Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders"

Transcriptie

1 Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. VOMI Academie, 2014

3 Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Inleiding Regelmatig worden medewerkers die vanuit technische vakvolwassenheid boven het maaiveld uitsteken gepromoveerd naar een leidinggevende functie. Zij worden geacht als voorman of uitvoerder net zo vakbekwaam op te treden als in hun eerdere functies. Sommigen slagen hier als vanzelf in. Maar een flink aantal loopt tegen problemen aan die ze eerder niet op hun pad hebben getroffen. Er wordt immers een sterke wissel getrokken op vaardigheden die niet als vanzelfsprekend zijn ontwikkeld zoals: leidinggeven, plannen en organiseren, commerciële contacten met de klant en het sturen van bedrijfsprocessen. Om (toekomstige) leidinggevenden te ondersteunen in hun competentieontwikkeling biedt VOMI Academie een gevarieerd leertraject aan. In de praktijk blijkt de leerbehoefte van de beginnende leidinggevende vooral uit te gaan naar mensgerichte kwesties en structuur en culturele aspecten van de organisatie: Hoe hanteer ik mijn nieuwe rol, wat is mijn leidinggevende houding, hoe stel ik mij op in conflictsituaties, kan ik mensen wel motiveren, hoe voer ik gesprekken met mijn medewerkers, met mijn klanten etc.? Onder het motto stapsgewijs leren van en met elkaar worden aan de hand van diverse methodieken en modellen gewerkt aan de zelfontwikkeling van de beginnend leidinggevende. Doel Tijdens de training krijgt de deelnemer duidelijk zicht op het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen, zodat hij in staat is om de competenties die bij het vak van leidinggeven horen te ontwikkelen: Leidinggeven Plannen Organiseren Commercieel klantencontact Sturen bedrijfsprocessen. Key benefits Het 'aanleren' van gedrag dat u stimuleert in uw nieuwe rol als leidinggevende. Het ontwikkelen van zelfinzichten en inzichten van gedrag van mensen Het stimuleren van uw capaciteit om een faciliterende/coachende leiderschapsstijl te vormen. Voor wie? Deze training is bedoeld voor beginnende en aankomende leidinggevenden. Het functieniveau is over het algemeen MBO. De groepen zijn opgebouwd uit voorlieden, uitvoerders en team- of projectleiders van verschillende bedrijven, allemaal werkzaam in de procesindustrie. Opbouw en werkwijze De training bestaat uit 5 dagen, waarbij de 1 e en 2 e dag aaneengesloten zijn. Tussen de andere dagen zit telkens een interval van enkele weken. Er wordt tussentijds gewerkt met 1 of meerdere huiswerkopdrachten. De behandelde leerstof kan op die manier in de praktijk worden gebracht en beklijven.

4 Tijdens de sessies staat, na telkens een korte inleiding over de theorie, de praktijk centraal. Niet voor niets wordt er tijdens de training ook 2 maal geoefend met een acteur. De deelnemer krijgt tijdens de sessies de gelegenheid om zijn ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers en de procesbegeleiders. Leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt. We verwachten van de deelnemers dan ook een actieve inbreng. Het programma De training gaat uit van de drie belangrijke basiselementen in het leidinggeven bij beginnende managers, namelijk: 1. Bewustwording 2. Herkenning 3. Verandering Daarvoor wordt er gewerkt aan: Begrip voor en acceptatie van uzelf. Begrip voor en acceptatie van de mensen met wie u in uw werk te maken hebt. Begrip voor en acceptatie van de organisatie en haar processen. Vanwege de onderlinge raakvlakken tussen de onderwerpen wordt de deelnemer zich bewust van management als een integraal proces. De onderwerpen liggen niet al te vast. Veel meer is de training een reeks bijeenkomsten die we gebruiken om een aantal stappen in uw persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken. Natuurlijk is er een rode draad. We gaan in op allerlei aspecten van het werk. Van bedrijfsprocessen, teamwork tot interpersoonlijke vaardigheden. Maar wat ú er uit nodig heeft, en wat ú kunt gebruiken om uw werk makkelijker te maken, dat gaan we gezamenlijk ontdekken. Onderwerpen die aan orde komen zijn: Dag 1: Kernkwaliteiten Tijdens de openingssessie worden de individuele leerdoelen, persoonlijke vragen en een eigen profilering van de deelnemers aan elkaar verbonden. Daarna wordt aan de hand van vragenlijsten gewerkt aan de bewustwording van de eigen persoonlijke successen maar ook de situaties waarin de deelnemer iets minder succesvol is. Welke kernkwaliteiten en valkuilen liggen daaraan ten grondslag? Vervolgens kan de deelnemer m.b.v. het verwerven van die inzichten werken aan de eigen valkuilen en leerpunten. Teamrollen Om een succesvol team samen te stellen kennen we o.a. het model van Belbin. In dit model wordt een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Het samenstellen van een (project)team op basis van dit ideaalmodel is in de praktijk echter vaak moeilijk te realiseren, maar de kwaliteiten van een team worden voor een groot deel bepaald door de cultuur en de vaardigheden van afzonderlijke teamleden. Het model kan u helpen bij het vormen van een beter inzicht in uw rol binnen uw team, maar ook ten aanzien van de andere medewerkers.

5 Dag 2: Rollenspelen en Persoonlijk Actieplan Tijdens deze sessie wordt, samen met een acteur, de hele ochtend geoefend met actuele situaties, waarvan de input door de groep gegeven wordt. Daarnaast starten we met het maken van een persoonlijk actieplan, waarbij u, na afloop, ook uw eigen leidinggevende om feedback gaat vragen. (Huiswerkopdracht). Dag 3: Formuleren van doelstellingen Aan de hand van de SMART-methode zullen we onderzoeken in hoeverre doelstellingen, die u voor u persoonlijk, maar ook ten aanzien van uw werk formuleert, doelmatig, meetbaar en haalbaar zijn. Invloed en Beïnvloeden, Leren omgaan met diverse typen persoonlijkheden in relatie tot uzelf. Hoe werkt beïnvloeding? Welke invloed kunt u zelf uitoefenen? Hiervoor wordt zowel de cirkel van Invloed gebruikt als wel het Transactionele communicatie model. Onderhandelen en conflicten Hoe kijkt u tegen een conflict aan en hoe gaat u hier het beste mee om? Bij dit onderwerp zal onder andere gebruik gemaakt worden van het Thomas Kilmann Instrument. Aan de hand hiervan krijgt u perfect inzicht in welke stijl van conflicthantering u het beste kunt gebruiken in bepaalde situaties en welke minder effectief zullen zijn. Situationeel leidinggeven en Coaching Een sessie waarin de eigen stijl van leiding geven wordt geanalyseerd en bekeken wordt in hoeverre deze effectief aansluit bij de ontwikkeling en fase van de medewerkers. Ook komt het coaching model aan de orde. Dag 4: Communicatie en gespreksvoering Communicatie is de basis van alle samenwerking, niet alleen met uw team, uw collega s, maar ook met uw klanten. Maar wat zijn de verschillende aspecten van communicatie? Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste begrippen op het vlak van communicatie en gespreksvoering behandeld waaronder: actief luisteren, ontstaan van ruis, geven en ontvangen van feedback, non-verbale communicatie, samenvatten, vragen en doorvragen. Dag 5: Omgaan met weerstand en emoties Welke weerstand komt u zoal tegen in uw werk en/of privé situatie? Hoe gaat u hiermee om zonder uzelf geweld aan te doen? Op welke manier kan communicatie u hierbij helpen? Aan de hand van situaties die geoefend worden met een acteur zullen we hierop het antwoord vinden. Uw toekomst in eigen hand nemen De meeste medewerkers, zeker op jongere leeftijd, hebben vaak duidelijke ambities. Ze hebben een doel voor ogen voor de korte en middellange termijn. Kortom, ze willen wat bereiken. De kernvraag is nu: wat kunt u doen om de weg naar een vervolg zélf verder handen en voeten te geven? Daarvoor gelden een paar uitgangspunten en die zullen besproken worden. Daarnaast zullen we aan de hand van de eerder behandelde onderwerpen een concrete uitwerking van enkele leerpunten behandelen. Rollenspelen (eindmeting) Tijdens deze sessie wordt, samen met een acteur, de hele middag geoefend met (actuele) situaties zoals tijdens de nulmeting met de camera zijn vastgelegd.

6 Data Op dit moment zijn er nog geen definitieve trainingsdata bekend. Mogelijk hebben we al wel een voorlopige planning. Neemt u voor meer informatie over de eerstvolgende startmogelijkheden gerust contact op met VOMI Academie. Locatie Postillion hotel Dordrecht Aanmelding en Intake Direct na aanmelding ontvangt u een voorlopige bevestiging en een intakeformulier. Dit formulier bevat vragen rondom uw functie, uw werkervaring en uw verwachtingen ten aanzien van deze training. Op die manier proberen we de samenstelling van de groep zo optimaal mogelijk te laten zijn. Groepsgrootte De aard en de werkwijze van de training maken het noodzakelijk de groepsgrootte te stellen op minimaal 9 en maximaal 15 deelnemers. Niet elke aanmelding hoeft automatisch tot plaatsing te leiden. Prijs Aan deelname aan de training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders is een bedrag verbonden van: Leden: 1.950,00 Niet leden: 2.150,00 Hierbij is alles inbegrepen, d.w.z.: het studiemateriaal, de maaltijden en consumpties tijdens de training. Eventueel persoonlijke uitgaven (drankjes aan de bar of uit de minibar) komen voor eigen rekening. Er kan alleen worden ingeschreven voor het gehele traject, niet voor afzonderlijke sessies of dagen. U ontvangt een factuur die u in één keer dient te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Vóór aanvang van de training is restitutie slechts mogelijk als voor de opengevallen plaats alsnog een vervangende deelnemer kan worden ingeschreven. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

7 De trainer Deze training wordt verzorgd door René Alders. We stellen hem graag aan u voor: René heeft sinds de midden jaren 90 gewerkt als HRM manager, zowel beleidsmatig als operationeel. Door de jaren heen heeft hij enorm veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van veranderingsprocessen bij technisch- en productie-georiënteerde bedrijven, veelal binnen de procesindustrie. Sinds 2003 heeft zich toegelegd op training en coaching en sindsdien combineert hij dit met zijn HR werkzaamheden. De afgelopen jaren heeft hij heel veel (lijn)managers gecoacht ter verbetering van hun (HRM) vaardigheden, maar ook op het gebied van zelfontwikkeling. René is grondlegger van het OPE-model en het HSM (Het SamenwerkingsModel) en tevens één van de ontwikkelaars van FUWACO. Zijn trainingsaanpak kenmerkt zich door een nuchtere, Rotterdamse, benadering. Hij confronteert zijn deelnemers graag op een directe, maar altijd respectvolle manier. René is erg gedreven om het beste uit zijn deelnemers te halen. VOMI behoudt het recht om wijzigingen in dit programma aan te brengen en/of onderwerpen in een andere volgorde te behandelen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden.

8 VOMI Academie De procesindustrie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de mensen die hierin werkzaam zijn. Goede scholing is derhalve van groot belang. VOMI ontwikkelt en verzorgt trainingen die nauw aansluiten bij de specifieke behoefte van de procesindustrie. Het belang van VOMI is versterking van de kennis en kunde binnen de procesindustrie. VOMI streeft hierbij geen winstoogmerk na. De door VOMI geboden trainingen worden tegen kostprijs aangeboden. De waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Wat is de VOMI Academie? De VOMI Academie is de organisatie waarmee VOMI haar leden wil ondersteunen op het gebied van trainingen en opleidingen. Dit betreft niet alleen het organiseren van trainingen en opleidingen zoals deze plaatsvinden bij de reeds bestaande trainingen 'sitemanagement' en 'leidinggeven voor voorlieden'. Maar juist ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen die gericht zijn op de specifieke behoefte in de procesindustrie. Hoe is de VOMI Academie georganiseerd? VOMI heeft met Van Sadelhoff Learning Services (VS) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. VS is een organisatie die bedrijven en brancheorganisaties ondersteunt op het gebied van trainingen en opleidingen. Zij verzorgen backoffice services, ontwikkelen trainingen, workshops, etc. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk aan ervaren trainers. VS heeft samen met VOMI reeds de succesvolle training sitemanagement ontwikkeld. Eric van Sadelhoff is de drijvende kracht achter VS. De communicatie rond trainingen vindt plaats vanuit de VOMI Academie. De facturatie van trainingen zal gedaan worden door VOMI. Waarom de VOMI Academie? De arbeidsmarkt problematiek is voor een arbeidsintensieve bedrijfstak de komende jaren een enorme uitdaging. Thema's als duurzame inzetbaarheid en permanente educatie spelen een belangrijke rol. We merken dat deze thema's ook bij veel VOMI leden actueel zijn. Tevens stellen de opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het opleiding van de medewerkers. Vanuit de VOMI willen we leden op dit vlak ondersteuning bieden, en indien gewenst, adviseren. Tijdens algemene ledenvergaderingen en onderzoek onder individuele leden is gebleken dat er behoefte is aan trainingen die aansluiten bij de specifieke wensen in de procesindustrie. Aanbod VOMI Academie De VOMI Academie is actief met het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen, opleidingen en workshops, gebaseerd op de input van de VOMI-lidbedrijven. Het huidige aanbod bestaat uit: Training Sitemanagement Training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend leidinggevenden Training Effectieve Projectbeheersing Workshop Werken voor en bij je klant Contactgegevens Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. VOMI Academie p/a Bella Vista HC Arnhem Tel: Fax:

9 Aanmeldingsformulier Ondergetekende, Achternaam: Man Vrouw Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: meldt zich aan voor de training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders. Het adres waarop u uw correspondentie wilt ontvangen: Postadres: Privé Zakelijk Postcode en plaats: Naam organisatie: Telefoon zakelijk: Telefoon privé: Mobiel: adres: Deelname voor rekening van: Deelnemer Werkgever Indien voor rekening werkgever, factuur zenden aan: Naam organisatie: T.a.v.: Man Vrouw Adres: Postcode en Plaats: Plaats en datum: Handtekening: Dit formulier kan worden verzonden naar: VOMI Academie t.a.v. Elsbeth Verveld Bella Vista HC Arnhem Fax: Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op het telefoonnummer:

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie