Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars"

Transcriptie

1 Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars

2 2015, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, NUR 801 Folio: E-book: Grafische verzorging: Kim Boeren, Viesrood grafisch & interactief ontwerp, Zwolle Omslagontwerp: Kim Boeren, Viesrood grafisch & interactief ontwerp, Zwolle Uitgave: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen Druk: Drukkerij Van Gorcum, Assen Foto omslag achterzijde: Cees Rutten jr. 4

3 Beste veranderaar, De ruim twintig jaar die ik als veranderaar heb mogen doorbrengen, hebben me één rotsvaste overtuiging opgeleverd: elke verandering is anders. Zelfs veranderingen in gelijksoortige organisaties met hetzelfde doel zullen in dynamiek hemelsbreed van elkaar verschillen. Veranderen is immers mensenwerk. Elke verandering is niet alleen anders, elke verandering wordt ook anders naarmate de tijd verstrijkt. Panelen schuiven voortdurend. Plannen en visies kunnen al weer verouderd zijn zodra de inkt droog is. Als je als veranderaar in zo n gevarieerde en veranderlijke werkelijkheid opereert, bieden stellingen, methoden en stappenplannen die je ongeacht de situatie vertellen wat je moet doen weinig houvast. Wat in de ene situatie werkt, brengt in de andere juist schade toe. Wat je nu plant om over drie maanden te doen, is waarschijnlijk niet wat er dan nodig is. Je hebt als veranderaar houvast nodig dat recht doet aan de complexe werkelijkheid, maar dat deze werkelijkheid niet nog complexer maakt dan hij zelf al is. Naar dat houvast ben ik onafgebroken op zoek. Mijn zoektocht leidde al tot twee boeken: Hoe krijg je ze mee, vijf krachten om een verandering te laten slagen in 2006 en Jongleren met loyaliteiten, het veelzijdige krachtenveld van de middenmanager in In 2011 ben ik een gestart. Tien keer per jaar selecteer ik een vraagstuk uit mijn eigen werkpraktijk dat mijn reflectie aanwakkert en ga ik op zoek naar een antwoord, dat ik deel met veranderaars die zich op de reeks kunnen abonneren. Nu de eerste verschenen zijn, is het tijd om de balans op te maken. Met als bouwstenen heb ik mijn zienswijze op leiderschap in gevarieerde en veranderlijke verandering op een rijtje gezet, om haar te delen met veranderaars die net als ik met beide benen in de praktijk staan. Daarmee is mijn zoektocht niet afgerond en dat is ook allerminst de bedoeling Veel leesplezier! Annemarie Mars 5

4 Inhoudsopgave LEESWIJZER 8 DEEL 1: HOUVAST IN ZES SCHIJNWERPERS Richting 15 Waarom veranderen? 2. Ruimte 22 Wat is aan de ander? 3. Reacties 31 Hoe zit de ander erin? 4. Relatie 39 Hoe verhoud ik mij tot de ander? 5. Regie 43 Wat is de volgende stap? 6. Reflectie 49 Wat zegt deze verandering over mij? DEEL 2: PRANGENDE VRAGEN OVER VERANDERING Hoe krijg je de lijnmanager mee? Hoe vang je reacties op verandering op? Hoe verdeel je de aandacht in een veelzijdig krachtenveld? Wanneer is ongevraagd adviseren geoorloofd? Hoe regisseer je een veranderbijeenkomst? Wat is de gebruiksaanwijzing voor de alfamanager? Hoe verander je cultuur? Moeten managers een voorbeeld nemen aan topsportcoaches? Hoe beoordeel je of een verandering op de goede weg is? Zijn professionals allergisch voor moeten? Kan een adviseur tegelijkertijd expert en procesbegeleider zijn? 89 6

5 12. Hoe verdien je vertrouwen? Wanneer is organisch veranderen niet zinvol? Hoe begeleid je een veranderbijeenkomst als iedereen er anders in zit? Kan een verandering slagen zonder urgentie? Hoe maak je een veranderplan? Op welke manieren kun je ruimte geven in een verandering? Hoe draag je een verandering uit waar je niet achter staat? Hoe verhoog je de veranderbereidheid van medewerkers? Hoe doorbreek je wij-zij-denken? Waarom dijen organisatieveranderingen uit? Wanneer werkt bottom-up veranderen? Hoe voorkom je dat urgentie meer kapot maakt dan je lief is? Wat is er mis met boze bordjes? Wat doen Kwartiermakers, Regiegroepen, Taskforces en Verandermanagers? Wanneer moeten veranderaars kunnen loslaten? Is het ontkenning of weerstand? Hoe kun je een verandering aantrekkelijk maken? Hoe borg je een verandering? Hoelang mag weerstand duren? Wat zijn de basisbestanddelen van een solide veranderverhaal? Wanneer is een verandering gediend met een projectorganisatie? Ben je deel van het probleem of van de oplossing? 163 Geraadpleegde literatuur 166 Dankwoord 170 Index 172 Over de auteur 175 Noten 176 7

6 VAT OP VERANDERING Leeswijzer Dit boek gaat over (organisatie)verandering. Daartoe reken ik alles waar veranderaars ook op doelen als ze het woord verandering gebruiken. Of de termen vernieuwing, verbetering, beweging, groei- of leerproces, transformatie, ontwikkeling, versterking, implementatie, herpositionering, reorganisatie, hervorming, project, transitie, programma, aanpassing, optimalisatie, herijking, herziening, omslag, fusie, uitrol of herinrichting. Al dan niet in een Engelse variant en/of met een voorvoegsel zoals cultuur-, systeem-, besturing-, proces-, leiderschap-, structuur-, team- of strategie-. Al deze woorden hebben met elkaar gemeen dat er een verandering wordt beoogd in de manier waarop mensen in en om de organisatie (met elkaar) werken. De veranderaar en de ander Dit boek is geschreven voor iedereen die zich herkent in de rol van (organisatie)- veranderaar: iedereen die in een organisatie een verandering tot stand wil brengen of wil terugdraaien. Alleen of met andere veranderaars. Als permanente deelnemer of als kortstondige voorbijganger. In een formele of informele rol. Gevraagd of ongevraagd. Beginnend of ervaren. Waar de veranderaar is, is ook een ander aan te wijzen die in zijn werk door de verandering wordt geraakt. De verandering zal pas tot leven komen als die in het gedrag van de ander merkbaar is. We zouden hem ook de doelgroep van de verandering kunnen noemen, degene die de veranderaar mee zal moeten krijgen om de verandering te laten slagen. Soms gaat het om één persoon, meestal zijn het meerdere personen. Ik gebruik het woord ander stelselmatig in het enkelvoud om de essentie van verandering maximaal te benaderen: in het contact tussen de veranderaar en de ander (en dat kunnen ook duizenden anderen zijn), komt organisatieverandering tot stand. De ander kan uiteraard een rol als veranderaar innemen en de veranderaar zal zelf ook object zijn van verandering. Er zijn vele coproducties denkbaar en de rollen kunnen elk moment omdraaien. Bij persoonlijke verandering vallen de ander en de veranderaar zelfs in één persoon samen. Ook de veranderaar die alleen zichzelf wil bewegen, zal toch met anderen te maken krijgen die door zijn voornemen worden geraakt en die hem kunnen helpen of hinderen op zijn pad. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van de veranderaar; de ander bezien we door zijn ogen. Ik richt me op wat de veranderaar in interactie met die ander kan doen om de ander te bereiken, benaderen en beïnvloeden. Terwijl de veranderaar werkt in 8

7 Leeswijzer een context die elke dag opnieuw vorm krijgt door krachten die ook en vooral buiten zijn beïnvloedingssfeer liggen: wat de ander wil en doet, wat andere veranderaars boven, onder en naast hem willen en doen, en de invloed van incidenten, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, toeval en natuurkrachten. Waar hij of hem staat kan uiteraard ook zij of haar worden gelezen. De opbouw van dit boek Dit boek bestaat uit twee delen. In deel 1 presenteer ik mijn zienswijze op leiderschap in gevarieerde en veranderlijke verandering. Het bestaat uit zes schijnwerpers: Richting, Ruimte, Reacties, Relatie, Regie en Reflectie. Elke schijnwerper wordt afgerond met een verwijzing naar de meest Deel 2 bevat de die vanaf mei 2011 tot en met april 2014 zijn verschenen, aangevuld met drie 9

8 VAT OP VERANDERING 10

9 deel 1: HOUVAST IN ZES SCHIJN- WERPERS Waar kan de veranderaar houvast vinden als elke situatie anders is? die in deel 2 van dit boek is opgenomen, laat mijn eigen zoektocht zien naar de antwoorden op die vraag. Zoeken naar houvast bevatten een gevarieerde verzameling van inzichten. Inzichten over manieren waarop de veranderaar kan kijken, over zijn handelingsrepertoire en de situationele afweging daarbinnen, over valkuilen en belemmerende overtuigingen en over dilemma s en paradoxen die inherent zijn aan verandering. Bij het bestuderen van onderscheidde ik zes clusters van inzichten die elk één specifiek aspect van verandering belichten: Richting, Ruimte, Reacties, Relatie, Regie en Reflectie (afbeelding 1). Die noem ik schijnwerpers. Deze vormen de zes hoofdstukken van deel 1. 11

10 VAT OP VERANDERING DEEL 1 RICHTING A RUIMTE A REACTIES A RELATIE A REGIE A REFLECTIE A Afbeelding 1. Zes schijnwerpers Bij elke schijnwerper openbaarde zich één kernvraag voor de veranderaar (tabel 1). Schijnwerper Schijnt op Kernvraag Richting A en B (zoals in van A naar B ) Waarom veranderen? Ruimte De inbreng van de ander Wat is aan de ander? Reacties Relatie Het proces dat de ander doormaakt De binding tussen de veranderaar en de ander Hoe zit de ander erin? Hoe verhoud ik mij tot de ander? Regie De route Wat is de volgende stap? Reflectie De veranderaar Wat zegt deze verandering over mij? Tabel 1. Zes schijnwerpers met elk hun eigen belichting en één centrale vraag Deze zes kernvragen kan de veranderaar stellen om in elke situatie te bepalen wat wijsheid is. Hij kan ze aan zichzelf stellen of inbrengen in een gesprek met anderen. Het eerste houvast van de veranderaar ligt dus in het stellen van vragen, niet in antwoorden die in elke situatie succes beloven (zoals je moet een plan hebben, je moet mensen motiveren, je moet het gesprek aangaan, er moet vertrouwen zijn, je moet mensen betrekken, je mag mensen niets opleggen ). Elke situatie kent haar eigen antwoord dat duidelijk maakt wat de veranderaar kan doen of moet laten om de slagingskans van de verandering te vergroten. Om het best passende antwoord te kunnen vinden, staan de veranderaar meerdere handreikingen ter beschikking. Die worden in de komende zes hoofdstukken duidelijk. 12

11 Het gebruiken van de schijnwerpers De metafoor van de schijnwerper stelt de veranderaar in staat om een object van een mentale afstand te bekijken. Zoals een arts met verschillende stralingsbronnen een menselijk lichaam kan diagnosticeren zonder te hoeven snijden. De schijnwerpers zijn niet aan een tijdstip of fasering gebonden. Een veranderaar kan ze op elk moment aanzetten. Bijvoorbeeld als hij tegen een vraag aanloopt, ergens buikpijn over heeft of als zijn intuïtie hem zegt dat er iets aan de hand is. De schijnwerpers zijn ook waardevol als de indruk bestaat dat het goed gaat. Ook successen verdienen het immers om gevierd te worden en het is belangrijk te snappen waar het succes vandaan komt. De schijnwerpers kunnen op die momenten ook aan het licht brengen dat er iets is wat de blik van de veranderaar vertroebelt. In dit boek zullen meerdere van die blikvertroebelende mechanismen de revue passeren. Hoe meer schijnwerpers de veranderaar gebruikt, hoe completer zijn beeld zal zijn. Gedoe in veranderende organisaties is bijvoorbeeld nogal eens terug te voeren op een keten van oorzaken. Deze oorzaken komen elk door een andere schijnwerper aan het licht. Door meerdere lichtbronnen te gebruiken, is de kans het grootst dat de veranderaar de belangrijkste en diepste oorzaken blootlegt. Met welke schijnwerper kan de veranderaar beginnen? Er zijn signalen die erop wijzen dat de verandering bij een bepaalde schijnwerper gebaat is (tabel 2, linkerkolom). Daartegenover staan signalen dat de verandering op dat gebied juist al op de goede weg is (tabel 2, rechterkolom). Schijnwerper Richting Signalen die erop kunnen wijzen dat deze schijnwerper als eerste nodig is Terugkerende (abstracte) discussies, frictieloze gesprekken, berijden van stokpaarden Signalen die erop kunnen wijzen dat de verandering op de goede weg is Gevoel voor richting Ruimte Not invented here-syndroom Gevoel van betrokkenheid Reacties Gelatenheid, verzet, onzekerheid, vragen Gevoel van verbinding met de verandering Relatie Kou, afstand, verwijt, conflict Gevoel van vertrouwen Regie Impasses, onduidelijkheid over hoe nu verder en wie doet wat Gevoel van progressie 13

12 VAT OP VERANDERING DEEL 1 Reflectie Meer van hetzelfde werkt niet, steeds dezelfde knelpunten keren terug. Veranderaar zit in de comfort zone of in weerstand Gevoel van lotsverbondenheid (de ander en de veranderaar beiden als object van verandering) Tabel 2. Aanwijzingen voor de afweging welke schijnwerper het eerst aan te zetten De veranderaar die twijfelt waar hij moet beginnen, maakt een veilige keuze door eerst de schijnwerper Richting aan te zetten, want een gebrek aan richting staat aan de wieg van veel veranderonheil. 14

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Niets te zien. De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Niets te zien. De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling Niets te zien De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling Martijn van der Steen Jaap van der Spek Philip Karré Ellen Wiemer Rik Peeters Hera Tseng Paul Frissen Mark van Twist Niets te zien Niets

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER?

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? MAART 2014 4 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? Auteur: Wiebe de Vries Redactie: Marjolijn de Nijs Wim Thies Driekes van

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Aan advies geen gebrek

Aan advies geen gebrek Aan advies geen gebrek Een discussienota over de ontwikkeling van nieuwe business modellen bij de overheid Sjoerd Janssen en Jan Jonker (red.) Met bijdragen van: Carla Onderdelinden, Cuno van Geet, Charlotte

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer Onder Wilma van der Scheer zorgbestuurders Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg Onder zorgbestuurders Onder zorgbestuurders REED BUSINESS EDUCATION, AMSTERDAM Reed Business, Amsterdam 2013 Omslagontwerp:

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Motivational Interviewing

Motivational Interviewing Motivational Interviewing Een bewerking van het artikel: Voorlichtingsmehodieken Motivational Interviewing DiabeteszorgBeter (jan. 2007) 1. Inleiding Motivational Interviewing (MI) is een directieve persoongerichte

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw Omgaan met weerstand 05012010 iw Wat je ook wilt veranderen in een organisatie, vroeg of laat roept je actie ook tegenkrachten op. Rationele bezwaren en praktische belemmeringen, maar ook tegenkrachten

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie