Notitie. 1. Aanleiding. Leden van de stadsdeelraad. Dagelijks Bestuur. Evaluatie Social Return Aanbestedingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. 1. Aanleiding. Leden van de stadsdeelraad. Dagelijks Bestuur. Evaluatie Social Return Aanbestedingen"

Transcriptie

1 Directie S&B/ BV BO/ Fin Notitie Aan Van Leden van de stadsdeelraad Dagelijks Bestuur Datum 22 januari 2014 Onderwerp Evaluatie Social Return Aanbestedingen 1. Aanleiding Social return is één van de instrumenten om de arbeidsparticipatie te stimuleren binnen het stadsdeel. Onder social return wordt verstaan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Amsterdamse beleid t.a.v. het bieden van werkgelegenheid. Het doel is het creëren van opleidingsmogelijkheden, stageplekken en banen voor mensen die nu langs de kant staan. Het gaat hierbij om uitkeringsgerechtigden en niet uitkering gerechtigde klanten en voortijdige schoolverlaters. In 2007 heeft het stadsdeel social return formeel als beleidsuitgangspunt benoemd en werd voorzicht gestart met de invoering. Vervolgens is het social return beleid in 2008 in het integraal inkoopbeleidsplan vastgelegd en is vanaf 2009 gemeentebreed geïmplementeerd. Daarmee is het een vast onderdeel geworden van contractafspraken met leveranciers/ aannemers bij aanbestedingen vanaf die in de markt worden gezet. In 2009 heeft DPA Supply Chain in opdracht van de gemeente Amsterdam het inkoopbeleid op het gebied van duurzaam inkopen en social return geëvalueerd (zie rapport Evaluatie Inkoopbeleid: Duurzaam inkopen en social return d.d. 15 april 2009). In de evaluatie is specifiek onderzocht wat de stand van zaken was. Positief was dat veel voorwaarden geschapen zijn in het kader van social return om meer resultaat te boeken op dat gebied. De evaluatie gaf voorts aan dat het percentage van het inkoopvolume dat is besteed aan social return laag is in vergelijking tot het totale inkoopvolume. De belangrijkste aanbevelingen waren onder meer: concrete en realistische doelstellingen op te stellen en hierover te communiceren, meer tijd uit te trekken om vooraf de vraag van social return concreet in te richten naar de uit te zetten opdracht, een leverancierscode op te stellen waarin de social return vraag in is opgenomen en een goede rapportage op te stellen en controle uit te voeren. In deze notitie wordt u een evaluatie (opmeting) aangeboden van de realisatie van de sociale returnbepaling in de aanbestedingen op stedelijk (Amsterdam) en lokaal niveau (stadsdeel Zuidoost) over de periode 2009 tot en met Q Ook is gekeken welke verbeterpunten er te benoemen zijn naar aanleiding van de kwantitatieve analyse en gesprekken met de partners. De vragen die beantwoord worden, zijn: Wat heeft social kwantitatief opgeleverd aan resultaten? Hoeveel plekken zijn er ontstaan met aanbestedingen vanuit het stadsdeel en hoeveel plekken zijn er gegenereerd op andere contracten buiten het stadsdeel? Zijn er verbeterpunten te benoemen met betrekking tot de implementatie van social return?

2 Pagina 2 van 8 Voor deze evaluatie zijn gesprekken gehouden met sleutelfiguren zoals het Stedelijk Bureau Social Return, afdeling Bedrijfsvoering/ Financiën & Inkoop en de afdeling Beleid & Strategie. In deze notitie treft u een uitleg over de werkwijze met betrekking tot social return, een overzicht van kwantitatieve gegevens, conclusies, knelpunten en de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot de social returnbepaling van het stadsdeel. 2. Social Return 2.1 Social Return in de bestekken Bij aanbestedingen van meer dan (Europees) wordt in het bestek, naast een programma van eisen voor de specifieke opdracht, een bepaling opgenomen ten behoeve van de invulling van de social return verplichting van de opdrachtnemer. Voor de invulling van het social return binnen de aanbestedingen wordt maatwerk geleverd. Een social return verplichting wordt ingevuld op de gecontracteerde opdracht, maar mag ook breder binnen de bedrijfsvoering en de keten (onderaannemers) van desbetreffende leverancier worden uitgevoerd. De invulling geschiedt door het aanbieden van leerwerkplekken, stageplekken, opleidingen en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. De social return verplichting wordt gekapitaliseerd op basis van een bepaald percentage (meestal 2 tot 5%) van de opdrachtwaarde. Pas na gunning worden concrete afspraken gemaakt over de exacte invulling. De invulling op 2% is in gevallen bij opdrachten en leveringen die meer uit materiaal dan uit arbeid bestaan en dus sprake is van een lage economisch toegevoegde waarde bijv. asfaltwerkzaamheden. In een aantal gevallen wordt afgeweken van de social return verplichting na een gedegen marktverkenning en worden andere opties ter invulling onderzocht. 2.2 Vormen van invulling Bij de invulling van de social return verplichting wordt een prioriteitenlijst gehanteerd met betrekking tot werktoeleiding. Een leverancier kan de volgende plekken aanbieden: 1. Het aanbieden van een duurzame reguliere arbeidsplaats met een contract van minimaal 6 maanden op WO, HBO, MBO of LBO niveau. 2. Het aanbieden van een praktijkplaats bij een leer/werktraject (Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)). Kandidaten kunnen naast de arbeidsplaats een reguliere opleiding volgen. 3. Het aanbieden van een beroepspecifieke opleiding met behoud van uitkering. 4. Het aanbieden van een stageplaats voor de beoogde doelgroep. Dit biedt voor zowel werkgever als werknemer de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Het biedt de werknemer de gelegenheid om werkritme en vakkennis op te doen. 5. Het aanbieden van een participatieplaats waar de kandidaat gelegenheid krijgt om competenties, scholing en werkervaring op te doen. De kandidaat werkt met behoud van uitkering en de leverancier zorgt voor begeleiding op de werkplek. 6. Categorie overig. Indien een Inschrijver met een voorstel komt (gegarandeerde werktoeleidingsplekken) dat ook concrete resultaten oplevert, maar niet is meegenomen in de reeds beschreven categorieën dan kunnen daar ook punten voor behaald worden. 2.3 Werkzaamheden Social Return Het stadsdeel Zuidoost geeft invulling aan de uitvoering van social return langs twee lijnen (zie bijlage 1 voor een verdere uiteenzetting): 1. Vanaf 2009 worden de aangemelde aanbestedingen (leveranciers) boven de euro ondergebracht bij het Stedelijk Bureau social return (dit valt onder het Werkbedrijf Inkoop en Contractbeheer van DWI). Het Stedelijk Bureau Social Return (SBSR) ondersteunt en faciliteert de Amsterdamse diensten/ stadsdelen 2

3 Pagina 3 van 8 en opdrachtnemers bij de invulling van social return. In 2012 is afgesproken met het SBSR dat deze als contactpersoon fungeert richting de leveranciers van het stadsdeel Zuidoost. Na gunning worden, met betrekking tot de concrete invulling van de social return verplichting, prestatieafspraken vastgesteld en rapportagetermijnen afgesproken met de leveranciers en zijn gericht op maatwerk. SBSR werkt hierin samen het Werkgeversservicepunt Groot- Amsterdam. Het Werkgeversservicepunt faciliteert en brengt de leveranciers en werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt bij elkaar. De leverancier/ opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van zijn social return verplichtingen. 2. Het stadsdeel heeft vanaf 2011 ook een social return medewerker ingezet als extra instrument op de realisatie van de social returnregeling. Deze biedt advies over de invulling van de social return verplichting en hulp bij het vinden van partijen binnen het stadsdeel die contact hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit. Het stadsdeel draagt zorg voor de uitvoering van de Social Return verplichtingen voor aanbestedingen onder De social return medewerker maakt meldingen van aanbestedingen onder aan SBSR. 3. Kwantitatieve analyse Voor de evaluatie van de kwantitatieve analyse van het Social Return van het stadsdeel is gekeken naar de volgende twee onderzoeksvragen: Onderzoeksvraag 1. Uit de aanbestedingen (vanaf 2009) vanuit het stadsdeel een inventarisatie opmaken van de social return kandidaten woonachtig binnen het stadsdeel (de postcodes: 1100 t/m 1109) en wat voor soort werk(ervarings)plekken hebben deze bewoners? Onderzoeksvraag 2. Uit de aanbestedingen (vanaf 2009) vanuit de gemeente Amsterdam (exclusief stadsdeel Zuidoost) een inventarisatie opmaken van de social return kandidaten woonachtig binnen het stadsdeel (de postcodes: 1100 t/m 1109) en wat voor soort werk(ervarings)plekken hebben deze bewoners? Voor de analyse van de social return bestekken van het stadsdeel is gebruik gemaakt van diverse rapportages en interne informatie stukken. Deze analyse is geconcentreerd op de cijfers van 2009 tot en met 3 de kwartaal(q) 2013 (peildatum ). Aan de hand van rapportages van het Stedelijk Bureau Social Return met cumulatieve gegevens uit de periode 2009 tot en met Q is er een analyse gemaakt van aan bestedingen van binnen en buiten het stadsdeel. In deze rapportages zijn ook de aanbestedingen opgenomen die door het stadsdeel zijn aangemeld bij het Stedelijk Bureau Social Return. 3

4 Pagina 4 van Totaal vanaf periode 2009 t/m Q op onderzoeksvraag 1 Hieronder treft u een totaal van de aanbestedingen (cumulatief) vanuit het stadsdeel met social return kandidaten woonachtig binnen het stadsdeel (de postcodes: 1100 t/m 1109) en wat voor soort werk(ervarings)plekken deze bewoners hebben. In bijlage 2 is er een overzicht gemaakt per jaar van de aanbestedingen vanuit het stadsdeel met social return kandidaten woonachtig binnen het stadsdeel (de postcodes: 1100 t/m 1109) en wat voor soort werk(ervarings)plekken deze bewoners hebben. Totaal SR-kandidaten woonachtig in Zuidoost vanaf 2009 t/m Q SR plekken obv bestekken zuidoost Totaal 158 plekken: -57x reguliere arbeidsplaatsen -92x werkervarings-, stage-, participatie en opleidingsplekken -9x Overige Totaal opdrachtnemers Totaal vanaf periode 2009 t/m Q op onderzoeksvraag 2 Hieronder treft u een totaal van de aanbestedingen (cumulatief) vanuit de gemeente Amsterdam, exclusief aanbestedingen vanuit stadsdeel Zuidoost met social return kandidaten woonachtig binnen het stadsdeel (de postcodes: 1100 t/m 1109) en wat voor soort werk(ervarings)plekken deze bewoners hebben. In bijlage 3 treft u een overzicht per jaar van de aanbestedingen vanuit de gemeente Amsterdam, exclusief aanbestedingen vanuit stadsdeel Zuidoost met social return kandidaten woonachtig binnen het stadsdeel (de postcodes: 1100 t/m 1109) en wat voor soort werk(ervarings)plekken deze bewoners hebben. Totaal SR-kandidaten woonachtig in Zuidoost vanaf 2009 t/m Q SR plekken bewoners zuidoost obv bestekken overig Amsterdam Totaal opdrachtnemers 89 Totaal 89 plekken: -65x reguliere arbeidsplaatsen -24x werkervarings-, participatie en opleidingsplekken Conclusies SR periode 2009 tot met Q In totaal zijn met de aanbestedingen uit Amsterdam Zuidoost in de periode 2009 tot en met Q social return plekken mogelijk gemaakt. Van deze plekken zijn 28 ingevuld door bewoners uit Amsterdam Zuidoost. Daarnaast zijn er ook bewoners gezet op social return plekken bij aanbestedingen van buiten het stadsdeel. In totaal hebben in de periode 2009 tot en met Q bewoners een plek gekregen op social return plek van een aanbesteding buiten het eigen stadsdeel. 4

5 Pagina 5 van 8 4. Knelpunten social returnbepaling Op basis van de gesprekken met sleutelfiguren en informatiebronnen worden een aantal knelpunten benoemd. Deze knelpunten maken het invullen van de social return verplichting minder effectief: Eenduidige rapportage De informatie over het aantal gerealiseerde social return plekken en klantgegevens uit Zuidoost is tot nu toe niet eenduidig of onvoldoende inzichtelijk. Het stadsdeel kan hierin het initiatief nemen om die gezamenlijkheid te zoeken. De gevraagde rapportagevorm vanuit het stadsdeel is lastig i.v.m. de duur van contractperiodes met de leveranciers die over meer jaren verloopt. In enkele gevallen is er samenwerking in het contractmanagement. 1 Follow up van de SR-kandidaten uit Zuidoost Onduidelijk is wat er aan het einde van de opdracht met de SR-kandidaat gebeurt. Heeft de SR-kandidaat werk kunnen verkrijgen of haar opleiding kunnen behalen? Of valt deze terug weer in de uitkering? Al deze vragen zijn onbekend. De follow-up (nazorg) van de SR-kandidaat beter gemonitord worden om de duurzaamheid binnen social return van het stadsdeel te kunnen opmeten en vervolgacties op deze doelgroep in te kunnen zetten. De follow up voor de SR-kandidaat (na contract eindiging) bij de opdrachtnemer, kan meer sturing krijgen vanuit het stadsdeel i.s.m. SBSR in het vervolg van werk- of stagemogelijkheden na social returnregeling. Het SBSR organiseert de begeleiding aan SR-kandidaten middels het WSP, echter is hierin de follow up in het kader van de social return ook onbekend. Social return wordt wel opgenomen als verplichting in het contract, maar de leverancier kan geen sanctie worden opgelegd als de verplichting niet wordt ingevuld. Dit bemoeilijkt de follow up. Geschikte kandidaten Uit de aanbestedingen vanuit het stadsdeel zijn de opdrachtnemers merendeels buiten het stadsdeel gevestigd en zelfs stedelijk of landelijk actief. De opdrachtnemers hebben moeite geschikte kandidaten te vinden voor de invulling van de social return plekken. Kandidaten uit het stadsdeel worden vooralsnog te weinig beschikbaar gesteld. Overigens mag er formeel niet hard gestuurd worden op exclusief kandidaten uit Amsterdam Zuidoost. 5. Conclusies en aanbevelingen Voor een deel zijn de aanbevelingen uit het rapport van 2009 opgepakt. De social return verplichting maakt integraal onderdeel uit van aanbestedingen en er is een met het Stedelijk Bureau Social Return en de extra inkoopmedewerker aanvullend inzet gepleegd om de daadwerkelijk uitvoering te geven aan de invulling van social return. Het stadsdeel kan matig tevreden zijn over de resultaten alhoewel er volop ruimte voor verbetering is. Het stadsdeel heeft de overtuiging dat social return een goede kans biedt voor mensen om geactiveerd te worden. Zeker wanneer social return wordt gecombineerd met aanpalende ingrepen zoals bijvoorbeeld de verschillende leerwerk trajecten die in het stadsdeel worden georganiseerd. Zo kan er een effectief activeringsapparaat ontstaan waarbij krachten en geldstromen worden gecombineerd. Dit dient dan ook goed geborgd te worden in een nieuwe organisatie. Aanvullende aanbevelingen voor het stadsdeel op basis van de analyse zijn: 1 Het SBSR rapporteren per kwartaal over aangemelde aanbestedingen aan het stadsdeel per contractperiode. Het stadsdeel heeft de verantwoordelijkheid om (half) jaarlijks een rapportage te doen. 5

6 Pagina 6 van 8 Sturing De sturing op de invulling van het social return kan sterker ontwikkeld worden vanuit het stadsdeel. Zo kan social return optimaal benut worden tijdens de contractperiode en na de contractbeëindiging. Aanvullende afspraken bieden de mogelijkheid om dit te verlengen. Voor de realisatie hiervan kunnen eisen gesteld worden op een bredere manier van invulling op social return. Het stadsdeel kan hierin keuzes maken hoe hierin om te gaan binnen de social returnbepaling. Voortraject voor SR-invulling Zuidoost Het stadsdeel kan de invulling van social return doelgericht sterker ontwikkelen in het voortraject (bestek- en contractfase) met de opdrachtnemer. Het beschikbaar stellen van kandidaten uit het stadsdeel is een belangrijk aandachtspunt. Het doel hiervan is om de vraag- en aanbodzijde van het social return actiever vorm te geven in stage-, opleiding-, of werkcontracten voor de bewoners. Voor ieder aanbesteding kunnen SR-kandidaten klaargestoomd worden met de juiste arbeidsethiek en basiswerkvaardigheden voor de SR-invulling. Deze kandidaten starten met de juiste voorbereiding (op de vereisten) om daarna een goede start te kunnen maken bij de opdrachtnemer. Daarna kunnen ze zich verder ontwikkelen op de werkplek. Follow up van de SR-kandidaten uit Zuidoost Om terugval naar een uitkering te voorkomen moeten er vanuit het stadsdeel follow-up acties worden ontwikkeld na de contractbeëindiging van de SR-kandidaat en zo de loopbaan verder te stimuleren. Opdrachtnemers kunnen in hun rapportages informatie aanleveren over de doorgroeimogelijkheden binnen hun bedrijf. Ook kan er buiten het bedrijf andere projecten en werkzaamheden gezocht worden. Opdrachtnemers kunnen ook geïnformeerd worden over de faciliteiten op arbeidsstimulering vanuit de gemeente, zoals de leer-werktrajecten. De follow up dient ook in samenwerking met andere onderdelen van de gemeente vorm gegeven te worden. Facturatie & crediteurenbeheer In de contractvoorwaarden kunnen afspraken worden opgenomen om de social return waarde pas uit te betalen bij het nakomen van de afspraken. In het crediteurenbeheer is nauwere afstemming nodig binnen het stadsdeel, zowel binnen de bestekfase als contractfase. Standaardrapportage ontwikkeling Er zal een sterker samenwerkingsverband ontwikkeld moeten worden tussen SBSR en het stadsdeel in het kader van de social returnbepaling. Het stadsdeel moet het initiatief nemen om één gezamenlijk en uniform format te ontwikkelen, waar het SBSR ook gebruik van kan maken met dezelfde peildatum. De informatie uitwisseling dient structureler te worden georganiseerd. Op deze manier kunnen kennis en ervaringen uitgewisseld worden en de ontwikkelingen op stedelijk niveau en lokaal niveau besproken worden. Een tweede aanbeveling hierin is ook het organiseren van werkoverleggen. Inrichting van een fonds social return De leverancier kan niet gesanctioneerd worden als deze de social return verplichting niet nakomt. Onderzocht dient te worden of en op welke manier de waardestromen die gerelateerd zijn aan de verplichting gekanaliseerd kunnen worden naar een fonds. Met een dergelijks fonds is er meer sturing op social return mogelijk. Uit een dergelijk fonds kan met stakeholders uit stadsdeel Zuidoost concrete werk- of werktoeleidingsactiviteiten worden geïnitieerd, zoals bijvoorbeeld een platform voor leerwerk. Hiermee kan leerwerk ook structureler ingebed worden. 6

7 Pagina 7 van 8 Bijlage 1 Taakverdeling Social Return Contractmanagement aanbestedingen Binnen de ontwikkeling van het contractmanagement van de aanbestedingen van het stadsdeel zijn hieronder de betrokken partijen uiteengelegd: Stedelijk Bureau Social Return (SBSR) - Verzorgt i.s.m. het stadsdeel de invulling van de social return verplichtingen voor de aanbestedingen vanuit het stadsdeel. Voor de invulling van social return wordt samenwerking gezocht met het Werkgeversservicepunt en ontvangt hiervan de rapportages en informatie betreft de invulling van de social returnregeling (opdrachtnemers). - Heeft een adviserende, ondersteunde en faciliterende rol voor alle partijen met betrekking tot Social Return, ook voor andere stadsdelen in Amsterdam, enkele gemeenten en Provincie. - Adviseert leveranciers over de invulling van social return en levert maatwerk. - Levert rapportages en volgt contractueel gemaakte afspraken i.s.m. stadsdeel Zuidoost (afdeling Bedrijfsvoering \ Financiën & Inkoop ). De rapportages zijn cumulatief per bestek (begin- en einde contractperiode) en zijn per kwartaal vanaf begin periode Bijhorend worden ook de klantgegevens (SR-kandidaten) met postcodes weergeven. - SBSR controleert aan de hand van SUWI-net. Dit is een systeem waarin overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Het systeem biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om burgers hun gegevens over werk, uitkeringen en re-integratie, die bekend zijn bij de overheid, digitaal in te zien. Hieruit kunnen klantgegevens achterhaald worden zoals de BSN van de SR-kandidaten. Werkgeversservicepunt (WSP) - Het WSP is een samenwerking tussen DWI Amsterdam, Pantar Amsterdam en het UWV werkbedrijf. - Doet de feitelijke uitvoering (voor SBSR) voor mogelijke matching, werving en selectie van klanten op vacatures. - De geselecteerde kandidaten worden voorgesteld aan de leverancier. - De kandidaat wordt mogelijk begeleid door het Werkgeversservicepunt. - Beschikt ondermeer over de stage/werkcontracten van de SR-kandidaten. Social Return Stadsdeel (Afdeling Bedrijfsvoering \ Financiën & Inkoop) - Verzorgt het contractmanagement van kleinere aanbestedingen in contact met de opdrachtnemer. Dit betreft de social return eisen in het bestek en controle op de social return contractafspraken met opdrachtnemers. - Opdrachtnemers rapporteren rechtsreeks naar afdeling Bedrijfsvoering \ Financiën & Inkoop. - Rapporteert 2x per jaar over de voortgang en resultaten SR. - Rapporteert jaarlijks over de behaalde resultaten SR en doet hiervan meldingen bij SBSR. - SBSR levert per kwartaal rapportages aan afdeling Bedrijfsvoering \ Financiën & Inkoop en heeft afstemming betreft het behalen van de SR-verplichtingen van de opdrachtnemers. - De klantgegevens van de SR-kandidaten worden achterhaald via het Stedelijkbureau Social Return. 7

8 Pagina 8 van 8 Opdrachtnemer - De Opdrachtnemer dient na afloop van elk kwartaal te rapporteren aan Stadsdeel Zuidoost of het SBSR/Werkgeversservicepunt over de nakoming van de social return verplichting, doormiddel van het invullen van een standaardrapportage format social return van de gemeente Amsterdam/. - De Opdrachtnemer dient tevens een kopie van de arbeids- of leer-/werkstageovereenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of - in het geval van leerwerkstage - het brutoloon dat de werknemer(s) zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd. 8

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Ezra Hendriks en Monique Pellinkhof Social Return

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013 Nota Social Return on Investment in Helmond Helmond, april 2013 S O C I A L R E T U R N O N I N V E S T M E N T I N H E L M O N D 1.INLEIDING Vanaf 2006 wordt in Helmond Social Return On Investment (SR)

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK PIANOo, 27 september 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Amsterdam Agenda Beleidsintroductie Social return in het inkoopproces Social return

Nadere informatie

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015 Maatregelen SROI 2015 Gemeente Veenendaal Juni 2015 1. Inleiding In 2013 heeft het College het SROI-kader 2013 opgesteld. Sindsdien is SROI geïmplementeerd en wordt er binnen de organisatie ervaring opgedaan

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT Opsteller Marianne Sinnema Datum 17 mei 2013 Voorstel routing Bronvermelding MT WIL > AB/DB > Colleges Lekstroomgemeenten Dit voorstel is mede tot stand gebracht

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid 28 juni 2012 Inleiding 1. Praktijkgericht onderzoek 2. Sociaal in het

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend

Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend voor opdrachtnemers 1 Protocol Sociaal Rendement Gemeente Purmerend Uitgangspunten Sociaal Rendement Sociaal Rendement via inkoop (de gemeente als

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 Raadsstuk Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 1. Inleiding We hebben als burgers, overheid en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein... 3 4. Aandachtpunten bij social return... 4 5. Manieren om invulling te geven aan social

Nadere informatie

Motie deel a: Opnemen van Social Return in het aanbestedings- en inkoopbeleid.

Motie deel a: Opnemen van Social Return in het aanbestedings- en inkoopbeleid. Onderwerp: Evaluatienotitie Social Return Nummer: 870373 In D&H: 18-11-2014 Steller: Govert Kamperman In Cie: BMZ (t.k.n.) Telefoonnummer: (030) 634 59 74 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB:

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Raad GESCAND OP -9 mi 2o;5 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WortTier Telefoon 075 651 2100 Fax 075

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Social Return

Voortgangsrapportage Social Return Voortgangsrapportage Social Return 1 Voortgangsrapportage Social Return Van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2014 2 Inhoudsopgave 1 Social Return 4 2 Wie is verantwoordelijk 4 3 De uitvoering 4 4 De werkwijze

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland

Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 60853 7 juli 2015 Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het college

Nadere informatie

UWV WERKbedrijf, gevestigd aan de La Guardiaweg 36 te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M Timmermans, directeur.

UWV WERKbedrijf, gevestigd aan de La Guardiaweg 36 te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M Timmermans, directeur. Samenwerkingsovereenkomst 475 extra leerwerkplekken voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de energiesector tussen de sociale partners in de energiesector, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het UWV WERKbedrijf

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Definitief 3 april 2013 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Voor een uniforme methodiek van invoering SROI volgens de bouwblokkenmethode

Nadere informatie

-Scholingsfonds niet werkende werkzoekenden

-Scholingsfonds niet werkende werkzoekenden -Scholingsfonds niet werkende werkzoekenden Versie 1 / 12 maart 2014 Samenvattend: Provinciale Staten van Limburg heeft in 2011 een aantal amendementen ter versterking van de concurrentiekracht, de kennisinfrastructuur

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking

Nadere informatie

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen?

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen? Waarom werkzoekenden met een uitkering aannemen? Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridisch kwesties, personeelsadvies op

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Carla Martinot Accountmanager Sociale Dienst Drechtsteden Drechtsteden Historie 1998 Forse werkloosheid; Veel overheidsinvesteringen in bouwsector; Behoefte aan werknemers in de bouw; Invoering

Nadere informatie

Beleidsnotitie social return bij inkoopzaanstreek-waterland. Een integraal beleidsdocument van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland

Beleidsnotitie social return bij inkoopzaanstreek-waterland. Een integraal beleidsdocument van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beemster. Nr. 81105 3 september 2015 Beleidsnotitie social return bij inkoopzaanstreek-waterland Een integraal beleidsdocument van de gemeenten in de regio Zaanstreek

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Aanleiding De aanpak van Social Return binnen de gemeentelijke organisatie moet intensiveren. Tijdens de begrotingsbehandeling

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

SROI in Veenendaal. - Het Kader

SROI in Veenendaal. - Het Kader SROI in Veenendaal - Het Kader Juni 2013 2 Samenvatting In de visie van het gemeentebestuur van Veenendaal staat participatie centraal. Een manier om hier aan bij te dragen is de invoering van Social Return

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Social Return waarde-vol!!

Social Return waarde-vol!! Social Return waarde-vol!! Hier komt tekst Gemeente Utrecht Thea Smid-Verheul Hier komt ook tekst Wat en waarom? Social return bij inkoop is: het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden door middel

Nadere informatie

De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement. voor Social Return!

De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement. voor Social Return! De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement systeem voor Social Return! GriP op social return dienstverlening social return wordt steeds vaker door de overheid ingezet voor het realiseren van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 mei 2009 Briefnummer : 2009-26.086/18/A.16, EZ Zaaknummer : 109506 Behandeld door : Wolters R.J.H. Telefoonnummer : (050) 316 4319 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Social Return: zó bent u er klaar voor do s en don ts voor MKB

Social Return: zó bent u er klaar voor do s en don ts voor MKB Social Return: zó bent u er klaar voor do s en don ts voor MKB Aanbevelingen MKB Aanbeveling 1: Wees u ervan bewust dat ook aanbesteders* interessante klanten kunnen zijn voor u en dán kan Social Return

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Jaap van Leeuwen (manager SE Inkoop - SCD) Carla Martinot (accountmanager SROI Drechtsteden) Historie Toepassing Uitvoering Agenda 1 Collegebesluit 1998 Achtergrond: - forse werkeloosheid +

Nadere informatie

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01149 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad

Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad 8 en 9 december 2009 Delft University of Technology Challenge the future Agenda Opening (P&O: Kees Schotsman/Wil Schuite) Introductie nieuwe

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

SROI binnen het RWB Regio Zwolle

SROI binnen het RWB Regio Zwolle 1 SROI binnen het RWB Regio Zwolle Inleiding SROI Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen. Dit

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Protocol Social Return

Protocol Social Return Protocol Social Return (Bijlage 7 offerteaanvraag '

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment

Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment Titel PvA SROI Status Concept Versie en datum 02, 18-04-2012 Opgesteld door Dries Arbon Datum vaststelling 1 1. Inleiding en achtergrond

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven

Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven Colofon Het rapportquick Scan Social Return gemeente Eindhoven is een uitgave van PSW Stationsplein 4 Postbus 1228

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland Leidraad Social return Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Auteur: Jitske Prins Datum: April 2013 Versie: 1.3 Vooraf De colleges van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

3C communicatieplan CO2-prestatielader. 1 Communicatieplan voor de CO2 prestatieladder

3C communicatieplan CO2-prestatielader. 1 Communicatieplan voor de CO2 prestatieladder 1 Communicatieplan voor de CO2 prestatieladder 1.1 Doelstelling communicatieplan Ten behoeve van de CO2 prestatieladder dient er structureel intern én extern gecommuniceerd te worden over de: - CO₂ footprint

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B25 Onderwerp: Jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 24 mei 2016 Datum raadsvergadering: 16 juni 2016 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: J.G.M.

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie