doorgegeven aan de leverancier die continu met 7 monteurs op pad is om de problemen op te lossen. Om de wachttijden voor de storingsmeldingen te verkorten hebben wij 10 extra telefoonlijnen geopend, zodat er altijd een verbinding mogelijk is met de Nijmeegse verkeersmanagementcentrale. Op de verkeersmanagementcentrale is een extra medewerker ingezet voor het snel beantwoorden van veel voorkomende vragen en het registreren en uitzetten van storingsmeldingen. De leverancier heeft de software van de automaten aangepast om de meest storende structurele problemen op te lossen. De belangrijkste software update is in de week van vrijdag 27 januari tot en met zondag 5 februari geïnstalleerd op alle 260 automaten. Dit is iets trager dan het voornemen. De leverancier had naar eigen zeggen last van de verslechterde weersomstandigheden op met name vrijdag 3 februari. Met deze softwarewijziging worden vooral de problemen opgelost voor wat betreft de werking en snelheid van het touchscreen en het bevriezen van de touchscreen. Het betrof automaten waarvan het touchscreen op dat moment niet naar behoren functioneerde. Sinds de installatie van de nieuwe software lijken de automaten min of meer naar behoren te werken, alhoewel er nog vele verbeteringen vereist zijn, met name wat betreft het gebruiksgemak van de automaten. Dit wordt dagelijks getest door zowel de leverancier als de gemeente. Voor de meest hardnekkige softwareproblemen heeft er sinds vrijdag 3 februari een pilot gedraaid op een vijftal proefautomaten. Deze nieuwe extra software houdt zich tot nu toe goed, zodat TMC deze software ook deze week zal installeren op andere automaten die met deze problemen kampen. Zodra alle 260 automaten stabiel en sneller functioneren zal TMC zijn focus verleggen naar het aanbrengen van een aantal wijzigingen in het keuzemenu van de parkeerautomaten die het gebruiksgemak verder verhogen. Ook zal dan de snelheid van de touchscreens nogmaals verhoogd worden.. Op zaterdag 28 januari, de donderdagavond 3 februari, zaterdag 4 februari en de koopzondag 5 februari jl. heeft de leverancier op ons verzoek een tiental gastheren en gastvrouwen ingezet om parkeerders te helpen bij het gebruik van de automaten. Dit vond plaats in het centrum van de stad en op de woonboulevard Novium. De regie waar en hoe de hostesses hun werk verrichten ligt bij de gemeente. De ervaringen zijn positief en daarom zetten wij deze extra dienstverlening voorlopig voort in de week van maandag 6 februari tot en met zaterdag 11 februari (inclusief de donderdagavond). de toezichthouders zijn geïnstrueerd om parkeerders te informeren en zo mogelijk te helpen. Overige veel voorkomende vragen: Waarom wordt parkeerders gevraagd om hun kenteken in te voeren? Zoals in het raadsbesluit (maart 2011) omschreven, moet de parkeerder zijn kenteken invoeren. Dit biedt zowel voordelen voor het toezicht als voor parkeerders. Parkeerders hoeven binnenkort na betaling van hun parkeergeld niet meer terug naar hun auto om een parkeerkaartje in de auto te leggen. Het ingevoerde kenteken wordt namelijk tijdelijk versleuteld opgeslagen in de database van Toezicht. Op basis van deze database controleert Toezicht de auto s op kenteken. Het digitale handhaven levert ook een kostenbesparing op. Daarnaast kunnen we betere parkeerinformatie beschikbaar stellen over de actuele bezetting aan parkeerders die een plek zoeken. Met betrekking tot de kentekenregistratie gelden overigens de privacyvereisten zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5 3 - Is de automaat vooraf door gebruikers getest? In de eerste aanbesteding was een testmaand voorzien waarbij alle potentiële leveranciers hun automaat op het Molenpoortdak zouden zetten. Parkeerders konden via een evaluatieformulier aangeven welke automaat zij het meest gebruiksvriendelijk vonden. Deze waardering zou dan bij de gunning worden betrokken. De eerste aanbesteding is echter mislukt, doordat geen van de geselecteerde aanbieders erin slaagde om per 15 juni 2011 een werkende automaat op het Molenpoortdak te zetten. Men had de bancaire afhandeling niet gereed. Vervolgens moest de gemeente een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Een wettelijke eis is dan dat deze substantieel afwijkt van de voorgaande aanbesteding. Bij de tweede aanbestding hebben we om die reden als belangrijkste wijziging de kosten gemaximeerd op 2,1 miljoen euro en hebben hebben we de testperiode als eis niet meer opgenomen. Dit laatste omdat met een maand testperiode de aanbestedingswens van 1 januari 2012 niet gehaald zou kunnen worden. Vervolgens is het niet zo dat we de automaten niet getest hebben. We hebben op 17 augustus 2011 een verificatiegesprek gehad met de voorlopig gegunde partij (TMC). Tijdens dit gesprek is een automaat in een proefopstelling door de gemeente Nijmegen getest en beoordeeld. Dit gold ook voor het digitale centrale managementsysteem dat behoort bij de automaten. Dit systeem geeft informatie over de storingen, tarivering, live meekijken met de automaten, betaaltransacties ed. Uit deze beoordeling kwamen geen bijzonderheden naar voren. Op 29 september 2011 is door TMC in de projectbespreking toegezegd dat in oktober 2011 een demonstratie-automaat geplaatst zou worden in Nijmegen. Dit als uitvloeisel van een uitdrukkelijke bestuurlijke wens om de automaat live te testen. Op 4 november 2011 is door TMC via de mail aangegeven dat zij in de week erna de automaat zouden leveren. Op 14 november bericht TMC na rappelering van de gemeente Nijmegen dat de automaat op 16 november in Amsterdam wordt ontvangen. Uiteindelijk werd de automaat aan de gemeente Nijmegen geleverd in de week van 21 november. Deze automaat functioneerde naar behoren. Wanneer was de datum waarop de automaten bedrijfszeker functionerend zouden moeten zijn? In ons bestek hebben we de wens uitgesproken dat dit per 1 januari zou zijn, en de eis geformuleerd dat dit uiterlijk einde week 4 van 2012 zou zijn. De gegunde partij heeft aangegeven de datum van 1 januari 2012 te kunnen realiseren. Daarmee is de wens van 1 januari 2012 een eis geworden die als zodanig is vastgelegd in het contract tussen gemeente en TMC. Zijn er al andere automaten van dit type in Nederland geplaatst? In het buitenland (bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje) staan al in meerdere steden dergelijke automaten. Daar functioneren ze naar behoren. Nijmegen is de eerste gemeente in Nederland waar deze automaten geplaatst zijn. Overigens hebben, wegens het nieuwe pinnen, de meeste leveranciers van parkeerautomaten het afgelopen jaar een nieuwe automaat moeten ontwikkelen. Duurzaamheid en werking van de accu s en zonnepanelen: De eisen voor het aantal transacties die minimaal verricht moeten kunnen staan in de bestekseisen. De leverancier garandeert dit. In dit verband hechten wij aan op te merken dat de capaciteit van de accu s is afgemeten aan een gemiddeld aantal transacties van alle automaten, waarbij als hoogste referentiekader het aantal transacties is genomen van die van de Wedren, ofwel pakweg transacties per jaar. Gemiddeld haalt een automaat in de rest van het centrumgebied pakweg 5000 transacties per jaar, waarmee wij een veilig referentiekader als uitgangspunt hebben genomen. De werking van de accu s is zodanig dat zij bij normale werking twee weken meekunnen. Daar-

6 4 naast hebben we een accu-waarschuwingsysteem dat tijdig een signaal geeft als de accu onverhoopt leeg dreigt te raken. LED-verlichting en plaatsing nieuwe en verwijdering oude automaten: Als de software naar behoren werkt, gaat de leverancier aan de slag met LED-verlichting die ervoor moet zorgen dat de automaten in het donker beter zichtbaar zijn. Ook wordt dan de precieze opstelling van de automaten verbeterd. De oude automaten worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Handhaving: Zo lang de nieuwe automaten nog niet naar behoren werken, verwachten wij van parkeerders dat zij, bij een onverhoopte storing aan een automaat, de naastgelegen automaat gebruiken. Desgevraagd worden zij hiernaar verwezen indien zij bellen naar het gratis storingsnummer. Is die ook buiten werking, dan zal er niet beboet worden. Mocht dat ten onrechte toch geschieden dan wordt de boete vanzelfsprekend geseponeerd. Toezicht beoordeelt de automaten voordat zij beboeten.toezicht helpt en informeert ook parkeerders als er sprake is van problemen. Wij vinden het, vanuit onze doelstelling dat parkeren bijdraagt aan een gastvrije binnenstad, belangrijk om de parkeerders in onze stad tegemoet te komen na de ongemakken van de afgelopen weken. Wij bereiden daarom een aantal publieksvriendelijke acties voor. Zo kan er met ingang van donderdag 9 februari tijdelijk in de Eiermarktgarage ook kort geparkeerd worden tegen het geldende centrumtarief van 2,35. Het dagkaarttarief van 10,75 in de Eiermarkt blijft eveneens bestaan. Aangezien we graag de maatregel nog deze week in werking willen laten treden, is aanpassing van de Verordening Parkeerbelasting 2012 nu niet haalbaar. Wij zullen u op korte termijn een voorstel tot aanpassing van de Verordening Parkeerbelasting 2012 betreffende het kortparkeren in de Eiermarkt voorleggen. Samen met de aanbieders van GSM-parkeren (achteraf en per minuut parkeergeld betalen met de GSM of smartphone) lanceren wij op korte termijn een campagne waarbij wij mensen die zich de komende twee maanden aanmelden voor GSM-parkeren en in deze periode met deze dienst in Nijmegen parkeergeld betalen, hun inschrijfkosten vergoeden. Tenslotte plaatsen wij extra automaten op drukke plekken, zodat wachtrijen worden geminimaliseerd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. De Burgemeester van Nijmegen, De gemeentesecretaris, drs. W. (Wim)J.A. Dijkstra drs. B. van der Ploeg

Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties

Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties Gezamenlijk naar efficiën ter Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties en veiliger betalingsverkeer Rapport bij het SBEB project storingen door dr. Jaap Akkermans Leidschendam, Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie