Informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510)"

Transcriptie

1 WHITEPAPER Praktijkbeheer in 2012: Informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510) gepresenteerd door Dick Scholten, Productmanager, Software of Excellence, Nederland

2 Inhoud Samenvatting Achtergrond Patiëntgegevens Beveiliging Zorg voor nakoming Conclusie Biografie

3 Samenvatting Op 1 januari 2012 zal het van kracht worden van de Informatiebeveiliging in de Gezondheidszorg (NEN7511-3, afgeleid van NEN7510) grote gevolgen hebben voor de manier waarop de tandheelkunde in Nederland wordt uitgeoefend. Net als in andere Europese landen vormen de toenemende eisen vanuit de regelgeving een toenemende druk op eenmanszaken die moeten voldoen aan de administratieve regels die op het eerste gezicht weinig van doen hebben met het leveren van kwalitatief hoogstaande klinische zorg. In Nederland gaat het publiek ervan uit dat bedrijven de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens door het juiste personeel worden verwerkt en alleen voor de doeleinden van de zaken in kwestie worden gebruikt. NEN7510 zet deze filosofie nu om in wetgeving en hoewel het merendeel van de praktijken ongetwijfeld voldoet aan de regelgeving, moeten zij nu hun nakoming bewijzen, indien gewenst. Er zijn talrijke factoren die de veiligheid van persoonsgegevens in een praktijk beïnvloeden en deze factoren zijn van toepassing, ongeacht of de praktijk nu met papier werkt of met een geautomatiseerd beheersysteem. Het is de verantwoordelijkheid van het praktijkhoofd om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig zijn en vanaf volgend jaar zullen overtredingen van NEN7510 worden onderzocht, als incidenten worden gemeld. De bewijslast rust dan op de individuele beoefenaar die rechtstreeks aansprakelijk is voor niet nakoming, en hij moet daarom meteen stappen ondernemen, niet alleen om de patiëntgegevens te beveiligen en ervoor te zorgen dat het praktijkteam de individuele verantwoordelijkheid op dit gebied goed begrijpt, maar hij moet ook systemen invoeren die de nakoming als bewijs van best practice registreren. Zowel elektronische als papieren gegevens worden bedreigd door verscheidene oorzaken, maar er is een aantal eenvoudige maatregelen die praktijkeigenaren kunnen nemen om te de veiligheid en bescherming van patiëntgegevens te kunnen waarborgen.

4 Er bestaan softwareoplossingen die geïntroduceerd kunnen worden om ervoor te zorgen dat de gegevens volledig beschermd worden tegen fysieke schade, elektronische uitval en misbruik door het personeel. Basisbescherming zoals codering, robuuste back-upsystemen en een makkelijk te gebruiken hiërarchie van administratieve beveiliging zijn allemaal harde voorwaarden voor het uitoefenen van een efficiënte en flexibele praktijk. Als deze procedures eenmaal ingevoerd zijn, zullen zij het functioneren van de hele praktijk verbeteren en hoewel de introductie eerst een intimiderend vooruitzicht mag lijken, zullen daardoor de processen en fundamenten ontstaan waarop de betrouwbaarheid en uitstekende patiëntenzorg zijn gebouwd. Bovendien kan het herzien van bestaande protocollen en het introduceren van nieuwe systemen, waar nodig, een positieve teambuilding vormen, waardoor het hele team objectief de eigen manier van werken kan herzien met betrekking tot patiëntgegevens en het praktijkbeheersysteem. Hoewel de straffen voor niet nakoming nog niet duidelijk zijn, worden in de toekomst striktere richtlijnen verwacht, omdat het publiek een steeds grotere bescherming van persoonsgegevens eist. Daarom moeten beoefenaars zich voorbereiden op de in 2012 te verwachten ogenblikkelijke veranderingen en deze als de eerste fase van een voortgaand proces beschouwen. Als het proces met een positieve houding wordt benaderd en met behulp van externe leveranciers, zal dit resulteren in verbeteringen in de praktijkbeheersystemen die op hun beurt een grotere efficiëntie zullen betekenen voor de manier waarop de praktijk dagelijks functioneert, en uiteindelijk de waarde en kwaliteit van patiëntenzorg verbeteren.

5 Achtergrond NEN7510 Informatiebeveiliging in de Gezondheidszorg (Information Security in Health Care) is in 2004 gepubliceerd. De norm is gebaseerd op de Praktijkcode voor Informatiebeveiliging (Code of Practice for Information Security) gepubliceerd als NEN-ISO/IEC en aangepast aan de Nederlandse Gezondheidssector. De norm NEN7510 wordt elke 5 jaar herzien en is voor het laatst herzien in Tijdens de laatste herziening werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen van een uniform certificatieplan voor de herziene norm. Het plan was procedurele eisen voor certificerende instellingen en controleurs in te bouwen. Dit certificatieplan is bedoeld om te voorzien in een consistente benadering van de certificatie van NEN7510 en transparantie voor het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Tijdens de besprekingen over de ontwikkeling van het plan werd duidelijk dat de gezondheidszorgsector op verscheidene normen en criteria moest worden beoordeeld, bijv. specifieke productcertificatie en ook kwaliteitsmanagement. Sinds de verandering van het gezondheidszorgsysteem moeten leveranciers controleren of de patiënt recht op het ontvangen van gezondheidszorg heeft. Vanwege de BSN en het Elektronisch Patiëntendossier was de verbetering van de kwaliteit van patiëntgegevens niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. De term goed beheerd zorgsysteem (Well-Managed Care System) werd geïntroduceerd en het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) formuleerde de eisen en het voldoen aan deze eisen wordt beschouwd als een belangrijke factor in het vergroten van de kwaliteit en waarde van een praktijk. De nakoming is sinds 2006 verplicht voor alle zorginstellingen.

6 Zorginstellingen kunnen profijt hebben van de nakoming van NEN7510 door hun informatiebeveiliging en privacyinitiatieven aan te passen aan een gemeenschappelijk kader. Verder zorgt een nauwe band tussen NEN7510 en ISO/IEC en ISO/IEC voor aanpassing aan internationale branchenormen betreffende beheersystemen voor informatiebeveiliging. In essentie gaat NEN7510 over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid (ARC) van informatiesystemen die een zorginstelling gebruikt. Deze informatie is niet alleen op harde schijven, maar ook op papier en in het geheugen van de mensen opgeslagen. De norm beschrijft niet hoe een praktijk zijn informatiesysteem moet beveiligen, maar eerder hoe praktijken een beleid moeten opstellen en opzetten om de informatiebeveiliging te waarborgen. Het is dus de taak van de Inspectie om te beslissen of de gebruikte methoden en de resultaten voldoen aan de eisen van kwaliteit en regelgeving. Het absolute basiskenmerk van de norm is dat zij ten doel heeft het zich bewust zijn van de gevaren die een praktijk loopt in verband met de bescherming van gegevens; vele tandartspraktijken hebben geen idee van de gevaren en ook niet van de voorwaarden van hun servicecontracten met externe leveranciers. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse zorgsector de introductie en doorvoering van het Elektronische Patiëntendossier (EPD) verwacht en in voorbereiding daarop heeft de overheidszorgadministratie de nakoming van NEN7510 gestimuleerd, hoewel de wettelijke verplichtingen tot nu toe nog niet van kracht zijn. Afgelopen april heeft de Eerste Kamer echter tegen de ingediende wetsvoorstellen voor het introduceren van het EPD gestemd als gevolg van de onzekerheid betreffende de bescherming van gegevens. Het Landelijke Switch Point (LSP) blijft echter overeind. Door het verwerpen van het EPD is de urgentie enigszins verdwenen, maar de Gezondheidsinspectie heeft aangekondigd dat zij de eisen zal controleren, als er incidenten worden gemeld.

7 Patiëntgegevens Net als bij andere bedrijven waar persoonsgegevens worden opgeslagen, moeten tandartspraktijken zich bewust zijn van de noodzaak van de bescherming van gegevens en ervoor zorgen dat zij systemen en schriftelijke protocollen hebben om de gegevens tegen misbruik, diefstal of verlies te beschermen. De noodzaak voor gegevensbescherming moet in de filosofie en ethiek van de praktijk worden geïntegreerd en op elk niveau goed werken. Beschikbaarheid Het opslaan en oproepen van informatie over patiënten en gevallen is een essentieel aspect van zorgverlening en zonder dit vermogen is het onmogelijk om zorg te verlenen. Als het informatiesysteem in een praktijk wegvalt en de gegevens niet langer beschikbaar zijn, zal de praktijk niet kunnen werken. De kwaliteit van het informatiesysteem en het herstel van een storing is daarom cruciaal voor het bedrijf van de praktijk en een fundamenteel aspect van de continuïteit en kwaliteit van zorgverlening vanuit het oogpunt van de overheid. Betrouwbaarheid Een ander kritisch element is de betrouwbaarheid van de gegevensinformatiesystemen. Als de gegevens onjuist zijn, kan de tandarts onjuiste beslissingen nemen. De tandarts moet er zeker van zijn dat de door het systeem geleverde gegevens juist zijn en bij een bepaalde patiënt horen. Vertrouwelijkheid De Richtlijn Bescherming Gegevens van de EU heeft regels opgesteld om personen te beschermen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en voorziet in richtlijnen voor de vrije beweging van dergelijke gegevens. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is afgeleid uit deze richtlijnen. Medische informatie is geheim en mag alleen beschikbaar zijn voor personen die toegang tot deze gegevens moeten hebben in de uitoefening van hun taken, waaronder het personeel van de praktijk.

8 Beveiliging De beveiliging van gegevens is van essentieel belang en er is een aantal gevaren dat een informatiesysteem kan bedreigen. Personeel Alle onderzoeken wijzen in dezelfde richting: 80% van de gevaren in termen van Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid en Vertrouwelijkheid (ARC) is het gevolg van verkeerd gebruik van het informatiesysteem. Dit is vrijwel uitsluitend het gevolg van een gebrek aan kennis van het systeem dat het personeel moet gebruiken. Het personeel moet alleen toegang tot de gegevens hebben die nodig zijn voor hun taken, en er moeten regels worden toegepast die voorkomen dat de gebruikers toegang tot gegevens hebben waartoe zij niet gerechtigd zijn. De toegang tot gevoelige kennis over patiënten moet worden gewaarborgd en de praktijkeigenaar moet ervoor zorgen dat een geheimhoudingsclausule wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De best practice schrijft voor dat computers niet onbeheerd worden gelaten, als deze zijn ingelogd in softwareapplicaties, en de software is idealiter in staat om zich na een paar minuten van inactiviteit automatisch af te sluiten. De compagnons hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatie veilig is en dat veiligheidsprocedures (gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikersbescherming in de software enz.) strikt worden toegepast en geregistreerd, waarbij de toegang tot logs toont welke gegevens werden opgeroepen door welke gebruiker en welke veranderingen zijn aangebracht. Water en vuur Alle redelijke maatregelen om brand en wateroverlast te voorkomen, moeten worden genomen en geregistreerd met schriftelijke procedures, zodat ingeval van een dergelijke gebeurtenis het personeel weet wat het moet doen om de gegevens terug te krijgen. Inbraak en diefstal Op dezelfde wijze moet ervoor worden gezorgd dat het gevaar voor diefstal wordt beperkt en dat de tijd die nodig is om de systemen weer operationeel te maken, zo kort mogelijk is. Als een

9 systeem wordt gestolen, moeten de gegevens wachtwoorden hebben of gecodeerd zijn, zodat een derde geen toegang tot vertrouwelijke gegevens heeft. Op dezelfde manier moet de praktijk maatregelen nemen om zich te beschermen tegen hackers en computervirussen. Back-ups De praktijk moet procedures formuleren om regelmatig back-ups van hun gegevens te maken en deze procedures moeten worden getoetst aan na te komen regels. Partners De softwareleverancier van een praktijkbeheersysteem heeft vaak toegang tot praktijkgegevens, meestal tijdelijk en met toestemming. Het is belangrijk om zich bewust te zijn van de maatregelen die de leverancier neemt om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Zorg voor nakoming Het zorgen voor nakoming is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de eigenaar die aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken. Eigenaren en praktijkmanagers moeten ervoor zorgen dat het beleid van de praktijk op dit gebied niet alleen gedocumenteerd wordt, maar ook dat het een inherent deel van de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk is. Beleid De praktijk moet een beleid definiëren en formuleren dat de maatregelen documenteert die een praktijk binnen een bepaalde periode zal nemen. De praktijk is niet verplicht om alle noodzakelijke voorzorgen en maatregelen te nemen, maar moet zijn bewegingen richting nakoming documenteren. Een jaarverslag moet een beschrijving bevatten van de maatregelen die zijn genomen, en van het beleid dat is herzien en vernieuwd om rekening te houden met veranderingen. Scholing Het personeel moet in staat zijn de instrumenten te gebruiken die het heeft gekregen voor de uitoefening van zijn taken. Een tandartsassistente krijgt een opleiding en als zij die in praktijk

10 brengt, zal zij naar tevredenheid functioneren. Maar in kleine praktijken is de tandartsassistente vaak ook de receptioniste met administratieve verantwoordelijkheden. Het registreren van behandelingen in de computer en periodiek maken van rekeningen en inboeken van betalingen kunnen eenvoudige taken zijn, maar er is een cursus voor nodig om ervoor te zorgen dat zij de kennis en vaardigheden heeft om deze extra taken uit te voeren. Het is een feit dat 80% van alle problemen worden veroorzaakt door gebruikersfouten, waardoor bijscholing een serieuze zaak is om ervoor te zorgen dat de praktijk goed draait en efficiënt werkt. Controle SLA s De praktijk moet weten wat is overeengekomen met ondersteunende partners en zich bewust zijn van wat verwacht mag worden van een softwareleverancier, systeembeheerder en leverancier van DI-software. Vaak heeft een praktijk een aantal partners die soms toegang tot praktijkgegevens hebben; een lijst van partners en de overeenkomsten zal helpen bij het invoeren van procedures voor toegang tot de gegevens. Evaluatie software Vanaf 1 januari 2012 is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat de software volgens NEN7510 kan werken en dit vereist een onmiddellijke evaluatie van de huidige softwareprogramma s. Alle praktijksoftware die vanaf die datum in gebruik is, moet de systeembeheerder helpen bij het toepassen van de volgende procedures: 1. Definitie van gebruikers en beperking van de toegang van gebruikers tot noodzakelijke informatie en onderdelen; 2. Beperking van toegang tot patiëntgegevens tot alleen de behandelende teams; 3. Verwijdering van gebruikers en weigering toegang tot het systeem; 4. Opstellen van rapporten met betrekking tot beveiliging en privileges; 5. Aanmaken van veiligheidsroutines, bijv. lengte van wachtwoord, wachtwoord moet vervangen worden na een bepaalde periode, het systeem wordt automatisch na een paar minuten afgesloten; 6. Opstellen van rapporten over toegang en wijzigingen door gebruikers.

11 Software die deze procedures niet kan uitvoeren, moet vervangen worden. Inventarisatie Maak een lijst van alle systemen, hardware en software die in de praktijk worden gebruikt. Vernieuwing Veel praktijken die overgaan op een nieuw softwaresysteem, maken gebruik van de mogelijkheid om alle computers te vervangen. Helaas kan dit proces leiden tot frustratie; maar al te vaak zijn de bestaande röntgensensoren incompatibel met het nieuwe besturingssysteem van de hardware. De printerfabrikant kan zijn gestopt met het maken van onderdelen van de printer die nog vele jaren had moeten meegaan. Soms zijn de extra kosten erg hoog; zij kunnen zelfs de kosten van nieuwe software en hardware overstijgen. Het is daarom belangrijk zich bewust te zijn van alle software en hardware in de praktijk, waar deze is gekocht en van de servicecontracten die op elk element van toepassing zijn. Een inventarisatie van alle systemen, hardware en software in de praktijk moet beschikbaar zijn en voortdurend worden bijgewerkt. Prioriteiten Alle praktijken hebben maatregelen genomen om gegevens te beschermen. Ze hebben brandblusapparaten, camera s, antivirussoftware, een firewall en misschien nog meer. De praktijk moet beginnen met een inventarisatie van de reeds genomen maatregelen om een baselijn vast te stellen. Na het voltooien van een risicobeoordeling kan de praktijk de prioriteit ervan vaststellen door het gebruik van een risicoanalysematrix. Conclusie Hoewel de afschaffing van het EPD de nakoming van NEN7510 minder urgent heeft gemaakt, is deze norm niet minder van toepassing en de introductie zal als gids dienen voor een goed praktijk en toegenomen efficiëntie.

12 Een geautomatiseerd praktijkbeheersysteem moet in staat zijn om aan veel van de nakomingseisen van NEN7510 te voldoen en zorgt voor het schriftelijke bewijs van nakoming, dat nodig kan zijn om de autoriteiten tevreden te stellen. Het praktijkteam moet zich bewust zijn van het belang van NEN7510 en de eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot de norm, maar de automatisering van gegevensbeheer verlost grotendeels van de noodzaak om apart het gebruik en de wijzigingen van gegevens te documenteren, waardoor de administratieve last die de nakoming anders zou kunnen vormen, wordt weggenomen. Het uitvoeren van een herziening van bestaande procedures voor het omgaan met en beveiligen van patiëntgegevens biedt het hoofd van de praktijk en de praktijkmanager de mogelijkheid om precies te weten hoe de praktijk functioneert, en daardoor kunnen de gebieden waar de efficiëntie kan worden verbeterd, in kaart worden gebracht. De daaropvolgende introductie van nieuwe software en nieuwe procedures, waar nodig, zal ongetwijfeld significante voordelen bieden, waar alle leden van het praktijkteam en de patiënten uiteindelijk van zullen profiteren. Te midden van alle veranderingen in de Nederlandse tandheelkundige markt hebben de beoefenaars de steun van leveranciers nodig die advies en leiding kunnen geven met betrekking tot deze aspecten van de tandheelkunde, die voor de beoefenaars nieuw zijn en grotendeels buiten hun gebaande paden liggen. Het negeren van deze nieuwe maatregelen is echter geen optie en de beoefenaars moeten de toekomst positief tegemoet zien en de voordelen op prijs stellen die robuuste beheersystemen hun praktijk kunnen bieden.

13 Biografie Dick Scholten is Product Manager bij Software of Excellence in Nederland sinds Dick was voor het eerst betrokken bij beheersoftware voor de tandheelkundige praktijk in 1985 en heeft een aantal softwareleveranciers in de Nederlandse markt opgericht en voor hen gewerkt. In 1988 heeft hij het softwarebedrijf Double Precision opgericht en het Integra Practice Management systeem ontworpen, gepubliceerd en op de markt gebracht. Na de verkoop van Integra in 1992 werd het bedrijf uiteindelijk in 1993 door Henry Schein verworven en Dick heeft bij een aantal specifieke projecten gewerkt, tot hij in 2003 IT Manager voor Henry Schein Benelux werd. In 2009 is Dick tot Product Manager voor Software of Excellence in Nederland benoemd, waarbij hij verantwoordelijk is voor het opzetten van plaatselijke vereisten voor EXACT [EVOLUTION]. De afgelopen 26 jaar heeft Dick gewerkt met het instellen en bedienen van praktijkbeheer en financiële systemen voor tandartspraktijken en hij heeft een enorme ervaring met het ontwikkelen van voor deze markt specifieke oplossingen.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging HKZ, november 2016 Wie ik ben: adviseur/trainer/qarebase begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Lead Auditor Kiwa, o.a. HKZ, ISO 9001, ZKN, VMS, NEN 7510 en NEN-ISO

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid extern

Informatiebeveiligingsbeleid extern ISO 27001:2013 Informatiebeveiligingsbeleid extern 25 oktober 2016 Status document: versie 1.0 Auteur: Frankie Lipsius CONCLUSION LEARNING CENTERS Postbus 85030 3508 AA Utrecht Nederland T +31 (0)30 744

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips www.zorgvoorprivacy.nl info@zorgvoorprivacy.nl Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips Zorg om privacy Het werk als zorgaanbieder verandert snel. Door automatisering en digitalisering kunnen

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

Kan Moet Wil. ...ik ermee? Wat... Parallelsessie Gegevensbescherming NVLF Jaarcongres 2017

Kan Moet Wil. ...ik ermee? Wat... Parallelsessie Gegevensbescherming NVLF Jaarcongres 2017 Wat... Kan Moet Wil...ik ermee? Parallelsessie Gegevensbescherming NVLF Jaarcongres 2017 Even voorstellen... Hilde Lamberts, MSc Productmanager Logopedie Jan Pieter Schoon, MBA Financial Controller Functionaris

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Het dossier van de gezonde mond;

Het dossier van de gezonde mond; Het dossier van de gezonde mond; Wat mag en wat moet! Automatisering van kassa naar patiëntdossier. 1 Even kennismaken Naam: Pieter Schram Bedrijf:Vertimart (sinds 1-4-1990) 2 Hoezo dossier?? 3 Tandheelkundige

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Beveilig klanten, transformeer jezelf

Beveilig klanten, transformeer jezelf Beveilig klanten, transformeer jezelf Managed Services Providers Hacks, ransomware en datalekken zijn dagelijks in het nieuws. Bedrijven moeten in 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan Dentpoint Centrum voor Mondzorg

Informatiebeveiligingsplan Dentpoint Centrum voor Mondzorg Informatiebeveiligingsplan Praktijkadres Silvoldseweg 29a 7061 DL Terborg Praktijkadres De Maten 2 7091 VG Dinxperlo Praktijkadres F.B. Deurvorststraat 40 7071 BJ Ulft Bijlage 1 Inhoud Informatiebeveiligingsplan

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Gezondheidszorg

Informatiebeveiliging. Gezondheidszorg IBGZ Informatiebeveiliging Gezondheidszorg Fabels en feiten over informatiebeveiliging Med. Drs. Hossein Nabavi Drs. Jaap van der Kamp CISSP Er bestaan heel wat misverstanden over informatiebeveiliging

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Het Model Bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle Product- en Dienstenovereenkomsten.

Het Model Bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle Product- en Dienstenovereenkomsten. Model Bewerkersovereenkomst Het Model Bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle Product- en Dienstenovereenkomsten. Testmedia verwerkt Persoonsgegevens voor en in opdracht van de Klant. Testmedia

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Medische gegevens zijn geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens en vragen extra aandacht!

Medische gegevens zijn geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens en vragen extra aandacht! Privacy is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Privacy van informatie is de afwezigheid van informatie over onszelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder onze

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

SpotOnMedics B.V. Informatieveiligheid en uw praktijk. U bent zelf verantwoordelijk

SpotOnMedics B.V. Informatieveiligheid en uw praktijk. U bent zelf verantwoordelijk SpotOnMedics B.V. Informatieveiligheid en uw praktijk U bent zelf verantwoordelijk Welkom Wilco Hamoen CTO SpotOnMedics Niels Rientjes Klant Succes Manager Onderwerpen van het webinar 1. Wat is informatieveiligheid

Nadere informatie

Beleid en procedures meldpunt datalekken

Beleid en procedures meldpunt datalekken Beleid en procedures meldpunt datalekken Versie juli 2016 Inhoud: Wetgeving en kaders 3 Stichting Baasis beleid en uitgangspunten 4 Procedure/proces meldpunt datalekken 5 2 Wetgeving en kaders Meldplicht

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Informatie. beveiliging in de ambulancezorg

Informatie. beveiliging in de ambulancezorg Informatie beveiliging in de ambulancezorg De norm voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7510, is niet vrijblijvend L Vertrouwelijke informatie Werk je in de sector ambulancezorg? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Information Security Management System ISMS ISO / NEN 7510

Information Security Management System ISMS ISO / NEN 7510 Information Security Management System ISMS ISO 27001 / NEN 7510 Uw (digitale) Informatie beveiligen 2 Uw (digitale) Informatie beveiligen Belang van uw patiënten Bescherming van uw onderneming Wettelijke

Nadere informatie

Informatiebeveiliging ZorgMail

Informatiebeveiliging ZorgMail Informatiebeveiliging ZorgMail Verklaring voor klanten VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie INHOUD Inleiding 3 Eisen vanuit NEN 7510 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 4 Beheerst wijzigingsproces 4 Toegankelijkheid geautoriseerde gebruikers

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte. Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor

Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte. Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor Doel en Agenda Aan de hand van de ontwikkelingen in de zorg wordt een globaal en praktisch beeld

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Informatieveiligheidsbeleid. Gemeenteraad van 31 maart 2016

Informatieveiligheidsbeleid. Gemeenteraad van 31 maart 2016 Gemeenteraad van 31 maart 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Informatieveiligheidsbeleid... 3 3. Interne organisatie... 3 4. Medewerkers... 3 5. Bedrijfsmiddelen... 3 6. Logische toegangsbeveiliging... 4

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Openheid versus Informatiebeveiliging. Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht

Openheid versus Informatiebeveiliging. Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht Openheid versus Informatiebeveiliging Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht k.siekman@utrecht.nl - Waarde van informatie Risico's digitaal werken Maatregelen digitaal werken Data is het

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Foundation

Brochure ISO 27002 Foundation Brochure ISO 27002 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Patiënten dossier & dataveiligheid Europese Privacy Verordening + ISO / NEN 7510

Patiënten dossier & dataveiligheid Europese Privacy Verordening + ISO / NEN 7510 Patiënten dossier & dataveiligheid Europese Privacy Verordening + ISO 27001 / NEN 7510 dataveiligheid Waveland.nu Doel van deze bijeenkomst: Inzicht in drie onderwerpen: 1. beveiligen van patiëntengegevens

Nadere informatie

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Dit voorbeelddocument omvat een beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen. De opgesomde componenten, bedreigingen en maatregelen zijn bedoeld om

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum 05-12-2012 Doel Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Van Santen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

NEN 7510 Kwalitatief goede zorg is óók zorg voor beveiliging patientgegevens

NEN 7510 Kwalitatief goede zorg is óók zorg voor beveiliging patientgegevens NEN 7510 Kwalitatief goede zorg is óók zorg voor beveiliging patientgegevens DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 NEN7510 IN DE PRAKTIJK De faseringsaanpak van Cure4 zorgt ervoor dat er op een gedegen wijze verbetering

Nadere informatie

De GDPR AVG Privacy wetgeving richt zich op veel meer dan alleen Privacy

De GDPR AVG Privacy wetgeving richt zich op veel meer dan alleen Privacy De nieuwe EU - GDPR - AVG Privacy wetgeving Op 27 april 2016 is de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) vastgesteld, in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

FAQ - Veelgestelde Vragen. Over het incident

FAQ - Veelgestelde Vragen. Over het incident FAQ - Veelgestelde Vragen Over het incident 1. Ik heb gehoord dat een onbevoegde partij toegang heeft gehad tot de de Explor@ Park database - kunnen jullie bevestigen of dit waar is? We kunnen bevestigen

Nadere informatie

PRIVACY. Welke informatie vergaart de applicatie en hoe wordt het gebruikt?

PRIVACY. Welke informatie vergaart de applicatie en hoe wordt het gebruikt? PRIVACY EN GEBRUIKSVOORWAARDEN Het in dit document bepaalde is van toepassing op uw gebruik van de software applicatie ProjeQtive Scan voor mobiele apparaten die is gemaakt door ProjeQtive BV. De applicatie

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Uw tandartspraktijk. Een goudmijn voor internetcriminelen

Uw tandartspraktijk. Een goudmijn voor internetcriminelen Uw tandartspraktijk Een goudmijn voor internetcriminelen Wat gaan we doen? De digitale data-explosie Nieuwe privacywetgeving (a giant leap for mankind) Wat wilt u onze hacker vragen? Help! Uw praktijk

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Datalek dichten en voorkomen. 21 april 2017

Datalek dichten en voorkomen. 21 april 2017 Datalek dichten en voorkomen 21 april 2017 Wat zijn datalekken? Wettelijke definitie Wet Bescherming Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging, als bedoeld in artikel 13 Wbp moet worden gemeld.

Nadere informatie

Privacybeleid Crossyn Automotive B.V.

Privacybeleid Crossyn Automotive B.V. Privacybeleid Crossyn Automotive B.V. Crossyn Automotive B.V. (hierna: Crossyn) beheert een dataplatform en biedt CrossServices aan die gebaseerd zijn op actuele data uit voertuigen (hierna: Connected

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/080 ADVIES NR 11/08 VAN 5 JULI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V.

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. 2017 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid 4 3 Looptijd en beëindiging 4 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Nadere informatie

Auteurs: Edwin Adams Tangram

Auteurs: Edwin Adams Tangram Toepassing GDPR (AVG) binnen de recruitmentprocessen Wat is de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw recruitmentproces en organisatie Auteurs: Edwin Adams Tangram Juli 2017

Nadere informatie

Toshiba EasyGuard in actie:

Toshiba EasyGuard in actie: Toshiba EasyGuard in actie Toshiba EasyGuard in actie: Tecra A4 professionele multimediaprestaties op breedbeeldformaat. Toshiba Easy Guard is een set voorzieningen die de zakelijke gebruiker helpt door

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Actueel - gedragscode EGiZ - wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische

Nadere informatie

Regels voor de continuïteit van telecomdiensten. Zorg- en meldplicht voor openbare aanbieders

Regels voor de continuïteit van telecomdiensten. Zorg- en meldplicht voor openbare aanbieders Regels voor de continuïteit van telecomdiensten Zorg- en meldplicht voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare elektronische telecommunicatienetwerken en/of diensten gelden voor u binnenkort twee

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie